UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg"

Transkript

1 UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Regionshospitalet Viborg Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Anæstesi Intensiv medicin Akut- traume- og præhospitalsmedicin Smertebehandling og palliativ medicin Ledelse Afdelingens afsnit 5 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6 4. Læringsstrategi Hvad skal jeg lære på afdelingen Læringsmål Anæstesi Intensiv medicin Det akutte beredskab Præhospitalsbehandling Transport Smertebehandling Ansvar for læring Pædagogiske metoder Bed-side undervisning Skemalagt undervisning Selvstudium Evalueringsstrategi Evaluering af uddannelsesstedet Vejledning i den lægelige videreuddannelse 16 Side 2

3 1. Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af livsvigtige funktioner, specielt respiration, kredsløbsfunktion, homeostase og ernæring. Anæstesiologi er et tværgående speciale, som indeholder følgende fire funktionsområder: 1. Anæstesi og perioperativ medicin 2. Intensiv Medicin 3. Smertebehandling 4. Akut-, Traume og Præhospitalsmedicin Formålet med introduktionsuddannelsen er at introducere den uddannelsessøgende i det anæstesiologiske speciales virksomhedsområde, således at der ved afslutningen af uddannelsen kan tages beslutning om, hvorvidt en speciallægeuddannelse i anæstesiologi er det rigtige valg. Specialet er nøje beskrevet i målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen og hoveduddannelsen i anæstesiologi. I uddannelsesregion nord kan introduktionsuddannelse foregå på regionshospitalerne i Hjørring, Holstebro, Herning, Randers, Silkeborg, Horsens og Viborg. Foruden målbeskrivelsen er uddannelsen og de kompetencer der forventes opnået i introduktionsperioden beskrevet i den af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) udgivne portefølje. Såvel målbeskrivelse som portefølje kan hentes på hjemmesiden for DASAIM Porteføljen for introduktionsuddannelsen er indført i 2001 og bruges i hele landet efter rekommandation fra DASAIM. 2. Præsentation af uddannelsesforløbet Introduktionsuddannelsen er 1-årig og foregår på Regionshospitalet Viborg. Der er mulighed for enkelte dage at følge en speciallæge til Regionshospitalet Kjellerup eller -Skive for at deltage i funktionerne der. Der er ikke planlagt fokuserede ophold udenfor afdelingen. 2.1 BESKRIVELSE AF AFDELINGEN Regionshospitalerne Viborg, Skive og Kjellerup fungerer administrativt som ét sygehus: Hospitalsenheden Viborg. Regionshospitalet Viborg er hovedsygehuset, Regionshospitalet Skive er et rent medicinsk sygehus med lungemedicinsk afdeling og akut medicinsk modtagelse. Regionshospitalet Kjellerup er et dagkirurgisk sygehus. Anæstesiafdelingen har funktioner på alle tre sygehuse. Anæstesiafdelingen tilbyder undervisning og oplæring indenfor de 4 hovedområder beskrevet i indledningen. Specialer på Regionshospitalet Viborg Kirurgiske specialer: Ortopædkirurgi. Organkirurgi med kirurgisk gastroenterologi, urologi og mammakirurgi. Karkirurgi. Gynækologi og obstetrik. Øre-næse- halskirurgi. Kæbekirurgi. Specialtandpleje. Intern medicin med følgende subspecialer: Nefrologi, kardiologi, gastroenterologi-hepatologi, medicinsk onkologi og hæmatologi, endokrinologi, infektionsmedicin, lungemedicin og dermatologi. Den lungemedicinske funktion er placeret på Regionshospitalet Skive, de øvrige på Regionshospitalet Viborg. Øvrige specialer: Pædiatri med neonatalt afsnit, neurologi med neurofysiologisk afsnit, reumatologi med paraplegifunktion 3

4 Diagnostiske service specialer: billeddiagnostik, klinisk fysiologi, klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi og patologi Anæstesi På Regionshospitalet Viborg og Kjellerup udføres cirka anæstesier årligt (2007). Der ydes anæstesi til alle ovenfor nævnte kirurgiske specialer, til billeddiagnostisk afd., DC-konvertering, ECT-behandling på psykiatrisk sygehus og til invasive indgreb på patienter fra medicinsk afdeling og børneafdelingen. Al elektiv kirurgi på indlagte patienter og al akut kirurgi foregår i Viborg. Dagkirurgi foregår i Kjellerup og Viborg. Der er i Viborg separat modtage- og opvågningsafdeling til dagkirurgiske patienter. I starten af din introduktionsstilling vil du fortrinsvis deltage i anæstesier til ASA klasse I og II patienter med ukomplicerede lidelser Intensiv Medicin Intensiv afdeling: afd. I 25, er en multidisciplinær afdeling med 10 sengepladser. Årligt behandles cirka 1200 patienter. Intensiv afdeling kan tilbyde alle former for intensiv behandling inkl. dialyse-behandling og inkl. børn og ukomplicerede neonatale i respiratorbehandling Akut-, traume- og præhospitalsmedicin Regionshospitalet Viborg har traumemodtagelse for et optageområde på indb. Den initiale modtagelse og behandling af traumepatienter sker efter ATLS-principper. Regionshospitalet Viborg har cirka 300 traumekald om året og er et level 2 traumecenter. Ca. 8 % af traumepatienterne - fortrinsvis neurotraumer - overføres til level 1 center. Der forventes opstartet præhospital lægebil medio Aktuelt er der ingen formaliseret udrykningsordning, men i de tilfælde, hvor det enten af anmeldelsen eller efter ambulancens ankomst skønnes påkrævet, udsendes om muligt udrykningshold (læge + sygeplejerske). Det tilstræbes at alle læger skal have gennemgået enten Kursus i præhospital indsats eller vort eget 2-dages traumekursus inden deltagelse i udrykningshold. Der er cirka 50 udrykningskald pr. år. Der er akut beredskab inden for alle specialer repræsenteret på sygehuset Smertebehandling og palliativ medicin Hospitalsenheden Viborg har ikke noget formaliseret smerteteam. På Regionshospitalet Skive er der palliativt afsnit og hospice, der ledelsesmæssigt hører under medicinsk afdeling. Anæstesiafdelingen har rådgivende funktion for stamafdelinger i behandlingen af kroniske smerter hos cancerpatienter og postoperative smerter hos operations-patienter. Smertetilsyn til patienter med kroniske cancersmerter foretages af speciallæger eller af læger under uddannelse under supervision Ledelse Afdelingsledelsen på anæstesiafdelingen består af den ledende overlæge og oversygeplejersken. Afdelingsledelsen har ansvaret for anæstesi-, intensiv- og operationsafdelingen og sterilcentralen. Ansvaret for anæstesiafdelingens afsnit er uddelegeret til de øvrige overlæger, der varetager afsnittene i samarbejde med afsnittets afdelingssygeplejerske. 4

5 Selv om overlægerne har hver deres hovedansvarsområde deltager de alle i det daglige kliniske arbejde indenfor alle områder, dog således at intensiv overlægerne overvejende har dagtid på intensiv afdeling. En speciallæge i afdelingen har hver dag sammen med de to afdelingssygeplejersker ansvaret for organiseringen af arbejdet på operationsgangen. Der er hver dag en speciallæge i dagtid på Regionshospitalet Skive og en på Regionshospitalet Kjellerup, og 4 dage om ugen en speciallæge til ECT-behandling i Søndersøparken. Afdelingen er normeret med 13 overlæger, heraf 1 ledende overlæge, 4 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelsesforløb og 7 introduktionslæger. Der er i afdelingen 4 vagtlag. I Viborg: 2 tilstedeværelsesvagtlag og en overlæge i boligvagt. I Skive: en overlæge i boligvagt. Som introduktionslæge indgår du i en 8-skiftet tilstedeværelsesvagt, der i vagttiden varetager anæstesien og opvågningsafdelingen. Afdelingslægerne og lægerne i hoveduddannelsesforløb indgår i en fælles 7-8-skiftet tilstedeværelsesvagt, der i vagttiden varetager intensivafdeling og har bagvagtsfunktion for anæstesivagten. Erfarne introduktionslæger har i vagten mulighed for at bytte funktion med bagvagten. Vagten er på hverdage planlagt som 2-holds drift, i week-end en og på helligdage som døgnvagt Afdelingens afsnit Intensiv afdeling I 25: 10 senge Opvågnings afdeling O 25: 18 senge, heraf 4 døgnåbne, O-05: 8 senge De døgnåbne pladser anvendes til opvågningspatienter og ved pladsproblemer på I 25 til intermediærpatienter, fx patienter, der kræver efter større operative indgreb, forgiftningspatienter, patienter med mindre traumer og lign. Dagkirurgisk opvågningsafdeling: 7 senge Anæstesi- og operationsafdeling: 13 op. stuer + 2 op. stuer på øre-næse-hals afd. I vagttid på hverdage køres på 4 stuer til kl , efter og weekend på 2 stuer Dagkirurgisk anæstesi, Kjellerup Sygehus: 5 op. stuer og opvågningsafdeling 5

6 3. Præsentation af kompetenceudviklingen Der er til introduktionsuddannelsen udarbejdet en portefølje (DASAIM). Porteføljen indeholder: Skemaer/kompetencekort for de obligatoriske kompetencevurderinger, som DASAIM anbefaler Tjeklister til brug for monitorering af, om målene for uddannelsen er opnået Skemaer til evaluering af målbeskrivelsen, porteføljen og kompetencemålingen I tabellen er kompetencerne for introduktionsuddannelsen oplistet, ligesom det er angivet, hvordan kompetencevurderingen skal finde sted, og på hvilket tidspunkt i uddannelsen det anbefales, at vurderingerne er foretaget. Kortene findes i porteføljen. Underskrift for erhvervet kompetence sker på kortene i portefølje. Kompetence Evalueringsmetode Kort nummer Tid Anæstesi - og perioperativ medicin Kan varetage basal håndtering af luftveje Kan teste anæstesiapparatet Kan varetage generel anæstesi- og perioperativt forløb til elektiv patient > 15 år, ASA-klasse 1-2, mindre og middelstor operation inden for kirurgi, urologi, gynækologi, ortopædkirurgi Kan varetage generel anæstesi og perioperativt forløb til akut patient > 15 år, ASA-klasse 1-2, mindre og middelstor operation inden for kirurgi, urologi, gynækologi, ortopædkirurgi Kan varetage spinal anæstesi Kan varetage epidural anæstesi Kan anlægge centralvene kateter Kan redegøre for valg af perioperativ håndtering af patienter med komplicerende tilstande eller sygdomme Skriftlig redegørelse Farmakologiopgave Kort 1 Kort 2 Kort 3 Kort 4 Kort 5 Kort 6 Kort 7 Kort 8 Før 3. md Før 3. md Før 3. md Før 3. md Før 3. md Før 6. md Før 9. md Før 6. md 6

7 Intensiv Medicin Kan udarbejde væske/ernæringsplan for intensiv patient Audit Kort 9 Kan instituere respiratorbehandling på ukompliceret intensiv patient Kan varetage stuegang på ukompliceret intensiv patient Kort 10 Kort 11 Smertebehandling Kan varetage ukompliceret patient med akutte smerter (ex. justering af postoperativt smerteregime) Struktureret vejledersamtale Kort 14 Før 6 md Akut- traume- og præhospitalsmedicin Kan varetage genoplivning af voksne og påbegynde genoplivning af børn Kan påbegynde initialbehandling af traumepatienter og patienter med akutte livstruende tilstande på fantom Observation Kort 12 Intet kort Før 3. md Efter 6 md Kan redegøre for forholdsregler vedr. transport af patienter Observation Kort 15 Kan redegøre for organisering af og forholdsregler vedr. beredskab Kort 15 Sundhedsfremme Kan redegøre for livsstilsfaktorer, som påvirker morbiditet og mortalitet i forbindelse med anæstesi og operation Kommunikation Kan varetage effektiv kommunikation ved præoperativ patientkonsultation Samarbejde Kan fungere effektivt som medlem af teamet og påtager sig opgaver, hvad enten det er som teamleder eller medlem Intet kort Efter 6 mdr. Generel vurdering Kort 13 Generel vurdering Kort 15 Efter 9. md Før 3. md Efter 9. md 7

8 Organisation/ledelse Kan prioritere arbejdsopgaver i vagten Akademisk kompetence Kan tilrettelægge og gennemføre en kontinuerlig plan for egen læring Kan foretage kritisk analyse og refleksion over perioperativ håndtering af et konkret patientforløb og på baggrund heraf afgrænse en klinisk problemstilling og analysere denne i forhold til litteraturen Professionalisme Viser ansvarlighed over for arbejdsopgaverne Uddannelsesplan og læringsrapporter refleksiv rapport Patientforløbsbeskrivelse Generel vurdering Kort 15 Generel vurdering Kort 16 Generel vurdering Kort 15 Efter 9. md Efter 9. md Før 3. md herefter løbende Efter 9. md Efter 9. md Desuden skal den uddannelsessøgende læge føre erfaringsregistrering og cusum-score over udvalgte procedurer se nærmere i porteføljen. Gennem samtaler mellem den uddannelsessøgende og dennes vejleder sikres det, at der sker en fortløbende kompetenceudvikling. 8

9 4. Læringsstrategi I Målbeskrivelsen er kort beskrevet en overordnet læringsstrategi hvad denne overordnede strategi betyder i dagligdagen er beskrevet i det følgende. 4.1 HVAD SKAL JEG LÆRE PÅ AFDELINGEN Læringsmål Mål for introduktionsuddannelsen fremgår af målbeskrivelsen udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin (DASAIM). Uddannelsen på afdelingen følger uddannelsesprogrammet og porteføljen. Vi tilbyder oplæring af yngre læger i alle specialets 4 hovedområder på introduktionslægeniveau. Hovedvægten er lagt på anæstesi, da vi anser dette for grundlaget for de øvrige hovedområder Anæstesi Du vil i dagtiden hovedsageligt beskæftige dig med anæstesi initialt med hjælp og udelukkende patienter fra ASA gruppe I og II. Efter 3-4 ugers oplæring vil du kunne bedøve udvalgte patienter næsten selvstændigt. Efter 1 år i afdelingen forventer vi, at du selvstændigt kan bedøve alle vores patientkategorier fra ASA gruppe I og II og med hjælp patienter fra ASA gruppe III og IV. Samtidig forventer vi, at du er i stand til at: vurdere patienter præoperativt vælge optimal anæstesiform for patienter til planlagte og akutte operationer begrunde valg af anæstesiform lægge behandlingsplan præ- per- og postoperativt supervisere alle almindeligt forekommende lejringer anvende afdelingens apparatur og tolke målte værdier observere patienten postoperativt lægge plan for postoperativ smerte og væskebehandling formidle behandlingsplanen til patienten og plejepersonalet samarbejde med afdelingens personale og med personale fra andre afdelinger På operationsafdelingen arbejder vi i teamstruktur og vi forventer, at du efter 1 år er i stand til at planlægge dagens arbejde på en operationsstue sammen med alle andre personalegrupper i teamet, så arbejdet afvikles smidigt og effektivt Intensiv Medicin Efter 1 år i afdelingen forventer vi, at du selvstændigt er i stand til at vurdere og behandle følgende hos voksne patienter i afdelingen: væske- og smerteterapi til patienter der kræver forlænget postoperativ, behandlingsplan for forgiftninger og mindre traumer, respirationsunderstøttende terapi til KOLpatienter o.lign. Vi forventer også, at du opnår indgående kendskab til afdelingens apparatur og er i stand til at anvende dette mest hensigtsmæssigt erhverver dig kendskab til respiratorterapi og er i stand til at iværksætte denne terapi på egen vurdering af patienternes respiratoriske tilstand opnår basalt kendskab til understøttende inotropibehandling af akutte tilstande med påvirket cirkulation 9

10 er i stand til at vurdere de patienter, der indlægges på afdelingen med hensyn til respiration, bevidsthed, væskebalance og cirkulation er i stand til at starte livreddende behandling af alle patientkategorier, der indlægges i afdelingen er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at kalde hjælp fra ældre kollega Det akutte beredskab Vagthavende reservelæge på anæstesiafdelingen, vil blive kaldt til alle dårlige patienter på hele sygehuset. Det kan være patienter med ændret bevidsthedsniveau, respirationsinsufficiens, kramper, hjertestop m.m. Derudover kaldes du til skadestuen ved indkomne bevidstløse patienter, patienter med hjertestop og ved patienter med større traumer. Desuden kaldes reservelægen til fødestuerne ved alle risikofødsler som UK, gemelli og ved truende asfyxi. Ved de fleste af ovennævnte kald tilkaldes reservelægen sammen med en anæstesisygeplejerske. Hjertestop- og traumekald foregår via et centralt kald, hvor der samtidigt kaldes et fastlagt team af sygehuspersonale. Det forventes, at du efter 1 år i afdelingen Kan vurdere og initiere behandling af akutte patienter Vurdere om patienten skal overflyttes til intensiv afdeling Kan deltage i teamet omkring genoplivning også som teamleder under supervision Kan påbegynde genoplivning af nyfødte Har indgående kendskab til det monitorerings- og behandlingsudstyr der er til rådighed på de forskellige behandlingssteder Har indgående kendskab til sygehusets traumemanual og katastrofeplan. Er i stand til at vurdere, hvornår det vil være formålstjenligt at tilkalde hjælp fra ældre kollega Præhospitalsbehandling Du kan som reservelæge deltage i præhospitalsbehandling, når du har gennemgået enten Kursus i præhospital indsats eller vort eget 2-dages traumekursus. Du vil blive orienteret om kurserne. I de tilfælde, hvor det enten af anmeldelsen til Falck eller efter ambulancens ankomst skønnes påkrævet, udsendes om muligt udrykningshold (anæstesilæge + -sygeplejerske). Der køres ikke til akutte medicinske tilstande. Der forventes opstartet præhospital lægebil medio Transport Efter din introduktionsperiode vil du sammen med en anæstesisygeplejerske deltage i transporter af patienter til og fra andre sygehuse. Det forventes, at du efter 1 år i afdelingen er i stand til at vurdere, om patienter er transportable, både inden for sygehuset i forbindelse med undersøgelser og udenfor ved overflytning til andre hospitaler. Samtidig skal du efter 1 år i afdelingen være i stand til at vurdere hvilke ledsagere, der skal med på transport Smertebehandling I det daglige arbejde med anæstesi skal du ordinere postoperativ smertestillende behandling. Ordinationerne videregives til personalet på opvågningsafdelingen og sengeafdelingen. Det forventes, at du kan opstille smertebehandlingsplan for alle kategorier af postoperative smertetilstande efter at have været i afdelingen i 1 år. Planlægning og udførelse af kronisk smertebehandling varetages i samråd med en af afdelingens speciallæger. Efter 1 år forventes det, at du har erhvervet basal viden om kronisk smertebehandling. 10

11 4.2 ANSVAR FOR LÆRING Vi vil på afdelingen give dig muligheden og rammerne for læring, men det endelige ansvar for, at du opnår kompetence, ligger hos dig selv. Vi forventer, at du Formulerer og udtrykker egne læringsmål med hjælp fra målbeskrivelsen og porteføljen og er i stand til at omsætte læringsmålene til uddannelsesplaner og læringsrapporter i tæt samarbejde med din vejleder Aktivt og engageret opsøger uddannelsessituationer Er bevidst om og interesseret i egen læring Vi tilbyder at vejlederen Fremlægger afdelingens muligheder for at læring kan ske afstemt efter dit aktuelle standpunkt og dine formulerede behov. Vi forventer, at du sammen med din vejleder Fastsætter læringsmål Udarbejder din individuelle uddannelsesplan ud fra dine formulerede behov og afdelingens muligheder Løbende justerer den udarbejdede uddannelsesplan Den uddannelsesansvarlige overlæge har sammen med den administrerende overlæge det overordnede ansvar for uddannelsen i afdelingen. Se sundhedsstyrelsens Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse (VEJ nr af 14/07/2008) 4.3 PÆDAGOGISKE METODER Vi anvender målbeskrivelsen, porteføljen og dette uddannelsesprogram som fundament for den kliniske oplæring Bed-side undervisning Instruktion & supervision mesterlære På anæstesiafdelingen har vi den overbevisning, at læring opstår i det daglige arbejde med patienterne. Vi mener derfor, at hovedvægten i oplæringen sker gennem instruktion og supervision i det kliniske arbejde en form for mesterlære med mange mestre, idet det ikke kun er din vejleder, der kan oplære dig. Alle afdelingens læger deltager i din oplæring ligesom erfarne anæstesisygeplejersker og intensiv sygeplejersker kan forestå en del af din oplæring. Arbejdstilrettelæggelsen grib chancen Vi bestræber os på at gribe alle de situationer, det daglige arbejde byder på til oplæring. I arbejdstilrettelæggelsen vil der i videst mulig omfang blive taget hensyn til, hvor du lige nu befinder dig og hvad du har brug for at lære nu. 11

12 Individuel uddannelsesplan: Umiddelbart efter at du er tiltrådt, vil du sammen med din kliniske vejleder udarbejde en individuel uddannelsesplan baseret på din hidtidige erfaring, målbeskrivelsen, dine læringsbehov og afdelingens muligheder for oplæring. Denne uddannelsesplan justeres løbende. Feed-back Du vil løbende modtage feed-back på dit daglige arbejde, ligesom evalueringssamtalerne bruges til at give feed-back på din udvikling og på afdelingens læringsmiljø. Kompetencemåling og erfaringsregistrering Vi anvender kompetencemåling og erfaringsregistrering (begge nøje beskrevet i målbeskrivelsen og porteføljen) på afdelingen, for at du løbende kan holde dig ajour med din uddannelses forløb. En del af kompetencemålingen vil bestå af skriftlige opgaver som beskrevet i porteføljen. Færdighedstræning I 2009 indfører specialet anæstesiologi i Videreuddannelsesregion Nord færdighedstræning i kompetencerne: Luftvejshåndtering af voksne Spinal anæstesi Epidural anæstesi Arterie radialis punktur og kateteranlæggelse UL vejledt CVK anlæggelse Færdighedstræningen beskrives nærmere i et appendiks vedhæftet uddannelsesprogrammet Skemalagt undervisning Staffmeeting 1. og 3. onsdag i hver måned kl er der staffmeeting for alle sygehusets ansatte læger. Sygehusets afdelinger står på skift for møderne. onsdags morgenundervisning De øvrige onsdage kl er der fælles undervisning med anæstesisygeplejerskerne. Undervisningen varetages overvejende af afdelingens egne læger, hvor også du kan deltage som underviser. 10 minutter Hver tirsdag kl er der afsat 10 minutter til undervisning for anæstesilæger. Undervisningen går på skift mellem afdelingens læger. Du vil også blive bedt om at undervise. Emnet er frit dog skal det have klinisk relevans. Det kan fx være gennemgang af en case eller en artikel. Do-nut Round Hver tirsdag kl for introduktionslæger. Basale anæstesiologiske emner gennemgås. Det kræver at alle har forberedt sig. Du vil få udleveret plan for seancerne. Arrangeres af den uddannelseskoordinerende yngre læge. Fyraftensmøde 2 gange halvårligt kl ca for anæstesilæger. Overvejende undervisning ved afdelingens egne læger, hvor et relevant emne tages op, gennemgås og debatteres, og hvor målet hyppigt er at få revideret instruksen eller skrevet ny instruks til afdelingens metodebog om emnet. Undervisning ved medicinalfirmaer kan også forekomme. Møderne annonceres i god tid inden afholdelsen. Der er mødepligt og du får løn under fremmødet. 12

13 Simulationskursus i genoplivning af voksne Afholdes af sygehusets efteruddannelsesafdeling for reservelæger fra medicinsk og anæstesiologisk afdeling og for sygeplejersker fra senge/behandlingsafsnit. Simulationskursus i neonatal genoplivning Én gang i sidste halvår af din ansættelse vil du blive tilbudt færdighedstræning i neonatal genoplivning sammen med to andre introduktionslæger fra afdelingen og tre introduktionslæger fra pædiatrisk afdeling. Færdighedstræning i anæstesiologiske procedurer på grise på Forsøgscenter Foulum. Der foregår løbende kurser med færdighedstræning i anæstesiologiske procedurer på grise på Forsøgscenter Foulum. Det drejer sig om anlæggelse af epiduralkateter, pleuradræn og lign. Din rolle som underviser Det forventes, at du aktivt deltager i undervisningen af dine kolleger på morgenkonferencens 10-min. om tirsdagen og ved morgenundervisningen om onsdagen. Konferencer : morgenkonference i konferencelokalet. Kort konference om sidste døgns vagt og orientering om evt. problemer i dagsprogrammet. Alle læger deltager. Anæstesiafdelingens afdelingssygeplejersker deltager omkring problemer i dagsprogrammet : intensiv konference i personalerummet på intensiv afdeling. Afgående vagthavende på intensiv giver rapport om hver enkelt patient på intensiv afdeling til de læger, der har dagtid på intensiv. Kirurgerne er med til en del af konferencen, hvor problemstillinger omkring de kirurgiske intensiv patienter konfereres mandag og torsdag: mikrobiologkonference om patienterne på intensiv. Foregår i personalerummet på intensiv. Læger med dagtid på intensiv deltager : røntgenkonference. Intensiv patienternes røntgenbilleder gennemgås med røntgenlæge. Foregår på røntgenafdelingen. Læger med dagtid på intensiv og lægen, der starter aften-natte vagt på intensiv deltager : planlægningskonference i konferencerummet. Næste dags operationsprogram tilrettelægges. Her deltager koordinerende anæstesioverlæge (floater), afdelingssygeplejersker fra anæstesi og operationsafdeling samt kirurgiske overlæger. Floateren fordeler næste dags læger på anæstesiafsnittene ( skriver tavlen ). Ren planlægningskonference : intensivkonference på intensiv overlægernes kontor. Læger der har haft dagtid på intensiv giver rapport om hver enkelt patient til lægen, der starter aften-natte vagt på intensiv. Overordnede problemstillinger vedr. intensiv patienterne kan drøftes : eftermiddagskonference i konferencerummet. Her gennemgås problematiske anæstesijounaler til næste dag. Du har mulighed for at diskutere anæstesivalg fra dine præoperative tilsyn med kolleger. Her er mulighed for at samle op på og få feed-back på hændelser fra dagen. Vagtoverdragelse til vagtholdet. Alle læger deltager. Alle læger kan deltage i konferencerne, hvis der er tid til det. Kurser Der afholdes i Videreuddannelsesregion Nord 7 regionale introduktionskurser for introduktionslæger i anæstesiologi. I kurserne deltager alle introduktionslæger fra regionen. Kurserne afholdes én gang årligt og foregår dels i simulationslaboratorierne i Skejby og Aalborg og dels på skift på regionssygehusene. Emnerne er: Respirationsunderstøttende terapi (simulationskursus) Akut patientmodtagelse (simulationskursus) Praktisk farmakologi Præhospitalsbehandling, akut medicin og patienttransport. (simulationskursus) 13

14 Væske-, elektrolytbehandling og ernæring Hæmodynamik Smertebehandling og regional anæstesi Introduktionskurserne er gratis. Ved ansøgning på fortrykt skema til afdelingsledelsen får du fri med løn og kørselsgodtgørelse til kurset. Husk at give skemalæggeren besked i god tid om, at du skal have fri til kursus. Kurserne afholdes som endagskurser på de forskellige sygehuse i regionen på skift. Kursusplan vedlægges. Deltagelse i øvrige kurser aftales med adm. ovl. Annette Schultz og søges på samme vis på fortrykt skema ved afdelingsledelsen. Afdelingen har en kursuskasse med et fast afsat beløb til kurser for hele afdelingen. Du vil via Regionshospitalet Viborgs efteruddannelsesafdeling få tilbudt kurser, arrangeret for nyansatte yngre læger: Avanceret hjertestopbehandling, 4 timer (nævnt under færdighedstræning) Traumekald, 2½ time Modtagelse af traumepatienter, 2 dage Selvstudium For at få udbytte af din uddannelse på afdelingen kræves, at du selv læser relevant litteratur. En vejledende litteraturliste udleveres sammen med introduktionsmaterialet. Metodebøger: Regionshospitalet Viborg har en fælles elektronisk dokumenthåndbog (metodebog/instrukser), som du har adgang til fra alle sygehusets computere. Du skal specielt læse anæstesiafdelingens egne afsnit: et for anæstesiafdelingen og et for intensivafdelingen. Det vil også være relevant at læse instrukser fra andre afdelinger, fx pædiatrisk afdeling og medicinsk afdeling. Du får i din introduktionsperiode oplæring i søgning i dokumenthåndbogen. Du har adgang til dokumenthåndbogen fra sygehusets computere. Fagbøger Basisbogen for introduktionsuddannelsen i anæstesi er: JV Mogensen et al., Anæstesi. 3.udgave, Bogen kan gratis downloades og købes fra hjemmesiden Det forventes, at du læser bogen inden afslutningen af din introduktionsperiode i afdelingen. Anæstesiafdelingens bibliotek er i konferencerummet. Her findes en lang række anæstesiologiske og medicinske lærebøger. Nogle bøger kan hjemlånes for kortere perioder, andre skal forblive i afdelingen af hensyn til mulighed for opslag i bøgerne i vagten. På biblioteket findes desuden papirudgaver af visse anæstesiologiske tidsskrifter og videobånd til hjælp i oplæring i forskellige praktiske procedurer. Sygehusets fagbibliotek har åbent man-fre Bibliotekarerne er behjælpelige med søgning og fremskaffelse af litteratur. Tidsskrifter Afdelingen har via fagbiblioteket online adgang til en lang række tidsskrifter via Dansk Elektronisk Forskningsbibliotek (DEFF). Fra en del af tidsskrifterne kan du downloade artiklerne i full text Fra fagbiblioteket kan du få et personligt password, så du har adgang til de samme tidsskrifter fra din egen computer. 14

15 Computeradgang Alle afdelingens computere er tilsluttet såvel intra- som internet. Der er computer på reservelægekontoret. Computerne på operationsgangen, opvågningsafdelingen og intensiv afdeling kan ligeledes benyttes. 5. Evalueringsstrategi Vurderingen af den uddannelsessøgende foregår kontinuerligt under uddannelsen og har til formål at fremme indlæringen og i sidste ende at dokumentere kompetenceerhvervelsen. Evalueringsstrategien er den i DASAIM s målbeskrivelse anbefalede: Specifikke kompetencevurderinger. Kan foretages af afdelingens overlæger og af læger i bagvagtslaget. En generel vurdering, som baseres på den uddannelsessøgendes handlings- og væremåde. Foretages af vejlederen ved evalueringssamtalerne efter 6 måneder og efter 9 måneder. Cusumscoring og erfaringsregistrering. Føres løbende af den uddannelsessøgende. Evalueringssamtaler. Foretages af vejlederen. Den uddannelsessøgende vil afholde minimum tre samtaler med vejlederen og herudover ad hoc vejleder samtaler: Introduktionssamtale, hvorunder den individuelle uddannelsesplan aftales og erhvervelse af kompetencer planlægges. Midtvejssamtale, hvor uddannelsesplanen evalueres og eventuelt korrigeres. Vejlederen foretager den generelle vurdering af den uddannelsessøgende, og i fællesskab kan der sættes mål for evt. udvikling og forbedring. Vejleder skal evaluere, hvor langt den uddannelsessøgende er i opnåelse af de specifikke kompetencer. Opnåede kompetencer ajourføres i tjeklisten. Der aftales eventuelle yderligere samtaler. Er der problemer i uddannelsesforløbet, skal der senest gøres opmærksom på det ved midtvejssamtalen. Slutevalueringssamtale, hvor den uddannelsessøgende får certificeret erfaringsregistrering og beståede specifikke kompetencer. Vejlederen foretager den generelle vurdering af den uddannelsessøgende. Alle opnåede kompetencer ajourføres i tjeklisten. Den uddannelsesansvarlige overlæge attesterer den samlede vurdering for introduktionsuddannelsen (findes bagerst i porteføljen). 15

16 6. Evaluering af uddannelsesstedet Ved afslutningen af introduktionsuddannelsen skal du på evaluere afdelingen som uddannelsessted. Du får ved din ansættelse tildelt en adgangskode. Derudover findes der bagest i porteføljen skemaer til evaluering af målbeskrivelse og portefølje. Disse skemaer bedes afleveret til den uddannelsesansvarlige overlæge som videresender dem til DASAIM s videreuddannelsesudvalg. De danner baggrund for forbedring af såvel målbeskrivelse som portefølje. Afdelingens uddannelsesmiljø og indsats vurderes ved ekstern evaluering gennem den af sundhedsstyrelsen instituerede inspektorordning. Se mere om denne på 7. Vejledning i den lægelige videreuddannelse Alle afdelingens læger fungerer som daglige kliniske vejledere. Vejledning foregår kontinuerligt som en del af den daglige kliniske praksis. Du får tildelt en formel klinisk vejleder. Med din kliniske vejleder skal du som minimum gennemføre introduktions-, midtvejs- og slutevalueringssamtale. Din kliniske vejleder vil følge dig i din kompetenceudvikling og vil ved samtaler hjælpe dig til at reflektere over egen læring. Hertil anvendes porteføljens programmer til cusumscore og erfaringsregistrering samt skemaer til uddannelsesplan og rapport over egen læring. Ansvaret for at den daglige kliniske vejledning og evaluering gennemføres i afdelingen er hos den uddannelsesansvarlige overlæge. Vejledningen vil leve op til beskrivelsen i sundhedsstyrelsens Vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse (VEJ nr af 14/07/2008) 16

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Viborg Sygehus Inga K. Madsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2005 19/2 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital

Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Introduktionsprogram for Operations- og anæstesiologisk afdeling Y Glostrup Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

Anæstesiologisk afdeling.

Anæstesiologisk afdeling. Anæstesiologisk afdeling. Kolding Sygehus Sygehus Lillebælt Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling. Udgave: August 07 Læge: Vejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for. introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Anæstesiologisk Intensiv afdeling V OUH Svendborg Sygehus Maj 2015 Læge: Hovedvejleder: Vibeke Westphal, uddannelsesansvarlig overlæge, OUH Svendborg Sygehus,

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital Region Hovedstaden 30 januar 2008 Version gældende fra: Revideres senest: Ansvarlig: Godkendelse: v.1.01 29 januar 2008 29 januar

Læs mere

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte

Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Program for introduktionsuddannelsen i Anæstesi- og Intensiv Medicin Anæstesi- og Intensiv afdeling I Amtssygehuset i Gentofte Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Side Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

Uddannelseprogram Introduktionsuddannelsen. ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus

Uddannelseprogram Introduktionsuddannelsen. ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen ved Anæstesi afdelingen Hjørring Sygehus ved Jørgen Ahrenkiel Nielsen, uddannelsesansvarlig overlæge Februar 2009 Side 1 af 15 sider Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling ved Sygehus Lillebælt Kolding Januar 2014 Læge: Hovedvejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Holstebro Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Holstebro Centralsygehus 1 Peter Ekeløf, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Anæstesiologi. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Anæstesiologi. Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Anæstesiologi Anæstesiafdelingen, Regionshospitalet Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 11. juni 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro

Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro UDDANNELSES PROGRAM Introduktions uddannelsen Anæstesiologi Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Februar 2009 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge. 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus

Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi. Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i anæstesi Anæstesiologisk afdeling Herlev sygehus Indledning Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Herning Centralsygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Herning Centralsygehus UDDANNELSESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Herning Centralsygehus 1 Max Povey, uddannelsesansvarlig overlæge Januar 2004 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE

UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE UDDANNELSESPROGRAM FOR INTRODUKTIONSUDDANNELSE ANÆSTESIOLOGISK AFDELING SYGEHUS SØNDERJYLLAND SØNDERBORG - ÅBENRÅ Efterår 2009 Elke Knoke, uddannelsesansvarlig overlæge. Gunhild Kjærgaard-Andersen, uddannelseskoordinerende

Læs mere

UDDANNELESESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Randers Centralsygehus

UDDANNELESESPROGRAM. Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi. Randers Centralsygehus UDDANNELESESPROGRAM Introduktionsuddannelsen Anæstesiologi Randers Centralsygehus Peter Mouridsen, uddannelsesansvarlig overlæge November 2003 Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledning 3 2. Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen

Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen Uddannelsesprogram for Hoveduddannelsen på de Anæstesiologiske afdelinger på Fredericia og Kolding Sygehuse samt Odense Universitetshospital Maj 2008 Læge: Hovedvejleder Fredericia /Kolding Sygehuse: Hovedvejleder

Læs mere

Program nummer 2B. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi

Program nummer 2B. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Program nummer 2B Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i anæstesiologi Dette program omhandler ansættelse på Århus Universitetshospital, THG Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx

Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling på Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Give Sygehuse Juli 07 Læge: xxxxx Vejleder: xxxxx Hans Mandøe, uddannelsesansvarlig overlæge 1 af 15 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse Introduktion til Kirurgisk afdeling Holbæk-Kalundborg Sygehuse Juni 2010 Afdelingen har et aktivt undervisningsmiljø, ligesom afdelingen underviser studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen. Der

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. for læger i introduktionsstilling. Anæstesiologisk Afdeling. Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt.

Uddannelsesprogram. for læger i introduktionsstilling. Anæstesiologisk Afdeling. Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt. Uddannelsesprogram for læger i introduktionsstilling på Anæstesiologisk Afdeling Vejle og Middelfart Sygehuse En del af Sygehus Lillebælt April 2016 Læge: Vejleder: Hans Mandøe, uddannelsesansvarlig overlæge

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Viborg 2008 INDHOLD Indledning Uddannelsesforløbet Obligatoriske kurser

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6

1. Indledning 3. 3. Præsentation af kompetenceudvikling 6 Bente Malling, uddannelsesansvarlig overlæge, MHPE Januar 2004 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet 3 2.1 Beskrivelse af afdelingen 3 2.1.1 Anæstesigivning 3 2.1.2

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere