Mødereferat ligestillingsudvalget d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat ligestillingsudvalget d. 18.12.08"

Transkript

1 Mødereferat ligestillingsudvalget d Tværmagistratslig Inge Lisbeth Nygaard d Sted: Rådhuset, lokale 381 Til stede: Reza Taremian/BYR/M0/AAK Cemal Metin/BYR/M0/AAK Ali Nuur/BYR/M0/AAK Birthe Ulsted Sørensen/FA/M1/AAK Hanne Thalund/AKV/M5/AAK Vivian Rasmussen/SA/M2/AAK Per Jensen/PERS/M0/AAK Birgitte Knudsen/ITO/M0/AAK Thrine Nørgaard/PERS/M0/AAK Inge Lisbeth Nygaard/PERS/M0/AAK Rabih Azad-Ahmad/BYR/M0/AAK Anders Seneca Dall/FK/M4/AAK Inge Liengaard/PERS/M0/AAK Fraværende: Kopi til: Else Jørgensen; Annie Axelsen Referat Mødeleder: Thrine Nørgaard 1. Godkendelse af dagsorden OK - Punkt 12 blev behandlet som første punkt på dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde OK - Ingen bemærkninger

2 Lighed i Ledelse 3. Udvalgsregistrering - forslag til ny praksis og resultatet af behandling af Ligestillingsudvalgets forslag i Personaleudvalget Ligestillingsudvalgets forslag om ændret praksis vedr. registrering af mænds og kvinders repræsentation i udvalg og arbejdsgrupper i Århus kommune blev behandlet på Personaleudvalgets møde den 10. november Personaleudvalget støttede her forslag pkt. 3 "Årlig temperaturmåling". Der er efterfølgende sendt et brev til samtlige magistratsafdelinger, hvori der gøres opmærksom på den ændrede praksis samt at den første temperaturmåling skal finde sted i januar måned 2009: Hver magistratsafdeling skal registrere samtlige udvalg og arbejdsgrupper mv., som er fungerende i januar måned i den eksisterende database. Sidste indberetningsfrist er 6. februar Lederuddannelse i Århus Kommune - herunder modul om kvinder i ledelse I Ligestillingsudvalgets handlingsplan indgår som fokusområde lighed i ledelsen. Hermed sigtes til, at der skal arbejdes på at mere kønslig lighed ind i den øverste ledelse Den øverste ledelse er her defineret som forvaltningschefer og direktører i Århus Kommune, dvs. flere kvinder. Århus Kommune har bl.a. i den forbindelse tiltrådt Ligestillingsministeriets Charter for Flere kvinder i ledelse. Der er iværksat flere tiltag, men det viser sig fortsat, at der ingen er eller er meget få interne kvindelige ansøgere til disse stillinger. Der skal derfor etableres et tilbud til de kvindelige chefer, som kunne ønske at blive forvaltningschefer / direktører eller ønsker at blive afklaret med, om de kunne ønske det. Ligestillingsudvalget anbefaler derfor, at der i rækken af lederuddannelser på diplomniveau, der udbydes fra 2009 som led i udmøntningen af trepartsaftalen, indgås aftaler med de tre nedenstående virksomheder, der kan tilbyde lederudvikling. Der foreslås tre meget forskellige forløb, ud fra en holdning om, at årsagerne til at kvinderne ikke søger kan være mangfoldige og derfor kan lederudviklingsbehovet være forskelligt. De tre tilbud dækker meget forskellige behov. Value Academy Value Academy er en uddannelse, udbudt af V-factor, og som afsluttes med en obligatorisk statsanerkendt eksamen med en ekstern beskikket censor. Uddannelsen er forskningsbaseret og lægger op til netværksdannelse i gruppen, suppleret med en mentorordning. Uddannelsen har 10 ECTS point. Uddannelsen tager udgangspunkt i et projekt fra arbejdspladsen, og der arbejdes i forløbet på 3 moduler. Modul 1 omhandler ledelse og har fokus på transition, kommunikation og beslutningsværktøjer, Modul 2 omhandler forhandlingsteknik, konflikthåndtering, adfærdsbiologi og kropssprog Modul 3 omhandler habit management, styling og personlig kommunikation. Under uddannelsen, som løber over 14 uger, vil deltagerne have en personlig mentor, som vil være en topleder fra det danske erhvervsliv (også fra det offentlige). Der er i alt 7 undervisningsdage. Se mere på Leadership development through mentoring. KMP+ deltager i et internationalt cross mentoring program for lederudvikling for kvinder på tværs af køn, brancher og fag. Udover Danmark deltager Luxemburg, Portugal, Tuskland, Schweiz og Sverige. Der er tilknytning til uddannelsen indgået forskningssamarbejde med bl.a. CBS. Uddannelsen er forskningsbaseret

3 Uddannelsen består af 4 moduler: Modul 1: Kick off mentorskab og lederudvikling Modul 2. Mænd og kvinder i ledelse International konference Modul 3. Bestyrelse og topledelse Modul 4 Netværk og kvinder i medier. I alt 10 dage. Se mere på og Lederskab for kvinder Lederskab for kvinder med U-modellen i Sinai-ørkenen Inspireret af bogen Skabende nærvær om forandring gennem fordybelse, som tager udgangspunkt i, at vi med opmærksomhed i det nu, vi er i selv er med til at skabe vores fremtid. Med en kombination af den såkaldte U-model i bogen med mere kendte modeller, nemlig anerkende feedback, offer-frelser-krænker forståelse, den lærende organisations 5. disciplin og Batesons logiske niveauer for forandring. En gennemgående streng i work-shoppen er instruktion og gentagen træning i nogle enkelte meditative teknikker. Det skærper nærværet og forebygger stress og udbrændthed. Gennem deltagelse af kurset bliver deltageren mere bevidst om hvad man vil i og med sit arbejdsliv og hvordan man skal prioritere for at nå målet. Work-shoppen tager 8 dage. Se mere på Aftalen med de 3 virksomhederne vil være at kurserne annonceres på Medarbejderportalen som en del af lederudviklingen, og fremstår som en indarbejdet del af vores fælles lederudviklingsprojekt, men at der i øvrigt ikke er nogen købsforpligtelse for Århus Kommune, da det er deltagelse på individ niveau. 5. Status Indsatsen for lighed i ledelse er måske på vej ind i en positiv udvikling. Resultatet i 2008 er nemlig at ud de 4 opslåede stillinger i den øverste ledelse i ÅK er to blevet besat af kvinder: Chef, Børn og Unge: mand (ud af 20 ansøgere var der 9 kvinder, heraf 1 intern) Stadsdirektør, BA: mand (ud af 14 ansøgere var der ingen kvinder) Chef, Teknik og Miljø:kvinde (ud af 18 ansøgere var der 3 kvinder, heraf 2 interne) Chef, Kultur og Borgerservice: kvinde (ud af 33 ansøgere heraf 5 kvinder hvoraf ingen var interne) Markering af 100 året for kvinders kommunale valgret 6. Orientering om konferencen "Bridges and Barriers", afholdt Efter Nicolai Wammens velkomst præsenterede de 14 studerende fra Europastudiet resultatet af deres feltarbejde i 6 europæiske lande vedr. barrierer og muligheder for kvinder i lokalpolitik. På en meget spændende og velstruktureret måde fik de studerende præsenteret det omfangsrige indhold. Efter præsentationen gav et panel af lokale politikere udtryk for deres holdninger og synspunkter vedr. kvinder i lokalpolitik. Panelet bestod af: Ali Nuur (V), Anne Marie Villadsen (C), Jette Jensen (Ø), Rabih Azad-Ahmad (B) og Reza Taremian (A) og Dorthe Laustsen (SF). Desværre blev tiden for kort til den planlagte afsluttende debat mellem panel og publikum. Ca. 50 deltog i konferencen. Præsentationen var bygget op over 4 temaer: Hvorfor flere kvinder i lokalpolitik? Hvorfor bliver kvinder interesserede i lokalpolitik? Hvad kendetegner lokale politikere - profiler og portrætter? Er køn et godt vælgerargument? De studerende konkluderer at følgende barrierer gør sig gældende for kvinder i lokalpolitik: Stereotyper omkring kvinder, 'macho'/maskulin politisk kultur, mangel på ressourcer (f.eks. penge i forhold til kampagner) og hårde/ugunstige arbejdsvilkår. Følgende praksisser synes at styrke kvinders repræsentation i lokalpolitik i de seks undersøgte lande / byer:

4 Kvindeforum/netværk, mentor-programmer, tidlig rekruttering/'prik på skulderen', træning i f.eks. kommunikation, ledelse og offentlige taler, Fremhæv eksempler på succesfulde kvindelige lokalpolitikere, samt lokalpolitik som helhed, Ændre arbejdsvilkårene for lokalpolitikere. I løbet af januar samles undersøgelsens resultat i en rapport til Ligestillingsudvalget og øvrige interessenter. Rapporten vil være på engelsk og oversættes til dansk. De studerende har allerede haft lejlighed til at præsentere undersøgelsens resultater i medierne på hhv. morgenprogrammet på P1, Radioavisen og DR Update. Københavns Kommune som har finansieret selve undersøgelse med kr har haft besøg af de 2 af de studerende, som på et internt møde fremlagde undersøgelsens resultater med vægt på spørgsmålet stillet af Københavns Kommune vedr. barrierer og muligheder for flere politikere med etnisk minoritetsbaggrund. Muligheden for at invitere repræsentanter for de studerende som oplægsholdere ved det åbne arrangement "Flere kvinder i Århus Byråd" den 12. marts vil blive undersøgt../. Se vedhæftede foldere "Flyer Conclusions " og "Flyer Conclusions DK " udarbejdet af European Studies 2008 vedr. Barriers and Bridges: Gender & Ethnicity in Local Politics ind Europe. Antidiskrimination og Mangfoldighed 7. Personaleredegørelsen 2007, kap.7 Ligestilling (drøftelse). Personaleredegørelsens afsnit vedr. ligestilling er en væsentlig datakilde og mulighed for at følge med i initiativer og udvikling vedr. ligestilling i Århus Kommune. Afsnittet omhandler ligestilling i forhold til både køn og etnisk minoriteter. Udvalget havde ingen kommentarer til redegørelsen for 2007, der blev vedtaget i Byrådet tidligere på året. 8. Holdningsundersøgelsen "Den mangfoldige arbejdsplads" (orientering ved Inge) Holdningsundersøgelsen er blevet gennemført i efteråret 2008 som en opfølgning på tilsvarende undersøgelser foretaget for Ligestillingsudvalget i 2000 og Undersøgelsen er baseret på et elektronisk spørgeskema sendt til hhv. en medarbejder- og en lederrepræsentant i MEDudvalgene i ÅK samt i alt ni kvalitative interviews med medarbejdere fra følgende minoritetsgrupper: ansatte med etnisk minoritetsbaggrund, over 55 år, det underrepræsenterede køn indenfor kønsdominerede fagområder samt ansatte i flexjob. Undersøgelsen viser, at der er sket en positiv udvikling i Århus Kommune i holdningen til mangfoldighed. Blandt andet er betydningen af sproglige barrierer i forhold til ansatte med etnisk minoritetsbaggrund faldet. Ændringer i praksis synes ikke at følge ændringerne i holdninger. Resultatet af undersøgelsen vil fremgå af en rapport til Ligestillingsudvalget som forventes klar i januar 09 og herefter præsenteret i FællesMED og afdelingernes HMU. Da det er vigtigt, at undersøgelsens resultater også bliver kendt udenfor MEDsystemet og brugt i udformning af personalemæssige initiativer på flere niveauer i Århus kommune som organisation, vil sekretariatet i forbindelse med offentliggørelse af rapporten tilbyde at besøge samtlige magistratsafdelinger med en præsentation målrettet de forhold, der gør sig gældende i de enkelte afdelinger. Inge Liengaard tager i januar kontakt til HR og Ligestillingsudvalgets repræsentanter i magistratsafdelingerne og sammen med disse finde egnede og gerne uvante formidlingskanaler. Desuden udarbejdes der en kommunikationsplan til pressen og de faglige organisationer. 9. Århus Kommune som vært for uddelingen af MIAPRISEN 10. marts Uddeling af MIAPrisen 2009 vil foregå i Århus på Rådhuset og Rådhushallen er derfor reserveret til dagen. Da både det faglige indhold og selve ceremonien ved prisuddelingen er særdeles spændende opfordres ligestillingsudvalgets medlemmer til at reservere dagen.

5 10. Afrapportering af projektet "Kvinder med tørklæde (orientering ved Cecilie Mortensen) I løbet af efteråret har opmærksomhedskampagnen Labyrinten været på turne rundt i Østjylland med det formål at styrke relationen mellem kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og arbejdsmarkedet ved at gøre opmærksom på de barrierer, der opleves som knyttet til køn og/eller etnicitet og samtidig gøre opmærksom på en uudnyttet ressource. Kampagnen blev udformet som en forumteater-forestilling, der handler om en ung kvinde med etnisk minoritetsbaggrund, der søger og får ansættelse i et gammelt produktionsfirma, hvor der sidder en leder, der har hørt at mangfoldighed vil være rigtigt godt for arbejdspladsen. Det vil han gerne prøve og bl.a. derfor bliver Rhana ansat. Forestillingen behandler forskellige konflikter og misforståelser i hverdagen netop nogle af de blindgyder man ofte render ind på den mangfoldige arbejdsplads. Efterfølgende er der en styret dialog og debat med tilskuerne om de temaer de har hæftet sig ved i forestillingen. Bl.a. får man som tilskuer mulighed for at interviewe karaktererne. Kampagnens målgruppe var erhvervs- og virksomhedsnetværk samt forskellige fora for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Desuden var det også ambitionen at beskæftigelseskonsulenter og jobkonsulenter skulle deltage i enkelte forestillinger. Målet var at komme ud med ti forestillinger i alt, og vi endte med 14 planlagte forestillinger:erhvervsråd Skanderborg, Erhvervsråd Favrskov, Erhvervsråd Århus, ISS, Midtjyske Netværk, Sprogcenter Viborg, LærDansk Århus, Integrationsrådskonference, Temadag for ledere i Sundhed og Omsorg, Århus Kommune tværkommunalt, Soroptimisterne Århuskredsen, Kvindehuset i Viby, Kvinderådet, Kvinfo's Mentornetværk. Sammenlagt er forestillingen blevet set af ca I mange tilfælde har den enkelte publikummer repræsenteret en virksomhed og den oplevelse som vedkommende har fået kan derfor potentielt være båret hjem til rigtigt mange virksomheder. Det samme gælder for de forskellige kvindefora vi har været ude hos og for Integrationsrådskonferencen. Labyrinten er så tilpas kompleks sammensat at den kan imødekomme rigtig mange aspekter i debatten om mangfoldighed på arbejdspladsen. Desuden har det været dens styrke at den ikke er moraliserende eller politisk korrekt, hvilket har givet rum for deltagerne til at kunne være rådvilde og usikre omkring håndtering af specifikke situationer og samtidig trygge ved at der ikke var et rigtigt eller forkert svar. Udbyttet har varieret alt efter hvem der har deltaget i forestillingen og hvad de har været optaget af at debattere. Med mange ledere blandt publikum har været optaget af aspektet vedr. mangfoldighedsledelse. Hos publikum med mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund var det samspillet mellem nyansat, kollega og leder der blev debatteret. Jobkonsulenter har set forestillingen med øje for hvordan de kan bruge den viden i deres arbejde som mediator mellem kvinder og virksomheder. En analytisk opsummering af de pointer, som er tilvejebragt, peger på en overordnet tendens til at man på arbejdspladsen tilskriver etniciteten mange af de konflikter, som reelt set bunder i forestillinger om køn, alder, anciennitet på arbejdsmarkedet, faglighed og erfaring. Etnicitet bliver den paraply man holder over rigtig mange problemstillinger og konflikter, og som bevirker, at de ikke håndteres fordi der er berøringsangst med det etnisk fremmede. Der er også i høj grad blevet peget på vigtigheden af en stærk ledelse hvis man virkelig vil den mangfoldige arbejdsplads. Men også at medarbejderne skal inddrages i et forberedende arbejde, som bl.a. skal afdække hvad arbejdspladsen egentlig forstår ved mangfoldighed, tolerance, tilpasning, uskrevne og skrevne regler, arbejdspladskultur osv. Labyrinten var en kampagne, som havde til formål at rejse opmærksomhed omkring forhold, der betinger den tilknytning kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har til arbejdsmarkedet. Det må konkluderes at dette formål er opfyldt. 11. Workshop om Mangfoldighedsledelse v. Institut for Menneskerettigheder 11.11, og Afholdt med ledere fra Kultur og Borgerservice

6 Workshoppen var led i udvikling af et nyt efteruddannelseskoncept vedr. mangfoldighedsledelse udviklet af Institut for Menneskerettigheder (IMR). Den blev gennemført med 19 deltagere fra Kultur og Borgerservice samt 3 fra BA. Overordnet var der positiv tilbagemeldinger på de 3 kursusdage. Dog trak enkelte af modulerne noget i langdrag med teoretiske overvejelser vedr. mangfoldighedsledelse. Ligestillingsudvalget er glad for samarbejdet med IMR og mulighederne for at få præciseret de vigtige og aktuelle begreber mangfoldighed og ligestilling. Med henblik på en drøftelse af begreberne, deres indhold og indbyrdes relation i forbindelse med arbejdet med udvalgets handlingsplan foreslog udvalget afholdelse af en temadrøftelse på næste udvalgsmøde. Mainstreaming 12. Høringssvar til udkast til den nye Sports- og Fritidspolitik Mainstreaming af Sports- og Fritidspolitikken blev præsenteret af Sport og Fritid. I udviklingen af politikken har det været afgørende dels at indtænke de mange snitflader mellem Sport & Fritid og de mange øvrige kommunale områder, dels at sikre at politikken underbygger samspillet med de tværgående politikker som integrations-, handicap-, sundheds- og børn & ungepolitikken. Ligestillingsudvalget tilsluttede sig intentionerne i udkastet og finder, at forslaget vil udgøre en hensigtsmæssig ramme for det videre arbejde inden for området. Der er flere eksempler på, at man i Sports- og Fritidspolitikken er opmærksom på, alle grupper i befolkningen medtænkes, når en ny politik formuleres. Ligestillingsudvalget tilbyder i den forbindelse Sport og Fritid at indgå i et samarbejde om det videre arbejde med mainstreaming af et til to udvalgte områder af politikken med henblik på at udvikle mainstreamingsværktøjer og dermed styrke mainstreaming i Århus Kommune. Andet 13. Praktikpladser til fire-fem kandidatstuderende fra AU i perioden Følgende har på nuværende tidspunkt sagt ja til at modtage en praktikant: BA, Ligestilling og Integration: 1 Sociale forhold og Beskæftigelse, Socialforvaltningen i Århus Kommune: 1 De øvrige repræsentanter i udvalget opfordres til at genoverveje mulighed for at få en praktikant. 14. Navngivning af gaderne i De Bynære Havnearealer - opfølgning fra sidste møde. Ingen yderligere kommentarer fra udvalget i forhold til tilbagemeldingen fra sidste møde. Laura Hay som ikke var til stede ved mødet fik fremført forslag om, at udvælgelse af vejnavne fremover sker med borgerinddragelse. 15. Mødedatoer i For at imødekomme udvalgets politiske medlemmer sættes det til debat, om møderne for fremtiden skal placeres fredag eller en hverdagsaften Efter en drøftelse af de mange forslag, der har været behandlet i udvalget vedr. mødetidspunkter blev det besluttet at vedtage sidst fremsendte mødeplan, som synes at matche den største andel af medlemmerne kalendere. Udvalget beklager meget, at dette vil være til ulempe for Rabih Azad- Ahmad. Sekretariatet tager kontakt til Rabih. Udvalget besluttede følgende mødeplan for Ligestillingsudvalget i 2009: Torsdag den 19.februar kl Torsdag den 26. marts kl Torsdag den 28. maj kl Torsdag den 20. august kl Torsdag den 22. oktober kl Torsdag den 17. december kl

7 Julefrokost 2009:Torsdag den 17. december kl /. Vedhæftet endelig mødeplan Hvad melder vi ud til pressen? Ingen planlagte pressemeddelelser 17. Mødeleder næste gang Reza Taremian er mødeleder torsdag den 19. februar kl Evt. BA udsender pressemeddelelse om, at den årlige opgørelse over antallet af ansatte i ÅK viser, at der det seneste år er kommet 138 flere ansatte i ÅK med etnisk minoritetsbaggrund. Det svarer til 7,9% af det samlede antal normerede fuldtidsstillinger og er det hidtil højeste niveau for ansatte med etnisk minoritetsbaggrund i ÅK. Det kan dog tilføjes, at der stadig er udfordringer med at styrke andelen af akademikere og ledere med etnisk minoritetsbaggrund. På Ligestillingsudvalgets vegne takkede næstformand Vivian Rasmussen Thrine Nørgaard for den store og utroligt engagerede indsats gennem 9 år med sekretariatsbetjening af udvalget. En indsats som også har givet plads til mange sjove, interessante og indholdsrige fællesoplevelser på møder og studieture. Ligestillingsudvalget vil savne Thrine, men ønsker hende alt mulig held og lykke i det nye arbejde. Bilag: Bilag til pkt. -

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Mødereferat Ligestillingsudvalget d. 22.10.09

Mødereferat Ligestillingsudvalget d. 22.10.09 Mødereferat Ligestillingsudvalget d. 22.10.09 Tværmagistratslig Malene Poulsen d. 05-11-2009 Sted: Rådhuset, lokale 381 Til stede: Reza Taremian/BYR/M0/AAK Ali Nuur/BYR/M0/AAK Jessie Vestskov/AMA/M1/AAK

Læs mere

Ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen 2006-2009. Ligestillingsudvalgets beretning, november 2009

Ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen 2006-2009. Ligestillingsudvalgets beretning, november 2009 Ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen 2006-2009 Ligestillingsudvalgets beretning, november 2009 2 Indhold Lighed i Ledelse.. 4 Markering af 100 året for kvinders kommunale valgret... 6 Antidiskrimination

Læs mere

Referat for Handicaprådets møde den 18. august 2010 kl. 18.00 21.00 i værelse 381 på Århus Rådhus.

Referat for Handicaprådets møde den 18. august 2010 kl. 18.00 21.00 i værelse 381 på Århus Rådhus. Referat for Handicaprådets møde den 18. august 2010 kl. 18.00 21.00 i værelse 381 på Århus Rådhus. Deltagere: Claus Bjarne Christensen Helle Kaas Schmidt Marianne Banner Peter Bach-Nielsen Keld Hvalsø

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten.

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. hklljkkjnionny8 Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 1 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1.

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 1. oktober 2009 Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats Århus Kommune Borgmesterens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade

Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Fælleskommunale midler på området for erhvervet hjerneskade Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Dato: 4. september 2012 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Sted: Horsens Rådhus, kl. 13.30-16.00,

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 05-02-2013 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kurt Habekost, René Nielsen, Peter Slifsgaard, Anni Bagge

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik.

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. 27. marts 2006 Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. AT en vision for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets dialogpolitik og for Integrationsrådets rolle

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat

Referat. Dato: 30. august 2012. Emne: Referat Referat Udvalg: PASS Udvalget Dato: 30. august 2012 Emne: Referat Til stede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Kirsten Højlyng, KL Stig Ove Jensen, FOA Lotte Meilstrup, FOA Gitte

Læs mere

Indstilling. Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til rekruttering af chefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til rekruttering af chefer. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 06-01-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:10 Tilstede:

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

for implementering af den nye borgerinddragelsespolitik. i Assens Kommune

for implementering af den nye borgerinddragelsespolitik. i Assens Kommune Udvikling og Kommunikation Implementering af borgerinddragelsespolitikken i Assens Kommune Implementering af borgerinddragelsespolitikken i Assens Kommune 1. Indledning Det fremgår af Assens Kommunes borgerinddragelsespolitik,

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

Mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsledelse - med fokus på forskellighed fremfor enshed som ideal Marie Louise Berg Mortensen & Pernille Marie Lind Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Møde/referat nr.: 464 Dato: 28. januar 2009 Sted: Hotel Koldingfjord Lokale: Bestyrelse: Mikael Jentsch MJ Formand Anders Thanning AT Næstformand Trine L. Holmberg TLH Sekretær

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.core... 1 af 6 30-09-2015 15:58 JJRX-C6ZM-8WK6 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. september 2009 Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes gældende kommunikationspolitik er vedtaget

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F...

Trivselspolitik...5. 1. Organisationen...5. 2. Gruppeniveau...5. Bilag...8. A. Tiltag...8. Tiltag:...8 1A...8 1B...8 1C...8 1D...9 1E...9 1F... Trivselspolitik Indholdsfortegnelse Trivselspolitik...5 Vision og formål...5 1. Organisationen...5 2. Gruppeniveau...5 3. Den enkelte medarbejder...7 4. Lederen...7 Bilag...8 A. Tiltag...8 Tiltag:...8

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Bilag 1 Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Før interviewet: Kort præsentation af mig selv. Kort forklaring af afhandlingens emne. Hvorfor interviewet blev optaget og filmet. Hvad der bliver

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet &

Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Kristian Dahl Ledelsesforsker Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S. Cand.psych Thorkil Molly-Søholm Studielektor i ledelse, Ålborg Universitet & Medstifter LEAD enter next level A/S.

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Fraværende: Mira Pavlovic, Natassa Zmiro, Hülya Kocak, Brian Lund Madsen, Özcan Kocak

Fraværende: Mira Pavlovic, Natassa Zmiro, Hülya Kocak, Brian Lund Madsen, Özcan Kocak Referat af møde i 12. august 2004. Tilstede: Anselme Bankambona, Nimer Shama, Jette Garder, Ena Juhl (til kl.18), Lolan Ottesen, Janne Jørgensen, Musse Sheikh Ahmed, Kåre Harder Olesen, Omid Azari, Susse

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Ligestilling og Mangfoldighed på arbejdspladsen

Ligestilling og Mangfoldighed på arbejdspladsen Ligestilling og Mangfoldighed på arbejdspladsen Handlingsplan til fremme af ligestilling og mangfoldighed 2006-2009 Århus Kommune Ligestillingsudvalget Borgmesterens Afdeling Indhold Ligestillingsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Side 1 af 6 EE88-9NRM-6TTP KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

DSK bestyrelsesmøde. 26. januar 2015 kl. 9-15 Københavns Rådhus, udvalgsværelse D

DSK bestyrelsesmøde. 26. januar 2015 kl. 9-15 Københavns Rådhus, udvalgsværelse D DSK bestyrelsesmøde 26. januar 2015 kl. 9-15 Københavns Rådhus, udvalgsværelse D Tilstede: Karina Jensen, BFCK Amager. Sofie Schieck BFCK Amager. Birgitte Fedders, Center for Udsatte Voksne og Familier.

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-08-2015

Læs mere

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats

Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Beskæftigelsesregionerne Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark samt Hovedstaden & Sjælland 24. februar 2011 Fire gode eksempler på en virksomhedsrettet indsats Aktivering på en virksomhed er den bedste

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Synergiledelse - og kulturarkitekter

Synergiledelse - og kulturarkitekter Synergiledelse - og kulturarkitekter -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver organisationen

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010

Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Boligpolitisk Styregruppe møde d. 9. september 2010 Mødedato 9. september 2010 Mødested/lokale Havneparken 2, 1. sal Mødetidspunkt kl. 16.00 Forventet sluttidspunkt kl. 18.00 Deltagere Arne Sigtenbjerggård,

Læs mere

REFERAT Direktionsmøde

REFERAT Direktionsmøde REFERAT Direktionsmøde Mødetidspunkt: Mandag den 16. marts 2009 kl. 8.30 13.00 Dato: 30. marts 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg, lok. 2.38 Referent: Michael

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle

Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012 Torvehallerne, Vejle Temagruppen Sundhed på arbejdspladsen Gitte Petersen - cn19175@rk.dk - 3637 7656 Kurt Æbelø - kurt.abelo@fredericia.dk - 7210 7236 18. februar 2013 Referat for temagruppemøde den 24. og 25. april 2012

Læs mere

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK

Mentoring. Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK Mentoring Hvad, hvorfor, hvordan 12. juni 2012 for TALENT-DK v/kirsten M. Poulsen, KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program www.kmpplus.dk Hvordan defineres mentorskabet? Sage

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt Lokale Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Indsatsområder - trepartsaftaler

Indsatsområder - trepartsaftaler Indsatsområder - trepartsaftaler Lederuddannelse Der er i Region Syddanmark nedsat en styregruppe med repræsentation fra sygehusledelserne samt HR cheferne. Styregruppen er ansvarlig for den overordnede

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1 Bestyrelsesmøde. Sted: Odense Produktions-Højskole Tidspunkt: Onsdag den 8. december 2010, kl. 10.00 til 15.00, Møde fra 10.00 til 14.00 derefter julefrokost. 1. Orientering og meddelelser. Dagsorden.

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Region Midtjylland Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

Referat ordinært Rådsmøde. Dato: J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS

Referat ordinært Rådsmøde. Dato: J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS Referat ordinært Rådsmøde Dato: Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2014-9613 Sagsbeh.: MNS Referat af ordinært rådsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato, tid og sted: søndag d. 22. marts kl. 10-15, Ministeriet

Læs mere

Referat. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat. Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune udvikling Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mette Ankjær Jensen Direkte 7257 7464 met@jammerbugt.dk 08-08-2008 Sagsnr.: 1849-49352 Referat

Læs mere

Referat af møde i MKL-studienævnet. Fredag 8. april 2005. Institut for Samfundsfarmaci, DFU FORELØBIGT REFERAT

Referat af møde i MKL-studienævnet. Fredag 8. april 2005. Institut for Samfundsfarmaci, DFU FORELØBIGT REFERAT FORELØBIGT REFERAT Referat af møde i MKL-studienævnet Fredag 8. april 2005 Institut for Samfundsfarmaci, DFU Til stede: Ellen Westh Sørensen EWS, Helene Jørgensen HJ, Janine Morgall Traulsen JMT, Mette

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 6. august 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 27. februar 2012 Referat Ligestillingsudvalget

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for dem, der er lige ved at blive færdige

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

1. Projektets mål Projektets mål:

1. Projektets mål Projektets mål: 1. Projektets mål Projektet "Fremme af uddannelse og beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk" er et nyskabende initiativ, der bliver udviklet

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

STATUS TIL STYREGRUPPEN Maj 2012

STATUS TIL STYREGRUPPEN Maj 2012 Status på Bydelsmødre i Danmark BY Status 1. Amager NY! Starter op efteråret 2012 2. Ballerup NY! Uddannelse afsluttes 13.6. 3. Bispebjerg Erfaren gruppe 4. Brøndby Strand NY! Er uddannet og i gang. 5.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere