Udkast. Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens 233, stk. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens 233, stk. 2"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Region Syddanmark Damhaven Vejle 4. september 2017 Udkast Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens 233, stk. 2 Etablering af regionsdreven, almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus 1. Baggrund for ansøgningen Region Syddanmark er i henhold til sundhedsloven forpligtet til at sikre regionens borgere en god lægedækning med tilgængelige sundhedstilbud i hele regionen. Opfyldelsen af denne forpligtelse er imidlertid udfordret i visse dele af regionen herunder i Esbjerg området da rekrutteringen af læger til disse områder er vanskelig og i perioder medfører manglende lægevalg. Overordnet set er der ikke lægemangel på almenlægeområdet i Region Syddanmark, men der er en fordelingsproblematik, som i realiteten betyder, at tilgængeligheden til lægehjælp er ulige og begrænset i visse områder i regionen. Regionen ønsker, at adgangen til lægehjælp skal være uafhængig af borgerens bopæl eller hvilke lægetilbud, borgeren er tilknyttet. Regionen har gennem flere år arbejdet intensivt med sikring af lægedækningen både på den lange, mellemlange og akutte bane, men dette til trods er der fortsat områder i regionen, der er udfordret og under de nuværende rammer må imødeses at være det de kommende år. Det anses derfor at være tiden til at afprøve et nyt set-up, hvor sikringen af lægedækningen bl.a. sker gennem nye organisationsformer i samdriften mellem sygehus og almen praksis. Aktuelt i Esbjerg, men det forventes, at forsøgene kan udbredes til øvrige områder i regionen. Samdriftsmodellen mellem almenlægeområdet og sygehuset er tænkt som et understøttende og supplerende element til gavn for begge sektorer. Det er derfor fra politisk side i Region Syddanmark blevet besluttet (afventer) at regionen ansøger Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens 233, stk 2. Konkret i form af, at der etableres en almenmedicinsk klinik i regionalt regi på Sydvestjysk Sygehus. Overordnet tager ansøgningen om en sådan klinik afsæt i det overordnede formål at sikre borgerne lige adgang til lægehjælp og relevante sundhedstilbud. Dette ved at afprøve samdrift og nye metoder og organisatorisk set-up mellem almen praksis og sygehus for at optimere det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring patienterne med det mål at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb. Det kommunale niveau søges også inddraget.

2 Side 2 / 5 Der søges om en forsøgsperiode på 6 år. En sådan tidshorisont giver mulighed for at udvikle, løbende justere og evaluere den nye samdriftsmodel. Det bemærkes i øvrigt, at partierne bag den brede politiske aftale om lægedækning, der kom som opfølgning på rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg ( Lægedækning i hele Danmark ) i aftalen skriver, at: Aftalepartierne konstaterer desuden, at der i visse dele af landet er væsentlige lægedækningsproblemer i både sygehusregi og i almen praksis. Aftalepartierne opfordrer derfor til: at der inden for rammerne af forsøgsbestemmelsen i sundhedsloven 233 ansøges om etablering af forsøg med nye organiseringsformer, som kan skabe sammenhængende tilbud for borgere i områder med lægedækningsproblemer i både almen praksis og i sygehusenes akutte beredskab. Både private og offentlige aktører kan indgå i løsninger af akutte lægedækningsproblemer. Aftalepartierne finder det hensigtsmæssigt, at sådanne forsøg vil kunne løbe op til 6 år og evalueres inden for 3 år efter igangsættelse. Etablering af forsøg forudsætter ansøgning fra et regionsråd til sundhedsministeren. Den samlede indsats vil blive finansieret af det budget, der i forvejen anvendes på området. Ansøgningen indebærer samtidig en ansøgning om tilladelse til at fravige sundhedslovens 277. Jf. denne bestemmelse er Regionen forpligtet til at sikre borgerne adgang til læge. Paragraffen regulerer, hvilke muligheder Regionen har for at sikre lægedækningen. Region Syddanmark ønsker at iværksætte forsøg med organisationsformer, som ligger udenfor mulighederne i 227. Region Syddanmark anmoder derfor om tilladelse fra Sundheds- og Ældreministeriet til at fravige sundhedslovens 227, jf. sundhedslovens 233. Anmodningen om fravigelse sigter mod, at Region Syddanmark ønsker at kunne undlade at gennemføre udbud i Esbjerg, for i stedet at etablere forsøg med samdrift mellem almen praksis og Sydvestjysk Sygehus, som nærmere beskrevet i ansøgningen. 2. Uddybning af formålet med klinikken Lægedækningen på almenlægeområdet i det vestjyske og særligt i Esbjerg har været kritisk udfordret gennem flere år, og det er forventningen, at dette fortsat vil gøre sig gældende de kommende år. Der har gennem de seneste år været meget begrænset lægevalg i Esbjerg og omegn, og det har været nødvendigt at etablere et midlertidigt, regionsdrevet tilbud i henhold til sundhedslovens 227, stk. 6 og efterfølgende en klinik drevet af en privat aktør. Det må forventes, at en række eksisterende, ældre læger ophører inden for relativt kort tid (jf. bilag med data om praksis og læger i Esbjerg), og det kan dermed imødeses, at der på relativ kort sigt grundet eksisterende lægers ophør uden salg kan opleves underkapacitet i Esbjerg-området i visse perioder. Dette peger på behovet for en fleksibel løsning, hvor en klinik på sygehuset kunne planlægge kapaciteten, så den afspejler det aktuelle behov. Alternativet for borgerne vil være en løsning med skiftende læger og praksis over en potentiel lang periode. Sydvestjysk Sygehus er ligeledes løbende udfordret i forhold til at rekruttere læger. Det forventes, at etablering af en almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus vil gøre det mere attraktivt at søge uddannelsesstillinger på sygehuset, hvilket alt andet lige må forventes at øge mulighederne for efterfølgende rekruttering til sygehuset. 2

3 Side 3 / 5 Kombinationsstillinger (ansættelse delt mellem sygehuset og den almenmedicinske klinik) vurderes at skabe bedre mulighed for fagligt attraktive stillinger og funktioner for især de yngre læger og nyuddannede læger samt give et attraktivt læringsmiljø med mulighed for bred faglig sparring. Dette vurderes at kunne styrke rekrutteringen og fastholde kvalificeret sundhedsfagligt personale. Kombinationsstillinger vil for nogle læger være attraktive grundet mere fleksible arbejdsforhold som en del af et større fagligt miljø med mulighed for bred faglig sparring mellem flere specialer. De administrative forpligtelser vil i høj grad være udlagt til sekretariatet, således at fokus kan helliges fagligheden. Patienterne skal opleve kontinuitet i lægedækningen og effektive og sammenhængende forløb uden unødig ventetid. Der sigtes mod effektiv, hurtig udredning og korte ventetider. Det forventes, at med en sådan samdrift i et nyt organisatorisk set-up skabes en platform for udvikling af et godt, kontinuerligt tilbud til borgerne og forsøg med nye måder at optimere patientforløbene på. Der skabes mulighed for at minimere de udfordringer, der i både primær- og sekundærsektoren opleves med sektorovergange. Modellen med en almenmedicinsk klinik integreret i sygehuset har ikke til hensigt at udfordre de praktiserende læger og speciallæger, der arbejder efter overenskomsten, men har til hensigt at udfordre tænkningen og visionerne om fremtidens primære sundhedsvæsen i de hospitalsnære områder. Klinikken får et tæt fagligt og driftsmæssigt fællesskab med FAM, og personalet fra begge sektorer får umiddelbart nærhed til og et godt kendskab til hinanden og derved mulighed for at skabe attraktive, fleksible og faglige fællesskaber. Dette forhold giver muligheder for dialog og rådføring mellem sektorerne omkring at give patienterne det rette behandlingstilbud og samtidig med at kunne udvikle og afprøve nye patientforløb. Desuden vil yderligere undersøgelser af borgerne (røntgen, blodprøver, EKG mv.) kunne foretages i samme hus og borgeren vil ved kritiske fund kunne påbegynde behandlingen hurtigt. Læger og sygeplejersker i klinikken vil få et godt lokalt kendskab til de kommunale tilbud om hjemmesygepleje, genoptræning, forebyggelsestilbud med videre, således at også udfordringerne i forhold til sektorovergangen til det kommunale regi adresseres. De kommunale akutsygeplejersker kunne eksempelvis medtænkes i samdriftsmodellen og eventuelt indgå i arbejdet i praksisklinikken. Modellen åbner ligeledes op for en bedre og anderledes anvendelse af andre sundhedsfaglige grupper til gavn for det samlede patientforløb. Det kan f.eks. være fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, jordemødre m.fl. Klinikken normeres pasning af 3200 patienter, svarende til til to stillinger, hvoraf den ene er en fuldtids fastansat erfaren specialelæge i almen medicin, som er ankerperson for klinikken. Målet er, at det er faste læger, som ser borgerne, hvilket skaber kontinuitet og tryghed for borgerne. Sydvestjysk Sygehus har allerede fokus på at styrke kommunikation og samarbejde med praksis, men etableringen af den almenmedicinske klinik på Sydvestjysk Sygehus giver mulighed for at afprøve en model for andre samarbejdsformer mellem praksis og sygehusvæsenet, eksempelvis et samarbejde målrettet identificering af de typer af patienter, som har mere gavn af et subakut ambulatorium tilbud end indlæggelse og andre typer af pilotprojekter, eksempelvis rettet mod gruppen af patienter med kronisk sygdom, som behandles på tværs af sektorer. Der vil kunne sættes mere fokus på arbejdet med individuelle og sammenhængende patientforløb - især i forhold til gruppen af patienter med 3

4 Side 4 / 5 kronisk sygdom, ældre medicinske patienter og skrøbelige patienter, som behandles på tværs af sektorer. Der vil også kunne sættes fokus på medicingennemgang. Disse udviklings- og pilotprojekter skal udfoldes. Der lægges op til nedsættelse af en koordinationsgruppe omkring klinikken med fokus på udviklingsprojekterne i klinikken og med repræsentation fra sygehuset, regionen og eventuelt også PLO og Esbjerg kommune. Det bemærkes i øvrigt, at der vil i forbindelse med etablering af det nye set-up og udviklingsprojekterne formentligt vil være behov for at søge særlige tilladelser eller dispensationer ved relevante instanser, f.eks. i forhold til datadeling, etablering af uddannelsesstillinger m.v. 3. Beskrivelse af den almenmedicinske klinik på Sydvestjysk Sygehus Den almenmedicinske lægeklinik vil blive placeret i tilknytning til den fælles akutmodtagelse FAM på Sydvestjysk Sygehus tæt ved lignende funktioner, som klinikken kan benytte sig af. Klinikken vil med sin placering tæt på hovedindgangen være yderst tilgængeligt. Bemanding Klinikken normeres i udgangspunktet til at kunne varetage pasning af 3200 patienter, som vil blive løbende tilmeldt. Der vurderes at være behov for to læger (en erfaren og en yngre læge), én sygeplejerske og den nødvendige sekretariatsbistand. Dertil kommer evt. oprettelse af en uddannelsesstilling. En af de to læger skal have det overordnede, daglige ansvar i klinikken og forestå den daglige ledelse af klinikken både på det faglige og mere praktiske plan. Denne daglige leder er koblet op på ledelsessystemet på Sydvestjysk Sygehus. Lægen varetager som specialeansvarlig overlæge den lægefaglige ledelse af klinikken, herunder udarbejdelse af procedurebeskrivelser, vejledende retningslinjer og tilrettelæggelse af intern undervisning af personalet m.m. Lægen skal medvirke til, at - Sikre høj kvalitet i klinikken. - Sikre den løbende dokumentation af klinikkens opgaver, produktion og kvalitet. - Sikre bedst mulig ressourceudnyttelse - Sikre eventuel påkrævet efter- og videreuddannelse af personalet i praksis. - Etablere det bedst mulige samarbejdsforhold til kommunen og de alment praktiserende læger på. - Iværksætte udviklingsopgaver, der bidrager til løbende udvikling og kvalitet. Fysiske rammer Der er udarbejdet et forslag til indretningen af de fysiske rammer, som kan rumme to læger, én sygeplejerske og den nødvendige sekretariatsbistand. Klinikken er tænkt placeret i skadessporet/fam Esbjerg og omfatter tre ambulatorier bemandet af to læger og en sygeplejerske fungerende på alle ugens hverdage i klinikkens åbningstid. Herudover skal der være en bemandet modtagelse, sekretærkontor med plads til en sekretær, overvåget vente- og opholdsareal, lokalt depot og skiltning. 4

5 Side 5 / 5 Der vil i de foreslåede rammer være plads til de funktioner, der hører almen praksis til. Der er mulighed for at lave gynækologiske undersøgelser, børneundersøgelser, mindre operationer osv. i de allerede indrettede lokaler, som benyttes af lægevagten aften/nat og som en del af tiden står ubrugte i dagtiden. De er allerede fuldt bestykkede som praksiskonsultationer. De eksisterende personalefaciliteter i FAM kan rumme de ekstra personer, en lægepraksis behøver, og den nødvendige sekretariatsbistand kan rummes i det eksisterende sekretariat. Der er velfungerende, rummelige ventefaciliteter i umiddelbar nærhed, som uden problemer kan bruges af de patienter, som skal i praksis. 4. Evaluering Der udarbejdes forud for etableringen af klinikken et udførligt evalueringsdesign, som både vil inkludere en løbende, årlig evaluering, en midtvejsevaluering samt en slutevaluering. Evalueringen forventes bl.a. at inkludere målepunkter i forhold til Overenskomsten for Almen Praksis (f.eks. tilgængelighed), patientforløb, klager og utilsigtede hændelser, kvaliteten af henvisninger og epikriser, patienttilfredshed, rekruttering til klinikken, udviklingsprojekter og økonomien. Samdriftsforsøget vil således blive fulgt tæt og løbende i forhold til at kunne sikre fremdrift og forudse behov for justeringer, ligesom der sker en løbende politisk afrapportering. 5

9. MARTS 2017 / VAGN NØRGAARD

9. MARTS 2017 / VAGN NØRGAARD SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 9. MARTS 2017 / VAGN NØRGAARD BUDGET 2017- REGIONEN ØNSKER FLERE HANDLEMULIGHEDER Handlemuligheder Større frihedsgrader, hvor det ikke er muligt at sikre lægedækning med nuværende

Læs mere

L L

L L L 227 Bilag 17 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 227 endeligt svar på spørgsmål 81 Dok nr.: 1236363 har den 10. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 81 (L 227 forslag til lov om ændring

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter Sundhedslovens 233, stk. 2

Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter Sundhedslovens 233, stk. 2 Patientforløb Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Journalnummer: 2017-006303 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 29. marts

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

GIVER REGIONSKLINIKKER I HOVEDSTADEN BORGERNE EN FAST LÆGE?

GIVER REGIONSKLINIKKER I HOVEDSTADEN BORGERNE EN FAST LÆGE? PLO-HOVEDSTADEN Til medlemmerne af Regionsrådet i Region Hovedstaden Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 44 10 94 post.hpl@dadl.dk Den 04-09-2018 Sagsnr.: 2016-2934/1416996 KA/BE/AnV Kære Regionsråd

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre

Størstedelen af de praktiserende læger har lukket for tilgang. Praktiserende læger melder ophør, uden at praksis går videre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 8. februar 2018 Ansøgning til pulje om etablering af lægehuse Københavns Kommune ansøger hermed Sundheds- og Ældreministeriets

Læs mere

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar 2017 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Fremtidens sundhedsvæsen i Syddanmark 2 Vores fælles udfordringer på tværs af sektorer

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) 21. januar 2019 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (207,6 mio. kr. i 2019) Ansøgningsfrist: 20. marts 2019 kl. 12.00. 1. Formål Regeringen ønsker at investere i moderne læge- og

Læs mere

Nationale lægedækningsrapport. Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet

Nationale lægedækningsrapport. Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet Nationale lægedækningsrapport Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet Baggrund for Lægedækningsudvalget: Regeringen ønsker: at alle danskere skal have adgang til speciallægeressourcer,

Læs mere

Det regionale beredskab i tilfælde af, at en stor del af de praktiserende læger udtræder af overenskomsten

Det regionale beredskab i tilfælde af, at en stor del af de praktiserende læger udtræder af overenskomsten Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 13/10812 Dato: 11. juni 2013 Udarbejdet af: Tine Canvin E-mail: Tine.Canvin@rsyd.dk Telefon: 76631409 Notat Det regionale beredskab i tilfælde

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Nationale lægedækningsrapport. Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet

Nationale lægedækningsrapport. Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet Nationale lægedækningsrapport Berit Bjerre Handberg Sekretariatschef, Videreuddannelsessekretariatet Baggrund for Lægedækningsudvalget: Regeringen ønsker: at alle danskere skal have adgang til speciallægeressourcer,

Læs mere

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringshandleplan for 2017, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Halsnæs Kommune har ingen kommentarer til del 2 i praksisplanen.

Halsnæs Kommune har ingen kommentarer til del 2 i praksisplanen. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet

Internt notatark. Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Sundhedsområdet Dato 26. marts 2014 Sagsnr. 14/4401 Emne: Redegørelse for PLO overenskomst betydning for sundhedsområdet Lørdag den 1. marts 2014 lykkes

Læs mere

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016 Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland September - november 2016 Baggrund Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til praksisplan i høring frem til den 8. november

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Akutte forløb nu og i fremtiden

Akutte forløb nu og i fremtiden Akutte forløb nu og i fremtiden Carina Holst-Christensen, hjemmesygeplejeleder, Furesø Kommune Mette Ryle, sundhedschef Rudersdal Kommune Susanne Juul, ledende oversygeplejerske, Akutmodtagelsen, HGH Finn

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg

Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen Prof. Jakob Kjellberg Aalborg 17. august 2017 2 Kommissorium Afsæt i borgerens behov og ressourcer + LEON-princip Give forslag til Bedre

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Bilag: Høringssvar kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg

Bilag: Høringssvar kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg Bilag: Høringssvar kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Oversigt... 1 Høringsparter og sammenfatning... 1 Sammenfatning af høringssvar... 2 Liste

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sundhedshuse på Ærø. Projektbeskrivelse. Ærø Kommune. Et fælles kommunalt og regionalt projekt støttet af indenrigs- og sundhedsministeriet

Sundhedshuse på Ærø. Projektbeskrivelse. Ærø Kommune. Et fælles kommunalt og regionalt projekt støttet af indenrigs- og sundhedsministeriet Projektbeskrivelse Sundhedshuse på Ærø Et fælles kommunalt og regionalt projekt støttet af indenrigs- og sundhedsministeriet Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Projektet... 5 2.1 Del

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. juni 2009 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formandsskifte 3. Godkendelse af referat fra møde den 26. marts 2009 4. Kort status for økonomi i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af Organisation: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af Organisation: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Baggrund Nordjylland 2016 Region Nordjyllands strategi

Baggrund Nordjylland 2016 Region Nordjyllands strategi 1 Baggrund Nordjylland 2016 Region Nordjyllands strategi Effektive og sikre patientforløb, med mennesket i centrum er grundlaget for ideen om pædiatri i Thisted. Borgerne og ikke mindst børnene i området

Læs mere

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation

KONTRAKTBILAG 1. Kravspecifikation KONTRAKTBILAG 1 Kravspecifikation Sagsnummer.: 18/14010 Region Syddanmark Side 1 af 7 Kravspecifikation 1 Udbudsmaterialets terminologi 1.1 Mindstekrav Mindstekrav er krav, der skal opfyldes. Såfremt et

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Region Hovedstaden. Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb. Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb

Region Hovedstaden. Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb. Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb Region Hovedstaden 12 Anbefalinger til mere sammenhængende patientforløb Afrapportering fra Udvalget for Sammenhængende Patientforløb 2 INDHOLD 04 INDLEDNING 06 UDREDNING OG DIAGNOSTIK 08 BEHANDLINGS-

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Kontraktbilag 6: Samarbejdsaftale vedr. drift af lægeklinik beliggende 6200 Aabenraa

Kontraktbilag 6: Samarbejdsaftale vedr. drift af lægeklinik beliggende 6200 Aabenraa 18/14010 Kontraktbilag 6: Samarbejdsaftale vedr. drift af lægeklinik beliggende 6200 Aabenraa 1 Aftalens parter (i det følgende benævnt leverandøren ) Og Region Syddanmark CVR-nr. 29190909 Damhaven 12

Læs mere

Praksisformer i Region Sjælland

Praksisformer i Region Sjælland Praksisformer i Region Sjælland Mulighederne er mange. Klinik på distance? Generationsskifteaftaler? Nedsat patienttal i en årrække? Praksis på prøve? Praksisbus? Kombinationsstillinger? Eller alternativ

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Patientansvarlig læge

Patientansvarlig læge Patientansvarlig læge Amager og Hvidovre Hospital Else Smith 21. September 2017 Patientansvarlig læge nationalt og regionalt Den 6. april 2017 offentliggjorde Danske Regioner Hvidbog for den patientansvarlige

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Sammen om Fremtidens Thisted. - en beskrivelse af det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted

Sammen om Fremtidens Thisted. - en beskrivelse af det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted Sammen om Fremtidens Thisted - en beskrivelse af det fremtidige Regionshospital Nordjylland, Thisted 2 Et akuthospital i fortsat udvikling Akuthospitalet i Thisted består - og det gør det også fremover.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Fysioterapeuter i lægepraksis

Fysioterapeuter i lægepraksis Fysioterapeuter i lægepraksis 1 2 Fysioterapeuter i lægepraksis betaler sig Manglen på praktiserende læger har aldrig været højere og problemet er stadigt stigende overalt i landet. Foruden det problematiske

Læs mere

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd

Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd Prioriteringer i sundhedsvæsenet, hvilke visioner og mål har det nye regionsråd OUH Talks 27. juni 2018 Stephanie Lose Regionsrådsformand Region Syddanmark 1 Udgangspunkt for Region Syddanmark Sundhedsvæsenet

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Idékatalog fra. Temadag om lægedækning på almen praksis området

Idékatalog fra. Temadag om lægedækning på almen praksis området Idékatalog fra Temadag om lægedækning på almen praksis området 30. november 2016 I N D H O L D 1 Indledning... 3 2 Organisering... 5 3 Samarbejde... 6 4 Uddannelse & udvikling... 7 5 Rekruttering... 8

Læs mere

Dagsorden. Regionshuset Viborg

Dagsorden. Regionshuset Viborg Den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Torsdag den 27. november 2014 Mødelokale: Konference 1, regionshuset Viborg Tidspunkt: 16.00 18.00 Regionshuset Viborg

Læs mere

Etablering af klinik til praktiserende læger og kommunal sygeplejeklinik på det tidligere Varde Sygehus

Etablering af klinik til praktiserende læger og kommunal sygeplejeklinik på det tidligere Varde Sygehus Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 15 32651 Dato: 1. oktober 2015 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371

Læs mere

PLO Analyse Næsten 800 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis

PLO Analyse Næsten 800 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO Analyse Næsten 800 speciallæger i almen medicin arbejder uden for almen praksis Hovedbudskaber Ud af 4.404 speciallæger i almen medicin er 770 beskæftiget uden for

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Visionen om sammenhængende sundhed på Frederiksberg

Visionen om sammenhængende sundhed på Frederiksberg Visionen om sammenhængende sundhed på Frederiksberg Indhold 1. Visionen om sammenhængende sundhed på Frederiksberg 2. Beskrivelse af sammenhæng mellem vision og temaer 3. Forudsætninger for at tage skridtet

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

Høringssvar vedrørende frit valg til genoptræning

Høringssvar vedrørende frit valg til genoptræning Sundheds- og ældreministeriet Høringssvar vedrørende frit valg til genoptræning Danske Fysioterapeuter har med stor interesse læst udkast til lovforslag om frit valg til genoptræning. Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Fysioterapeuter I LÆGEPRAKSIS FYSIOTERAPEUTER I LÆGEPRAKSIS 1

Fysioterapeuter I LÆGEPRAKSIS FYSIOTERAPEUTER I LÆGEPRAKSIS 1 Fysioterapeuter I LÆGEPRAKSIS FYSIOTERAPEUTER I LÆGEPRAKSIS 1 2 Fysioterapeuter i lægepraksis betaler sig Manglen på praktiserende læger har aldrig været højere, og problemet er stadigt stigende overalt

Læs mere

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling,

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Regionshospitalet, Viborg 1 Jeg har fra 1. maj 2011 til 31/12

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade planlægningsgrundlag for de kommende 10 år

Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade planlægningsgrundlag for de kommende 10 år Dato 05-01-2018 LOST Sagsnr. 4-1010-333/1 Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade planlægningsgrundlag for de kommende 10 år For omkring 10 år siden kom Sundhedsstyrelsen

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Nord den 11. december 2017 Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr.

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Møde i Dansk Flygtningehjælp den 6. november 2013 Overlæge Bente Møller Ny i Danmark Med opholdstilladelsen følger retten til sundhedsvæsenets ydelser

Læs mere

Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen

Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen Udkast - Bilag 2 Region Hovedstadens kravspecifikation vedr. udbud af almen Minimumskravkrav: Minimumsbetingelser, der skal være opfyldt i hele kontraktperioden inkl. svarkolonne. Generelt Krav til tilbudsgiveren

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis

VISION FOR PRAKSISOMRÅDET. God kvalitet i praksis VISION FOR PRAKSISOMRÅDET God kvalitet i praksis 1 Forord Med denne vision sætter Region Sjælland gang i en proces, der skal udvikle praksisområdet de kommende år. REGION SJÆLLAND STYRKER PRAKSISOMRÅDET

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger) I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde

Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde 1 Telemedicinsk understøttelse af behandlingstilbud til mennesker med KOL Anbefalinger for målgruppe, sundhedsfagligt indhold samt ansvar og samarbejde Fuldmægtig Mette Myrhøj Marts 2017 AGENDA Kort redegørelse

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade København K Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere