Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar SGH Årsberetning for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014"

Transkript

1 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling i Lille Friheden, onsdag den 25. februar 2015 kl INDFLYDELSE OG STØRRE OPBAKNING 2014 har været et godt og begivenhedsrigt år for SGH. Aktivitetsniveauet har været højt, og det er lykkedes SGH igen at sætte tydelige grundejer-fingeraftryk på flere sager. Ikke fordi det er blevet nemmere at få indflydelse. Måske snarere tværtimod. Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder i løbet af året, 1 møde med borgmester Helle Adelborg og direktør for Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Gert S. Nelth, deltaget i 4 møder i Det Grønne Råd, og holdt 2 medlemsarrangementer. Deltager i møder Bestyrelsesmedlemmer er ligeledes ofte tilhørere i kommunalbestyrelsens møder og i arrangementer og høringer, som kommunen og andre inviterer til. I årets løb har bestyrelsen også deltaget i flere grundejerforeningers generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder. Kun derved får vi i bestyrelsen en god føling med, hvad der foregår ude i medlemsforeningerne. Når SGH kan mønstre et højt aktivitetsniveau er det selvfølgelig ekstra tilfredsstillende at kunne konstatere, at opbakning til foreningen fortsat er i vækst. Medlemskredsen tæller i dag 39 foreninger med tilsammen 4024 grundejere mod 37 foreninger med tilsammen 3928 grundejere i Det er omkring procent af det samlede potentiale, og det får i stigende grad SGH til at fremstå som en veletableret og slagskraftig organisation. SORTERINGORDNING INDFØRT De seneste år har budt på flere sager, hvad angår renovation. Både dagrenovation og forskellige sorteringsordninger er blevet berørt blev så året, hvor grundejerne stiftede bekendtskab med den nye sorteringsordning for papir, plast, glas og metal, som har været undervejs i nogle år. Midt på sommeren modtog hver grundejer to ny 2-rums beholdere til sortering af netop disse fire affaldsprodukter. Der indtrykket, at ordningen med de beholdere, som SGH oprindeligt anbefalede, fungerer tilfredsstillende, og at der sorteres mere end tidligere. Der har været nogle røster fremme om, at der ikke er det store behov for beholderen til glas og metal, men i det kommende år agter SGH at undersøge dette spørgsmål med et rundspørge blandt grundejerne. SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 1 af 10

2 UDKAST TIL AFFALDSPLAN Apropos affald, så har SGH sidste forår afgivet høringssvar til Affaldsplan : Her gjorde SGH blandt andet udtryk for tre ting: (1) SGHs bestyrelse finder det positivt, at affaldsplanen indeholder initiativer til, at også borgere uden for grundejernes rækker bliver pålagt yderligere sortering af deres affald og henviste til, at den nye sorteringsordning for grundejere, som dengang var ved at blive implementeret ikke var gældende for borgere i etageejendomme. SGH mener, at yderligere sortering af affald i kommunen skal gælde alle borgere, og det vil den nye plan tilsyneladende rette op på. (2) SGH har opfordret til, at Hvidovre Kommune i langt højere grad skal være miljøkritisk over for nye sorteringskrav. Forstået på den måde, at affald ikke skal sorteres for enhver pris, men fordi det samfundsøkonomisk og miljømæssigt er mest forsvarligt. Hvis det i visse tilfælde rent faktisk er bedre at afbrænde affald i stedet for at sortere og genbruge det, skal afbrænding vælges. Hvidovre Kommune skal i den forbindelse holde sig ajour med den seneste viden og forskning på dette felt. (3) SGHs bestyrelse mener, at borgerinddragelse er en vigtig del af bedre sortering af affald. Derfor skal Hvidovre Kommune engagere sine borgere til dels at tage aktivt del i debatten om sortering, og dels deltage aktivt i sortering af affald. Det er indtrykket, at der blev lyttet til SGHs ønsker. KOMMENTART TIL KLIMASTRATEGI GODT MODTGAGET I maj 2014 skrev SGHs bestyrelse et omfattende udkast som høringssvar til en overordnet strategi for Klimatilpasning 2014, som Teknik- og Miljøudvalget udarbejdede. SGHs roste initiativet, fordi der formentlig er behov for at gennemføre en række tiltag, som kan gøre kommunen bedre rustet til at tackle kommende klimaforandringer i form af for eksempel monsterregn, som vi oplevede det i I korte træk kan SGHs kommentar sammenfattes på følgende måde: Godt initiativ, hvor der er grundlag for at arbejde videre. Det er positivt, at kommunen vil sikre sig mod klimaændringer, der kan forårsage oversvømmelser og ødelæggelser i de kommende år. Men det centrale spørgsmål er, hvor højt ambitionsniveauet bør være. Der er tale om meget omkostningskrævende foranstaltninger, som ingen præcist ved om der er behov for. Hvor højt bør ambitionsniveauet være? Der er lagt op til, at Hvidovre Kommune generelt skal sikres mod års hændelser, og det synes SGH er at skyde over målet. Kortfristede tiltag er de mest effektive og de billigste. Det fremhæves blandt andet i oplægget, at skal SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 2 af 10

3 man alene se på den samfundsmæssige nettogevinst, er denne størst ved et sikringsniveau på 25 år til år Et eksempel: Den samlede omkostning til stormflodssikring ved at etablere sluseporte ved den nordlige indsejling til Københavns Havn og mellem diget omkring Avedøre Holme og diget omkring Vestamager er på 2,3 mia. kr. plus drift. Det skal for Hvidovre Kommunes vedkommende ses i sammenhæng med, at etablering af 3 meter høje diger ved i Lodsparken og Kystagerparken løseligt er estimeret til samlede omkostninger på omkring 27 mio. kr. Undgå overinvesteringer og gør langtidsplanlægningen fleksibel, så den kan ændres. Alle initiativer børe være viden-, erfarings- og faktabaseret. Balancen mellem sikring og risiko bør altid afvejes grundigt. Lær af forholdene i Holland. Samarbejde intenst med nabokommuner. Hold øje med Folketingets beslutninger på området. Takstfinansiering må ikke blive en ny skatteskrue, der kan drejes op og ned på. Tag hensyn til kulturarv, flora og fauna. Brug grønne områder og rabatter til opmagasinering af vand. Gør borger- og brugerinddragelse til et fast element i alt arbejde. Gør effektiv kommunikation til et fast element i alt arbejde. Undgå at pålægge specifikke borgergrupper særligt tyngende opgaver (f.eks. at grundejere tvinges til at opbevare store mængder vand på egen grund ved skybrud). Etabler præmieringsordning til borgere og brugere, der gør en ekstraordinær indsats på området. Gør Hvidovre kommune til en foregangskommune med den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris. Det er igen indtrykket, at der blev lyttet til SGHs ønsker. Det var efterfølgende muligt at genkende flere af SGHs initiativer og forslag. SGH SIGER NEJ TAL TIL ET P-KORPS I maj 2014 kom det frem, art kræfter blandt politikerne kunne være interesseret i etableringen af en ordning for P-vagter i kommunen. I en kommentar i Hvidovre Avis fremhævede formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Mikkel Dencker, at der var behov for sådan end ordning, fordi de mange ulovlige parkeringer truer trafiksikkerheden. Blandt andet fremgik det også, at kommunen ville lave en kontrakt med Parkeringskontrol Nord. SGH har direkte frårådet ordningen med en henvisning til, at det bør foreligge en dokumentation for de ulovlige forhold og af effekten af denne kontrol. Begrundelsen for denne holdning er, at der efter SGHs opfattelse ikke er noget behov for at stramme kontrollen med parkeringen. Der findes så vidt vides ingen som helst dokumentation for, at ulovlige parkeringer er af et omfang, der hverken truer trafiksikkerheden eller forretningslivet på Hvidovrevej, som det også blev fremhævet. Hvor er tallene for de mange overtrædelser, spurgte SGH om i sin henvendelse. Videre spurgte SGH om dokumentationen for, at tidsbegrænsning på en P-plads højner trafiksikkerheden, og hvor SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 3 af 10

4 er dokumentationen for, at langtidsparkering (hvis den findes) generer forretningerne på Hvidovrevej, spurgte SGH, som henviste til, at det ved selvsyn ikke har kunnet konstateres, at der i spidsbelastningsperioder er behov for en regulering af, hvor længe en bilist må holde på en given parkeringsplads. Halvtomme parkeringspladser er det mest almindelige syn på de fleste større parkeringsarealer i kommunen. En pengemaskine SGH opfatter en P-vagtordning som en pengemaskine, der ikke gavner kommunens borgere eller deres sikkerhed, men derimod primært tjener som indtægtsgrundlag for et kommunalt P-vagtselskab (Parkeringskontrol Nord, som Ålborg kommune ejer). Om ordningen er opgivet, vides ikke på nuværende tidspunkt. Eneste melding fra Mikkel Dencker var, at han undrede sig over, at SGH ikke støtter ordningen. På et møde med borgmesteren, som SGH havde i november sidste år, oplyste Helle Adelborg, at hun ikke mente, at ordningen ville blive gennemført, fordi det meste af provenuet fra ordningen ville blive ført ud af kommunen. En evt. aftale med Parkeringskontrol Nord var i hvert fald ude af billedet. SGH holder øje med sagen og følger op på den igen. DA FORTOV OG CYKELSTI STOD I FULDT FLOR I august 2014 sendte SGHs bestyrelse endnu et brev til formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt til vej- og parkchefen i Hvidovre Kommune om, hvorvidt kampen mod græs og ukrudt er opgivet her i kommunen. Det skyldes, at græs og ukrudt er begyndt at vokse højt og brede sig på fortov og cykelstier. Brevet var baseret på en grundig research, hvor bestyrelsen havde været ude på veje og stier for at se på, hvor slemt det stod til. Og en billeddokumentation, som blev medsendt, dokumenterede, at der i høj grad er et problem, der bliver forstærket i de kommende år, fordi ukrudt og græs for lov til at gro vildt. Fliser til et meget stort millionbeløb skal lægges om, og fortov skal renoveres. Det er ærgerligt, mener SGHs bestyrelse, hvorfor vi stillede kommunens folk en række spørgsmål om emnet. Det blev i øvrigt grundigt omtalt i Hvidovre Avis, hvor enhver ved selvsyn kunne beskue de mange fortove med masser af græs og ukrudt. I øvrigt også påpeget af flere andre borgere i kommunen. Spørgsmålene til politiker og embedsmænd var følgende: Er der truffet en politisk beslutning om, at græs og ukrudt for fremtiden, trods sin skadelige effekt, skal have frit spil i kommunen og ikke skal bekæmpes? Er der ikke længere afsat økonomi til at holde uønsket græs og ukrudt nede på fortov og cykelstier? Har Vej og Parkafdelingen besluttet, at man ikke længere vil vedligeholde fortov og cykelstier? Agter Vej og Parkafdelingen at udmønte sin vejmyndighed og påtale manglende renholdelse over for relevante, private grundejere? Når fliser og asfalt er ødelagt og ligger forskudt i forhold til hinanden, har revner og lignende, er det ikke længere muligt at opnå forsikringsdækning for borgere, der kommer til skade efter falder som følge af underlaget. Giver det anledning til overvejelser? SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 4 af 10

5 Har Vej og Parkafdelingen eller politikerne foretaget beregninger over, hvor lang tid, der går inden man kan se en meget væsentlig nedgang i standarden på fortov og cykelstier? Har Vej og Parkafdelingen eller politikerne foretaget beregninger over, hvor meget det vil koste at genskabe de værdier, der nedbrydes i løbet af få år som følge af den manglende vedligeholdelse? Desværre svarede kommunen ikke direkte på SGHs henvendelse, men det blev til et udokumenteret standardsvar i Hvidovre Avis fra den tekniske direktør Gert Nelth om, at alt er som det plejer at være. Der er ikke mindre renholdelse end der tidligere var. Et lidet opløftende svar, hvorfor bestyrelsen selvfølgelig vil følge sagen op i det kommende forår, hvis fortovene igen står i fuldt flor. Eller også findes løsningen måske et andet sted. På et møde med borgmester Helle Adelborg og den tekniske direktør i november blev det uformelt aftalt, at Hvidovre Kommune og SGH til foråret kunne gå sammen i en kampagne om at gøre Hvidovre smukkere, hvilket vel også indebærer, at kommunen påtager sig sin del af renholdelsesopgaverne og ikke overladet det hele til grundejerne. STØJENDE ADFÆRD GIVER GENER I slutningen af september havde SGHs bestyrelse indkaldt beboere omkring I. G. Smiths Alle til et møde, fordi bestyrelsen anså det som sin opgave at blive ajourført omkring den klagesag, som disse beboere kører omkring kloakudbygningen på I. G. Smiths Alle. Bestyrelsen fik en grundig orientering om projektet, som beboerne i området er meget utilfreds med, fordi det støjer, støver og ødelægger grundejernes huse på grund af rystelser. Noget af det grundejerne er fortørnede over er, at Hvidovre Kommunen ikke overholder sin tilsynspligt med entreprenørerne, der udfører arbejdet. Det medfører gener i form af, at der arbejdes på andre tidspunkter end tilladt, at arbejdet støjer og støver for meget. Desuden frygter nogle grundejere, at rystelser fra arbejdet kan skade deres huse. Det er en speget og kompliceret sag, og efterfølgende har SGHs bestyrelse haft møde med borgmester Helle Adelborg og kommunens tekniske direktør. Det møde resulterede i yderligere information på området, og selv om SGHs bestyrelse anerkender, at grundejerne i området har mange gener af arbejdet, kan det ikke dokumenteres, at kommunen ikke overholder sine forpligtelser. Derimod erkendte Helle Adelborg, at kommunikationen med de berørte grundejere har været mangelfuld, og det vil man rette op på. Blandt andet gennem mere proaktiv information til de berørte grundejere, når ny ting sker. SGHs bestyrelse holder fortsat fokus på området, da det er af generel interesse. Der gennemføres store bygningsarbejder i de kommende år, (bl. a. den nye jernbane, kloaksystem og et nyt Hvidovre Hospital), og derfor er det afgørende, at have et solidt fokus på generne fra SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 5 af 10

6 dette arbejde. Gener kan naturligvis ikke undgås, men regler skal overholdes, og generne mindskes mindst muligt. MANGE EMNER PÅ MØDE MED BORGMESTEREN En konstant og positiv dialog med politikere og embedsmænd i kommunen er vigtig for SGHs arbejde. Findes der ikke en gensidig og respektfuld udveksling af ideer og tanker, bliver det så som så med SGHs indflydelse. Derfor havde SGHs bestyrelse den 20. november sit første egentlige møde med borgmester Helle Adelborg og den tekniske direktør i kommunen Gert Nelth. Det var et godt møde præget af åbenhed og respekt parterne imellem. Det blev her aftalt, at de regelmæssige møder mellem SGHs bestyrelse og Teknisk Forvaltning/formanden fortsætter som hidtil. I det følgende de spørgsmål, der blev drøftet på mødet den 20. november 2014, og et kort referat af svar/konklusioner. Kommunikation med kommunen Borgmesteren erkendte, at kommunens kommunikation på flere felter kunne være bedre. Blandt andet på grund af eksempler nævnt af SGH. Borgmesteren oplyste også, at kommune arbejder på en forbedring af dens kommunikation. Monsterregn/skybrud Her blev det store kloakprojekt nævnt som eksempel på, at kommunen rent faktisk gør noget. Og at man netop har vedtaget en klimahandlingsplan, som primært drejer sig om foranstaltninger, der skal gennemføres sammen med nabokommuner, fordi vand ikke kender kommunegrænser. SGH nævnte foranstaltninger, som grundejerne selv kunne gennemføre, men her blev det ret bastant afvist fra den tekniske direktør, at borgerne faktisk intet selv kan gøre. Undergrunden består af ler, og det forhindrer gennemsivning, hvorfor egne foranstaltninger er relativt nyttesløse. Grønne veje og fortov Grønne veje og fortove er ikke højt på dagsordenen blandt andet med henvisning til den manglende mulighed for nedsivning og på grund af en høj pris, der ikke står mål med effekten. Gener generelt omkring de store byggeprojekter i kommunen og kommunens rolle i disse. Specifikt omkring problemerne på I. G. Smiths Allé Her blev det nævnt, at kommunen er klar over, at de store projekter volder mange mennesker problemer, og at kommunen skal overholde loven og dermed sin tilsynspligt. Det mener man også at have gjort i sagen fra I: Smiths Alle, og ingen rapporter indikerer, at generne dernede har været så alvorlige, at der kunne kræves genhusning. Men borgmesteren erkendte, at kommunikationen og dialog med borgerne generelt om disse projekter og specifikt på I. G. Smiths Alle har været mangelfuld. Man er opmærksom på SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 6 af 10

7 dette, og løftet var, at man vil gøre det bedre i fremtiden. Blandt andet mere info via hjemmesiden. Ejendomsskatter/fremtid/30,3 % stigning i grundskylden frem til 2018 Borgmesteren fastslog, at hun hellere giver skattelettelser på personskatten, så det kommer alle til gode. Hun kommenterede ikke, at der i ejendomsskattens tilfælde er tale om, at reducere hastigheden i stigningen. Ikke en skattelettelse, men det kommenterede hun ikke. Trafiksanering/fremtid Trafiksaneringen kører efter reglerne om, hvor behovet er størst og effekten af sanering højest. De sorte pletter udbedres først. Den tekniske direktør udtrykte forståelse for SGHs synspunkt om, at enkelte grundejere ikke skal kunne købe sig til saneringer, hvis man selv medfinansierer. Svært at sige, hvor overbevisende, holdningen er. Ukrudtsbekæmpelse Ukrudtsbekæmpelse eller mangel på samme overraskede borgmesteren lidt. Forstået på den måde, at hun ikke var klar over, at SGH havde sendt brev og dokumentation til kommunen før det gik til Hvidovre Avis. Tilsyneladende har parkchef Michael Daugaard givet en redegørelse til Teknik- og Miljøudvalget om ukrudtsbekæmpelsen, men indholdet af denne blev ikke nævnt. Den tekniske direktør oplyste, at de områder, hvor der færdes flest mennesker, først og fremmest bliver vedligeholdt. Desuden foreslog borgmesteren, at kommune sammen med SGH næste forår laver en fælles kampagne om et pænere Hvidovre hvilket må betyde, at kommunen selv vil gøre sit arbejde bedre. Det samarbejde sagde SGH selvfølgelig ja til, og der kommer et udspil. Afmærkning af vejbygningsmateriel Det her ikke kommunens opgave, men de to lovede at indskærpe over for folkene i Vej og Parkafdelingen holder lidt øje med dette. Regulering af parkering i kommunen Hverken borgmesteren eller direktøren var stærke tilhængere af P-vagter som har været nævnt i den offentlige debat, da det meste af afgiftsprovenuet går uden om kommunens kasse. Borgmesteren og den tekniske direktør mente heller ikke, at behovet for P-vagter er stort, og et fælles P-selskab på Vestegnen, som var et af de forslag, der kom op under debatten sidste forår, ser ikke ud til at blive til noget. Borgmesteren oplyste, at hun hver gang hun er til møde med politiet nævner, at ulovlig parkering er en politisag. Sorteringsordning for villaer SGH roste sorteringsordningen, og det var borgmester og direktør tilsyneladende tilfreds med. SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 7 af 10

8 Store vindmøller på Avedøre Holme Flytning af Københavns kommunes fire store vindmøller fra Kalvebod Syd til Avedøre Holme kan formentlig blive en realitet. Borgmesteren mente, at dette bliver løsningen. Hvad værre er, at den aftale, der bliver indgået mellem Københavns kommune og Hvidovre kommune IKKE indeholder en klausul om, at de fire planlagte møller på Kalvebod Syd aldrig må opføres. Det står der intet om i aftalen, og borgmesteren erkendte i den forbindelse, at hvis Københavns kommune ønsker at opføre de fire oprindelige møller i Kalvebod Syd dagen efter, at de fire første er opført på Avedøre Holme, ja så de i princippet gøre dette. Men det mente hun ikke, at Københavns kommune ville gøre. TO STORE MEDLEMSARRANGEMENTER SGH har i det forløbne år været vært ved to større medlemsmøder, der begge var velbesøgte. I foråret 2014 drejede det sig om, hvordan man sikrer sin bolig mod monsterregn og oversvømmelser, og i oktober drog alle 10 meter ned i jorden for at besøge det nye kloakanlæg ved Åmarken station. På mødet om monsterregn i juni var mennesker interesseret i at høre om, hvordan man selv kan beskytte sin bolig mod oversvømmelser. Og det skortede ikke på spørgsmål fra salen om, hvad man selv kan gøre for at forhindre oversvømmelser. Skader på 1 mia. kr. På mødet koncentrerede Morten Beha Pedersen fra kommunens By- og Teknikforvaltning koncentrerede sig om de klimastrategiens fire hovedområder: Kloaksystemet og daglig regn, skybrud, stormflod og Harrestrup Å. Her henviste han til beregninger, der viser, at Hvidovre Kommune i løbet af de næste 100 år risikerer at opleve skader på bygninger for op imod 1 mia. kr. som følge af stormflod og oversvømmelser. Men samtidig gjorde han opmærksom på, at der findes et utal af forskellige løsninger, og forvaltningen lægger derfor op til fleksible løsninger. Vi skal arbejde langsigtet på nogle gode løsninger, og her er det vigtigt, at det bliver muligt at inddrage borgerne i kommunen. Dels fordi de i høj grad skal betale for de mange foranstaltninger, og dels fordi borgerne selv i mange tilfælde kan gøre noget effektivt for at mindske skaderne ved oversvømmelser, sagde han og henviste til eksempelvis oplagring og nedsivning af vand i specielle vandkanaler og vandbed langs vejene, på grønne områder og på sportsanlæg. Samt at grundejerne selv kan etablere nedsivning af vand i fasciner, fjernelse af fliser, etablering af højvandslukker og lignende. Netop højvandslukkere gjorde kloakmester Dennis Granhøj fra Lyngholm Kloak-Service og Niels Arne Lauridsen fra Lauridsen Handel-import grundigt rede for. Der findes et utal af forskellige løsninger, som primært retter sig mod sikring af kældre mod oversvømmelser. Her kom det tydeligt frem, at der er mange muligheder for selv at begrænse oversvømmelserne i eget hjem, og lige så forskellige er priserne alt efter, hvor komplicerede opgaven er. Fra kr. er spændvidden i priserne. Præmieringsordning SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 8 af 10

9 Mikkel Dencker, (DF) formand for Teknik- og Miljøudvalget, oplyste, at det er nødvendigt at se på utraditionelle metoder, og henviste blandt andet til Helenevej på Frederiksberg, hvor asfalt på vejen er udskiftet med en særlig belægning, vandet kan trænge ned igennem. Ligesom fliser på fotovene er erstattet af sand. Han understregede også, at kommunen skal samtænke ting, så man for eksempel med renovering af vejbaner etablerer chikaner og lignende, som ikke alene har betydning for trafiksikkerheden, men også for, hvor hurtigt vand fra monsterregnskyl skylles gennem vejene og ned i kloaksystemerne, som ikke har tilstrækkelig kapacitet til at aflede vandet fra vejene. På SGHs spørgsmål svarede Mikkel Dencker blandt andet, at det ikke er urealistisk, at kommunen vil overveje en præmierings-ordning for grundejere, som gør noget effektivt for nedsivning af vand på egen grund for eksempel ved at fjerne fliser og erstatte med grus eller skærver. Det hilste SGH velkomment, og bestyrelsen følger udviklingen på området. Alle drog 10 meter ned i jorden Besøget i det nye kloakanlæg ved Åmarken station den 28. oktober 2014 blev en stor succes. Omkring 70 medlemmer deltog i rundvisningen. Alle steg ned i 10 meters dybde for at deltage i besigtige det store kloakanlæg. HOFOR, der er bygherre på projektet, havde sat alle sejl til for at det blev så god og informativ en oplevelse, som muligt. Og det blev det. Det store kloakprojekt er en del af Hvidovre Kommunes sikring mod en gentagelse af den mange oversvømmelser, en monsterregn i sommeren 2011 forårsagede flere steder her i kommunen. Forhåbentlig vil ord som skybrud og ekstremregn ikke længere fremtvinge bange anelser, når det nye kloakprojekt er afsluttet. TRAFIKSANERING ER STADIG EN HJERTESAG Trafiksanering er nok det område, som SGH har lagt flest kræfter i gennem årene. Foreningen har altid arbejdet målrettet på at få Hvidovre Kommune gjort til et mere sikkert sted at færdes som trafikant. Blandt andet har foreningen altid arbejdet for at indføre 40 km/t zone i hele kommunen. Og gør det stadig. SGH har medvirket ved mange trafiksaneringsprojekter, og en af de fortjenester, som SGH kan tage på sin kappe, er, at man har fået kommunen dels til at trafikregulere mere og dels tænke i helheder, når trafiksikkerheden forbedres. I det seneste år har der blandt borgerne været en stigende interesse for trafiksanering, men det kniber desværre fortsat med at få kommunale midler ud på vejene. Derfor holder SGH fokus på området.. IMOD VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD SGH har igen afgivet høringssvar, hvor bestyrelsen har argumenteret mod etableringen af fire kæmpevindmøller i Kalvebod Syd. Ikke fordi SGH er modstander af vindmøller. Tværtimod. SGH er for vindmøller men imod forkerte placeringer, og det er der tale om med den nævnte placering. SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 9 af 10

10 Så sent som i januar 2015 har SGH sammen med blandt andet Hvidovre Kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt et par grundejerforeninger klaget over de fire store vindmøller, som Københavns kommune ønsker at placere ved Kalvebod Syd. Tidligere har SGH indsendt indtil flere høringsvar til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor SGH argumenterer mod den forkerte beslutning med placering af de fire kæmpevindmøller. Københavns Kommune rider tilsyneladende på to heste i den her sag: Forhandler med Hvidovre Kommune om at placere møllerne på Avedøre Holme samtidig med at man fastholder at ville opføre dem på Kalvebod Syd. SYNLIGHEDEN STØRRE På samtlige generalforsamlinger har SGH efterlyst mere dialog med jer medlemmer. Hjemmesiden som vi holder løbende opdateret, er en del af denne indsats. Her kan alle bestyrelsens aktiviteter følges på tæt hold, og vi planlægger at gøre hjemmeside endnu bedre og mere tilgængelig. Nyhedsbreve trækker på samme hammel. Desuden arbejder vi som før nævnt med medlemsarrangementer og rundspørger, og disse ting vil fortsat have høj prioritet. Det er vigtigt for bestyrelse, at vi er i tæt kontakt med de holdninger og ideer, medlemmerne har. Bestyrelsen vil derfor også gerne her opfordre jer til endnu mere kontrakt. Ideer og udfordringer, vi skal tage op. Medlemsarrangementer, vi skal søge at gennemføre. Det er SGH styrke og brændstof. SGH har også som tidligere -været meget synlig i pressen i det forløbne år. Det er godt fordi vi dermed sikrer os en naturlig plads i den offentlige debat her i kommunen. Herefter overlader jeg beretningen til jeres behandling. Tak for ordet og opmærksomheden. P.B.V. Flemming J. Mikkelsen, den SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 10 af 10

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 9. Årgang nr. 3 - Juni 2017

Nyhedsbrevet SGH 9. Årgang nr. 3 - Juni 2017 Nyhedsbrevet SGH 9. Årgang nr. 3 - Juni 2017 Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune Den 1. maj havde Mikkel Dencker, 1. viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget besøg

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 5. Årgang nr. 1 Marts 2013

Nyhedsbrevet SGH 5. Årgang nr. 1 Marts 2013 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2012

SGH Årsberetning for 2012 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012

REFERAT. Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger. Dato: 20. juni 2012 Vedrørende: Dialogmøde om ny ordning med genbrugsbeholdere for haveboliger Dato: 20. juni 2012 Sted: Teatersalen, Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 Deltagere: Cirka 55 fremmødte borgere Repræsentanter

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A.

Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og vintervedligeholdelsesordningen A. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 x x x KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN Du, O, har klaget over Kommunens afgørelse af den 11. november 2013 om renholdelsesordningen og

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Jeudan A/S og DEAS A/S, der er medlemmer af Dansk Industri, har anmodet DI om at besvare partshøringen på deres vegne.

Jeudan A/S og DEAS A/S, der er medlemmer af Dansk Industri, har anmodet DI om at besvare partshøringen på deres vegne. 12. september 2016 Københavns Kommune Att.: Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift Mail: fortove@tmf.kk.dk Partshøring om ændring af den kommunale renholdelsesordning af fortove Vedr. Jeudan A/S, Bredgade

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen.

Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Ordinær Generalforsamling Den 9. juni 2010 på Hotel Fortunen. Grundejerforeningen for Fortunen og Nærmeste Omegn (Grundlagt 1921) www.gf-fortunen.dk 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Søren Gundorf,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 18. februar / Ivan Skaaning Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. februar 2014 13/24070-13 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Bodil og Co I/S v/bodil og Ole Andersen Farversmøllevej 135 6200 Aabenraa KLAGE OVER UDGIFTSFORDELINGEN

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

Generalforsamling fredag den 24.04.2015. Referat.

Generalforsamling fredag den 24.04.2015. Referat. Generalforsamling fredag den 24.04.2015 Referat. 1.Valg af dirigent Keld Lorentsen valgt Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og gav herefter ordet til

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 5. maj 2014

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 5. maj 2014 Spørgsmål og svar Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe Mandag den 5. maj 2014 Hegn langs banen. Kan kommunen gøre noget, således at indhegningen til banelegemet mellem Christoffers

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00.

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Valby, den 5. februar 2007 Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Søholm, søndag den 4. februar 2007 kl. 13.00. Dagsorden. 1. valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formands beregning

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

Pkt.nr. 7. Hvidovre Torv - nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Pkt.nr. 7 Hvidovre Torv nye fliser og belysning. Projekt nr. 2266 413913 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, 1. at skitseprojekt til nye fliser og ny belysning på Hvidovre

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo Referat af ekstraordinær generalforsamling 2009 i E/F Strandbo År 2009 den 28. september kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i E/F Strandbo II. Den ekstraordinære generalforsamling blev

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

GenerAlforsamling 2012

GenerAlforsamling 2012 GenerAlforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 11. april 2012 i salen på TK s Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Orientering

Læs mere

Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012

Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012 Referat af dialogmøde om tilfredshed med botilbuddet Gefion torsdag den 13. september 2012 Deltagere: 13 pårørende fra Gefion, områdechef Lissi Nielsen samt driftschef. Referent:. 19. september 2012 Psykiatri

Læs mere

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning

Vandløbslauget GST - Bestyrelsens beretning Indledning. Denne generalforsamling er vores 5. ordinære generalforsamling. Vi har således eksisteret nu i ca. 5 ½ år. Det der har samlet os, er den forhøjede sommer vandstand i Gudenå-systemet og herunder

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Næstved, den 27. februar 2012. Bestyrelsens årsberetning for perioden 25. oktober 2011 26. marts 2012 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 26. marts 2012. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej

Ordinær generalforsamling. Grundejerforening Musvågevej Ordinær generalforsamling - Grundejerforeningen Musvågevej Lørdag d. 1. marts 2008 Mamma s Pizza 1 Grundejerforening Musvågevej 2 1 Dagsorden Ovenstående er uddrag fra indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING

Grundejerforeningen Albertslund Vest Afd. 1 Beretning Generalforsamling 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2015 BERETNING GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Veje og stier Vi har fået lagt nyt slidlag på 2 stikveje på Randager, og efter at have indhentet flere tilbud valgte

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Beretning for foreningsåret marts 2015 til marts 2016

Beretning for foreningsåret marts 2015 til marts 2016 Toftevang Vejlag marts 2016 Side 1 af 5 Beretning for foreningsåret marts 2015 til marts 2016 Som vi plejer i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamling har alle sammen med indkaldelsen fået tilsendt

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

SØPARKENS GrundejerFORENING 5260 ODENSE S.

SØPARKENS GrundejerFORENING 5260 ODENSE S. SØPARKENS GrundejerFORENING 5260 ODENSE S. etableret 1971 Referat fra foreningens ordinære generalforsamling afholdt tirsdag den 25. januar 2011 i Dalumhallens klublokale. I henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune.

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Det er den 3. generalforsamling i Sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt kommune. Vi kan se tilbage på et år,

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

v/ formand Flemming Hansen, Birkevang 68, Fløng - 2640 Hedehusene - Tlf. 46565761 www.mollegard.dk

v/ formand Flemming Hansen, Birkevang 68, Fløng - 2640 Hedehusene - Tlf. 46565761 www.mollegard.dk MØLLEGÅRD GRUNDEJERFORENING v/ formand Flemming Hansen, Birkevang 68, Fløng - 2640 Hedehusene - Tlf. 46565761 www.mollegard.dk Flemming Birkevang 68 46565761 formand@mollegard.dk Formand Hansen Jens Birkevang

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 1/3-2015 hos Niels Jørgen Deltagere: Hans, Jørgen, Jeppe, Niels Jørgen, Peter Afbud: HP Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2016

Læs mere

Referat. Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15.30-17.00 Deltagere: Palle Bjerregaard, Per Hansen, Tonny Bengtsson, Svend Mathiasen, Morten Dreyer, Sara Claces, Henrik Aagaard,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

APV 2015. Sammenlignet med APV 2012

APV 2015. Sammenlignet med APV 2012 APV 2015 Sammenlignet med APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø Hvordan er du alt i alt tilfreds med det fysiske arbejdsmiljø? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

FAGLIG VURDERING AF ANBEFALINGER

FAGLIG VURDERING AF ANBEFALINGER FAGLIG VURDERING AF ANBEFALINGER På arbejdsmødet d. 14. december blev samtlige modtagne anbefalinger fra de forskellige aktører vurderet ud fra et driftsfagligt perspektiv. Forvaltningen har lyttet og

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

P-afgifter. - en forklaring

P-afgifter. - en forklaring P-afgifter - en forklaring Ja, det er rigtig irriterende at få en parkeringsbøde. Er der overhovedet nogen fornuftig grund til det, eller er det bare for at genere? I denne folder forsøger vi at besvare

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere