Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar SGH Årsberetning for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014"

Transkript

1 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling i Lille Friheden, onsdag den 25. februar 2015 kl INDFLYDELSE OG STØRRE OPBAKNING 2014 har været et godt og begivenhedsrigt år for SGH. Aktivitetsniveauet har været højt, og det er lykkedes SGH igen at sætte tydelige grundejer-fingeraftryk på flere sager. Ikke fordi det er blevet nemmere at få indflydelse. Måske snarere tværtimod. Bestyrelsen har holdt 10 bestyrelsesmøder i løbet af året, 1 møde med borgmester Helle Adelborg og direktør for Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Gert S. Nelth, deltaget i 4 møder i Det Grønne Råd, og holdt 2 medlemsarrangementer. Deltager i møder Bestyrelsesmedlemmer er ligeledes ofte tilhørere i kommunalbestyrelsens møder og i arrangementer og høringer, som kommunen og andre inviterer til. I årets løb har bestyrelsen også deltaget i flere grundejerforeningers generalforsamlinger eller bestyrelsesmøder. Kun derved får vi i bestyrelsen en god føling med, hvad der foregår ude i medlemsforeningerne. Når SGH kan mønstre et højt aktivitetsniveau er det selvfølgelig ekstra tilfredsstillende at kunne konstatere, at opbakning til foreningen fortsat er i vækst. Medlemskredsen tæller i dag 39 foreninger med tilsammen 4024 grundejere mod 37 foreninger med tilsammen 3928 grundejere i Det er omkring procent af det samlede potentiale, og det får i stigende grad SGH til at fremstå som en veletableret og slagskraftig organisation. SORTERINGORDNING INDFØRT De seneste år har budt på flere sager, hvad angår renovation. Både dagrenovation og forskellige sorteringsordninger er blevet berørt blev så året, hvor grundejerne stiftede bekendtskab med den nye sorteringsordning for papir, plast, glas og metal, som har været undervejs i nogle år. Midt på sommeren modtog hver grundejer to ny 2-rums beholdere til sortering af netop disse fire affaldsprodukter. Der indtrykket, at ordningen med de beholdere, som SGH oprindeligt anbefalede, fungerer tilfredsstillende, og at der sorteres mere end tidligere. Der har været nogle røster fremme om, at der ikke er det store behov for beholderen til glas og metal, men i det kommende år agter SGH at undersøge dette spørgsmål med et rundspørge blandt grundejerne. SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 1 af 10

2 UDKAST TIL AFFALDSPLAN Apropos affald, så har SGH sidste forår afgivet høringssvar til Affaldsplan : Her gjorde SGH blandt andet udtryk for tre ting: (1) SGHs bestyrelse finder det positivt, at affaldsplanen indeholder initiativer til, at også borgere uden for grundejernes rækker bliver pålagt yderligere sortering af deres affald og henviste til, at den nye sorteringsordning for grundejere, som dengang var ved at blive implementeret ikke var gældende for borgere i etageejendomme. SGH mener, at yderligere sortering af affald i kommunen skal gælde alle borgere, og det vil den nye plan tilsyneladende rette op på. (2) SGH har opfordret til, at Hvidovre Kommune i langt højere grad skal være miljøkritisk over for nye sorteringskrav. Forstået på den måde, at affald ikke skal sorteres for enhver pris, men fordi det samfundsøkonomisk og miljømæssigt er mest forsvarligt. Hvis det i visse tilfælde rent faktisk er bedre at afbrænde affald i stedet for at sortere og genbruge det, skal afbrænding vælges. Hvidovre Kommune skal i den forbindelse holde sig ajour med den seneste viden og forskning på dette felt. (3) SGHs bestyrelse mener, at borgerinddragelse er en vigtig del af bedre sortering af affald. Derfor skal Hvidovre Kommune engagere sine borgere til dels at tage aktivt del i debatten om sortering, og dels deltage aktivt i sortering af affald. Det er indtrykket, at der blev lyttet til SGHs ønsker. KOMMENTART TIL KLIMASTRATEGI GODT MODTGAGET I maj 2014 skrev SGHs bestyrelse et omfattende udkast som høringssvar til en overordnet strategi for Klimatilpasning 2014, som Teknik- og Miljøudvalget udarbejdede. SGHs roste initiativet, fordi der formentlig er behov for at gennemføre en række tiltag, som kan gøre kommunen bedre rustet til at tackle kommende klimaforandringer i form af for eksempel monsterregn, som vi oplevede det i I korte træk kan SGHs kommentar sammenfattes på følgende måde: Godt initiativ, hvor der er grundlag for at arbejde videre. Det er positivt, at kommunen vil sikre sig mod klimaændringer, der kan forårsage oversvømmelser og ødelæggelser i de kommende år. Men det centrale spørgsmål er, hvor højt ambitionsniveauet bør være. Der er tale om meget omkostningskrævende foranstaltninger, som ingen præcist ved om der er behov for. Hvor højt bør ambitionsniveauet være? Der er lagt op til, at Hvidovre Kommune generelt skal sikres mod års hændelser, og det synes SGH er at skyde over målet. Kortfristede tiltag er de mest effektive og de billigste. Det fremhæves blandt andet i oplægget, at skal SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 2 af 10

3 man alene se på den samfundsmæssige nettogevinst, er denne størst ved et sikringsniveau på 25 år til år Et eksempel: Den samlede omkostning til stormflodssikring ved at etablere sluseporte ved den nordlige indsejling til Københavns Havn og mellem diget omkring Avedøre Holme og diget omkring Vestamager er på 2,3 mia. kr. plus drift. Det skal for Hvidovre Kommunes vedkommende ses i sammenhæng med, at etablering af 3 meter høje diger ved i Lodsparken og Kystagerparken løseligt er estimeret til samlede omkostninger på omkring 27 mio. kr. Undgå overinvesteringer og gør langtidsplanlægningen fleksibel, så den kan ændres. Alle initiativer børe være viden-, erfarings- og faktabaseret. Balancen mellem sikring og risiko bør altid afvejes grundigt. Lær af forholdene i Holland. Samarbejde intenst med nabokommuner. Hold øje med Folketingets beslutninger på området. Takstfinansiering må ikke blive en ny skatteskrue, der kan drejes op og ned på. Tag hensyn til kulturarv, flora og fauna. Brug grønne områder og rabatter til opmagasinering af vand. Gør borger- og brugerinddragelse til et fast element i alt arbejde. Gør effektiv kommunikation til et fast element i alt arbejde. Undgå at pålægge specifikke borgergrupper særligt tyngende opgaver (f.eks. at grundejere tvinges til at opbevare store mængder vand på egen grund ved skybrud). Etabler præmieringsordning til borgere og brugere, der gør en ekstraordinær indsats på området. Gør Hvidovre kommune til en foregangskommune med den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris. Det er igen indtrykket, at der blev lyttet til SGHs ønsker. Det var efterfølgende muligt at genkende flere af SGHs initiativer og forslag. SGH SIGER NEJ TAL TIL ET P-KORPS I maj 2014 kom det frem, art kræfter blandt politikerne kunne være interesseret i etableringen af en ordning for P-vagter i kommunen. I en kommentar i Hvidovre Avis fremhævede formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Mikkel Dencker, at der var behov for sådan end ordning, fordi de mange ulovlige parkeringer truer trafiksikkerheden. Blandt andet fremgik det også, at kommunen ville lave en kontrakt med Parkeringskontrol Nord. SGH har direkte frårådet ordningen med en henvisning til, at det bør foreligge en dokumentation for de ulovlige forhold og af effekten af denne kontrol. Begrundelsen for denne holdning er, at der efter SGHs opfattelse ikke er noget behov for at stramme kontrollen med parkeringen. Der findes så vidt vides ingen som helst dokumentation for, at ulovlige parkeringer er af et omfang, der hverken truer trafiksikkerheden eller forretningslivet på Hvidovrevej, som det også blev fremhævet. Hvor er tallene for de mange overtrædelser, spurgte SGH om i sin henvendelse. Videre spurgte SGH om dokumentationen for, at tidsbegrænsning på en P-plads højner trafiksikkerheden, og hvor SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 3 af 10

4 er dokumentationen for, at langtidsparkering (hvis den findes) generer forretningerne på Hvidovrevej, spurgte SGH, som henviste til, at det ved selvsyn ikke har kunnet konstateres, at der i spidsbelastningsperioder er behov for en regulering af, hvor længe en bilist må holde på en given parkeringsplads. Halvtomme parkeringspladser er det mest almindelige syn på de fleste større parkeringsarealer i kommunen. En pengemaskine SGH opfatter en P-vagtordning som en pengemaskine, der ikke gavner kommunens borgere eller deres sikkerhed, men derimod primært tjener som indtægtsgrundlag for et kommunalt P-vagtselskab (Parkeringskontrol Nord, som Ålborg kommune ejer). Om ordningen er opgivet, vides ikke på nuværende tidspunkt. Eneste melding fra Mikkel Dencker var, at han undrede sig over, at SGH ikke støtter ordningen. På et møde med borgmesteren, som SGH havde i november sidste år, oplyste Helle Adelborg, at hun ikke mente, at ordningen ville blive gennemført, fordi det meste af provenuet fra ordningen ville blive ført ud af kommunen. En evt. aftale med Parkeringskontrol Nord var i hvert fald ude af billedet. SGH holder øje med sagen og følger op på den igen. DA FORTOV OG CYKELSTI STOD I FULDT FLOR I august 2014 sendte SGHs bestyrelse endnu et brev til formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt til vej- og parkchefen i Hvidovre Kommune om, hvorvidt kampen mod græs og ukrudt er opgivet her i kommunen. Det skyldes, at græs og ukrudt er begyndt at vokse højt og brede sig på fortov og cykelstier. Brevet var baseret på en grundig research, hvor bestyrelsen havde været ude på veje og stier for at se på, hvor slemt det stod til. Og en billeddokumentation, som blev medsendt, dokumenterede, at der i høj grad er et problem, der bliver forstærket i de kommende år, fordi ukrudt og græs for lov til at gro vildt. Fliser til et meget stort millionbeløb skal lægges om, og fortov skal renoveres. Det er ærgerligt, mener SGHs bestyrelse, hvorfor vi stillede kommunens folk en række spørgsmål om emnet. Det blev i øvrigt grundigt omtalt i Hvidovre Avis, hvor enhver ved selvsyn kunne beskue de mange fortove med masser af græs og ukrudt. I øvrigt også påpeget af flere andre borgere i kommunen. Spørgsmålene til politiker og embedsmænd var følgende: Er der truffet en politisk beslutning om, at græs og ukrudt for fremtiden, trods sin skadelige effekt, skal have frit spil i kommunen og ikke skal bekæmpes? Er der ikke længere afsat økonomi til at holde uønsket græs og ukrudt nede på fortov og cykelstier? Har Vej og Parkafdelingen besluttet, at man ikke længere vil vedligeholde fortov og cykelstier? Agter Vej og Parkafdelingen at udmønte sin vejmyndighed og påtale manglende renholdelse over for relevante, private grundejere? Når fliser og asfalt er ødelagt og ligger forskudt i forhold til hinanden, har revner og lignende, er det ikke længere muligt at opnå forsikringsdækning for borgere, der kommer til skade efter falder som følge af underlaget. Giver det anledning til overvejelser? SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 4 af 10

5 Har Vej og Parkafdelingen eller politikerne foretaget beregninger over, hvor lang tid, der går inden man kan se en meget væsentlig nedgang i standarden på fortov og cykelstier? Har Vej og Parkafdelingen eller politikerne foretaget beregninger over, hvor meget det vil koste at genskabe de værdier, der nedbrydes i løbet af få år som følge af den manglende vedligeholdelse? Desværre svarede kommunen ikke direkte på SGHs henvendelse, men det blev til et udokumenteret standardsvar i Hvidovre Avis fra den tekniske direktør Gert Nelth om, at alt er som det plejer at være. Der er ikke mindre renholdelse end der tidligere var. Et lidet opløftende svar, hvorfor bestyrelsen selvfølgelig vil følge sagen op i det kommende forår, hvis fortovene igen står i fuldt flor. Eller også findes løsningen måske et andet sted. På et møde med borgmester Helle Adelborg og den tekniske direktør i november blev det uformelt aftalt, at Hvidovre Kommune og SGH til foråret kunne gå sammen i en kampagne om at gøre Hvidovre smukkere, hvilket vel også indebærer, at kommunen påtager sig sin del af renholdelsesopgaverne og ikke overladet det hele til grundejerne. STØJENDE ADFÆRD GIVER GENER I slutningen af september havde SGHs bestyrelse indkaldt beboere omkring I. G. Smiths Alle til et møde, fordi bestyrelsen anså det som sin opgave at blive ajourført omkring den klagesag, som disse beboere kører omkring kloakudbygningen på I. G. Smiths Alle. Bestyrelsen fik en grundig orientering om projektet, som beboerne i området er meget utilfreds med, fordi det støjer, støver og ødelægger grundejernes huse på grund af rystelser. Noget af det grundejerne er fortørnede over er, at Hvidovre Kommunen ikke overholder sin tilsynspligt med entreprenørerne, der udfører arbejdet. Det medfører gener i form af, at der arbejdes på andre tidspunkter end tilladt, at arbejdet støjer og støver for meget. Desuden frygter nogle grundejere, at rystelser fra arbejdet kan skade deres huse. Det er en speget og kompliceret sag, og efterfølgende har SGHs bestyrelse haft møde med borgmester Helle Adelborg og kommunens tekniske direktør. Det møde resulterede i yderligere information på området, og selv om SGHs bestyrelse anerkender, at grundejerne i området har mange gener af arbejdet, kan det ikke dokumenteres, at kommunen ikke overholder sine forpligtelser. Derimod erkendte Helle Adelborg, at kommunikationen med de berørte grundejere har været mangelfuld, og det vil man rette op på. Blandt andet gennem mere proaktiv information til de berørte grundejere, når ny ting sker. SGHs bestyrelse holder fortsat fokus på området, da det er af generel interesse. Der gennemføres store bygningsarbejder i de kommende år, (bl. a. den nye jernbane, kloaksystem og et nyt Hvidovre Hospital), og derfor er det afgørende, at have et solidt fokus på generne fra SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 5 af 10

6 dette arbejde. Gener kan naturligvis ikke undgås, men regler skal overholdes, og generne mindskes mindst muligt. MANGE EMNER PÅ MØDE MED BORGMESTEREN En konstant og positiv dialog med politikere og embedsmænd i kommunen er vigtig for SGHs arbejde. Findes der ikke en gensidig og respektfuld udveksling af ideer og tanker, bliver det så som så med SGHs indflydelse. Derfor havde SGHs bestyrelse den 20. november sit første egentlige møde med borgmester Helle Adelborg og den tekniske direktør i kommunen Gert Nelth. Det var et godt møde præget af åbenhed og respekt parterne imellem. Det blev her aftalt, at de regelmæssige møder mellem SGHs bestyrelse og Teknisk Forvaltning/formanden fortsætter som hidtil. I det følgende de spørgsmål, der blev drøftet på mødet den 20. november 2014, og et kort referat af svar/konklusioner. Kommunikation med kommunen Borgmesteren erkendte, at kommunens kommunikation på flere felter kunne være bedre. Blandt andet på grund af eksempler nævnt af SGH. Borgmesteren oplyste også, at kommune arbejder på en forbedring af dens kommunikation. Monsterregn/skybrud Her blev det store kloakprojekt nævnt som eksempel på, at kommunen rent faktisk gør noget. Og at man netop har vedtaget en klimahandlingsplan, som primært drejer sig om foranstaltninger, der skal gennemføres sammen med nabokommuner, fordi vand ikke kender kommunegrænser. SGH nævnte foranstaltninger, som grundejerne selv kunne gennemføre, men her blev det ret bastant afvist fra den tekniske direktør, at borgerne faktisk intet selv kan gøre. Undergrunden består af ler, og det forhindrer gennemsivning, hvorfor egne foranstaltninger er relativt nyttesløse. Grønne veje og fortov Grønne veje og fortove er ikke højt på dagsordenen blandt andet med henvisning til den manglende mulighed for nedsivning og på grund af en høj pris, der ikke står mål med effekten. Gener generelt omkring de store byggeprojekter i kommunen og kommunens rolle i disse. Specifikt omkring problemerne på I. G. Smiths Allé Her blev det nævnt, at kommunen er klar over, at de store projekter volder mange mennesker problemer, og at kommunen skal overholde loven og dermed sin tilsynspligt. Det mener man også at have gjort i sagen fra I: Smiths Alle, og ingen rapporter indikerer, at generne dernede har været så alvorlige, at der kunne kræves genhusning. Men borgmesteren erkendte, at kommunikationen og dialog med borgerne generelt om disse projekter og specifikt på I. G. Smiths Alle har været mangelfuld. Man er opmærksom på SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 6 af 10

7 dette, og løftet var, at man vil gøre det bedre i fremtiden. Blandt andet mere info via hjemmesiden. Ejendomsskatter/fremtid/30,3 % stigning i grundskylden frem til 2018 Borgmesteren fastslog, at hun hellere giver skattelettelser på personskatten, så det kommer alle til gode. Hun kommenterede ikke, at der i ejendomsskattens tilfælde er tale om, at reducere hastigheden i stigningen. Ikke en skattelettelse, men det kommenterede hun ikke. Trafiksanering/fremtid Trafiksaneringen kører efter reglerne om, hvor behovet er størst og effekten af sanering højest. De sorte pletter udbedres først. Den tekniske direktør udtrykte forståelse for SGHs synspunkt om, at enkelte grundejere ikke skal kunne købe sig til saneringer, hvis man selv medfinansierer. Svært at sige, hvor overbevisende, holdningen er. Ukrudtsbekæmpelse Ukrudtsbekæmpelse eller mangel på samme overraskede borgmesteren lidt. Forstået på den måde, at hun ikke var klar over, at SGH havde sendt brev og dokumentation til kommunen før det gik til Hvidovre Avis. Tilsyneladende har parkchef Michael Daugaard givet en redegørelse til Teknik- og Miljøudvalget om ukrudtsbekæmpelsen, men indholdet af denne blev ikke nævnt. Den tekniske direktør oplyste, at de områder, hvor der færdes flest mennesker, først og fremmest bliver vedligeholdt. Desuden foreslog borgmesteren, at kommune sammen med SGH næste forår laver en fælles kampagne om et pænere Hvidovre hvilket må betyde, at kommunen selv vil gøre sit arbejde bedre. Det samarbejde sagde SGH selvfølgelig ja til, og der kommer et udspil. Afmærkning af vejbygningsmateriel Det her ikke kommunens opgave, men de to lovede at indskærpe over for folkene i Vej og Parkafdelingen holder lidt øje med dette. Regulering af parkering i kommunen Hverken borgmesteren eller direktøren var stærke tilhængere af P-vagter som har været nævnt i den offentlige debat, da det meste af afgiftsprovenuet går uden om kommunens kasse. Borgmesteren og den tekniske direktør mente heller ikke, at behovet for P-vagter er stort, og et fælles P-selskab på Vestegnen, som var et af de forslag, der kom op under debatten sidste forår, ser ikke ud til at blive til noget. Borgmesteren oplyste, at hun hver gang hun er til møde med politiet nævner, at ulovlig parkering er en politisag. Sorteringsordning for villaer SGH roste sorteringsordningen, og det var borgmester og direktør tilsyneladende tilfreds med. SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 7 af 10

8 Store vindmøller på Avedøre Holme Flytning af Københavns kommunes fire store vindmøller fra Kalvebod Syd til Avedøre Holme kan formentlig blive en realitet. Borgmesteren mente, at dette bliver løsningen. Hvad værre er, at den aftale, der bliver indgået mellem Københavns kommune og Hvidovre kommune IKKE indeholder en klausul om, at de fire planlagte møller på Kalvebod Syd aldrig må opføres. Det står der intet om i aftalen, og borgmesteren erkendte i den forbindelse, at hvis Københavns kommune ønsker at opføre de fire oprindelige møller i Kalvebod Syd dagen efter, at de fire første er opført på Avedøre Holme, ja så de i princippet gøre dette. Men det mente hun ikke, at Københavns kommune ville gøre. TO STORE MEDLEMSARRANGEMENTER SGH har i det forløbne år været vært ved to større medlemsmøder, der begge var velbesøgte. I foråret 2014 drejede det sig om, hvordan man sikrer sin bolig mod monsterregn og oversvømmelser, og i oktober drog alle 10 meter ned i jorden for at besøge det nye kloakanlæg ved Åmarken station. På mødet om monsterregn i juni var mennesker interesseret i at høre om, hvordan man selv kan beskytte sin bolig mod oversvømmelser. Og det skortede ikke på spørgsmål fra salen om, hvad man selv kan gøre for at forhindre oversvømmelser. Skader på 1 mia. kr. På mødet koncentrerede Morten Beha Pedersen fra kommunens By- og Teknikforvaltning koncentrerede sig om de klimastrategiens fire hovedområder: Kloaksystemet og daglig regn, skybrud, stormflod og Harrestrup Å. Her henviste han til beregninger, der viser, at Hvidovre Kommune i løbet af de næste 100 år risikerer at opleve skader på bygninger for op imod 1 mia. kr. som følge af stormflod og oversvømmelser. Men samtidig gjorde han opmærksom på, at der findes et utal af forskellige løsninger, og forvaltningen lægger derfor op til fleksible løsninger. Vi skal arbejde langsigtet på nogle gode løsninger, og her er det vigtigt, at det bliver muligt at inddrage borgerne i kommunen. Dels fordi de i høj grad skal betale for de mange foranstaltninger, og dels fordi borgerne selv i mange tilfælde kan gøre noget effektivt for at mindske skaderne ved oversvømmelser, sagde han og henviste til eksempelvis oplagring og nedsivning af vand i specielle vandkanaler og vandbed langs vejene, på grønne områder og på sportsanlæg. Samt at grundejerne selv kan etablere nedsivning af vand i fasciner, fjernelse af fliser, etablering af højvandslukker og lignende. Netop højvandslukkere gjorde kloakmester Dennis Granhøj fra Lyngholm Kloak-Service og Niels Arne Lauridsen fra Lauridsen Handel-import grundigt rede for. Der findes et utal af forskellige løsninger, som primært retter sig mod sikring af kældre mod oversvømmelser. Her kom det tydeligt frem, at der er mange muligheder for selv at begrænse oversvømmelserne i eget hjem, og lige så forskellige er priserne alt efter, hvor komplicerede opgaven er. Fra kr. er spændvidden i priserne. Præmieringsordning SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 8 af 10

9 Mikkel Dencker, (DF) formand for Teknik- og Miljøudvalget, oplyste, at det er nødvendigt at se på utraditionelle metoder, og henviste blandt andet til Helenevej på Frederiksberg, hvor asfalt på vejen er udskiftet med en særlig belægning, vandet kan trænge ned igennem. Ligesom fliser på fotovene er erstattet af sand. Han understregede også, at kommunen skal samtænke ting, så man for eksempel med renovering af vejbaner etablerer chikaner og lignende, som ikke alene har betydning for trafiksikkerheden, men også for, hvor hurtigt vand fra monsterregnskyl skylles gennem vejene og ned i kloaksystemerne, som ikke har tilstrækkelig kapacitet til at aflede vandet fra vejene. På SGHs spørgsmål svarede Mikkel Dencker blandt andet, at det ikke er urealistisk, at kommunen vil overveje en præmierings-ordning for grundejere, som gør noget effektivt for nedsivning af vand på egen grund for eksempel ved at fjerne fliser og erstatte med grus eller skærver. Det hilste SGH velkomment, og bestyrelsen følger udviklingen på området. Alle drog 10 meter ned i jorden Besøget i det nye kloakanlæg ved Åmarken station den 28. oktober 2014 blev en stor succes. Omkring 70 medlemmer deltog i rundvisningen. Alle steg ned i 10 meters dybde for at deltage i besigtige det store kloakanlæg. HOFOR, der er bygherre på projektet, havde sat alle sejl til for at det blev så god og informativ en oplevelse, som muligt. Og det blev det. Det store kloakprojekt er en del af Hvidovre Kommunes sikring mod en gentagelse af den mange oversvømmelser, en monsterregn i sommeren 2011 forårsagede flere steder her i kommunen. Forhåbentlig vil ord som skybrud og ekstremregn ikke længere fremtvinge bange anelser, når det nye kloakprojekt er afsluttet. TRAFIKSANERING ER STADIG EN HJERTESAG Trafiksanering er nok det område, som SGH har lagt flest kræfter i gennem årene. Foreningen har altid arbejdet målrettet på at få Hvidovre Kommune gjort til et mere sikkert sted at færdes som trafikant. Blandt andet har foreningen altid arbejdet for at indføre 40 km/t zone i hele kommunen. Og gør det stadig. SGH har medvirket ved mange trafiksaneringsprojekter, og en af de fortjenester, som SGH kan tage på sin kappe, er, at man har fået kommunen dels til at trafikregulere mere og dels tænke i helheder, når trafiksikkerheden forbedres. I det seneste år har der blandt borgerne været en stigende interesse for trafiksanering, men det kniber desværre fortsat med at få kommunale midler ud på vejene. Derfor holder SGH fokus på området.. IMOD VINDMØLLER VED KALVEBOD SYD SGH har igen afgivet høringssvar, hvor bestyrelsen har argumenteret mod etableringen af fire kæmpevindmøller i Kalvebod Syd. Ikke fordi SGH er modstander af vindmøller. Tværtimod. SGH er for vindmøller men imod forkerte placeringer, og det er der tale om med den nævnte placering. SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 9 af 10

10 Så sent som i januar 2015 har SGH sammen med blandt andet Hvidovre Kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt et par grundejerforeninger klaget over de fire store vindmøller, som Københavns kommune ønsker at placere ved Kalvebod Syd. Tidligere har SGH indsendt indtil flere høringsvar til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor SGH argumenterer mod den forkerte beslutning med placering af de fire kæmpevindmøller. Københavns Kommune rider tilsyneladende på to heste i den her sag: Forhandler med Hvidovre Kommune om at placere møllerne på Avedøre Holme samtidig med at man fastholder at ville opføre dem på Kalvebod Syd. SYNLIGHEDEN STØRRE På samtlige generalforsamlinger har SGH efterlyst mere dialog med jer medlemmer. Hjemmesiden som vi holder løbende opdateret, er en del af denne indsats. Her kan alle bestyrelsens aktiviteter følges på tæt hold, og vi planlægger at gøre hjemmeside endnu bedre og mere tilgængelig. Nyhedsbreve trækker på samme hammel. Desuden arbejder vi som før nævnt med medlemsarrangementer og rundspørger, og disse ting vil fortsat have høj prioritet. Det er vigtigt for bestyrelse, at vi er i tæt kontakt med de holdninger og ideer, medlemmerne har. Bestyrelsen vil derfor også gerne her opfordre jer til endnu mere kontrakt. Ideer og udfordringer, vi skal tage op. Medlemsarrangementer, vi skal søge at gennemføre. Det er SGH styrke og brændstof. SGH har også som tidligere -været meget synlig i pressen i det forløbne år. Det er godt fordi vi dermed sikrer os en naturlig plads i den offentlige debat her i kommunen. Herefter overlader jeg beretningen til jeres behandling. Tak for ordet og opmærksomheden. P.B.V. Flemming J. Mikkelsen, den SGH Menelaos Boulevard Hvidovre Side 10 af 10

SGH Årsberetning for 2013

SGH Årsberetning for 2013 1 SGH Årsberetning for 2013 Bestyrelsens beretning for 2013 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2012

SGH Årsberetning for 2012 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

NORDLANGELANDSHALLEN - SNØDE

NORDLANGELANDSHALLEN - SNØDE www.stoense-havn.dk info@stoense-havn.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stoense Havn lørdag den 21. april 2012 i NORDLANGELANDSHALLEN - SNØDE Bestyrelsen i Grundejerforeningen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005.

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 30/3-2005. Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005. Referat af generalforsamlingen og formandens beretning for året 2004. Dagsorden: 9. Valg af dirigent 10. Beretning for året

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat. for. Det Grønne Råd. Tirsdag den 26.11.2013, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1.

Referat. for. Det Grønne Råd. Tirsdag den 26.11.2013, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1. GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen Referat for Det Grønne Råd Tirsdag den 26.11.2013, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1. Trafik- og Teknikudvalget var inviteret til temadrøftelse

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015.

Grundejerforeningen Skovparken referat fra generalforsamlingen 2015. Haraldsvej 66 8960 Randers SØ Til ejere og beboere af ejendomme i Skovparken 8240 Risskov E-mail: Web: Knud Jakobsen Mobil 2465 7805 knud@dapd.dk www.dapd.dk Randers 31. maj 2015 Grundejerforeningen Skovparken

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Til Generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 19.3.2014 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 17 husstande repræsenteret ved 21 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET November 2006 www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Rasmus H. Jensen Bjørnebo

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering om vedligeholdelse af sydlig parkeringsplads 3. Bestyrelsens

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere