Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og direktør fra Billund Vand mødte op for at drøfte stillingtagen til nogle strukturelle emner, som bestyrelsen har arbejdet med. CoC Offices nye leder Mette Højborg deltog ½ times tid for at fortælle om sine og bestyrelses nyeste tanker vedr. hvad organisationen skal arbejde med. Billund Erhvervsfremmes direktør og konsulenten for Iværksætterhuset deltog 1 times tid med gennemgang af, hvor langt de er kommet med planerne for at etablere et iværksætterhus i Billund. Alle 3 besøg er væsentlige for at ØK kan have en føling med, hvad de enkelte entreprenører arbejder med på kommunens vegne. Shuttlebussen i Billund ser ud til at blive gentaget i 2015 og kommende år. Billund kommune betaler for en præsentation af Børnenes Hovedstad på bussen, så ingen kan være i tvivl om, hvor de befinder sig, når de stiger på bussen, som kommer til at køre i samme lukkede sløjfe i Billund som tidligere år. Det sker i sommerperioden. Bussen finansieres kun for en meget lille del af kommunens reklamepenge, resten kommer fra Billund Handelsforening, attraktionerne i byen og CoC. Regeringen frigiver i disse år mange millioner fra Landsbyggefonden (som grundlæggende er lejerne egne penge). Pengene frigives til renoveringer af almennyttige boliger. I Billund er det meste af Kærvej/Hejns vigvej blevet renoveret. ØK sagde ja til at støtte en kommende meget stor del af de almennyttige boliger på Plougslundvej i Billund. Det drejer sig om en renovering til samlet ca. 125 millioner kroner, hvor den kommunale del er garantistillelse og ca kr. til en kapitaltilførselssag. Det er meget vigtigt, at de almennyttige boliger, som findes i kommunen, bliver vedligeholdt, så lejerne stadig vil benytte sig af dem. Alternativet kan blive boligforeningsafdelinger som mister lejere og dermed det økonomiske grundlag. Kommunens første paragraf 17. stk. 4 udvalg er nu ved at være færdige med deres arbejde. Udvalgets oplæg skal efter behandling i byrådet sendes i høring. Udvalget har lavet et meget flot forslag til en politik for kommunens landområder og landsbyer disse rummer ca. 40% af den samlede befolkning i kommunen, så det er absolut på tide, at der kommer en samlet politik for, hvordan kommunen kan/skal arbejde sammen med disse dele af kommunen. I ØK tog jeg det standpunkt, at den konsulentstilling, som udvalget har bygget ind i deres forslag, ikke var en del af oplægget til deres arbejde, da det drejer sig om en serviceudvidelse med en stilling. Resultatet blev, at omfanget af den funktion, der dækker landdistriktskonsulenten, oversendes til budgettet. Der er således ikke lovet nogen ny stilling på forhånd, men omfanget af det ekstra personale vil fremgå af det budget, som lægges for 2016 og følgende år. 100 året for valgret til kvinder, uformuende og tyende bliver fejret i hele Danmark hen over dette år. ØK ønskede ikke at give et særskilt bidrag til denne fejring, da de fleste mente, at den omstændighed, at en række organisationer sammen med bl.a. Billund Bibliotek

2 og andre kommunale institutioner, allerede har bestemt et program for fejringen. Jeg havde håbet, at kommunen som sådan også ville have været med til denne markering af indførelsen af demokratiet i Danmark, men det vandt ikke gehør. Program for områdefornyelse i Sdr. Omme blev behandlet i ØK og indstillet til byrådet, at pengene frigives. Der er tale om et projekt, som kan være med til at løfte Sdr. Omme by meget, og dermed være med til at sikre byens eksistens og forhåbentlig udvikling. Billund Centret står overfor en meget stor omforandring over de kommende år. Målet er, at Centret skal blive et Børnenes Informationscenter. Der har været arbejdsgrupper, som nu er fremkommet med det første større projekt. Det ligner et fantastisk flot projekt til forandring af den efterhånden 42 år gamle bygning. Der var afsat et budget med ekstern medfinansiering, men den eksterne part gav udtryk for at ville udvide deres bidrag, så ØK indstiller til byrådet, at den samlede sum til projektets første fase udvides fra 3,65 til 7,3 millioner kroner. I forbindelse med ansættelse af ny direktør for Børn og Kulturområdet blev der også besluttet en omstrukturering af hele området med bl.a. 3 nye ledere for Læring, Kultur og Fritid og Familie og Forebyggelse. Hvert af disse nye skal lave en ny samlet politik for deres arbejdsområde, og nu er turen kommet til Læring, som dækker Folkeskoler, Pasningsområdet og UU. Med en arbejdsform som denne, så bliver mange problemfelter slået sammen til en samlet indstilling. Det betyder konkret, at Udviklingsplan for fagområdet Læring indeholder flere elementer, som jeg bryder mig mindre om, og det samme gælder for flere af de øvrige gruppemedlemmer. Men ved at lave et sådant samlet forslag kommer vi til at stå i den situation, at enten er man for eller imod det hele. Kris Jensen Skriver undlod at stemme for forslaget i Børn og Kultur udvalget, da vi mener, at det indeholder elementer vedr. fleksibel pasning og fleksibel betaling, som ikke er evalueret endnu og derfor ikke er godkendt. Jeg førte de samme linje i ØK, men blev præsenteret for budgetforliget for 2015, hvor jeg er medunderskriver. Resultatet er, at ØK`s indstilling til byrådet er, at der er en tilføjelse anbefales godkendt med tilføjelse af, at forligsteksten for budget 2015 omkring fleksible åbningstider fortsat er gældende. Selv efter15 år i byrådet kan jeg altså blive fanget på en tekst, som ikke helt indeholder det, som jeg selv mente. Læren af dette er, at vi skal blive endnu bedre til at gennemskue de mulige udlægninger, som en tekst kan få. Direktør Henrik Narud fra Teknik og Miljøforvaltningen blev behandlet på seneste møde i ØK, og som alle har kunnet læse i dagspressen, så er Henrik Narud fritaget for tjeneste. Det betyder, at han og hans organisation nu har en frist til at komme med svar på kommunens udspil. Det er en personalesag, så den bliver behandlet som lukket og forventes at komme på byrådets lukkede møde senest i april måned. Teknik og miljøudvalg Arne Spangfort Christensen Den store nyhed er at Billund Kommune indleder fyringssag mod teknisk direktør Henrik Narud. Ingen kommentar herfra. Den nye LED gadelysrenovering starter i Filskov og Sdr. Omme. Der frigives 2,6 mio. kr. af en pulje på 4,8 mio. kr. til stiprojekter. Listede ejendomme til godkendelse til nedbrydning vedrørende landsbypuljemidler er vi enige om at vi løbende skal have en mere uddybende status om fra forvaltnin-

3 gen. Nu skal det snart stoppe! Det er ren tilskud af offentlige midler til private og erhvervsdrivende. Mobiltelefoni og bredbåndsdækning i yderområder er også et stort problem i Billund Kommune. Der vil blive iværksat en målrettet indsats bestående af flere trin. Først en kortlægning af problemets/behovets omfang. Derefter en konkret handleplan. Administrationspraksis for markvandingstilladelser er rettet til efter at Danmarks Naturfredningsforening har påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet håndteringen af kontrollen med mængden af markvand ved et rullende gennemsnit over de seneste 3 år. Social og sundhedsudvalg Jeyarajah Rasiah Simon Nicolajsen Jørgensen Cykelstien mellem Billund og Bindeballe Købmandsgård er udsat med yderligere afsøgning af mulighederne Dialogmøde med Ældrerådet. Udvalget startede med dialogmøde i Ældrerådet. Efter deres ønske debatteres demens, overvågning, fremtidssikring af kommunens plejecentre de næste 5 år, fremtidssikring af Ældreplejen, kan vi investere i velfærdsteknologiske løsninger som forebyggelse? Det var et godt dialogmøde hvor hovedvægten blev lagt på fremtidssikring af Ældreplejen. Kvalitetssikring i driften Behovet er affødt af ønsket om at sikre en øget sikkerhed for fagligt korrekte arbejdsgange og ydelsesniveauer. Konkret ønskes, med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel, i 2015 at arbejde med kvalitetsudvikling indenfor nedenstående områder: Kontaktperson hos/for borgeren inkl. ansvarlighed Personlig pleje inkl. hud og slimhinder samt ansvarlighed Medicin + E-learning og utilsigtede hændelser (UTH) Arbejdsmiljø, Arbejdsplads vurdering (APV), Ergonomi og kørestole / rollator. Værdier, Etik og moral. Funktionsvurdering. Kommunikation anerkendende tilgang og konflikthåndtering Personlig pleje og kontaktperson Metoden giver således et indblik i: Hvad borgeren allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til Hvad hjælperen/sygeplejersken allerede gør, som er udviklingsstøttende for borgeren. Hvad hjælperen/sygeplejersken har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe borgeren videre i sin udvikling. En opnormering af sygeplejen med 2 personer i en periode på 2 år vil afhængigt af anciennitet og erfaring koste ca. 1 mio. kr. pr. år. Sagen behandles i forbindelse med Budgetforhandlingerne Indkøb af mobile sprinklere Med henblik på at hindre og mindske brand i de kommunale plejecentre, handicapboliger m.v. har forvaltningen undersøgt, hvilke tiltag der vil være effektive i forhold målgruppen til at forhindre, at der igen opstår brand i kommunens plejeboliger og andre institutioner. Her synes mobile sprinklere at være den bedste løsning. Således viser statistikkerne at: Flere mænd end kvinder omkommer ved brand Risikoen for at omkomme ved brand stiger med alderen. Uforsigtighed ved tobaksrygning er den brandårsag der oftest fører til dødsbrande De fleste dødsbrande sker i boliger I perioden fra år 2000 til 2013 er der omkommet mellem 5 og 19 personer ved brand i pleje- og ældreboliger (gennemsnit er 11 branddøde pr. år i samme periode)

4 Udgiften til 20 mobile sprinklere på i alt kr. forventes finansieret som en del af Masterplanen for anlæg indenfor Social- og Sundhedsforvaltningen og søges frigivet fra anlægsbudgettet for Sagen oversendes til vurdering i forbindelse med masterplanen for Social- og sundhedsområdet. Udbud på vasketøj i hjemmeplejen I forbindelse med udbud af opgaven vask af tøj i hjemmeplejen er udarbejdet et udbudsmateriale til brug ved udbydelsen af opgaven. Udbud af opgaven medfører en ændring i serviceniveauet. På nuværende tidspunkt er kvalitetsstandarden vask af tøj hver 3. uge. Ved at indgå en aftale om en vasketøjsordning med en privat leverandør, vil der være vask af tøj hver 2. uge og hver uge hos borgere med et stort behov. Endvidere indføres en egenbetaling på 200 kr./m. Borgerne sparer i stedet udgifterne til EL, vand, sæbe mv. Et udkast til udbudsmaterialet forelægges herved Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Sagen sendes til høring i Ældre- og Handicaprådene inden endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget har godkendt. Det bør præciseres, at udbuddet gælder hele Billund Kommune. Imod stemte Ole Marcussen. Årsstatistik fra Ankestyrelsen for 2014 Billund Kommune har i 2014 i alt haft 174 sager til behandling i Ankestyrelsen. Heraf er 120 sager indenfor det voksensociale område eller beskæftigelsesområdet. Disse dækker Serviceloven, retssikkerhedsloven m.v. (det sociale område) og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, pensionsloven, sygedagpengeloven m.fl. (beskæftigelsesområdet). I 2014 er 75 % af alle sager fremsendt til Ankestyrelsen enten stadfæstet eller afvist/henvist som værende uden for Ankestyrelsens kompetenceområde. Ser man udelukkende på stadfæstelser, har Billund Kommune fået medhold i sine afgørelser i ca. 69 % af sagerne. I 25 % af sagerne ændres kommunens afgørelse eller sagen hjemvises til fornyet behandling. Heraf står sagsområderne, under Serviceloven og Lovgivningen om Sociale Forhold, for ca. 76 % af alle sager som er hjemvist eller hvor afgørelsen er ændret. Ser man udelukkende på antallet af ændrede afgørelser er det ca. 19 % af alle kommunens afgørelser, på voksensocial- eller beskæftigelsesområdet, der bliver omgjort i Ankestyrelsen. Af disse er det sager under Servicelovens områder, som står for ca. 86 % af de ændrede afgørelser. Der har været en stigning i antallet af klagesager, som er behandlet i Ankestyrelsen. Fra 60 sager ved sidste opgørelse til nu 120 sager. En årsag til dette kan naturligvis være flere klager, men baseret på antallet af klagesager tidligere år (118 i alt i 2012), synes der mere at være tale om, at vi er tilbage ved normalbilledet nu, og at sidste års opgørelse med 60 sager i alt var et særtilfælde. En forklaring kan således være at sagsbehandlingstiden for sager indenfor servicelovens område er faldet. Fra knapt 9 måneder ved sidste årsopgørelse, til lige godt 6 måneder nu. Baseret på ovenstående tal er det generelle billede at Billund Kommune i sit serviceniveau og i sin sagsbehandling fortsat lever op til lovgivningens krav indenfor såvel det sociale område som beskæftigelsesområdet. Sagen sendes til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Netværksforum for Job og Uddannelse til orientering. Orienteringen er godkendt af udvalget. Børne og kulturudvalg Kris Jensen Skriver Martsmødet startede med en rundvisning på Børnenes Univers Grindsted Vests afdeling på Trehøjevej efterfulgt af en rundvisning på Vestre Skole og et dialogmøde her. Det var et godt dialogmøde med et godt indblik i, hvordan der bliver arbejdet både i børnehave og skole i Grindsted Vest. Udviklingsplanen for fagområdet Læring var efterfølgende sat på dagsordenen. Lad mig slå fast at der er rigtigt mange gode elementer i denne plan, blandt andet kompetenceløft af dagplejere samt skoleledere samt en digital læringsstrategi. Begge spændende og interessante elementer, der vil kunne løfte kvaliteten i arbejdet med børn og unge mennesker i

5 Billund Kommune. Jeg valgte at undlade at stemme for udviklingsplanen. Det gjorde jeg, da planen også indeholder planer om en fortsættelse af et forsøg med udvidet åbningstid. Som de fleste nok har set i avisen, så har dette forsøg kørt siden 1. juni sidste år og der var på dagsordenen sat nogle tal på i hvor høj grad den udvidede åbningstid har været anvendt. Det har ikke været imponerende og da det samtidig har givet nogle udfordringer for personalet er det ikke noget, jeg vil støtte at vi fortsætter med, men da der er mange andre gode elementer i udviklingsplanen valgte jeg at undlade at stemme. Senere på dagsordenen var en fortsættelse af forsøget med udvidet åbningstid på dagsordenen og her stemte jeg imod med de samme argumenter, som jeg fremfører her og som de fleste af jer nok har set i pressen. Jeg synes ganske enkelt ikke, at behovet er der i tilstrækkelig høj grad nok til, at vi skal fortsætte med forsøget. Forsøget fortsætter dog, da den øvrige del af udvalget stemte for en fortsættelse. Et andet spændende punkt var etableringen af et specialundervisnings klasses tilbud i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole. Dette er et tilbud til de svageste af vores unge mennesker, der ellers har svært ved at finde fodfæste efter endt folkeskole og som ofte kan risikere at ende udenfor arbejdsmarkedet. Vi har ikke før haft et tilbud til dem i kommunen, men med denne aftale får vi et godt tilbud, der i høj grad ligger op til, at den enkelte elev skal have sin egen individuelle plan, hvor det blandt kan være en mulighed, at man er i praktik nogle dage og i skole andre dage. Alt sammen skulle dette være med til at gøre, at disse unge mennesker bliver bedre klædt på, så de senere kan få en uddannelse og i hvert fald blive en del af arbejdsmarkedet. Jeg er glad for, at Syddansk Erhvervsskole er gået med, da de har nogle gode kompetencer i forhold til dette. Markedsudvalget i Hejnsvig havde ansøgt om en underskudsgaranti, men de fik et afslag, da udvalget sidste år havde udarbejdet nogle retningslinjer, der betyder, at man ikke giver underskudsgaranti til sådanne foreninger. Beskæftigelsesudvalg Gitte Ottosen Der har desuden været et ekstraordinært møde i udvalget vedrørende modernisering af Billund Bibliotek. Der har i budgettet været afsat et beløb til dette, men grundet ønsker om en bedre modernisering, har man ansøgt om en tillægsbevilling. Projektet er rigtigt spændende og er en del af den spændende udvikling i Billund og derfor blev det også et enigt udvalg, der sagde ja til at give en tillægsbevilling. Det går godt med kommunens nye kompetencecenter, der startede op den 1. august 2014, men vi skal hele tiden tilrette og se, om vi ikke kan gøre det endnu bedre. Centrets opgave er, at sikre en tværfaglig og helhedsorienteret indsats til ledige og andre borgere, som modtager hjælp fra kommunens jobcenter. Beskæftigelsesudvalget har lige fra etableringen været i tæt dialog med ledelsen på Kompetencecentret, har besøgt centret flere gange og har gennemført fokusgruppeinterview med brugerne. Brugerne er glade og tilfredse med den hjælp og rådgivning de får, og dem vi har talt med, har oplevet et væsentligt forbedret selvværd. Så vi er rigtig godt på vej. Da Kompetencecentret har stor betydning og politisk bevågenhed arbejder Beskæftigelsesudvalget imidlertid kontinuerligt med strategien for centret. For hele tiden at blive skarpere på mål og metoder. Som et led i denne proces gennemførte udvalget i forbindelse med marts mødet en workshop sammen med

6 teamledere fra forvaltningen. Efterfølgende vil resultatet fra workshoppen blive sammenskrevet og fremlagt for udvalget. Kurt Jensen Beskæftigelsesudvalget har i 2014 bevilliget midler fra Integrationspuljen til 3 projekter, som understøtter formålet om, at integrationen til det danske samfund skal styrkes og at aktiviteterne skal medvirke til selvforsørgelse ved job eller uddannelse. Dem der modtager midlerne forpligtiger sig samtidig til at fremlægge en evaluering og præsentation af de opnåede resultater. En af ansøgerne og modtagere af midler fra Integrationspuljen er Tamilsk Samordningsudvalg. Repræsentanter fra foreningen fremlagde derfor på udvalgets marts møde en evaluering. Det var rigtig spændende, og der er ingen tvivl om, at den tamilske gruppe af borgere i Billund Kommune er særdeles velintegrerede. Et andet punkt på dagsordenen var en ansøgning fra Code of Care om støtte på kr., hvilket blev godkendt. Tanken bag Code of Care er, at motivere lokale virksomheder og virksomhedsledere til at tage et (endnu) større socialt ansvar ved at påtage sig opgaven med at tage en ung med udfordringer i livet ind i virksomheden. Målgruppen er unge under 25 år, der er på kontanthjælp og som har svært ved at starte på og fastholde en uddannelse eller finde et arbejde. En person i virksomheden skal indgå i en 24/7 mentorordning og støtte den unge både i forhold til private og arbejdsmæssige problemstillinger. Projektet Code of Care er endnu i sin vorden. Der er etableret en arbejdsgruppe og der har været afholdt et møde med en gruppe af støtte virksomheder. Det er imidlertid klart, at der er et potentiale, da vi har rigtig mange unge på kontanthjælp, og det var årsagen til udvalgets støtte. I starten af marts var Beskæftigelsesudvalget på studietur i Schweiz. Formålet var at se, hvordan de varetager beskæftigelsesindsatsen. Vores fokus var specielt deres evne til at tage udgangspunkt i borgernes ressourcer og viljer for at komme tilbage på arbejdsmarkedet samt deres succes med at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Det var en givtig studietur og vi har mange input med os hjem, som kan bruges fremadrettet i beskæftigelsesindsatsen. Planen er, at forvaltningen sammenskriver evalueringen i en rapport, som så kan danne baggrund for de mål og indsatser, der skal drøftes i relation til Beskæftigelsesplan Folketinget Troels Ravn Socialdemokraterne siger nej til brugerbetaling på lægebesøg. For mig som socialdemokrat er det helt forkert at indføre brugerbetaling på lægebesøg. Det er der flere Venstre folketingsmedlemmer og kandidater, der nu foreslår. Folk bliver ikke mindre syge af, at det koster penge at gå til lægen, og det er et helt grundlæggende princip i vores velfærdssamfund, at vi ikke skal bekymre os, om vi har råd til at blive behandlet, når vi bliver syge.

7 Fri og lige adgang til centrale velfærdsområder som uddannelse, sundhedsområdet og ældrepleje er en mærkesag i mit politiske arbejde. Det skal ikke være pengepungens tykkelse, der afgør, om du går til læge. Jeg vil ikke være med til at eksperimentere med kernevelfærden og skabe usikkerhed hos mennesker i forhold til det, der betyder alle mest i vores hverdag. Vi betaler vores skat og den skal være med til at sikre en høj kvalitet på den offentlige kernevelfærd det giver et stærkt fællesskab og sammenhængskraft i vores samfund. Sundhedssystemet har i forvejen indbygget en social skævhed, fordi folk med lavindkomster lever kortere, og dem hjælper brugerbetaling ikke, tværtimod. Det er mennesker, der enten kommer for lidt eller for sent til lægen, og det mønster vil brugerbetaling kun forstærke hvilket er negativt for det enkelte menneske og samfundet. Ved at føre en ansvarlig økonomisk politik, så har vi modsat Venstres nulvækstambition, afsat seks milliarder af på den seneste finanslov, så kræftpatienter og kronisk syge kan få bedre behandling. Socialdemokrater besøgte lejere i nyrenoverede boliger Socialdemokraterne var forrige weekend på kampagne, hvor de besøgte beboerne i det almene boligbyggeri på Kærvej og Hybenvej i Billund. Det blev en god oplevelse. Vi ville gerne ved selvsyn se, hvordan beboerne har fået bedre boliger som følge af den politik, der bliver ført fra Christiansborg. Regeringen har siden 2011 sikret 37 milliarder kroner til renovering af almene boliger. Det svarer til, at boliger kan renoveres frem mod I Billund er der 160 boliger under Billund Boligforening, der allerede har fået et løft og fået udskiftet døre og vinduer. Vi snakkede med mange tilfredse og glade mennesker. En god bolig er vigtig for, at vi har en god tilværelse. Det er et vigtigt politikområde. Det har naturligvis stor betydning, at også studerende, singler, pensionister og børnefamilier med små og almindelige indkomster har gode og sunde boliger. Samtidig vil den massive renovering af de almene boliger også give masser af beskæftigelse i håndværksfagene, og jeg er særlig glad for, at den seneste boligaftale også sikrer, at der bliver ansat lærlinge og elever til arbejdet. De 37 milliarder kroner, der er afsat til at renovere almene boliger, er finansieret af Landsbyggefonden, som er lejernes egne penge. Det er dog Folketinget, der fastsætter den samlede økonomiske ramme for, hvor meget der må bruges af Landsbyggefondens midler til renoveringer.

8 Lizette Thran Mertz, Kærvej 114, var en af de beboere, der fik besøg af socialdemokraterne. Besked fra sekretærerne Simon og jeg deler sekretærtjansen i vores gruppe. Vi skiftes derfor til at lave disse nyhedsbreve. Jeg har lavet denne og Simon laver i april og således vil vi fremadrettet skiftes. Hvis der er nogle spørgsmål til nyhedsbrevet kan det rettes til Simon og jeg. Har man spørgsmål til punkterne under de enkelte udvalg eller til Troels Ravn kan man lige så godt rette henvendelse direkte til de pågældende personer. Vh Kris Jensen Skriver

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 web Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byggeri af børnehave og hal i Hejnsvig nærmer sig nu hurtigt en byggestart.

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Nyhedsbrev januar 2015, ØK, Frede Nørskov Ugens nok mest ubehagelige nyhed var,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe November 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byrådet rejser i dag mere end de tidligere perioder. Baggrunden er bl.a.,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2013

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2013 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2013 Udvalg Beskrivelse Økonomiudvalg Gitte Ottosen got@billund.dk Et af punkterne på marts mødet var en orientering om indsatsen mod socialt bedrageri

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget 24. oktober 2013 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Møde: 24. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Sundhedscentret Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter 105 Meddelelser 3 106 Nøgletal 3 107 Indførelse

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

civilsamfundets gyldne nøgle frivilligrådets årsmøde november 2013 jesper thyrring møller hedensted kommune

civilsamfundets gyldne nøgle frivilligrådets årsmøde november 2013 jesper thyrring møller hedensted kommune civilsamfundets gyldne nøgle frivilligrådets årsmøde november 2013 jesper thyrring møller hedensted kommune Kan civilsamfundet udgøre the missing link mellem reformer og kommunal virkelighed? Bliver der

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere