Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og direktør fra Billund Vand mødte op for at drøfte stillingtagen til nogle strukturelle emner, som bestyrelsen har arbejdet med. CoC Offices nye leder Mette Højborg deltog ½ times tid for at fortælle om sine og bestyrelses nyeste tanker vedr. hvad organisationen skal arbejde med. Billund Erhvervsfremmes direktør og konsulenten for Iværksætterhuset deltog 1 times tid med gennemgang af, hvor langt de er kommet med planerne for at etablere et iværksætterhus i Billund. Alle 3 besøg er væsentlige for at ØK kan have en føling med, hvad de enkelte entreprenører arbejder med på kommunens vegne. Shuttlebussen i Billund ser ud til at blive gentaget i 2015 og kommende år. Billund kommune betaler for en præsentation af Børnenes Hovedstad på bussen, så ingen kan være i tvivl om, hvor de befinder sig, når de stiger på bussen, som kommer til at køre i samme lukkede sløjfe i Billund som tidligere år. Det sker i sommerperioden. Bussen finansieres kun for en meget lille del af kommunens reklamepenge, resten kommer fra Billund Handelsforening, attraktionerne i byen og CoC. Regeringen frigiver i disse år mange millioner fra Landsbyggefonden (som grundlæggende er lejerne egne penge). Pengene frigives til renoveringer af almennyttige boliger. I Billund er det meste af Kærvej/Hejns vigvej blevet renoveret. ØK sagde ja til at støtte en kommende meget stor del af de almennyttige boliger på Plougslundvej i Billund. Det drejer sig om en renovering til samlet ca. 125 millioner kroner, hvor den kommunale del er garantistillelse og ca kr. til en kapitaltilførselssag. Det er meget vigtigt, at de almennyttige boliger, som findes i kommunen, bliver vedligeholdt, så lejerne stadig vil benytte sig af dem. Alternativet kan blive boligforeningsafdelinger som mister lejere og dermed det økonomiske grundlag. Kommunens første paragraf 17. stk. 4 udvalg er nu ved at være færdige med deres arbejde. Udvalgets oplæg skal efter behandling i byrådet sendes i høring. Udvalget har lavet et meget flot forslag til en politik for kommunens landområder og landsbyer disse rummer ca. 40% af den samlede befolkning i kommunen, så det er absolut på tide, at der kommer en samlet politik for, hvordan kommunen kan/skal arbejde sammen med disse dele af kommunen. I ØK tog jeg det standpunkt, at den konsulentstilling, som udvalget har bygget ind i deres forslag, ikke var en del af oplægget til deres arbejde, da det drejer sig om en serviceudvidelse med en stilling. Resultatet blev, at omfanget af den funktion, der dækker landdistriktskonsulenten, oversendes til budgettet. Der er således ikke lovet nogen ny stilling på forhånd, men omfanget af det ekstra personale vil fremgå af det budget, som lægges for 2016 og følgende år. 100 året for valgret til kvinder, uformuende og tyende bliver fejret i hele Danmark hen over dette år. ØK ønskede ikke at give et særskilt bidrag til denne fejring, da de fleste mente, at den omstændighed, at en række organisationer sammen med bl.a. Billund Bibliotek

2 og andre kommunale institutioner, allerede har bestemt et program for fejringen. Jeg havde håbet, at kommunen som sådan også ville have været med til denne markering af indførelsen af demokratiet i Danmark, men det vandt ikke gehør. Program for områdefornyelse i Sdr. Omme blev behandlet i ØK og indstillet til byrådet, at pengene frigives. Der er tale om et projekt, som kan være med til at løfte Sdr. Omme by meget, og dermed være med til at sikre byens eksistens og forhåbentlig udvikling. Billund Centret står overfor en meget stor omforandring over de kommende år. Målet er, at Centret skal blive et Børnenes Informationscenter. Der har været arbejdsgrupper, som nu er fremkommet med det første større projekt. Det ligner et fantastisk flot projekt til forandring af den efterhånden 42 år gamle bygning. Der var afsat et budget med ekstern medfinansiering, men den eksterne part gav udtryk for at ville udvide deres bidrag, så ØK indstiller til byrådet, at den samlede sum til projektets første fase udvides fra 3,65 til 7,3 millioner kroner. I forbindelse med ansættelse af ny direktør for Børn og Kulturområdet blev der også besluttet en omstrukturering af hele området med bl.a. 3 nye ledere for Læring, Kultur og Fritid og Familie og Forebyggelse. Hvert af disse nye skal lave en ny samlet politik for deres arbejdsområde, og nu er turen kommet til Læring, som dækker Folkeskoler, Pasningsområdet og UU. Med en arbejdsform som denne, så bliver mange problemfelter slået sammen til en samlet indstilling. Det betyder konkret, at Udviklingsplan for fagområdet Læring indeholder flere elementer, som jeg bryder mig mindre om, og det samme gælder for flere af de øvrige gruppemedlemmer. Men ved at lave et sådant samlet forslag kommer vi til at stå i den situation, at enten er man for eller imod det hele. Kris Jensen Skriver undlod at stemme for forslaget i Børn og Kultur udvalget, da vi mener, at det indeholder elementer vedr. fleksibel pasning og fleksibel betaling, som ikke er evalueret endnu og derfor ikke er godkendt. Jeg førte de samme linje i ØK, men blev præsenteret for budgetforliget for 2015, hvor jeg er medunderskriver. Resultatet er, at ØK`s indstilling til byrådet er, at der er en tilføjelse anbefales godkendt med tilføjelse af, at forligsteksten for budget 2015 omkring fleksible åbningstider fortsat er gældende. Selv efter15 år i byrådet kan jeg altså blive fanget på en tekst, som ikke helt indeholder det, som jeg selv mente. Læren af dette er, at vi skal blive endnu bedre til at gennemskue de mulige udlægninger, som en tekst kan få. Direktør Henrik Narud fra Teknik og Miljøforvaltningen blev behandlet på seneste møde i ØK, og som alle har kunnet læse i dagspressen, så er Henrik Narud fritaget for tjeneste. Det betyder, at han og hans organisation nu har en frist til at komme med svar på kommunens udspil. Det er en personalesag, så den bliver behandlet som lukket og forventes at komme på byrådets lukkede møde senest i april måned. Teknik og miljøudvalg Arne Spangfort Christensen Den store nyhed er at Billund Kommune indleder fyringssag mod teknisk direktør Henrik Narud. Ingen kommentar herfra. Den nye LED gadelysrenovering starter i Filskov og Sdr. Omme. Der frigives 2,6 mio. kr. af en pulje på 4,8 mio. kr. til stiprojekter. Listede ejendomme til godkendelse til nedbrydning vedrørende landsbypuljemidler er vi enige om at vi løbende skal have en mere uddybende status om fra forvaltnin-

3 gen. Nu skal det snart stoppe! Det er ren tilskud af offentlige midler til private og erhvervsdrivende. Mobiltelefoni og bredbåndsdækning i yderområder er også et stort problem i Billund Kommune. Der vil blive iværksat en målrettet indsats bestående af flere trin. Først en kortlægning af problemets/behovets omfang. Derefter en konkret handleplan. Administrationspraksis for markvandingstilladelser er rettet til efter at Danmarks Naturfredningsforening har påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet håndteringen af kontrollen med mængden af markvand ved et rullende gennemsnit over de seneste 3 år. Social og sundhedsudvalg Jeyarajah Rasiah Simon Nicolajsen Jørgensen Cykelstien mellem Billund og Bindeballe Købmandsgård er udsat med yderligere afsøgning af mulighederne Dialogmøde med Ældrerådet. Udvalget startede med dialogmøde i Ældrerådet. Efter deres ønske debatteres demens, overvågning, fremtidssikring af kommunens plejecentre de næste 5 år, fremtidssikring af Ældreplejen, kan vi investere i velfærdsteknologiske løsninger som forebyggelse? Det var et godt dialogmøde hvor hovedvægten blev lagt på fremtidssikring af Ældreplejen. Kvalitetssikring i driften Behovet er affødt af ønsket om at sikre en øget sikkerhed for fagligt korrekte arbejdsgange og ydelsesniveauer. Konkret ønskes, med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel, i 2015 at arbejde med kvalitetsudvikling indenfor nedenstående områder: Kontaktperson hos/for borgeren inkl. ansvarlighed Personlig pleje inkl. hud og slimhinder samt ansvarlighed Medicin + E-learning og utilsigtede hændelser (UTH) Arbejdsmiljø, Arbejdsplads vurdering (APV), Ergonomi og kørestole / rollator. Værdier, Etik og moral. Funktionsvurdering. Kommunikation anerkendende tilgang og konflikthåndtering Personlig pleje og kontaktperson Metoden giver således et indblik i: Hvad borgeren allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til Hvad hjælperen/sygeplejersken allerede gør, som er udviklingsstøttende for borgeren. Hvad hjælperen/sygeplejersken har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe borgeren videre i sin udvikling. En opnormering af sygeplejen med 2 personer i en periode på 2 år vil afhængigt af anciennitet og erfaring koste ca. 1 mio. kr. pr. år. Sagen behandles i forbindelse med Budgetforhandlingerne Indkøb af mobile sprinklere Med henblik på at hindre og mindske brand i de kommunale plejecentre, handicapboliger m.v. har forvaltningen undersøgt, hvilke tiltag der vil være effektive i forhold målgruppen til at forhindre, at der igen opstår brand i kommunens plejeboliger og andre institutioner. Her synes mobile sprinklere at være den bedste løsning. Således viser statistikkerne at: Flere mænd end kvinder omkommer ved brand Risikoen for at omkomme ved brand stiger med alderen. Uforsigtighed ved tobaksrygning er den brandårsag der oftest fører til dødsbrande De fleste dødsbrande sker i boliger I perioden fra år 2000 til 2013 er der omkommet mellem 5 og 19 personer ved brand i pleje- og ældreboliger (gennemsnit er 11 branddøde pr. år i samme periode)

4 Udgiften til 20 mobile sprinklere på i alt kr. forventes finansieret som en del af Masterplanen for anlæg indenfor Social- og Sundhedsforvaltningen og søges frigivet fra anlægsbudgettet for Sagen oversendes til vurdering i forbindelse med masterplanen for Social- og sundhedsområdet. Udbud på vasketøj i hjemmeplejen I forbindelse med udbud af opgaven vask af tøj i hjemmeplejen er udarbejdet et udbudsmateriale til brug ved udbydelsen af opgaven. Udbud af opgaven medfører en ændring i serviceniveauet. På nuværende tidspunkt er kvalitetsstandarden vask af tøj hver 3. uge. Ved at indgå en aftale om en vasketøjsordning med en privat leverandør, vil der være vask af tøj hver 2. uge og hver uge hos borgere med et stort behov. Endvidere indføres en egenbetaling på 200 kr./m. Borgerne sparer i stedet udgifterne til EL, vand, sæbe mv. Et udkast til udbudsmaterialet forelægges herved Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Sagen sendes til høring i Ældre- og Handicaprådene inden endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget har godkendt. Det bør præciseres, at udbuddet gælder hele Billund Kommune. Imod stemte Ole Marcussen. Årsstatistik fra Ankestyrelsen for 2014 Billund Kommune har i 2014 i alt haft 174 sager til behandling i Ankestyrelsen. Heraf er 120 sager indenfor det voksensociale område eller beskæftigelsesområdet. Disse dækker Serviceloven, retssikkerhedsloven m.v. (det sociale område) og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, pensionsloven, sygedagpengeloven m.fl. (beskæftigelsesområdet). I 2014 er 75 % af alle sager fremsendt til Ankestyrelsen enten stadfæstet eller afvist/henvist som værende uden for Ankestyrelsens kompetenceområde. Ser man udelukkende på stadfæstelser, har Billund Kommune fået medhold i sine afgørelser i ca. 69 % af sagerne. I 25 % af sagerne ændres kommunens afgørelse eller sagen hjemvises til fornyet behandling. Heraf står sagsområderne, under Serviceloven og Lovgivningen om Sociale Forhold, for ca. 76 % af alle sager som er hjemvist eller hvor afgørelsen er ændret. Ser man udelukkende på antallet af ændrede afgørelser er det ca. 19 % af alle kommunens afgørelser, på voksensocial- eller beskæftigelsesområdet, der bliver omgjort i Ankestyrelsen. Af disse er det sager under Servicelovens områder, som står for ca. 86 % af de ændrede afgørelser. Der har været en stigning i antallet af klagesager, som er behandlet i Ankestyrelsen. Fra 60 sager ved sidste opgørelse til nu 120 sager. En årsag til dette kan naturligvis være flere klager, men baseret på antallet af klagesager tidligere år (118 i alt i 2012), synes der mere at være tale om, at vi er tilbage ved normalbilledet nu, og at sidste års opgørelse med 60 sager i alt var et særtilfælde. En forklaring kan således være at sagsbehandlingstiden for sager indenfor servicelovens område er faldet. Fra knapt 9 måneder ved sidste årsopgørelse, til lige godt 6 måneder nu. Baseret på ovenstående tal er det generelle billede at Billund Kommune i sit serviceniveau og i sin sagsbehandling fortsat lever op til lovgivningens krav indenfor såvel det sociale område som beskæftigelsesområdet. Sagen sendes til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Netværksforum for Job og Uddannelse til orientering. Orienteringen er godkendt af udvalget. Børne og kulturudvalg Kris Jensen Skriver Martsmødet startede med en rundvisning på Børnenes Univers Grindsted Vests afdeling på Trehøjevej efterfulgt af en rundvisning på Vestre Skole og et dialogmøde her. Det var et godt dialogmøde med et godt indblik i, hvordan der bliver arbejdet både i børnehave og skole i Grindsted Vest. Udviklingsplanen for fagområdet Læring var efterfølgende sat på dagsordenen. Lad mig slå fast at der er rigtigt mange gode elementer i denne plan, blandt andet kompetenceløft af dagplejere samt skoleledere samt en digital læringsstrategi. Begge spændende og interessante elementer, der vil kunne løfte kvaliteten i arbejdet med børn og unge mennesker i

5 Billund Kommune. Jeg valgte at undlade at stemme for udviklingsplanen. Det gjorde jeg, da planen også indeholder planer om en fortsættelse af et forsøg med udvidet åbningstid. Som de fleste nok har set i avisen, så har dette forsøg kørt siden 1. juni sidste år og der var på dagsordenen sat nogle tal på i hvor høj grad den udvidede åbningstid har været anvendt. Det har ikke været imponerende og da det samtidig har givet nogle udfordringer for personalet er det ikke noget, jeg vil støtte at vi fortsætter med, men da der er mange andre gode elementer i udviklingsplanen valgte jeg at undlade at stemme. Senere på dagsordenen var en fortsættelse af forsøget med udvidet åbningstid på dagsordenen og her stemte jeg imod med de samme argumenter, som jeg fremfører her og som de fleste af jer nok har set i pressen. Jeg synes ganske enkelt ikke, at behovet er der i tilstrækkelig høj grad nok til, at vi skal fortsætte med forsøget. Forsøget fortsætter dog, da den øvrige del af udvalget stemte for en fortsættelse. Et andet spændende punkt var etableringen af et specialundervisnings klasses tilbud i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole. Dette er et tilbud til de svageste af vores unge mennesker, der ellers har svært ved at finde fodfæste efter endt folkeskole og som ofte kan risikere at ende udenfor arbejdsmarkedet. Vi har ikke før haft et tilbud til dem i kommunen, men med denne aftale får vi et godt tilbud, der i høj grad ligger op til, at den enkelte elev skal have sin egen individuelle plan, hvor det blandt kan være en mulighed, at man er i praktik nogle dage og i skole andre dage. Alt sammen skulle dette være med til at gøre, at disse unge mennesker bliver bedre klædt på, så de senere kan få en uddannelse og i hvert fald blive en del af arbejdsmarkedet. Jeg er glad for, at Syddansk Erhvervsskole er gået med, da de har nogle gode kompetencer i forhold til dette. Markedsudvalget i Hejnsvig havde ansøgt om en underskudsgaranti, men de fik et afslag, da udvalget sidste år havde udarbejdet nogle retningslinjer, der betyder, at man ikke giver underskudsgaranti til sådanne foreninger. Beskæftigelsesudvalg Gitte Ottosen Der har desuden været et ekstraordinært møde i udvalget vedrørende modernisering af Billund Bibliotek. Der har i budgettet været afsat et beløb til dette, men grundet ønsker om en bedre modernisering, har man ansøgt om en tillægsbevilling. Projektet er rigtigt spændende og er en del af den spændende udvikling i Billund og derfor blev det også et enigt udvalg, der sagde ja til at give en tillægsbevilling. Det går godt med kommunens nye kompetencecenter, der startede op den 1. august 2014, men vi skal hele tiden tilrette og se, om vi ikke kan gøre det endnu bedre. Centrets opgave er, at sikre en tværfaglig og helhedsorienteret indsats til ledige og andre borgere, som modtager hjælp fra kommunens jobcenter. Beskæftigelsesudvalget har lige fra etableringen været i tæt dialog med ledelsen på Kompetencecentret, har besøgt centret flere gange og har gennemført fokusgruppeinterview med brugerne. Brugerne er glade og tilfredse med den hjælp og rådgivning de får, og dem vi har talt med, har oplevet et væsentligt forbedret selvværd. Så vi er rigtig godt på vej. Da Kompetencecentret har stor betydning og politisk bevågenhed arbejder Beskæftigelsesudvalget imidlertid kontinuerligt med strategien for centret. For hele tiden at blive skarpere på mål og metoder. Som et led i denne proces gennemførte udvalget i forbindelse med marts mødet en workshop sammen med

6 teamledere fra forvaltningen. Efterfølgende vil resultatet fra workshoppen blive sammenskrevet og fremlagt for udvalget. Kurt Jensen Beskæftigelsesudvalget har i 2014 bevilliget midler fra Integrationspuljen til 3 projekter, som understøtter formålet om, at integrationen til det danske samfund skal styrkes og at aktiviteterne skal medvirke til selvforsørgelse ved job eller uddannelse. Dem der modtager midlerne forpligtiger sig samtidig til at fremlægge en evaluering og præsentation af de opnåede resultater. En af ansøgerne og modtagere af midler fra Integrationspuljen er Tamilsk Samordningsudvalg. Repræsentanter fra foreningen fremlagde derfor på udvalgets marts møde en evaluering. Det var rigtig spændende, og der er ingen tvivl om, at den tamilske gruppe af borgere i Billund Kommune er særdeles velintegrerede. Et andet punkt på dagsordenen var en ansøgning fra Code of Care om støtte på kr., hvilket blev godkendt. Tanken bag Code of Care er, at motivere lokale virksomheder og virksomhedsledere til at tage et (endnu) større socialt ansvar ved at påtage sig opgaven med at tage en ung med udfordringer i livet ind i virksomheden. Målgruppen er unge under 25 år, der er på kontanthjælp og som har svært ved at starte på og fastholde en uddannelse eller finde et arbejde. En person i virksomheden skal indgå i en 24/7 mentorordning og støtte den unge både i forhold til private og arbejdsmæssige problemstillinger. Projektet Code of Care er endnu i sin vorden. Der er etableret en arbejdsgruppe og der har været afholdt et møde med en gruppe af støtte virksomheder. Det er imidlertid klart, at der er et potentiale, da vi har rigtig mange unge på kontanthjælp, og det var årsagen til udvalgets støtte. I starten af marts var Beskæftigelsesudvalget på studietur i Schweiz. Formålet var at se, hvordan de varetager beskæftigelsesindsatsen. Vores fokus var specielt deres evne til at tage udgangspunkt i borgernes ressourcer og viljer for at komme tilbage på arbejdsmarkedet samt deres succes med at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Det var en givtig studietur og vi har mange input med os hjem, som kan bruges fremadrettet i beskæftigelsesindsatsen. Planen er, at forvaltningen sammenskriver evalueringen i en rapport, som så kan danne baggrund for de mål og indsatser, der skal drøftes i relation til Beskæftigelsesplan Folketinget Troels Ravn Socialdemokraterne siger nej til brugerbetaling på lægebesøg. For mig som socialdemokrat er det helt forkert at indføre brugerbetaling på lægebesøg. Det er der flere Venstre folketingsmedlemmer og kandidater, der nu foreslår. Folk bliver ikke mindre syge af, at det koster penge at gå til lægen, og det er et helt grundlæggende princip i vores velfærdssamfund, at vi ikke skal bekymre os, om vi har råd til at blive behandlet, når vi bliver syge.

7 Fri og lige adgang til centrale velfærdsområder som uddannelse, sundhedsområdet og ældrepleje er en mærkesag i mit politiske arbejde. Det skal ikke være pengepungens tykkelse, der afgør, om du går til læge. Jeg vil ikke være med til at eksperimentere med kernevelfærden og skabe usikkerhed hos mennesker i forhold til det, der betyder alle mest i vores hverdag. Vi betaler vores skat og den skal være med til at sikre en høj kvalitet på den offentlige kernevelfærd det giver et stærkt fællesskab og sammenhængskraft i vores samfund. Sundhedssystemet har i forvejen indbygget en social skævhed, fordi folk med lavindkomster lever kortere, og dem hjælper brugerbetaling ikke, tværtimod. Det er mennesker, der enten kommer for lidt eller for sent til lægen, og det mønster vil brugerbetaling kun forstærke hvilket er negativt for det enkelte menneske og samfundet. Ved at føre en ansvarlig økonomisk politik, så har vi modsat Venstres nulvækstambition, afsat seks milliarder af på den seneste finanslov, så kræftpatienter og kronisk syge kan få bedre behandling. Socialdemokrater besøgte lejere i nyrenoverede boliger Socialdemokraterne var forrige weekend på kampagne, hvor de besøgte beboerne i det almene boligbyggeri på Kærvej og Hybenvej i Billund. Det blev en god oplevelse. Vi ville gerne ved selvsyn se, hvordan beboerne har fået bedre boliger som følge af den politik, der bliver ført fra Christiansborg. Regeringen har siden 2011 sikret 37 milliarder kroner til renovering af almene boliger. Det svarer til, at boliger kan renoveres frem mod I Billund er der 160 boliger under Billund Boligforening, der allerede har fået et løft og fået udskiftet døre og vinduer. Vi snakkede med mange tilfredse og glade mennesker. En god bolig er vigtig for, at vi har en god tilværelse. Det er et vigtigt politikområde. Det har naturligvis stor betydning, at også studerende, singler, pensionister og børnefamilier med små og almindelige indkomster har gode og sunde boliger. Samtidig vil den massive renovering af de almene boliger også give masser af beskæftigelse i håndværksfagene, og jeg er særlig glad for, at den seneste boligaftale også sikrer, at der bliver ansat lærlinge og elever til arbejdet. De 37 milliarder kroner, der er afsat til at renovere almene boliger, er finansieret af Landsbyggefonden, som er lejernes egne penge. Det er dog Folketinget, der fastsætter den samlede økonomiske ramme for, hvor meget der må bruges af Landsbyggefondens midler til renoveringer.

8 Lizette Thran Mertz, Kærvej 114, var en af de beboere, der fik besøg af socialdemokraterne. Besked fra sekretærerne Simon og jeg deler sekretærtjansen i vores gruppe. Vi skiftes derfor til at lave disse nyhedsbreve. Jeg har lavet denne og Simon laver i april og således vil vi fremadrettet skiftes. Hvis der er nogle spørgsmål til nyhedsbrevet kan det rettes til Simon og jeg. Har man spørgsmål til punkterne under de enkelte udvalg eller til Troels Ravn kan man lige så godt rette henvendelse direkte til de pågældende personer. Vh Kris Jensen Skriver

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere