Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe marts 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov Beskrivelse Marts måned møde i økonomiudvalget indeholdt bl.a. en række besøg: Formand og direktør fra Billund Vand mødte op for at drøfte stillingtagen til nogle strukturelle emner, som bestyrelsen har arbejdet med. CoC Offices nye leder Mette Højborg deltog ½ times tid for at fortælle om sine og bestyrelses nyeste tanker vedr. hvad organisationen skal arbejde med. Billund Erhvervsfremmes direktør og konsulenten for Iværksætterhuset deltog 1 times tid med gennemgang af, hvor langt de er kommet med planerne for at etablere et iværksætterhus i Billund. Alle 3 besøg er væsentlige for at ØK kan have en føling med, hvad de enkelte entreprenører arbejder med på kommunens vegne. Shuttlebussen i Billund ser ud til at blive gentaget i 2015 og kommende år. Billund kommune betaler for en præsentation af Børnenes Hovedstad på bussen, så ingen kan være i tvivl om, hvor de befinder sig, når de stiger på bussen, som kommer til at køre i samme lukkede sløjfe i Billund som tidligere år. Det sker i sommerperioden. Bussen finansieres kun for en meget lille del af kommunens reklamepenge, resten kommer fra Billund Handelsforening, attraktionerne i byen og CoC. Regeringen frigiver i disse år mange millioner fra Landsbyggefonden (som grundlæggende er lejerne egne penge). Pengene frigives til renoveringer af almennyttige boliger. I Billund er det meste af Kærvej/Hejns vigvej blevet renoveret. ØK sagde ja til at støtte en kommende meget stor del af de almennyttige boliger på Plougslundvej i Billund. Det drejer sig om en renovering til samlet ca. 125 millioner kroner, hvor den kommunale del er garantistillelse og ca kr. til en kapitaltilførselssag. Det er meget vigtigt, at de almennyttige boliger, som findes i kommunen, bliver vedligeholdt, så lejerne stadig vil benytte sig af dem. Alternativet kan blive boligforeningsafdelinger som mister lejere og dermed det økonomiske grundlag. Kommunens første paragraf 17. stk. 4 udvalg er nu ved at være færdige med deres arbejde. Udvalgets oplæg skal efter behandling i byrådet sendes i høring. Udvalget har lavet et meget flot forslag til en politik for kommunens landområder og landsbyer disse rummer ca. 40% af den samlede befolkning i kommunen, så det er absolut på tide, at der kommer en samlet politik for, hvordan kommunen kan/skal arbejde sammen med disse dele af kommunen. I ØK tog jeg det standpunkt, at den konsulentstilling, som udvalget har bygget ind i deres forslag, ikke var en del af oplægget til deres arbejde, da det drejer sig om en serviceudvidelse med en stilling. Resultatet blev, at omfanget af den funktion, der dækker landdistriktskonsulenten, oversendes til budgettet. Der er således ikke lovet nogen ny stilling på forhånd, men omfanget af det ekstra personale vil fremgå af det budget, som lægges for 2016 og følgende år. 100 året for valgret til kvinder, uformuende og tyende bliver fejret i hele Danmark hen over dette år. ØK ønskede ikke at give et særskilt bidrag til denne fejring, da de fleste mente, at den omstændighed, at en række organisationer sammen med bl.a. Billund Bibliotek

2 og andre kommunale institutioner, allerede har bestemt et program for fejringen. Jeg havde håbet, at kommunen som sådan også ville have været med til denne markering af indførelsen af demokratiet i Danmark, men det vandt ikke gehør. Program for områdefornyelse i Sdr. Omme blev behandlet i ØK og indstillet til byrådet, at pengene frigives. Der er tale om et projekt, som kan være med til at løfte Sdr. Omme by meget, og dermed være med til at sikre byens eksistens og forhåbentlig udvikling. Billund Centret står overfor en meget stor omforandring over de kommende år. Målet er, at Centret skal blive et Børnenes Informationscenter. Der har været arbejdsgrupper, som nu er fremkommet med det første større projekt. Det ligner et fantastisk flot projekt til forandring af den efterhånden 42 år gamle bygning. Der var afsat et budget med ekstern medfinansiering, men den eksterne part gav udtryk for at ville udvide deres bidrag, så ØK indstiller til byrådet, at den samlede sum til projektets første fase udvides fra 3,65 til 7,3 millioner kroner. I forbindelse med ansættelse af ny direktør for Børn og Kulturområdet blev der også besluttet en omstrukturering af hele området med bl.a. 3 nye ledere for Læring, Kultur og Fritid og Familie og Forebyggelse. Hvert af disse nye skal lave en ny samlet politik for deres arbejdsområde, og nu er turen kommet til Læring, som dækker Folkeskoler, Pasningsområdet og UU. Med en arbejdsform som denne, så bliver mange problemfelter slået sammen til en samlet indstilling. Det betyder konkret, at Udviklingsplan for fagområdet Læring indeholder flere elementer, som jeg bryder mig mindre om, og det samme gælder for flere af de øvrige gruppemedlemmer. Men ved at lave et sådant samlet forslag kommer vi til at stå i den situation, at enten er man for eller imod det hele. Kris Jensen Skriver undlod at stemme for forslaget i Børn og Kultur udvalget, da vi mener, at det indeholder elementer vedr. fleksibel pasning og fleksibel betaling, som ikke er evalueret endnu og derfor ikke er godkendt. Jeg førte de samme linje i ØK, men blev præsenteret for budgetforliget for 2015, hvor jeg er medunderskriver. Resultatet er, at ØK`s indstilling til byrådet er, at der er en tilføjelse anbefales godkendt med tilføjelse af, at forligsteksten for budget 2015 omkring fleksible åbningstider fortsat er gældende. Selv efter15 år i byrådet kan jeg altså blive fanget på en tekst, som ikke helt indeholder det, som jeg selv mente. Læren af dette er, at vi skal blive endnu bedre til at gennemskue de mulige udlægninger, som en tekst kan få. Direktør Henrik Narud fra Teknik og Miljøforvaltningen blev behandlet på seneste møde i ØK, og som alle har kunnet læse i dagspressen, så er Henrik Narud fritaget for tjeneste. Det betyder, at han og hans organisation nu har en frist til at komme med svar på kommunens udspil. Det er en personalesag, så den bliver behandlet som lukket og forventes at komme på byrådets lukkede møde senest i april måned. Teknik og miljøudvalg Arne Spangfort Christensen Den store nyhed er at Billund Kommune indleder fyringssag mod teknisk direktør Henrik Narud. Ingen kommentar herfra. Den nye LED gadelysrenovering starter i Filskov og Sdr. Omme. Der frigives 2,6 mio. kr. af en pulje på 4,8 mio. kr. til stiprojekter. Listede ejendomme til godkendelse til nedbrydning vedrørende landsbypuljemidler er vi enige om at vi løbende skal have en mere uddybende status om fra forvaltnin-

3 gen. Nu skal det snart stoppe! Det er ren tilskud af offentlige midler til private og erhvervsdrivende. Mobiltelefoni og bredbåndsdækning i yderområder er også et stort problem i Billund Kommune. Der vil blive iværksat en målrettet indsats bestående af flere trin. Først en kortlægning af problemets/behovets omfang. Derefter en konkret handleplan. Administrationspraksis for markvandingstilladelser er rettet til efter at Danmarks Naturfredningsforening har påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet håndteringen af kontrollen med mængden af markvand ved et rullende gennemsnit over de seneste 3 år. Social og sundhedsudvalg Jeyarajah Rasiah Simon Nicolajsen Jørgensen Cykelstien mellem Billund og Bindeballe Købmandsgård er udsat med yderligere afsøgning af mulighederne Dialogmøde med Ældrerådet. Udvalget startede med dialogmøde i Ældrerådet. Efter deres ønske debatteres demens, overvågning, fremtidssikring af kommunens plejecentre de næste 5 år, fremtidssikring af Ældreplejen, kan vi investere i velfærdsteknologiske løsninger som forebyggelse? Det var et godt dialogmøde hvor hovedvægten blev lagt på fremtidssikring af Ældreplejen. Kvalitetssikring i driften Behovet er affødt af ønsket om at sikre en øget sikkerhed for fagligt korrekte arbejdsgange og ydelsesniveauer. Konkret ønskes, med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel, i 2015 at arbejde med kvalitetsudvikling indenfor nedenstående områder: Kontaktperson hos/for borgeren inkl. ansvarlighed Personlig pleje inkl. hud og slimhinder samt ansvarlighed Medicin + E-learning og utilsigtede hændelser (UTH) Arbejdsmiljø, Arbejdsplads vurdering (APV), Ergonomi og kørestole / rollator. Værdier, Etik og moral. Funktionsvurdering. Kommunikation anerkendende tilgang og konflikthåndtering Personlig pleje og kontaktperson Metoden giver således et indblik i: Hvad borgeren allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til Hvad hjælperen/sygeplejersken allerede gør, som er udviklingsstøttende for borgeren. Hvad hjælperen/sygeplejersken har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe borgeren videre i sin udvikling. En opnormering af sygeplejen med 2 personer i en periode på 2 år vil afhængigt af anciennitet og erfaring koste ca. 1 mio. kr. pr. år. Sagen behandles i forbindelse med Budgetforhandlingerne Indkøb af mobile sprinklere Med henblik på at hindre og mindske brand i de kommunale plejecentre, handicapboliger m.v. har forvaltningen undersøgt, hvilke tiltag der vil være effektive i forhold målgruppen til at forhindre, at der igen opstår brand i kommunens plejeboliger og andre institutioner. Her synes mobile sprinklere at være den bedste løsning. Således viser statistikkerne at: Flere mænd end kvinder omkommer ved brand Risikoen for at omkomme ved brand stiger med alderen. Uforsigtighed ved tobaksrygning er den brandårsag der oftest fører til dødsbrande De fleste dødsbrande sker i boliger I perioden fra år 2000 til 2013 er der omkommet mellem 5 og 19 personer ved brand i pleje- og ældreboliger (gennemsnit er 11 branddøde pr. år i samme periode)

4 Udgiften til 20 mobile sprinklere på i alt kr. forventes finansieret som en del af Masterplanen for anlæg indenfor Social- og Sundhedsforvaltningen og søges frigivet fra anlægsbudgettet for Sagen oversendes til vurdering i forbindelse med masterplanen for Social- og sundhedsområdet. Udbud på vasketøj i hjemmeplejen I forbindelse med udbud af opgaven vask af tøj i hjemmeplejen er udarbejdet et udbudsmateriale til brug ved udbydelsen af opgaven. Udbud af opgaven medfører en ændring i serviceniveauet. På nuværende tidspunkt er kvalitetsstandarden vask af tøj hver 3. uge. Ved at indgå en aftale om en vasketøjsordning med en privat leverandør, vil der være vask af tøj hver 2. uge og hver uge hos borgere med et stort behov. Endvidere indføres en egenbetaling på 200 kr./m. Borgerne sparer i stedet udgifterne til EL, vand, sæbe mv. Et udkast til udbudsmaterialet forelægges herved Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse. Sagen sendes til høring i Ældre- og Handicaprådene inden endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget har godkendt. Det bør præciseres, at udbuddet gælder hele Billund Kommune. Imod stemte Ole Marcussen. Årsstatistik fra Ankestyrelsen for 2014 Billund Kommune har i 2014 i alt haft 174 sager til behandling i Ankestyrelsen. Heraf er 120 sager indenfor det voksensociale område eller beskæftigelsesområdet. Disse dækker Serviceloven, retssikkerhedsloven m.v. (det sociale område) og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, pensionsloven, sygedagpengeloven m.fl. (beskæftigelsesområdet). I 2014 er 75 % af alle sager fremsendt til Ankestyrelsen enten stadfæstet eller afvist/henvist som værende uden for Ankestyrelsens kompetenceområde. Ser man udelukkende på stadfæstelser, har Billund Kommune fået medhold i sine afgørelser i ca. 69 % af sagerne. I 25 % af sagerne ændres kommunens afgørelse eller sagen hjemvises til fornyet behandling. Heraf står sagsområderne, under Serviceloven og Lovgivningen om Sociale Forhold, for ca. 76 % af alle sager som er hjemvist eller hvor afgørelsen er ændret. Ser man udelukkende på antallet af ændrede afgørelser er det ca. 19 % af alle kommunens afgørelser, på voksensocial- eller beskæftigelsesområdet, der bliver omgjort i Ankestyrelsen. Af disse er det sager under Servicelovens områder, som står for ca. 86 % af de ændrede afgørelser. Der har været en stigning i antallet af klagesager, som er behandlet i Ankestyrelsen. Fra 60 sager ved sidste opgørelse til nu 120 sager. En årsag til dette kan naturligvis være flere klager, men baseret på antallet af klagesager tidligere år (118 i alt i 2012), synes der mere at være tale om, at vi er tilbage ved normalbilledet nu, og at sidste års opgørelse med 60 sager i alt var et særtilfælde. En forklaring kan således være at sagsbehandlingstiden for sager indenfor servicelovens område er faldet. Fra knapt 9 måneder ved sidste årsopgørelse, til lige godt 6 måneder nu. Baseret på ovenstående tal er det generelle billede at Billund Kommune i sit serviceniveau og i sin sagsbehandling fortsat lever op til lovgivningens krav indenfor såvel det sociale område som beskæftigelsesområdet. Sagen sendes til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Netværksforum for Job og Uddannelse til orientering. Orienteringen er godkendt af udvalget. Børne og kulturudvalg Kris Jensen Skriver Martsmødet startede med en rundvisning på Børnenes Univers Grindsted Vests afdeling på Trehøjevej efterfulgt af en rundvisning på Vestre Skole og et dialogmøde her. Det var et godt dialogmøde med et godt indblik i, hvordan der bliver arbejdet både i børnehave og skole i Grindsted Vest. Udviklingsplanen for fagområdet Læring var efterfølgende sat på dagsordenen. Lad mig slå fast at der er rigtigt mange gode elementer i denne plan, blandt andet kompetenceløft af dagplejere samt skoleledere samt en digital læringsstrategi. Begge spændende og interessante elementer, der vil kunne løfte kvaliteten i arbejdet med børn og unge mennesker i

5 Billund Kommune. Jeg valgte at undlade at stemme for udviklingsplanen. Det gjorde jeg, da planen også indeholder planer om en fortsættelse af et forsøg med udvidet åbningstid. Som de fleste nok har set i avisen, så har dette forsøg kørt siden 1. juni sidste år og der var på dagsordenen sat nogle tal på i hvor høj grad den udvidede åbningstid har været anvendt. Det har ikke været imponerende og da det samtidig har givet nogle udfordringer for personalet er det ikke noget, jeg vil støtte at vi fortsætter med, men da der er mange andre gode elementer i udviklingsplanen valgte jeg at undlade at stemme. Senere på dagsordenen var en fortsættelse af forsøget med udvidet åbningstid på dagsordenen og her stemte jeg imod med de samme argumenter, som jeg fremfører her og som de fleste af jer nok har set i pressen. Jeg synes ganske enkelt ikke, at behovet er der i tilstrækkelig høj grad nok til, at vi skal fortsætte med forsøget. Forsøget fortsætter dog, da den øvrige del af udvalget stemte for en fortsættelse. Et andet spændende punkt var etableringen af et specialundervisnings klasses tilbud i samarbejde med Syddansk Erhvervsskole. Dette er et tilbud til de svageste af vores unge mennesker, der ellers har svært ved at finde fodfæste efter endt folkeskole og som ofte kan risikere at ende udenfor arbejdsmarkedet. Vi har ikke før haft et tilbud til dem i kommunen, men med denne aftale får vi et godt tilbud, der i høj grad ligger op til, at den enkelte elev skal have sin egen individuelle plan, hvor det blandt kan være en mulighed, at man er i praktik nogle dage og i skole andre dage. Alt sammen skulle dette være med til at gøre, at disse unge mennesker bliver bedre klædt på, så de senere kan få en uddannelse og i hvert fald blive en del af arbejdsmarkedet. Jeg er glad for, at Syddansk Erhvervsskole er gået med, da de har nogle gode kompetencer i forhold til dette. Markedsudvalget i Hejnsvig havde ansøgt om en underskudsgaranti, men de fik et afslag, da udvalget sidste år havde udarbejdet nogle retningslinjer, der betyder, at man ikke giver underskudsgaranti til sådanne foreninger. Beskæftigelsesudvalg Gitte Ottosen Der har desuden været et ekstraordinært møde i udvalget vedrørende modernisering af Billund Bibliotek. Der har i budgettet været afsat et beløb til dette, men grundet ønsker om en bedre modernisering, har man ansøgt om en tillægsbevilling. Projektet er rigtigt spændende og er en del af den spændende udvikling i Billund og derfor blev det også et enigt udvalg, der sagde ja til at give en tillægsbevilling. Det går godt med kommunens nye kompetencecenter, der startede op den 1. august 2014, men vi skal hele tiden tilrette og se, om vi ikke kan gøre det endnu bedre. Centrets opgave er, at sikre en tværfaglig og helhedsorienteret indsats til ledige og andre borgere, som modtager hjælp fra kommunens jobcenter. Beskæftigelsesudvalget har lige fra etableringen været i tæt dialog med ledelsen på Kompetencecentret, har besøgt centret flere gange og har gennemført fokusgruppeinterview med brugerne. Brugerne er glade og tilfredse med den hjælp og rådgivning de får, og dem vi har talt med, har oplevet et væsentligt forbedret selvværd. Så vi er rigtig godt på vej. Da Kompetencecentret har stor betydning og politisk bevågenhed arbejder Beskæftigelsesudvalget imidlertid kontinuerligt med strategien for centret. For hele tiden at blive skarpere på mål og metoder. Som et led i denne proces gennemførte udvalget i forbindelse med marts mødet en workshop sammen med

6 teamledere fra forvaltningen. Efterfølgende vil resultatet fra workshoppen blive sammenskrevet og fremlagt for udvalget. Kurt Jensen Beskæftigelsesudvalget har i 2014 bevilliget midler fra Integrationspuljen til 3 projekter, som understøtter formålet om, at integrationen til det danske samfund skal styrkes og at aktiviteterne skal medvirke til selvforsørgelse ved job eller uddannelse. Dem der modtager midlerne forpligtiger sig samtidig til at fremlægge en evaluering og præsentation af de opnåede resultater. En af ansøgerne og modtagere af midler fra Integrationspuljen er Tamilsk Samordningsudvalg. Repræsentanter fra foreningen fremlagde derfor på udvalgets marts møde en evaluering. Det var rigtig spændende, og der er ingen tvivl om, at den tamilske gruppe af borgere i Billund Kommune er særdeles velintegrerede. Et andet punkt på dagsordenen var en ansøgning fra Code of Care om støtte på kr., hvilket blev godkendt. Tanken bag Code of Care er, at motivere lokale virksomheder og virksomhedsledere til at tage et (endnu) større socialt ansvar ved at påtage sig opgaven med at tage en ung med udfordringer i livet ind i virksomheden. Målgruppen er unge under 25 år, der er på kontanthjælp og som har svært ved at starte på og fastholde en uddannelse eller finde et arbejde. En person i virksomheden skal indgå i en 24/7 mentorordning og støtte den unge både i forhold til private og arbejdsmæssige problemstillinger. Projektet Code of Care er endnu i sin vorden. Der er etableret en arbejdsgruppe og der har været afholdt et møde med en gruppe af støtte virksomheder. Det er imidlertid klart, at der er et potentiale, da vi har rigtig mange unge på kontanthjælp, og det var årsagen til udvalgets støtte. I starten af marts var Beskæftigelsesudvalget på studietur i Schweiz. Formålet var at se, hvordan de varetager beskæftigelsesindsatsen. Vores fokus var specielt deres evne til at tage udgangspunkt i borgernes ressourcer og viljer for at komme tilbage på arbejdsmarkedet samt deres succes med at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Det var en givtig studietur og vi har mange input med os hjem, som kan bruges fremadrettet i beskæftigelsesindsatsen. Planen er, at forvaltningen sammenskriver evalueringen i en rapport, som så kan danne baggrund for de mål og indsatser, der skal drøftes i relation til Beskæftigelsesplan Folketinget Troels Ravn Socialdemokraterne siger nej til brugerbetaling på lægebesøg. For mig som socialdemokrat er det helt forkert at indføre brugerbetaling på lægebesøg. Det er der flere Venstre folketingsmedlemmer og kandidater, der nu foreslår. Folk bliver ikke mindre syge af, at det koster penge at gå til lægen, og det er et helt grundlæggende princip i vores velfærdssamfund, at vi ikke skal bekymre os, om vi har råd til at blive behandlet, når vi bliver syge.

7 Fri og lige adgang til centrale velfærdsområder som uddannelse, sundhedsområdet og ældrepleje er en mærkesag i mit politiske arbejde. Det skal ikke være pengepungens tykkelse, der afgør, om du går til læge. Jeg vil ikke være med til at eksperimentere med kernevelfærden og skabe usikkerhed hos mennesker i forhold til det, der betyder alle mest i vores hverdag. Vi betaler vores skat og den skal være med til at sikre en høj kvalitet på den offentlige kernevelfærd det giver et stærkt fællesskab og sammenhængskraft i vores samfund. Sundhedssystemet har i forvejen indbygget en social skævhed, fordi folk med lavindkomster lever kortere, og dem hjælper brugerbetaling ikke, tværtimod. Det er mennesker, der enten kommer for lidt eller for sent til lægen, og det mønster vil brugerbetaling kun forstærke hvilket er negativt for det enkelte menneske og samfundet. Ved at føre en ansvarlig økonomisk politik, så har vi modsat Venstres nulvækstambition, afsat seks milliarder af på den seneste finanslov, så kræftpatienter og kronisk syge kan få bedre behandling. Socialdemokrater besøgte lejere i nyrenoverede boliger Socialdemokraterne var forrige weekend på kampagne, hvor de besøgte beboerne i det almene boligbyggeri på Kærvej og Hybenvej i Billund. Det blev en god oplevelse. Vi ville gerne ved selvsyn se, hvordan beboerne har fået bedre boliger som følge af den politik, der bliver ført fra Christiansborg. Regeringen har siden 2011 sikret 37 milliarder kroner til renovering af almene boliger. Det svarer til, at boliger kan renoveres frem mod I Billund er der 160 boliger under Billund Boligforening, der allerede har fået et løft og fået udskiftet døre og vinduer. Vi snakkede med mange tilfredse og glade mennesker. En god bolig er vigtig for, at vi har en god tilværelse. Det er et vigtigt politikområde. Det har naturligvis stor betydning, at også studerende, singler, pensionister og børnefamilier med små og almindelige indkomster har gode og sunde boliger. Samtidig vil den massive renovering af de almene boliger også give masser af beskæftigelse i håndværksfagene, og jeg er særlig glad for, at den seneste boligaftale også sikrer, at der bliver ansat lærlinge og elever til arbejdet. De 37 milliarder kroner, der er afsat til at renovere almene boliger, er finansieret af Landsbyggefonden, som er lejernes egne penge. Det er dog Folketinget, der fastsætter den samlede økonomiske ramme for, hvor meget der må bruges af Landsbyggefondens midler til renoveringer.

8 Lizette Thran Mertz, Kærvej 114, var en af de beboere, der fik besøg af socialdemokraterne. Besked fra sekretærerne Simon og jeg deler sekretærtjansen i vores gruppe. Vi skiftes derfor til at lave disse nyhedsbreve. Jeg har lavet denne og Simon laver i april og således vil vi fremadrettet skiftes. Hvis der er nogle spørgsmål til nyhedsbrevet kan det rettes til Simon og jeg. Har man spørgsmål til punkterne under de enkelte udvalg eller til Troels Ravn kan man lige så godt rette henvendelse direkte til de pågældende personer. Vh Kris Jensen Skriver

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Februar 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Februar 2014 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Februar 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byggeriet af det nye rådhus skrider hurtigt frem lige nu. På mødet I Økonomiudvalget

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015 NOTAT JOURNALNUMMER 15/2572 SKREVET AF KÅRE STRØM ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 215 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 web Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Marts 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Byggeri af børnehave og hal i Hejnsvig nærmer sig nu hurtigt en byggestart.

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2014

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2014 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2014 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Arbejdet i økonomiudvalget startede med nedsættelse af et ansættelsesudvalg

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe Januar 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Nyhedsbrev januar 2015, ØK, Frede Nørskov Ugens nok mest ubehagelige nyhed var,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 23. oktober 2014. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro. Møde slut: 10. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 08:00 Sted: Rørbæk Ældrecenter, Engparken 1, Rørbæk, 9500 Hobro Møde slut: 10.30 Fraværende: Torben Andersen deltog ikke i mødet. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.-

Den 11. november Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Den 11. november 2015 Udvalget for Sundhed og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit møde mandag den 09.11.2015 behandlet Dagsordenen til møde i Udvalget for Sundhed

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben BIU DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Møde nr. 2 torsdag den 08.02.2007 kl. 19.00 på Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014 TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Seniorrådet 2014 Dato: 20.10.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Sted: Lok. 214 Deltagere: Knud Madsen, Hanne Bager, Gert Clevin Gæster: Administrationen: Afbud: Fraværende: Per Fruerled,

Læs mere

Referat. Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl

Referat. Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl Referat Handicaprådet 30. januar 2017 St. Magleby Stuen, Rådhuset kl. 15.30-17.00 Deltagere: Palle Bjerregaard, Per Hansen, Tonny Bengtsson, Svend Mathiasen, Morten Dreyer, Sara Claces, Henrik Aagaard,

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat

Ældrerådet i. Halsnæs Kommune. Referat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Referat af møde den kl. 9.15 i Paraplyen Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 1 GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE... 4 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2015

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2015 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe september 2015 Udvalg Økonomiudvalg Frede Nørskov fno@billund.dk Beskrivelse Budget 2016 og overslagsårene har naturligvis fyldt rigtigt meget siden det

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder.

Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. Forslag til ændringer af kvalitetsstandarder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 31. januar 2008, blev kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje, hjemmesygeplejeydelser samt træning

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Marts-december 2013 Målgruppe : Temadage, fyraftensmøder og netværksdage

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt.

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt. Beslutningsprotokol Forum: Furesø Handicapråd Tid: Mandag den 16.02.2009 kl. 16.30 19.00 Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe august 2013

Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe august 2013 Nyhedsbrev fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe august 2013 Udvalg Beskrivelse Økonomiudvalg Gitte Ottosen got@billund.dk Tirsdag den 20. august fik byrådet udleveret forvaltningens udkast til budget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 10-11-2015 08:30 Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, Hammel Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Årsplan 2017 for Socialudvalget

Årsplan 2017 for Socialudvalget Årsplan 2017 for Socialudvalget Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter således, at det afspejler udvalgets prioriteringer af de opgaver, som udvalget varetager

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Referat af Handicaprådsmøde den 21. februar 2013 kl. 17.00 i mødelokale 509 på Smørum Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Referat af Handicaprådsmøde den 21. februar 2013 kl. 17.00 i mødelokale 509 på Smørum Rådhus 1 509 på Smørum Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse af sagsbehandlingsfrister i Center for Borgerservice 3. Kvalitetsstandarder visitation indenfor Sundhed og omsorgsområdet 4. Handicappolitik,

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Arbejdet i de stående udvalg. v/ byrådsmedlem Lars Søndergaard

Arbejdet i de stående udvalg. v/ byrådsmedlem Lars Søndergaard Arbejdet i de stående udvalg v/ byrådsmedlem Lars Søndergaard Politisk præsentation og baggrund Karlebo og Fredensborg Byråd 32 års erfaring Gruppeformand for Venstre Boet i kommunen i 52 år Vokset op

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere