AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den , kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1"

Transkript

1 AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Mødet den , kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Træning før pleje v/ove G. Jensen Handleplaner på baggrund af tilsyn fra REVAS og Embedslægen Orientering: statusnotat Rehabiliteringscenter Aalborg juni Orientering: Evaluering af projekt loftlifte på plejehjem Orientering: Status på projekt loftlifte i eget hjem Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november Formandens orientering Økonomiopfølgning Ældrerådet Sager til orientering/drøftelse Orientering fra Ældrerådets repræsentanter Eventuelt

3 AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Tid Mødet den , kl. 09:30 Sted Danmarksgade 17, mødelokale 1 Afbud Til stede Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 1 kl. 09:30 Autorisation

4 Punkt 2. Godkendelse af referat Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 2 kl. 09:30 Autorisation

5 Punkt 3. Træning før pleje v/ove G. Jensen Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 3 kl. 09:30 Autorisation

6 Punkt 4. Handleplaner på baggrund af tilsyn fra REVAS og Embedslægen Hermed fremsendes handleplaner vedr. tilsyn fra henholdsvis REVAS og Embedslægen Handleplan Elmely juli 2014 Handleplan Revas Aagården, stuen Handleplan Solgården Revas maj 2014 Handleplan Storvorde embedslægen 2014 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 4 kl. 09:30 Autorisation

7 Punkt 5. Orientering: statusnotat Rehabiliteringscenter Aalborg juni Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At Ældre- og Handicapudvalget tager Status på Rehabiliteringscenter Aalborg juni 2014 til efterretning. Sagsfremstilling: For at styrke Ældre- og Handicapforvaltningens bestræbelser på at rehabilitere borgere, der har brug for kommunal hjælp, etablerede Ældre- og Handicapforvaltningen den 1. september 2013 Rehabiliteringscenter Aalborg. Centret er beliggende i Mou. Centret blev sat i fuld drift (14 pladser) med virkning fra 1. januar Rehabiliteringscenter Aalborgs budget er fastlagt på baggrund af erfaringer fra Esbjerg Kommune, hvor man i 2010 etablerede et døgnrehabiliteringscenter rettet mod ældre borgere. Der viste erfaringerne, at en rehabiliteringsindsats med en gennemsnitlig varighed på 6 uger, reducerede behovet for hjemmehjælp med 5,1 time om ugen. Disse tal, omregnet til forholdene på Rehabiliteringscenter Aalborg viste, at centret med 14 pladser, en gennemsnitlig belægning på 85 % (103 forløb årligt) og et gennemsnitligt reduceret behov for hjemmehjælp pr. uge pr. kursist på 5,1 timer ville kunne indtjene (=spare) de 9,6 mio. kr., der skal til for at drive stedet. Med henblik på at orientere Ældre- og Handicapudvalget om midtvejsstatus 2014, er vedlagte statusrapport udarbejdet. Status faktuelle tal: MÅLTAL (Esbjerg Kommune) Status Rehabiliteringscenter Aalborg Antal kursister siden driftsstart Gennemsnitsalder på kursisterne 76 år Gennemsnitlig varighed af opholdene 42 dage 36 dage Gennemsnitlig reduktion i hjælp pr uge pr borger umiddelbart efter udskrivning 5,1 timer 9,2 timer Gennemsnitlig reduktion i hjælp pr uge pr borger 3 mdr. efter udskrivning? 8,1 timer Samlet årlig bruttobesparelse på afsluttede 6,7 mio. 1) forløb i 2014 pr. 28/7 Tilbagefaldsfaktor (anslået 20 % første år) -1,3 mio. 2) Korrigeret bruttobesparelse årligt 5,4 mio. Drift Rehabiliteringscentret ultimo juli ,5 mio. Nettoresultat (overskud) 0,9 mio. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 5 kl. 09:30 Autorisation

8 1) Beløbet angiver det samlede beløb, der brutto spares årligt for de kursister, der er afsluttet i Beløbet angiver således ikke det beløb, der spares ind i kalenderåret Beløbet er eksklusive den besparelse, der lidt kunstigt opnås ved, at kursisterne ikke får hjemmehjælp, mens de er indskrevet på Rehabiliteringscentret. 2) Ved tilbagefaldsfaktor forstås den andel af den reducerede hjælp, der indenfor det første år må genbevilges, fordi kursisten eller nogle af kursisterne (helt eller delvist) er faldet tilbage til tidligere funktionsniveau. Der forskes p.t. på lands- og verdensplan i, hvor stor tilbagefaldsfaktoren er, men ingen tør på nuværende tidspunkt komme med et nogenlunde sikkert bud. Vi har valgt indtil videre at bruge en faktor på 20 % det første år. Det er vigtigt at bemærke, at der naturligvis kan arbejdes med denne faktor. Hvis vi blot afbryder forbindelsen totalt med kursisten efter endt ophold, vil faktoren blive relativt høj, og den vil blive lavere, hvis vi bevarer forbindelsen. Vi har sat forskellige tiltag i gang for at bevare forbindelsen. Bilag 1: En uddybende status på Rehabiliteringscenter Aalborg samt en beskrivelse af opholdet set med 3 kursisters øjne. Tidsplan: Forvaltningsledelsen: Ældre- og Handicapudvalget: Handicaprådet (orientering): Ældrerådet (orientering): FMU-ÆH: Beslutning: Godkendt. Statusnotat - juni 2014 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 6 kl. 09:30 Autorisation

9 Punkt 6. Orientering: Evaluering af projekt loftlifte på plejehjem Ældre - og Sundhed fremsender hermed Evaluering af projekt loftlifte på plejehjem til Ældrerådets orientering. Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede i forbindelse med budget , at indføre loftlifte og elektrisk højdeindstillede badestole/toiletstole med elektrisk sædetilt på kommunens plejehjem. Opgaven med at levere, montere og implementere loftlifte og elektrisk højdeindstillede bade/toiletstole er udført i perioden januar 2013 december Styregruppen for projekt loftlifte på plejehjem har besluttet, at evaluere projektet med det formål at vurdere effekterne af de implementerede hjælpemidler. Evalueringens primære fokus er på den bruger og medarbejderoplevede kvalitet. Evalueringen af projekt loftlifte på plejehjem indikerer, at projektet har: Medført en arbejdsmiljømæssig gevinst Medarbejdernes arbejdsgange og arbejdsmiljø er forbedret. På 96 % af kommunens plejehjem vurderer plejehjemslederen, at projekt loftlifte i høj/meget høj grad har været med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. På den lange bane er målet at forhindre nedslidning af medarbejdere. Det er endnu for tidligt at måle på. Tal fra kommunens arbejdsskadekontor viser dog, at antallet af fraværsdage grundet løft/støtte af bruger blandt personalet på plejehjemmene i første halvår 2014 var reduceret med 73 % samlet set, sammenlignet med første halvår af Fastholdt og forbedret serviceniveauet overfor borgeren Evalueringen viser, at servicen i forflytningssituationer med ekstra plejekrævende borgere er blevet bedre med indførelsen af de nye hjælpemidler. Frigivet ressourcer Antallet af medarbejdere ved forflytning af plejekrævende borgere er reduceret. såvel medarbejdere som ledere oplever, at der generelt er frigivet ressourcer som følge af indførelsen af loftlifte på samtlige plejehjem. Målet om at kun 1 medarbejder udfører forflytningen i 50 % af forflytningerne er endnu ikke indfriet på alle plejehjem. Det kræver et vedvarende fokus fra medarbejdere såvel som ledelse, at indfri den ønskede reduktion. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 7 kl. 09:30 Autorisation

10 Evalueringen af projekt loftlifte på plejehjem giver anledning til: 1) at der arbejdes med at sikre et vedvarende fokus på brugen af loftlifte, herunder et tæt samarbejde mellem personalet på plejehjemmene og forflytningsvejlederne, således at målet om en 50 % reduktion kan indfries på alle kommunens plejehjem 2) at plejehjemsledernes ansvar for optimal udnyttelse af loftliftene præciseres og at det samtidigt sikres, at plejehjemslederne får den nødvendige faglige support fra forflytningsvejlederne til varetagelse af opgaven Det anbefales, at der udarbejdes en handleplan for ovenstående to fokuspunkter og at der følges op efter 6 måneder. Bilag Evalueringsrapport Tidsplan: FL (godkendelse af høringsgrundlag) AMU-ÆS (høring) FMU ÆH (høring) FL (godkendelse) Ældrerådet (orientering) Ældre- Handicapudvalget (orientering) Evalueringsrapport projekt loftlifte, september2014 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 8 kl. 09:30 Autorisation

11 Punkt 7. Orientering: Status på projekt loftlifte i eget hjem Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering: At Myndighedsafdelingen fortsætter screeningen af samtlige 150 borgere, der i dag har gulvlifte med henblik på opsætning af loftlifte. At samtlige 650 medarbejdere i den kommunale hjemmepleje gennemfører en 6 timers uddannelse i efteråret Der frikøbes 3 ekstra interne forflytningsvejledere til at stå for efteruddannelserne resten af året. At hjemmeplejen kompenseres for merudgiften til uddannelsen af 650 medarbejdere. At Myndighedsafdelingen foretager en evaluering af bruger- og medarbejderoplevet kvalitet og af de økonomiske effekter. De økonomiske effekter forelægges inden udgangen af 2. kvartal 2015 og den bruger- og medarbejderoplevet kvalitet inden udgangen af Sagsbeskrivelse I forbindelse med Mål og Indsatser var et af målene, at forvaltningen undersøgte mulighederne for nye forflytningsmetoder i borgernes eget hjem. I den forbindelse blev Fornyelsesfonden ansøgt om støtte på 1,5 mio. kr. til et projekt om innovative forflytninger i eget hjem. Ældreog Handicapudvalget godkendte projektet den 20. marts Den 4. marts 2014 behandlede Forvaltningsledelsen statusrapporten for undersøgelsesdelen og besluttede, at der skulle søges om midler ved fornyelsesfonden til næste fase - indkøbsdelen. Tilsagn om tilskuddet til indkøbsdelen blev modtaget i juni 2014 og forvaltningen arbejdede herefter videre med projektet af tre spor: Spor 1 opsætning af loftlifter i eget hjem Spor 2 indkøb af trænende hjælpemidler Spor 3 et samarbejde om nye sejltyper I forbindelse med udvalgets behandling af Status på Innovationsprojekter den 11. juni 2014 var der under de konkrete projektplaner fremført, at der arbejdes med at opsætte flere loftlifte fra Guldmann i private hjem i 2014 og at dette sker efter individuelle vurderinger. Udbuddet der blev gennemført på plejehjemsområdet indeholdt også mulighed for opsætning i eget hjem. Loftlifte i eget hjem På baggrund af individuelle vurderinger har Myndighedsafdelingen nu screenet 30 borgere af de 150 borgere, der forflyttes med gulvlift. Af de 30 er der 19 som har fået udskiftet gulvlift med lofts- Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 9 kl. 09:30 Autorisation

12 lift. I screeningen indgår også andre forflytningshjælpemidler, såsom Vendlet, 4ways Glide, Borrengia badestole, Twinsheet turner m.m. For at medarbejder kan anvende loftlifte sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal de gennemføre et uddannelsesforløb i loftliftene og nye forflytningsmetoder. Dette har givet forskellige udfordringer dels omkring antallet af medarbejdere i hjemmeplejen som skal uddannes, dels om omfanget af uddannelsen og endelig om udgiften til gennemførelse af uddannelsen for såvel Hjemmelplejen som Forflytningsteamet. Hjemmeplejen bør kompenseres for de udgifter de har i forbindelse med tidsforbruget, når medarbejdere er på uddannelse. Forflytningsteamet kan ikke med de nuværende ressourcer gennemføre uddannelserne. Økonomisk potentiale På baggrund af den gennemførte screening skønnes det, at der af de godt 150 borgere med gulvlift vil være 95 personer der med fordel vil kunne skifte til en loftslift. Det skønnes løseligt, at der er en gennemsnitlig timereduktion på 6 timer pr. bruger der skifter til loftlift. Det vil svare til timer årligt (6x52x95), eller 11,5 mio. kr. årligt (29.640x387). Ovenstående beregninger er meget usikre dels omkring timereduktionen dels er der brugt timepris for dag. Men det indikerer dog, at der er et stort potentiale i projektet. Der er kun foretaget ny visitering ved 5 af de 19 borgere og her svinger justeringen mellem 35 minutter og 10 timer ugentligt. Borgeren der kun er omvisiteret 35 minutter har fået opsat loftlifte, da borgerne alternativt indenfor en kort tidshorisont ville skulle have yderligere hjælp på grund af sygdomsforløbet. De 14 resterende borgerne omvisiteres, når medarbejderne er efteruddannet. Den endelige timereduktion opgøres af myndighedsafdelingen, når projektet er afsluttet. Andre gevinster En stor sidegevinst ved at anvende loftlifte frem for gulvlifte er, at borgerne ikke skal vente på at nummer 2 medarbejder kommer til hjemmet. Dermed kan forflytningen til evt. toiletbesøg ske hurtigere og dette forventes at give en højere livskvalitet for borgere. Disse arbejdsgangene gør det lettere for hjemmeplejen, at koordinere arbejdstiden og uproduktiv vejtid minimeres. Desuden er forflytningsmetoden en mere aktiv metode for borgeren og det forventes at borgeren i højere grad vedligeholder deres funktionsevner og derigennem forebygger yderligere behov for hjælp på sigt. Omkostninger Der er til projektet tilknyttet en række engangsomkostninger. Det skønnes, at der skal udarbejdes et uddannelsesforløb på i alt 6 timer for samtlige faste medarbejdere i hjemmeplejen. Herfra kan dog modregnes den andel af medarbejdere, der mangler den obligatoriske 3 timers uddannelse i år. Hjemmeplejen har skønnet, at udgiften hertil er ca. 1,5 mio. kr. Hjemmeplejen er pt. ved at undersøge om der kan ske finansieres via kompetencefonden. Uddannelsen vurderes at være nødvendig for projektets gennemførelse og er et generel kompetenceløft for medarbejdere. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 10 kl. 09:30 Autorisation

13 Ud over udgiften til hjemmeplejen skal der finansieres 3 undervisere resten af Dette sker ved frikøb af medarbejdere fra hjemmeplejen eller plejehjem, der i forvejen har den fornødne uddannelse som forflytningsvejleder. Udgiften hertil skønnes at til omkring 0,3 mio. kr. Anskaffelser af hjælpemidler finansieres af myndighedsafdelingens innovationspulje og anskaffes igennem hjælpemiddeldepotets indkøbsaftaler. Udgiften til etablering af loftslifte ligger på omkring kr. pr. bolig. Tidsplan Forvaltningsledelsen AMU-ÆS Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 11 kl. 09:30 Autorisation

14 Punkt 8. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at orienteringen om Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelsen af digital post 1. november 2014 tages til efterretning. Sagsfremstilling Folketinget har besluttet, at alle borgere over 15 år fra den 1. november 2014 skal modtage post fra det offentlige som digital post. Som udgangspunkt skal alle modtage deres post digitalt, men man kan dog fortsætte med at få sin post på papir, hvis man lever op til en af fem grunde til at blive fritaget. Det er ikke alle borgere, der er klar til at modtage digital post fra det offentlige. Dette gælder også blandt de ældre borgere, ligesom borgere med handicap kan have vanskeligheder med at bruge digital post pga. fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Aalborg Kommune har iværksat en kampagne, der informere og hjælper borgerne i gang med digital post. For yderligere at hjælpe ældre og handicappede borgere med digitaliseringen har Ældre- og Handicapforvaltningen iværksat nedenstående initiativer, der kan hjælpe dem i gang med digitaliseringen eller sikre, at borgeren bliver fritaget for digital post. 1. Ældre og Sundhed Aktivitetscentrene På alle Aalborg Kommunes aktivitetscentre stilles der PC-udstyr til rådighed for brugerne. Et korps på ca. 90 frivillige underviser i IT og hjælper aktivitetscentrenes brugere med at blive digitale borgere. Udgifterne til PC-udstyr mv. afholdes af centrerrådenes budgetter, via ansøgninger til private og almennyttige fonde mv. SeniorDigital SeniorDigital er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Ældre Sagen, der blev indgået i Formålet med projektet er at undervise ældre i at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, tilbyde medbetjening, hvis det er nødvendigt og give råd og tips vedrørende IT-sikkerhed. Ældre- og Handicapforvaltningen har 4 medarbejdere i seniorjob og aktivering i SeniorDigital, der hjælper de ældre borgere med de offentlige hjemmesider og selvbetjeningsløsninger pr. telefon og ved personligt fremmøde. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 12 kl. 09:30 Autorisation

15 Hvis alder, sygdom eller gangbesvær forhindrer en ældre borger i at bruge kommunens ITundervisningstilbud på aktivitetscentrene eller bibliotekerne, tilbyder SeniorDigital at hjælpe borgeren i gang med IT i deres eget hjem. Siden maj 2013 har SeniorDigital besøgt 230 ældre borgere i eget hjem og hjulpet dem i gang med digital post, de offentlige selvbetjeningsløsninger, netbank mv. Hvis borgeren ikke selv har en computer, råder SeniorDigital over 3 computeren, som borgeren kan låne i en begrænset periode. SeniorDigital afholder endvidere informationsmøder på kommunens aktivitetscentre, hvor brugerne får demonstreret digital post, får hjælp til at komme i gang med digitaliseringen og har mulighed for at blive fritaget, hvis de ikke kan modtage digital post fra det offentlige. Endelig bemander SeniorDigital IT-caféen på Fremtidens Plejehjem, som er åben for plejehjemmets beboere, deres pårørende og borgere i lokalsamfundet. Hvis det er mest hensigtsmæssigt, kan medarbejderne i SeniorDigital straksudstede NemID, så de kan hjælpe borgeren i gang med det samme. Senior Digital har et budget på kr ,-, der bruges til informationsmaterialer, leasing af bil, kørsel, IT-udstyr og telefoner, møder, samt arrangementer for borgere, frivillige og forvaltningens digitale ambassadører. Samarbejde med Tech College Aalborg om PC-hjælp Ældre- og Handicapforvaltningen har indgået samarbejde med Tech College Aalborg, hvor lærlinge på uddannelsen til IT-supporter, der er i skolepraktik, hjælper ældre med IT og de offentlige digitale serviceløsninger. Initiativet bærer navnet PC-hjælp til ældre borgere og indebærer ikke udgifter for Ældre- og Handicapforvaltningen eller borgeren. Ideen er at de studerende f.eks. kan undervise i brug af IPad/tablet, tage på hjemmebesøg eller via et callcenter på skolen rådgive ældre borgere om køb og brug af PC, IPad eller tablet samt med selvbetjening på de offentlige hjemmesider. Målet med samarbejdet er at skabe et trygt miljø, hvor IT-svage ældre oplever, at der er hjælp at hente, som tager udgangspunkt i netop deres situation. Samtidig skabes der en meningsfuld skolepraktik for de studerende på uddannelsen til PC-supporter, som opfylder målene for praktikdelen af deres uddannelse. PC-hjælp til Ældre går officielt i luften d. 2. oktober Tech College Aalborg afholder udgifterne til informationsfolder mv. Fritagelse for digital post For at sikre at de ældre, der ikke er i stand til at bruge digital post, bliver fritaget, har Ældre- og Handicapforvaltningen udarbejdet to flyere, der informerer om overgangen til digital post: hvordan man bruger digital post, fordelene ved digital post, læseadgang til digital post og hvordan man søger om fritagelse for digital post. SeniorDigital har distribueret de to flyere sammen med fritagelses- og fuldmagtsblanketter til alle kommunens hjemmeplejegrupper, plejehjemmene, sygeplejen og rengøringsenheden, som søger for, Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 13 kl. 09:30 Autorisation

16 at blanketterne bliver udfyldt for de borgere, der skal fritages for digital post. Medarbejderne i SeniorDigital indsamler blanketterne og indberetter borgerens fritagelse for digital post. Udgifterne til flyere mv. afholdes af SeniorDigitals budget. 2. Handicapafdelingen På handicapområdet er der en særlig opgave i at hjælpe, vejlede og støtte borgerne og deres pårørende vedr. digital post og digitaliseringen generelt. Handicapafdelingen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fagcentrene, handicapsekretariatet og SeniorDigital, der arbejder med digitale hjælpemidler på handicapområdet herunder med digital post. I forbindelse med dette arbejde har Handicapafdelingen udformet informationsmaterialer om indførelsen af digital post, der er specifikt rettet mod de tre målgrupper: borgere med handicap pårørende/værger ledere og medarbejdere på handicapområdet Materialerne orienterer om: hvad digital post er, hvordan man tilmelder sig digital post og hvilke forudsætninger det kræver at bruge digital post fordelene ved digital post hvordan læseadgang til digital post fungerer herunder hvordan man får og giver læseadgang til andres digitale post hvordan man skal forholde sig til digital post, hvis man er værge hvordan man bliver fritaget for digital post Materialerne distribueres direkte til de tre målgrupper, på KLIK og via Aalborg Kommunes hjemmeside. Tidsplan FL Udvalg Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 14 kl. 09:30 Autorisation

17 Punkt 9. Formandens orientering Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 15 kl. 09:30 Autorisation

18 Punkt 10. Økonomiopfølgning Ældrerådet Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 16 kl. 09:30 Autorisation

19 Punkt 11. Sager til orientering/drøftelse Invitation fra ældreordfører Astrid Kragh Konference i Vingsted Lukning af plejehjem ifbm. budget 2015 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 17 kl. 09:30 Autorisation

20 Punkt 12. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter AKA (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe) Arne Fischer Dit Blad Knud Erik Ledet Jørgen Linnemann Ane-Marie Viegh Jørgensen Madsøjlen Knud Drews Poul Henrik Hansen Jørgen Behrentzs Klagedialoggruppen Ane-Marie Viegh Jørgensen Allan Caspersen Ellen Jensen Følgegruppen vedr. landdistriktspolitikken Arne Fischer Projektgruppen vedrørende Misbrug Mona Jørgensen Rehabilitering Aalborg Eva-Vibeke Madsen Elektronisk nøglesystem Knud Drews Byggeri af 50 nye plejehjemsboliger Knud Erik Ledet Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 18 kl. 09:30 Autorisation

21 Punkt 13. Eventuelt Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 19 kl. 09:30 Autorisation

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Rehabiliteringscenter Aalborg - statusnotat juni 2014 Aalborg Kommune 2. ÅRGANG 1. NUMMER

37 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE Side 2 STATUSNOTAT JUNI 2014 Indhold 3 INDLEDNING Det første år i Mou. 9 BORGERCASE VICTORIA fra kørestol til hest 11 BORGERCASE KIRSTEN i arbejde igen 12 BORGERCASE ANE MARIE en daglig runde på 1 km 13 MÅLBARE EFFEKTER Opnåede resultater de første 9 måneder. 13 OPSUMMERING Tilbageblik på 1. halvår af 2014 og mål for resten af 2014.

38 STATUSNOTAT JUNI 2014 Side 3 SIDE 3 Indledning Kerneopgave Centret Målgruppe Det sociale Viden Sammenhæng Samskabelse Kerneopgaven Kerneopgaven for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune lyder: Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes familie og netværk. På Rehabiliteringscenter Aalborg deltager vi i løsningen af kerneopgaven ved at løfte vores kursisters funktionsniveau og gøre dem helt eller delvist uafhængig af kommunal hjælp. Rehabiliteringscentret Aalborg Rehabiliteringscentret er det mest intensive genoptræningstilbud i Ældre- og Handicapforvaltningen - nemlig med døgnophold. Det er målrettet borgere, hvis funktionsniveau er kraftigt nedsat og som får relativt meget hjemmehjælp typisk flere gange dagligt Rehabiliteringscentret har plads til 14 kursister. Hver kursist har sin egen lejlighed, men alle måltider indtages i det fælles køkken. Opholdets længde er fra 2 til 12 uger - afhængig af kursistens mål med opholdet. Centret er selvfinansierende. Det vil sige, at vi finansieres af den besparelse, der opnås ved, at borgerne bliver helt eller delvist selvhjulpne efter endt ophold hos os, og derfor skal have mindre hjælp. Vi arbejder inter- og transdisciplinært og efter Hvidbogens definition 1 på rehabilitering. Målgruppe beskrivelse Målgruppen for kursister til et ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg er alment svækkede borgere i Aalborg Kommune. Svækkelsen kan f. eks. skyldes, at man har haft et langvarigt sygdomsforløb, har haft en fraktur, eller at man generelt er gået i stå. Man kan også være svækket pga KOL eller gigt. Vi er ikke et specialcenter, og tilbyder derfor ikke rehabiliteringsforløb for borgere med behov for speciel intensiv pleje og træning, f.eks ved parkinsons syge, svært sclerose eller senhjerneskade. På centret kræves, at kursisten er delvis selvhjulpen og kan bidrage til fællesskabet. Det sociale Det sociale og den højskoleagtige stemning er udgangspunktet for den trivsel, vi skaber her på stedet. Kursisterne forventes at bidrage til fællesskabet, således at hverdagen fungerer, fx deltager kursisterne i, at der kommer mad på bordet og at der efterfølgende bliver ryddet op i køkkenet. Derudover er der en dagsrytme med individuelle aktiviteter ud fra kursisternes individuelle mål og behov. Hverdag og weekend fyldes med fællesaktiviteter med socialt samvær og aktiviteter med fokus på kognitiv-, social- og fysisk træning, fx orienteringsløb med opgaver.

39 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE Side 4 STATUSNOTAT JUNI 2014 Arbejdsform Personalet arbejder interdisciplinært og til dels transdisciplinært med udgangspunkt i kursisternes behov, mål og værdier. Personalet arbejder i teams bestående af tre personer (assistent, ergoterapeut og fysioterapeut). Teamet arbejder målrettet med kursisten, og derudover har vi ad hoc indsatser fra relevante interne faggrupper, som pædagog, køkkenassistent, servicemedarbejder, it-medarbejder og vores omsorgsteam. I den interdisciplinære samarbejdsform har vi fokus på et tæt koordineret samarbejde, hvor hvert teammedlem anvender egen faglige ekspertise for at støtte kursisten i at nå sine mål. Det kræver et planlagt struktureret program og prioritering af indsatsområder, og hvor mål formuleres med kursisten. Indsatsen dokumenters og evalueres i fællesskab i teamet. I det transdisciplinære samarbejde er det stadig teamet, som varetager det direkte arbejde omkring kursisten. Men her er det alle de fagpersoner, som er på arbejde, som skal kunne videreføre den træning og rehabiliteringsindsats, som er sat i gang i samarbejde med kursisten, fx så alle kan gangtræne med kursisten til og fra lejligheden. Fordelen ved denne arbejdsform er, at teamets samlede handlekompetence øges i rehabiliteringsindsatsen. Det kræver en tæt vejledning fra hver faggruppe med en fin balance i arbejdsindholdet, således at fagpersonerne ikke overskrider grænsen for egen autorisation og uddannelse. Med kollegaernes bevidsthed om Rehabiliteringscentrets interne samarbejdsformer får vi bevidst fokus på den tværfaglige rehabilitering, hvor hver fagperson bidrager med mere faglig viden og private interesser - hvilket giver kreativitet og arbejdsglæde til gavn for kursisterne.

40 STATUSNOTAT JUNI 2014 Side 5 SIDE 5 Viden Alle arbejdsgange, træningsmetoder og hverdagsopgaver er tilrettelagt ud fra overvejelser om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til at møde de behov, vores kursister har. Vi vil være på forkant med den nyeste viden og har fokus på intern vidensdeling og videnspredning og best practice inden for den tværfaglige rehabilitering og træning. Vi sikrer denne viden ved at arbejde intenst med vores egen viden, men også ved at have etableret delemedarbejdere både med Træningsenheden Aalborg Kommune og med træningsenheden på Aalborg Universitetshospital, hvor rehabiliteringscentret frikøber fysio- og ergoterapeuter med deres special viden. Det betyder, at centrets personale løbende opdateres med nye tiltag i kommunalt og regionalt regi. Samarbejdet med Aalborg Universitetshospital er banebrydende og kræver nytænkning. Samarbejde på tværs af sektorer er en nødvendighed for at møde de krav, udviklingen stiller. Både patienter/kursister, rehabiliteringscenter og hospital har haft stort udbytte deraf. Samarbejdet evalueres til efteråret mhp., hvordan det kan udbygges yderligere. Sammenhæng og samskabelse Det fælles samarbejde med etablering af delemedarbejdere med både hospitalets og kommunens træningsenhed betyder også, at vi er med til at skabe sammenhæng i kursisternes forløb. Vi skaber en rød tråd i kursistens forløb fra en indlæggelse på sygehuset via genoptræning på rehabiliteringscentret til borgerens fortsatte tilværelse i eget hjem efter endt ophold. Rehabiliteringscentret samarbejder også med Sundhedscentret, som foretager et sundhedstjek på kursisterne 1 2 uger før de returnerer til eget hjem fra rehabiliteringscentret. Ved samme lejlighed modtager kursisten samtidig oplysninger om de muligheder, der er for opfølgning på Sundhedscentret efter endt ophold hos rehabiliteringscentret. Mange kursister kan profitere af kontakten med Sundhedscentret. Udearealer På rehabiliteringscentret tror vi på, at det vil forbedre rehabiliteringsmulighederne for vores kursister at have udearealer, som motiverer og inspirerer til aktivitet som supplement til de andre aktiviteter. Derfor har vi fra foråret 2014 været initiativtager til et fælles projekt, hvor rehabiliteringscentret har ansat en projektleder i en periode og er indgået partnerskab med omkringliggende kommunale institutioner (Mou Skole, Pleje- og Aktivitetscenter) og byens borgere via KystbySamrådet. Partnerskabet har indgået samarbejde med tre Borgerforeninger, Ungdomsklub, Idrætsforening, Dagpleje, Børnehave og seneste er Kirken kommet med. Formålet er at få flest mennesker med ud i naturen, som er lige uden for døren, og dermed skabe sundhed, trivsel og socialt samvær på tværs af matrikler, alder og funktionsniveau.

41 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE Side 6 STATUSNOTAT JUNI 2014 Borgercase Victoria Victoria er 20 år, og har fra februar været på 12-ugers ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg. Derefter fik hun tilbudt opfølgning og træning i en overgangsperiode ved centrets omsorgsteam og fysioterapeuter, da vi vurderede, at det var uhensigtsmæssigt at Victoria afsluttede sit forløb på grund af sin forrygende udvikling og konstante fremgang. Victoria har astma med lungeproblemer og var bl.a. indlagt 7 måneder på lungemedicinsk afdeling. Efter udskrivelsen fik hun mindst 4 gange dagligt hjemmehjælp: Jeg kunne ikke en pind selv ikke engang tage trøje på. Victoria brugte kørestol og kunne ikke holde til at sidde eller stå ret længe af gangen og kunne derfor ikke lave mad. Da Victoria ankom til Rehabiliteringscenter Aalborg var det halvandet år siden, hun havde levet et aktivt livt. Jeg fik massiv genoptræning det fysiske var fantastisk og det psykiske var endnu bedre. Victoria fortæller, at hun efter et langt sygdomsforløb skulle af-hospitaliseres og tilbage til det normale liv. Af de forskellige faggrupper fik hun redskaber i form af hjælpemidler og teknikker og lærte at affinde sig med de nye metoder - til at klare sig på de dårlige dage og lære at leve med sygdommen. Hun klarer nu sig selv og har genfundet glæden. Jeg var før en syg lille pige og nu er jeg en ung sprudlende dame. Hverdagsrehabiliteringen blev krydret med meningsfulde aktiviteter, som gav Victoria fornyet gnist. Hun fik fysisk styrketræning og trænede sig op fra kørestolen. Fysioterapeut tog musikinstrumenter med på arbejde og spillede duet med Victoria, som fik lungetræning ved at spille på blæseinstrument. Victoria fik ligeledes lungetræning ved den daglige morgensang. Hun fik også psykisk og praktisk støtte af centrets pædagoger, omsorgsteam, assistenter og ergoterapeuter, hvor der var fokus på kost og ernæring, madlavning, struktur på hverdagen samt brug af hjælpemidler i arbejdsopgaver.

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv 1 Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV Ældreområdet, Svendborg Kommune November 2014 nye veje til aktivt liv 3 Indhold Forord 5 1.0 Indledning 7 Projektet baggrund

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evaluering af Online KOL-rehabilitering

Evaluering af Online KOL-rehabilitering Hospital Bispebjerg Hospital Lungemedicinsk Ambulatorium Evaluering af Online KOL-rehabilitering et pilotprojekt med tilbud om online KOL-rehabilitering til patienter, som ikke har mulighed for at komme

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt.

DAUGAARDMETODEN. En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. DAUGAARDMETODEN En netværksmodel til intensivering af optræningsindsatsen for børn og unge med erhvervet hjerneskade i Viborg og Århus Amt. Viborg Amt Lene Daugaard og Aase Tromborg RAPPORT D. 1/4 2007

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere