AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den , kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1"

Transkript

1 AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Mødet den , kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Træning før pleje v/ove G. Jensen Handleplaner på baggrund af tilsyn fra REVAS og Embedslægen Orientering: statusnotat Rehabiliteringscenter Aalborg juni Orientering: Evaluering af projekt loftlifte på plejehjem Orientering: Status på projekt loftlifte i eget hjem Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november Formandens orientering Økonomiopfølgning Ældrerådet Sager til orientering/drøftelse Orientering fra Ældrerådets repræsentanter Eventuelt

3 AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Tid Mødet den , kl. 09:30 Sted Danmarksgade 17, mødelokale 1 Afbud Til stede Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 1 kl. 09:30 Autorisation

4 Punkt 2. Godkendelse af referat Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 2 kl. 09:30 Autorisation

5 Punkt 3. Træning før pleje v/ove G. Jensen Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 3 kl. 09:30 Autorisation

6 Punkt 4. Handleplaner på baggrund af tilsyn fra REVAS og Embedslægen Hermed fremsendes handleplaner vedr. tilsyn fra henholdsvis REVAS og Embedslægen Handleplan Elmely juli 2014 Handleplan Revas Aagården, stuen Handleplan Solgården Revas maj 2014 Handleplan Storvorde embedslægen 2014 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 4 kl. 09:30 Autorisation

7 Punkt 5. Orientering: statusnotat Rehabiliteringscenter Aalborg juni Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At Ældre- og Handicapudvalget tager Status på Rehabiliteringscenter Aalborg juni 2014 til efterretning. Sagsfremstilling: For at styrke Ældre- og Handicapforvaltningens bestræbelser på at rehabilitere borgere, der har brug for kommunal hjælp, etablerede Ældre- og Handicapforvaltningen den 1. september 2013 Rehabiliteringscenter Aalborg. Centret er beliggende i Mou. Centret blev sat i fuld drift (14 pladser) med virkning fra 1. januar Rehabiliteringscenter Aalborgs budget er fastlagt på baggrund af erfaringer fra Esbjerg Kommune, hvor man i 2010 etablerede et døgnrehabiliteringscenter rettet mod ældre borgere. Der viste erfaringerne, at en rehabiliteringsindsats med en gennemsnitlig varighed på 6 uger, reducerede behovet for hjemmehjælp med 5,1 time om ugen. Disse tal, omregnet til forholdene på Rehabiliteringscenter Aalborg viste, at centret med 14 pladser, en gennemsnitlig belægning på 85 % (103 forløb årligt) og et gennemsnitligt reduceret behov for hjemmehjælp pr. uge pr. kursist på 5,1 timer ville kunne indtjene (=spare) de 9,6 mio. kr., der skal til for at drive stedet. Med henblik på at orientere Ældre- og Handicapudvalget om midtvejsstatus 2014, er vedlagte statusrapport udarbejdet. Status faktuelle tal: MÅLTAL (Esbjerg Kommune) Status Rehabiliteringscenter Aalborg Antal kursister siden driftsstart Gennemsnitsalder på kursisterne 76 år Gennemsnitlig varighed af opholdene 42 dage 36 dage Gennemsnitlig reduktion i hjælp pr uge pr borger umiddelbart efter udskrivning 5,1 timer 9,2 timer Gennemsnitlig reduktion i hjælp pr uge pr borger 3 mdr. efter udskrivning? 8,1 timer Samlet årlig bruttobesparelse på afsluttede 6,7 mio. 1) forløb i 2014 pr. 28/7 Tilbagefaldsfaktor (anslået 20 % første år) -1,3 mio. 2) Korrigeret bruttobesparelse årligt 5,4 mio. Drift Rehabiliteringscentret ultimo juli ,5 mio. Nettoresultat (overskud) 0,9 mio. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 5 kl. 09:30 Autorisation

8 1) Beløbet angiver det samlede beløb, der brutto spares årligt for de kursister, der er afsluttet i Beløbet angiver således ikke det beløb, der spares ind i kalenderåret Beløbet er eksklusive den besparelse, der lidt kunstigt opnås ved, at kursisterne ikke får hjemmehjælp, mens de er indskrevet på Rehabiliteringscentret. 2) Ved tilbagefaldsfaktor forstås den andel af den reducerede hjælp, der indenfor det første år må genbevilges, fordi kursisten eller nogle af kursisterne (helt eller delvist) er faldet tilbage til tidligere funktionsniveau. Der forskes p.t. på lands- og verdensplan i, hvor stor tilbagefaldsfaktoren er, men ingen tør på nuværende tidspunkt komme med et nogenlunde sikkert bud. Vi har valgt indtil videre at bruge en faktor på 20 % det første år. Det er vigtigt at bemærke, at der naturligvis kan arbejdes med denne faktor. Hvis vi blot afbryder forbindelsen totalt med kursisten efter endt ophold, vil faktoren blive relativt høj, og den vil blive lavere, hvis vi bevarer forbindelsen. Vi har sat forskellige tiltag i gang for at bevare forbindelsen. Bilag 1: En uddybende status på Rehabiliteringscenter Aalborg samt en beskrivelse af opholdet set med 3 kursisters øjne. Tidsplan: Forvaltningsledelsen: Ældre- og Handicapudvalget: Handicaprådet (orientering): Ældrerådet (orientering): FMU-ÆH: Beslutning: Godkendt. Statusnotat - juni 2014 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 6 kl. 09:30 Autorisation

9 Punkt 6. Orientering: Evaluering af projekt loftlifte på plejehjem Ældre - og Sundhed fremsender hermed Evaluering af projekt loftlifte på plejehjem til Ældrerådets orientering. Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede i forbindelse med budget , at indføre loftlifte og elektrisk højdeindstillede badestole/toiletstole med elektrisk sædetilt på kommunens plejehjem. Opgaven med at levere, montere og implementere loftlifte og elektrisk højdeindstillede bade/toiletstole er udført i perioden januar 2013 december Styregruppen for projekt loftlifte på plejehjem har besluttet, at evaluere projektet med det formål at vurdere effekterne af de implementerede hjælpemidler. Evalueringens primære fokus er på den bruger og medarbejderoplevede kvalitet. Evalueringen af projekt loftlifte på plejehjem indikerer, at projektet har: Medført en arbejdsmiljømæssig gevinst Medarbejdernes arbejdsgange og arbejdsmiljø er forbedret. På 96 % af kommunens plejehjem vurderer plejehjemslederen, at projekt loftlifte i høj/meget høj grad har været med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. På den lange bane er målet at forhindre nedslidning af medarbejdere. Det er endnu for tidligt at måle på. Tal fra kommunens arbejdsskadekontor viser dog, at antallet af fraværsdage grundet løft/støtte af bruger blandt personalet på plejehjemmene i første halvår 2014 var reduceret med 73 % samlet set, sammenlignet med første halvår af Fastholdt og forbedret serviceniveauet overfor borgeren Evalueringen viser, at servicen i forflytningssituationer med ekstra plejekrævende borgere er blevet bedre med indførelsen af de nye hjælpemidler. Frigivet ressourcer Antallet af medarbejdere ved forflytning af plejekrævende borgere er reduceret. såvel medarbejdere som ledere oplever, at der generelt er frigivet ressourcer som følge af indførelsen af loftlifte på samtlige plejehjem. Målet om at kun 1 medarbejder udfører forflytningen i 50 % af forflytningerne er endnu ikke indfriet på alle plejehjem. Det kræver et vedvarende fokus fra medarbejdere såvel som ledelse, at indfri den ønskede reduktion. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 7 kl. 09:30 Autorisation

10 Evalueringen af projekt loftlifte på plejehjem giver anledning til: 1) at der arbejdes med at sikre et vedvarende fokus på brugen af loftlifte, herunder et tæt samarbejde mellem personalet på plejehjemmene og forflytningsvejlederne, således at målet om en 50 % reduktion kan indfries på alle kommunens plejehjem 2) at plejehjemsledernes ansvar for optimal udnyttelse af loftliftene præciseres og at det samtidigt sikres, at plejehjemslederne får den nødvendige faglige support fra forflytningsvejlederne til varetagelse af opgaven Det anbefales, at der udarbejdes en handleplan for ovenstående to fokuspunkter og at der følges op efter 6 måneder. Bilag Evalueringsrapport Tidsplan: FL (godkendelse af høringsgrundlag) AMU-ÆS (høring) FMU ÆH (høring) FL (godkendelse) Ældrerådet (orientering) Ældre- Handicapudvalget (orientering) Evalueringsrapport projekt loftlifte, september2014 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 8 kl. 09:30 Autorisation

11 Punkt 7. Orientering: Status på projekt loftlifte i eget hjem Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering: At Myndighedsafdelingen fortsætter screeningen af samtlige 150 borgere, der i dag har gulvlifte med henblik på opsætning af loftlifte. At samtlige 650 medarbejdere i den kommunale hjemmepleje gennemfører en 6 timers uddannelse i efteråret Der frikøbes 3 ekstra interne forflytningsvejledere til at stå for efteruddannelserne resten af året. At hjemmeplejen kompenseres for merudgiften til uddannelsen af 650 medarbejdere. At Myndighedsafdelingen foretager en evaluering af bruger- og medarbejderoplevet kvalitet og af de økonomiske effekter. De økonomiske effekter forelægges inden udgangen af 2. kvartal 2015 og den bruger- og medarbejderoplevet kvalitet inden udgangen af Sagsbeskrivelse I forbindelse med Mål og Indsatser var et af målene, at forvaltningen undersøgte mulighederne for nye forflytningsmetoder i borgernes eget hjem. I den forbindelse blev Fornyelsesfonden ansøgt om støtte på 1,5 mio. kr. til et projekt om innovative forflytninger i eget hjem. Ældreog Handicapudvalget godkendte projektet den 20. marts Den 4. marts 2014 behandlede Forvaltningsledelsen statusrapporten for undersøgelsesdelen og besluttede, at der skulle søges om midler ved fornyelsesfonden til næste fase - indkøbsdelen. Tilsagn om tilskuddet til indkøbsdelen blev modtaget i juni 2014 og forvaltningen arbejdede herefter videre med projektet af tre spor: Spor 1 opsætning af loftlifter i eget hjem Spor 2 indkøb af trænende hjælpemidler Spor 3 et samarbejde om nye sejltyper I forbindelse med udvalgets behandling af Status på Innovationsprojekter den 11. juni 2014 var der under de konkrete projektplaner fremført, at der arbejdes med at opsætte flere loftlifte fra Guldmann i private hjem i 2014 og at dette sker efter individuelle vurderinger. Udbuddet der blev gennemført på plejehjemsområdet indeholdt også mulighed for opsætning i eget hjem. Loftlifte i eget hjem På baggrund af individuelle vurderinger har Myndighedsafdelingen nu screenet 30 borgere af de 150 borgere, der forflyttes med gulvlift. Af de 30 er der 19 som har fået udskiftet gulvlift med lofts- Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 9 kl. 09:30 Autorisation

12 lift. I screeningen indgår også andre forflytningshjælpemidler, såsom Vendlet, 4ways Glide, Borrengia badestole, Twinsheet turner m.m. For at medarbejder kan anvende loftlifte sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal de gennemføre et uddannelsesforløb i loftliftene og nye forflytningsmetoder. Dette har givet forskellige udfordringer dels omkring antallet af medarbejdere i hjemmeplejen som skal uddannes, dels om omfanget af uddannelsen og endelig om udgiften til gennemførelse af uddannelsen for såvel Hjemmelplejen som Forflytningsteamet. Hjemmeplejen bør kompenseres for de udgifter de har i forbindelse med tidsforbruget, når medarbejdere er på uddannelse. Forflytningsteamet kan ikke med de nuværende ressourcer gennemføre uddannelserne. Økonomisk potentiale På baggrund af den gennemførte screening skønnes det, at der af de godt 150 borgere med gulvlift vil være 95 personer der med fordel vil kunne skifte til en loftslift. Det skønnes løseligt, at der er en gennemsnitlig timereduktion på 6 timer pr. bruger der skifter til loftlift. Det vil svare til timer årligt (6x52x95), eller 11,5 mio. kr. årligt (29.640x387). Ovenstående beregninger er meget usikre dels omkring timereduktionen dels er der brugt timepris for dag. Men det indikerer dog, at der er et stort potentiale i projektet. Der er kun foretaget ny visitering ved 5 af de 19 borgere og her svinger justeringen mellem 35 minutter og 10 timer ugentligt. Borgeren der kun er omvisiteret 35 minutter har fået opsat loftlifte, da borgerne alternativt indenfor en kort tidshorisont ville skulle have yderligere hjælp på grund af sygdomsforløbet. De 14 resterende borgerne omvisiteres, når medarbejderne er efteruddannet. Den endelige timereduktion opgøres af myndighedsafdelingen, når projektet er afsluttet. Andre gevinster En stor sidegevinst ved at anvende loftlifte frem for gulvlifte er, at borgerne ikke skal vente på at nummer 2 medarbejder kommer til hjemmet. Dermed kan forflytningen til evt. toiletbesøg ske hurtigere og dette forventes at give en højere livskvalitet for borgere. Disse arbejdsgangene gør det lettere for hjemmeplejen, at koordinere arbejdstiden og uproduktiv vejtid minimeres. Desuden er forflytningsmetoden en mere aktiv metode for borgeren og det forventes at borgeren i højere grad vedligeholder deres funktionsevner og derigennem forebygger yderligere behov for hjælp på sigt. Omkostninger Der er til projektet tilknyttet en række engangsomkostninger. Det skønnes, at der skal udarbejdes et uddannelsesforløb på i alt 6 timer for samtlige faste medarbejdere i hjemmeplejen. Herfra kan dog modregnes den andel af medarbejdere, der mangler den obligatoriske 3 timers uddannelse i år. Hjemmeplejen har skønnet, at udgiften hertil er ca. 1,5 mio. kr. Hjemmeplejen er pt. ved at undersøge om der kan ske finansieres via kompetencefonden. Uddannelsen vurderes at være nødvendig for projektets gennemførelse og er et generel kompetenceløft for medarbejdere. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 10 kl. 09:30 Autorisation

13 Ud over udgiften til hjemmeplejen skal der finansieres 3 undervisere resten af Dette sker ved frikøb af medarbejdere fra hjemmeplejen eller plejehjem, der i forvejen har den fornødne uddannelse som forflytningsvejleder. Udgiften hertil skønnes at til omkring 0,3 mio. kr. Anskaffelser af hjælpemidler finansieres af myndighedsafdelingens innovationspulje og anskaffes igennem hjælpemiddeldepotets indkøbsaftaler. Udgiften til etablering af loftslifte ligger på omkring kr. pr. bolig. Tidsplan Forvaltningsledelsen AMU-ÆS Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 11 kl. 09:30 Autorisation

14 Punkt 8. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at orienteringen om Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelsen af digital post 1. november 2014 tages til efterretning. Sagsfremstilling Folketinget har besluttet, at alle borgere over 15 år fra den 1. november 2014 skal modtage post fra det offentlige som digital post. Som udgangspunkt skal alle modtage deres post digitalt, men man kan dog fortsætte med at få sin post på papir, hvis man lever op til en af fem grunde til at blive fritaget. Det er ikke alle borgere, der er klar til at modtage digital post fra det offentlige. Dette gælder også blandt de ældre borgere, ligesom borgere med handicap kan have vanskeligheder med at bruge digital post pga. fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Aalborg Kommune har iværksat en kampagne, der informere og hjælper borgerne i gang med digital post. For yderligere at hjælpe ældre og handicappede borgere med digitaliseringen har Ældre- og Handicapforvaltningen iværksat nedenstående initiativer, der kan hjælpe dem i gang med digitaliseringen eller sikre, at borgeren bliver fritaget for digital post. 1. Ældre og Sundhed Aktivitetscentrene På alle Aalborg Kommunes aktivitetscentre stilles der PC-udstyr til rådighed for brugerne. Et korps på ca. 90 frivillige underviser i IT og hjælper aktivitetscentrenes brugere med at blive digitale borgere. Udgifterne til PC-udstyr mv. afholdes af centrerrådenes budgetter, via ansøgninger til private og almennyttige fonde mv. SeniorDigital SeniorDigital er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Ældre Sagen, der blev indgået i Formålet med projektet er at undervise ældre i at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, tilbyde medbetjening, hvis det er nødvendigt og give råd og tips vedrørende IT-sikkerhed. Ældre- og Handicapforvaltningen har 4 medarbejdere i seniorjob og aktivering i SeniorDigital, der hjælper de ældre borgere med de offentlige hjemmesider og selvbetjeningsløsninger pr. telefon og ved personligt fremmøde. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 12 kl. 09:30 Autorisation

15 Hvis alder, sygdom eller gangbesvær forhindrer en ældre borger i at bruge kommunens ITundervisningstilbud på aktivitetscentrene eller bibliotekerne, tilbyder SeniorDigital at hjælpe borgeren i gang med IT i deres eget hjem. Siden maj 2013 har SeniorDigital besøgt 230 ældre borgere i eget hjem og hjulpet dem i gang med digital post, de offentlige selvbetjeningsløsninger, netbank mv. Hvis borgeren ikke selv har en computer, råder SeniorDigital over 3 computeren, som borgeren kan låne i en begrænset periode. SeniorDigital afholder endvidere informationsmøder på kommunens aktivitetscentre, hvor brugerne får demonstreret digital post, får hjælp til at komme i gang med digitaliseringen og har mulighed for at blive fritaget, hvis de ikke kan modtage digital post fra det offentlige. Endelig bemander SeniorDigital IT-caféen på Fremtidens Plejehjem, som er åben for plejehjemmets beboere, deres pårørende og borgere i lokalsamfundet. Hvis det er mest hensigtsmæssigt, kan medarbejderne i SeniorDigital straksudstede NemID, så de kan hjælpe borgeren i gang med det samme. Senior Digital har et budget på kr ,-, der bruges til informationsmaterialer, leasing af bil, kørsel, IT-udstyr og telefoner, møder, samt arrangementer for borgere, frivillige og forvaltningens digitale ambassadører. Samarbejde med Tech College Aalborg om PC-hjælp Ældre- og Handicapforvaltningen har indgået samarbejde med Tech College Aalborg, hvor lærlinge på uddannelsen til IT-supporter, der er i skolepraktik, hjælper ældre med IT og de offentlige digitale serviceløsninger. Initiativet bærer navnet PC-hjælp til ældre borgere og indebærer ikke udgifter for Ældre- og Handicapforvaltningen eller borgeren. Ideen er at de studerende f.eks. kan undervise i brug af IPad/tablet, tage på hjemmebesøg eller via et callcenter på skolen rådgive ældre borgere om køb og brug af PC, IPad eller tablet samt med selvbetjening på de offentlige hjemmesider. Målet med samarbejdet er at skabe et trygt miljø, hvor IT-svage ældre oplever, at der er hjælp at hente, som tager udgangspunkt i netop deres situation. Samtidig skabes der en meningsfuld skolepraktik for de studerende på uddannelsen til PC-supporter, som opfylder målene for praktikdelen af deres uddannelse. PC-hjælp til Ældre går officielt i luften d. 2. oktober Tech College Aalborg afholder udgifterne til informationsfolder mv. Fritagelse for digital post For at sikre at de ældre, der ikke er i stand til at bruge digital post, bliver fritaget, har Ældre- og Handicapforvaltningen udarbejdet to flyere, der informerer om overgangen til digital post: hvordan man bruger digital post, fordelene ved digital post, læseadgang til digital post og hvordan man søger om fritagelse for digital post. SeniorDigital har distribueret de to flyere sammen med fritagelses- og fuldmagtsblanketter til alle kommunens hjemmeplejegrupper, plejehjemmene, sygeplejen og rengøringsenheden, som søger for, Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 13 kl. 09:30 Autorisation

16 at blanketterne bliver udfyldt for de borgere, der skal fritages for digital post. Medarbejderne i SeniorDigital indsamler blanketterne og indberetter borgerens fritagelse for digital post. Udgifterne til flyere mv. afholdes af SeniorDigitals budget. 2. Handicapafdelingen På handicapområdet er der en særlig opgave i at hjælpe, vejlede og støtte borgerne og deres pårørende vedr. digital post og digitaliseringen generelt. Handicapafdelingen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fagcentrene, handicapsekretariatet og SeniorDigital, der arbejder med digitale hjælpemidler på handicapområdet herunder med digital post. I forbindelse med dette arbejde har Handicapafdelingen udformet informationsmaterialer om indførelsen af digital post, der er specifikt rettet mod de tre målgrupper: borgere med handicap pårørende/værger ledere og medarbejdere på handicapområdet Materialerne orienterer om: hvad digital post er, hvordan man tilmelder sig digital post og hvilke forudsætninger det kræver at bruge digital post fordelene ved digital post hvordan læseadgang til digital post fungerer herunder hvordan man får og giver læseadgang til andres digitale post hvordan man skal forholde sig til digital post, hvis man er værge hvordan man bliver fritaget for digital post Materialerne distribueres direkte til de tre målgrupper, på KLIK og via Aalborg Kommunes hjemmeside. Tidsplan FL Udvalg Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 14 kl. 09:30 Autorisation

17 Punkt 9. Formandens orientering Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 15 kl. 09:30 Autorisation

18 Punkt 10. Økonomiopfølgning Ældrerådet Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 16 kl. 09:30 Autorisation

19 Punkt 11. Sager til orientering/drøftelse Invitation fra ældreordfører Astrid Kragh Konference i Vingsted Lukning af plejehjem ifbm. budget 2015 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 17 kl. 09:30 Autorisation

20 Punkt 12. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter AKA (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe) Arne Fischer Dit Blad Knud Erik Ledet Jørgen Linnemann Ane-Marie Viegh Jørgensen Madsøjlen Knud Drews Poul Henrik Hansen Jørgen Behrentzs Klagedialoggruppen Ane-Marie Viegh Jørgensen Allan Caspersen Ellen Jensen Følgegruppen vedr. landdistriktspolitikken Arne Fischer Projektgruppen vedrørende Misbrug Mona Jørgensen Rehabilitering Aalborg Eva-Vibeke Madsen Elektronisk nøglesystem Knud Drews Byggeri af 50 nye plejehjemsboliger Knud Erik Ledet Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 18 kl. 09:30 Autorisation

21 Punkt 13. Eventuelt Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 19 kl. 09:30 Autorisation

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Rehabiliteringscenter Aalborg - statusnotat juni 2014 Aalborg Kommune 2. ÅRGANG 1. NUMMER

37 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE Side 2 STATUSNOTAT JUNI 2014 Indhold 3 INDLEDNING Det første år i Mou. 9 BORGERCASE VICTORIA fra kørestol til hest 11 BORGERCASE KIRSTEN i arbejde igen 12 BORGERCASE ANE MARIE en daglig runde på 1 km 13 MÅLBARE EFFEKTER Opnåede resultater de første 9 måneder. 13 OPSUMMERING Tilbageblik på 1. halvår af 2014 og mål for resten af 2014.

38 STATUSNOTAT JUNI 2014 Side 3 SIDE 3 Indledning Kerneopgave Centret Målgruppe Det sociale Viden Sammenhæng Samskabelse Kerneopgaven Kerneopgaven for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune lyder: Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes familie og netværk. På Rehabiliteringscenter Aalborg deltager vi i løsningen af kerneopgaven ved at løfte vores kursisters funktionsniveau og gøre dem helt eller delvist uafhængig af kommunal hjælp. Rehabiliteringscentret Aalborg Rehabiliteringscentret er det mest intensive genoptræningstilbud i Ældre- og Handicapforvaltningen - nemlig med døgnophold. Det er målrettet borgere, hvis funktionsniveau er kraftigt nedsat og som får relativt meget hjemmehjælp typisk flere gange dagligt Rehabiliteringscentret har plads til 14 kursister. Hver kursist har sin egen lejlighed, men alle måltider indtages i det fælles køkken. Opholdets længde er fra 2 til 12 uger - afhængig af kursistens mål med opholdet. Centret er selvfinansierende. Det vil sige, at vi finansieres af den besparelse, der opnås ved, at borgerne bliver helt eller delvist selvhjulpne efter endt ophold hos os, og derfor skal have mindre hjælp. Vi arbejder inter- og transdisciplinært og efter Hvidbogens definition 1 på rehabilitering. Målgruppe beskrivelse Målgruppen for kursister til et ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg er alment svækkede borgere i Aalborg Kommune. Svækkelsen kan f. eks. skyldes, at man har haft et langvarigt sygdomsforløb, har haft en fraktur, eller at man generelt er gået i stå. Man kan også være svækket pga KOL eller gigt. Vi er ikke et specialcenter, og tilbyder derfor ikke rehabiliteringsforløb for borgere med behov for speciel intensiv pleje og træning, f.eks ved parkinsons syge, svært sclerose eller senhjerneskade. På centret kræves, at kursisten er delvis selvhjulpen og kan bidrage til fællesskabet. Det sociale Det sociale og den højskoleagtige stemning er udgangspunktet for den trivsel, vi skaber her på stedet. Kursisterne forventes at bidrage til fællesskabet, således at hverdagen fungerer, fx deltager kursisterne i, at der kommer mad på bordet og at der efterfølgende bliver ryddet op i køkkenet. Derudover er der en dagsrytme med individuelle aktiviteter ud fra kursisternes individuelle mål og behov. Hverdag og weekend fyldes med fællesaktiviteter med socialt samvær og aktiviteter med fokus på kognitiv-, social- og fysisk træning, fx orienteringsløb med opgaver.

39 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE Side 4 STATUSNOTAT JUNI 2014 Arbejdsform Personalet arbejder interdisciplinært og til dels transdisciplinært med udgangspunkt i kursisternes behov, mål og værdier. Personalet arbejder i teams bestående af tre personer (assistent, ergoterapeut og fysioterapeut). Teamet arbejder målrettet med kursisten, og derudover har vi ad hoc indsatser fra relevante interne faggrupper, som pædagog, køkkenassistent, servicemedarbejder, it-medarbejder og vores omsorgsteam. I den interdisciplinære samarbejdsform har vi fokus på et tæt koordineret samarbejde, hvor hvert teammedlem anvender egen faglige ekspertise for at støtte kursisten i at nå sine mål. Det kræver et planlagt struktureret program og prioritering af indsatsområder, og hvor mål formuleres med kursisten. Indsatsen dokumenters og evalueres i fællesskab i teamet. I det transdisciplinære samarbejde er det stadig teamet, som varetager det direkte arbejde omkring kursisten. Men her er det alle de fagpersoner, som er på arbejde, som skal kunne videreføre den træning og rehabiliteringsindsats, som er sat i gang i samarbejde med kursisten, fx så alle kan gangtræne med kursisten til og fra lejligheden. Fordelen ved denne arbejdsform er, at teamets samlede handlekompetence øges i rehabiliteringsindsatsen. Det kræver en tæt vejledning fra hver faggruppe med en fin balance i arbejdsindholdet, således at fagpersonerne ikke overskrider grænsen for egen autorisation og uddannelse. Med kollegaernes bevidsthed om Rehabiliteringscentrets interne samarbejdsformer får vi bevidst fokus på den tværfaglige rehabilitering, hvor hver fagperson bidrager med mere faglig viden og private interesser - hvilket giver kreativitet og arbejdsglæde til gavn for kursisterne.

40 STATUSNOTAT JUNI 2014 Side 5 SIDE 5 Viden Alle arbejdsgange, træningsmetoder og hverdagsopgaver er tilrettelagt ud fra overvejelser om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til at møde de behov, vores kursister har. Vi vil være på forkant med den nyeste viden og har fokus på intern vidensdeling og videnspredning og best practice inden for den tværfaglige rehabilitering og træning. Vi sikrer denne viden ved at arbejde intenst med vores egen viden, men også ved at have etableret delemedarbejdere både med Træningsenheden Aalborg Kommune og med træningsenheden på Aalborg Universitetshospital, hvor rehabiliteringscentret frikøber fysio- og ergoterapeuter med deres special viden. Det betyder, at centrets personale løbende opdateres med nye tiltag i kommunalt og regionalt regi. Samarbejdet med Aalborg Universitetshospital er banebrydende og kræver nytænkning. Samarbejde på tværs af sektorer er en nødvendighed for at møde de krav, udviklingen stiller. Både patienter/kursister, rehabiliteringscenter og hospital har haft stort udbytte deraf. Samarbejdet evalueres til efteråret mhp., hvordan det kan udbygges yderligere. Sammenhæng og samskabelse Det fælles samarbejde med etablering af delemedarbejdere med både hospitalets og kommunens træningsenhed betyder også, at vi er med til at skabe sammenhæng i kursisternes forløb. Vi skaber en rød tråd i kursistens forløb fra en indlæggelse på sygehuset via genoptræning på rehabiliteringscentret til borgerens fortsatte tilværelse i eget hjem efter endt ophold. Rehabiliteringscentret samarbejder også med Sundhedscentret, som foretager et sundhedstjek på kursisterne 1 2 uger før de returnerer til eget hjem fra rehabiliteringscentret. Ved samme lejlighed modtager kursisten samtidig oplysninger om de muligheder, der er for opfølgning på Sundhedscentret efter endt ophold hos rehabiliteringscentret. Mange kursister kan profitere af kontakten med Sundhedscentret. Udearealer På rehabiliteringscentret tror vi på, at det vil forbedre rehabiliteringsmulighederne for vores kursister at have udearealer, som motiverer og inspirerer til aktivitet som supplement til de andre aktiviteter. Derfor har vi fra foråret 2014 været initiativtager til et fælles projekt, hvor rehabiliteringscentret har ansat en projektleder i en periode og er indgået partnerskab med omkringliggende kommunale institutioner (Mou Skole, Pleje- og Aktivitetscenter) og byens borgere via KystbySamrådet. Partnerskabet har indgået samarbejde med tre Borgerforeninger, Ungdomsklub, Idrætsforening, Dagpleje, Børnehave og seneste er Kirken kommet med. Formålet er at få flest mennesker med ud i naturen, som er lige uden for døren, og dermed skabe sundhed, trivsel og socialt samvær på tværs af matrikler, alder og funktionsniveau.

41 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE Side 6 STATUSNOTAT JUNI 2014 Borgercase Victoria Victoria er 20 år, og har fra februar været på 12-ugers ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg. Derefter fik hun tilbudt opfølgning og træning i en overgangsperiode ved centrets omsorgsteam og fysioterapeuter, da vi vurderede, at det var uhensigtsmæssigt at Victoria afsluttede sit forløb på grund af sin forrygende udvikling og konstante fremgang. Victoria har astma med lungeproblemer og var bl.a. indlagt 7 måneder på lungemedicinsk afdeling. Efter udskrivelsen fik hun mindst 4 gange dagligt hjemmehjælp: Jeg kunne ikke en pind selv ikke engang tage trøje på. Victoria brugte kørestol og kunne ikke holde til at sidde eller stå ret længe af gangen og kunne derfor ikke lave mad. Da Victoria ankom til Rehabiliteringscenter Aalborg var det halvandet år siden, hun havde levet et aktivt livt. Jeg fik massiv genoptræning det fysiske var fantastisk og det psykiske var endnu bedre. Victoria fortæller, at hun efter et langt sygdomsforløb skulle af-hospitaliseres og tilbage til det normale liv. Af de forskellige faggrupper fik hun redskaber i form af hjælpemidler og teknikker og lærte at affinde sig med de nye metoder - til at klare sig på de dårlige dage og lære at leve med sygdommen. Hun klarer nu sig selv og har genfundet glæden. Jeg var før en syg lille pige og nu er jeg en ung sprudlende dame. Hverdagsrehabiliteringen blev krydret med meningsfulde aktiviteter, som gav Victoria fornyet gnist. Hun fik fysisk styrketræning og trænede sig op fra kørestolen. Fysioterapeut tog musikinstrumenter med på arbejde og spillede duet med Victoria, som fik lungetræning ved at spille på blæseinstrument. Victoria fik ligeledes lungetræning ved den daglige morgensang. Hun fik også psykisk og praktisk støtte af centrets pædagoger, omsorgsteam, assistenter og ergoterapeuter, hvor der var fokus på kost og ernæring, madlavning, struktur på hverdagen samt brug af hjælpemidler i arbejdsopgaver.

Rehabiliteringscenter Aalborg - statusnotat juni 2014. Aalborg Kommune 2. ÅRGANG 1. NUMMER

Rehabiliteringscenter Aalborg - statusnotat juni 2014. Aalborg Kommune 2. ÅRGANG 1. NUMMER Rehabiliteringscenter Aalborg - statusnotat juni 2014 Aalborg Kommune 2. ÅRGANG 1. NUMMER NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE Side 2 STATUSNOTAT JUNI 2014 Indhold 3 INDLEDNING Det første år i Mou. 9 BORGERCASE

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Budget 2015-2018.... 3 4. Orientering: Test af skylle-

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

Resume af business case for ABT-projekt om forflytning

Resume af business case for ABT-projekt om forflytning Resume af business case for ABT-projekt om forflytning April 2011 Resume af business case for ABT-projekt om forflytning Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.:

Læs mere

Bilag 1 Status på Innovationsprojekter

Bilag 1 Status på Innovationsprojekter Bilag 1 Status på Innovationsprojekter Fremdrift på Innovationsprojekter, Q1 2015: Fremdrift og status på de igangværende innovationsprojekter præsenteres herunder: Først i oversigtsform i tabellen, der

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune

Udbredelse af velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune Udbredelse af velfærdsteknologi i Dette notat har det overordnede formål at dokumentere udviklingen i afvendelsen af velfærdsteknologi inden for det fælleskommunale program i. Notatet sammenstiller indrapporterede

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 06-03-2014 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet den 27. februar

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningen.... 3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE

Til medarbejdere. Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Til medarbejdere Nyhedsbrev projekt Aktivt Seniorliv juni 2012 KOLDING KOMMUNE Aktivt seniorliv Der er sket meget siden startskuddet for projekt Aktivt seniorliv i starten af året 2011. Styrk din hverdag

Læs mere

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv

GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED TRÆNING FØR PLEJE. gennem et aktivt seniorliv GÅ TRYGT HÅND I HÅND GENNEM ET AKTIVT SENIORLIV MED gennem et aktivt seniorliv Tag hånd om en aktiv tilværelse Træning før Pleje er et nyt visitationskoncept fra Aalborg Kommune, hvor vi sammen med dig

Læs mere

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI

UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT, MAJ 2016 DRAGØR KOMMUNE DET FÆLLESKOMMUNALE PROGRAM FOR UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI UDBREDELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI LOKAL STATUSRAPPORT 2016 Lokal Statusrapport Side 2 Udbredelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg

Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Dit liv din hverdag Hverdagstræning Evaluering 2013 Resumé-udgave Brøndby kommune Ældre og Omsorg Baggrund Denne udgave af evalueringsrapporten af hverdagstræning Dit liv din hverdag giver en kort fremstilling

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Februar 2015 Sundhedsudvalget Indsats Beskrivelse Status august Indsatsområde: Styrket indsats rehabilitering og træning. Rehabilitering og forebyggelse Mere

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

v. Gerda Jakobsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

v. Gerda Jakobsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Punkt 5. Status på tilbud til borgere med smerter i ryggen finansieret gennem de statslige kronikermidler - en udmøntning af sygdomsspecifik sundhedsaftale vedr. muskel skelet sygdomme. 2010-28362. Orientering:

Læs mere

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Dette er en projektskitse for hverdagsrehabiliteringsprojektet Aktivt hverdagsliv. 1. Projektleders navn: Trine Rosdahl og Sonja Vinkler Arbejdsadresse: Hold-an

Læs mere

Tyngde Start-Slut, Alle

Tyngde Start-Slut, Alle Evaluering af Korttidscenter I 2013 blev der oprettet et korttidscenter i Center Sundhed, og det blev besluttet at indsatsen skulle evalueres i 2014. Formålet med Korttidscenteret er, at borgeren skal

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN OMDREJNINGSPUNKT Velfærdsteknologi på plejecentre - muligheder,

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015

Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Storyboard præsentation læringsseminar 5 November 10-11 2015 Team: Hjemmeplejen Frederiksberg Sølvi, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Ninette, sosu.hjælper i Hjemmehjælpsgruppe 32 Nattanun, sosu.hjælper

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere