AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den , kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 02.10.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1"

Transkript

1 AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Mødet den , kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Træning før pleje v/ove G. Jensen Handleplaner på baggrund af tilsyn fra REVAS og Embedslægen Orientering: statusnotat Rehabiliteringscenter Aalborg juni Orientering: Evaluering af projekt loftlifte på plejehjem Orientering: Status på projekt loftlifte i eget hjem Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november Formandens orientering Økonomiopfølgning Ældrerådet Sager til orientering/drøftelse Orientering fra Ældrerådets repræsentanter Eventuelt

3 AALBORG KOMMUNE Ældrerådet Tid Mødet den , kl. 09:30 Sted Danmarksgade 17, mødelokale 1 Afbud Til stede Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 1 kl. 09:30 Autorisation

4 Punkt 2. Godkendelse af referat Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 2 kl. 09:30 Autorisation

5 Punkt 3. Træning før pleje v/ove G. Jensen Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 3 kl. 09:30 Autorisation

6 Punkt 4. Handleplaner på baggrund af tilsyn fra REVAS og Embedslægen Hermed fremsendes handleplaner vedr. tilsyn fra henholdsvis REVAS og Embedslægen Handleplan Elmely juli 2014 Handleplan Revas Aagården, stuen Handleplan Solgården Revas maj 2014 Handleplan Storvorde embedslægen 2014 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 4 kl. 09:30 Autorisation

7 Punkt 5. Orientering: statusnotat Rehabiliteringscenter Aalborg juni Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At Ældre- og Handicapudvalget tager Status på Rehabiliteringscenter Aalborg juni 2014 til efterretning. Sagsfremstilling: For at styrke Ældre- og Handicapforvaltningens bestræbelser på at rehabilitere borgere, der har brug for kommunal hjælp, etablerede Ældre- og Handicapforvaltningen den 1. september 2013 Rehabiliteringscenter Aalborg. Centret er beliggende i Mou. Centret blev sat i fuld drift (14 pladser) med virkning fra 1. januar Rehabiliteringscenter Aalborgs budget er fastlagt på baggrund af erfaringer fra Esbjerg Kommune, hvor man i 2010 etablerede et døgnrehabiliteringscenter rettet mod ældre borgere. Der viste erfaringerne, at en rehabiliteringsindsats med en gennemsnitlig varighed på 6 uger, reducerede behovet for hjemmehjælp med 5,1 time om ugen. Disse tal, omregnet til forholdene på Rehabiliteringscenter Aalborg viste, at centret med 14 pladser, en gennemsnitlig belægning på 85 % (103 forløb årligt) og et gennemsnitligt reduceret behov for hjemmehjælp pr. uge pr. kursist på 5,1 timer ville kunne indtjene (=spare) de 9,6 mio. kr., der skal til for at drive stedet. Med henblik på at orientere Ældre- og Handicapudvalget om midtvejsstatus 2014, er vedlagte statusrapport udarbejdet. Status faktuelle tal: MÅLTAL (Esbjerg Kommune) Status Rehabiliteringscenter Aalborg Antal kursister siden driftsstart Gennemsnitsalder på kursisterne 76 år Gennemsnitlig varighed af opholdene 42 dage 36 dage Gennemsnitlig reduktion i hjælp pr uge pr borger umiddelbart efter udskrivning 5,1 timer 9,2 timer Gennemsnitlig reduktion i hjælp pr uge pr borger 3 mdr. efter udskrivning? 8,1 timer Samlet årlig bruttobesparelse på afsluttede 6,7 mio. 1) forløb i 2014 pr. 28/7 Tilbagefaldsfaktor (anslået 20 % første år) -1,3 mio. 2) Korrigeret bruttobesparelse årligt 5,4 mio. Drift Rehabiliteringscentret ultimo juli ,5 mio. Nettoresultat (overskud) 0,9 mio. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 5 kl. 09:30 Autorisation

8 1) Beløbet angiver det samlede beløb, der brutto spares årligt for de kursister, der er afsluttet i Beløbet angiver således ikke det beløb, der spares ind i kalenderåret Beløbet er eksklusive den besparelse, der lidt kunstigt opnås ved, at kursisterne ikke får hjemmehjælp, mens de er indskrevet på Rehabiliteringscentret. 2) Ved tilbagefaldsfaktor forstås den andel af den reducerede hjælp, der indenfor det første år må genbevilges, fordi kursisten eller nogle af kursisterne (helt eller delvist) er faldet tilbage til tidligere funktionsniveau. Der forskes p.t. på lands- og verdensplan i, hvor stor tilbagefaldsfaktoren er, men ingen tør på nuværende tidspunkt komme med et nogenlunde sikkert bud. Vi har valgt indtil videre at bruge en faktor på 20 % det første år. Det er vigtigt at bemærke, at der naturligvis kan arbejdes med denne faktor. Hvis vi blot afbryder forbindelsen totalt med kursisten efter endt ophold, vil faktoren blive relativt høj, og den vil blive lavere, hvis vi bevarer forbindelsen. Vi har sat forskellige tiltag i gang for at bevare forbindelsen. Bilag 1: En uddybende status på Rehabiliteringscenter Aalborg samt en beskrivelse af opholdet set med 3 kursisters øjne. Tidsplan: Forvaltningsledelsen: Ældre- og Handicapudvalget: Handicaprådet (orientering): Ældrerådet (orientering): FMU-ÆH: Beslutning: Godkendt. Statusnotat - juni 2014 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 6 kl. 09:30 Autorisation

9 Punkt 6. Orientering: Evaluering af projekt loftlifte på plejehjem Ældre - og Sundhed fremsender hermed Evaluering af projekt loftlifte på plejehjem til Ældrerådets orientering. Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede i forbindelse med budget , at indføre loftlifte og elektrisk højdeindstillede badestole/toiletstole med elektrisk sædetilt på kommunens plejehjem. Opgaven med at levere, montere og implementere loftlifte og elektrisk højdeindstillede bade/toiletstole er udført i perioden januar 2013 december Styregruppen for projekt loftlifte på plejehjem har besluttet, at evaluere projektet med det formål at vurdere effekterne af de implementerede hjælpemidler. Evalueringens primære fokus er på den bruger og medarbejderoplevede kvalitet. Evalueringen af projekt loftlifte på plejehjem indikerer, at projektet har: Medført en arbejdsmiljømæssig gevinst Medarbejdernes arbejdsgange og arbejdsmiljø er forbedret. På 96 % af kommunens plejehjem vurderer plejehjemslederen, at projekt loftlifte i høj/meget høj grad har været med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø. På den lange bane er målet at forhindre nedslidning af medarbejdere. Det er endnu for tidligt at måle på. Tal fra kommunens arbejdsskadekontor viser dog, at antallet af fraværsdage grundet løft/støtte af bruger blandt personalet på plejehjemmene i første halvår 2014 var reduceret med 73 % samlet set, sammenlignet med første halvår af Fastholdt og forbedret serviceniveauet overfor borgeren Evalueringen viser, at servicen i forflytningssituationer med ekstra plejekrævende borgere er blevet bedre med indførelsen af de nye hjælpemidler. Frigivet ressourcer Antallet af medarbejdere ved forflytning af plejekrævende borgere er reduceret. såvel medarbejdere som ledere oplever, at der generelt er frigivet ressourcer som følge af indførelsen af loftlifte på samtlige plejehjem. Målet om at kun 1 medarbejder udfører forflytningen i 50 % af forflytningerne er endnu ikke indfriet på alle plejehjem. Det kræver et vedvarende fokus fra medarbejdere såvel som ledelse, at indfri den ønskede reduktion. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 7 kl. 09:30 Autorisation

10 Evalueringen af projekt loftlifte på plejehjem giver anledning til: 1) at der arbejdes med at sikre et vedvarende fokus på brugen af loftlifte, herunder et tæt samarbejde mellem personalet på plejehjemmene og forflytningsvejlederne, således at målet om en 50 % reduktion kan indfries på alle kommunens plejehjem 2) at plejehjemsledernes ansvar for optimal udnyttelse af loftliftene præciseres og at det samtidigt sikres, at plejehjemslederne får den nødvendige faglige support fra forflytningsvejlederne til varetagelse af opgaven Det anbefales, at der udarbejdes en handleplan for ovenstående to fokuspunkter og at der følges op efter 6 måneder. Bilag Evalueringsrapport Tidsplan: FL (godkendelse af høringsgrundlag) AMU-ÆS (høring) FMU ÆH (høring) FL (godkendelse) Ældrerådet (orientering) Ældre- Handicapudvalget (orientering) Evalueringsrapport projekt loftlifte, september2014 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 8 kl. 09:30 Autorisation

11 Punkt 7. Orientering: Status på projekt loftlifte i eget hjem Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering: At Myndighedsafdelingen fortsætter screeningen af samtlige 150 borgere, der i dag har gulvlifte med henblik på opsætning af loftlifte. At samtlige 650 medarbejdere i den kommunale hjemmepleje gennemfører en 6 timers uddannelse i efteråret Der frikøbes 3 ekstra interne forflytningsvejledere til at stå for efteruddannelserne resten af året. At hjemmeplejen kompenseres for merudgiften til uddannelsen af 650 medarbejdere. At Myndighedsafdelingen foretager en evaluering af bruger- og medarbejderoplevet kvalitet og af de økonomiske effekter. De økonomiske effekter forelægges inden udgangen af 2. kvartal 2015 og den bruger- og medarbejderoplevet kvalitet inden udgangen af Sagsbeskrivelse I forbindelse med Mål og Indsatser var et af målene, at forvaltningen undersøgte mulighederne for nye forflytningsmetoder i borgernes eget hjem. I den forbindelse blev Fornyelsesfonden ansøgt om støtte på 1,5 mio. kr. til et projekt om innovative forflytninger i eget hjem. Ældreog Handicapudvalget godkendte projektet den 20. marts Den 4. marts 2014 behandlede Forvaltningsledelsen statusrapporten for undersøgelsesdelen og besluttede, at der skulle søges om midler ved fornyelsesfonden til næste fase - indkøbsdelen. Tilsagn om tilskuddet til indkøbsdelen blev modtaget i juni 2014 og forvaltningen arbejdede herefter videre med projektet af tre spor: Spor 1 opsætning af loftlifter i eget hjem Spor 2 indkøb af trænende hjælpemidler Spor 3 et samarbejde om nye sejltyper I forbindelse med udvalgets behandling af Status på Innovationsprojekter den 11. juni 2014 var der under de konkrete projektplaner fremført, at der arbejdes med at opsætte flere loftlifte fra Guldmann i private hjem i 2014 og at dette sker efter individuelle vurderinger. Udbuddet der blev gennemført på plejehjemsområdet indeholdt også mulighed for opsætning i eget hjem. Loftlifte i eget hjem På baggrund af individuelle vurderinger har Myndighedsafdelingen nu screenet 30 borgere af de 150 borgere, der forflyttes med gulvlift. Af de 30 er der 19 som har fået udskiftet gulvlift med lofts- Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 9 kl. 09:30 Autorisation

12 lift. I screeningen indgår også andre forflytningshjælpemidler, såsom Vendlet, 4ways Glide, Borrengia badestole, Twinsheet turner m.m. For at medarbejder kan anvende loftlifte sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, skal de gennemføre et uddannelsesforløb i loftliftene og nye forflytningsmetoder. Dette har givet forskellige udfordringer dels omkring antallet af medarbejdere i hjemmeplejen som skal uddannes, dels om omfanget af uddannelsen og endelig om udgiften til gennemførelse af uddannelsen for såvel Hjemmelplejen som Forflytningsteamet. Hjemmeplejen bør kompenseres for de udgifter de har i forbindelse med tidsforbruget, når medarbejdere er på uddannelse. Forflytningsteamet kan ikke med de nuværende ressourcer gennemføre uddannelserne. Økonomisk potentiale På baggrund af den gennemførte screening skønnes det, at der af de godt 150 borgere med gulvlift vil være 95 personer der med fordel vil kunne skifte til en loftslift. Det skønnes løseligt, at der er en gennemsnitlig timereduktion på 6 timer pr. bruger der skifter til loftlift. Det vil svare til timer årligt (6x52x95), eller 11,5 mio. kr. årligt (29.640x387). Ovenstående beregninger er meget usikre dels omkring timereduktionen dels er der brugt timepris for dag. Men det indikerer dog, at der er et stort potentiale i projektet. Der er kun foretaget ny visitering ved 5 af de 19 borgere og her svinger justeringen mellem 35 minutter og 10 timer ugentligt. Borgeren der kun er omvisiteret 35 minutter har fået opsat loftlifte, da borgerne alternativt indenfor en kort tidshorisont ville skulle have yderligere hjælp på grund af sygdomsforløbet. De 14 resterende borgerne omvisiteres, når medarbejderne er efteruddannet. Den endelige timereduktion opgøres af myndighedsafdelingen, når projektet er afsluttet. Andre gevinster En stor sidegevinst ved at anvende loftlifte frem for gulvlifte er, at borgerne ikke skal vente på at nummer 2 medarbejder kommer til hjemmet. Dermed kan forflytningen til evt. toiletbesøg ske hurtigere og dette forventes at give en højere livskvalitet for borgere. Disse arbejdsgangene gør det lettere for hjemmeplejen, at koordinere arbejdstiden og uproduktiv vejtid minimeres. Desuden er forflytningsmetoden en mere aktiv metode for borgeren og det forventes at borgeren i højere grad vedligeholder deres funktionsevner og derigennem forebygger yderligere behov for hjælp på sigt. Omkostninger Der er til projektet tilknyttet en række engangsomkostninger. Det skønnes, at der skal udarbejdes et uddannelsesforløb på i alt 6 timer for samtlige faste medarbejdere i hjemmeplejen. Herfra kan dog modregnes den andel af medarbejdere, der mangler den obligatoriske 3 timers uddannelse i år. Hjemmeplejen har skønnet, at udgiften hertil er ca. 1,5 mio. kr. Hjemmeplejen er pt. ved at undersøge om der kan ske finansieres via kompetencefonden. Uddannelsen vurderes at være nødvendig for projektets gennemførelse og er et generel kompetenceløft for medarbejdere. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 10 kl. 09:30 Autorisation

13 Ud over udgiften til hjemmeplejen skal der finansieres 3 undervisere resten af Dette sker ved frikøb af medarbejdere fra hjemmeplejen eller plejehjem, der i forvejen har den fornødne uddannelse som forflytningsvejleder. Udgiften hertil skønnes at til omkring 0,3 mio. kr. Anskaffelser af hjælpemidler finansieres af myndighedsafdelingens innovationspulje og anskaffes igennem hjælpemiddeldepotets indkøbsaftaler. Udgiften til etablering af loftslifte ligger på omkring kr. pr. bolig. Tidsplan Forvaltningsledelsen AMU-ÆS Ældre- og Handicapudvalget Ældreråd Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 11 kl. 09:30 Autorisation

14 Punkt 8. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at orienteringen om Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelsen af digital post 1. november 2014 tages til efterretning. Sagsfremstilling Folketinget har besluttet, at alle borgere over 15 år fra den 1. november 2014 skal modtage post fra det offentlige som digital post. Som udgangspunkt skal alle modtage deres post digitalt, men man kan dog fortsætte med at få sin post på papir, hvis man lever op til en af fem grunde til at blive fritaget. Det er ikke alle borgere, der er klar til at modtage digital post fra det offentlige. Dette gælder også blandt de ældre borgere, ligesom borgere med handicap kan have vanskeligheder med at bruge digital post pga. fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Aalborg Kommune har iværksat en kampagne, der informere og hjælper borgerne i gang med digital post. For yderligere at hjælpe ældre og handicappede borgere med digitaliseringen har Ældre- og Handicapforvaltningen iværksat nedenstående initiativer, der kan hjælpe dem i gang med digitaliseringen eller sikre, at borgeren bliver fritaget for digital post. 1. Ældre og Sundhed Aktivitetscentrene På alle Aalborg Kommunes aktivitetscentre stilles der PC-udstyr til rådighed for brugerne. Et korps på ca. 90 frivillige underviser i IT og hjælper aktivitetscentrenes brugere med at blive digitale borgere. Udgifterne til PC-udstyr mv. afholdes af centrerrådenes budgetter, via ansøgninger til private og almennyttige fonde mv. SeniorDigital SeniorDigital er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og Ældre Sagen, der blev indgået i Formålet med projektet er at undervise ældre i at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, tilbyde medbetjening, hvis det er nødvendigt og give råd og tips vedrørende IT-sikkerhed. Ældre- og Handicapforvaltningen har 4 medarbejdere i seniorjob og aktivering i SeniorDigital, der hjælper de ældre borgere med de offentlige hjemmesider og selvbetjeningsløsninger pr. telefon og ved personligt fremmøde. Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 12 kl. 09:30 Autorisation

15 Hvis alder, sygdom eller gangbesvær forhindrer en ældre borger i at bruge kommunens ITundervisningstilbud på aktivitetscentrene eller bibliotekerne, tilbyder SeniorDigital at hjælpe borgeren i gang med IT i deres eget hjem. Siden maj 2013 har SeniorDigital besøgt 230 ældre borgere i eget hjem og hjulpet dem i gang med digital post, de offentlige selvbetjeningsløsninger, netbank mv. Hvis borgeren ikke selv har en computer, råder SeniorDigital over 3 computeren, som borgeren kan låne i en begrænset periode. SeniorDigital afholder endvidere informationsmøder på kommunens aktivitetscentre, hvor brugerne får demonstreret digital post, får hjælp til at komme i gang med digitaliseringen og har mulighed for at blive fritaget, hvis de ikke kan modtage digital post fra det offentlige. Endelig bemander SeniorDigital IT-caféen på Fremtidens Plejehjem, som er åben for plejehjemmets beboere, deres pårørende og borgere i lokalsamfundet. Hvis det er mest hensigtsmæssigt, kan medarbejderne i SeniorDigital straksudstede NemID, så de kan hjælpe borgeren i gang med det samme. Senior Digital har et budget på kr ,-, der bruges til informationsmaterialer, leasing af bil, kørsel, IT-udstyr og telefoner, møder, samt arrangementer for borgere, frivillige og forvaltningens digitale ambassadører. Samarbejde med Tech College Aalborg om PC-hjælp Ældre- og Handicapforvaltningen har indgået samarbejde med Tech College Aalborg, hvor lærlinge på uddannelsen til IT-supporter, der er i skolepraktik, hjælper ældre med IT og de offentlige digitale serviceløsninger. Initiativet bærer navnet PC-hjælp til ældre borgere og indebærer ikke udgifter for Ældre- og Handicapforvaltningen eller borgeren. Ideen er at de studerende f.eks. kan undervise i brug af IPad/tablet, tage på hjemmebesøg eller via et callcenter på skolen rådgive ældre borgere om køb og brug af PC, IPad eller tablet samt med selvbetjening på de offentlige hjemmesider. Målet med samarbejdet er at skabe et trygt miljø, hvor IT-svage ældre oplever, at der er hjælp at hente, som tager udgangspunkt i netop deres situation. Samtidig skabes der en meningsfuld skolepraktik for de studerende på uddannelsen til PC-supporter, som opfylder målene for praktikdelen af deres uddannelse. PC-hjælp til Ældre går officielt i luften d. 2. oktober Tech College Aalborg afholder udgifterne til informationsfolder mv. Fritagelse for digital post For at sikre at de ældre, der ikke er i stand til at bruge digital post, bliver fritaget, har Ældre- og Handicapforvaltningen udarbejdet to flyere, der informerer om overgangen til digital post: hvordan man bruger digital post, fordelene ved digital post, læseadgang til digital post og hvordan man søger om fritagelse for digital post. SeniorDigital har distribueret de to flyere sammen med fritagelses- og fuldmagtsblanketter til alle kommunens hjemmeplejegrupper, plejehjemmene, sygeplejen og rengøringsenheden, som søger for, Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 13 kl. 09:30 Autorisation

16 at blanketterne bliver udfyldt for de borgere, der skal fritages for digital post. Medarbejderne i SeniorDigital indsamler blanketterne og indberetter borgerens fritagelse for digital post. Udgifterne til flyere mv. afholdes af SeniorDigitals budget. 2. Handicapafdelingen På handicapområdet er der en særlig opgave i at hjælpe, vejlede og støtte borgerne og deres pårørende vedr. digital post og digitaliseringen generelt. Handicapafdelingen har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fagcentrene, handicapsekretariatet og SeniorDigital, der arbejder med digitale hjælpemidler på handicapområdet herunder med digital post. I forbindelse med dette arbejde har Handicapafdelingen udformet informationsmaterialer om indførelsen af digital post, der er specifikt rettet mod de tre målgrupper: borgere med handicap pårørende/værger ledere og medarbejdere på handicapområdet Materialerne orienterer om: hvad digital post er, hvordan man tilmelder sig digital post og hvilke forudsætninger det kræver at bruge digital post fordelene ved digital post hvordan læseadgang til digital post fungerer herunder hvordan man får og giver læseadgang til andres digitale post hvordan man skal forholde sig til digital post, hvis man er værge hvordan man bliver fritaget for digital post Materialerne distribueres direkte til de tre målgrupper, på KLIK og via Aalborg Kommunes hjemmeside. Tidsplan FL Udvalg Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 14 kl. 09:30 Autorisation

17 Punkt 9. Formandens orientering Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 15 kl. 09:30 Autorisation

18 Punkt 10. Økonomiopfølgning Ældrerådet Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 16 kl. 09:30 Autorisation

19 Punkt 11. Sager til orientering/drøftelse Invitation fra ældreordfører Astrid Kragh Konference i Vingsted Lukning af plejehjem ifbm. budget 2015 Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 17 kl. 09:30 Autorisation

20 Punkt 12. Orientering fra Ældrerådets repræsentanter AKA (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe) Arne Fischer Dit Blad Knud Erik Ledet Jørgen Linnemann Ane-Marie Viegh Jørgensen Madsøjlen Knud Drews Poul Henrik Hansen Jørgen Behrentzs Klagedialoggruppen Ane-Marie Viegh Jørgensen Allan Caspersen Ellen Jensen Følgegruppen vedr. landdistriktspolitikken Arne Fischer Projektgruppen vedrørende Misbrug Mona Jørgensen Rehabilitering Aalborg Eva-Vibeke Madsen Elektronisk nøglesystem Knud Drews Byggeri af 50 nye plejehjemsboliger Knud Erik Ledet Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 18 kl. 09:30 Autorisation

21 Punkt 13. Eventuelt Aalborg Kommune Ældrerådet Møde den Side 19 kl. 09:30 Autorisation

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Rehabiliteringscenter Aalborg - statusnotat juni 2014 Aalborg Kommune 2. ÅRGANG 1. NUMMER

37 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE Side 2 STATUSNOTAT JUNI 2014 Indhold 3 INDLEDNING Det første år i Mou. 9 BORGERCASE VICTORIA fra kørestol til hest 11 BORGERCASE KIRSTEN i arbejde igen 12 BORGERCASE ANE MARIE en daglig runde på 1 km 13 MÅLBARE EFFEKTER Opnåede resultater de første 9 måneder. 13 OPSUMMERING Tilbageblik på 1. halvår af 2014 og mål for resten af 2014.

38 STATUSNOTAT JUNI 2014 Side 3 SIDE 3 Indledning Kerneopgave Centret Målgruppe Det sociale Viden Sammenhæng Samskabelse Kerneopgaven Kerneopgaven for Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune lyder: Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og dennes familie og netværk. På Rehabiliteringscenter Aalborg deltager vi i løsningen af kerneopgaven ved at løfte vores kursisters funktionsniveau og gøre dem helt eller delvist uafhængig af kommunal hjælp. Rehabiliteringscentret Aalborg Rehabiliteringscentret er det mest intensive genoptræningstilbud i Ældre- og Handicapforvaltningen - nemlig med døgnophold. Det er målrettet borgere, hvis funktionsniveau er kraftigt nedsat og som får relativt meget hjemmehjælp typisk flere gange dagligt Rehabiliteringscentret har plads til 14 kursister. Hver kursist har sin egen lejlighed, men alle måltider indtages i det fælles køkken. Opholdets længde er fra 2 til 12 uger - afhængig af kursistens mål med opholdet. Centret er selvfinansierende. Det vil sige, at vi finansieres af den besparelse, der opnås ved, at borgerne bliver helt eller delvist selvhjulpne efter endt ophold hos os, og derfor skal have mindre hjælp. Vi arbejder inter- og transdisciplinært og efter Hvidbogens definition 1 på rehabilitering. Målgruppe beskrivelse Målgruppen for kursister til et ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg er alment svækkede borgere i Aalborg Kommune. Svækkelsen kan f. eks. skyldes, at man har haft et langvarigt sygdomsforløb, har haft en fraktur, eller at man generelt er gået i stå. Man kan også være svækket pga KOL eller gigt. Vi er ikke et specialcenter, og tilbyder derfor ikke rehabiliteringsforløb for borgere med behov for speciel intensiv pleje og træning, f.eks ved parkinsons syge, svært sclerose eller senhjerneskade. På centret kræves, at kursisten er delvis selvhjulpen og kan bidrage til fællesskabet. Det sociale Det sociale og den højskoleagtige stemning er udgangspunktet for den trivsel, vi skaber her på stedet. Kursisterne forventes at bidrage til fællesskabet, således at hverdagen fungerer, fx deltager kursisterne i, at der kommer mad på bordet og at der efterfølgende bliver ryddet op i køkkenet. Derudover er der en dagsrytme med individuelle aktiviteter ud fra kursisternes individuelle mål og behov. Hverdag og weekend fyldes med fællesaktiviteter med socialt samvær og aktiviteter med fokus på kognitiv-, social- og fysisk træning, fx orienteringsløb med opgaver.

39 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE Side 4 STATUSNOTAT JUNI 2014 Arbejdsform Personalet arbejder interdisciplinært og til dels transdisciplinært med udgangspunkt i kursisternes behov, mål og værdier. Personalet arbejder i teams bestående af tre personer (assistent, ergoterapeut og fysioterapeut). Teamet arbejder målrettet med kursisten, og derudover har vi ad hoc indsatser fra relevante interne faggrupper, som pædagog, køkkenassistent, servicemedarbejder, it-medarbejder og vores omsorgsteam. I den interdisciplinære samarbejdsform har vi fokus på et tæt koordineret samarbejde, hvor hvert teammedlem anvender egen faglige ekspertise for at støtte kursisten i at nå sine mål. Det kræver et planlagt struktureret program og prioritering af indsatsområder, og hvor mål formuleres med kursisten. Indsatsen dokumenters og evalueres i fællesskab i teamet. I det transdisciplinære samarbejde er det stadig teamet, som varetager det direkte arbejde omkring kursisten. Men her er det alle de fagpersoner, som er på arbejde, som skal kunne videreføre den træning og rehabiliteringsindsats, som er sat i gang i samarbejde med kursisten, fx så alle kan gangtræne med kursisten til og fra lejligheden. Fordelen ved denne arbejdsform er, at teamets samlede handlekompetence øges i rehabiliteringsindsatsen. Det kræver en tæt vejledning fra hver faggruppe med en fin balance i arbejdsindholdet, således at fagpersonerne ikke overskrider grænsen for egen autorisation og uddannelse. Med kollegaernes bevidsthed om Rehabiliteringscentrets interne samarbejdsformer får vi bevidst fokus på den tværfaglige rehabilitering, hvor hver fagperson bidrager med mere faglig viden og private interesser - hvilket giver kreativitet og arbejdsglæde til gavn for kursisterne.

40 STATUSNOTAT JUNI 2014 Side 5 SIDE 5 Viden Alle arbejdsgange, træningsmetoder og hverdagsopgaver er tilrettelagt ud fra overvejelser om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til at møde de behov, vores kursister har. Vi vil være på forkant med den nyeste viden og har fokus på intern vidensdeling og videnspredning og best practice inden for den tværfaglige rehabilitering og træning. Vi sikrer denne viden ved at arbejde intenst med vores egen viden, men også ved at have etableret delemedarbejdere både med Træningsenheden Aalborg Kommune og med træningsenheden på Aalborg Universitetshospital, hvor rehabiliteringscentret frikøber fysio- og ergoterapeuter med deres special viden. Det betyder, at centrets personale løbende opdateres med nye tiltag i kommunalt og regionalt regi. Samarbejdet med Aalborg Universitetshospital er banebrydende og kræver nytænkning. Samarbejde på tværs af sektorer er en nødvendighed for at møde de krav, udviklingen stiller. Både patienter/kursister, rehabiliteringscenter og hospital har haft stort udbytte deraf. Samarbejdet evalueres til efteråret mhp., hvordan det kan udbygges yderligere. Sammenhæng og samskabelse Det fælles samarbejde med etablering af delemedarbejdere med både hospitalets og kommunens træningsenhed betyder også, at vi er med til at skabe sammenhæng i kursisternes forløb. Vi skaber en rød tråd i kursistens forløb fra en indlæggelse på sygehuset via genoptræning på rehabiliteringscentret til borgerens fortsatte tilværelse i eget hjem efter endt ophold. Rehabiliteringscentret samarbejder også med Sundhedscentret, som foretager et sundhedstjek på kursisterne 1 2 uger før de returnerer til eget hjem fra rehabiliteringscentret. Ved samme lejlighed modtager kursisten samtidig oplysninger om de muligheder, der er for opfølgning på Sundhedscentret efter endt ophold hos rehabiliteringscentret. Mange kursister kan profitere af kontakten med Sundhedscentret. Udearealer På rehabiliteringscentret tror vi på, at det vil forbedre rehabiliteringsmulighederne for vores kursister at have udearealer, som motiverer og inspirerer til aktivitet som supplement til de andre aktiviteter. Derfor har vi fra foråret 2014 været initiativtager til et fælles projekt, hvor rehabiliteringscentret har ansat en projektleder i en periode og er indgået partnerskab med omkringliggende kommunale institutioner (Mou Skole, Pleje- og Aktivitetscenter) og byens borgere via KystbySamrådet. Partnerskabet har indgået samarbejde med tre Borgerforeninger, Ungdomsklub, Idrætsforening, Dagpleje, Børnehave og seneste er Kirken kommet med. Formålet er at få flest mennesker med ud i naturen, som er lige uden for døren, og dermed skabe sundhed, trivsel og socialt samvær på tværs af matrikler, alder og funktionsniveau.

41 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE Side 6 STATUSNOTAT JUNI 2014 Borgercase Victoria Victoria er 20 år, og har fra februar været på 12-ugers ophold på Rehabiliteringscenter Aalborg. Derefter fik hun tilbudt opfølgning og træning i en overgangsperiode ved centrets omsorgsteam og fysioterapeuter, da vi vurderede, at det var uhensigtsmæssigt at Victoria afsluttede sit forløb på grund af sin forrygende udvikling og konstante fremgang. Victoria har astma med lungeproblemer og var bl.a. indlagt 7 måneder på lungemedicinsk afdeling. Efter udskrivelsen fik hun mindst 4 gange dagligt hjemmehjælp: Jeg kunne ikke en pind selv ikke engang tage trøje på. Victoria brugte kørestol og kunne ikke holde til at sidde eller stå ret længe af gangen og kunne derfor ikke lave mad. Da Victoria ankom til Rehabiliteringscenter Aalborg var det halvandet år siden, hun havde levet et aktivt livt. Jeg fik massiv genoptræning det fysiske var fantastisk og det psykiske var endnu bedre. Victoria fortæller, at hun efter et langt sygdomsforløb skulle af-hospitaliseres og tilbage til det normale liv. Af de forskellige faggrupper fik hun redskaber i form af hjælpemidler og teknikker og lærte at affinde sig med de nye metoder - til at klare sig på de dårlige dage og lære at leve med sygdommen. Hun klarer nu sig selv og har genfundet glæden. Jeg var før en syg lille pige og nu er jeg en ung sprudlende dame. Hverdagsrehabiliteringen blev krydret med meningsfulde aktiviteter, som gav Victoria fornyet gnist. Hun fik fysisk styrketræning og trænede sig op fra kørestolen. Fysioterapeut tog musikinstrumenter med på arbejde og spillede duet med Victoria, som fik lungetræning ved at spille på blæseinstrument. Victoria fik ligeledes lungetræning ved den daglige morgensang. Hun fik også psykisk og praktisk støtte af centrets pædagoger, omsorgsteam, assistenter og ergoterapeuter, hvor der var fokus på kost og ernæring, madlavning, struktur på hverdagen samt brug af hjælpemidler i arbejdsopgaver.

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune.

Spørgeskema til evaluering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune. Vejledning i udfyldelse af spørgeskemaet De fleste spørgsmål besvares ved, at der sættes ét kryds ud dit svar. Andre spørgsmål besvares ved at du selv skal skrive dit svar på linjen. Spørgeskemaet bedes

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014

Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014 Projekt Hverdagsrehabilitering: 2011 2014 På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser,

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv.

Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. Selvhjulpen med teknologi Sæt borgeren fri! Formålet med projektet er at understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne, mere selvstændige i deres eget liv. I dette projekt sættes der fokus på at give

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012

Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Status - Hverdagsrehabilitering juni 2012 Borger Diagnose Funktionsniveau ved start Tildelt hjælp Kvinde 71 år ankelbrud morgenmad Af / påklædning Øvre toilette Toiletbesøg Klar til natten 10 timer 37

Læs mere

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel Evaluering af projekt: Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel - Projektet er støttet af Skanderborg kommunes HovedMED- Udvalgs forebyggelsesgruppe. Skanderborg aktivitetscenter herunder Afdelingerne:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere