NYHEDSBREV årgang september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012"

Transkript

1 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags konference: Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp. Karen Hækkerup fortsatte: Og nogen gange betyder sporene, at man får brug for offentlig hjælp og støtte til at klare hverdagen. Men at blive ældre er ikke en sygdom eller et svaghedstegn, der udløser hjælp. Ministeren konstaterede, at vi som ældreråd spiller en vigtig rolle ved at tale ældre voksnes sag og udfordrede os til at tage ansvar, nu hvor velfærdsydelserne er under pres. Ministeren mener, at vi skal bruge krisen som potentiale til at tænke ældrepolitik på en ny måde, også for borgere med behov for hjælp. Et enigt Folketing står bag kommissoriet for den Hjemmehjælpskommission, der blev nedsat kort før sommerferien. Kommissionen er bredt sammensat og besidder en bred viden. Hjemmehjælpskommissionen er uafhængig, kommissionens medlemmer er personlig udpegede og repræsenterer kun sig selv. Jeg ser det som en spændende udfordring at have en plads i kommissionen. De værdier, der skal præge arbejdet er beskrevet i indledningen til kommissionens kommissorium: Indsatsen på hjemmehjælpsområdet skal understøtte de ældres trivsel og livskvalitet. Den skal tage udgangspunkt i de ældres ressourcer og samtidig give de ældre mulighed for at bevare indflydelse, medbestemmelse og medansvar for eget liv. Det slås fast, at forslag skal holdes indenfor de eksisterende økonomiske rammer, at hjemmehjælp skal tildeles på baggrund af en individuel og konkret vurdering af borgerens behov for hjælp, og at forslag ikke vedrører sundhedsområdet. Men ellers er alt i spil og det er ikke så lidt. Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD drøftede for få uger siden områder, jeg kan tage med i kommissionsarbejdet og udarbejdede et inspirationspapir. Eksempler fra drøftelsen er listet nedenfor. At der er et behov for et større samarbejde mellem sundheds og sociale aktører for borgere, der er afhængige af hjemmehjælp, ikke mindst så rehabilitering og medicinhåndtering forbedres. Der skal tænkes sammenhængende og helhedsorienteret. At der er behov for en forstærket indsats overfor demensramte familier (især samboende, hvor den ene er rask). At borgerne bør have samme tilvalgsmuligheder hos kommunernes leverandører som hos private leverandører. At der for at sikre borgernes retssikkerhed er behov for en større gennemsigtighed i klager på området. At det bør afklares om ensomhed blandt hjemmeboende er et stigende problem. Hjemmehjælpskommissionen skal sætte forskellige undersøgelser i værk for at få belyst særlige områder. Der er allerede publiceret mange spændende undersøgelser, thi der er fokus på den voksende ældrebefolkning. F.eks. har forskere fra AKF (Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut) set nærmere på spørgsmål som: Hvor er udfordringerne, hvem er fremtidens ældre, er velfærdsstaten truet. Ældrepolitikken skal nytænkes og måske med andre forudsætninger, end vi går og tror. Læs selv Eigil Boll s artikel her i nyhedsbrevet. En anden udfordring er digitaliseringen af den offentlige sektor. Digitaliseringen skal være gennemført i DANSKE ÆLDRERÅD har ved flere lejligheder gjort beslutningstagerne opmærksom på, at der er borgere, som ikke kan og ikke har mulighed for at komme på nettet. Så tidligt som ved Folketingets høring om retssikkerhed i 2009 og i Repræsentantskabets udtalelse i 2010 var DANSKE ÆL DRERÅD på banen. Bestyrelsen har nedsat et ad hoc udvalg, der følger udviklingen og holder bestyrelsen orienteret. Alle ældreorganisationer prioriterer området, gør opmærksom på borgere, der risikerer at komme i klemme og peger på løsninger. Fra ministeriet er en bekendtgørelse på trapperne en bekendtgørelse der handler om digitalisering og borgere med få ressourcer. Som medlemmer af ældreråd skal vi tage stilling til mange spørgsmål spørgsmål der har betydning for borgeres hverdag og for hvilken retning, ældrepolitikken i vores kommune skal tage. Vi er ikke beslutningstagere, men vi har et ansvar for at pege på løsninger. Kirsten Feld Formand Ældre er blevet mere uafhængige af hjælp 2 Nyt fra ministerier og styrelser 4 1. oktober 2012: Det lange liv former fremtiden 6 Projekter og publikationer 7 Ældrerådene spørger 9 Konferencer og temadage 10 Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD 11 Fra ældreråd til ældreråd årgang september 2012

2 Ældre er blevet mere uafhængige af hjælp Af Eigil Boll Hansen, docent i Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner Antallet af ældre danskere vokser markant i de kommende år. I år 2030 vil 7 % af befolkningen eller omkring være over 80 år. I dag er det kun 4 % af befolkningen eller omkring , der har rundet de 80 år. Tendensen vil kunne mærkes i alle kommuner, men tidspunktet og styrken af væksten vil variere. Med mindre vilkårene for hjælp ændres drastisk, vil den store stigning i antal personer i den nævnte aldersgruppe uundgåeligt føre til, at flere vil efterspørge hjælp og bistand fra kommunen til praktiske opgaver og personlig pleje. En nylig undersøgelse peger imidlertid på, at det måske ikke vil ske i samme takt som væksten i ældrebefolkningen. Offentlig hjælp En undersøgelse fra AKF, Anvendt KommunalForskning har set på, hvordan bl.a. hjælp til årige ældre fra det offentlige har udviklet sig fra 1997 til Og den viser, at flere og flere klarer de praktiske opgaver i husholdningen selv. Blandt 77-årige var det 63 % i 1997 og 72 % i Samtidig er andelen, der får offentlig hjælp, faldet. Andelen af 77-årige, som modtager offentlig hjælp, er faldet fra 29 % i 1997 til 21 % i Et tilsvarende fald ses blandt dem på 62, 67 eller 72 år. Forklaringen på denne tendens er, at ældre er blevet mere selvhjulpne og uafhængige af hjælp i den daglige husholdning. Vi bliver ældre, og vi bevarer samtidig et godt helbred - både fysisk og psykisk op i en højere alder end tidligere. Det bidrager også til et mindre behov for hjælp fra det offentlige, at en mindre andel blandt ældre bor alene. Behovet for kommunal hjælp er større blandt enlige end blandt samboende. Især mænds levetid er blevet forøget de senere år, og det betyder, at andelen af enlige ældre kvinder er blevet mindre. Både forbedringer i helbred og den mindre andel, der bor alene, betyder, at behovet for hjemmepleje og plejeboliger ikke stiger i samme takt som befolkningens levealder. Men skyldes faldet i andelen, der modtager hjælp ikke også, at kommunerne har skåret ned, så det er blevet vanskeligere at få bevilget hjælp? Det tyder undersøgelsen ikke på. Hvis vi ser på personer, som er sammenlignelige med hensyn til at have behov for hjælp i 1997 og 2007, så har chancen eller risikoen, om man vil for at modtage hjælp de to år været stort set den samme. Så hverken holdningen blandt ældre til at søge om hjælp eller muligheden for at få den bevilget synes at have haft afgørende indflydelse på udviklingen. Den faldende andel med offentlig hjælp skyldes først og fremmest, at behovet for hjælp er blevet mindre. Hjælp fra nærtstående Der er også blevet færre ældre, der modtager hjælp fra deres familie og øvrige sociale netværk. Det skyldes igen, at de ældre er blevet mere raske og rørige, og har nemmere ved at klare sig uden hjælp. Også i dette tilfælde er det nemlig sådan, at ældre, som er sammenlignelige med hensyn til behov for hjælp i 1997 og 2007, har stort set samme chance for at modtage hjælp fra nærtstående i de to år. I både 1997 og 2007 var endvidere mere end halvdelen (55 %) af de ældre sammen med deres børn og anden familie eller venner hver uge. Kun én ud af ti var hverken sammen med børn, anden familie eller venner ugentligt. En hypotese om, at familiemønstrene er i opbrud, og at ældre ikke er så nært knyttet til deres familie som tidligere, holder altså ikke stik. Undersøgelsen viser i øvrigt, at hjælp fra nærtstående ikke erstatter offentlig hjælp. De to former for hjælp supplerer i høj grad hinanden. Familien hjælper typisk med at holde hus og have, mens de kun sjældent hjælper med rengøring, vask, indkøb eller madlavning. Det er hjælpeopgaver, som det offentlige typisk tager sig af. I de kommende år vil der komme øget fokus på balancen mellem, hvilken hjælp det offentlige skal tilbyde til ældre, og hvilken hjælp de kan forventes at få af pårørende. Som billedet ser ud i dag, går hjælpen fra det offentlige typisk til de svageste ældre. Hjælp fra pårørende fylder forholdsvis meget hos ældre med et godt funktionsniveau, mens hjælp fra det offentlige fylder meget hos ældre med stærkt nedsat funktionsniveau. Der vil skulle ske store holdningsmæssige ændringer både hos ældre og deres pårørende, hvis der skal ske ændringer i dette billede. Erfaringer fra bl.a. Sverige viser imidlertid, at hvis hjælpen fra det offentlige reduceres markant, så stiger hjælpen fra pårørende, men hvis der bliver for store forventninger til, hvad pårørende kan klare, kan det blive en belastning for både de pårørende og for forholdet mellem ældre og deres pårørende. 2 Nyhedsbrev september 12

3 Privat købt hjælp Det er kun en beskeden andel af ældre, der selv køber hjælp til for det meste at klare en opgave i husholdningen (9 % blandt 77-årige), men køb af privat hjælp har udviklet sig lidt anderledes fra 1997 til 2007 end offentlig hjælp og hjælp fra nærtstående. Der er nemlig ikke en klar tendens til, at andelen, der selv køber hjælp til husholdningen, er faldet. Det kan forklares med, at selv om behovet for hjælp og altså også for at købe sig til hjælp er faldet, så har der været en stigende tilbøjelighed til, at ældre selv køber sig til hjælp til for det meste at klare en opgave i husholdningen. Der kan være flere grunde til, at ældre selv køber privat hjælp. Nogle har måske i mange år været vante til at købe sig til hjælp til huslige opgaver og er fortsat med det. Det skyldes ikke nødvendigvis, at de har brug for hjælp på grund af helbred, men at de foretrækker at lade andre klare arbejdet. Andre synes måske selv, at de har brug for hjælp, men er ikke berettiget til hjælp fra kommunen, mens andre igen måske simpelthen foretrækker at være uafhængige af hjælp fra kommunen og derfor vælger selv at købe sig til hjælp. Vi ved ikke, hvorfor der har været en stigende tilbøjelighed til at købe privat hjælp, men det kunne f.eks. skyldes, at flere har fået råd, og at flere ikke stiller sig tilfreds med den hjælp, de kan få fra kommunen. En velstandsstigning blandt fremtidens ældre i form af højere indkomster vil uden tvivl føre til, at en større andel med behov for hjælp vælger selv at købe sig til hjælpen. På den måde vil man opleve selv at have større kontrol over sin tilværelse, hvilket de fleste sætter pris på, og man vil ved at købe sig til hjælp føle sig mindre afhængig af andre. Der vil imidlertid i de kommende mange år være en stor gruppe, som vil synes, at de ikke har råd til selv at købe hjælp, og langt de fleste vil hvis betingelserne ikke ændrer sig radikalt efterspørge offentlig hjælp, når helbred og funktionsevne svigter. Udviklingen i hjælp med alderen Det er en udbredt viden, at behovet for hjælp stiger med alderen, og at andelen med offentlig hjælp stiger med alderen. Behovet stiger imidlertid ikke lige hurtigt i alle grupper af ældre. Den nævnte undersøgelse viser, at der f.eks. er en særlig markant stigning i andelen med offentlig hjælp blandt ældre, som ofte eller af og til er uønsket alene. Vi ser ligeledes, at andelen med offentlig hjælp fra års alderen til års alderen stiger mere blandt faglærte og ufaglærte end blandt andre sociale grupper. Behovet for hjælp synes altså at sætte tidligere ind blandt disse grupper. Hvis man vil forebygge eller forsinke, at et behov for hjælp udvikler sig, er der altså god grund til at være særlig opmærksom på, hvordan en kommune kan sætte ind over for ældre med ensomhedsproblemer samt ældre, der det meste af livet har arbejdet som faglærte og ufaglærte. Behovet for offentlig hjælp vil stige Undersøgelsen viser altså alt i alt positive tendenser i udviklingen i ældres behov for hjælp. Vi kommer dog ikke uden om, at behovet for offentlig hjælp og pleje særligt på den anden side af 2020 vil stige som følge af en betydelig stigning i befolkningen over 80 år. Den seneste udvikling tyder imidlertid på, at behovet for hjælp ikke vil stige i samme takt som alderskurven. Tværtimod. På den anden side kan udviklingen ikke helt demontere den økonomiske udfordring for kommunerne fra den voksende ældrebefolkning ( ældrebomben ). Stigningen i antal ældre er for stor til, at forbedringer i levevilkårene kan råde bod på det. 3 Nyhedsbrev september 12

4 Nyt fra ministerier og styrelser Plejehjem følger op på tilsynskrav Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport for plejehjem 2011 er udkommet. Tilsynet blev udført på 882 plejehjem. Heraf fandt tilsynet alvorlige fejl og mangler på 7 %. Ingen af plejehjemmene fik bedømmelsen alvorlig kritik. På 62 % af plejehjemmene var der fulgt op på alle krav, der blev stillet året før, mod 36 % sidste år. Overraskende fandt tilsynet, at de 131 plejehjem, der i 2009 havde de bedste resultater, havde fået en del problemer i Ca. halvdelen havde nu fejl og mangler, eller i få tilfælde alvorlige fejl og mangler. Tilsynene stillede flest krav på områderne dokumentation, håndtering af medicin og patientrettigheder. Der er behov for bedre systematik i plejehjemmenes dokumentation. Der er også fortsat behov for en indsats for korrekt medicinhåndtering. For én ud af 14 beboere var der i 2011 f.eks. ikke overensstemmelse mellem medicinskema, og den medicin beboeren fik udleveret. For medicin, som skal gives ved behov, var der fejl i mærkningen i omkring ét ud af fem tilfælde. Læs hele rapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Nyhedscenter, Nyheder 2012, 29. august Plejehjem er bedre til at leve op til Sundhedsstyrelsens krav Forsøg med fast tilknyttede læger på plejehjem Et nyt to-årigt forsøg igangsat af Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal give borgere på udvalgte plejehjem mulighed for at skifte til en fast tilknyttet læge, som kommer fast på plejehjemmet hver uge. Det er frivilligt for borgerne, om de ønsker at skifte fra deres nuværende læge. Den fast tilknyttede læge skal udover at fungere som borgernes praktiserende læge også rådgive og vejlede plejepersonalet i for eksempel medicinhåndtering og behandling af døende personer. Forsøget skal sikre større faglig indsigt og styrke samarbejdet mellem borgere, plejepersonale og læger. Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger: Jeg håber, at vi med de fast tilknyttede læger kan styrke fagligheden og ikke mindst dialogen mellem plejepersonale og læger på vores plejehjem til glæde for de mange ældre, der hver dag er afhængige af en højt kvalificeret pleje og behandling. Ældrekommissionen kom tidligere på året med en anbefaling om, at der indføres fast tilknyttede læger på plejehjem. Jeg er derfor rigtig glad for at kunne sætte dette forsøg i gang. Socialstyrelsen står for gennemførelsen af projektet. Læs mere på Socialministeriets hjemmeside tryk på punktet Nyheder, Faste læger skal sikre borgere på plejehjem bedre behandling ( ) Stor satsning på telemedicin Telemedicin skal være en integreret del af fremtidens sundhedsydelser. Det er både regeringen, KL og regionerne enige om, og derfor investerer regeringen nu 80 mio. kr. i en national handlingsplan for udbredelsen af telemedicinske løsninger. Dertil kommer et betydeligt bidrag fra regioner og kommuner. Med den telemedicinske handlingsplan, som indgår i årets økonomiaftaler med kommuner og regioner, igangsættes de hidtil største telemedicinske indsatser i Danmark, bl.a.: Landsdækkende udbredelse af telemedicinsk sårvurdering kommuner og regioner går nu i gang med at omlægge indsatsen for kommunale hjemmesygeplejersker med ansvar for at pleje ofte meget smertefulde sår, bl.a. knyttet til diabetes. Hjemmesygeplejersken kan tage et billede af såret og sende det direkte til sårlægen på sygehuset, der kan vurdere, om såret er i bedring eller har brug for hurtig behandling. Dermed slipper patienten for transport og unødige rutinekontroller, samtidig med at behandlingstiden afkortes med ca. 30 %. Metoden indebærer sparede udgifter på i alt ca. 300 mio.kr. årligt. Telemedicin i fuld drift i Nordjylland skal ca patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over de næste to år behandles telemedicinsk. Region Nordjylland, 11 nordjyske kommuner og alle praktiserende læger indfører for første gang i Danmark hjemmemonitorering i den daglige drift i hele regionen. Erfaringerne danner grundlag for vurdering af, om initiativet bør gøres landsdækkende. Telemedicin i psykiatrien indledende afprøvning i mindre skala, bl.a. baseret på erfaringer fra Sverige og Storbritannien med telepsykiatriske metoder. Samtidig sættes der fart på arbejdet med at fastsætte itstandarder på området, så de nye telemedicinske løsninger kan hænge sammen med eksisterende it-systemer på sygehuse, i kommunerne og hos de praktiserende læger. 4 Nyhedsbrev september 12

5 Handlingsplanen er et initiativ under Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 til 2015 og er finansieret via Fonden for Velfærdsteknologi. Resultaterne fra handlingsplanen vil indgå i regeringens kommende digitaliseringsreform af velfærdsområderne. Læs mere om handleplanen på hjemmesiden for ministeriet for sundhed og forebyggelse: Nyheder, Ambitiøs investering i telemedicin Seniorsurf-dag Torsdag d. 13. september er det Seniorsurf-dag. Ældre, som ikke før har prøvet internettet, får chancen for at udforske mulighederne i selskab med andre nysgerrige og kompetente it-undervisere. Det sker, når biblioteker og datastuer åbner dørene over hele landet. Bag arrangementet står Digitaliseringsstyrelsen, landets biblioteker, Ældremobili seringen og Ældre Sagen. Erfaringen fra biblioteker og fra Ældre Sagens og Ældremobiliseringens datastuer er, at når man først bliver introduceret til internettet, får man mod på mere. Fra 2010 til 2011 blev ældre danskere mere digitale, og dermed var der for første gang, flere ældre som har været på nettet, end ældre som aldrig har været på nettet. Færre besøgsforbud på plejehjem Hverken Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg eller Københavns Kommune har gjort brug af besøgsforbud på plejehjem, siden den lovændring, der skulle stoppe besøgsrestriktionerne, trådte i kraft juli Det viser en rundspørge gennemført af Kristeligt Dagblad. Før loven blev indført, var der eksempler på besøgsrestriktioner i hver syvende kommune. I flere tilfælde blev beboernes familiemedlemmer og venner nægtet adgang til plejehjemmet, fordi de var blevet uvenner med personalet. Folketinget vedtog d. 24. maj 2011 en ændring af Lov om Social Service, som slår fast, at besøgsforbud i dag skal godkendes af kommunalbestyrelsen og ikke som tidligere af en kommunal embedsmand. Lovændringen betød, at kun kommunalbestyrelsen kan indføre besøgsrestriktioner, og kun hvis ganske særlige forhold taler herfor, f.eks. at den besøgende udøver vold, trusler mm. overfor beboer og/eller personale. Loven blev indført som Folketingets reaktion på få men spektakulære medieomtalte enkeltsager. DANSKE ÆLDRERÅD støttede lovændringen, der gjorde det vanskeligere for plejehjem at indføre besøgsforbud. På findes mere information om dagen samt en oversigt over de datastuer og biblioteker, der deltager. De mange generationers by anden runde Socialstyrelsens og Social- og Integrationsministeriets konkurrence om at blive de mange generationers by går nu ind i anden runde. I første runde udvalgte dommerpanelet følgende byer blandt de indsendte forslag: Bellinge, Odense - Frederiksberg - Toftlund, Tønder - Nakskov, Lolland - Nørre Nissum, Lemvig - Horsens - Næstved - Skanderborg - Helsinge, Gribskov. I anden runde inviteres de udvalgte byer til at deltage i en workshop medio september 2012 udarbejdet i samarbejde med WHO. På workshoppen får deltagerne mulighed for at få viden og inspiration til det videre arbejde med projekterne. Endelig er det dommerpanelet, med DANSKE ÆLDRERÅDs formand Kirsten Feld i spidsen, der primo december 2012 afgør konkurrencen om, hvem der bliver De mange generationers by. Læs mere om konkurrencen på 5 Nyhedsbrev september 12

6 1. oktober 2012: Det lange liv former fremtiden ( Longevity: Shaping the Future ) FN har udmeldt årets tema for den internationale ældredag 2012: Det lange liv former fremtiden. At vi lever stadig længere, viser tal fra Danmarks Statistik; danske drengebørn født i 2012 kan forvente at blive 77,3 år, mens nyfødte piger kan regne med en gennemsnitslevetid på 81,6 år. Dermed fortsætter middellevetiden sin positive udvikling og er nu den højeste nogensinde. Det stiller udfordringer til samfundet, og den måde vi indretter det på. Ældreråd i hele landet markerer dagen ved forskellige arrangementer: Odense Ældreråd og lokalråd har bl.a. inviteret Dominique Bouchet, professor ved Syddansk Universitet, Økonom og Sociolog og modtager af Danmarks Magisterforenings forskningspris til at holde oplæg om: Aktiv aldring og solidaritet mellem generationer i forhold til teknologiskeog samfundsudviklinger. Seniorhuset, Toldbodgade 5-7, mandag den 1. oktober kl Syddjurs Ældreråd har bl.a. inviteret Jens Mathiesen, formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, til at tale om EU s Ældreår 2012 og Arne Rolighed, Formand for Danske Pensionister til at holde oplægget: Aktiv aldring og solidaritet mellem generationer. Mandag den 1. oktober 2012 kl i Idrætscenteret Røndehallen Høje Taastrup Seniorråd fejrer i samarbejde med Ældresagen, OK klubberne og Ældremobiliseringen FN s ældredag den 28. september med et varieret program, sang, musik, taler af borgmester, udvalgsformand og formand for Danske Pensionister, Arne Rolighed. Ældrerådet i Kolding indbyder til en dag for frivillige i Kolding Kommune, Ældrerådets frivillighedsdag, mandag d. 1.oktober 2012 i Kirkesalen på Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade 4, Kolding. Dagen byder bl.a. på foredrag af Sogne-/Sygehuspræst Annette Hedensted, Aabenraa. Ældrerådet i Aalborg inviterer i samarbejde med Aalborg Kommune og Ældre- og Handicapudvalget til en konference om aktiv aldring mandag d. 1. oktober i Aalborg Kongres og Kultur Center. Konferencen byder bl.a. på oplæg ved TV-læge Peter Qvortrup Geisling og seniordans. Ældrerådet i Lemvig inviterer til Ældrerådenes Dag d. 1. oktober med bl.a. gåtur om Lemvig sø og foredrag ved tidl. Århus-borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen. Arrangementet foregår på Lemvig Dagcenter, Nygade 35 i Lemvig. Læs mere om arrangementerne på hjemmesiden klik ind fra forsiden. Hvis jeres ældre-/seniorråd markerer den Internationale Ældredag, send venligst flere informationer, program eller lignende til ældrekonsulent Lise Sørensen, så lægger vi det på hjemmesiden. 6 Nyhedsbrev september 12

7 Projekter og publikationer Vasketoiletter en blandet succes 44 ældre hjemmeboende borgere har afprøvet vasketoiletter i henholdsvis Holstebro, Slagelse, Roskilde og Aarhus kommuner. De fire kommuner står i samarbejde med Socialstyrelsen og Fonden for Velfærdsteknologi bag forsøget. Hvert toilet kostede kr. at installere, og det blev vurderet, hvor hurtigt kommunerne kunne tjene beløbet hjem ved at bruge færre hjemmehjælpstimer på at hjælpe borgere. Rambøll har evalueret forsøget, der viste, at nogle brugere havde tjent pengene hjem på otte uger og andre i løbet af tre år. Andre brugere oplevede, at toiletbesøget blev mere tids- og mandskabskrævende. Af interesse for ældre- og seniorråd er følgende anbefalinger og overvejelser fra forsøget: Erfaringen fra projektet er, at man bør se vasketoiletterne som et hjælpemiddel, man på linje med andre hjælpemidler kan trække på i kommunen. Hvis man som kommune ønsker at arbejde videre med vasketoiletter, handler det i første omgang om, at vasketoiletterne skal gøres til en del af det sortiment af hjælpemidler, visitationen kan trække på Det er afgørende, at vasketoilettet kun tildeles borgere, der magter og er motiveret til at benytte hjælpemidlet. Dette kræver en grundig visitationsproces. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at vasketoiletterne løbende indgår i visitationens overvejelser, snarere end at man fra start vælger at udbrede vasketoiletterne til en større gruppe af borgere uden en forudgående individuel vurdering Vasketoiletterne kan ikke installeres hos alle borgere i eget hjem, hvor teknologien måtte være relevant Vasketoilettet og særligt toiletsædeløfteren stiller krav til de fysiske forhold på borgerens badeværelse. Det drejer sig blandt andet om afstanden fra toilet til væg og afstanden fra toilet til bruser, idet der er regler om afstanden mellem elektriske apparater og vand. Socialstyrelsen er overvejende positive ift. forsøgets resultater, hvoraf følgende fremhæves: Alle de interviewede borgere mener, at vasketoilettet gør ordentligt rent De fleste borgere fremhæver, at vasketoilettet er nemt at betjene De fleste borgere udtrykker, at det er rart, ikke længere at være afhængig af andres hjælp ved toiletbesøg Hovedparten af de interviewede borgere ville anbefale vasketoilettet til andre. En artikel fra Ugebrevet A4 er kritisk og hæfter sig bl.a. ved, at forsøget viste, at hjemmeplejen kun sparer fem minutter per døgn med robotteknologi. I artiklen advarer eksperter om, at forventningen om at spare milliarder ved at indføre ny teknologi i ældreplejen sandsynligvis er stærkt overdrevet. Ifølge formand for regeringens eget råd ÆldreForum, tidligere borgmester i Ballerup Ove E. Dalsgaard (S), er profitten ved at indføre ny teknologi ofte ret begrænset: Velfærdsteknologi er ikke sort-hvidt. Man skal analysere de muligheder, der er og bruge ny teknologi, hvor det giver mening for borgere og medarbejdere. Men vi skal også erkende, at det ikke er velfærdsteknologien, der redder fremtidens økonomi. DANSKE ÆLDRERÅDs formand Kirsten Feld er også medlem af ÆldreForum. Læs mere om forsøget på Socialstyrelsens hjemmeside, Ældre, Aktuelt, Succesfuldt forsøg med vasketoilet Læs den omtalte artikel på Ugebrevet A4 s hjemmeside: ONSDAG 15/08 Robotter er ingen mirakelkur Artiklen er skrevet af journalist Allan Larsen. Privat hjemmepleje vinder indpas I dag får hver tredje hjemmehjælpsmodtager hjælpen fra en privat leverandør. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Siden 2005 er andelen af ældre, der får praktisk hjælp fra private firmaer, vokset fra 15 til 34 %. To faktorer er årsag til stigningen. Den ene er, at de private modsat de kommunale leverandører har mulighed for at tilbyde tilkøb af ydelser som f.eks. mere rengøring og hjælp til haven. Den anden faktor er, at hjemmehjælpsmodtagere hos private firmaer kan få en højere grad af sikkerhed for, at der kun kommer få, faste hjælpere i deres hjem. Læs mere på dknyt Nyheder for offentlige beslutningstagere, dknyt.dk, skriv hver tredje hjemmehjælp er nu privat i søgeboksen 7 Nyhedsbrev september 12

8 Opfølgende hjemmebesøg har potentiale DSI har udgivet en rapport om de foreløbige erfaringer med opfølgende hjemmebesøg for ældre, svækkede borgere efter endt sygehusindlæggelse. Det er ikke muligt entydigt at afgøre de økonomiske konsekvenser af at indføre de opfølgende hjemmebesøg. Evalueringer fra ti kommuner peger på, at ordningen har potentiale til at forebygge genindlæggelser og nedbringe forbruget af kommunale ydelser, men dette potentiale kan ikke spores i alle kommuner. Evalueringerne viser desuden, at det har været svært at få gennemført besøgene. Det er kun mellem 14 % og 53 % af borgerne, som indgår i ordningerne, der modtager et første hjemmebesøg. På baggrund af evalueringerne anbefales det, at arbejdet med at tilpasse, implementere og evaluere de opfølgende hjemmebesøg fortsætter. I den forbindelse bør der sættes mere fokus på at identificere og forstå årsager til, at de opfølgende hjemmebesøg kun i ringe omfang gennemføres. Find rapport og undersøgelse på DSI s hjemmeside dsi.dk, Udgivelser, Søg på Opfølgende hjemmebesøg, Find Sammenfatning af erfaringerne med opfølgende hjemmebesøg i ti kommuner (DSI publikation) Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden udvikler i projektet Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg redskaber til at skabe sammenhæng mellem ældres interesser/ behov og tilbud i frivillige organisationer. Projektet gennemføres i 25 kommuner, og inddrager desuden Ensomme Gamles Værn, FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp), Kommunernes Landsforening og Ældresagen. Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet på baggrund af gode erfaringer fra tilsvarende projekter i bl.a. Hvidovre Kommune. I projektet skal parterne i fællesskab udvikle nye ideer og afprøve forskellige måder at få flere ældre med i foreninger og fastholde dem, som allerede er der. Målet er at øge livskvaliteten gennem forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre. Læs mere om projektet på Materiale, Rapporter, 2012 Den Åbne Linie giver en ekstra klagemulighed Forvaltningen i Aalborg Kommune og Aalborg Ældreråd har gode erfaringer fra arbejdet med etablering og drift af en servicetelefon/ klagetelefon på ældre- og handicap området Den Åbne Linie. Det er et sted, borgeren kan ringe, hvis vedkommende: ønsker oplysninger om sine rettigheder vil vide noget om serviceniveau vil have vejvisning i systemet vil klage har idéer som kan forbedre service Den Åbne Linie kan være med til at fjerne eventuelle misforståelser og være en mulighed for at samle erfaringer med tilfredshed eller utilfredshed omkring Aalborg Kommunes tilbud på Ældre- og handicapområdet. Den kan derudover også give et indblik i, om der er forhold, som trænger til ændringer eller kvalitetsforbedringer. Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapudvalg oprettede i januar 2011 et nyt forum som en kompensation for Folketingets nedlæggelse af Klagerådene. Det nye forum Klagedialog-gruppen er ikke et klageorgan, men har til hensigt at bevare Udvalgets og Ældrerådets mulighed for at følge med i og påvirke udviklingen i bevillingsenhedernes afgørelser på de områder, der tidligere kunne behandles i Klagerådet, dvs. servicelovens 83 og 84 (hjemmehjælp/madservice og afløsning/aflastning). Der afholdes kvartalsvise møder, hvor der i anonymiseret form redegøres for de klager og tendenser, der har været i det foregående kvartal men kun inden for de nævnte områder. På baggrund af klage-dialog-gruppens indstilling har forvaltningen bl.a. skærpet sit fokus på, at en vurdering om hjælp altid skal være konkret og individuel, og sproget i afgørelser og breve er blevet mere forståeligt. Læs mere om Den Åbne Linje og Klage-dialog-gruppen på Aalborg Kommunes hjemmeside: skriv Klage-dialog-gruppen i søgefeltet, find Årsberetning 2011 Den Åbne Linie 8 Nyhedsbrev september 12

9 Ældrerådene spørger Er det lovligt, at et medlem af kommunalbestyrelsen stiller op som kandidat til ældrerådet? Ja, der er ingen lovgivning, som hindrer et kommunalbestyrelsesmedlem i at stille op eller at blive valgt til et ældre-/ seniorråd. Der kan dog i sjældne tilfælde være sager, som den pågældende ikke kan behandle på grund af inhabilitet. DANSKE ÆLDRERÅD anbefaler ikke dobbelt-kandidatur, da det har vist sig at kunne give samarbejdsproblemer. Det skyldes, at rollerne er helt forskellige, og det er vigtigt at have den rigtige kasket på. Medlemmer af ældre- eller seniorråd er rådgivere, og medlemmer af kommunalbestyrelsen er beslutningstagere. Derudover er medlemmer af ældre-/ seniorråd ikke partipolitiske i deres stillingtagen, hvorimod medlemmer af kommunalbestyrelsen repræsenterer et parti. Er der krav om valg af personlige stedfortrædere? Nej, der er ikke krav om valg af personlige stedfortrædere. Efter den seneste lovændring er der heller ikke krav om, at der skal vælges en stedfortræder for hvert medlem af ældre-/ seniorrådet. Kommunalbestyrelsen beslutter, efter indstilling fra rådet, hvor mange medlemmer og hvor mange stedfortrædere det skal have. Får kommunen refunderet udgifter forbundet med at holde valg til ældrerådet? Ja. Staten kompenserer kommunerne for udgifter i forbindelse med drift af ældre-/seniorråd, og dermed også for udgiften til at afholde valg til rådet. Refusionen til kommunen sker gennem bloktilskuddet, og midlerne er dermed ikke udspecificeret og øremærket til formålet. Hvor kan jeg få mere at vide om valg til ældreråd? Du er velkommen til at deltage i DANSKE ÆLDRERÅDs temadage om valg, der holdes fem steder i Danmark i løbet af oktober måned. Temadagene er også åbne for forvaltningsmedarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Program og tilmelding til temadagene findes på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside enten via forsiden midtpå eller via menupunktet Temadage og konferencer i venstre side. Flere spørgsmål og svar om valg til ældreråd findes også på hjemmesiden under menupunktet Vidensbank for ældreråd, Spørgsmål og svar af relevans for ældreråd Hvorfor bor der ingen indvandrere på plejehjem? Det er svært at svare på, men der er lavet en undersøgelse til afdækning af svaret. Her peger forskerne på to hovedårsager til, at indvandrere generelt har et lavere forbrug af pleje- og omsorgsydelser end etniske danskere. For det første er der mindre kendskab til mulighederne for at få hjælp fra det offentlige. For det andet bliver indvandreres behov for hjælp i høj grad dækket af slægtninge. Undersøgelsen viste følgende: Ældre indvandrere modtager mindre hyppigt end ældre danskere pleje- og omsorgsydelser fra det offentlige. De har både en mindre tilbøjelighed til at modtage hjælp fra det offentlige overhovedet og til hver af ydelserne plejebolig, personlig pleje og praktisk bistand. Når vi alene betragter hjemmeplejeydelser, er der sammenlignet med etniske danskere en mindre tilbøjelighed blandt ældre indvandrere til at modtage praktisk bistand end personlig pleje, hvilket tyder på, at en større andel af behovet for praktisk bistand dækkes fra anden side. Ældre indvandrere, som modtager hjælp, har et mindre omfang (målt i kr.) af praktisk hjælp end ældre danskere, mens omfanget af personlig pleje ikke er signifikant mindre end for ældre etniske danskere. I denne undersøgelse modtog ældre indvandrere fra et ikke-vestligt land, som har boet i Danmark i mere end 10 år, faktisk personlig pleje i et større omfang end ældre danskere. Der er endvidere en forskel mellem ældre indvandrere, således at ældre indvandrere fra ikke-vestlige lande mindre hyppigt end ældre indvandrere fra vestlige lande modtager offentlig hjælp. Endelig modtager ældre indvandrere, som har boet i Danmark i mere end 10 år, hyppigere pleje- og omsorgsydelser end ældre indvandrere, der har boet i landet i mindre end 10 år. Dette er i undersøgelsen mest tydeligt blandt ældre indvandrere fra ikke-vestlige lande. Undersøgelsens tal er fra Københavns Kommune i 2007, og AKF (Anvendt Kommunal Forskning) offentliggjorde undersøgelsen i DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse overvejer at opfordre AKF til at gentage undersøgelsen for at få opdateret viden på området. Find undersøgelsen på: Udgivelser, 2009, Ældre danskeres og indvandreres brug af pleje- og omsorgsydelser. 9 Nyhedsbrev september 12

10 Konferencer og temadage Temadage: Ældrerådsvalg 2013 DANSKE ÆLDRERÅD afholder fem temadage med fokus på ældrerådsvalg. Målet med temadagene er, at rådenes medlemmer kender de formelle rammer for ældrerådsvalget, får udvekslet erfaringer og drøftet forskellige løsninger. Deltagerne klædes på til næste års valg. Målgruppen er medlemmer af ældre-/seniorråd samt rådenes sekretærer. De fleste ældre-/seniorråd holder valg i efteråret 2013 og mange af dem i forbindelse med kommunalvalget. Det forberedende arbejde skal indledes nu for at opnå et positivt forløb. Et ægte samarbejdsprojekt, hvor hverken råd eller kommunalbestyrelse har vetoret. I månederne op til valget har ældre-/seniorråd en stor opgave med at informere kommunens stemmeberettigede borgere om valget, opfordre dem til at stemme samt oplyse, hvordan stemmeberettigede kan stille op som kandidater til valget. De fem temadage finder sted i: Aabybro d. 8. oktober Fårvang d. 10.oktober Kolding d. 11. oktober Høje Taastrup d. 22. oktober Næstved d. 25. oktober Tilmeldingsfrist er mandag d. 10. september 2012 for deltagelse i Jylland, og mandag d. 24. september for deltagelse på Sjælland. Ældre-/seniorråd tilmelder sig samlet. Se hele programmet og tilmelding på Konference: Før livet bliver ubærligt om forebyggelse af ensomhed I samarbejde med Ensomme Gamles Værn arrangerer DANSKE ÆLDRERÅD d. 20. november en landsdækkende, ældrepolitisk konference. Konferencen skal udbrede viden om og sætte fokus på forebyggende initiativer i forbindelse med forebyggelse af ensomhed. Konferencen består af tre hovedoplæg samt syv valgfrie seminarer. Hovedoplægs holdere er: Direktør for Ensomme Gamles Værn, Christine E. Swane Gerontopsykolog Henrik Brogaard Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Ninna Thomsen Ensomme Gamles Værn (EGV Fonden) anslår, at mindst mænd og kvinder over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed er et stort problem for dem, det berører. Undersøgelser viser, at ensomhed forringer et menneskes livskvalitet væsentligt og øger risiko for sygdom, alkoholisme, depression og selvmord. Derfor er forebyggelse af ensomhed i dag et indsatsområde for hele samfundet. Socialminister Karen Hækkerup har netop bevilget 8,6 millioner kr. til projekter, der skal afhjælpe ensomhed blandt ældre, og i mange kommuner arbejder fagfolk med nye initiativer. Konferencen finder sted i Vingstedcentret ved Vejle. Deltagerpris er 850 kr. for ældre-/seniorrådsmedlemmer og medlemmer af Ensomme Gamles Værns repræsentantskab og kr. for andre. Tilmeldingsfrist er torsdag d. 8. nov ember Se hele programmet og tilmelding på Læs mere om Ensomme Gamles Værn på Byretssag om praktisk hjælp ÆldreSagen har anlagt sag mod Køge kommune, fordi kommunen har ændret omfanget af den visiterede praktiske hjælp på grund af dårlig økonomi i kommunen. Kommunen mener, at dårlig kommunaløkonomi er en saglig grund til at ændre niveauet i tidligere afgørelser, der har bevilget praktisk hjælp til Køge-borgere. ÆldreSagen mener, at der skal være meget mere tungtvejende grunde til at fratage borgere en allerede tilkendt ydelse. Retssagen forventes afgjort i midten af september. 10 Nyhedsbrev september 12

11 Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse På bestyrelsesseminaret d august drøftede bestyrelsen bl.a. følgende større spørgsmål: Hjemmehjælpskommissionen hvilke områder skal formanden fremme? Kirsten Feld er i kommissionen talerør for borgere og dermed for brugere af hjemmehjælpen. Andre kommissionsmedlemmer er talerør for andre interesser. Bestyrelsen gav formanden mange idéer med på vejen, og et par af dem refereres her: - Der er behov for et større samarbejde mellem sundhedsog socialansatte i forhold til borgere, der modtager hjemmehjælp, ikke mindst så rehabiliteringsindsats og medicinhåndtering forbedres. Der skal tænkes i helhedsorienteret og sammenhængende indsats. - Der er behov for en afklaring af grænserne mellem frivillige hænder og professionelt arbejde i borgerens eget hjem. Fagprofessionelle må ikke erstattes af frivillige. - Borgere må aldrig påtvinges velfærdsteknologiske løsninger. Handleplan for DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse 2013 til 2014 Bestyrelsen skal fremlægge en handleplan til debat og vedtagelse på det årlige repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen har nedsat et ad hoc-udvalg, til at udarbejde et konkret forslag. Bestyrelsen drøftede i grupper såvel form som indhold, og nogle af forslagene var: - Handleplanen skal være realistisk at gennemføre både i forhold til tid og penge - Handleplanen skal være kort og let at læse. Nogle af forslagene til indhold var: - Nyvalgte ældrerådsmedlemmer skal rådgives - Der skal søges finansiering af DANSKE ÆLDRERÅD - DANSKE ÆLDRERÅD skal påvirke beslutninger og lovgivning, der har indflydelse på ældres levevilkår. Digitaliseringen Bestyrelsen har nedsat et ad hoc-udvalg, der har til opgave at overvåge udviklingen og løbende rapportere initiativer og udvikling til bestyrelsen. Nye valgregler for valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD Valg af bestyrelsesmedlemmer til DANSKE ÆLDRERÅD gennemføres fremover lokalt, og der skal vælges 10 bestyrelsesmedlemmer og 20 stedfortrædere. Bestyrelsen har nedsat et ad hoc-udvalg til at udarbejde forslag til procedurerne for valget. Bestyrelsen skal godkende procedurerne på sit møde d. 1. november. Valgene skal gennemføres i første kvartal Bestyrelsen udpegede de fem medlemmer til ad hoc-udvalget, der blev sammensat med en person fra hver region. Bestyrelsen indstillede de bestyrelsesmedlemmer, der skal forestå valghandlingerne i hver af de 10 nye valgkredse. DANSKE ÆLDRERÅD deltager: 30. august i hjemmehjælpskommissionens andet møde ud af ni planlagte. Formand Kirsten Feld er af ministeren udpeget som medlem af kommissionen september på Årsmødet for DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK). Formand Kirsten Feld er dirigent på DKDK s generalforsamling. 13. september på Ekspertudvalgets konference om Fattigdom. Medlem af forretningsudvalget Kirsten Christensen og næstformand Bent Rasmussen repræsenterer DANSKE ÆL DRERÅD. 19. september i dommerpanelet for Generationernes By. Formand Kirsten Feld er formand for dommerpanelet. 27. september på social- og integrationsminister Karen Hækkerups årsmøde. Kirsten Feld er personligt inviteret. 2. oktober i Pensionisternes Samvirkes Kongres. Formand Kirsten Feld er personligt inviteret til at deltage. EU studietur til Bruxelles d november 2012 DANSKE ÆLDRERÅD har arrangeret en EU studietur til Bruxelles i samarbejde med FIC, Europaparlamentet og Kommissionen som led i Det Europæiske År 2012 om aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Studieturen er rettet mod ældre- og seniorråd i Danmark og foregår d november. 25 medlemmer fra 9 ældre-/seniorråd deltager i turen. Tilmeldingsfristen er overskredet. 11 Nyhedsbrev september 12

12 Fra ældreråd til ældreråd Vision om wellnes til ældre borgere Vejle Kommune har fået kr. fra Fornyelsesfonden til at arbejde med planer for et særligt wellnescenter for ældre, hvor de kan blive vasket, få massage og måske købe aftensmad. Vejle Ældreråd følger projektet og indgår aktivt i projektets idéudvikling. Formand for seniorudvalget i Vejle Kommune, Peter Borup Sørensen siger om visionerne med projektet: Der kunne være mulighed for fysisk genoptræning, massage eller at få tjekket sit høreapparat. Det kunne også være et besøg hos frisøren eller muligheden for at købe noget færdiglavet aftensmad med hjem. Udover at de ældre borgere kan indgå i nogle sociale fællesskaber på centret, er formålet med wellnesscentret også af økonomisk art kommunen kan spare en del køretid for hjemmeplejen, hvis ældre hjemmehjælpsmodtagere samles ét sted i byen. Læs mere om Fornyelsesfonden v/ Erhvervsstyrelsen på hjemmesiden Ældreråd sætter anbefalinger i spil Faxe Kommunes Ældreråd har diskuteret Ældrekommissionens rapport om Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, og har i den forbindelse opfordret social- og sundhedsudvalget i Faxe Kommune til at bruge rapportens samlede oversigt over værdier og anbefalinger til lederne på plejehjemmene som målsætning for medarbejdernes arbejde (findes på side 62 og 63 i rapporten). Samtidig danner oversigten udgangspunkt for diskussion mellem Ældrerådet og kommunens social- og sundhedsudvalg. Find Ældrekommissionens rapport på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside, Sociale områder, Ældre, Ældrekommissionen Valby Ældreråd protesterer Københavns Borgerrepræsentations Sundhedsog Omsorgsudvalg arbejder med en reduktion af tilskud til frivilligt forebyggende og sundhedsfremmende arbejde (servicelovens 79). For aktivitetscentret VOC i Valby vil det betyde en lukning. Formand for Valby Ældreråd, Birgitte Vind udtaler: Det er meget, meget vigtigt for den bare nogenlunde mobile del af Valbys ældrebefolkning, at der er et sted, hvor de kan gå hen at komme i kontakt med andre, dyrke interesser, få undervisning m.m. Jeg frygter også, at en lukning vil kunne blive dyr for Københavns kommune. Hvis ikke ældre mennesker har noget at gå op i, er der stor fare for, at de bliver syge og derved kommer til at kræve langt flere ressourcer fra det offentlige. DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter Kalender 2012 Oktober: 1. FN s Internationale Ældredag 2012 Ældrerådenes Dag, Generationernes Dag 8. Temadag: Ældrerådsvalg Aabybro 9. Forretningsudvalgsmøde, DANSKE ÆLDRE RÅD 10. Temadag: Ældrerådsvalg Fårvang 11. Temadag: Ældrerådsvalg Kolding 22. Temadag: Ældrerådsvalg Høje Taastrup 25. Temadag: Ældrerådsvalg Næstved November: 1. Bestyrelsesmøde, DANSKE ÆLDRERÅD 13. Møde mellem DANSKE ÆLDRERÅD og repræsentanter for de 5 regionsældreråd 20. Konference: Før livet bliver ubærligt om forebyggelse af ensomhed, Vingstedcentret Studietur til Bruxelles December: 4. Vinder af Generationernes By udnævnes Kirsten Feld er formand for dommerpanellet Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf Nyhedsbrevet er udgivet af Danske Ældreråd ISSN (Online) Næste nummer: december 2012 Danske Ældreråd Formand Kirsten Feld Tlf Mobil: Næstformand Bent Rasmussen Tlf Ansvarshavende Kirsten Feld Redaktion Marianne Lundsgaard Lise Sørensen Sekretariatet Marianne Lundsgaard Sekretariatsleder Tlf Mobil: Lise Sørensen Ældrepolitisk konsulent Tlf Dorthe Neergaard Ældrepolitisk konsulent Tlf Layout Kailow Graphic 12 Nyhedsbrev september 12

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social- og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby

Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. september 2012 Tid 09:00 Sted Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen Ove Andersen Lars Bouet Knud Christensen

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014

DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 DANSKE ÆLDRERÅD - MUNDTLIG BERETNING 2014 Formand i 377 dage ingen kedelige. Første periode med mindre bestyrelse valgt for to år fungeret godt og giver arbejdsro. Fantastisk at skue ud over denne sal

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Dato: Torsdag d. 1. november 2012 Afbud fra: Niels Jørgen Lundsgaard, Merete Nielsen Da formand Kirsten Feld skulle til møde i hjemmehjælpskommissionen,

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt

Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dagsorden. 2. Sager til behandling. Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Tirsdag d. 31. maj 2011, Vejle Afbud fra: Inge Lorentzen, Erling Høholt Formand Kirsten Feld bød såvel nye som gamle bestyrelsesmedlemmer velkommen

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010

ÆLDRERÅDET. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 ÆLDRERÅDET Ældrerådet har 15. medlemmer, der blev valgt / genvalgt ved ældrerådsvalget den 17. november 2009 med virkning fra 1. januar 2010: Ann Marie Cordua Bente Bang Fritz Voss Inger

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Godkendt referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Godkendt referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Godkendt referat for bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Afbud fra: Leo Larsen Onsdag d. 22. August 2012 i Nyborg 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkterne 2.12 og 2.13, hvortil bilag

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Partnerskabsprojekt om økonomistyring på ældreområdet hvordan styrker vi evnen til at forebygge opdrift i udgifterne og få mere for pengene?

Partnerskabsprojekt om økonomistyring på ældreområdet hvordan styrker vi evnen til at forebygge opdrift i udgifterne og få mere for pengene? Partnerskabsprojekt om økonomistyring på ældreområdet hvordan styrker vi evnen til at forebygge opdrift i udgifterne og få mere for pengene? Indhold 1. Baggrund... 1 2. Temaer... 3 3. Formål... 4 4. Produkter

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg

Projekt forebyggende hjemmebesøg Projekt forebyggende hjemmebesøg Del 1: Kort sammenfatning af rapporten Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Sundhedsafdelingen

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt.

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt. Dato: Onsdag d. 30. Maj 2012 Tid: 10.45 16.00 Sted: Hotel Australia, Dæmningen 6, Vejle. Referent Marianne Lundsgaard Afbud fra: Sonja

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017 Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD d. 12. okt. 2017 Tid: Torsdag 12. okt. 2017 kl. 10.00 15.00 Sted: Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart Afbud: Jørgen Linnemann Referent: Charlotte Broe,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a

Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a Kvalitetsstandard 2017 Forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens 79a 1 Indhold Forord... 3 Formålet... 3 Generelt om forebyggende hjemmebesøg... 3 Lovgivning... 4 Klageadgang... 4 Ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 Velkommen - Temaer A B C D Om undersøgelsen Hvad er omfanget af oplevet ensomhed? Hvad karakteriserer

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014

5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 5 møder med formænd og næstformænd for ældreog seniorråd - august/september 2014 Formænd/næstformænd fra i alt 91 ældre- og seniorråd deltog i et af de 5 møder, der blev afholdt i perioden 27. august til

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år

MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år MDTL. BERETNING 2015. Sidste år mange nyvalgte, nu næsten alle med mere end et års erfaring. Indledning Et travlt år DANSKE ÆLDREÅD Synlighed udadtil og indadtil: 1) Prisen givet genlyd nationalt og internationalt.

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT. Onsdag d. 24. august 2011, Hotel Nyborg Strand, Nyborg

Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT. Onsdag d. 24. august 2011, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Referat fra bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 24. august 2011, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Afbud: Esther Hansen, Niels Jørgen Lundsgaard, Jytte Madsen Ingrid Andresen er indtrådt i bestyrelsen,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Ældre. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Ældre og Psykiatri og Handicap 1. oktober 2014 Borgerservice og Digitalisering Digitalisering og Organisationsudvikling Dette notat er en kort skriftlig

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. Godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD. Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD Godkendt Onsdag d. 20. marts 2013 i Vejle Afbud: Merete Nielsen, Inge Lorentzen, Erling Christensen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607.

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607. Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. maj 2014 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Bodil Poulsen

Bodil Poulsen Fra: Bodil Poulsen [bopo1@mariagerfjord.dk] Til: Bodil Poulsen [bopo1@mariagerfjord.dk] Dato: 21-11-2012 15:54 Vedrørende: VS: Mailservice fra DANSKE ÆLDRERÅD 9/2012 Vedhæftninger: Partnerskabsprojekt

Læs mere

Sted Mødelokale 2.62 2.sal Frederikshavn Rådhus. Svend Aage Christensen, Chris Sørensen

Sted Mødelokale 2.62 2.sal Frederikshavn Rådhus. Svend Aage Christensen, Chris Sørensen Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 27. november 2012 Tid 08:30 Sted Mødelokale 2.62 2.sal Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Svend Aage Christensen, Chris Sørensen Stedfortræder Medlemmer Hanne Andersen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013 Danskernes holdning til digital velfærd September 2013 1. Indledning 2 1.1 Digital velfærd nye muligheder...2 1.2 Hovedresultater...2 2. Danskernes overordnede holdning til digital velfærd 3 2.1 Danskerne

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012 Ørbækvej 100 5220 Odense SØ Tlf. 20 37 91 61 Email: dal@odense.dk Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere