Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet"

Transkript

1 Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen havde derfor dispenseret fra reglen om at gulvet i opholdsrum i dag- og døgninstitutioner ikke måtte ligge lavere end terræn. Statsamtet mente dispensationen var lovlig. Ombudsmanden udtalte at det var nærliggende at antage at der bag den nævnte regel også lå et hensyn til lys- og udsynsforhold. Da vinduerne var placeret ca. 1,40 meter over gulvet, ville navnlig mindre børn næppe kunne se ud på omgivelserne. Kommunen havde ikke inddraget dette hensyn i sin vurdering. 14. juni Forvaltningsret: Miljøret: 21-1 Kommunen måtte som bygningsmyndighed anses for myndighedsinhabil i sagen, og kommunen eller statsamtet burde derfor som led i en intensiveret prøvelse have indhentet en udtalelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ombudsmanden henstillede at sagen blev genoptaget, hvilket skete. Statsamtets og kommunens afgørelser blev annulleret, og sagen blev hjemvist til fornyet behandling. (J.nr ). Det fremgik af sagen at Holstebro Kommunes udvalg for børn og unge den 21. juni 2005 drøftede behovet for ekstra pladser til børnehavebørn i 2006 og Det blev besluttet at der for en periode på 2 år skulle etableres 16 midlertidige pladser i Skrænten, Naltoftevej 1, i Borbjerg.

2 Den 5. juli 2005 modtog kommunens byggesagsafdeling en ansøgning om byggetilladelse til den ændrede anvendelse af lokalerne i Skræntens nedre etage. Ansøgningen var udarbejdet af kommunens ejendomsforvaltning. Med ansøgningen fulgte en plantegning uden målangivelser for lokalerne. Det fremgik ikke af ansøgningen at der blev søgt om dispensation. Den 4. august 2005 modtog byggesagsafdelingen yderligere en tegning der viste normalsnit i økonomifløj. Kommunen foretog den 24. august 2005 en besigtigelse af lokalerne. Af kommunens notat herom fremgik det bl.a. at de brandmæssige forhold blev klarlagt. Desuden blev der aftalt ændringer i benyttelsen af rummene. Der skulle etableres ventilation af opholdsrummet, og oplysninger om dimensioneringen skulle sendes til byggesagsafdelingen inden byggeriet blev påbegyndt. Det blev oplyst at der højst skulle være 12 børn og 1-2 voksne i lokalet. Lokalerne fremstod lyse og meget imødekommende, og der var ikke tegn på fugt i lokalerne. Den 29. august 2005 blev sagen behandlet i kommunens teknik- og miljøudvalg. Af sagsfremstillingen til mødet fremgik det bl.a. at gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn. Dette var ikke i overensstemmelse med kravet i bygningsreglementet af 1995 om at gulvet i opholdsrum i dag- og døgninstitutioner ikke må ligge lavere end terræn. Forvaltningen mente ikke at det ville være betænkeligt at give dispensation herfra. Lokalet havde tidligere været anvendt som mødelokale. Det blev besluttet at foretage partshøring. Den 31. august 2005 blev den faglige forening A partshørt. I partshøringsbrevet var følgende anført: Høring vedr. indretning af børnehave i kælderlokaler, Naltoftevej 1: Der er søgt om tilladelse til at indrette enkelte lokaler i kælderen af ovennævnte ejendom til børnehave. I henhold til forvaltningslovens 19 foretages der partshøring. 2/29

3 Såfremt De har bemærkninger til det ansøgte, skal disse være fremsendt til Teknik- og Miljøforvaltningen, Byggesager Rådhuset, 7500 Holstebro, inden 2 uger. Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at eventuelle bemærkninger vil være omfattet af offentlighedslovens 4, stk. 1, samt forvaltningslovens 9, stk. 1, om parters aktindsigt. Bilag: 1 og 2 Det fremgår ikke af sagen hvilke bilag der var tale om. A har telefonisk oplyst at bilagene bestod af ansøgningen og tegningerne. A svarede i brev af 2. september 2005 bl.a. følgende: Vi har følgende bemærkninger til dels det fremsendte materiale og til eventuelle dispensationer: 1. Det fremsendte materiale Af BR 95, 1.3. stk. 4, fremgår det at ansøgning om byggetilladelse skal indeholde en beskrivelse af de forhold som er i modstrid med byggeloven, bygningsreglementet mv., samt en begrundet ansøgning om nødvendige dispensationer eller tilladelser. Det materiale som er fremsendt til os er ikke bilagt nogen begrundelser eller oplysning om hvilke bestemmelser man ønsker at fravige. 2. Bemærkninger til projektet Af BR 95, stk. 9 fremgår det at opholdsrum i daginstitutioner ikke må ligge lavere end terræn, dog således der er en lempelse i kravet, hvis gulvet ligger over terrænet langs mindst den ene vinduesvæg. 3/29

4 Dette er ikke tilfældet, idet der alene er vinduer til en side, og vinduerne sidder 1.4 meter over gulvet og børnehavebørn er normalt under 1.3 meter høje og vil således aldrig kunne se andet end skråt op på himlen. Endvidere kommer børnene fra trappen meget tæt på uskærmet vej med dårlige oversigtforhold. Vi ser på adressen ingen forhold som medfører at vi kan anbefale dispensation fra kravet om at institutioner ikke må ligge lavere end terræn. Af det fremsendte materiale fremgår det ikke hvorledes der påtænkes lavet velfærdsforanstaltninger for personalet og uanset der alene er tale om 2-3 personer, skal dette forhold afklares. Institutionen skal rumme 16 børn og der planlægges tilsyneladende blot med 1 toilet til disse. Vi vil derfor pege på Sundhedsstyrelsens vejledning som foreskriver 1 toilet per 10 børn. Når/hvis der gives byggetilladelse, anmoder vi om at få sagens aktstykker og udskrift af loggen oversendt. Kommunen sendte den 14. september 2005 A s svar til boligselskabet (...), som var ejer af ejendommen Naltoftevej 1, således at boligselskabet fik mulighed for at komme med bemærkninger til indsigelsen. Af notat af 19. september 2005 fra børn og unge-afdelingen til byggesagsafdelingen fremgår det at anvendelsen til daginstitution var en midlertidig foranstaltning på højst to år da børnetallet i Borbjerg ifølge prognosen ville falde inden for de kommende to år. Arbejdet med børnegruppen ville ske i tæt samvirke med moderinstitutionen. Det var uheldigt hvis børn ikke kunne passes i lokalområdet, og da opgangen i børnetallet var så kortvarig, gav det ikke anledning til overvejelser om at bygge nyt. 4/29

5 Den 27. september 2005 gav kommunen boligselskabet byggetilladelse på betingelse af at der, inden byggeriet blev påbegyndt, blev fremsendt en redegørelse for at kravet i bygningsreglementet om ventilation var overholdt, og at anvendelsen til daginstitution maksimalt måtte finde sted i 2 år. Der blev givet dispensation fra bygningsreglementets bestemmelser om placering af gulv i opholdsrum under terræn. Dispensationen var begrundet med at lokalerne var godkendt som opholdsrum, og at der var tale om en tidsbegrænset periode. Desuden blev det skønnet at gulvets beliggenhed under terræn ikke ville medføre sundhedsmæssig risiko. Med brev af 3. oktober 2005 fik A efter anmodning aktindsigt i sagen. I brev af 4. oktober 2005 orienterede kommunen A om dispensationen. Kommunen skrev bl.a. at lokalet tidligere havde været anvendt som mødelokale, og at der ikke var krav til indretning af velfærdsrum for personale hvis der ikke var beskæftiget mere end 3 personer samtidig. Sundhedsstyrelsens vejledning om indretning af toiletter til børn var kun en vejledning. Fra de to trapper var der henholdsvis 4 og 11 meter til vej. De brandmæssige forhold ville blive bragt i orden. A klagede herefter den 5. oktober 2005 til Statsamtet Ringkjøbing. I klagen anførtes bl.a. følgende: Denne dispensation finder (A) ikke i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens muligheder for at give dispensation i forhold til BR-kap stk. 9. Der er ikke tale om særlige terrænforhold som kan imødekomme og begrunde dispensation idet alle rum er kælderrum hvor gulvet er under terræn. At der meddeles tidsbegrænset dispensation er ikke en begrundelse som må tillægges værdi, jvnf. hyrdebrev af 12. oktober fra By- og Boligministeren og Kommunernes Landsforening til kommunerne. At lokalerne tidligere har været anvendt til opholdsrum, er også uden betydning, da der jo netop skal foretages fornyet byggesagsbehandling for ændret anvendelse. Endvidere er der ikke lavet adgang for bevægelseshandicappede. Der er ikke anvist velfærdsforanstaltninger efter BR-95 kap /29

6 Dette er ikke i overensstemmelse med kravene i BR-95 kap For uanset om der er under 3 ansatte, skal der kunne anvises spiseplads bekvemt i forhold til arbejdspladsen. Det er alene muligt at fravige bestemmelse om et rum som kun skal anvendes som spiserum. Der er tale om en ufuldstændig ansøgning og derfor et uigennemskueligt beslutningsgrundlag. BR-95. kap. 1.3 stk. 4 findes ikke opfyldt og påklages. Der er ikke målfaste tegninger. Der er ikke angivet begrundelse for dispensation, der er ikke angivet et maksimalt antal børn som må benytte ordningen, der er ikke angivet placering af slangevinde på tegningerne i forhold til brandkravene i BR-95 kap. 6, handicapforhold er ikke berørt. Dertil kommer, at de første skrivelser beskrev det som kælderetage, de sidste som nedre etage og antallet af børn varierer i projektet. I brev af 1. november 2005 til statsamtet udtalte kommunen bl.a. at dispensation kunne gives i tilfælde hvor der ikke var tale om særlige terrænforhold. Bygningen havde elevator fra stueetagen til kælderetagen. Elevatoren kunne benyttes af handicappede. Lokalerne var en udvidelse af en eksisterende institution, der lå 28 meter derfra, og derfor kunne der henvises til de velfærdsforanstaltninger som allerede var i denne institution. Ansøgningsmaterialet indeholdt en snittegning i forholdet 1:100 og en plantegning i 1:100. Placering af slangevinder var fastlagt i forbindelse med besigtigelsen den 24. august Betegnelsen kælderetage og nedre etage havde ingen betydning for sagsbehandlingen. Antallet af børn lå ikke til grund for sagsbehandlingen. Antallet var ikke oplyst i ansøgningsmaterialet, men kommunen havde fået oplyst dette til maksimalt 12 ved besigtigelsen. 6/29

7 Den 16. november 2005 kommenterede A kommunens udtalelse. Det blev bl.a. anført at kommunen fortsat ikke havde oplyst hvilke hensyn der gjorde at dispensation var forenelig med de hensyn der lå til grund for bestemmelserne i bygningsreglementet. Loven muliggjorde ikke en tidsbegrænset dispensation, og det kunne derfor ikke tillægges betydning. Der manglede en beskrivelse af den nævnte elevator. Afstanden til den eksisterende institution var ikke 28 meter, men ca. 125 meter. Dette var uhensigtsmæssigt, f.eks. i tilfælde af regnvejr. Kommunen havde ikke godtgjort at det var undersøgt om velfærdsforanstaltningerne kunne rumme de ekstra personer. A fastholdt at ansøgningsmaterialet var ufuldstændigt, og at sagsbehandlingen var mangelfuld. Kommunen kommenterede i brev af 5. december 2005 A s brev. Kommunen skrev bl.a. følgende: Kommunens bemærkninger til sagen er som følger: Ad 1) Dispensationen til opholdsrum med gulv under terræn er givet efter Bygningsreglement 1995 kapitel stk. 9 (bilag 10). I henhold til byggelovens 22 stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen meddele en dispensation, når denne er i overensstemmelse med de hensyn, som kravet skal varetage. Kravet om at gulv skal være beliggende over terræn i dag- og døgninstitutioner er af forvaltningen vurderet som et sundhedsmæssigt krav. Forvaltningen har besigtiget lokalerne og finder ikke at brugen af disse til institution vil have sundhedsmæssige konsekvenser (bilag 4). Lokalerne er tidligere blevet brugt som opholdsrum. Vi finder derfor at dispensationen er meddelt i overensstemmelse med byggelovens 22 stk. 1. Begrundelsen for dispensationen er derfor ikke de 2 års anvendelse. Anvendelsen på de 2 år er et vilkår, som er givet i forbindelse med sagsbehandlingen. Elevatoren er indtegnet på ansøgningsmaterialet og har derfor under hele sagsbehandlingen været synlig. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at elevatoren er en personelevator. 7/29

8 Ad 2) Forvaltningen kan oplyse, at de eksisterende velfærdslokaler kan rumme 11 ansatte. Person & Kulturforvaltningen har oplyst, at der på nuværende tidspunkt er beskæftiget 7 personer i institutionen og at der efter tilbygningen af de nye lokaler vil være beskæftiget yderligere 1 person. Den af kommunen anførte afstand mellem institutionerne i brev til statsamtet af 1. november 2005 er ukorrekt. Afstanden anført af (A) i brev af 16. november 2005 er korrekt. Vi beklager dette. Ad 3) De fremsendte tegninger er målfaste i målestok 1:100. Ændringen af hvilke rum, der skal benyttes til institution er sket i forbindelse med forvaltningens besigtigelse af stedet den 24. august Grunden til ændringen er af brandmæssige hensyn, da ændringen mindsker den brandadskillelse, som skal foretages inden lokalerne kan ibrugtages. I det medsendte svar fra Bygge- og Boligstyrelsen fremgår det, at kommunen skal påse at ventilationsanlægget kan rumme de personer, som lokalet benyttes af. Dette påses af kommunen, men der foretages ikke et egentligt notat. Der foreligger dokumentation for ventilationsanlægget (bilag 13). Det skal påses at ventilationsanlæggets kapacitet er dækkende for det maksimale antal børn/voksne, der efter normen kan være i lokalet. Der gøres ikke særskilt notat angående ventilation, hvilket heller ikke sker, når andre krav i reglementet påses. Denne dokumentation er den 6. oktober 2005 fremsendt til (A). Det skal bemærkes at hvad angår brandforhold, kan der henvises til notat af 24. august 2005 (bilag 4). Under besigtigelse på stedet blev det konstateret at nuværende slangevinder, kan benyttes som hidtidig. Derfor er der ikke gjort yderligere i forhold til dette spørgsmål. Den 15. december 2005 gav kommunen boligselskabet en ibrugtagningstilladelse. I brev af 21. december 2005 til statsamtet fastholdt A sine indsigelser. Kommunen udtalte i brev af 16. januar 2006 til statsamtet bl.a. følgende: Skrivelse af 21. december 2005 fra (A) Ringkjøbing Amt syntes at angive følgende klagepunkter: 1. Den meddelte dispensation er ikke berettiget. 8/29

9 2. Det fremgår ikke af sagsmaterialet, hvorledes velfærdsforanstaltningerne er indrettet og om disse kan rumme personalet. 3. Sagsbehandlingen er foretaget på et mangelfuldt sagsmateriale. Kommunens bemærkninger til sagen er som følger: Ad 1) Holstebro Kommune fastholder besvarelse af 5. december 2005 på dette spørgsmål. Ad 2) Holstebro Kommune fastholder fortsat, at krav til velfærdsforanstaltninger er overholdt, da det øgede personantal, som udvidelsen medfører, kan rummes i de eksisterende lokaler. Afstanden til velfærdslokalerne er af kommunen vurderet som rimelig. Kommunen har af lederen af institutionen fået oplyst, at de omtalte lokaler kun skal benyttes kortvarigt om formiddagen og eftermiddagen og at både børn og ansatte spadserer til den oprindelige institution for at spise frokost. Udfra dette har kommunen vurderet, at det er rimeligt, at benytte de eksisterende velfærdsforanstaltninger. Ved forespørgsel til kommunens Person- og Kulturforvaltning har Byggesagsafdelingen modtaget følgende redegørelse: I efteråret 2004 orienterede Borbjerg Børnehave Holstebro Kommune om stigende pladsproblemer. Børnehaven foreslog at man oprettede en gruppe i lejede lokaler i Skrænten. Daglig sikkerhedsleder (...) var på besøg i Borbjerg Børnehave og konstaterede, at der ikke var plads til 10 børn mere. (...) og (...) vurderede hvor vidt man kunne løse pladsproblemet med oprettelse af en førskolegruppe i Borbjerg SFO. 9/29

10 Med henblik på at hjælpe sikkerhedsgruppen på stedet, samt vejlede forvaltningen var (...) ude at besigtige lokalerne i Skrænten den 5. januar Senere tog daglig sikkerhedsleder og (...) fra (A) ud for at se på lokalerne. Umiddelbart var der en række mindre ting som skulle ændres, for at lokalerne kunne anvendes. Herudover anførte (A) at man skulle iagttage normeringsbestemmelserne om annekser. Se vedhæftede brev fra (A) den 17. januar (brev fra (...) er vedlagt som bilag 14). Person- og Kulturforvaltningen oplyser ligeledes: Den 19. januar sender bygningsinspektør et Notat til forvaltningen, der fortæller hvilke udgifter der vil være forbundet med ibrugtagningen. På dette tidspunkt burde der nok have ligget et referat fra sikkerhedsgruppen i Borbjerg Børnehave. Det gør der ikke. Men i forbindelse med den efterfølgende byggesagsbehandling er afgivet et mundtligt tilsagn fra forvaltningen om at sikkerhedsgruppen/sikkerhedsorganisationen har været inddraget i hele forløbet omkring etableringen af annekset i Skrænten. Det er vores håb, at denne redegørelse forklarer hvad der er sket omkring sikkerhedsarbejdet, og vi endnu engang skal beklage, hvis der ikke ligger et skrift i sagen. Person- og Kulturforvaltningen har efterfølgende anmodet institutionen om en skriftlig udtalelse fra sikkerhedsgruppen. Denne er vedlagt som bilag 15. Ad 3) Til spørgsmålet om mangelfuldt sagsmateriale fastholder Holstebro Kommune svar af 5. december I den nævnte udtalelse af 20. januar 2006 fra sikkerhedsgruppen er bl.a. anført følgende: Hele personalet besigtigede lokalerne på Skrænten i efteråret Vi er et lille hus, hvor alle deltager i drøftelserne omkring sådanne sager. Alle var positive, og syntes godt om lokalerne, kunne godt se dem anvendt som børnegruppe. Men selvfølgelig var der forhold, som skulle bringes i orden. Ifølge vores vurdering: Der skulle etableres toiletforhold for både børn og voksne. 10/29

11 Der skulle etableres en pusleplads. Da vi mener at børn godt kan kravle op af en stige, og endda få lidt motion oveni, var vi tilfredse med en fast pusleplads. Trappe og elevator skulle sikres. Der skulle etableres ventilation i gruppelokalet. Afstanden til eksisterende børnehave, så vi ikke som et problem. Vejen, der skulle krydses, kunne vi godt overskue. Vi taler om Borbjerg, hvor trafikken er minimal. Alt i alt så vi lokalerne som lyse og velegnede til en børnegruppe. Tillidskvinde (...) har sammen med (...) været med ved besigtigelsen af lokalerne ved tre forskellige lejligheder med (...), (A), (...), boligselskabet og (...), forvaltningen, og senest med (...), (A). Herudover har undertegnede (...) besigtiget lokalerne med (...), Teknisk Forvaltning, og (...), forvaltningen. Første kvartal af 2005 var sikkerhedsrepræsentant (...) på rotationsprojekt, og har så ikke kunnet deltage i behandlingen. Som lokalerne fungerer nu: Gruppen bebos af 11 børn og to voksne. Afstanden til institutionen volder ingen problemer. Der er en jævn trafik begge veje. Det føles som en lang gang. Gruppen er velintegreret med børnehaven. Det gælder både børn og voksne. Lokalerne føles lyse og indbydende. Der er god plads til børnegruppens udfoldelse. 11/29

12 Den daglige brug af lokalerne er fra 8-12, og fra Før og efter samles børnene i børnehaven. Personalet pauserer i børnehavens personalerum i middagsstunden på skift, samtidig med, at børnene er på legepladsen. Forældrene er umådelig glade for tilbudet. Statsamtet traf afgørelse i sagen den 29. marts Statsamtet anførte bl.a. følgende: Statsamtet er af den opfattelse, at Holstebro Kommunes dispensation fra kapitel 4.4.2, stk. 9, i Bygningsreglement 1995 ikke er ulovlig. Statsamtet har i denne forbindelse lagt vægt på, at lokalerne tidligere har været anvendt som mødelokaler, og at Holstebro Kommune vurderer, at gulvets beliggenhed under terræn ikke indebærer sundhedsmæssige risici for brugerne af lokalerne. Statsamtet må dog bemærke, at den midlertidige anvendelse af lokalerne til daginstitution (f.eks. i maksimalt 2 år) ikke er et sagligt hensyn. Dispensationen ville således være ulovlig, hvis den alene var båret af dette hensyn. Kapitel 4.4.3, stk. 1, i Bygningsreglement 1995 har følgende ordlyd: Hvor spiserum skal indrettes på grund af arbejdets art, skal det placeres bekvemt i forhold til arbejdspladserne. Statsamtet finder ikke, at det er ulovligt, at de ansatte, der er tilknyttet de nye daginstitutionslokaler, er henvist til at benytte spisefaciliteterne i moderinstitutionen. Statsamtet finder således ikke, at der er grundlag for at antage, at Holstebro Kommunes skønsudøvelse er ulovlig. 12/29

13 Desuden er statsamtet af den opfattelse, at det efter de foreliggende oplysninger ikke er sandsynliggjort, at kravene til ventilation, brandforhold og adgangsforhold ikke skal være opfyldt. Endelig mener statsamtet, at Holstebro Kommunes afgørelser i sagen er truffet på grundlag af et sagligt og tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Det bemærkes, at statsamtet ikke har kompetence i relation til arbejdsmiljølovgivningen, f.eks. regelsættet om virksomheders sikkerhedsorganisation. Herefter klagede A i brev af 5. april 2006 til mig. I klagen anførtes bl.a. følgende: (A) vil derfor klage over: at statsamtet ikke laver en mere indgående prøvelse af grundlaget i dispensationen fra terrænforholdene men vægter bl.a. at lokalet har været anvendt som personalestue. (A) finder at denne vægtning er helt ude af proportioner og magtforvridende. Personalestuen var hvis den var godkendt til dette godkendt efter et helt andet bygningsreglement. Huset er år gammelt. Som personalestue bruges et rum kortvarigt. Som grupperum til daginstitution er rummene til rådighed ca. 52 timer om ugen. Endvidere udtaler statsamtet at dispensationen fra bygningsreglementet ikke er ulovlig. Vi finder at afgørelsen tillige skulle afklare om dispensationen delvis er blevet båret af usaglige hensyn i tidsbegrænsningen og en bagvedliggende økonomi. at Statsamtet er af den opfattelse, at det efter de foreliggende oplysninger ikke er sandsynliggjort, at kravene til ventilation, brandforhold og adgangsforhold ikke skal være opfyldt. (A) finder at det er kommunen og statsamtets forpligtigelse at synliggøre at love og regler er opfyldt, ikke omvendt. Altså igen en udvidet prøvelse af grundlaget. at Statsamtet mener at Holstebro Kommunes afgørelser i sagen er truffet på grundlag af et sagligt og tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. 13/29

14 (A) finder fortsat at grundlaget for de trufne beslutninger er mangelfuldt og at Holstebro Kommune har sammenblandet myndigheds- og driftsopgaver. Underskriver af ansøgningen om byggetilladelsen er (...), som er ansat af Holstebro Kommune og ikke af Boligselskabet. Af ansøgningen fremgår det ej heller om der søges dispensation for anvendelse af kælder eller begrundelser for dette. Endvidere er der en række andre forhold, såsom adgangsveje, personaleforhold, brandforhold, som er endog særdeles sparsomt belyst. Jeg bad myndighederne om en udtalelse og om udlån af sagens akter. Jeg bad bl.a. myndighederne oplyse om de havde overvejet om der forelå myndighedsinhabilitet fra kommunens side, og om der var taget hensyn til dette ved behandlingen af sagen. Jeg bad endvidere myndighederne oplyse om man havde overvejet eller undersøgt om der kunne være andre hensyn bag bestemmelsen i 4.4.2, stk. 9, f.eks. et hensyn til at de personer som opholdt sig i rummet, kunne se ud på omgivelserne. I brev af 19. juni 2006 til mig oplyste Statsamtet Århus at det havde overtaget sagen fra Statsamtet Ringkjøbing. Kommunen har i brev af 31. august 2006 udtalt bl.a. følgende: For så vidt angår spørgsmålet om myndighedsinhabilitet, har Holstebro Kommune tilsigtet at imødekomme denne problematik ved organisatorisk, at have en meget skarp adskillelse mellem de afdelinger i Teknisk Forvaltning, der udfører h.h.v. projektering, drift, vedligehold m.v. og afdelingen for myndighedsbehandling. Kommunens Byggesagsafdeling er en selvstændig myndighedsafdeling, der alene beskæftiger sig med myndighedsmæssige opgaver. Byggesagsafdelingen har sin egen chef og ingen medarbejdere i afdelingen er beskæftiget med andre arbejdsopgaver end myndighedsopgaver. I forvaltningens Tekniske Afdeling, foretages projektering, drift og vedligeholdelsesopgaver m.v. Teknisk Afdeling udfører ikke myndighedsopgaver. 14/29

15 I den aktuelle sag, har bygningsmyndigheden behandlet en ansøgning i en ejendom, der er ejet af et boligselskab. Bygningsmyndigheden har besigtiget lokalerne og fundet, at det ansøgte ville forudsætte dispensation fra bestemmelsen om gulvets placering i forhold til omliggende terræn. Ud fra en konkret vurdering på stedet, har det været bygningsmyndighedens vurdering, at der ikke fandtes forhold der ville medføre betænkeligheder ved en dispensation. Idet bygningsmyndigheden var vidende om, at det ansøgte skulle anvendes af en kommunal institution, blev der foretaget en høring i henhold til forvaltningslovens 19, hvor (A) som repræsentant for de pædagoger der skulle beskæftiges i institutionen blev givet mulighed for at fremkomme med bemærkninger til en eventuel dispensation. Også da der i (A) s bemærkninger ikke blev fremført argumenter, der kunne indikere, at en dispensation ville være uforenelig med de hensyn der ligger bag bestemmelsen, valgte bygningsmyndigheden at meddele den ansøgte dispensation, med de begrundelser der er anført i dispensationen. I kommunens vurdering af formålet med bestemmelsen, er ikke direkte indgået spørgsmålet om, hvorvidt bestemmelsen tillige kunne have til formål at sikre at personer kan se ud på omgivelserne i h.h.t. BR-95 kap , stk. 5. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at vinduer er placeret så lavt i lokalet, og samtidig så højt i forhold til det omliggende terræn, at det umiddelbart virker indlysende, at denne bestemmelse er tilgodeset med den aktuelle vinduesplacering (se vedlagte fotos). Kommunen finder dog stadig, at hovedformålet med bestemmelsen, er af sundhedsmæssig karakter, således det sikres, at der ikke sker indretning af opholdsrum i kolde og fugtige kælderlokaler. Holstebro Kommunes begrundelse herfor er, at vinduers placering i opholds-, spise- og arbejdsrum allerede er reguleret i BR-95 kap , stk. 5 og stk. 6 samt BR-95 kap , stk. 4 og stk. 5, hvorfor det ikke formodes, at bestemmelsen om gulvets placering i forhold til terræn tilsigter anvendelse på forhold der allerede er reguleret ved andre bestemmelser i bygningsreglementet. For så vidt angår (A) s klageskrivelse, skal kommunen henvise til tidligere fremsendte skrivelser i sagen, idet der dog skal knyttes følgende supplerende bemærkninger til (A) s påstand om, at det er kommunens og Statsamtets opgave at synliggøre, at lovgivningen er overholdt. 15/29

16 Hertil kan det bemærkes, at det af BR-95, kap. 1.3, stk. 5. fremgår, at Ansøgningen skal være bilagt relevant tegningsmateriale med angivelse af målestoksforhold og skal indeholde enhver oplysning af betydning for sagens behandling. Af BR-95, kap. 1.3, stk. 6 fremgår det endvidere, at Kommunalbestyrelsen kan forlange en brandteknisk dokumentation for bygningens udformning og de valgte brandsikkerhedsmæssige tiltag. Af BR-95, kap. 1.3, stk. 14 fremgår det tillige, at Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt forlange enhver oplysning og tegningsmateriale som er nødvendig for at give byggetilladelse. Kommunen finder, at der med bygningsreglementets formulering menes, at kommunalbestyrelsen kan forlange enhver oplysning som kommunalbestyrelsen finder nødvendig for at give en byggetilladelse. Med baggrund heri finder Holstebro Kommune, at den fremsendte dokumentation i en byggesag skal være af en sådan karakter, at det overfor bygningsmyndigheden er belyst, at lovgivningen er overholdt. Statsamtet Ringkjøbing har i brev af 13. oktober 2006 bl.a. udtalt at statsamtet i forbindelse med klagesagsbehandlingen lagde til grund at der forelå myndighedsinhabilitet fra kommunens side selv om boligselskabet (...) var bygherre da kommunen måtte antages at have en betydelig interesse i projektets økonomiske konsekvenser, og der således bestod en interessekonflikt. Statsamtet behandlede derfor klagen ud fra de principper/retningslinjer der er angivet i By- og Boligministeriets vejledning af 12. oktober 1998 om kommunernes byggesagsbehandling i egne byggesager på daginstitutionsområdet. Statsamtet lagde primært vægt på at kommunen ikke fandt at gulvets beliggenhed under terræn indebar sundhedsmæssige risici, og at lokalerne efter det oplyste fremstod som lyse og imødekommende. Statsamtet var bekendt med at vinduerne var placeret ca. 1,4 meter over gulvet hvorfor udsynet var begrænset men var af den opfattelse at det ikke kunne medføre at dispensationen var ulovlig. 16/29

17 I brev af 13. november 2006 har Statsamtet Århus bl.a. udtalt at kommunens skønsmæssige vurdering af om betingelserne for dispensation er opfyldt, ikke kan efterprøves af statsamtet. Statsamtet vil dog kunne tilsidesætte en byggelovsafgørelse hvis skønnet overskrider gældende rets rammer, f.eks. hvis et relevant hensyn ikke er taget i betragtning. Der forelå ikke for statsamtet oplysninger om at der var relevante hensyn som ikke var taget i betragtning. I brev af 21. november 2006 kommenterede A myndighedernes udtalelser. Vedrørende myndighedsinhabilitet skrev A at ansøgningen om byggetilladelse var udfyldt af lederen af kommunens ejendomsforvaltning, og at opgaven med udarbejdelse af grundlag for dispensation mv. blev løst af kommunens byggesagsafdeling. Billederne fra kælderen dokumenterede klart at det var kælderlokaler, og den dør der var fotograferet på et af billederne, førte ud til en kælderskakt. I forbindelse med kommunalreformen blev statsamterne nedlagt den 1. januar 2007, og deres opgaver blev overført til de nyoprettede statsforvaltninger. Statsamtets beføjelser i denne sag overgik således til Statsforvaltningen Midtjylland. Ombudsmandens udtalelse 1. Regelgrundlaget Byggeloven (lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998) indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 2. Loven finder anvendelse ved: c. Ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser, 17/29

18 22. Der kan meddeles dispensation fra bestemmelser i loven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser, når det skønnes foreneligt med de hensyn, som ligger til grund for de pågældende bestemmelser. I Bygningsreglement 1995 for erhvervs- og etagebyggeri er der fastsat en række regler om byggetilladelse og kravene til nyt byggeri. Reglementet finder anvendelse i denne sag. Kapitel 1, pkt. 1.3 og 1.4, omhandler kravene til en ansøgning om byggetilladelse og selve byggetilladelsen. Pkt. 1.12, stk. 1, bestemmer at byggelovens 22 gælder for dispensation til at fravige reglementets bestemmelser. Kapitel 4 omhandler bygningers indretning. Punkt 4.1, stk. 1, har denne ordlyd: Stk. 1. Bygninger skal udformes og indrettes, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed og anvendelse for alle samt renholdelse og vedligeholdelse. Punkt 4.4 vedrører andre bygninger end beboelsesbygninger. Efter pkt , stk. 2, skal arbejdsrum i bygninger med arbejdssteder omfattet af arbejdsmiljøloven indrettes i overensstemmelse med kravene i pkt om arbejdsrum. Arbejdsrum omfatter efter arbejdsmiljølovgivningen ethvert rum hvor der udføres arbejde. Pkt har denne ordlyd: Arbejdsrum Stk. 1. Arbejdsrum skal have et gulvareal på mindst 7 m 2, og rumhøjden i arbejdsrum skal være så stor, at arbejdet kan foregå på betryggende måde. Rumhøjden skal dog mindst være 2,5 m. 18/29

19 Stk. 2. Arbejdsrum skal have et rumindhold på mindst 12 m 3 for hver person, der er beskæftiget i rummet. Såfremt der i et arbejdsrum forekommer et betydeligt antal personer, som ikke er beskæftigede i rummet, skal rumindholdet forøges svarende til disse personers antal. Kommunalbestyrelsen kan tillade rumindholdet nedsat, når der etableres effektiv mekanisk ventilation af rummet, dog ikke under 8 m 3 pr. person. Opholdsrum i dag- og døgninstitutioner for pasning af børn skal mindst have et frit gulvareal på 3 m 2 pr. barn i vuggestuer og på 2 m 2 pr. barn i børnehaver. Normalklasserum i skoler og lignende skal, når der etableres effektiv mekanisk ventilation, have et rumindhold på 6 m 3 pr. person. Stk. 3. Ved beregning af rumindholdet medregnes kun de dele af rummet, hvor det under hensyn til loftshøjden er tilladt at indrette arbejdspladser. Ved beregningen skal endvidere tages hensyn til, om rumindholdet indskrænkes væsentligt af maskiner, inventar og oplagrede genstande m.v. Den del af rummet, der ligger mere end 4,0 m over gulvet, medregnes ikke ved beregningen af rumindholdet. Stk. 4. Overflader på gulve, vægge og lofter i arbejdsrum skal i nødvendigt omfang være afvisende overfor forurening, og de skal kunne rengøres på forsvarlig måde. Gulvbelægningen skal være tilpasset det arbejde, der skal udføres i arbejdsrummet, og skal have en under hensyn til arbejdets art passende hårdhed og skridsikkerhed. Stk. 5. Arbejdsrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at rummene er vel belyste. Vinduer skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i arbejdsrummene. Stk. 6. Arbejdsrum skal forsynes med vindue, der er anbragt, så personer i rummet kan se ud på omgivelserne. Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at kravet om dagslysadgang fraviges, når opfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe for virksomhedens drift, f.eks. hvor produktionens art ikke tillader dagslys. Stk. 8. Velfærdsforanstaltninger for de ansatte må normalt ikke stå til rådighed for andre end dem, der er beskæftiget på arbejdsstedet. 19/29

20 Stk. 9. Gulvet i opholdsrum i dag- og døgninstitutioner og i normalklasserum i skoler og lignende må ikke ligge lavere end terrænet udenfor. Ved særlige terrænforhold kan der ses bort fra dette krav, hvis gulvet ligger over terrænet langs med mindst en vinduesvæg. Pkt , stk. 1, har denne ordlyd: Stk. 1. Hvor spiserum skal indrettes på grund af arbejdets art, skal det placeres bekvemt i forhold til arbejdspladserne. Også for spiserum gælder at de skal forsynes med vinduer der er anbragt så personer i rummet kan se ud på omgivelserne (stk. 5). Pkt , stk. 4, bestemmer at der skal indrettes mindst 1 wc for hver 15 beskæftigede. Kapitel 11 omhandler indeklima. Efter pkt. 11.1, stk. 1, skal bygninger opføres så der under normal brug af bygningerne kan opretholdes et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima. Pkt , stk. 1, indeholder bestemmelser om ventilation af opholdsrum i dag- og døgninstitutioner. Indblæsningen med udeluft og udsugningen skal være mindst 3 1/s pr. barn og mindst 5 1/s pr. voksen samt 0,4 1/s pr. m 2 gulv. By- og Boligministeriet udsendte den 12. oktober 1998 en vejledning om kommunernes byggesagsbehandling i egne byggesager på daginstitutionsområdet. Pkt. 2 omhandler grænserne for kommunalbestyrelsens dispensationskompetence. I afsnittet er bl.a. anført følgende: Kommunerne bør ved behandlingen af egne byggesager som bygningsmyndighed udvise en ekstra påpasselighed og sikre, at byggelovgivningen bliver overholdt, både når det gælder selve byggesagsbehandlingen, og når det drejer sig om at udøve dispensationskompetencen i egne byggesager. Det sidst anførte er ikke ensbetydende med, at kommunen er afskåret fra at meddele sig selv dispensationer. Men det betyder, at der er snævre grænser for kommunens dispensationskompetence, og at dette navnlig gælder, når der er tale om krav til sikkerhed og sundhed. 20/29

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. Side 1 af 8 Åbn dokument i NIS Partshøring af naboer inden byggetilladelse (FOM 05-01-2011) Lovgrundlag Forvaltningslovens 19 Resumé To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Kolding kommune Akseltorv Kolding

Kolding kommune Akseltorv Kolding Kolding kommune Akseltorv 1 6000 Kolding Dato: 24-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til advokat vedrørende ejendommen beliggende, kommunens j.nr. 2015 1365. Med venlig hilsen Trine Brønsgaard

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse

FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade Frederiksberg Orientering om afgørelse FREDERIKSBERG KOMMUNE Smallegade 1 2000 Frederiksberg 2015-53377 Dato: 30-11-2016 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Winsløw Advokatfirma vedrørende ejendommen matr.nr. 16L af Frederiksberg, beliggende

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23

Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23 Rækkevidden af klagebestemmelsen i byggelovens 23 Udtalt, at hverken boligministeriet eller byggestyrelsen i sine afgørelser som klageinstans vedrørende en byggesag tilstrækkeligt klart havde angivet at

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse

Vedr. Spørgsmål om niveauplan i byggetilladelse Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ole Eriksen Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10891 - 13 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler En kommune havde givet landzonetilladelse til et byggeri, men havde med henvisning til en lokalplan for området afslået at tillade

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune

Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Lovliggørelse af bygninger i Farum kommune Udtalt, at de kommunale tilsynsmyndigheder i almindelighed ikke har mulighed for, endsige pligt til, at foretage en nærmere efterprøvelse af rigtigheden af indhentede

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04475 AFSLAG VEDR. OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 1. maj 2012. Du har klaget over Kommunens afslag af 23. april 2012 på

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse. 24. maj 2016

Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse. 24. maj 2016 2016-22 Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om opførelse af en gyllebeholder uden landzonetilladelse En kommune havde givet tilladelse til opførelse af en gyllebeholder, uden at der forelå en landzonetilladelse.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27

AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation fra områdets lokalplan til at opføre et sommerhus på 40 m 2 på ejendommen Rosendalvænget 27 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2015 J.nr.: NMK-33-02901 KlageID: 63500 og 66444 Ref.: SSC/LOBOR AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes dispensation

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens

8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens 8. 15/12827 Lovliggørelse af tagterrasse på Blomstervænget 1A, 5610 Assens Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives lovliggørende byggetilladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag

Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Manglende høring og aktindsigt under behandling af klagesag Miljøstyrelsen stadfæstede en kommunes påbud om en ejendoms tilslutning til et vandværk, men med rettelse af hjemmelsgrundlaget. Udtalt, at jeg

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven

Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Byggelovsdag 2007 Partshøring efter forvaltningsloven Tirsdag den 27. november 2007 Advokat Henriette Soja E-mail: HSO@horten.dk Side 1 De bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR07 BR95 og BRS98 bliver

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør

HELSINGØR KOMMUNE Stengade Helsingør HELSINGØR KOMMUNE Stengade 59 3000 Helsingør 2016-81617 Dato: 20-01-2017 Orientering om afgørelse Vi har skrevet til Claus Henrik Broge Meyer, vedrørende ejendommen beliggende Gylfesvej 19D, Helsingør

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej Holte

Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej Holte Rudersdal Kommune Rådhuset Øverødvej 2 2840 Holte 19-02- 2 0 1 4 S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v 1 0 6200 A a b e n r a a J O U R N A L N R. : 2 0 1 3-7 1 2 / 9 3 Vi har skrevet til

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 26. februar 2009 Trindsøvej 11, Åbyhøj om- og tilbygning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Århus Kommune meddelte

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom.

I 8.5 i lokalplanen fastlægges det, at der må bygges i 2 etager på den pågældende ejendom. Grundejerforeningen Gartnervænget v/ Grethe Seekjær grethe@sary.dk Dato: 8. august 2013 Byggesagsnr.: BYGGESAG-2013-0228 Journalnr.: 13/14668: 622270 Vedrørende tilbygning til rækkehus Vedrørende opførelse

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere