Årsberetning Det Grønlandske Hus i Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010. Det Grønlandske Hus i Aarhus"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue Aarhus C Tlf

2 Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Bestyrelsen i 2010 Side 2 Det sociale arbejdsområde Side 4 Uddannelsesvejledningen.. Side 8 Kollegiet.. Side 11 Kultur og Information.. Side 12 Gæster, foreninger og andre brugere.... Side 14 Bygninger, haven, lokaler og anskaffelser. Side 15 Husets medarbejdere.. Side 16 Husets økonomi.. Side 18 Årsberetningen 2010 Det Grønlandske Hus i Aarhus er en selvejende institution, der yder rådgivning, hjælp og service på en lang række områder for de ca grønlændere, der bor i Region Midtjylland. Samtidig er Huset et bindeled mellem Grønland og Det midtjyske Område, med tæt og dagligt samarbejde især med uddannelsesinstitutioner og sociale organisationer i Grønland, og lige så hyppige kontakter med danske virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der har behov for rådgivning og oplysning om forhold i det grønlandske samfund. Huset på Dalgas Avenue i Aarhus er centrum for arbejdet, men vi har også decentrale rådgivningskontorer i Viborg og Herning, et socialt projekt i Aarhus bymidte, og ofte er medarbejderne på arbejde uden for Huset, til møder og besøg på skoler, institutioner og offentlige kontorer i hele Regionen eller er på rejse i Grønland. Vi søger at fastholde de mange aktiviteter i denne årlige rapport, som for både bestyrelse, brugere og personale fungerer som en status for årets mål og resultater og afsæt til videre udvikling i de kommende år. Beretningens layout og emneinddeling er med hensigt holdt stort set uændret i forhold til tidligere år, af hensyn til muligheden for sammenlignende læsning af udviklingen i Huset over tid. Beretningens forskellige afsnit er hovedsageligt skrevet af de pågældende medarbejdere, med forstanderen som redaktør. Billederne er taget af Husets medarbejdere under arbejdet i Aarhus, marts 2011 Bestyrelsesformand Louis Rolander Svend Kolte, forstander Side 2

3 Husets bestyrelse i 2010 Som selvejende institution ledes Huset på det overordnede plan af bestyrelsen. Det vil sige, at bestyrelsen træffer de endelige beslutninger om institutionens økonomi, drift, personaleforhold og målsætninger i institutionens aktiviteter, ofte efter indstilling fra forstanderen, der har ansvaret for den daglige ledelse. Huset er dog samtidig forpligtet af en række administrationsaftaler, der nøje fastlægger regler, rammer og målsætninger for arbejdet på adskillige områder, navnlig aftaler med Grønlands Selvstyre vedr. uddannelsesadministration i forhold til studerende, efterskoleelever og højskoleelever, den omfattende lovgivning om offentlig forvaltning og økonomisk administration i Danmark, love m.v. om personale- og institutionsledelse, samt de faglige overenskomster, Huset har indgået med hhv. Dansk Magisterforbund, Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogerne, samt tiltrædelsesoverenskomst med HK. Ifølge Husets vedtægter sker der valg eller genvalg for de fleste af bestyrelsens medlemmer efter kommunalvalg i Danmark, og konstituering af bestyrelsen med valg af formand og næstformand for de kommende fire år indtil næste kommunalvalg. Efter kommunalvalget i 2009 indledte bestyrelsen en ny bestyrelsesperiode med følgende medlemmer: Louis Rolander, valgt af de øvrige bestyrelsesmedlemmer Margrethe Bogner, udpeget af Aarhus Byråd Afdelingschef Claus Kleemann, Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, fysisk placeret i Grønlands Repræsentation i København, udpeget af naalakkersuisoq for KIIIN 1. Afdelingschef Martha Lund Olsen, Departementet for Sociale Anliggender. Med suppleant Stine Hansen, Departementet for Sociale Anliggender, fysisk placeret i Grønlands Repræsentation i København. Også Martha Lund Olsen og Stine Hansen er udpeget af naalakkersuisoq for KIIIN. 1 Naalakkersuisoq = medlem af Grønlands Landsstyre, omtrent tilsvarende dansk minister. Kiiin = Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Theresia Brønlund Jensen, den grønlandske forening Kajak Pia Olesen, den grønlandske studenterforening Avalak Aarhus Socialrådgiver Simon Lynge, valgt medarbejderrepræsentant Bestyrelsen genvalgte på sit møde i marts 2010 Louis Rolander som formand, og valgte Margrethe Bogner som næstformand. Bestyrelsen har holdt tre møder i Dagsordenen indeholder altid en fyldig, skriftlig orientering fra forstanderen, og dertil en række punkter, hvoraf regnskab, budget og økonomi i øvrigt altid indgår, mens andre punkter tages op efter behov. Kort efter hvert bestyrelsesmøde udsendes et skriftligt referat, der godkendes af de deltagende medlemmer og underskrives på efterfølgende møde. 23. marts, med følgende hovedpunkter: Valg af formand og næstformand, godkendelse af regnskab og årsberetning for 2009, budget for 2011, samt forslag om anskaffelse af ny bil til Huset. Mødet den 21/9 blev blot afholdt som en skriftlig orientering, grundet forstanderens sygefravær. Der blev udsendt en budgetprognose for 2010, samt meddelelser til bestyrelsen om Husets arbejde siden sidste bestyrelsesmøde. 9. december, med følgende hovedpunkter: Regnskabsprognose for 2010, ny satspuljebevilling til socialt projekt, ny fordeling af Selvstyrets driftsbevilling til De Grønlandske Huse, med bevillingsforøgelse til Huset i Aarhus og beslutning om studierejse i Grønland for formand, næstformand og forstander. Ud over bestyrelsesmøderne har formand, næstformand og forstander deltaget i to fælles møder mellem formænd, næstformænd og institutionsledere fra alle de fire Grønlandske Huse i Danmark. Møderne blev afholdt i Ålborg den 15/6 og i Odense den 22/11. Møderne havde navnlig karakter af gensidig orientering om og drøftelse af Husenes daglige arbejde, samt drøftelse af studierejse i Ved enkelte andre lejligheder mødes formand og næstformand med forstanderen for at drøfte aktuelle sager. Side 3

4 Den nye bestyrelse fra højre: formand Louis Rolander, Stine Hansen, Theresia B. Jensen, Claus Kleemann, Margrethe Bogner og Simon Lynge. Martha Lund Olsen og Pia Olesen er ikke med på billedet Det sociale arbejdsområde i 2010 Connie Ibsen Jensen, Bolethe H. Rasmussen, Benigne Fleischer, Simon Lynge Året 2010 var på flere måder et forandringens år for det sociale arbejdsområde. Projektet Kammak stoppede, ny 2- årig bevilling fra Satspuljemidlerne, fællesspisningerne var fortsat populære, foreningssamarbejdet gik godt, Aasiveeraq-stævnet gik godt, efterskolearbejdet gik godt, Viborg/Herning kontoret fik stadig flere tunge sager, besøgstjenesten fungerede udmærket. Projekt Kammak Projektet Kammak var målrettet de socialt svageste grønlændere i Aarhus, men stoppede med at eksistere, da satspuljebevillingen udløb med Der er foretaget evaluering af projektet og konklusionen viser at: Det Grønlandske Hus havde påtaget sig en opgave, som syntes at være ligetil at starte med. Med tiden viste det sig at være en temmelig vanskelig opgave, målgruppens mangeartede problemer taget i betragtning. Vi må erkende, at målsætningen om arbejdsmarkedsparathed for deltagerne ikke kunne opfyldes for ret mange dertil var der for mange med massive sociale problemer, der skulle løses først. I stedet er tiden brugt til at hjælpe mange deltagere med at få styr på dagligdags ting, f.eks. at stå op om morgenen, orden på personlig økonomi, møde op på aktiveringsstedet/socialforvaltningen/sundhedsvæsenet m.v. Men set fra et synspunkt om at få styr på eget sociale liv, bedring af levevilkår og livssituation må projektet siges, at være lykkedes over tid. Det har været overraskende, at det for manges vedkommende tog flere år bare at få nogenlunde styr på egen situation med bolig, begrænsning af alkohol- og hashbrug, og at få styr på egenomsorg, herunder Side 4

5 sundhed. Men om det fuldt ud er lykkedes at få deltagerne til at tage ansvar for eget liv, herunder at reagere på henvendelser fra myndigheder, kreditorer m.v. må tiden vise. Evalueringsrapporten kan ses i sin helhed på Husets hjemmeside og på Ved projektets ophør blev deltagerne i Kammak af Aarhus Kommune indstillet til Den Grønne Elevator, som nyt aktiveringssted. Ny 2-årig bevilling fra Satspuljemidlerne Det Grønlandske Hus fik den glædelige meddelelse fra Staten i november måned 2010 om at Huset havde fået en ny 2-årig bevilling fra Satspuljemidlerne. Vi er gået i gang med at lave projektbeskrivelse og overvejer p.t. en mere målrettet opsøgende arbejde og mere håndholdt indsats for socialt udsatte grønlændere. Indsatsen skal mere målrettes i forhold til at få den rette hjælp fra rette sted og meget gerne i rette tid, i højere grad end det var muligt i det gamle Kammak. Det nye projekt forventes at starte i marts/april måned. Den åbne rådgivning Puk Draiby giver input til det nye Kammak 2010 bød på mangt og meget arbejde i den åbne rådgivning. En opgørelse i de 3 første måneder viste, at der var været registrerede knap 15 kontakter, enten personligt eller telefonisk, pr. dag og gælder både private personer og offentlige myndigheder. Der har i alt været gennemsnitlig 10,3 henvendelser pr. dag i hele året til den åbne rådgivning. Henvendelserne har været lige så mangfoldige som alle de andre år, dvs. ansøgninger om akutrejser, skilsmisse/separation, bolig, økonomi, børn, hjælp til at udfærdige ankeskrivelser over trufne afgørelser fra myndigheder, og meget andet. Viborg Herning afdelingen Lokalkontoret i Viborg Herning har haft rigtig meget at lave i løbet af Tallene viser, at der har været 175 førstegangsregistrerede kontakter med både privatpersoner og offentlige myndigheder. Lokalkontoret er åbent 2 eftermiddage om ugen, tirsdage i Viborg og torsdage i Herning. Herudover har socialvejleder Connie Ibsen Jensen et antal timer til at følge op på de enkelte sager i ugens øvrige dage. Der har været en del tunge og omfattende sager, f.eks. flere børnesager, som lokalkontoret har været involveret i, med nært samarbejde og støtte fra DGH, og naturligvis den pågældende kommune. Fællesspisninger hver anden torsdag aften Gennemsnitligt deltog personer i fællesspisningerne i Maden er stort set alle aftenerne grønlandsk mad, som sælkød, hellefisk og rensdyrkød ligesom tilberedningen er på grønlandsk maner dvs. som suppe på alle mulige måder, med ris, suppeurter m.v. Deltagerne hygger sig med forskellige aktiviteter som værestedet på Jægergårdsgade kan tilbyde, ligesom der også holdes små foredrag om forskellige emner. Fællesspisningerne afholdes med rigtig god hjælp af 10 frivillige medhjælpere og afholdes på Værestedet på Jægergårdsgade i Aarhus. Aarhus Kommune har bevilget et tilskud på kr til formålet. Side 5

6 Fællesspisning i Jægergårdsgade Foreningssamarbejdet Der afholdes to fællesmøder om året, og et kursus om foreningsarbejde, med samtlige grønlandske foreninger, studenterforeningen Avalak og Fodboldklubben Nanoq FC, i alt omkring 10 grønlandske foreninger fra hele Midtjylland. Der bliver udvekslet informationer og erfaringer med foreningsarrangementer, diskussioner om fælles problemstillinger, f.eks. i forhold til at aktivere medlemmerne til forskellige arrangementer, visioner om fremtidige og opmærksomhedsskabende aktiviteter og ikke mindst planlægning af Aasiveeraq. Aasiveeraq Traditionen tro blev Aasiveeraq afholdt i Hytten Høgild på en dejlig naturgrund, og hvor der er boldbane, bålplads, teltplads og en å lige udenfor døren med mulighed for fiskeri. Der deltog omkring 60 personer. Aasiveeraq arrangeres af Det Grønlandske Hus og foreningerne Nanok, Neriuut, Kajak, Agpa, Kilitaq, Unaaq, Klub 94 og var nr. 16 i rækken af årlige Aasiveeraq. Fredag aften var bålet tændt med snobrød, pølser og Mariekiks med skumfiduser og sangglade børn og voksne. Lørdag, efter fodbold om formiddagen, var der Workshop Side 6

7 med forskellige værksteder, såsom lær at sy perler, strik af muffidisser, husflidsarbejde med rensdyrgevir og fedtsten. Der var fotoudstilling, små boder og dansemusik. Børn og voksne var ivrige, og viste med stor stolthed deres værker på efterfølgende udstilling. Aftenens underholdningsprogram var VÆRSGO - Scenen er din! Søndag morgen holdt vi morgenandagt, i det smukkeste solskin og med guitarakkompagnement. Til evalueringen af Aasiveeraq 2010 var der bemærkninger så som det var som at komme til en stor familie god tema med værksteder god underholdning lørdag aften god mad og dygtig kok fællesskabet var godt, alle deltog og børnene synes, det var sjovt og dejligt en hel weekend uden TV. Der kom mange forslag til hvad næste års tema skal være, som arbejdsgruppen kan arbejde videre med. Fællesforeningen Inuit har bevilget et tilskud på kr til formålet. Efterskoleområdet Der startede 74 efterskoleelever + 5 privatfinansierede elever på 30 forskellige efterskoler i Region Midtjylland. Vi holdt opsamlingslejr over 2 weekender i august for de elever, der ikke kunne hentes af deres kontaktfamilier. Eleverne blev besøgt i slutningen af august og september med henblik på at forebygge afbrud og løsning af evt. problemer, der måtte være opstået siden ankomsten til skolen. Vi afholdt uddannelsesdag i slutningen af november over 2 dage, hvor eleverne kom til Huset. Der var en del, der ville tage ansøgningsskemaet med hjem til jul og udfylde det sammen med deres forældre. Andre udfyldte ansøgningsskemaet, mens de var her. 9 elever afbrød deres skoleforløb i efteråret. Afbruddene Uddannelsesvejledning for efterskoleelever Side 7

8 skyldes bl.a. hjemve og sprogvanskeligheder. 3 elever flyttede til en anden efterskole i regionen. Selvom efterskoleeleverne er blevet lidt yngre, når de kommer til Danmark, så ser det ud til, at de klarer sig bedre. Det skyldes måske også, at de er mere jævnaldrende med de danske efterskoleelever. Højskoleelever Grønlands Selvstyre har lukket adgangen til at søge stipendium til højskoleophold i Danmark, med udgangen af forårsskolen Til gengæld har de grønlandske kommuners vejledningscentre Piareersarfiit indført en tilsvarende ordning, således at vejledningscentrene kan bevilge højskoleophold til et begrænset antal unge voksne fra Grønland. Disse elever er omfattet af regler, der i stort omfang ligner regler og målsætninger for efterskoleelever, hvorfor vi fandt det naturligt at den sociale afdeling i Huset også varetager vejledning m.v. af disse elever. Der startede kun to højskoleelever på denne ordning efter sommerferien i vores område, og yderligere en, der synes at være omfattet af en anden form for kommunal bevilling. Simon Lynge har påtaget sig dette arbejdsområde på vegne af den sociale afdeling. Besøgstjenesten Besøgstjenesten er et tilbud til svage, syge, ensomme og ældre grønlændere i Aarhus og Omegn, som af forskellige grunde ikke selv ser sig i stand til at opsøge fællesskaber eller steder, hvor grønlandsk kultur udfolder sig. Som besøgsven er det vigtigt, at man føler, man er med til at gøre besøgsmodtagers hverdagsliv lidt lysere, varmere og mere indholdsrigt. Vi anser besøgstjenesten som et godt supplement til de eksisterende tilbud, idet vores tilbud primært henvender sig til grønlændere, som ønsker en snak på grønlandsk, og at have kulturel samvær på grønlandsk maner. Uddannelsesvejledningen i 2010 Mette Meilandt, Hanne Vestermark Mejer, Anne O. Clausen Introarrangement for ny studerende Grillaften er en fast del af introarrangementet I tiden op til den 1. marts, hvor der er ansøgningsfrist for at søge om uddannelsesstøtte fra Selvstyret, er vores største arbejdsopgave at svare på spørgsmål og yde vejledning til ansøgere fra Grønland. Spørgsmålene handler især om adgangskrav til drømmeuddannelsen, optagelseschancer og boligsøgning. Omkring den 1. marts begynder ansøgningerne om uddannelsesstøtte at komme, og det næste par måneder har vi meget travlt med sagsbehandlingen. Det Side 8

9 skal undersøges, om ansøgerne opfylder tilknytningskravene til Grønland, om Selvstyret giver støtte til den søgte uddannelse, og om ansøgerne er berettigede til børnetillæg og godstransport. Alle ansøgere får vejledning og svar på deres ansøgninger. Mange får at vide, at de vil kunne få uddannelsesstøtte, hvis de bliver optaget på den ønskede uddannelse - nogle få får et afslag. Når ansøgeren er blevet optaget, bevilger vi uddannelsesstøtte og en rejse til Danmark ved studiestarten. Hvis ansøgeren har familie med til Danmark, bevilger vi også rejser til familien og godstransport. Regningerne for rejser og godstransport strømmer ind og skal betales. Når sommeren nærmer sig, laver vi velkomstmapper til de nye studerende, og vi planlægger det 2-dages introduktionskursus, som vi afholder for dem midt i august måned. Til introkurset finder vi ældre studerende, der vil være tutorer, og en del af kurset afholdes i samarbejde med Aarhus Universitet. Vi hjælper de nye studerende med at få ordnet de praktiske ting i forbindelse med flytningen til Danmark og studiestarten. Samtidig giver vi en masse informationer om økonomi m.v. og om forholdene på deres nye studier. De nye møder de andre grønlandske studerende, og nye venskaber spirer. I løbet af året følger vi op på introkurset med tilbud om fællesspisninger og kurser i studieteknik, hurtiglæsning, eksamenstræning og opgaveskrivning. Pia Rosing Heilmann og Mette Meilandt på vejlederrejsen Hanne Vestermark Mejer i Kangerlussuaq Vi har kontakt med alle de grønlandske studerende i den åbne vejledning, når de har spørgsmål, når de skal bestille rejser til Grønland, og når vi skal tjekke, at de stadig er studieaktive. Der er også tilbud om fællesspisninger til de gamle studerende, og vi arrangerer, at Selvstyrets skatteekspert hjælper dem med at udfylde både den grønlandske og den danske selvangivelse. De medicinstuderende og de psykologistuderende har lavet deres egne foreninger, hvor de mødes. Vi tog initiativ til et møde mellem de tandlæge- & tandplejerstuderende og en tidligere grønlandsk tandlægestuderende, der fortalte om, hvordan det er at arbejde i Danmark som nyuddannet, samt distriktstandlæge Oline Hansen fra Aasiaat, der fortalte om arbejdsbetingelser og indsatsområder & strategier i Grønlandstandplejen. Vi har lavet vejledningsarrangementer for efterskole- og højskoleelever og for gymnasieelever på besøg i Aarhus fra GU i Grønland. Anne har besøgt sportstalenterne i Silkeborg. For at kvalitetsudvikle vores vejledning har vi deltaget i kurser indenfor så forskellige emner som: sagsbehandling, vejledning, unges mistrivsel, incest og udviklingsforstyrrelser. Vi har holdt møder med vejledere og administratorer fra Side 9

10 Aarhus Universitet og med Uddannelsesstøtteforvaltningen og de øvrige Grønlandske Huses vejledere. Og vi har været på Jobmessen og møde de grønlandske virksomheder. Det blev til to Grønlandsrejser i 2010: Hanne var underviser på en 2-dages vejlederkonference i Kangerlussuaq for vejledere fra Piareersarfiit (vejledningskontorerne), gymnasieskolerne og brancheskolerne i Grønland. I forbindelse med Uddannelseskaravanen i november måned havde Mette vejledningsarrangementer på gymnasiet i Aasiaat, Bygge- og anlægsskolen i Sisimiut og i Piareersarfiit i Aasiaat, Sisimiut og Ilulissat. Uddannelsesvejledningen i tal 2009 og 2010: Fra ansøgningsfristen 1. marts til studiestart 1. september har vi behandlet 166 ansøgninger. Det tilsvarende tal for 2009 var 176 ansøgere, vi har altså haft lidt færre ansøgere i Antallet af studerende pr. måned fluktuerer hen over året. Der er altid flest lige efter studiestart i august/september og i januar/februar. Det lavere antal nye studerende per 1. oktober skyldes at vi ikke længere har højskoleelever da Selvstyret i 2010 afskaffede muligheden for at søge tilskud til højskoleophold i Danmark gennem Sprogcentret i Sisimiut. Dette berører i højere grad Det Grønlandske Hus i Aarhus end de øvrige Grønlandske Huse, da Europahøjskolen på Kalø traditionelt har haft omkring 2/3 af alle de bevilgede højskoleophold. Antal studerende pr måned 2009 / 2010: Andre nøgletal: Gennemsnitligt antal studerende pr måned Antal nystartere januar Antal nystartere august /september Samlet antal studerende 1. oktober = tilskudsgrundlaget Antal færdiguddannede Antal afbrud: studerende afsluttede i 2010 deres uddannelse: Adgangskursus maskinmester 1 Gymnasium 5 Medicin, bach. 2 Automekaniker 1 HA, bach. 1 Medicin, cand. 1 Bioanalytiker 5 HG 2 Musikalsk grundkursus 1 Byggetekniker 2 Højskole 16 Odont., bach. 2 Cand.merc. 3 Jura, bach. 1 Psykolog, bach. 5 Ergoterapeut 1 Karosserismed 1 Psykolog, cand. 1 Ernæring og Sundhed 1 Laborant 2 Serviceøkonom 2 Finansøkonom 1 Lingvistik, bach. 1 Socialrådgiver 1 GSK 14 Matematik, bach. 1 Webintegrator 1 Kollegiet Størsteparten af Det Grønlandske Hus benyttes til kollegium, idet hele 1. og hele 2. sal med hhv. 11 og 9 værelser bruges som kollegium for nystartede studerende og kursister på kortere studieophold. Kollegiets formål er primært at lette overgangen til tilværelsen som grønlandsk studerende i Danmark. Vi tilbyder derfor kun bolig i kollegiet det første studieår, så alle beboere flytter fra kollegiet senest 1. juli. Juli måned benytter vi Side 10

11 så til en grundig rengøring og evt. reparationer, så kollegiet kan stå klar til et nyt hold fra 1. august. I afsnittet om bygningsvedligeholdelse beskrives de omfattende forbedringsarbejder, der er gennemført i kollegiet i Der er ansøgningsfrist til kollegiet fra 1. april, men hele sommeren igennem modtager vi ansøgninger fra nye studerende og et stort antal ansøgninger trækkes tilbage pgr. ændrede studieplaner. Men det endte i 2010, som alle andre år, med et fyldt kollegium i løbet af august, og kun et par stykker på venteliste uden umiddelbar mulighed for værelse her. Vi har tidligere kunnet tilbyde kursister som sygeplejestuderende i praktik fra Grønland, og ofte også journaliststuderende, værelse i kollegiet senere i løbet af studieåret. Det større pres på kollegiet og især de flere nye studerende fra årsskiftet har desværre næsten lukket denne mulighed for at tilbyde et billigt, møbleret værelse i en kortere kursusperiode i Aarhus. Kollegiet udnyttes til det yderste. I 2009 var 84% af den teoretiske maksimale kapacitet udnyttet i de 11 kollegiemåneder, i 2010 var det 87%. Oftest afløses en fraflytter af en ny indflytter samme dag. Med de hyppige ud- og indflytninger og en del tomme værelser i den sidste og den første kollegiemåned (juni og august), kan vi næppe få mere ud af de værelser, vi har. Huslejetaksterne er ret beskedne, mellem kr og kr per måned, incl. fuldt udstyret køkken, møblerede værelser og fri internetadgang og kabel TV. Huslejen blev forhøjet i 2009 med 100 kr per måned. Især i efterårssemestret tilstræber vi at holde hyppige møder med kollegiets beboere, for at hjælpe med et godt sammenhold og et velfungerende samarbejde om de praktiske opgaver, herunder rengøring af fællesarealer, at tage hensyn i forhold til støj, fester og gæster, at have en god omgangstone, osv. Det lykkes ikke altid for beboerne at skabe et optimalt miljø i kollegiet, men det synes at gå fremad og efterårssemestret 2010 var ganske uden problemer. Kultur og information Svend Kolte og Hanne Vestermark Mejer Det Grønlandske Hus i Aarhus har, som de øvrige Grønlandske Huse, en udadvendt aktivitet med kulturelle og informationsmæssige arrangementer og tilbud for alle interesserede. Her i Huset har der dog de seneste år ikke været en medarbejder med dette område som eneste opgave. I det daglige varetages kultur- og informationsarbejdet som et sidejob for forstanderen og uddannelsesvejleder Hanne Vestermark Mejer i fællesskab, mens de større arrangementer som f.eks. nationaldagen udføres som en fællesopgave for alle medarbejdere, ligesom henvendelser om grønlandske forhold i meget vid forstand besvares af den medarbejder, der er til rådighed og i øvrigt har størst kendskab til emnet. Det er vores målsætning at gennemføre mindst seks offentlige foredrag om året, 3-4 udstillinger, de traditionelle arrangementer omkring nationaldag og jul, samt give lokale grupper og foreninger videst mulig adgang til at gennemføre deres egne arrangementer i Huset, ligesom virksomheder og offentlige institutioner fra Grønland skal kunne benytte vores mødelokaler til informationsmøder, ansættelsessamtaler m.v. Samt at udgive nyhedsbrevet Qivi 5 gange årligt og at udbyde en opdateret og indholdsrig hjemmeside. I 2010 var kulturarbejdet i nogen grad berørt af forstanderens sygdom i efteråret, men det lykkedes at nå ovennævnte måltal, på nær området udstillinger, hvor vi kun havde en enkelt, men meget markant maleriudstilling. Side 11

12 Foredrag i Der var i alt 8 mere eller mindre offentlige foredrag i og uden for Huset i 2010: 8. januar: Greenland, an Arctic Society, forelæsning og billedshow for udvekslingsstuderende på Aarhus Universitet, Svend Kolte. 10. marts: Greenland, an Arctic Society, forelæsning og billedshow for udvekslingsstuderende på Handelshøjskolen, Svend Kolte. 17. marts: Grønland hverdag i by og bygd, foredrag for Foreningen Norden, Svend Kolte. 18. marts: Tro, håb og Grønland, film og foredrag ved filmmager Ivalu Frank, Berlin. Fastelavnsfesten 28. april: Turistaften i Huset, om Grønland som rejsemål, Hanne Vestermark og Svend Kolte 12. maj: Kangerlussuaq foredrag om Kangerlussuaq s historie, kultur og natur, Gedved Skole, Svend Kolte. 11. august: Det Grønlandske Hus socialt og kulturelt arbejde, for 60 medlemmer af diakonforeningen i Danmark, Svend Kolte 3. oktober: Grønland, for 15 deltagere i kommunens sprogskole lær Dansk på besøg i Huset, Svend Kolte Udstillinger i Grønland landet der blåner, udstilling november-december af oliemalerier af kunstneren Bjørn Lerbjerg, åbnet med en fernisering og koncert, hvor kunstneren og to venner spillede sig igennem rigtig mange af rockhistoriens største numre. Større arrangementer i Fastelavn. Vi slår katten af tønden, vælger kattekonge og dronning, og slutter med varm kakao og fastelavnsboller. En rigtig hyggelig eftermiddag, med mange småbørnsfamilier og snottede næser i den bidende kulde. Nationaldagen holdes jo altid, uanset ugedag, på datoen den 21/6. I 2010 var det en tirsdag, og året efter den meget store nationaldagsfejring i anledning af Hjemmestyrets 30 års dag og Selvstyrets indførelse. Så vi havde egentlig ikke lagt op til et stort arrangement, men det blev alligevel til en masse gæster og et rart og vellykket forløb. Generalsekretær for foreningen Grønlandske Børn, Tina Frausing, holdt en gribende og tankevækkende tale om Grønland og vores fælles ansvar for børn og unge, den sædvanlige kødsuppe var i år byttet ud med en high-tech serveringsbakke med grønlandske specialiteter, der var bål og lege for børn, senere overtog foreningen Kajak aftenfesten, hvor blev serveret helstegt pattegris og solgt øl i begrænset omfang. Side 12

13 Sommerkoncert. Koret Aasiaat Nipaat besøgte med 20 medlemmer Huset juli. Vi var netop blevet færdig med maling og rengøring i kollegiet og kunne huse koret uden besvær. Som tak for opholdet gav koret en fremragende koncert om aftenen den 28/7. Der var mange gæster fra nær og fjern, så koncerten blev holdt i haven. Aasiveeraq. Familie-sommerlejren blev holdt den september som omtalt under beskrivelsen af det sociale arbejde. Aasiaat Nipaat Julemarked og adventssøndag. Den 11. december havde vi julestue i Huset med optræden af Allan&Henrik, og der blev serveret glögg og æbleskiver, mens foreninger og Husets butik solgte ud af kunsthåndværk, jule-cd-er og grønlandsk mad. Lillejuleaften. Tirsdag den 23/12 kl var der grønlandsk gudstjeneste i Vor Frue Kirke og efterfølgende kaffebord i Huset. Der havde i ugerne op til lillejuleaften været en heftig polemik tværs over Nordatlanten om Den Grønlandske Kirkes forpligtelser i Danmark, så den grønlandske præst i Danmark havde set sig nødsaget til at aflyse gudstjenesten. Det kunne naturligvis ikke gå, en tradition af den kaliber kan ikke aflyses. Det lykkedes så at få en aftale med pastor emerita Emma Balslev, der var så venlig at rejse fra Fyn til Aarhus og holde gudstjenesten. Huset afholdt så de dermed forbundne udgifter. Hjemmesiden og Qivi: Husets hjemmeside er vores mest benyttede informationsmedium til publikum. Hjemmesiden ajourføres ugentligt, ofte dagligt. Uddannelsesvejleder Hanne Vestermark Mejer varetager den regelmæssige vedligeholdelse. I løbet af Side 13

14 november-december fik vi hos en professionel web-designer omsider konstrueret en meget velfungerende hjemmeside, der er let at redigere i. Til Husets faste brugere og samarbejdspartnere, bl.a. alle medlemmerne af de grønlandske foreninger i regionen, udsender vi per brev vores nyhedsblad Qivi, der udkom med fem numre i et oplag á ca. 550 eksemplarer i Nyhedsbrevet indeholder hver gang, eller næsten hver gang, en lille sprog- eller kulturhistorisk klumme, og en masse oplysninger fra Huset til studerende og øvrige brugere, og meddelelser og programmer fra foreningerne. Ansættelsessamtaler og -møder: Grønland har en betydelig og kronisk mangel på uddannet arbejdskraft. Ni grønlandske virksomheder, fortrinsvis offentlige, har derfor holdt ansættelsessamtaler i Huset i årets løb. Grønlands Sundhedsvæsen har to gange i 2010 holdt store hvervemøder i Huset, rettet mod forskellige personalegrupper i Sundhedssektoren. I tillæg til dette tilbyder Huset individuel orientering og rådgivning for enkeltpersoner eller par, der søger eller har fået job i Grønland. Denne service er omtalt på hjemmesiden og benyttes hyppigt, men ikke i uoverkommeligt omfang. Året igennem er Huset åbent for brugerne i alt 45 timer om ugen, således at der er åbent for alle funktioner mandag-fredag kl. 8 til 16, en enkelt medarbejder holder yderligere Huset åbent for henvendelser og butiksbesøg kl mandag til og med fredag. Både i åbningstiden, men navnlig uden for åbningstiden, dvs. om aftenen og i weekender, bruger et meget stort antal grønlandske grupper og foreninger Husets gode mødefaciliteter. Vi har Gæster, foreninger og andre brugere. registreret hele 16 foreninger og lign. der regelmæssigt har benyttet Huset i F.eks. forenin- Vores mindste gæster i 2010 gen Kajaks sangkor, studenterforeningerne Avalak og FC Nanoq, rejseforeningen Tikeraaq, foreningen af grønlandske medicinstuderende, o.m.a. Såfremt det ikke hindrer de grønlandske foreningers adgang, kan en række nordiske foreninger også bruge Huset, f.eks. Foreningen Norden, Íslandsk Forening, Grænseforeningen m.fl. Bortset fra de tre sommermåneder er der typisk 3-4 foreningsmøder om ugen på hverdage, og 1-3 møder og andre sammenkomster i weekenden. Brug af Huset og udlån af nøgle m.v. er helt uproblematisk, men kræver stor omhu med bestillingerne og evt. aftaler om udstyr. Vi kan derimod ikke overkomme at tilbyde Huset til private fester, også af hensyn til beboerne i kollegiet men gør en undtagelse for studerende, der kan fejre uddannelsesafslutning, barnedåb, bryllup m.v. ved en reception om eftermiddagen. Ved begravelser rådgiver vi om praktiske forhold, trykker grønlandske salmer, og stiller Huset til rådighed for sammenkomst efter begravelsen. Mange gæster i Huset kommer også for at handle i butikken. Specielt de grønlandske madvarer er populære, vi solgte knap fire tons grønlandske madvarer i 2010, til en samlet pris af kr. Butikken har dog også mange andre varer, vanter og hjemmesko i sælskind, grønlandske smykker i ben, horn og metal, grønlandsk musik og bøger, og meget andet. Disse non-food varer har vi solgt for ca kr af, således at butikken i alt har solgt for en halv million kr. i Fortjenesten ved salget er beskeden og svarer slet ikke til det store arbejde der lægges i at bestille varer i Grønland, passe lageret, fylde op og stå i butik men butikken er nok den mest populære del af Husets forskellige tilbud. Så må man tage med, at det koster noget arbejdstid og især en masse afbrydelser i det andet arbejde. Fødevareregion Midtjylland kontrollerer regelmæssigt butik og lager og udmærkede os med en Elite-Smiley i Side 14

15 Bygninger, haven, lokaler og anskaffelser i Det Grønlandske Hus sørger selv for den indvendige vedligeholdelse af bygningen og den såkaldt grønne vedligeholdelse af have og arealer, mens bygningens ejer, Aarhus Kommune, varetager den udvendige og mere teknisk betonede vedligeholdelse. I løbet af 2010 er der investeret betydelige beløb og et stort arbejde i såvel anskaffelser til Huset som vedligeholdelse og forbedringer, navnlig i kollegiet. Anskaffelser omfattede tre store indkøb, nemlig: Ny bil: Vores ellers udmærkede Citroën C5 stationcar har i de senere år været lidt for stor til vores normale behov og med 7 år på de midtjyske landeveje var en udskiftning på tide. Vi indhentede en række tilbud på mellemklassebiler og valget faldt på en Toyota Auris med god benzinøkonomi og et attraktivt tilbud på både pris og modkøb af den gamle bil. Skal vi transportere rigtig meget gods, har vi en trailer, der kan hægtes på bilen. Nye stole til stuen: i 2009 udskiftede vi de gamle, falmede og slidte stole i havestuen med nye, lettere stole med stålrørsramme, og i 2010 fulgte vi op med tilsvarende udskiftning af stolene i den store stue, i alt 24 nye stole. Nyt telefonsystem: Vi havde ganske vist overvejet en udskiftning af det 10 år gamle trådløse telefonanlæg, men i efteråret tog anlægget selv beslutningen ved at gå uhjælpeligt i stykker. Vi fik meget hurtigt bestilt og installeret et nyt anlæg, stadig med trådløse telefoner af mærket Aastra, men selvfølgelig med mere tidssvarende og udvidede faciliteter. Det synes endnu for tidligt at gå over til egentlige mobiltelefoner, men næste generation af telefonsystem i Huset bliver jo nok et fusionsprodukt af pc og mobiltelefon. De større vedligeholdelsesarbejder i 2010 var koncentreret i kollegiet: Samtlige 20 værelser i kollegiet blev malet og fik nye gardiner, termoruder i kollegiekøkkenet på 1. sal blev udskiftet, det automatiske branddørsanlæg blev gennemgribende repareret, emhætterne i kollegiekøkkenerne udskiftet, og køkkenerne fik mere præg også af opholdsstue med en stor vinkelsofa i hvert køkken, og 1. sals køkken fik nyt fladskærms TV. Side 15

16 Den store stue i stueetagen fik udskiftet det slidte, grågrønne linoleumsgulv med et flunkende flot trægulv, tilsvarende gulvet i stueetagens øvrige lokaler, og der blev, som i alle tidligere år, udskiftet dele af Husets historiske, elektriske system. Det skal bemærkes, at IT systemer og hardware, og kopi/scanneranlæg er i så god stand, at der ikke har været behov for forbedringer og anskaffelser her, bortset fra nye firewalls som beskyttelse mod virus, hacking og anden ondskab. Forstander og stedfortrædende forstander tager regelmæssigt kopi af alle lagrede, elektroniske data i Huset. Kopierne opbevares på eksterne harddiske uden for Huset. Haven bag ved Huset er tilplantet med i alt syv mindre frugttræer, der uden tvivl vil bugne af frugt og bær de kommende somre. Næste års indsats vil formentlig bl.a. blive en grundig renovering af trappeopgange og kollegiekøkkener. Vi var ved udgangen af 2010 ti faste medarbejdere i Huset og dets projekter. Heraf er 2 medarbejdere, socialvejleder Connie Ibsen Jensen og pedel Rune Eriksen, deltidsansat. Som nævnt ovenfor, er projekt Kammak lukket ved udgangen af 2010, og projektets to medarbejdere Jokum Kristoffersen og Benta Jensen fratrådte med årets udgang. Vores pedel, ingeniørstuderende Rune B. Eriksen, har stadig mindre tid tilovers fra sine studier, så i foråret enedes vi om, at alt havearbejde overgår til et havefirma, og Rune alene varetager opgaver med vedligeholdelse i Huset og andet forefaldende. Pedellen arbejder herefter kun en eftermiddag om ugen. Der har herudover ikke været ændringer i personalesammensætningen i løbet af Husets medarbejdere De faste medarbejdere ved udgangen af 2009 er: Forstander Svend Kolte Fuldmægtig, stedfortrædende forstander Birthe Tinning Uddannelsesvejleder Anne Overgaard Clausen Uddannelsesvejleder Hanne Vestermark Mejer Uddannelsesvejleder Mette Meilandt Koordinerende socialrådgiver Simon Lynge Socialformidler Benigne Fleischer Socialvejleder Bolethe Heilmann Rasmussen Socialvejleder Connie Ibsen Jensen, 15 timer/ugen Pedel Rune Eriksen, 4 t/ugen Derudover har vi nogle studentermedhjælpere ved større arrangementer og vikaropgaver, samt et antal honorarlønnede undervisere til ekstraundervisning for studerende, foredragsholdere og kunstnere. I alt 35 personer har i 2010 modtaget løn/honorar fra Det Grønlandske Hus, langt de fleste kun ved en enkelt lejlighed. De otte fuldtidsansatte medarbejdere i Huset er en meget erfaren medarbejdergruppe, der i gennemsnit har været ansat 15,2 år i Huset, alle på nær en enkelt i mere end ti år. Side 16

17 Efteruddannelse og tjenesterejser i Der har hverken været anledning eller tid til at gennemføre større efteruddannelsesforløb i 2010, men alle medarbejdere har deltaget i en række småkurser, møder og faglige konferencer i kredsen af Grønlandske Huse, som angivet under de faglige kapitler. Uddannelsesvejleder Hanne Vestermark Mejer har i en uge i maj deltaget som instruktør på vejlederkursus i Kangerlussuaq for de grønlandske kommuners uddannelsesvejledere. Uddannelsesvejleder Mette Meilandt har deltaget i to uger i den årlige vejlederrejse, hvor repræsentanter for De Grønlandske Huse, grønlandske uddannelsesinstitutioner og mange flere har mødt kommende grønlandske studerende ved stort anlagte uddannelsesmesser i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat. I 2010 blev denne rejse opdelt således, at to vejledere fra Husene deltog i uddannelsesmesserne i Qaqortoq og Nuuk, og to andre, herunder Mette, i rejsens anden halvdel i byerne Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat. Det er meget hensigtsmæssigt med denne opdeling af rejsen i to afdelinger. Rejsens varighed er overkommelig for den enkelte deltager, og alle fire Huse deltager i det pågældende år. Mette på ski i det grønlandske tusmørke Overenskomster: Huset har overenskomster med Dansk Magisterforening, Socialpædagogerne og Dansk Socialrådgiverforening, tiltrædelsesoverenskomst med HK, og individuel kontrakt med forstanderen. Disse overenskomster og aftaler er tre-årige og udløber per 1. april 2011, hvorfor der ikke har været overenskomstforhandlinger i Husets økonomi: Huset får primært tilskud fra Grønlands Selvstyre, Staten og Aarhus Kommune. Indtægter i nøgletal (i 1000 kr.) Grønlands Selvstyre Århus Kommune Århus Amt /Staten Udlejning kollegieværelser Renteindtægter Foredrag Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter i nøgletal (i 1000 kr.) Lønninger Tjenesteydelser Varekøb Afdeling Herning Husleje Anskaffelser Side 17

18 Driftsmidler, reparation og vedligeh Afskrivning bil Gevinst ved salg af brugt bil Formålsbestemt henlæggelse Feriepengeforpligtelse, fastansat personale Udgifter i alt Årets resultat Bemærkninger vedr. regnskab for 2010 Huset driver desuden en butik "Taseralik" med bl.a. salg af grønlandsk kunsthåndværk, bøger, musik og grønlandsk mad Vi har i alt haft en omsætning på kr ex. moms heraf kr på salg af formidlingsvarer, som indføres på særlige vilkår og er uden fortjeneste. Vi har i alt solgt 3,6 t. madvarer og dertil kommer skibskiks og figrolls. Udvikling i indtægter og udgifter (1000 kr.) Serie1 Serie Indtægter i alt (blå linie) Udgifter i alt (rød linie) Side 18

19 Side 19

20 Side 20

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Århus Nr. 4, september 2010 11. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Fællesspisninger i

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2011. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2011 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2009 Det Grønlandske Hus i Århus

Årsberetning 2009 Det Grønlandske Hus i Århus Årsberetning 2009 Det Grønlandske Hus i Århus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C Tlf. 86 11 02 88 aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Husets bestyrelse

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 3, juni 2011 13. årgang Ved Tasiussaq i Sydgrønland Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2012. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2012 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Bestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2013. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2013. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2013 Det Grønlandske Hus i Aarhus Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 groenlandskehus.dk Aarhus@glhus.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord Side 2 Bestyrelsen

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 1, februar 2015 17. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Arrangementer Palmesøndag

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 1, januar 2012 14. årgang I nærheden af Kangerlussuaq Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Akvarel af Jens Christian Worm Godtfredsen

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus. Akvarel af Jens Christian Worm Godtfredsen Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 3, august 2015 17. årgang Akvarel af Jens Christian Worm Godtfredsen Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 8 6 11 02 88 www.groenlandskehus.dk

Læs mere

Årsberetning 2014. Det Grønlandske Hus i Aarhus

Årsberetning 2014. Det Grønlandske Hus i Aarhus Årsberetning 2014 Det Grønlandske Hus i Aarhus Udsigt fra helikopteren mellem Narsarsuaq og Qaqortoq. Foto: Pia Rosing Heilmann Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf. 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 2, april 205 7. årgang Museet i Maniitsoq Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Udstillinger

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université Libre de Bruxelles Land: Belgien Periode: Fra: Januar 2012 Til:

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013

Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013 Web.referat nr. 18, den 7. januar 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleanter: Alice Jensen og John v. Benzon Afbud: Kirsten Mouritzen Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION NORDATLANTISK HUS 1. Navn og hjemsted: 1.1. Den selvejende institutions navn er Nordatlantisk Hus. 1.2. Nordatlantisk Hus har hjemsted i Odense kommune. 2. Formål:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Pårørende råd Trekløveret

Pårørende råd Trekløveret 1 Trekløveret Ølsted d. 15. september 2009 Pårørende råd Trekløveret Referat Møde nr.4/2009 den 10. september 2009 kl. 18.30 I Møderum 1 2 Deltagere: Formand Flemming Skovgaard (Allan) Medlemmer Anne Kelner

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre?

Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Hvor bliver de unge af, som forlader folkeskolen og ikke går videre? Karl Kristian Olsen/Carsten Petersen Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Forordningen 17, stk. 4. Eleven udarbejder

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. Land: Skotland, UK US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland, UK Periode: Fra:29. januar 2012 Til: 8. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 4, november 2015 17. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Udstillinger og arrangementer

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5

Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Indhold Det Grønlandske Hus i Odense s. 3 Forstander Kirsten Mærsk Administration s. 4 Regnskabsfører Kirsten Schou Huset s. 4 Teknisk servicemedarbejder Carl Ejvind Hansen Resultatopgørelse 2005 s. 4

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: OK-kram Cafe

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Århus Nr.3, juni 2010 11. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Grønlands nationaldag mandag

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge.

Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. Vi gennemfører aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer med særligt fokus på sårbare børn og unge. 2 efter hver del af historien. Disse kan drøftes i mindre grupper

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 4, november 2012 14. årgang Nuuk Center Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Arrangementer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge

God læselyst! Med venlig hilsen. Janus C. Kleist & Lona Lynge Nyhedsbrev Piareersarfiit eftera r 2013 Så er året 2013 snart allerede ved at være slut, og der er sket en masse ting i de respektive Piareersarfiit i hele landet. Det vigtigste er, at der er nogle borgere

Læs mere

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives.

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives. Bestyrelsen Referat Mødedato: 17. juni 2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning, mødelokale 1 Mødenr.: 35 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland

Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Vejledning - til ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland Denne vejledning er en hjælp til at udfylde skemaet: "Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland". Vejledningen

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Århus Nr. 5, november 2010 11. årgang Foto: Mette Meilandt Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Århus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 5, november 2011 13. årgang Sisimiut Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Aktiviteter

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitetet i Oslo Land: Norge Periode: Fra: 010813 Til: 311213 Udvekslingsprogram: Nordplus

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere