Sandbjerg Gods og Aarhus Universitet gennem 50 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sandbjerg Gods og Aarhus Universitet gennem 50 år"

Transkript

1 40235_sandbjerg gods 14/07/04 9:29 Side 17 Kapitel I Sandbjerg Gods og Aarhus Universitet gennem 50 år Af Hans Fink Med virkning fra 1. september 1954 fik Aarhus Universitet overdraget ejendomsretten til Sandbjerg Gods ved et gaveskøde fra godsets hidtidige ejer, fru Ellen Dahl. Gaveskødet blev underskrevet ved en højtidelighed 23. august 1954 på Sandbjerg, og gaven blev på Universitetets vegne modtaget af universitetsbestyrelsens formand, landsretssagfører Carl Holst-Knudsen, universitetets rektor, professor Peter Skautrup, og professor Troels Fink. Baggrunden for overdragelsen var, at Ellen Dahl, som var barnløs, ønskede, at stedet efter hendes død skulle komme en større offentlighed til gode. Allerede i 1941 havde hun og hendes mand, overretssagfører Knud Dahl, knyttet forbindelse til det dengang unge, jyske universitet, idet de skænkede deres ejendom Strandkær på Mols til Naturhistorisk Museum ved Aarhus Universitet. Det er den ejendom, der udgør det nuværende Molslaboratoriet. Oprindelig var det Ellen Dahls tanke, at Sandbjerg også skulle gives til Naturhistorisk Museum, men museets leder, professor Harald Thamdrup, mente ikke, at museet havde ressourcer til at løfte opgaven og henviste i stedet til, at universitetet havde et professorat i historie med særligt henblik på Sønderjyllands historie, og at man måske i den forbindelse kunne finde en velegnet anvendelse for Sandbjerg. Ellen Dahl, der var stærkt engageret i nationale spørgsmål, så nogle perspektiver heri, og Harald Thamdrup etablerede kontakt mellem hende og Troels Fink, der havde det pågældende professorat. Troels Fink udarbejdede et notat til universitetsbestyrelsen, hvor han 17

2 40235_sandbjerg gods 14/07/04 9:29 Side 18 foreslog, at der på Sandbjerg kunne etableres et sønderjysk institut under ledelse af en forsker, der var inde i de lokale forhold, og som havde videnskabelig tilknytning til Aarhus Universitet. Et sådant institut skulle som en slags annex til Aarhus Universitet drive forskning i emner vedrørende sønderjysk historie, sprog og kultur og have en særlig opgave i at følge med i den politiske og videnskabelige udvikling i Slesvig-Holsten. Sandbjerg ville derudover kunne bruges til fagkurser for studerende. Sandbjerg ville også kunne danne ramme om konferencer og symposier for universitetslærere fra de nordiske lande, ligesom man kunne tænke sig kurser for kredse i den sønderjyske befolkning. Både universitetsbestyrelsen og Ellen Dahl kunne tilslutte sig tanker i den retning. Universitetet forpligtede sig dog ved modtagelsen af gaveskødet blot til at tilrettelægge et kulturelt arbejde på Sandbjerg og i den forbindelse at tage sigte»også på nordisk arbejde og et dansk nationalt arbejde i de egne, hvor danskheden er truet, særlig også syd for den nuværende grænse«. Bestemmelserne skulle ikke være for snærende for den fremtidige brug. Ellen Dahl gav klart udtryk for, at Sandbjerg Gods ikke blot skulle danne ramme for hvile og erindring:»det skal også rumme en virksomhed; det skal have en fremtid.«i gaveskødet forbeholdt Ellen Dahl sig selv dispositionsretten over palæ, park og have, så længe hun levede. De første år under universitetet Det var en storslået gave universitetet havde fået; men det var også en forpligtende og krævende gave. Ved overtagelsen var Palæet i en temmelig dårlig forfatning. Det var gennem hele sin historie kun blevet brugt til spredt sommerbeboelse og havde ofte stået ubenyttet og uopvarmet i lange perioder. Der var ingen centralvarme, og de sanitære forhold var helt utilstrækkelige. Det var fra begyndelsen klart, at en omfattende og kostbar restaurering af den i klasse A fredede bygning ville være nødvendig, før stedet for alvor ville kunne tages i brug. Der blev dog allerede de første år indrettet et mødelokale og afholdt kurser og ekskursioner i sommermånederne under primitive forhold, i nogle tilfælde med Ellen Dahl som interesseret tilhører. Hun døde 17. februar Universitetet overtog umiddelbart de bygninger, familien Dahl brugte under deres sommerophold, nemlig Palæet og en del af en sidebygning, hvor der var et stort, primitivt køkken med brændekomfur og nogle værelser til tjenestefolk. Herudover var der imidlertid et helt lille samfund på 18

3 40235_sandbjerg gods 14/07/04 9:29 Side 19 Fig. 1. Fru Ellen Dahl i september 1956, hvor hun blev 70 år. Billedet er taget på Strandkær, det senere Molslaboratorium, som fru Dahl også havde skænket til universitetet. Sandbjerg og en række lejekontrakter, der skulle respekteres. Avlsgården var forpagtet ud og blev drevet som et alsidigt landbrug af forpagter Dan Jørgensen med familie, karle og piger. Fisker Claus Hansen og kone boede i Møllehuset, fodermester Eriksen og familie i Skovfogedhuset og skovopsynsmand P. Nissen boede med familie i Inspektørboligen. Ud over arbejdet i skoven passede han park og køkkenhave for fru Dahl. Dan Jørgensens nevø, kunstneren og forfatteren Lars Bo, har i sin erindringsbog: En underlig dreng (1995) fortalt levende om sine somre på Sandbjerg i årene mellem 1934 og 1941, og ikke meget var afgørende ændret i

4 40235_sandbjerg gods 14/07/04 9:29 Side 20 Troels Fink fungerede som universitetets første administrator af Sandbjerg. Da han i 1959 blev udnævnt til dansk generalkonsul i Flensborg og dermed forlod sin stilling både i Århus og på Sandbjerg, blev planerne om et Sønderjysk Institut på Sandbjerg definitivt opgivet. Man kan sige, at han på en måde senere fik realiseret en del af disse planer ved Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa, som han blev den første direktør for i Helt frem til sin død i 1999 fortsatte Troels Fink dog med at være medlem af de udvalg, der på universitetets vegne havde det overordnede ansvar for Sandbjerg Gods. Indretning til kursusejendom Senest fra 1959 stod det klart, at kursus- og konferencevirksomhed måtte være Sandbjergs hovedformål. Det viste sig imidlertid vanskeligt at skaffe penge til de nødvendige ombygninger. Der var visse indtægter fra landbrug og skovbrug, men også betydelige udgifter i den forbindelse. Langsomt blev der samlet midler ind fra forskellige fonde; men da pengene først var til stede blev restaureringsarbejdet stærkt forsinket af en omfattende brand i januar 1967 forårsaget af en gnist fra en skærebrænder. En tredjedel af Palæet blev hærget af branden og resten af bygningen og alt inventaret blev røg- og vandskadet. To voldsomme storme samme år gav store skader på avlsbygningerne og ramte også skoven hårdt. Først i 1970 stod Palæet færdigrestaureret og indrettet til at kunne huse op til 30 kursusdeltagere i selve hovedbygningen med køkkenfaciliteter i sidefløjen. Samme år fik Sandbjerg Gods status af selvejende institution, således at godset blev holdt uden for statens overtagelse af Aarhus Universitet, der hidtil havde været selvejende. Efterspørgslen viste sig dog hurtigt at være større end kapaciteten. Den intensive brug af Palæet til både møder, spisning, ophold og overnatning gav også et uforholdsmæssigt stort slid på den gamle bygning. Det blev endvidere klart, at det ikke ville være muligt at få virksomheden til økonomisk at hvile i sig selv, hvis kapaciteten ikke blev udvidet. En oprindelig plan om at bygge en studenterfløj forbundet med Palæet overfor Forpagterboligen blev opgivet. Man valgte i stedet at bygge pavilloner med plads til 48 kursusdeltagere i området nord for den oprindelige park samt at indrette spisesal og auditorium i magasinbygningen i forlængelse af køkkenet. Igen skulle der indsamles et stort beløb, men under professor H.P. Clausens dynamiske ledelse lykkedes det nogenlunde hurtigt at skaffe de 20

5 40235_sandbjerg gods 14/07/04 9:29 Side 21 Fig. 2. Professor Troels Fink med et hold historiestuderende i sommeren Troels Fink sidder yderst til højre i billedet, fru Ellen Dahl i midten af billedet og yderst til venstre, i ternet kjole, Troels Finks kone, Tinne Fink, som forestod husholdningen m.m. under de studerendes ophold. Siddende med ryggen til H.P. Clausen, senere administrator af Sandbjerg og professor ved universitetet. nødvendige midler. Mange af disse kom fra fonde uden for universitetet, men helt afgørende var det, at universitetets egen forskningsfond nu havde midler af en sådan størrelsesorden, at den kunne træde hjælpende til. Denne forskningsfond var opbygget af overskuddet fra fabrikken Cheminova, som universitetet i 1944 havde modtaget som gave. Den ene gave viste sig således at være forudsætningen for udnyttelsen af den anden. 1. april 1974 kunne Sandbjerg endelig tages i brug som en tidssvarende og velfungerende kursusejendom, fra november 1976 med en fastansat økonoma til at stå for det praktiske i den forbindelse. I 1977 blev Inspektørboligen ledig og blev efter istandsættelse brugt som feriebolig for ansatte på universitetet og på Cheminova. Fra 1985 blev Forpagterboligen og efterhånden også landbrugsbygningerne frigjort til brug for kursusejendommen, i forbindelse med at landbrugsjorden ikke længere blev drevet fra Sandbjerg, men forpagtet ud til landmænd i nærheden. Denne afgørende ændring betød, at universitetet måtte tage stilling til, hvordan man bedst muligt kunne udnytte hele det samlede godskompleks. 21

6 40235_sandbjerg gods 14/07/04 9:29 Side 22 skov Alssund arboret park med solitære træer ager skov have P park E L D C D B G A gårdsplads slotsplads have J F H dæmning eng K I Møllesøen A - palæ B - spisesal C - auditorium D - værelsesfløje E - ny værelsesfløj F - inspektørbolig G - forpagterbolig H - brænderiet I - søhuset J - proj. byggeri K - lade L - holstenske lade m Fig. 3. Helhedsplan for Sandbjerg Gods Udarbejdet af C.F. Møllers Tegnestue. I 2003 blev hovedparten af planen gennemført med bygning af en ny værelsesfløj ud mod Sandbjergvej (E) og en ny parkeringsplads (P) mod nordvest. Beplantning omkring nybyggeri og p-plads er også gennemført. Arboretet vil man formodentlig gå i gang med at anlægge i 2004, mens det endnu er uvist, hvornår den sidste del af planen med opførelsen af en laboratoriebygning (J) kan gennemføres. 22

7 40235_sandbjerg gods 14/07/04 9:29 Side 23 Udbygning og udnyttelse af det samlede godskompleks I første omgang blev Forpagterboligen, som er fredet i klasse B, restaureret og indrettet med værelser, undervisnings- og opholdsrum. Det skete i Fra 1996 til 2003 har der været stor byggeaktivitet på Sandbjerg i overensstemmelse med en samlet plan for hele anlægget udviklet under ledelse af rektor Henning Lehmann og iværksat med støtte fra mange fonde, igen ikke mindst Aarhus Universitets Forskningsfond. I to etaper blev de hidtidige lade- og staldbygninger indrettet med 37 værelser og et stort auditorium til 60 personer med tilknyttede opholdsområder. Samtidig blev spisesalen udvidet, og en ny hovedindgang med reception blev etableret. En ny glasveranda skaber mulighed for gennemgang uden om spisesalen. I 1999 blev Inspektørboligen renoveret, så der her er fem værelser og et opholdsrum, der kan indgå i den daglige drift. Feriefonden har i forlængelse heraf overtaget Skovfogedhuset. I 2000 kunne Brænderiet efter en omfattende og kostbar restaurering tages i brug som et smukt auditorium med plads til 40 personer. I 2001 blev Møllehuset, der havde stået tomt længe, genopbygget og taget i brug som forskerboliger administreret af forskningsfonden. I 2003 kunne en nybygget fløj med 20 værelser tages i brug. Samtidig blev de sidste pavilloner fjernet. Parken vil herefter blive udvidet med et arboret, bestående af træer og buske, der har deres naturlige udbredelse i det sønderjyske område. Efter ombygningerne fremstår Sandbjerg som et velindrettet og velfungerende kursuscenter med helt moderne faciliteter og 11 fastansatte medarbejdere. Der er nu 72 værelser og plads til i alt 86 overnattende gæster. Der er yderligere planer om en laboratoriebygning til brug for arkæologiske, historiske og naturhistoriske og andre feltstudier. Bygningen skal placeres langs Sandbjergvej lige over for den nye værelsesfløj og indrettes med undervisnings- og laboratorierum samt overnatningsmuligheder. Dermed er det så også foreløbig slut med ombygnings- og udvidelsesplaner. Sandbjerg i dag Gennem de 50 år, Aarhus Universitet har ejet Sandbjerg, er formålet i flere omgange blevet redefineret i takt med at nye muligheder og nye behov er dukket op, men hele tiden inden for rammerne af det oprindelige gaveskøde. I den nugældende fundats for den selvejende institution Sandbjerg Gods vedtaget i 2000 hedder det således i formålsparagrafferne: 23

8 40235_sandbjerg gods 14/07/04 9:29 Side 24 1: Institutionens formål er at virke til gavn for forskning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Dette formål søges opnået ved, at Sandbjerg Gods danner rammen om symposier, seminarer, kurser og møder med videnskabeligt, uddannelsesmæssigt og kulturelt sigte. Der kan herunder i henhold til gaveskødet tages særligt hensyn til arrangementer med sønderjyske og nordiske emner. 2: Ved den samlede drift af Sandbjerg Gods skal der stedse tages hensyn til, at stedets landskabelige og bygningsmæssige værdier bevares. Denne bestemmelse vedrører såvel de fredede bygninger som den hermed sammenhængende helhed, der udgøres af de øvrige bygninger, parken, dæmningen, søen, markerne med de levende hegn og den blandede løvskov i Stor- og Lilleskoven. Sandbjerg er således ikke blevet et museum, men et sted, der rummer en livlig virksomhed og forhåbentlig har en fremtid til glæde for Aarhus Universitets medarbejdere og deres mange gæster, for de studerende samt for egnens og hele Sønderjyllands befolkning. Aarhus Universitets administratorer af Sandbjerg Professor Troels Fink Professor Chr. Westergaard-Nielsen Kontorchef R. Bendix Hjelmvig Professor H.P. Clausen Professor H.P. Myrup Professor Erik Damgaard Kontorchef M. Mau Pedersen Lektor Søren Rasmussen Dette bidrag af Hans Fink har tidligere været bragt i Sønderjysk Månedsskrift, 4, Litteratur Clausen, H.P., Sandbjerg. Albeck, G. (red.): Aarhus Universitet Århus. Bo, L., En underlig dreng. København.

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Molslaboratoriet. Af Henning Petersen

Molslaboratoriet. Af Henning Petersen Molslaboratoriet Af Henning Petersen Molslaboratoriet Af Henning Petersen Er et særtryk af artiklen side 105-125 i Molsbogen 2005 En antologi Redigeret af John Clausen Forlaget Vistoft 2005 ISBN 87-87734-56-7

Læs mere

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur

Fra Københavns Universitet. Universitet. Træk af farmaceutuddannelsens historie. Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie Fra Københavns Universitet til Farmaceutisk Universitet og retur Træk af farmaceutuddannelsens historie

Læs mere

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 1961 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning

Læs mere

Normaliseringen og lærerne

Normaliseringen og lærerne Normaliseringen og lærerne Lærerforeningens ageren i normaliseringens periode Af fhv. skoleinspektør Lasse Rydberg En bog til afslutning For 25 år siden udgav det, der dengang hed Åndssvageforsorgens Lærerforening

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Betænkning. kommissionen af 29. marts 1952. Statens sindssygevæsen

Betænkning. kommissionen af 29. marts 1952. Statens sindssygevæsen Betænkning afgivet af kommissionen af 29. marts 1952 vedrørende Statens sindssygevæsen BETÆENKNINGNR.165 1956 Indholdsfortegnelse Indledning 7 KAPITEL I De psykiatriske behandlingsformers udvikling 10

Læs mere

Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond Gudhjem Sparekasse Rønne Sparekasse Nexø Sparekasse Jubilæumsavis i 25 år Svaneke Sparekasse Redaktion: Peter Tiemroth Ansvarshavende: Peter Tiemroth Produduktion: Bornholms Tidende Udgiver: Bornholms

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1

Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1 Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 1 Alexandrakollegiet_indhold 10/02/05 14:22 Side 3 ALEXANDRAKOLLEGIET EN EVALUERING AF UNGE ENLIGE MØDRES VEJ MOD SELVFORSØRGELSE Alexandrakollegiet_indhold

Læs mere