Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1"

Transkript

1 Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1 Den 9. november 2011 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Møde med fællesrådene for Beder-Malling-Ajstrup, Mårslet, Tranbjerg og Solbjerg Mødedato: 22. september 2011 Mødetid: 15:00 Mødested: Grøndalsvej 1, mødelokale B040 Deltagere: Beder-Malling-Ajstrup Jørgen Friis Bak og Louis Rolander Mårslet Jens Thomsen Tranbjerg Jørgen Halle og Mogens Laursen Solbjerg Finn Krogslund og Karsten Stær Anlæg Anne Maribo Vinter og Trine Buus Karlsen Drift Helle Holm Vinther Planlægning Anton Iversen, Bente Døvling og Birte Nielsen Fraværende: Referent: Anlæg Bente H. Johansen Anlæg Grøndalsvej Viby J Sagsnr.: TOV/11/ Journalnr.: P15 Sagsbeh.: Bente Hesselbjerg Johansen Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere 2. Tidsplan og økonomiske rammer 3. Anlægsprojekter ønsker og prioritering 4. Orientering om planlægning og generelle problemstillinger 5. Særlige driftsforhold 6. Eventuelt Ad 1) Velkomst og præsentation af mødedeltagere Deltagerne blev budt velkommen og præsenterede sig for hinanden.

2 Der blev orienteret om Anlægsprogrammet for 2011, som ikke var endelig vedtaget af Byrådet. Indstillingen har været på Teknisk Udvalgsmøde den 26. september 2011 og forventes herefter på Byrådsmøde den 12. oktober Det kan efterfølgende oplyses, at anlægsprogrammet blev vedtaget den 12. oktober Ad 2) Tidsplan og økonomiske rammer Den foreløbige tidsplan for anlægsprogrammet 2012: September/oktober 2011 o Der afholdes møder med fællesrådene Oktober/december 2011 o Anlægsprogram og indstilling færdiggøres. Skriftlige bemærkninger fra fællesrådene, om de emner, Byrådet særligt bør interesse sig for i de respektive områder fremsendes til Trafik og Veje senest den 14. oktober Notat vedlægges anlægsprogrammet. Januar 2012 o Indstilling fremsendes til Magistrat/Byråd. Efter behandling i Magistraten fremsendes materiale til fællesrådene, således der er mulighed for at søge indflydelse på den politiske behandling. Februar/marts 2012 o Byrådsbehandling og behandling i Teknisk Udvalg (Mulighed for foretræde) Herudover blev der kort orienteret om den forventede økonomiske ramme for Ad 3) Anlægsprojekter ønsker og prioritering Listerne blev herefter gennemgået pr. fællesråd, hvor hvert enkelt fællesråd tilkendegav, hvilke projekter der har høj prioritet, hvilke projekter der kan udgå, og hvilke nye projekter der bør medtages. Tranbjerg Fællesrådet efterspurgte mere inddragelse og information om projekterne i området, herunder hvad status er på projekt nr. 278 Jegstrupvej, sti fra Porsevænget til Børupvej og projekt nr. 453 tunnel ved kirken. Har tidligere fremsendt mail herom, hvor der også ønskes en drøftelse af, hvordan information og inddragelse fremover kan foregå. Anlæg overvejer, hvordan der fremover kan ske en hensigtsmæssig information og inddragelse af fællesrådene. Fællesrådene er altid velkomne til at kontakte den områdeansvarlige, Anne Maribo Vinter. Side 2 af 5

3 Fællesrådet orienterede om, at de havde samme prioritering som sidst, dog tilføjes projekt nr. 480 Børupvej, fortov fra busstop til sti ved dagligvarebutik - høj prioritering. Det aftaltes, at projekt nr. 252 Østerby Allé, fartdæmpning - udgår af listen. Solbjerg Højt prioriteret Solbjerg Hovedgade/Solbjerg Hedevej, rundkørsel og fortov (216) Solbjerg Hovedgade Onstedvej, cykelsti (841) Projektet ændres til en fællesti. Nye projekter Elleskovvej (ned mod Kærgårdsvej), parkering forbudt i en side. Parkvangen (ned mod Østergårdsvej), hastighedsdæmpende foranstaltninger Bøgevangen, opsætning af bomme ud for sti (Nr )(Fællesrådet har fremsendt beskrivelse.(bilag 1) Fællesrådet ønskede ligeledes mere information om projekterne i området, og gerne fremsendelse af konkrete projekter. Fællesrådet spurgte til nødvendigheden af projektet vedrørende hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tulstrupvej, og at projekt nr. 841 Solbjerg Hovedgade Onstedvej, cykelsti havde højere prioritet for fællesrådet. Anlæg orienterede om, at projektet på Tulstrupvej er færdiggørelse af et gammelt projekt, der har afventet Aarhus Vand, og derfor først bliver udført nu. Der ønskes en status på projekt nr. 216 Solbjerg Hovedgade/Solbjerg Hedevej, rundkørsel og fortov. Anlæg orienterede om, at fællesrådet vil høre nærmere herom skriftligt. Fællesrådet spurgte, hvilken indflydelse Bering-Beder Vejen har på projekt nr Landevejen Tingskoven, cykelsti. Planlægning orienterede om, at Byrådet har vedtaget igangsættelse af en VVW-undersøgelse af 3 udvalgte linjer, man kan p.t. ikke vurdere, om det kan have indflydelse herpå. Beder-Malling-Ajstrup Fællesrådet orienterede om, at prioriteringen af projekterne er den samme som sidst: Høj prioriteret Bækvej, sti gennem tunnelrør ved Odderbanen (638) Oddervej, sidevejstilslutninger Beder og Malling (504) Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej (rundkørsel) til Ørnevænget (21) Kirkebakken, stianlæg (600) Side 3 af 5

4 Der blev spurgt til projektet vedrørende byport ved Ajstrupvej, og forsøget med visuelt bump. Anlæg orienterede om, at Vejdirektoratet havde givet afslag på det visuelle bump. Fællesrådet forsøger i andet regi at udføre begrøning ved byport. Anlæg foretager sig ikke yderligere i sagen. Fællesrådet gav udtryk for, at de ikke var begejstret for, at projekt nr. 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti er blevet taget helt ud af anlægsprogrammet. Projekt nr Oddervej, sidevejstilslutninger Beder og Malling og projekt nr Bækvej, sti gennem tunnelrør ved Odderbanen arbejder fællesrådet med et forslag til projekt, hvorefter det sendes til Trafik og Veje. Anlæg igangsætter en trafikal kortlægning af sidevejstilslutningerne til Oddervej. Fællesrådet påpegede vigtigheden af, at der sker trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af tilslutninger til Oddervej og vil fremsende forslag om rundkørsler. Nyt projekt Fløjstrupvej (Busstoppested, nordside ved Egelundsstien), fortov/rampe. Fællesrådet har fremsendt notat med ønsker og prioriteringer.(bilag 2) Mårslet Fællesrådet spurgte til status på projekt nr. 820 Hørretvej/Langballevej, sikring af stikrydning ved banen. Anlæg orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes på at finde en løsning på problemet. Se vedlagte skrivelse fra fællesrådet. (Bilag 3) Angående projekt 821 Langballevej, stikrydning ved Visbjerg Hegn, blev det aftalt, at der først skal ske en beskæring af beplantningen ved stikrydsningen, og at fællesrådet herefter finder ud af, hvad projektet indeholder. Det blev aftalt, at projekt nr. 154 Mårslet, sti langs banen og projekt nr. 156 Mårslet, stitunnel under Odderbanen ved sti fra Hørretløkken bliver lagt sammen, da det drejer sig om at have et sammenhængende stisystem i nordbyen. Fællesrådet har fremsendt notat med ønsker og prioriteringer.(bilag 4) Ad 4) Orientering om planlægning og generelle problemstillinger Status på Bering-Beder Vejen og Sletvej blev herefter gennemgået. Side 4 af 5

5 Bering-Beder Byrådet har vedtaget, at der foretages en VVM-undersøgelse, som varer til medio Ny offentlighedsfase ultimo 2013 Godkendelse af VVM og valg af vejprojekt medio 2014 Projektfasen varer 1½ år og anlæg 2 år Sletvej Skitseprojekt er udarbejdet Lokalplan forventes endelig behandlet ultimo 2011 Forventet anlæg i 2012/2013 Det forventes, at orienteringsmøderne for fællesrådene vedrørende Bering-Beder fortsætter, hvor der evt. kan orienteres om, hvad der er indeholdt i en VVW-undersøgelse. Invitation kommer. Tranbjerg Fællesråd spurgte til støjplaner for det øverste stykke af Landevejen (Christian X s Vej). Planlægning orienterede om, at der i øjeblikket er overvejelser om, hvordan det skal håndteres i forhold til, at det kan have afsmittende virkning på lignende projekter i kommunen. Ad 5) Særlige driftsforhold Solbjerg Gjorde opmærksom på, at tilstanden på vejene, og især afstribningen er meget dårlig. Drift orienterede om, at de er opmærksomme herpå, men at de stadig har et efterslæb grundet de hårde vintre. Beder-Malling-Ajstrup Gjorde opmærksom på, at vejskiltene generelt er i meget dårlig stand. Drift tager det til efterretning. Tranbjerg Spurgte, om der var blevet brugt støjreducerende asfalt i krydset ned til kirken (Torve Alle). Spørgsmål er afklaret efterfølende. Fællesrådene er meget velkomne til at sende mail til Drift eller udfylde formularen på Aarhus Kommunes hjemmeside Drift i dag Giv os et praj. Der vedlægges oversigtskort med angivelse af områdeansvarlig i Drift. (Bilag 5) Ad 6) Eventuelt Ingen bemærkninger. Side 5 af 5

6

7

8 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 14. oktober 2011 Til Trafik og Veje Kommentarer til forslag til vejplan 2012 Vi vil prioritere følgende elementer i projektoversigten, og samtidig fremføre to nye projekter. 1. projektnr. 504: Oddervej. Vi plejer at fokusere på udkørslen ved Damgårds Allé, men i lyset af at den sydlige udkørsel fra Bredgade til Oddervej har udviklet sig til en veritabel sort plet med et trafikdrab hvert andet år, mener vi at der bør gøres noget radikalt ved strækningen. Og derfor er den rykket op som vor primære prioritet. Vi ser den gerne udbygget med rundkørsler, der vil dæmpe hastigheden og øge sikkerheden. 2. projektnr. 21: Ajstrup Strandvej cykelsti til stranden. Den var budgetlagt i vejplan 2009 og 2010, men er nu taget ud af vejplan Vi har haft foretræde om vejplan 2011 for at anke over dette uden at politikerne dog ville ændre på indstillingen. Vi har ventet på afslutningen af en cykelsti fra Malling til stranden i mange år i 2002 kom den første strækning til Ajstrup. Den sidste strækning er meget vigtig for at bl.a. vore børn kan cykle sikkert til og fra stranden, især i lyset af at det er et stort sommerhusområde med en stor campingplads. 3. projektnr. 638: sti gennem tunnelrør under Odderbanen. Det er en skolevej, og vi mener ikke at stien kan vente meget længere. Der er ved at komme gang i byggeriet, og den nødvendige sti vil være et ekstra argument for at holde dampen oppe. Vi vil foreslå et stiforløb som skitseret herunder. Store dele af strækningen er nærmest klar til brug.

9 4. projektnr. 600: Vilhelmsborg-Stranden. Det er en smal vej, der faktisk er en skolerute, og ligeledes en del af det rekreative stinet fra Tranbjerg/Mårslet til stranden. Nye projekter A. Manglende stykke fortov ved busstoppested i Malling: På Fløjstrupvej, lidt vest for Eghovedvej, er der placeret et busstoppested på nordsiden over broen for Egelundstien. Der er intet fortov frem til dette sted. Det bør etableres. B. Buslomme ved Netto i Beder Efter etableringen af rute 302, der kører mellem Odder og Beder har der konstant været problemer med hvor bus 302 skal holde. Først holdt den på Beder Landevej ved gadekæret i Beder, så blev den flyttet lidt hen ad Beder Landevej, og nu holder den på det første stykke af Byagervej. Det er fortsat problematisk, da der mangler en buslomme, så den effektivit blokerer trafikken på Byagervej, når den holder der og den gør den i længere tid ad gangen for at vente på den korresponderende bus fra Aarhus. Grundejerforeningen er positiv overfor etableringen af denne buslomme. Med venlig hilsen Jørgen Bak, formand Kirkebakken Beder tlf

10

11

12

13

14

15

16

17 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Trafik og Veje Grøndalsvej Viby J Mårslet d. 14. oktober 2011 Ønsker til Anlægsprogram 2012 fra Mårslet Fællesråd Disse er supplerende ønsker til den nuværende liste over ønsker om anlæg af projekter. Kombineret fortov / sti langs Bedervej fra Mårslet og til baneoverskæringen Den sydøstlige bydels adgang til de rekreative områder omkring Vilhelmsborg og langs Giberå, sker blandt andet til fods og på cykel ad Bedervej. Denne vejs anvendelse af gående og cyklende anser vi for usikker, idet vejen ikke er særlig bred og tillige rimelig befærdet. Derfor ønsker Fællesrådet at der etableres en kombineret gang- og cykelsti langs eller ved siden af Bedervej. Fortov langs Langballevej fra Mårslet Byvej og ud til den ny anlagte sti Det er vort klare indtryk, at den ny anlagte sti langs Langballlevej anvendes af mange og at der derfor er et stigende behov for fortov (en flise på langs evt.), som kan forbedre adgangsforhold til den nye sti. Der er ikke fortov på Langballevej på denne strækning, og med etableringen af den nye sti, aktualiseres behovet for et egentligt fortov på strækningen. Forlængelse af eksisterende sti langs Oddebanen fra Frøkjærparken Mårslet til Tingskov Allé / Tranbjerg Vi er meget glade for stien langs Odderbanen til Tranbjerg. Dog mener vi, at det vil være til glæde for mange, hvis den nuværende sti får en bedre belægning fra Tingskov Allé og til op til Nørrevænget. Der er et spor, som man med held kan passere på cykel, men har det regnet er passage vanskellig. Asfaltering vil være at foretrække, men andre belægninger vil også kunne løse opgaven. Jelshøjvej mellem Hørretløkkevej og Højballevej forøgelse med asfalt i begge sider Ved en tidligere lejlighed har vi erfaret, at kommunen har planer om at udvide asfaltbelægningen med 30 centimeter i begge sider. Dette vil være en stor hjælp til den nuværende situation, hvor det grus som lægges på i siderne fra tid til anden, stort set kun er farbar indtil det har regnet et par dage. Testrup hvide striber i begge sider af vejen Der opleves ofte problemer når cyklister og bilister skal passere hinanden mellem chikanerne i Testrup. Med hvide striber et godt stykke fra kanten af asfalten, kunne afhjælpe problemet. Løsningen er set virke andre steder. Generelt er vi interesserede i at få gennemført en trafikanalyse for Mårslet, således at der kan diskuteres hvorvidt byens adgangsveje har hensigtsmæssige dimensioner i forhold til trafikbelastning. En trafikanalyse i nær fremtid, vil kunne benyttes som reference ved senere analyser i forbindelse med gennemførelse af VVM undersøgelsen for Beder Bering vejen. På vegne af Mårslet Fællesråd John Engelbrechtsen Side 1

18 øl le er Villendrup Rosenholm Sibirien ho gbækk en Ulstrup Buske Ravnbakke Estrupbirke Astrup F Sofie-Amaliegård Lille Vivild Over Hadsten Hornslet Bale Ødum å Lyngå Spø rring Lindå Hede Røved Selling Tendrup Akselhøj Rævholt Rævebakke Møllebakke Voer Mølleb æk Krannestrup Brundt Nørreskov Spørring Tåstrup Sandby Mejlby Karolinehøj Rodskov Lindå Krajbjerg Eskerod Sønderskov La nderskov ldu æk Ha Sp Bæ Hinnerup k Hinnerup itb Kv Grundfør m Norring Vesterskov Solkær Lille Foldby strup t No Gl. Hinnerup Mø ll elbæ Lading k yngballe LADING SØ Lille Harris Lilleå HattemagerPræstemark skov k Hjortshøj strup Kankbølle Elsted Skårupgård Virup Elev Trige Svinbo Kastrup Skæring Hede Skæring Strand Lisbjerg Lystrup Skæring Ravskær Bakke Bukb Kvottrup Terp æk Skæring Havbakker Egå EG ENGSØ Egå å Eg Skivholme Studstrup Lisbjerg Sabro å Vosnæs Pynt Skødstrup Hesselballe Pannerup Holm grø kærften Kvottrup Ristrup Havskov Skødstrup Ølsted Fajstrup jstrup derskov mm nbæ Skjoldelev Ustrup Løgten Brandstrup Bendstrup Trige Søften Hatteskov Nørreris Vorre Himmerigskov Markusminde øjskov Bærmose Grundfør Mark Norring k L Grøttrup Korsholm æ eb ing Havhuse Savmølle Gammel Løgten Todbjerg Rø Foldby g rrin Hæst ørr Nørreskov Melhøj Norringure Segalt NORD Haar Klapskov Tinning Ballehøj Risvang Lilleå Haar Haldum FAVRSKOV KOMMUNE Ugelbø Hårup Bæk nd sb æ k Haar Tinning Rodskov Spørring Kær Haldummark Tinning Hede Balskov Hestehave Balle Vitten Tinning Gammel-Mørke SYDDJURS KOMMUNE Neder Hadsten Lyngå Hulvejbakke Bæk Hallin lm Halling Klammose Huse Mørke MØRKE KÆR Halling Hornslet rm Hadsten Langskov Hadbjerg Hadsten sen Vo e Lyngå Plantage Ro ægård Balle Sølund Skad Vinterslev Balle Mark Volstrup Volstrup Fårup Egå Strand Egå Geding Ny Eg å Kasted Mollerup Skivholme Vejlby Skejby Sø Mundelstrup g Vejlby Fed in Lille Herskind Baskær ed Tilst G Mundelstrup Stby. Brendstrup VEST Ly n gbygård gby går by Nord Skødshoved Strand Todderup Riis True d True Lyngby Labing DERBORG KOMMUNE Skødshoved Brendstrup Yderup elle EBELTOFT K Hasle Hørslev Hørslevbol by Framlev torring ng by rd hu rh s us Stavtrup Storskov Havreballe Skibby Gammel Harlev Møllemark RSLEV ENGSØ r s by BRABRAND SØ Harlev rhu Gjellerup Gellerup gå Viby Høskov Ormslev Stby. Tåstrup Sø Ormslev Tåstrup Viby bo jær Hestehaven Dyrehave Kirke Lemming Ballehage Thors Edslev Knude s Kolskov Skåde Bakker Kattrup r s Dørup Skåde Slet Tranbjerg hu æk Blommehaven Højbjerg Bering Adslev en b Skåde Hasselager Kolt Edslev Bjøstrup Jeks Jegstrup Midt: Moesgård Strand Tranbjerg Haveby Hørret Hørret Ingerslev e Moesgård Have Obstrup s Stilling skov G Blegind shoved Kolskov Mo æ seb ib er Fløjstrup Beder gi n Over Fløjstrup STILLING SØ SOLBJERG SØ Gram Gram Huse Neder Fløjstrup Gammel Solbjerg Vitved Højvangen Solbjerg Skanderborg Fredskov bæ Fruering k Vestre Mølleønder en S bæ Malling SYD Tander Fastrup k Astrup Østerskov Ajstrup Lillenor SKANDERBORG KOMMUNE Starup Bøgeskov OR D Østergård Løjenkær Onsted Skårup Sønderø M RS NO Nørreskov Hestehave Drammelstrup de Assedrup Tammestrup Øde Driften Båstrup r Hede strup Bjønnum kov HORSENS KOMMUNE Hede Mø lleå Gjesing ODDER KOMMUNE Fensholt Fredskov Fensholt Snærild Balle Odder Vinterbekæmpelse: Norsminde Thomas Aas Christensen tlf TRAFIK OG VEJE. DRIFT Nølev r ste Hylke Gjesing Nørreskov Balle de gklo Gammel-Gjesing Rantzausgave Tvenstrup Od Rin Fredhave Sparkærhoved tlf tlf DISTRIKTSGRÆNSER Od Kanne r Svorbæk Hvilsted Rindelev Bæk IN Synnedrup Svinsager Hvolbæk Tilsyn: Helle Holm Vinther Råden over vejareal: Jytte Olsen FJ Kalvø Tilsyn: Anne Møller Rasmussen tlf Råden over vejareal: Inge B. Fjord (nord for Silkeborgvej) tlf Jytte Olsen tlf (syd for Silkeborgvej) Storenor Tulstrup Lille Virring Vest: Syd: Malling Bjerge Ask Virring NDERBORG tlf tlf Tilsyn: Niels Christian Johnsen tlf Råden over vejareal: Inge B. Fjord tlf DE H ts ol Mustrup Solbjerg Tilsyn: Benny Christiansen Råden over vejareal: Ulrik Sander Nielsen Nord: Lille Fulden Vilhelmsborg Testrup Tiset Ble r Fulden Bolskov e ib Ravnholt Ravnholt Langballe d Stilling k G Mårslet hu mm k rbæ Østerby r So Moesgård Gunnestrup Hørning Bjertrup Bjertrup Borgmesterskoven Storhøj Tranbjerg Neder Jeksen rup Ørnereden Holme Bjerge Søsterhøj Jeksen sing Statsvej Overordnet / stor trafikvej Holme Kunnerup rhu Adslev Mo MIDT byhøj rslev Ly Lillering RHUS Brabrand rslev Lillering Røjen Risskov e Herskind Borum Stormos Vindskov Rude september 2011

Se efter CO2-reduktion

Se efter CO2-reduktion Havhuse Segalt Hårup Vorre Bendstrup Brandstrup Løgten æst Todbjerg Hesselballe Grøttrup Skødstrup Studstrup Trige Pannerup Hjortshøj MKS Kankbølle Åstrup Elsted Elev Svinbo Ølsted Lystrup KÅN Skæring

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej- og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej- og stianlæg Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Beder-Malling 31 Byagervej, buslomme Buslomme i sydsiden ved udmunding af Kristiansgårdsvej for at sikre sammenhæng i to buslinier. 3. nr. 914 Byagervej, fartdæmpning Etablering

Læs mere

Flextur i Aarhus kommune Gældende fra januar 2013. Flext ur i aarh us komm une

Flextur i Aarhus kommune Gældende fra januar 2013. Flext ur i aarh us komm une r S e Flextr i Aarhs ommne Gældende fra janar 2013 Flext r i aarh S omm ne hvad Flextr? Flextr et spplement til den olletive trafi i landområd og mindre bysamfnd i ommnen, hvor d ie basis for normal bsdrift.

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 00 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side : Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

Flextur i Aarhus kommune. Gældende fra december 2015 FLEXT UR I AARH US KOMM UNE

Flextur i Aarhus kommune. Gældende fra december 2015 FLEXT UR I AARH US KOMM UNE Flextur i Aarhus ommune ældende fra decemb 2015 FLXT I AAH KO N HVAD FLXT? Flextur et supplement til den olletive trafi i landområd og mindre bysamfund i ommunen, hvor d ie basis for normal busdrift. Flextur

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2016 Den 1. januar 2016 boede der 330.639 personer i Aarhus Kommune mod 326.246 personer året før. Befolkningen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Hele befolkningen i Aarhus Kommune 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 326.246 personer i Aarhus Kommune mod 323.893 personer året før. Befolkningen

Læs mere

AFGRÆNSNINGEN MELLEM INDIVIDUEL OG KOLLEKTIV FORSYNING MODEL FOR SCREENING AF FJERNVARMEPOTENTIALE

AFGRÆNSNINGEN MELLEM INDIVIDUEL OG KOLLEKTIV FORSYNING MODEL FOR SCREENING AF FJERNVARMEPOTENTIALE AFGRÆNSNINGEN MELLEM INDIVIDUEL OG KOLLEKTIV FORSYNING MODEL FOR SCREENING AF FJERNVARMEPOTENTIALE STEFFEN NIELSEN, ADJUNKT ENERGIPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Grundlæggende tanker bag modellen Modellen

Læs mere

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

CYKELHANDLINGSPLAN. En plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune

CYKELHANDLINGSPLAN. En plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune CYKELHANDLINGPLAN En plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune Forord Århus Kommune har igennem mange år søgt at skabe fysiske og trafikale rammer, der tilgodeser cyklisterne - et arbejde Byrådet

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

GEOGRAPHICAL REPRESENTATION OF HEAT DEMAND, EFFICIENCY AND SUPPLY

GEOGRAPHICAL REPRESENTATION OF HEAT DEMAND, EFFICIENCY AND SUPPLY GEOGRAPHICAL REPRESENTATION OF HEAT DEMAND, EFFICIENCY AND SUPPLY LARS GRUNDAHL Project data Started September 1st 2014 Finish August 31 2017 Supervisor: Bernd Möller Co-supervisors: Henrik Lund and Steffen

Læs mere

BILAG til trafikplan for Favrskov Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Favrskov Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Favrskov Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume

Indstilling. Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. april 2009 Forlængelse og aflysning af byggelinjepålæg tinglyst efter 35 i Lov om offentlige veje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus

Læs mere

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes)

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Forslag til fremkommelighed: Alle døre skal kunne bruges

Læs mere

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje Notat Den 27. maj 2010 Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Samlet set er der modtaget i alt knapt 800 henvendelser med høringssvar om trafikplanforslaget. Budskaberne fra de enkelte

Læs mere

Notat. AffaldVarme Aarhus. Den 25. februar 2011. Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010

Notat. AffaldVarme Aarhus. Den 25. februar 2011. Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010 Notat Den 25. februar 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Århus Kommune Konklusion på interessenthøring til klimavarmeplan 2010 Konklusion Interessenthøringen giver ikke anledning til at ændre på forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Look for CO2 reduction under the streets of Aarhus

Look for CO2 reduction under the streets of Aarhus Segalt Hårup Vorre Bendstrup Brandstrup Løgten æst Todbjerg Hesselballe Grøttrup Skødstrup Studstrup Trige Pannerup Hjortshøj MKS Kankbølle Åstrup Elsted Elev Svinbo Ølsted Lystrup KÅN Skæring Lisbjerg

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Til Center for Byens Anvendelse. Kommentarer til forslag til vejplan 2015 Vi har delt vore kommentarer op i forskellige kategorier.

Til Center for Byens Anvendelse. Kommentarer til forslag til vejplan 2015 Vi har delt vore kommentarer op i forskellige kategorier. Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 15. oktober 2014 Til Center for Byens Anvendelse Kommentarer til forslag til vejplan 2015 Vi har delt vore kommentarer op i forskellige kategorier. Udenfor

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. juli Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. juli 2006 Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for færdiggørelse af projekt for hastighedsdæmpende

Læs mere

5.4 Delkonklusioner fra detailkortlægningen

5.4 Delkonklusioner fra detailkortlægningen Delrapport II detailkortlægning nedtrængningsdybden for ilt og nitrat. Denne er igen afhængig af reduktionskapaciteten af undergrundens sedimenter i form af pyrit, organisk stof og Fe(II), som er i stand

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune. Salgspriser parcelhusgrunde. Orientering. Kopi til

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune. Salgspriser parcelhusgrunde. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Salgspriser parcelhusgrunde På Byrådets møde den behandles som punkt 13. Grundsalg i 2012 og 2013 samt salgspriser i 2014. Nærværende notat er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig

Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen - Endelig Sorg Fastlæggelse af linjeføring for Bering-Beder vejen vedtagelse

Læs mere

17. april 2009 Pressemeddelelse. Midttrafiks udbud er afgjort

17. april 2009 Pressemeddelelse. Midttrafiks udbud er afgjort 17. april 2009 Pressemeddelelse Midttrafiks 10. 13. udbud er afgjort Udbuddet vedrører fem kommuner og omfatter i alt 48 busser, der skal udføre ca. 59.000 køreplantimer pr. år. Midttrafik modtog i alt

Læs mere

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE -09-06 CHAUFFØR- UDVALGSMØDE 5. september 06 -09-06 Chaufførudvalgsmøde TAKST VEST Imødekommer statsrevisorernes kritik af et uforståeligt takstsystem: Et fælles zonesystem. Hvert trafikselskab udgør et

Læs mere

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014

Mødereferat. Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej. Aarhus Kommune. Den 14. november 2014 Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Den 14. november 2014 Dialogmøde vedrørende Mosgård Allé og Sandmosevej Mødedato: 13. november 2014 Mødetid: 17.30-20.15 Mødested: Aarhus Efterskole, Højbjerg

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby

Indstilling. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. marts 2007. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby

Læs mere

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til

Notat. Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper. Til Kopi til Notat Emne Til Kopi til Bilag 1: Pasningssituation i de enkelte garantidistrikter og forslag til placering af nye dagtilbudsgrupper Aarhus Kommune Den 25. april 2013 Aarhus Kommune har en målsætning om

Læs mere

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø Mødereferat Den 23. maj 2013 Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetid: Kl. 16 til 18 Mødested: Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødelokale 064. Indgang i Grøn Bygning Deltagere:

Læs mere

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg?

Folkeskolens Fællesskaber. Hvor og hvornår skal jeg på besøg? Grenåvej Øst Risskov Besøgs skole: Uge: Skoleleder Beder Skole i område Oddervej 45 Pædagogisk Leder Bakkegårdskolen i område Randersvej 38 Adm. Leder Næshøjskolen i område Silkeborgvej 40 SFO Leder Solbjerg

Læs mere

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER BILAG 2 OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER Mulig opgradering Lystrup Mulig opgradering Tranbjerg Bilaget rummer en oversigt over de i indstillingen foreslåede indsatser på en række af standsningsstederne

Læs mere

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Letbanen kører det på skinner for Aarhus i fremtiden? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Befolkningsudviklingen Aarhus kommune 2014-2024 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone 1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Mandag - fredag Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 5.36-12.16 12.33-17.33 17.49-23.19 3 Tingskov Allé af 05.16 36 56 16

Læs mere

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud

Den 3. juli Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud Den 3. juli 2014 Svar på spørgsmål stillet på byrådsmøde i forbindelse med byrådets behandling af sammenlægning af Holme og Rundhøj dagtilbud I forbindelse med byrådets behandling af punkt 9 vedrørende

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Den vedhæftede er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune.

Den vedhæftede  er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune. Jørgen Bak 14-07-2009 22:56 To: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk cc: Subject: Den vedhæftede e-mail er blevet sikkerhedskontrolleret af Århus Kommune. Sikkerhedskontrollen af e-mailen

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Såfremt dette ikke er i Nyborg kommunes regi, bør kommunen tage kontakt til de ansvarlige myndigheder for en afklaring.

Såfremt dette ikke er i Nyborg kommunes regi, bør kommunen tage kontakt til de ansvarlige myndigheder for en afklaring. Trafikudvalget Referat af møde d. 6.6. kl 1900 hos Lise og Gert Jensen Tilstede: Erik Haulund Jensen, Langæblevej 4 Lise Jensen, Tårup Byvej 12 Gert Jensen, Tårup Byvej 12 Elspa Hansen, Tårup Byvej 14

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1 BILAG 1: ÆNDRINGER

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Generelt på alle linjer.

Generelt på alle linjer. Køretider Side 1 af 32 Generelt på alle linjer. 13.11.14 08.12.14 10.12.14 Resumé af bemærkninger fra efterår 13 : Det var opmærksomhed på, at alle linjer havde den samme køretid på fælles strækninger,

Læs mere

Arealudvikling Aarhus

Arealudvikling Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. oktober 2012 Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Grundsalg i 2011 og salgspriser for kommunens grunde i 2012 1. Resume

Læs mere

DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B

DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B DJURSLAND MOBILITET Mere end A til B Simon Wind & Ditte Bendix Lanng URBAN DESIGN Aalborg Universitet Center for Mobilitet & Urbane Studies (C-MUS) H ow are specific mobile situations enabled and CENTER

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

P.b.v. Per Kejlstrup. Formand

P.b.v. Per Kejlstrup. Formand Fra: Til: MTM-ByudviklingogMobilitet Emne: Ændringsforslag til lokalplan 966 Dato: 8. januar 2015 17:40:21 Vedhæftede filer: image001.jpg Ændringsforslag Lokalplan 966-20150108.pdf Til Center for Byudvikling

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune 2010 - Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik

Læs mere

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen Version 3 - juni 2016 FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. oktober 2010

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. oktober 2010 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. oktober 2010 Til Trafik og Veje Kommentarer til forslag til vejplan 2011 Overordnet set vil Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup beklage at byrådet

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen.

Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. På vegne af grundejerforening Nymark, samt nyudstykningen Enkegårdslunden. Forslag til alternativ linjeføring af Bering-Beder vejen. Indledning: Medsendte forslag ønskes inddraget i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 4.0 Halmfyret kraftvarmeværk i Varmeplan Århus

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 4.0 Halmfyret kraftvarmeværk i Varmeplan Århus 2010 - Forslag til klimavarmeplan 4.0 Halmfyret kraftvarmeværk i Varmeplan Århus AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand,

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side.

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side. Referat fra møde mellem Vej & Park/Vejle Kommune og arbejdsgruppen/jelling Lokalråd den 18. juni 2014 Bløde trafikanter Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling Til stede: Camilla Mølgaard, Anlæg & Infrastruktur/Vejle

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

Linje 35: Stavtrup - Logistikparken - Helenelyst - Langkær Gymnasium. Udgave 4/15

Linje 35: Stavtrup - Logistikparken - Helenelyst - Langkær Gymnasium. Udgave 4/15 Linje 35: Stavtrup - Logistikparken - Helenelyst - Langkær Gymnasium Udgave 4/15 Stavtrup Vest - Åbo Stavtrup Vest - Logistikparken Logistikparken - Helenelyst Helenelyst - Langkær Gymnasium Oversigtskort

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Busrevolution i Århus

Busrevolution i Århus Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der

Læs mere

Beretning Mårslet Fællesråd 2013

Beretning Mårslet Fællesråd 2013 Beretning Mårslet Fællesråd 2013 Forretningsudvalget har som vanligt arbejdet på adskillige emner i årets løb. Dels har vi fulgt op på sager som endnu ikke har fundet deres afslutning, dels på nye emner.

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

!" " # " $ % % % "&% " & % %'' " ( %"&

!  #  $ % % % &%  & % %''  ( %& !" " # " $ % % % "&% " & % %'' " ( %"& )" Indledende undersøgelser, risiko ved anvendelse af bolig Favrskov 711-00051 Bygaden 23 8450 Hammel Boligundersøgelse 21b Skjød By, Skjød Hedensted 766-00817 Munkegårdsvej

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere