Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1"

Transkript

1 Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1 Den 9. november 2011 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Møde med fællesrådene for Beder-Malling-Ajstrup, Mårslet, Tranbjerg og Solbjerg Mødedato: 22. september 2011 Mødetid: 15:00 Mødested: Grøndalsvej 1, mødelokale B040 Deltagere: Beder-Malling-Ajstrup Jørgen Friis Bak og Louis Rolander Mårslet Jens Thomsen Tranbjerg Jørgen Halle og Mogens Laursen Solbjerg Finn Krogslund og Karsten Stær Anlæg Anne Maribo Vinter og Trine Buus Karlsen Drift Helle Holm Vinther Planlægning Anton Iversen, Bente Døvling og Birte Nielsen Fraværende: Referent: Anlæg Bente H. Johansen Anlæg Grøndalsvej Viby J Sagsnr.: TOV/11/ Journalnr.: P15 Sagsbeh.: Bente Hesselbjerg Johansen Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere 2. Tidsplan og økonomiske rammer 3. Anlægsprojekter ønsker og prioritering 4. Orientering om planlægning og generelle problemstillinger 5. Særlige driftsforhold 6. Eventuelt Ad 1) Velkomst og præsentation af mødedeltagere Deltagerne blev budt velkommen og præsenterede sig for hinanden.

2 Der blev orienteret om Anlægsprogrammet for 2011, som ikke var endelig vedtaget af Byrådet. Indstillingen har været på Teknisk Udvalgsmøde den 26. september 2011 og forventes herefter på Byrådsmøde den 12. oktober Det kan efterfølgende oplyses, at anlægsprogrammet blev vedtaget den 12. oktober Ad 2) Tidsplan og økonomiske rammer Den foreløbige tidsplan for anlægsprogrammet 2012: September/oktober 2011 o Der afholdes møder med fællesrådene Oktober/december 2011 o Anlægsprogram og indstilling færdiggøres. Skriftlige bemærkninger fra fællesrådene, om de emner, Byrådet særligt bør interesse sig for i de respektive områder fremsendes til Trafik og Veje senest den 14. oktober Notat vedlægges anlægsprogrammet. Januar 2012 o Indstilling fremsendes til Magistrat/Byråd. Efter behandling i Magistraten fremsendes materiale til fællesrådene, således der er mulighed for at søge indflydelse på den politiske behandling. Februar/marts 2012 o Byrådsbehandling og behandling i Teknisk Udvalg (Mulighed for foretræde) Herudover blev der kort orienteret om den forventede økonomiske ramme for Ad 3) Anlægsprojekter ønsker og prioritering Listerne blev herefter gennemgået pr. fællesråd, hvor hvert enkelt fællesråd tilkendegav, hvilke projekter der har høj prioritet, hvilke projekter der kan udgå, og hvilke nye projekter der bør medtages. Tranbjerg Fællesrådet efterspurgte mere inddragelse og information om projekterne i området, herunder hvad status er på projekt nr. 278 Jegstrupvej, sti fra Porsevænget til Børupvej og projekt nr. 453 tunnel ved kirken. Har tidligere fremsendt mail herom, hvor der også ønskes en drøftelse af, hvordan information og inddragelse fremover kan foregå. Anlæg overvejer, hvordan der fremover kan ske en hensigtsmæssig information og inddragelse af fællesrådene. Fællesrådene er altid velkomne til at kontakte den områdeansvarlige, Anne Maribo Vinter. Side 2 af 5

3 Fællesrådet orienterede om, at de havde samme prioritering som sidst, dog tilføjes projekt nr. 480 Børupvej, fortov fra busstop til sti ved dagligvarebutik - høj prioritering. Det aftaltes, at projekt nr. 252 Østerby Allé, fartdæmpning - udgår af listen. Solbjerg Højt prioriteret Solbjerg Hovedgade/Solbjerg Hedevej, rundkørsel og fortov (216) Solbjerg Hovedgade Onstedvej, cykelsti (841) Projektet ændres til en fællesti. Nye projekter Elleskovvej (ned mod Kærgårdsvej), parkering forbudt i en side. Parkvangen (ned mod Østergårdsvej), hastighedsdæmpende foranstaltninger Bøgevangen, opsætning af bomme ud for sti (Nr )(Fællesrådet har fremsendt beskrivelse.(bilag 1) Fællesrådet ønskede ligeledes mere information om projekterne i området, og gerne fremsendelse af konkrete projekter. Fællesrådet spurgte til nødvendigheden af projektet vedrørende hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tulstrupvej, og at projekt nr. 841 Solbjerg Hovedgade Onstedvej, cykelsti havde højere prioritet for fællesrådet. Anlæg orienterede om, at projektet på Tulstrupvej er færdiggørelse af et gammelt projekt, der har afventet Aarhus Vand, og derfor først bliver udført nu. Der ønskes en status på projekt nr. 216 Solbjerg Hovedgade/Solbjerg Hedevej, rundkørsel og fortov. Anlæg orienterede om, at fællesrådet vil høre nærmere herom skriftligt. Fællesrådet spurgte, hvilken indflydelse Bering-Beder Vejen har på projekt nr Landevejen Tingskoven, cykelsti. Planlægning orienterede om, at Byrådet har vedtaget igangsættelse af en VVW-undersøgelse af 3 udvalgte linjer, man kan p.t. ikke vurdere, om det kan have indflydelse herpå. Beder-Malling-Ajstrup Fællesrådet orienterede om, at prioriteringen af projekterne er den samme som sidst: Høj prioriteret Bækvej, sti gennem tunnelrør ved Odderbanen (638) Oddervej, sidevejstilslutninger Beder og Malling (504) Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej (rundkørsel) til Ørnevænget (21) Kirkebakken, stianlæg (600) Side 3 af 5

4 Der blev spurgt til projektet vedrørende byport ved Ajstrupvej, og forsøget med visuelt bump. Anlæg orienterede om, at Vejdirektoratet havde givet afslag på det visuelle bump. Fællesrådet forsøger i andet regi at udføre begrøning ved byport. Anlæg foretager sig ikke yderligere i sagen. Fællesrådet gav udtryk for, at de ikke var begejstret for, at projekt nr. 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti er blevet taget helt ud af anlægsprogrammet. Projekt nr Oddervej, sidevejstilslutninger Beder og Malling og projekt nr Bækvej, sti gennem tunnelrør ved Odderbanen arbejder fællesrådet med et forslag til projekt, hvorefter det sendes til Trafik og Veje. Anlæg igangsætter en trafikal kortlægning af sidevejstilslutningerne til Oddervej. Fællesrådet påpegede vigtigheden af, at der sker trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af tilslutninger til Oddervej og vil fremsende forslag om rundkørsler. Nyt projekt Fløjstrupvej (Busstoppested, nordside ved Egelundsstien), fortov/rampe. Fællesrådet har fremsendt notat med ønsker og prioriteringer.(bilag 2) Mårslet Fællesrådet spurgte til status på projekt nr. 820 Hørretvej/Langballevej, sikring af stikrydning ved banen. Anlæg orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes på at finde en løsning på problemet. Se vedlagte skrivelse fra fællesrådet. (Bilag 3) Angående projekt 821 Langballevej, stikrydning ved Visbjerg Hegn, blev det aftalt, at der først skal ske en beskæring af beplantningen ved stikrydsningen, og at fællesrådet herefter finder ud af, hvad projektet indeholder. Det blev aftalt, at projekt nr. 154 Mårslet, sti langs banen og projekt nr. 156 Mårslet, stitunnel under Odderbanen ved sti fra Hørretløkken bliver lagt sammen, da det drejer sig om at have et sammenhængende stisystem i nordbyen. Fællesrådet har fremsendt notat med ønsker og prioriteringer.(bilag 4) Ad 4) Orientering om planlægning og generelle problemstillinger Status på Bering-Beder Vejen og Sletvej blev herefter gennemgået. Side 4 af 5

5 Bering-Beder Byrådet har vedtaget, at der foretages en VVM-undersøgelse, som varer til medio Ny offentlighedsfase ultimo 2013 Godkendelse af VVM og valg af vejprojekt medio 2014 Projektfasen varer 1½ år og anlæg 2 år Sletvej Skitseprojekt er udarbejdet Lokalplan forventes endelig behandlet ultimo 2011 Forventet anlæg i 2012/2013 Det forventes, at orienteringsmøderne for fællesrådene vedrørende Bering-Beder fortsætter, hvor der evt. kan orienteres om, hvad der er indeholdt i en VVW-undersøgelse. Invitation kommer. Tranbjerg Fællesråd spurgte til støjplaner for det øverste stykke af Landevejen (Christian X s Vej). Planlægning orienterede om, at der i øjeblikket er overvejelser om, hvordan det skal håndteres i forhold til, at det kan have afsmittende virkning på lignende projekter i kommunen. Ad 5) Særlige driftsforhold Solbjerg Gjorde opmærksom på, at tilstanden på vejene, og især afstribningen er meget dårlig. Drift orienterede om, at de er opmærksomme herpå, men at de stadig har et efterslæb grundet de hårde vintre. Beder-Malling-Ajstrup Gjorde opmærksom på, at vejskiltene generelt er i meget dårlig stand. Drift tager det til efterretning. Tranbjerg Spurgte, om der var blevet brugt støjreducerende asfalt i krydset ned til kirken (Torve Alle). Spørgsmål er afklaret efterfølende. Fællesrådene er meget velkomne til at sende mail til Drift eller udfylde formularen på Aarhus Kommunes hjemmeside Drift i dag Giv os et praj. Der vedlægges oversigtskort med angivelse af områdeansvarlig i Drift. (Bilag 5) Ad 6) Eventuelt Ingen bemærkninger. Side 5 af 5

6

7

8 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 14. oktober 2011 Til Trafik og Veje Kommentarer til forslag til vejplan 2012 Vi vil prioritere følgende elementer i projektoversigten, og samtidig fremføre to nye projekter. 1. projektnr. 504: Oddervej. Vi plejer at fokusere på udkørslen ved Damgårds Allé, men i lyset af at den sydlige udkørsel fra Bredgade til Oddervej har udviklet sig til en veritabel sort plet med et trafikdrab hvert andet år, mener vi at der bør gøres noget radikalt ved strækningen. Og derfor er den rykket op som vor primære prioritet. Vi ser den gerne udbygget med rundkørsler, der vil dæmpe hastigheden og øge sikkerheden. 2. projektnr. 21: Ajstrup Strandvej cykelsti til stranden. Den var budgetlagt i vejplan 2009 og 2010, men er nu taget ud af vejplan Vi har haft foretræde om vejplan 2011 for at anke over dette uden at politikerne dog ville ændre på indstillingen. Vi har ventet på afslutningen af en cykelsti fra Malling til stranden i mange år i 2002 kom den første strækning til Ajstrup. Den sidste strækning er meget vigtig for at bl.a. vore børn kan cykle sikkert til og fra stranden, især i lyset af at det er et stort sommerhusområde med en stor campingplads. 3. projektnr. 638: sti gennem tunnelrør under Odderbanen. Det er en skolevej, og vi mener ikke at stien kan vente meget længere. Der er ved at komme gang i byggeriet, og den nødvendige sti vil være et ekstra argument for at holde dampen oppe. Vi vil foreslå et stiforløb som skitseret herunder. Store dele af strækningen er nærmest klar til brug.

9 4. projektnr. 600: Vilhelmsborg-Stranden. Det er en smal vej, der faktisk er en skolerute, og ligeledes en del af det rekreative stinet fra Tranbjerg/Mårslet til stranden. Nye projekter A. Manglende stykke fortov ved busstoppested i Malling: På Fløjstrupvej, lidt vest for Eghovedvej, er der placeret et busstoppested på nordsiden over broen for Egelundstien. Der er intet fortov frem til dette sted. Det bør etableres. B. Buslomme ved Netto i Beder Efter etableringen af rute 302, der kører mellem Odder og Beder har der konstant været problemer med hvor bus 302 skal holde. Først holdt den på Beder Landevej ved gadekæret i Beder, så blev den flyttet lidt hen ad Beder Landevej, og nu holder den på det første stykke af Byagervej. Det er fortsat problematisk, da der mangler en buslomme, så den effektivit blokerer trafikken på Byagervej, når den holder der og den gør den i længere tid ad gangen for at vente på den korresponderende bus fra Aarhus. Grundejerforeningen er positiv overfor etableringen af denne buslomme. Med venlig hilsen Jørgen Bak, formand Kirkebakken Beder tlf

10

11

12

13

14

15

16

17 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Trafik og Veje Grøndalsvej Viby J Mårslet d. 14. oktober 2011 Ønsker til Anlægsprogram 2012 fra Mårslet Fællesråd Disse er supplerende ønsker til den nuværende liste over ønsker om anlæg af projekter. Kombineret fortov / sti langs Bedervej fra Mårslet og til baneoverskæringen Den sydøstlige bydels adgang til de rekreative områder omkring Vilhelmsborg og langs Giberå, sker blandt andet til fods og på cykel ad Bedervej. Denne vejs anvendelse af gående og cyklende anser vi for usikker, idet vejen ikke er særlig bred og tillige rimelig befærdet. Derfor ønsker Fællesrådet at der etableres en kombineret gang- og cykelsti langs eller ved siden af Bedervej. Fortov langs Langballevej fra Mårslet Byvej og ud til den ny anlagte sti Det er vort klare indtryk, at den ny anlagte sti langs Langballlevej anvendes af mange og at der derfor er et stigende behov for fortov (en flise på langs evt.), som kan forbedre adgangsforhold til den nye sti. Der er ikke fortov på Langballevej på denne strækning, og med etableringen af den nye sti, aktualiseres behovet for et egentligt fortov på strækningen. Forlængelse af eksisterende sti langs Oddebanen fra Frøkjærparken Mårslet til Tingskov Allé / Tranbjerg Vi er meget glade for stien langs Odderbanen til Tranbjerg. Dog mener vi, at det vil være til glæde for mange, hvis den nuværende sti får en bedre belægning fra Tingskov Allé og til op til Nørrevænget. Der er et spor, som man med held kan passere på cykel, men har det regnet er passage vanskellig. Asfaltering vil være at foretrække, men andre belægninger vil også kunne løse opgaven. Jelshøjvej mellem Hørretløkkevej og Højballevej forøgelse med asfalt i begge sider Ved en tidligere lejlighed har vi erfaret, at kommunen har planer om at udvide asfaltbelægningen med 30 centimeter i begge sider. Dette vil være en stor hjælp til den nuværende situation, hvor det grus som lægges på i siderne fra tid til anden, stort set kun er farbar indtil det har regnet et par dage. Testrup hvide striber i begge sider af vejen Der opleves ofte problemer når cyklister og bilister skal passere hinanden mellem chikanerne i Testrup. Med hvide striber et godt stykke fra kanten af asfalten, kunne afhjælpe problemet. Løsningen er set virke andre steder. Generelt er vi interesserede i at få gennemført en trafikanalyse for Mårslet, således at der kan diskuteres hvorvidt byens adgangsveje har hensigtsmæssige dimensioner i forhold til trafikbelastning. En trafikanalyse i nær fremtid, vil kunne benyttes som reference ved senere analyser i forbindelse med gennemførelse af VVM undersøgelsen for Beder Bering vejen. På vegne af Mårslet Fællesråd John Engelbrechtsen Side 1

18 øl le er Villendrup Rosenholm Sibirien ho gbækk en Ulstrup Buske Ravnbakke Estrupbirke Astrup F Sofie-Amaliegård Lille Vivild Over Hadsten Hornslet Bale Ødum å Lyngå Spø rring Lindå Hede Røved Selling Tendrup Akselhøj Rævholt Rævebakke Møllebakke Voer Mølleb æk Krannestrup Brundt Nørreskov Spørring Tåstrup Sandby Mejlby Karolinehøj Rodskov Lindå Krajbjerg Eskerod Sønderskov La nderskov ldu æk Ha Sp Bæ Hinnerup k Hinnerup itb Kv Grundfør m Norring Vesterskov Solkær Lille Foldby strup t No Gl. Hinnerup Mø ll elbæ Lading k yngballe LADING SØ Lille Harris Lilleå HattemagerPræstemark skov k Hjortshøj strup Kankbølle Elsted Skårupgård Virup Elev Trige Svinbo Kastrup Skæring Hede Skæring Strand Lisbjerg Lystrup Skæring Ravskær Bakke Bukb Kvottrup Terp æk Skæring Havbakker Egå EG ENGSØ Egå å Eg Skivholme Studstrup Lisbjerg Sabro å Vosnæs Pynt Skødstrup Hesselballe Pannerup Holm grø kærften Kvottrup Ristrup Havskov Skødstrup Ølsted Fajstrup jstrup derskov mm nbæ Skjoldelev Ustrup Løgten Brandstrup Bendstrup Trige Søften Hatteskov Nørreris Vorre Himmerigskov Markusminde øjskov Bærmose Grundfør Mark Norring k L Grøttrup Korsholm æ eb ing Havhuse Savmølle Gammel Løgten Todbjerg Rø Foldby g rrin Hæst ørr Nørreskov Melhøj Norringure Segalt NORD Haar Klapskov Tinning Ballehøj Risvang Lilleå Haar Haldum FAVRSKOV KOMMUNE Ugelbø Hårup Bæk nd sb æ k Haar Tinning Rodskov Spørring Kær Haldummark Tinning Hede Balskov Hestehave Balle Vitten Tinning Gammel-Mørke SYDDJURS KOMMUNE Neder Hadsten Lyngå Hulvejbakke Bæk Hallin lm Halling Klammose Huse Mørke MØRKE KÆR Halling Hornslet rm Hadsten Langskov Hadbjerg Hadsten sen Vo e Lyngå Plantage Ro ægård Balle Sølund Skad Vinterslev Balle Mark Volstrup Volstrup Fårup Egå Strand Egå Geding Ny Eg å Kasted Mollerup Skivholme Vejlby Skejby Sø Mundelstrup g Vejlby Fed in Lille Herskind Baskær ed Tilst G Mundelstrup Stby. Brendstrup VEST Ly n gbygård gby går by Nord Skødshoved Strand Todderup Riis True d True Lyngby Labing DERBORG KOMMUNE Skødshoved Brendstrup Yderup elle EBELTOFT K Hasle Hørslev Hørslevbol by Framlev torring ng by rd hu rh s us Stavtrup Storskov Havreballe Skibby Gammel Harlev Møllemark RSLEV ENGSØ r s by BRABRAND SØ Harlev rhu Gjellerup Gellerup gå Viby Høskov Ormslev Stby. Tåstrup Sø Ormslev Tåstrup Viby bo jær Hestehaven Dyrehave Kirke Lemming Ballehage Thors Edslev Knude s Kolskov Skåde Bakker Kattrup r s Dørup Skåde Slet Tranbjerg hu æk Blommehaven Højbjerg Bering Adslev en b Skåde Hasselager Kolt Edslev Bjøstrup Jeks Jegstrup Midt: Moesgård Strand Tranbjerg Haveby Hørret Hørret Ingerslev e Moesgård Have Obstrup s Stilling skov G Blegind shoved Kolskov Mo æ seb ib er Fløjstrup Beder gi n Over Fløjstrup STILLING SØ SOLBJERG SØ Gram Gram Huse Neder Fløjstrup Gammel Solbjerg Vitved Højvangen Solbjerg Skanderborg Fredskov bæ Fruering k Vestre Mølleønder en S bæ Malling SYD Tander Fastrup k Astrup Østerskov Ajstrup Lillenor SKANDERBORG KOMMUNE Starup Bøgeskov OR D Østergård Løjenkær Onsted Skårup Sønderø M RS NO Nørreskov Hestehave Drammelstrup de Assedrup Tammestrup Øde Driften Båstrup r Hede strup Bjønnum kov HORSENS KOMMUNE Hede Mø lleå Gjesing ODDER KOMMUNE Fensholt Fredskov Fensholt Snærild Balle Odder Vinterbekæmpelse: Norsminde Thomas Aas Christensen tlf TRAFIK OG VEJE. DRIFT Nølev r ste Hylke Gjesing Nørreskov Balle de gklo Gammel-Gjesing Rantzausgave Tvenstrup Od Rin Fredhave Sparkærhoved tlf tlf DISTRIKTSGRÆNSER Od Kanne r Svorbæk Hvilsted Rindelev Bæk IN Synnedrup Svinsager Hvolbæk Tilsyn: Helle Holm Vinther Råden over vejareal: Jytte Olsen FJ Kalvø Tilsyn: Anne Møller Rasmussen tlf Råden over vejareal: Inge B. Fjord (nord for Silkeborgvej) tlf Jytte Olsen tlf (syd for Silkeborgvej) Storenor Tulstrup Lille Virring Vest: Syd: Malling Bjerge Ask Virring NDERBORG tlf tlf Tilsyn: Niels Christian Johnsen tlf Råden over vejareal: Inge B. Fjord tlf DE H ts ol Mustrup Solbjerg Tilsyn: Benny Christiansen Råden over vejareal: Ulrik Sander Nielsen Nord: Lille Fulden Vilhelmsborg Testrup Tiset Ble r Fulden Bolskov e ib Ravnholt Ravnholt Langballe d Stilling k G Mårslet hu mm k rbæ Østerby r So Moesgård Gunnestrup Hørning Bjertrup Bjertrup Borgmesterskoven Storhøj Tranbjerg Neder Jeksen rup Ørnereden Holme Bjerge Søsterhøj Jeksen sing Statsvej Overordnet / stor trafikvej Holme Kunnerup rhu Adslev Mo MIDT byhøj rslev Ly Lillering RHUS Brabrand rslev Lillering Røjen Risskov e Herskind Borum Stormos Vindskov Rude september 2011

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø Mødereferat Den 23. maj 2013 Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetid: Kl. 16 til 18 Mødested: Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødelokale 064. Indgang i Grøn Bygning Deltagere:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune 2010 - Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Busrevolution i Århus

Busrevolution i Århus Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der

Læs mere

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009

Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 22. januar 2009 Kommentarer til kommuneplanforslag 2009 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup har studeret det fremsendte forslag til kommuneplan 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014

29-05-2014. Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Allerødruten 19.05.2014 Til stede Thomas Gerulff, Gentofte Kommune Lars Tolboe, Gentofte Kommune Maria Ulrikke Pedersen, Allerød Kommune Jeppe Schmidt, Allerød Kommune Ulrik

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land X Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land Forslag til Planstrategi 2008 og Agenda 21-strategi kort udgave 1 Xx Århus Kommune Kolofon Indhold Ny strategi for byudvikling og det åbne land 3 Fortsat

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5 Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDATE E f t e r å r 2 0 1 5 E f t e r å r 2 0 1 5 Kontakt os: Robert Neble Larsen Adm. Direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk Hovedstadsområdet: Morten Westphal

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden Ingen 3 Provstiet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

5 Mette Kj. Lund Enke Formue husmoder Ødum Sogn Randers Amt. 1883 23-aug 1851 Ødum

5 Mette Kj. Lund Enke Formue husmoder Ødum Sogn Randers Amt. 1883 23-aug 1851 Ødum KIPnr C0452 Husstands/familienr. Kildenavn Civilstand Kildeerhverv Stilling_i_husstanden Kildefødested Flyttet til kommunen Født kildedato Fødeår Sidste bopæl/oph.sted Matrikel 1 Jens Jensen Filt Gift

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG

FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG Hvad er Flextur? Flextur er en del af den kollektive trafik, og kan benyttes af alle - også dig! Flextur er et dør til dør tilbud til alle. Med

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014

Allerødruten. Projektgruppemøde 4. februar 2014 Allerødruten Projektgruppemøde 4. februar 2014 Deltagere: Thor Bjørnboe, Københavns Kommune Helle Riis, Rudersdal Kommune Stinne Bjerg, Allerød Kommune Thomas Gjerulff, Gentofte Kommune Ulrik Djupdræt,

Læs mere

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens IPLAN, BYG OG MILJØ -. -1111KALUNDBORG.~~II KOMMUNE Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg DATO 25-02-2011 SAGSNR.

Læs mere

14. ÅRGANG FEBRUAR 2009

14. ÅRGANG FEBRUAR 2009 Informationsavisen NR. 1 14. ÅRGANG FEBRUAR 2009 Flere af de kendte bygninger ved Sabro Korsvejkrydset vil snart være en saga blot. Rema 1000 Flere har spurgt om, hvornår Rema 1000-byggeriet ved korsvejen

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Fremtidens natur i Aarhus Kommune

Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune Fremtidens natur i Aarhus Kommune 1 Kreaturer på græs ved Egå Engsø. Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Danmarks største grønne forening. Den er stiftet i 1911 og

Læs mere

Oplæg til Klimavarmeplan. Varmeplan Århus Århus Kommune

Oplæg til Klimavarmeplan. Varmeplan Århus Århus Kommune Oplæg til Klimavarmeplan Varmeplan Århus og Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Udgivet af: AffaldVarme Århus og Driftsrådet for Varmeplan Århus 2009 Medlemmer af Driftsrådet

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Midtbyens Ungdomsskole Sct. Anna Gade 38 8000 Århus C. Klostervangen Fritidshjem Ny munkegade 17 8000 Århus C

Midtbyens Ungdomsskole Sct. Anna Gade 38 8000 Århus C. Klostervangen Fritidshjem Ny munkegade 17 8000 Århus C Satellitklubben Langenæsstien 6 C Midtbyens Ungdomsskole Sct. Anna Gade 38 Thunøgade Ungdoms- og Juniorklub Thunøgade 11 9601 10545 10546 KFUMs Fritidshjem Klostergade 37 Klostervangen Fritidshjem Ny munkegade

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : Plan & Erhverv Dato... : 20. august 2015 Ref.... : Anna Pi Poulsen Kim Pløhn R E F E R A T af borgermøde om forslag til Kommuneplantillæg 14/2013

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen

Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Referat bestyrelsesmøde i ABF-Egen Tidspunkt: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 17:00 18:30 Sted: Tilstede: Hos Kai Kai, Anna Inga, Ove, Hanne Fraværende Gitte Dagsorden/referat: 1. Godkendelse samt opfølgning

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. Status for s økonomi - ÅBENT 2 2. s årshjul 2013 og mødekalender

Læs mere

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder SAMSPIL 2025 Vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland Hinnerup rg Rand Lystrup Herredsvej Rønvangen Damsbrovej Lisbjerg v. Høgenmosevej Lisbjerg Vest Lisbjerg Lisbjergskolen Lisbjerg

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet.

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til stævne for U 17 MAB søndag den 23 oktober 2011 i Sorring Hallen, Skolebakken 16, 8641 Sorring. Taberne på de forskellige baner, tæller

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter.

Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter. Referat af repræsentantskabsmøde 20. april 2015. Afholdt på Sabro Lokalcenter. Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Optælling og godkendelse af repræsentantskab 3 Forretningsudvalgets beretning v/formand Ib

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Oplægget kunne sammenfattes i ordene: Samarbejde, Netværk, Fællesskaber, Sundhed, Ejerskab.

Oplægget kunne sammenfattes i ordene: Samarbejde, Netværk, Fællesskaber, Sundhed, Ejerskab. Referat af Repræsentantskabsmøde 21. oktober 2013. Afholdt på Lokalcenter Sabro. Forud for dagsorden afholdes et oplæg med Landinspektør Hanne Kirstine Øster, Aarhus Kommune-Teknik og Miljø, om Friluftsplan

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Vejfortegnelse - kommuneveje Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 110

Vejfortegnelse - kommuneveje Dato: 19-11-2009 Init: LL Side 1 af 110 Amt: 0 Region Midt Vejbestyrelse: 60 Init: LL Side 1 af 110 538-0- Langkjær 7.920-15.700 7780 0 Maskedal Holmedal 538-50- Holmedal, P.plads, 0.000-0.045 45 0 Voerladegård 538-51- Holmedal 0.000-0.049 49

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere