Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1"

Transkript

1 Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1 Den 9. november 2011 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Møde med fællesrådene for Beder-Malling-Ajstrup, Mårslet, Tranbjerg og Solbjerg Mødedato: 22. september 2011 Mødetid: 15:00 Mødested: Grøndalsvej 1, mødelokale B040 Deltagere: Beder-Malling-Ajstrup Jørgen Friis Bak og Louis Rolander Mårslet Jens Thomsen Tranbjerg Jørgen Halle og Mogens Laursen Solbjerg Finn Krogslund og Karsten Stær Anlæg Anne Maribo Vinter og Trine Buus Karlsen Drift Helle Holm Vinther Planlægning Anton Iversen, Bente Døvling og Birte Nielsen Fraværende: Referent: Anlæg Bente H. Johansen Anlæg Grøndalsvej Viby J Sagsnr.: TOV/11/ Journalnr.: P15 Sagsbeh.: Bente Hesselbjerg Johansen Telefon: Direkte: Telefax: E-post: Direkte: Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af mødedeltagere 2. Tidsplan og økonomiske rammer 3. Anlægsprojekter ønsker og prioritering 4. Orientering om planlægning og generelle problemstillinger 5. Særlige driftsforhold 6. Eventuelt Ad 1) Velkomst og præsentation af mødedeltagere Deltagerne blev budt velkommen og præsenterede sig for hinanden.

2 Der blev orienteret om Anlægsprogrammet for 2011, som ikke var endelig vedtaget af Byrådet. Indstillingen har været på Teknisk Udvalgsmøde den 26. september 2011 og forventes herefter på Byrådsmøde den 12. oktober Det kan efterfølgende oplyses, at anlægsprogrammet blev vedtaget den 12. oktober Ad 2) Tidsplan og økonomiske rammer Den foreløbige tidsplan for anlægsprogrammet 2012: September/oktober 2011 o Der afholdes møder med fællesrådene Oktober/december 2011 o Anlægsprogram og indstilling færdiggøres. Skriftlige bemærkninger fra fællesrådene, om de emner, Byrådet særligt bør interesse sig for i de respektive områder fremsendes til Trafik og Veje senest den 14. oktober Notat vedlægges anlægsprogrammet. Januar 2012 o Indstilling fremsendes til Magistrat/Byråd. Efter behandling i Magistraten fremsendes materiale til fællesrådene, således der er mulighed for at søge indflydelse på den politiske behandling. Februar/marts 2012 o Byrådsbehandling og behandling i Teknisk Udvalg (Mulighed for foretræde) Herudover blev der kort orienteret om den forventede økonomiske ramme for Ad 3) Anlægsprojekter ønsker og prioritering Listerne blev herefter gennemgået pr. fællesråd, hvor hvert enkelt fællesråd tilkendegav, hvilke projekter der har høj prioritet, hvilke projekter der kan udgå, og hvilke nye projekter der bør medtages. Tranbjerg Fællesrådet efterspurgte mere inddragelse og information om projekterne i området, herunder hvad status er på projekt nr. 278 Jegstrupvej, sti fra Porsevænget til Børupvej og projekt nr. 453 tunnel ved kirken. Har tidligere fremsendt mail herom, hvor der også ønskes en drøftelse af, hvordan information og inddragelse fremover kan foregå. Anlæg overvejer, hvordan der fremover kan ske en hensigtsmæssig information og inddragelse af fællesrådene. Fællesrådene er altid velkomne til at kontakte den områdeansvarlige, Anne Maribo Vinter. Side 2 af 5

3 Fællesrådet orienterede om, at de havde samme prioritering som sidst, dog tilføjes projekt nr. 480 Børupvej, fortov fra busstop til sti ved dagligvarebutik - høj prioritering. Det aftaltes, at projekt nr. 252 Østerby Allé, fartdæmpning - udgår af listen. Solbjerg Højt prioriteret Solbjerg Hovedgade/Solbjerg Hedevej, rundkørsel og fortov (216) Solbjerg Hovedgade Onstedvej, cykelsti (841) Projektet ændres til en fællesti. Nye projekter Elleskovvej (ned mod Kærgårdsvej), parkering forbudt i en side. Parkvangen (ned mod Østergårdsvej), hastighedsdæmpende foranstaltninger Bøgevangen, opsætning af bomme ud for sti (Nr )(Fællesrådet har fremsendt beskrivelse.(bilag 1) Fællesrådet ønskede ligeledes mere information om projekterne i området, og gerne fremsendelse af konkrete projekter. Fællesrådet spurgte til nødvendigheden af projektet vedrørende hastighedsdæmpende foranstaltninger på Tulstrupvej, og at projekt nr. 841 Solbjerg Hovedgade Onstedvej, cykelsti havde højere prioritet for fællesrådet. Anlæg orienterede om, at projektet på Tulstrupvej er færdiggørelse af et gammelt projekt, der har afventet Aarhus Vand, og derfor først bliver udført nu. Der ønskes en status på projekt nr. 216 Solbjerg Hovedgade/Solbjerg Hedevej, rundkørsel og fortov. Anlæg orienterede om, at fællesrådet vil høre nærmere herom skriftligt. Fællesrådet spurgte, hvilken indflydelse Bering-Beder Vejen har på projekt nr Landevejen Tingskoven, cykelsti. Planlægning orienterede om, at Byrådet har vedtaget igangsættelse af en VVW-undersøgelse af 3 udvalgte linjer, man kan p.t. ikke vurdere, om det kan have indflydelse herpå. Beder-Malling-Ajstrup Fællesrådet orienterede om, at prioriteringen af projekterne er den samme som sidst: Høj prioriteret Bækvej, sti gennem tunnelrør ved Odderbanen (638) Oddervej, sidevejstilslutninger Beder og Malling (504) Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej (rundkørsel) til Ørnevænget (21) Kirkebakken, stianlæg (600) Side 3 af 5

4 Der blev spurgt til projektet vedrørende byport ved Ajstrupvej, og forsøget med visuelt bump. Anlæg orienterede om, at Vejdirektoratet havde givet afslag på det visuelle bump. Fællesrådet forsøger i andet regi at udføre begrøning ved byport. Anlæg foretager sig ikke yderligere i sagen. Fællesrådet gav udtryk for, at de ikke var begejstret for, at projekt nr. 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti er blevet taget helt ud af anlægsprogrammet. Projekt nr Oddervej, sidevejstilslutninger Beder og Malling og projekt nr Bækvej, sti gennem tunnelrør ved Odderbanen arbejder fællesrådet med et forslag til projekt, hvorefter det sendes til Trafik og Veje. Anlæg igangsætter en trafikal kortlægning af sidevejstilslutningerne til Oddervej. Fællesrådet påpegede vigtigheden af, at der sker trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af tilslutninger til Oddervej og vil fremsende forslag om rundkørsler. Nyt projekt Fløjstrupvej (Busstoppested, nordside ved Egelundsstien), fortov/rampe. Fællesrådet har fremsendt notat med ønsker og prioriteringer.(bilag 2) Mårslet Fællesrådet spurgte til status på projekt nr. 820 Hørretvej/Langballevej, sikring af stikrydning ved banen. Anlæg orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes på at finde en løsning på problemet. Se vedlagte skrivelse fra fællesrådet. (Bilag 3) Angående projekt 821 Langballevej, stikrydning ved Visbjerg Hegn, blev det aftalt, at der først skal ske en beskæring af beplantningen ved stikrydsningen, og at fællesrådet herefter finder ud af, hvad projektet indeholder. Det blev aftalt, at projekt nr. 154 Mårslet, sti langs banen og projekt nr. 156 Mårslet, stitunnel under Odderbanen ved sti fra Hørretløkken bliver lagt sammen, da det drejer sig om at have et sammenhængende stisystem i nordbyen. Fællesrådet har fremsendt notat med ønsker og prioriteringer.(bilag 4) Ad 4) Orientering om planlægning og generelle problemstillinger Status på Bering-Beder Vejen og Sletvej blev herefter gennemgået. Side 4 af 5

5 Bering-Beder Byrådet har vedtaget, at der foretages en VVM-undersøgelse, som varer til medio Ny offentlighedsfase ultimo 2013 Godkendelse af VVM og valg af vejprojekt medio 2014 Projektfasen varer 1½ år og anlæg 2 år Sletvej Skitseprojekt er udarbejdet Lokalplan forventes endelig behandlet ultimo 2011 Forventet anlæg i 2012/2013 Det forventes, at orienteringsmøderne for fællesrådene vedrørende Bering-Beder fortsætter, hvor der evt. kan orienteres om, hvad der er indeholdt i en VVW-undersøgelse. Invitation kommer. Tranbjerg Fællesråd spurgte til støjplaner for det øverste stykke af Landevejen (Christian X s Vej). Planlægning orienterede om, at der i øjeblikket er overvejelser om, hvordan det skal håndteres i forhold til, at det kan have afsmittende virkning på lignende projekter i kommunen. Ad 5) Særlige driftsforhold Solbjerg Gjorde opmærksom på, at tilstanden på vejene, og især afstribningen er meget dårlig. Drift orienterede om, at de er opmærksomme herpå, men at de stadig har et efterslæb grundet de hårde vintre. Beder-Malling-Ajstrup Gjorde opmærksom på, at vejskiltene generelt er i meget dårlig stand. Drift tager det til efterretning. Tranbjerg Spurgte, om der var blevet brugt støjreducerende asfalt i krydset ned til kirken (Torve Alle). Spørgsmål er afklaret efterfølende. Fællesrådene er meget velkomne til at sende mail til Drift eller udfylde formularen på Aarhus Kommunes hjemmeside Drift i dag Giv os et praj. Der vedlægges oversigtskort med angivelse af områdeansvarlig i Drift. (Bilag 5) Ad 6) Eventuelt Ingen bemærkninger. Side 5 af 5

6

7

8 Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup Beder, 14. oktober 2011 Til Trafik og Veje Kommentarer til forslag til vejplan 2012 Vi vil prioritere følgende elementer i projektoversigten, og samtidig fremføre to nye projekter. 1. projektnr. 504: Oddervej. Vi plejer at fokusere på udkørslen ved Damgårds Allé, men i lyset af at den sydlige udkørsel fra Bredgade til Oddervej har udviklet sig til en veritabel sort plet med et trafikdrab hvert andet år, mener vi at der bør gøres noget radikalt ved strækningen. Og derfor er den rykket op som vor primære prioritet. Vi ser den gerne udbygget med rundkørsler, der vil dæmpe hastigheden og øge sikkerheden. 2. projektnr. 21: Ajstrup Strandvej cykelsti til stranden. Den var budgetlagt i vejplan 2009 og 2010, men er nu taget ud af vejplan Vi har haft foretræde om vejplan 2011 for at anke over dette uden at politikerne dog ville ændre på indstillingen. Vi har ventet på afslutningen af en cykelsti fra Malling til stranden i mange år i 2002 kom den første strækning til Ajstrup. Den sidste strækning er meget vigtig for at bl.a. vore børn kan cykle sikkert til og fra stranden, især i lyset af at det er et stort sommerhusområde med en stor campingplads. 3. projektnr. 638: sti gennem tunnelrør under Odderbanen. Det er en skolevej, og vi mener ikke at stien kan vente meget længere. Der er ved at komme gang i byggeriet, og den nødvendige sti vil være et ekstra argument for at holde dampen oppe. Vi vil foreslå et stiforløb som skitseret herunder. Store dele af strækningen er nærmest klar til brug.

9 4. projektnr. 600: Vilhelmsborg-Stranden. Det er en smal vej, der faktisk er en skolerute, og ligeledes en del af det rekreative stinet fra Tranbjerg/Mårslet til stranden. Nye projekter A. Manglende stykke fortov ved busstoppested i Malling: På Fløjstrupvej, lidt vest for Eghovedvej, er der placeret et busstoppested på nordsiden over broen for Egelundstien. Der er intet fortov frem til dette sted. Det bør etableres. B. Buslomme ved Netto i Beder Efter etableringen af rute 302, der kører mellem Odder og Beder har der konstant været problemer med hvor bus 302 skal holde. Først holdt den på Beder Landevej ved gadekæret i Beder, så blev den flyttet lidt hen ad Beder Landevej, og nu holder den på det første stykke af Byagervej. Det er fortsat problematisk, da der mangler en buslomme, så den effektivit blokerer trafikken på Byagervej, når den holder der og den gør den i længere tid ad gangen for at vente på den korresponderende bus fra Aarhus. Grundejerforeningen er positiv overfor etableringen af denne buslomme. Med venlig hilsen Jørgen Bak, formand Kirkebakken Beder tlf

10

11

12

13

14

15

16

17 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Trafik og Veje Grøndalsvej Viby J Mårslet d. 14. oktober 2011 Ønsker til Anlægsprogram 2012 fra Mårslet Fællesråd Disse er supplerende ønsker til den nuværende liste over ønsker om anlæg af projekter. Kombineret fortov / sti langs Bedervej fra Mårslet og til baneoverskæringen Den sydøstlige bydels adgang til de rekreative områder omkring Vilhelmsborg og langs Giberå, sker blandt andet til fods og på cykel ad Bedervej. Denne vejs anvendelse af gående og cyklende anser vi for usikker, idet vejen ikke er særlig bred og tillige rimelig befærdet. Derfor ønsker Fællesrådet at der etableres en kombineret gang- og cykelsti langs eller ved siden af Bedervej. Fortov langs Langballevej fra Mårslet Byvej og ud til den ny anlagte sti Det er vort klare indtryk, at den ny anlagte sti langs Langballlevej anvendes af mange og at der derfor er et stigende behov for fortov (en flise på langs evt.), som kan forbedre adgangsforhold til den nye sti. Der er ikke fortov på Langballevej på denne strækning, og med etableringen af den nye sti, aktualiseres behovet for et egentligt fortov på strækningen. Forlængelse af eksisterende sti langs Oddebanen fra Frøkjærparken Mårslet til Tingskov Allé / Tranbjerg Vi er meget glade for stien langs Odderbanen til Tranbjerg. Dog mener vi, at det vil være til glæde for mange, hvis den nuværende sti får en bedre belægning fra Tingskov Allé og til op til Nørrevænget. Der er et spor, som man med held kan passere på cykel, men har det regnet er passage vanskellig. Asfaltering vil være at foretrække, men andre belægninger vil også kunne løse opgaven. Jelshøjvej mellem Hørretløkkevej og Højballevej forøgelse med asfalt i begge sider Ved en tidligere lejlighed har vi erfaret, at kommunen har planer om at udvide asfaltbelægningen med 30 centimeter i begge sider. Dette vil være en stor hjælp til den nuværende situation, hvor det grus som lægges på i siderne fra tid til anden, stort set kun er farbar indtil det har regnet et par dage. Testrup hvide striber i begge sider af vejen Der opleves ofte problemer når cyklister og bilister skal passere hinanden mellem chikanerne i Testrup. Med hvide striber et godt stykke fra kanten af asfalten, kunne afhjælpe problemet. Løsningen er set virke andre steder. Generelt er vi interesserede i at få gennemført en trafikanalyse for Mårslet, således at der kan diskuteres hvorvidt byens adgangsveje har hensigtsmæssige dimensioner i forhold til trafikbelastning. En trafikanalyse i nær fremtid, vil kunne benyttes som reference ved senere analyser i forbindelse med gennemførelse af VVM undersøgelsen for Beder Bering vejen. På vegne af Mårslet Fællesråd John Engelbrechtsen Side 1

18 øl le er Villendrup Rosenholm Sibirien ho gbækk en Ulstrup Buske Ravnbakke Estrupbirke Astrup F Sofie-Amaliegård Lille Vivild Over Hadsten Hornslet Bale Ødum å Lyngå Spø rring Lindå Hede Røved Selling Tendrup Akselhøj Rævholt Rævebakke Møllebakke Voer Mølleb æk Krannestrup Brundt Nørreskov Spørring Tåstrup Sandby Mejlby Karolinehøj Rodskov Lindå Krajbjerg Eskerod Sønderskov La nderskov ldu æk Ha Sp Bæ Hinnerup k Hinnerup itb Kv Grundfør m Norring Vesterskov Solkær Lille Foldby strup t No Gl. Hinnerup Mø ll elbæ Lading k yngballe LADING SØ Lille Harris Lilleå HattemagerPræstemark skov k Hjortshøj strup Kankbølle Elsted Skårupgård Virup Elev Trige Svinbo Kastrup Skæring Hede Skæring Strand Lisbjerg Lystrup Skæring Ravskær Bakke Bukb Kvottrup Terp æk Skæring Havbakker Egå EG ENGSØ Egå å Eg Skivholme Studstrup Lisbjerg Sabro å Vosnæs Pynt Skødstrup Hesselballe Pannerup Holm grø kærften Kvottrup Ristrup Havskov Skødstrup Ølsted Fajstrup jstrup derskov mm nbæ Skjoldelev Ustrup Løgten Brandstrup Bendstrup Trige Søften Hatteskov Nørreris Vorre Himmerigskov Markusminde øjskov Bærmose Grundfør Mark Norring k L Grøttrup Korsholm æ eb ing Havhuse Savmølle Gammel Løgten Todbjerg Rø Foldby g rrin Hæst ørr Nørreskov Melhøj Norringure Segalt NORD Haar Klapskov Tinning Ballehøj Risvang Lilleå Haar Haldum FAVRSKOV KOMMUNE Ugelbø Hårup Bæk nd sb æ k Haar Tinning Rodskov Spørring Kær Haldummark Tinning Hede Balskov Hestehave Balle Vitten Tinning Gammel-Mørke SYDDJURS KOMMUNE Neder Hadsten Lyngå Hulvejbakke Bæk Hallin lm Halling Klammose Huse Mørke MØRKE KÆR Halling Hornslet rm Hadsten Langskov Hadbjerg Hadsten sen Vo e Lyngå Plantage Ro ægård Balle Sølund Skad Vinterslev Balle Mark Volstrup Volstrup Fårup Egå Strand Egå Geding Ny Eg å Kasted Mollerup Skivholme Vejlby Skejby Sø Mundelstrup g Vejlby Fed in Lille Herskind Baskær ed Tilst G Mundelstrup Stby. Brendstrup VEST Ly n gbygård gby går by Nord Skødshoved Strand Todderup Riis True d True Lyngby Labing DERBORG KOMMUNE Skødshoved Brendstrup Yderup elle EBELTOFT K Hasle Hørslev Hørslevbol by Framlev torring ng by rd hu rh s us Stavtrup Storskov Havreballe Skibby Gammel Harlev Møllemark RSLEV ENGSØ r s by BRABRAND SØ Harlev rhu Gjellerup Gellerup gå Viby Høskov Ormslev Stby. Tåstrup Sø Ormslev Tåstrup Viby bo jær Hestehaven Dyrehave Kirke Lemming Ballehage Thors Edslev Knude s Kolskov Skåde Bakker Kattrup r s Dørup Skåde Slet Tranbjerg hu æk Blommehaven Højbjerg Bering Adslev en b Skåde Hasselager Kolt Edslev Bjøstrup Jeks Jegstrup Midt: Moesgård Strand Tranbjerg Haveby Hørret Hørret Ingerslev e Moesgård Have Obstrup s Stilling skov G Blegind shoved Kolskov Mo æ seb ib er Fløjstrup Beder gi n Over Fløjstrup STILLING SØ SOLBJERG SØ Gram Gram Huse Neder Fløjstrup Gammel Solbjerg Vitved Højvangen Solbjerg Skanderborg Fredskov bæ Fruering k Vestre Mølleønder en S bæ Malling SYD Tander Fastrup k Astrup Østerskov Ajstrup Lillenor SKANDERBORG KOMMUNE Starup Bøgeskov OR D Østergård Løjenkær Onsted Skårup Sønderø M RS NO Nørreskov Hestehave Drammelstrup de Assedrup Tammestrup Øde Driften Båstrup r Hede strup Bjønnum kov HORSENS KOMMUNE Hede Mø lleå Gjesing ODDER KOMMUNE Fensholt Fredskov Fensholt Snærild Balle Odder Vinterbekæmpelse: Norsminde Thomas Aas Christensen tlf TRAFIK OG VEJE. DRIFT Nølev r ste Hylke Gjesing Nørreskov Balle de gklo Gammel-Gjesing Rantzausgave Tvenstrup Od Rin Fredhave Sparkærhoved tlf tlf DISTRIKTSGRÆNSER Od Kanne r Svorbæk Hvilsted Rindelev Bæk IN Synnedrup Svinsager Hvolbæk Tilsyn: Helle Holm Vinther Råden over vejareal: Jytte Olsen FJ Kalvø Tilsyn: Anne Møller Rasmussen tlf Råden over vejareal: Inge B. Fjord (nord for Silkeborgvej) tlf Jytte Olsen tlf (syd for Silkeborgvej) Storenor Tulstrup Lille Virring Vest: Syd: Malling Bjerge Ask Virring NDERBORG tlf tlf Tilsyn: Niels Christian Johnsen tlf Råden over vejareal: Inge B. Fjord tlf DE H ts ol Mustrup Solbjerg Tilsyn: Benny Christiansen Råden over vejareal: Ulrik Sander Nielsen Nord: Lille Fulden Vilhelmsborg Testrup Tiset Ble r Fulden Bolskov e ib Ravnholt Ravnholt Langballe d Stilling k G Mårslet hu mm k rbæ Østerby r So Moesgård Gunnestrup Hørning Bjertrup Bjertrup Borgmesterskoven Storhøj Tranbjerg Neder Jeksen rup Ørnereden Holme Bjerge Søsterhøj Jeksen sing Statsvej Overordnet / stor trafikvej Holme Kunnerup rhu Adslev Mo MIDT byhøj rslev Ly Lillering RHUS Brabrand rslev Lillering Røjen Risskov e Herskind Borum Stormos Vindskov Rude september 2011

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus

Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dialogmøde med Lokalrådene, 14. januar 2013, Arresøhus Dagsorden Velkomst ved Jens Kristensen, Lille Lyngby Sogns Lokalråd Velkomst ved borgmester Kirsten Jensen Digital rundvisning i planforslaget ved

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top Mødereferat d.: 10-12-2009 kl.: 16:30 til 22:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset, Birkevang 214, Gilleleje - Den gl. Byrådssal og efterfølgende Kantinen Mødedeltagere Mødets deltagere Referat

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet MAJ 2007 1 Maj 2007 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Nationale cykelruter ændringsforslag til ruteforløb 2012 Cases: Københavnsområdet og Østersøruten Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Indhold Indhold Side 3 Forord 4 Definitioner 5 Nationale og europæiske

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 / JANUAR 2010 1 Dec / Jan 2009 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2009 /

Læs mere