Ballerup Hastighedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ballerup Hastighedsplan 2015-2020"

Transkript

1 Ballerup Hastighedsplan

2 Ballerup Hastighedsplan er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup 1

3 Hastighedsplan INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 SAMMENFATNING... 6 VEJNETTET I DAG... 7 VEJKLASSIFIKATION... 7 TRAFIKMÆNGDER... 9 HASTIGHED HASTIGHED VED SKOLER UTRYGHED UHELD STØJ MULIGE FORBEDRINGER TRAFIKVEJE KRYDS ØVRIGE VEJE SKOLER MÅLSÆTNINGER & INDSATSER LAVERE HASTIGHED FÆRRE UHELD ØGET TRYGHED SIKRE SKOLEVEJE EKSEMPLER PÅ TILTAG PROJEKTER OG PRIORITERING PROJEKTLISTER PRIORITERINGSMODEL TRAFIKVEJE KRYDS ØVRIGE VEJE SKOLER EVALUERINGSPLAN MEDFINANSIERING

4 3

5 Hastighedsplan INDLEDNING Hvad er en hastighedsplan? I mange trafikulykker er høj hastighed en medvirkende faktor. Når høj hastighed er involveret, bliver personskaderne ofte flere og alvorligere. Desuden spiller bilernes hastighed en stor rolle i borgernes oplevelse af trygheden ved at færdes på vejene. Jo højere hastighed, jo mere utryghed. Antallet af biler på vejene medvirker også til oplevelsen af utryghed. Ligeledes fører både trafikmængde og hastighed til øget barrierevirkning på de store veje. Med denne hastighedsplan har Ballerup Kommune samlet en lang række forslag til forbedringer på vejnettet. Formålet med hastighedsplanen er at skabe overblik over forslagene og prioritere dem, så kommunen først udfører de projekter, der giver størst effekt i forhold til investeringen. Tiltagene i hastighedsplanen skal sikre, at biltrafikken afvikles med en passende hastighed. Nogle steder betyder det, at farten skal længere ned det gælder fx ved skoler og andre steder, hvor fodgængere og cyklister færdes på vejen. Andre steder må farten gerne være høj det gælder fx på større veje, hvor bilerne skal kunne komme hurtigt frem, og hvor vejens udformning gør det sikkert at køre med høj fart. Borgerne spiller en vigtig rolle! Borgernes mening er meget værdifuld, fordi borgerne oplever de trafikale udfordringer i dagligdagen, og fordi forslagene til forbedringer i høj grad har til formål at gøre borgernes oplevelse af trafikken bedre. Hvad indeholder hastighedsplanen? Første del af planen beskriver kortlægningen af trafikale forhold, fx trafik- og hastighedsmålinger samt trafikulykker og utryghed. Herefter er der opstillet nogle målsætninger og indsatsområder. I sidste del af planen er en lang række forslag til forbedringer på specifikke steder, som er udpeget i kortlægningen. Desuden er der forslag til kampagner og andre adfærdspåvirkende tiltag. Sidst i planen er beskrevet, hvordan Ballerup Kommune gennem løbende evalueringer vil arbejde for, at målene bliver nået. Kommunalbestyrelsen skal godkende hver projekt Det er ikke muligt at udføre alle de foreslåede projekter med det samme. Derfor er projektforslagene prioriteret i forhold til den forventede effekt. Den prioriterede rækkefølge er et udgangspunkt, idet hvert projekt skal vedtages af Kommunalbestyrelsen, inden det kan sættes i gang. I vedtagelsen af projekter kan andre forhold spille ind, fx koordinering med andre projekter eller budget for det pågældende år. Som en vigtig del af hastighedsplanen har borgerne fået mulighed for at komme med input. Næsten 800 af kommunens borgere har svaret på et spørgeskema, hvor de har udpeget utrygge steder samt beskrevet årsagen til deres utryghed. Borgerne har også været med til at prioritere forskellige trafikale emner. 4

6 5

7 Hastighedsplan SAMMENFATNING Hastighedsplan er udarbejdet i årene 2014 og 2015 i et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Via Trafik. Hastighedsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i en række analyser af de eksisterende forhold på vejnettet, herunder en spørgeskemaundersøgelse, som borgerne har haft mulighed for at svare på. Analyser og spørgeskema har været med til at udpege 51 lokaliteter på vejnettet, hvor det er foreslået at forbedre trafiksikkerheden og trygheden. Mulige forbedringer De udpegede lokaliteter består af: 36 delstrækninger på trafikvejnettet 7 delstrækninger på lokalvejnettet 8 kryds For de 51 lokaliteter er der peget på nogle projektforslag, der kan være med til at reducere hastigheden, få antallet af uheld til at falde eller øge trygheden blandt borgerne. Ud over de 51 lokaliteter er der også set på 15 skoler. For disse skoler er det foreslået, at der udarbejdes helheldsplaner for vejene i umiddelbar nærhed af skolen. Planerne skal udarbejdes i samarbejde med hver skole. Som grundlag er det vurderet, om der er andre løsningsforslag fra borgerne i spørgeskemaundersøgelsen, som kan være med til at skabe en mere sikker skolevej. Målsætninger og indsatser Der er formuleret nogle målsætninger samt beskrevet nogle generelle indsatser, der kan være med til at nå målsætningen frem mod Målsætningerne og indsatserne er formuleret inden for fire temaer. Reduceret hastighed Højst 15% af bilerne må overskride hastighedsgrænsen på strækninger med 10% + 3 km/t Højst 15% af bilerne må overskride hastighedsgrænsen på strækninger forbi skoler Fald i antallet af uheld Øget tryghed Antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken er i 2020 halveret i forhold til gennemsnittet af antallet af uheld i 2009, 2010 og 2011 På de store veje skal mindst 50% føle sig trygge eller meget trygge, når de cykler sammen med børn, der også er på cykel På boligvejene skal mindst 80% føle sig trygge eller meget trygge, når de cykler sammen med børn, der også er på cykel Sikre skoleveje Mindst 80% cykler eller går til skole fem gange om ugen i sommerhalvåret og mindst 70% cykler eller går til skole i vinterhalvåret Målsætningerne bør være opfyldt i Projekter og prioritering Der er i alt foreslået projekter for ca. 20 mio. kr. ekskl. moms. Ikke alle projekter kan udføres inden Derfor er projekterne prioriteret. Inden et projekt kan udføres, skal det vedtages af Kommunalbestyrelsen og som regel også af politiet. 6

8 VEJNETTET I DAG Frederikssundsvej er en gennemfartsåre, der går fra vest mod øst på tværs af kommunen. Navnet ændres gennem kommunen fra Måløv Byvej og Ballerup Byvej til Skovlunde Byvej. Hvor Ballerup Byvej møder Ringvej 4, fordeles en stor del af trafikken i nord- og sydgående retning. Ringvej 4 mod nord fortsætter blandt andet mod Lyngby, Hillerødmotorvejen og Motorring 3. Ringvej 4 mod syd fortsætter i Motorring 4 og fører til Holbækmotorvejen samt Frederikssundsmotorvejen. Gennemfartsvejene får trafik fra bolig- og erhvervsområderne gennem de primære og sekundære trafikveje. Vejklassifikation I forbindelse med Ballerup Kommunes hastighedsplan er klassificeringen af det eksisterende vejnet blevet revideret. Følgende veje eller delstrækninger har ændret vejklasse: Fra primær til overordnet trafikvej: Kildedalsvej Fra sekundær til primær trafikvej: Nordbuen Fra primær til sekundær trafikvej: Jungshøjvej, Kratvej, Ågerupvej, Hold-An Vej og Ballerup Boulevard. Fra sekundær trafikvej til øvrige veje: Digterparken, Bueparken, Magleparken og Gl. Rådhusvej. Klassificeringen skelner ikke mellem statsvej og kommunevej, men inddeler vejene efter deres funktion i det samlede vejnet i Ballerup Kommune. Her er primært set på, hvor meget trafik det er hensigtsmæssigt, at vejen betjener. Klassifikationen er således et udtryk for kommunens ønske til fremtiden men ikke nødvendigvis et udtryk for de nuværende trafikmængder og hastigheder. Et kort over den nye vejklassificering kan ses på modsatte side. Følgende kategorier er anvendt i vejklassificeringen: Overordnet trafikvej Disse veje betjener gennemfartstrafik, og de er karakteriseret ved at være veje med god fremkommelighed og relativt høj hastighed. Dvs. veje med få kryds og tilslutninger og få langsomme køretøjer. Hastighedsniveau: km/t Primær trafikvej: De primære trafikveje forbinder de overordnede trafikveje med lokale områder. De betjener ofte store trafikmængder, tung trafik og kan være del af en busrute. Vejene er karakteriseret ved god fremkommelighed, men der må samtidig forventes bløde trafikanter både på langs og på tværs af vejen. Kryds er ofte signalregulerede. Hastighedsniveau: km/t Sekundær trafikvej De sekundære trafikveje skaber samme forbindelser som de primære trafikveje. De sekundære trafikveje har ofte mindre trafikmængder, men kan stadig betjene nogen tung trafik og busser. Hastighedsniveau: km/t Øvrige veje De øvrige veje omfatter oftest lokalveje, der betjener de lokale områder og veje til de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker. Lokalveje udformes for alle trafikantgrupper: Motorkøretøjer, cyklister, knallerter og fodgængere. Af hensyn til sikkerheden tilstræbes det, at hastigheden holdes på et lavt niveau på højst 50 km/t og helst 40 km/t. Hastighedsniveau: km/t 7

9

10 Trafikmængder Det er stor forskel på, hvor meget trafik der kører på de forskellige veje i Ballerup Kommune. Center for Miljø og Teknik udfører jævnligt trafiktællinger på vejnettet for at holde øje med udviklingen på kommunevejene. Der er siden 2010 udført ca. 200 trafiktællinger på forskellige lokaliteter i kommunen. En trafiktælling udføres oftest af en uges varighed. Figur 2: Foto af Måløv Byvej ved Måløv Station. Der er ligeledes meget trafik på Ballerup Boulevard øst for Ringvej 4, på Malmparken, på en delstrækning af Lautrupparken og på en delstrækning af Klausdalsbrovej. Her er trafikmængderne mellem køretøjer pr. døgn. Figur 1: Foto af en trafiktælling med slanger der registrerer trafikmængder, køretøjstype og hastigheder. De største trafikmængder i Ballerup Kommune er registreret på Ringvej 4, Skovlunde Byvej, Ballerup Byvej og Måløv Byvej. Ringvej 4 og Måløv Byvej er statsveje ligesom Ballerup Byvej er det vest for Ringvej 4. Ballerup Byvej og Måløv Byvej øst for Kildedalsvej overdrages dog fra Vejdirektoratet til Ballerup Kommune i Trafikmængderne på ovenstående veje er større end køretøjer pr. døgn. På veje som Baltorpvej, Lautrupparken, Mileparken, Nordbuen, Skovvej, Smørum Parkvej, Sydbuen, Torvevej, Vestbuen og Ågerupvej, er trafikmængderne mellem køretøjer pr. døgn. På de resterende veje er trafikmængderne mindre end ovenstående veje, og sjældent over køretøjer pr. døgn. De mindre trafikmængder ses oftest på vejklassen øvrige vejnet, og ses sjældent på trafikvejene. 9

11

12 Hastighed Hastighedsgrænserne i Ballerup Kommune er blevet kortlagt. Dette kan ses i kortet på højre side. Kortlægningen omfatter de større veje i kommunen, samt et udpluk af lokale boligveje, industriveje mv. På de overordnede trafikveje som Måløv Byvej, Ballerup Byvej og Ringvej 4 er hastighedsgrænsen ofte høj med 70 km/t. På en delstrækning af Ringvej 4 ved motorvejen omkring kommunegrænsen er der 110 km/t. Størstedelen af vejene i kommunen er reguleret til 50 eller 60 km/t. Der er flere steder indført hastighedsdæmpning og hastighedszoner. Flere af hastighedszonerne er skiltet med anbefalet hastighed, og hastigheden er dermed ikke påbudt. Hastighederne i zonerne varierer fra 15 km/t til 45 km/t. Kortet til højre viser de anbefalede hastighedsgrænser de steder hvor de er registreret. Fx, er Egebjergvej skiltet med anbefalet hastighedszone 40 km/t selv om det er lovligt at køre 50 km/t. De trafiktællinger, der er udført i Ballerup Kommune, indeholder også hastighedsmålinger. Hastighedsmålingerne er sammenholdt med den skiltede hastighed. Dermed registreres, hvor der køres hurtigere end den tilladte hastighed. Generelle hastighedsoverskridelser I vurderingen og udpegningen af høje hastigheder er der anvendt samme fremgangsmåde som benyttes af Vejdirektoratet. Ved denne metode udpeges de steder, hvor mindst 15% af bilerne overskrider hastighedsgrænsen med 10% + 3 km/t. På en vej med en hastighedsgrænse på 50 km/t er der fx en generel overskridelse, hvis 15% af bilerne kører mindst 58 km/t (50 km/t + 10% + 3 km/t). Der er fundet 32 lokaliteter i kommunen med generelle hastighedsoverskridelser. Stederne kan ses på kortet til højre. Figur 3: Skiltet til venstre viser anbefalet hastighed på 30 km/t. Ved denne tavle er det tilladt at køre 50 km/t, som i det almindelige byområde. Skiltet til højre viser påbudt hastighed på 40 km/t. Her må der højest køres med 40 km/t. 11

13

14 Hastighed ved skoler I Ballerup Kommune er der skoler 15 steder. På kortet på modsatte side er de 15 skoler vist. Der er fundet 23 steder i kommunen med hastighedsoverskridelser ved en skole. Stederne kan ses på kortet til højre. Der er registreret, hvor der er sket hastighedsoverskridelser ved skolerne. Kriteriet for en hastighedsoverskridelse omkring skolerne er sat lavere end for de øvrige veje. Hvis hastighedsmålingerne viser, at 15% af bilerne overskrider hastighedsgrænsen omkring en skole, vurderes dette at være en overskridelse af hastigheden. Figur 5: Skolebarn og forældre krydser Måløv Hovedgade ved Jørgen Andersens Vej. Figur 4: Skolebørn på vej gennem tunnelen ved Måløv Station. 13

15

16 Utryghed Utrygheden på veje og stier i kommunen er kortlagt ved hjælp af en spørgeundersøgelse på internettet. I undersøgelsen var der mulighed for at udpege de steder, hvor borgerne føler sig utrygge, samt at angive årsagen til utrygheden på det pågældende sted. Ud over borgerundersøgelsen er der også kigget på en skolevejsundersøgelse fra Her har kommunens skoleelever og skoler haft mulighed for at udpege skoleveje og trafikal utryghed omkring skolerne. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen 790 personer har deltaget i undersøgelsen, og 688 personer har leveret komplette besvarelser. I alt er der foretaget udpegninger af specifikke utrygge steder. 848 af udpegningerne er suppleret med beskrivelser. over 80% af alle respondenterne er mellem 30 og 50 år. 85% af respondenterne har børn under 15 år i husstanden. Ca. 50% bruger primært bil, ca. 45% går eller cykler primært, og ca. 5% anvender primært kollektiv transport. På spørgsmål om den oplevede tryghed har borgerne svaret følgende for de større veje: På cykel Ca. 60% føler sig trygge eller meget trygge Til fods Ca. 80% føler sig trygge eller meget trygge Med børn på cykel Ca. 35% føler sig trygge eller meget trygge Med børn til fods Ca. 65% føler sig trygge eller meget trygge For boligvejene har borgerne svaret følgende: På cykel Ca. 80% føler sig trygge eller meget trygge Til fods Ca. 95% føler sig trygge eller meget trygge Med børn på cykel Ca. 65% føler sig trygge eller meget trygge Med børn til fods Ca. 90% føler sig trygge eller meget trygge Figur 6: Fodgænger ved Lautrupvang. Det er en forholdsvis ensartet del af befolkningen der har deltaget i undersøgelsen. Størstedelen af respondenterne er kvinder (2 ud af 3), og Generelt føler borgerne sig mere trygge, når de går. Når voksne cykler i følgeskab med et barn, er trygheden mindst. Årsagen til den større tryghed på boligvejene hænger formentligt sammen med den høje fart og større trafikmængde på de store veje. 15

17 Hastighedsplan Respondenterne er også spurgt om, hvor mange gange om ugen deres barn eller børn cykler eller går til skole. Til spørgsmålet svarede forældrene således: I sommerhalvåret Ca. 70% cykler eller går til skole 5 gange om ugen I vinterhalvåret Ca. 55% cykler eller går til skole 5 gange om ugen Utrygge steder Høj fart og meget trafik udpeges af flest som årsag til utryghed. Dernæst er dårlig adskillelse mellem biler og bløde trafikanter og dårlige krydsningsmuligheder for bløde trafikanter også angivet ofte. Dårlig oversigt samt meget tung trafik er udpeget af færrest som grund for utrygheden. De mest udpegede steder er: Kratvej Hold-an Vej / Ballerup Byvej Ejbyvej Åbyvej Måløv Hovedgade / Sti til skolen Måløv Byvej/Måløv Parkvej Generelt er der flest utrygge steder langs de primære og sekundære trafikveje. Der er også mange udpegninger omkring de fleste folkeskoler herunder især Måløvhøj Skole og Hedegårdsskolen. På næste side ses borgernes udpegninger af utryghed på et kort. Figur 7: Skolebarn der krydser Skovvej på cykel. 16

18 17

19

20 Uheld I hastighedsplanen er person- og materielskadeuheld, hvor politiet har optaget rapport analyseret. Der er set på uheld på kommunevejene over en periode på 5 år fra 2009 til I alt er der analyseret 309 person- og materielskadeuheld fordelt på de 5 år fra 2009 til 2013 på kommunevejene. Gennemsnitligt svarer det til 62 uheld pr. år. Figur 9: Målsætning om maksimalt 8 personskader på kommunevejene i Figur 8: Person- og materielskadeuheld på kommunevejene i perioden Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler en målsætning om en halvering af antallet af dræbte og tilskadekomne fra 2010 til Hvis startåret regnes som et gennemsnit af 2009, 2010 og 2011, må der i 2020 maksimalt ske 8 personskader på kommunevejene. 19

21

22 Koncentrationer af uheld De mest uheldsbelastede steder er defineret som kryds eller strækninger, hvor der er sket mindst 4 uheld, hvoraf mindst 2 uheld er personskadeuheld. Strækninger Følgende seks steder er registreret som uheldsbelastede strækninger i forhold til ovenstående definition fra Ballerup Kommunes uheldsanalyse: Hold-An Vej 12 uheld Baltorpvej 8 uheld Skovvej 7 uheld Malmparken 7 uheld Klausdalsbrovej 4 uheld Skovlunde Byvej 4 uheld Frederikssundsvej En anden relevant strækning er Frederikssundsvej. Frederikssundsvej (Ballerup Byvej og Måløv Byvej øst for Kildedalsvej) overdrages til Ballerup Kommune i På strækningen er der sket 114 uheld fordelt på 20 personskadeuheld, 60 materielskadeuheld og 34 ekstrauheld. 23 personer er kommet til skade fordelt på 1 dræbt, 14 alvorligt og 8 lettere tilskadekomne. Disse uheld er ikke videre behandlet, og er ikke indeholdt i analysen. Ovenstående uheld sker primært i krydsene: Ballerup Byvej / Skovvej Ballerup Byvej / Ringvej 4 Måløv Byvej / Måløv Parkvej Antallet af uheld gælder for hele strækningen og forholder sig ikke til strækningens samlede længde. Strækningerne opdeles hvor vejen krydses af en trafikvej. Uheldene sker på de overordnede og primære trafikveje, hvor de største trafikmængder også findes. Figur 10: Ballerup Byvej med to spor i hver retning. 21

23 Hastighedsplan Krydsuheld Følgende steder er registreret som uheldsbelastede kryds i forhold til ovenstående definition: Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej 15 uheld Ballerup Byvej/Malmparken/Lautrupparken 13 uheld Skovlunde Byvej/Torvevej/Sønderskovvej 13 uheld Ågerupvej/Vestbuen 8 uheld Baltorpvej/Vestbuen 7 uheld Hold-An Vej/Vestbuen/Sydbuen 6 uheld Hold-An Vej/Kornvænget 4 uheld Krydset mellem Skovlunde Byvej, Torvevej og Sønderskovvej er i princippet 2 signalregulerede kryds, men da afstanden mellem dem er så kort behandles de som et dobbeltkryds i denne sammenhæng. Koncentrationerne findes primært i de større signalregulerede kryds på de overordnede og primære trafikveje. 6 ud af 7 kryds er signalregulerede, og kun krydset mellem Hold-An Vej og Kornvænget er et vigepligtsreguleret T-kryds. Figur 12: Krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej set fra Ballerup Boulevard. Figur 11: Krydset Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej set fra Torvevej. 22

24 Støj Ballerup Kommune har sammen med 13 andre kommuner omkring København kortlagt støjen fra de større veje og jernbaner. Den seneste støjkortlægning er fra 2012, og den kan findes på Ballerup Kommunes hjemmeside. På modsatte side vises støjen fra de større veje. Kortlægningen er fra 2012 og tager derfor ikke højde for de støjforbedringer der er udført efterfølgende. Der er blandt andet lavet et støjvoldsanlæg langs med Ringvej 4, på den østlige side. Støjbelastningen er størst omkring de større veje. Det skyldes, at støj fra trafik hænger sammen med både trafikmængder, hastigheder på vejene og terræn. Et eksempel er den sydligste del af Ringvej 4, hvor hastigheden er høj med 110 km/t og trafikmængderne er over køjetøjer pr døgn. I denne hastighedsplan er det vurderet, om projekter, der giver mindre trafik eller lavere hastighed, også kan dæmpe støjen. Disse projekter kan ses i tabellerne på side 37 og 38 og er angivet med 0,5 point i kolonnen Støj. Planen indeholder ikke projekter for støjreducerende asfalt eller støjafskærmning. Her henvises til kommunens støjhandlingsplan. Ved at reducere trafikmængden, kan forventes en støjdæmpende effekt på 0-2 db hvorimod hastighedsreduktioner kan forvente en reduktion i støj med 1-3 db 1. En reduktion i trafikmængden på én vej, vil som oftest medføre en øget trafikmængde på omkringliggende veje, hvorfor støjniveauet må forventes at øge her. På Ballerup Kommunes veje er de mest støjplagede veje Ballerup Boulevard, Baltorpvej, Ballerup Byvej (øst for Ringvej 4), Skovlunde Byvej, Hold-An Vej og Skovvej. Der er flere forskellige tiltag, der kan være med til at nedbringe støjen fra vejtrafikken. Tiltag til at nedbringe støj fra trafikken kan være: Mindre trafikmængder Lavere hastighed Støjreducerende asfalt Afskærmning af støj 23 1 Effekter fra Støj fra Veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr , Miljøministeriet

25 Hastighedsplan

26 25

27 Hastighedsplan MULIGE FORBEDRINGER Ud fra kortlægningen af vejnettet i dag er der udpeget nogle trafikveje, øvrige veje, kryds og skoler, hvor der er fundet potentialer for forbedringer i forhold til trafiksikkerhed og tryghed. Udpegningerne knytter sig til steder med: Generelle hastighedsoverskridelser Hastighedsoverskridelse på veje ved skoler Utrygge steder fra spørgeskemaundersøgelsen Steder med uheldskoncentrationer Støjgener I tabellen til højre er steder på trafikvejene vist. Krydsene angiver, hvor der er fundet potentiale for forbedring. Et kryds i parentes indikerer, at potentialet er mindre. Det glæder fx, hvis der er registreret få uheld eller få udpegninger af utryghed. Tabellerne for trafikveje, kryds, øvrige veje og skoler er vist på de følgende sider. 26

28 27 Trafikveje Vejnavn Lokalitet Vejstatus Generel hastighedsoverskridelse Skole hastighedsoverskridelse Utryghed Uheld Støj Ballerup Boulevard Vest for Ring 4 Primær X X (X) (X) Baltorpvej Ml. Vestbuen og kommunegrænsen Primær X Egebjergvej Ml. Skovvej og Egebjergvang Sekundær X (X) Ejbyvej Fra Bybjergvej til Ejbyvej Sekundær X X X (X) Harrestrupvej Ml. Åkærvej og Tjørnevænget Sekundær X (X) (X) Harrestrupvej Syd for Odins Allé Sekundær X Hold-An Vej Nord for Baltorpvej Primær X X (X) (X) Hold-An Vej Ml. Ballerup Boulevard og Baltorpvej Primær (X) X (X) Hold-An Vej Fra Magleparken til Hedeparken Sekundær X X (X) (X) Hold-An Vej Ml. Sydbuen og Hedeparken Sekundær X (X) (X) (X) Industriparken Mellem Malmparken og Ring 4 Primær X (X) Jonstrupvej Ml. Svalebo og Søndervej( ud for hus nr. 216) Sekundær X (X) (X) Jonstrupvej Mellem Måløvgårdsvej og Nørrevej Sekundær X Jonstrupvej Nord for nr.174 Sekundær X (X) Jungshøjvej Nord for Måløv Hovedgade Sekundær X X (X) Klausdalsbrovej Øst for Lautrupparken Primær X Kratvej Hele strækningen Sekundær X X X Lautrupvang Mellem Dyregårdsvej og Ballerup Byvej Primær X Malmparken Primær X Mileparken Ved Kommunegrænsen Primær X (X) Måløv Parkvej Ved Kommunegrænsen Primær X (X) Måløvgårdsvej Ca. 50 m øst for Knastebakken Sekundær X (X) Skovbovænget Ml. kommunegrænse og Syvendehusvej Sekundær X X Skovlunde Byvej Ml. Lautrupvang og Torvevej Primær X (X) Skovvej Nord for Egebjergvej Primær X (X) Skovvej Nord for Skovvejens Skole Primær X X (X) X (X) Sydbuen Mellem Hold-An Vej og Magleparken Primær X (X) Syvendehusvej Ved Kastebjergvej Sekundær X Syvendehusvej ved nr. 21 Sekundær X X Vestbuen Ml. Bueparken og Hold-An Vej Primær X X (X) (X) Vestbuen Ml. Ågerupvej og Baltorpvej Primær X (X) (X) (X) Vestbuen Ml. Ågerupvej og Bueparken Primær X (X) (X) (X) Vestbuen Ml. Telegrafvej og Præstevænget Primær X (X) Åbyvej Hele strækningen Sekundær X X Ågerupvej Vest for Vestbuen Sekundær X X (X) Ågerupvej Ml.Vestbuen og Hold-An Vej Sekundær X X (X) (X) (X)

29 Hastighedsplan Kryds Vejnavn Vejstatus Generel hastighedsoverskridelse Skole hastighedsoverskridelse Utryghed Uheld Støj Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej Primær/Sekundær (X) X Ballerup Byvej/Malmparken/Lautrupparken Primær/Sekundær X Hold-An Vej/Vestbuen/Sydbuen Primær/Sekundær X X Baltorpvej/Vestbuen Primær/Sekundær (X) X Vestbuen/Ågerupvej Primær/Sekundær (X) (X) (X) X Hold-An Vej/Kornvænget Primær/Sekundær X Måløv Hovedgade/Sti bag skolen Sekundær/Lokal X Skovlunde Byvej/Torvevej/Sønderskovvej Primær/Sekundær (X) X Øvrige veje Vejnavn Lokalitet Vejstatus Generel hastighedsoverskridelse Skole hastighedsoverskridelse Utryghed Uheld Støj Borupvang 50 m vest for Lautrupparken Lokalvej X (X) Bueparken Mellem nr. 80 og 82 Lokalvej X X (X) (X) Hold-an Vej Syd for Sydbuen Lokalvej X Magleparken Hele strækningen Lokalvej X X (X) (X) Marbækvej Ved Ballerup Boulevard Lokalvej X Skotteparken Mellem Klanparken og Skotteparken nr. 2 Lokalvej X Digterparken Ved nr. 72 Lokalvej X 28

30 Skoler De 15 skoler i Ballerup Kommune er vist i tabellen herunder. Det er angivet, hvilke strækninger og kryds, der ligger tæt på den enkelte skole. Der er i vurderingen ikke set på, hvilke skoledistrikter de enkelte skoler tilhører, eller om der er en anbefalet skoleveje til den enkelte skole. Skole Lokalitet Nærliggende trafikveje samt øvrige veje udpeget i analysen Nærliggende kryds udpeget i analysen Skovvejens Skole (Egebjergskolens matrikel) Baltorpskolen (Grantofteskolens matrikel) Hedegårdsskolen Egebjergvang Skovbovænget, Skovvej, Egebjergvej, Syvendehusvej, Skotteparken Platanbuen Ågerupvej, Vestbuen, Bueparken Vestbuen/Ågerupvej og Baltorpvej/Vestbuen Hold-An Vej og Magleparken Hold-An Vej, Ballerup Boulevard, Ågerupvej, Vestbuen, Mangleparken, Bueparken Hold-An Vej/Kornvænget og Hold-An Vej/Vestbuen/Sydbuen Skovvejens Skole (Højagerskolens matrikel) Ved Skovvej Skovvej, Digterparken Hold-An Vej/Ballerup Byvej Skovlunde Skole (Lundebjergskolens matrikel) Lundebjerggårdsvej Mileparken, Åbyvej Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej Måløvhøj Skole (Måløv Skoles matrikel) Tæt på Kratvej Kratvej Måløv hovedgade/sti bag skolen Skovlunde Skole (Rosenlundskolens matrikel) Ved Ejbyvej Åbyvej, Ejbyvej Ballerup Boulevard/Bybjergvej/Torvevej Baltorpskolen (Rugvængets Skoles matrikel) Rugvænget Hold-An Vej, Ballerup Boulevard, Ågerupvej, Vestbuen Hold-An Vej/Kornvænget Kasperskolen Baltorpvej 18 Baltorpvej, Hold-An Vej, Vestbuen Baltorpvej/Vestbuen Michaelskolen Stokholtbuen Klausdalsbrovej Måløvhøj Skole (Østerhøjskolens matrikel) Klakkebjerg Måløvgårdsvej, Jonstrupvej, Måløv Parkvej Ballerup Ny Skole Tvendagervej Måløvgårdsvej, Jonstrupvej, Måløv Parkvej Hareskovens Lilleskole Skovbovænget 124 Skovbovænget, Skovvej, Egebjergvej, Syvendehusvej Thomasskolen Dyregårdsvej Lautrupvang Ballerup Byvej/Malmparken/Lautrupparken Ballerup Privatskole Telegrafvej 5A/5B Vestbuen, Ågerupvej Baltorpvej/Vestbuen 29

31 Hastighedsplan MÅLSÆTNINGER & INDSATSER Indsatsen er delt op i fire temaer, som Ballerup Kommune ønsker at forbedre. For hvert tema er der opstillet konkrete målsætninger. Endvidere er der beskrevet nogle generelle indsatser, som munder ud i konkrete projektforslag på projektlister. Målsætningerne og indsatserne er opstillet inden for følgende temaer: Lavere hastighed Færre uheld Øget tryghed Sikre skoleveje Målsætning og indsatsområder for støj kan findes i kommunens støjhandlingsplan. De fire temaer er beskrevet enkeltvis herunder. Lavere hastighed Hastighedsniveauet på kommunens veje ønskes reduceret frem mod Høje hastigheder er problematiske, da de kan føre til større konsekvenser i trafikuheld, større utryghed, større barrierevirkning af veje, mere støj og øget forurening. Hastigheden på trafikvejene og de øvrige veje kan ændres ved følgende overordnede indsatser: Fartdæmpende tiltag, fx bump, indsnævringer og midterheller Kampagner og undervisning Politikontrol, herunder automatisk trafikkontrol Den største effekt opnås typisk ved at kombinere indsatserne. Fartdæmpende tiltag er indført på mange veje i Ballerup Kommune. Kommunen vil videreføre de mest hensigtsmæssige af disse tiltag. Ballerup Kommune tager allerede aktivt del i kampagner for trafiksikkerhed og vil videreføre dette arbejde i årene Rådet for Sikker Trafik kører en række kampagner, der henvender sig til trafikanterne. I forhold til at sænke hastigheden på vejene, køres der i 2015 kampagnen Sænk farten en lille smule. Kampagnerne gennemføres ofte i et samarbejde mellem Rådet for Sikker Trafik og de danske kommuner. Målsætningen for hastighed er: Højst 15% af bilerne må overskride hastighedsgrænsen på strækninger med 10% + 3 km/t Højst 15% af bilerne må overskride hastighedsgrænsen på strækninger forbi skoler Figur 13: Plakaten til venstre er fra kampagnen Sænk farten en lille smule, som køres i et samarbejde mellem Rådet for Sikker Trafik og kommunerne. Det er muligt at evaluere de to målsætninger ved at udføre løbende hastighedsmålinger eller at udføre evaluerende hastighedsmålinger i

32 Færre uheld Antallet af uheld på kommunens veje ønskes reduceret frem mod Specielt uheld med personskader ønskes reduceret. Målsætningen for uheld er: Antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken er i 2020 halveret i forhold til gennemsnittet af antallet af uheld i 2009, 2010 og 2011 For Ballerup Kommune betyder det, at antallet af personskader i 2020 maksimalt må være 8. Denne målsætning er ambitiøs og kræver stærke indsatsområder. Det er muligt at evaluere denne målsætning ved at opgøre antallet af uheld fra 2010 til 2020 ud fra politiets uheldsregistreringer. Da uheld og hastighed ofte hænger sammen, er nogle af de overordnede indsatser sammenfaldende med indsatserne i forhold til hastighed: Fartdæmpende tiltag, fx bump, indsnævringer og midterheller Kampagner og undervisning Politikontrol, herunder automatisk trafikkontrol Ombygning af uheldsbelastede lokaliteter Øget fokus på trafiksikkerhed i planlægningen, herunder trafiksikkerhedsinspektioner af eksisterende lokaliteter samt trafiksikkerhedsrevisioner af nye projekter På uheldsbelastede lokaliteter, er der sandsynlighed for, at en ombygning kan forhindre, at nogle af uheldene sker igen. Øget tryghed Trygheden på kommunens veje ønskes forbedret frem mod Målsætningen for tryghed er: På de store veje skal mindst 50% føle sig trygge eller meget trygge, når de cykler sammen med børn, der også er på cykel På boligvejene skal mindst 80% føle sig trygge eller meget trygge, når de cykler sammen med børn, der også er på cykel Det er muligt at evaluere denne målsætning ved at udføre en spørgeskemaundersøgelse i Spørgeskemaundersøgelsen bør være sammenlignelig med den spørgeskemaundersøgelse, der er udført i forbindelse med hastighedsplanen. Årsagen til utryghed langs vejene i Ballerup Kommune er ofte relateret til høj hastighed og store trafikmængder. Derfor er indsatsen rettet mod at sænke hastighedsniveauet i kommunen samt at mindske trafikmængderne på de veje, hvor det er hensigtsmæssigt. Tiltag til at øge trygheden kan være: Fartdæmpende tiltag, fx bump, indsnævringer og midterheller Bedre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter Anlæg af cykelstier Når trafikmængder mindskes på én vej, skal der være plads til de flyttede biler på en anden vej. På nogle veje kan det derfor være nødvendigt at sikre god fremkommelighed for bilerne. Det kan også være nødvendigt at anlægge cykelstier, så der er plads til både mange biler og cykler. Systematisk brug af uddannede trafiksikkerhedsrevisorer giver erfaringsmæssigt en gevinst. Det skyldes, at uheldsrisikoen allerede fjernes i projektfasen det vil sige inden projektet bliver udført. 31

33 Hastighedsplan Sikre skoleveje Skolevejene skal forbedres frem mod Formålet er at få flere til at cykle eller gå, så der kommer færre biler ved skolerne. Målsætningen for skoletrafikken er: I 2020 cykler eller går ca. 80% til skole fem gange om ugen i sommerhalvåret, og ca. 70% cykler eller går til skole i vinterhalvåret Endvidere kan noget af pladsen reserveres til cyklister og gående ved at ensrette eller forbyde biltrafik på vejen i den halve time, hvor der er flest bløde trafikanter. Hvis det ikke er muligt at fjerne bilerne helt, kan øget synlighed og opmærksomhed på skoletrafikken være en effektfuld indsats. Det er muligt at evaluere denne målsætning ved at kortlægge transportvanerne for skolebørn i De generelle tiltag til at sikre bedre skoleveje i kommunen kan være forskellige. Herunder er opstillet nogle tiltag til at sikre bedre skoleveje: Gode og sikre afsætningsforhold, fx Kys&Kør og vendelommer Tidsbegrænsede forbud, fx lokal hastighedsbegrænsning, motorkøretøjer forbudt, standsningsforbud, parkeringsforbud og indkørsels-/gennemkørselsforbud God faciliteter for lette trafikanter, fx særskilte arealer Fartdæmpende tiltag, fx bump eller midterheller Synliggørelse af skolevejen, fx elektroniske skilte og afmærkning af skolesymboler på kørebanen Ved mange skoler opleves kaos om morgenen, fordi der er mange biler og bløde trafikanter samlet inden for kort tid og på begrænset plads. Forbedring af afsætning fx med Kys&Kør kan gøre forholdene mere overskuelige og sikre. Figur 14: Dynamisk skiltning af hastighed på Vestbuen. 32

34 EKSEMPLER PÅ TILTAG Tiltagene på de enkelte lokaliteter afhænger af de konkrete forhold. Eksempler på nogle af de oftest benyttede tiltag er beskrevet herunder. Hastighedsdæmpende foranstaltninger Hastighedsdæmpende foranstaltninger kan opføres i mange forskellige variationer. De oftest benyttede er cirkelbump, pudebump eller byporte. Cirkelbump er ofte benyttet i boligområder, hvor der er hastighedszone. Pudebump er ofte benyttet på strækninger, hvor der er busdrift, fordi busser ikke generes af bumpet. Pude- og cirkelbump giver en hastighedsdæmpende effekt, når trafikanten kører over dem, da det vil være forbundet med gene for trafikanten at køre over dem med for høj hastighed. Byporte er ofte benyttet, hvor der er skift mellem by- og landzone. Byportene skal gøre trafikanterne opmærksomme på, at der sker en ændring af den tilladte hastighed. Vejprofilet kan eventuelt gøres smallere ved byporten. Krydsningsheller Krydsningsheller kan være en god hjælp til bløde trafikanter, der ønsker at krydse vejen. Det gør sig specielt gældende på steder, hvor trafikmængderne er store, eller hvor trafikken er koncentreret på specifikke tider af døgnet. Krydsningsheller gør det muligt for bløde trafikanter at krydse vejen i to omgange, én køreretning af gangen. Det er dog stadig op til den bløde trafikant at afgøre, hvornår krydsningen er mulig. Indsnævring af vej Indsnævring af vejprofilet kan enten være ved, at vejen gøres mindre ved at indsnævre fra fire spor til to spor, eller det kan være opstramning af vejprofilet, hvor det eksisterende vejprofil gøres smallere. En indsnævring fra fire spor til to spor vil mindske vejens kapacitet, og derfor skal det sikres, at der er plads til bilerne på andre veje. Når en vej indsnævres, bliver farten typisk lavere. Der vil ligeledes blive nye arealer til rådighed, som fx kan benyttes til cykelsti eller busbane. Et smallere vejprofil vil ofte være relevant på brede veje. Figur 15: Den nyetablerede krydsningshelle på Vestbuen. Krydsningshellen er udført sammen med et fodgængerfelt, en hævet flade samt dynamisk skiltning af hastigheden. 33

35 Hastighedsplan Din Fart tavler Din Fart tavler har en dokumenteret effekt på bilister, som sænker hastigheden på det pågældende sted. Din Fart tavlerne kan opsættes som en permanent løsning, hvilket kræver godkendelse fra politiet. Alternativt er der mulighed for at opsætte mobile fartvisere i kortere perioder. Mobile fartvisere kan vise, om den forventede effekt på hastigheden opnås på det pågældende sted, inden en permanent løsning implementeres. Alternativet til Din Fart tavlerne er at målrette hastighedskampagner mod de strækninger, hvor der er foreslået opsætning af Din Fart tavler. Opmærksomhed ved skoler Det er muligt at gøre trafikanterne opmærksomme på, at de kører på en vej, hvor der færdes børn. Det kan enten gøres ved at placere advarselstavler i vejkanten (A22-færdselstavle), ved at benytte termoplast på kørebanen med A22-symbolet eller ved at sænke hastighedsgrænsen forbi skolen i de tidsrum, hvor der forventes skolebørn til og fra skole. Kør bil, når du kører bil Pas på de små i trafikken Ny spritkampagne i 2015 Desuden kan trafiksikkerhed inddrages i undervisningen. Fx kan lastbilers blinde vinkel demonstreres for eleverne, ligesom cyklistprøver hjælper eleverne til at cykle fornuftigt. Cykelstier På veje, der skal betjene store trafikmængder, skal fremkommeligheden være god. Derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt at have cyklister på kørebanen. I disse tilfælde kan der etableres cykelstier. Cykelstier er et omkostningstungt tiltag. Til dette kan benyttes variable tavler med lys, som kun er tændt i det tidsrum, hvor der er behov for at vise særligt hensyn til skolebørnene. Kampagner og undervisning Kampagner kan påvirke alle trafikantgrupper til en mere hensigtsmæssig adfærd i trafikken. Et eksempel er plakater ved skolestart, som får flere til at vise hensyn til skolebørnene. Flere kampagner udføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. I 2015 køres blandt andet følgende kampagner, der er rettet mod trafiksikkerhed: Figur 16: A22-tavle (Børn på vejen). 34

36 PROJEKTER OG PRIORITERING For hver kortlagte problemstilling er der opstillet et projektforslag. Nogle af disse projektforslag kan med fordel ses i sammenhæng. Det gælder fx projektforslag for flere delstrækninger på samme vej. Det gælder også projektforslag, der flytter trafik over på andre veje. I det følgende er nogle eksempler på projektforslag, der bør ses i en sammenhæng. På Vestbuen er det blandt andet foreslået at opsætte Din Fart tavler. Det skyldes dels hastighedsoverskridelserne på strækningen, samt udpeget utryghed blandt borgerne. Der er opført en hævet flade ved Baltorpskolen/tanken i 2014 samt dynamisk skiltning af hastigheden til 40 km/t. Samtidig er det planlagt, at der opsættes et Toronto-anlæg, der kan skabe opmærksomhed på krydsningspunktet. Hold-An Vej Der er fire delstrækninger af Hold-An Vej, der er udpeget på trafikvejnettet, samt en delstrækning som er udpeget på de øvrige veje. Løsningsforslagene på de fem delstrækninger består alle i at indsnævre vejen fra fire spor til to spor. Indsnævring af Hold-An Vej skal planlægges for hele vejen i sammenhæng. En indsnævring af Hold-An Vej vil betyde, at nogle trafikanter forventes at benytte alternative ruter. Alternative ruter kan være ad Vestbuen eller ad Ringvej 4, der også er trafikveje i dag. Hvis trafikmængderne på Hold- An Vej falder som konsekvens af indsnævringen, kan det betyde, at vejen kommer til at virke mere tilgængelig for bløde trafikanter. En indsnævring af Hold-An Vej vil også betyde, at der bliver ledige vejarealer til rådighed. De ledige arealer kan bruges til fx cykelstier langs vejen eller busbaner, hvis dette er behovet. Alternativt kan arealet benyttes til forskønnelse af byen. Vestbuen Projektforslag for Vestbuen skal ses i sammenhæng med ændringer på Hold-An Vej. Hvis en del af trafikken flyttes fra Hold-An Vej til Vestbuen, er det således nødvendigt at have tilstrækkelig plads her, samt at indføre tiltag der kan modvirke højere støj fra den øgede trafikmængde. Figur 17: Der er i 2014 etableret en hævet flade på Vestbuen ved tankstationen. I 2015 vil der ligeledes blive opsat et Toronto-anlæg, der gør bilisterne opmærksomme på krydsende fodgængere. Igangværende projekter Signalstrategi: Ballerup Kommune er i gang med at udarbejde en signalstrategi for alle kommunens signalanlæg. Der udføres krydstællinger og alle lysreguleringer og signalgruppeplaner gennemgås for at optimere trafikafviklingen og reducere farlige situationer. Skovlunde Bymidte-projektet: Ballerup Kommune ønsker at neddrosle Ballerup Boulevard omkring Skovlunde Centret. Blandt andet ved at undersøge en nedklassificering fra 4 til 2 spor, hastighedsdæmpning og ny fodgængerkrydsning. 35

37 Gen. hast. Point Skole hast. Point Utryghed Point Uheld Point Støj Point Hastighedsplan Projektlister Udpegningen af lokaliteter fra analysen har resulteret i følgende: 36 delstrækninger på trafikveje udpeget 7 delstrækninger på øvrige veje udpeget 8 kryds udpeget Derudover er de 15 skoler i kommunen samlet i en liste, hvor der er angivet hvilke strækninger og kryds, der er i umiddelbar nærhed af den enkelte skole. Prioriteringsmodel Listerne indeholder i alt 51 lokaliteter og 15 skoler. Derfor har det været nødvendigt at prioritere de enkelte lokaliteter i forhold til det projektforslag, der er angivet. Prioriteringen af lokaliteterne sikrer, at Ballerup Kommune får mest effekt for de kroner, som investeres i forbedring af infrastruktur. Forud for prioriteringen er projektforslaget på de enkelt lokaliteter vurderet i forhold til, om løsningen forventes at give lavere hastighed generelt, lavere hastighed ved en skole, større tryghed, færre uheld eller mindre støj. Hvis projektforslaget forventes at have stor effekt inden for et af de fire temaer, er det tildelt karakteren 1,0. Hvis projektforslaget forventes at have mindre effekt, er det tildelt karakteren 0,5. Hvis projektforslaget ikke forventes at have en effekt inden for et tema, er det tildelt karakteren 0. Hvert af de fem temaer er tillagt en vægtning i form af et antal point. Denne vægtning ligger tæt op af borgernes vægtning af temaerne. Pointfordelingen er: Generel hastighedsoverskridelse 20 point Skole hastighedsoverskridelse 25 point Utryghed 20 point Uheld 25 point Støj 10 point Alle projektforslagene prioriteres ved, at effekten (1 0,5 0) ganges med antallet af point inden for det pågældende tema. Et projekt med stor effekt i alle temaerne får dermed 100 point. Et projekt med stor effekt (karakteren 1) på utrygheden samt mindre effekt (karakteren 0,5) på støj får 25 point. Eksempel på vurdering af projektforslag Herunder er vist et eksempel på Ejbyvej. Projektforslaget består i, at den eksisterende hastighedszone udvides med to indsnævringer eller to bump. Det er vurderet, at projektforslaget vil have stor effekt på eksisterende hastighedsproblemer på vejen og omkring skolen, stor effekt på tryghed og mindre effekt på uheldsrisikoen. Det giver følgende sum i vægtningen: Ejbyvej = ( , ) Ejbyvej sum ved vægtning = 77,5 36

38 37 Trafikveje Vejnavn Lokalitet Projektforslag Generel Hastighed Skole hastighed Utryghed Uheld Støj Sum ved vægtning Groft økonomisk overslag (kr. ekskl. moms.) Ejbyvej Ml. Bybjergvej og Ejbyvej Udvidde hastighedzone (40 km/t) ml. Bybjergvej og Nederbyvej med tre til fire nye bump eller indsnævringer. 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 77, Hold-An Vej Ml. Magleparken og Hedeparken Indsnævring af vej til 2 spor på strækning ml. Sydbuen og Ballerup Boulevard. 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 60, Jungshøjvej Nord for Måløv Hovedgade Krydsningsheller på Jungshøjvej på hver side af krydset med Måløv Hovedgade. 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 55, Kratvej Hele strækningen En til to nye indsnævringer på den nordlige del af Kratvej samt 40 km/t (ved stisystem og bro). 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 55, Skovvej Nord for Højagerskolen Dynamisk skiltning af hastighed i skoletiden til max. 40 km/t samt A22 på vej. 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 55, Hold-An Vej Nord for Baltorpvej Indsnævring af vej til 2 spor. 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 50, Skovbovænget Ml. kommunegrænse og Syvendehusvej Udvidelse af eksisterende hastighedszone i Furesø Kommune inkl. to bump. 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 45, Syvendehusvej ved nr. 21 Tre til fire hastighedsdæmpende foranstaltninger. 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 45, Åbyvej Hele strækningen Hastighedszone (40 km/t) etableret i ,0 1,0 1,0 0,0 0,0 45,0 Harrestrupvej Ml. Åkærvej og Tjørnevænget Hastighedszone (40 km/t) inkl. seks til otte nye bump. 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 42, Egebjergvej Ml. Skovvej og Egebjergvang Et eller to ekstra bump i hastighedszone. 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 37, Hold-An Vej Ml. Sydbuen og Hedeparken Indsnævring af vej. 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 37, Ballerup Boulevard Vest for Ring 4 "Din Fart" tavler. 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 35, Vestbuen Ml. Ågerupvej og Baltorpvej Der er etableret hævet flade og kommer nyt torontoanlæg i 2015 ved Grantofteskolen/tanken. 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 35,0 Industriparken Mellem Malmparken og Ring 4 Rødt midterfelt og krydsningsheller. 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 32, Mileparken Ved Kommunegrænsen Byport ved kommunegrænse. Kantlinje genopstribes i ,0 0,0 0,0 0,5 0,0 32, Jonstrupvej Ml. Svalebo og Søndervej (v. hus nr. 216) Forlængelse af 2-1 Vej til Svalebo samt to indsnævringer. 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 30, Skovlunde Byvej Ml. Lautrupvang og Torvevej Gennemført cykelsti ved Skovlunde Byvej 44 og ved Vieholmen. Strækning bør være 60 km/t og det anbefales cykelsymboler ved alle indkørsler. 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 30, Måløvgårdsvej Ca. 50 m øst for Knastebakken Pudebump i de to eksisterende hastigheds-dæmpende foranstaltninger. Bussen skal køre igennem som bilerne. 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 30, Hold-An Vej Ml. Ballerup Boulevard og Baltorpvej Indsnævring af vej til 2 spor. 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 27, Jonstrupvej Mellem Måløvgårdsvej og Nørrevej Pudebump i de to eksisterende hastigheds-dæmpende foranstaltninger, hvor bussen skal køre igennem som bilerne. Evt. cykelsti i svinget/gennemført sti ved krydset i svinget. 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 25, Lautrupvang Mellem Dyregårdsvej og Ballerup Byvej A22 på kørebanen. 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 25, Ågerupvej Ml.Vestbuen og Hold-An Vej Midterstribe på vej samt "Din Fart" tavler. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 22,5 Ågerupvej Vest for Vestbuen "Din Fart" tavler. 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 22, Harrestrupvej Syd for Odins Allé Anbefalet hastighedszone på 40 km/t inkl. en til to hastighedsdæmpende foranstaltninger. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Jonstrupvej Nord for nr.174 To til tre indsnævringer på eks. 2-1 vej. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Måløv Parkvej Ved Kommunegrænsen til Furesø Byport ved kommunegrænse ved Furesø/Ballerup 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Skovvej Nord for Egebjergvej Byport ved kommunegrænse ved Furesø/Ballerup samt sænket hastighed til 60 km/t i landzone. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Sydbuen Mellem Hold-An Vej og Magleparken Opstramning af vejprofil. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Syvendehusvej Ved Kastebjergvej En til to hastighedsdæmpende foranstaltninger. 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Klausdalsbrovej Øst for Lautrupparken Strækning bør være 60 km/t. Trafiksikkerhedsinspektion af strækning. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 12, Malmparken Nord for jernbanen Gennemført cykelsti og fortov ved Metalbuen og blåt cykelfelt ved Industriparken. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 12, Vestbuen Ml. Ågerupvej og Bueparken "Din Fart" tavler. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 12, Vestbuen Ml. Telegrafvej og Præstevænget "Din Fart" tavler. 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 12, Baltorpvej Ml. Vestbuen og kommunegrænsen Opstramning af vejprofil, herunder midterheller ved alle større kryds. Forbedring af oversigt ved hjælp af slips ved 2 højresvingbaner på Baltorpvej samt nedlægge højresving på Baltorpbakken. "Din Fart" tavler ved kryds med Baltorpbakken. Nedlægning af udvalgte overkørsler og sideveje samt venstresvingsforbud til og fra udvalgte overkørsler. Alternativ løsning er signalregulering evt. rundkørsel ved Baltorpbakken og Pederstrupvej. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 12, Vestbuen Ml. Bueparken og Hold-An Vej Cykelsti. 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 10,

39 Hastighedsplan Kryds Kryds Projektforslag Generel hastighedsoverskridelse Skole hastighedsoverskridelse Utryghed Uheld Støj Sum ved vægtning Groft økonomisk overslag (kr. ekskl. moms.) Vestbuen/ Ågerupvej Ændring af signalprogrammer fx sikkerhedstider eller mellemtidsforlængelse ved høj fart. Blåt cykelfelt. Ekstra bump på Ågerupvej øst. 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 22, Skovlunde Etablere højresvingbane ved Sønderskovvej. Byvej/Torvevej/Sønders Ændring af signalprogrammer fx sikkerhedstider 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 22, kovvej eller mellemtidsforlængelse ved høj fart. Måløv Hovedgade/ Sti bag skolen Hævet flade i krydset 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 20, Ballerup Boulevard/ Bybjergvej/ Torvevej Krydsombygning med bundet venstresving 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 12, Baltorpvej/ Vestbuen Hold-An Vej/ Kornvænget Ballerup Byvej/ Malmparken/ Lautrupparken Ændring af signalprogrammer fx sikkerhedstider eller mellemtidsforlængelse ved høj fart. Forlænget venstresvingspil på Vestbuen. Gennemført cykelsti + fortov. Blåt cykelfelt over Kornvænget. Ændring af signalprogrammer fx sikkerhedstider eller mellemtidsforlængelse ved høj fart. Forlænget venstresvingspil på Ballerup Byvej. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 12, ,0 0,0 0,0 0,5 0,0 12, ,0 0,0 0,0 0,5 0,0 12, Hold-An Vej/ Vestbuen/ Sydbuen Ændring af signalprogrammer fx sikkerhedstider eller mellemtidsforlængelse ved høj fart. Nedlægge den dobbelte venstresvingsbane fra Hold-An Vej. 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 12, Øvrige veje Vejnavn Projektforslag Generel hastighedsoverskridelse Skole hastighedsoverskridelse Utryghed Uheld Støj Sum ved vægtning Groft økonomisk overslag (kr. ekskl. moms.) Magleparken Bump planlagt i ,0 1,0 0,5 0,5 0,0 67,5 Bueparken Bump etableres i ,0 1,0 0,5 0,0 0,0 55,0 Hold-an Vej 2-1 Vej planlagt pga. supercykelsti 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 25,0 Skotteparken Nyt bump i eks. hastighedszone ud mod 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 12, Digterparken Fem til seks hastighedsdæmpende 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 12, Borupvang Rødt midterfelt og heller 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10, Marbækvej Nyt bump i hastighedszone samt flytte skilte længere mod Ballerup Boulevard 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan 2013-2017 1. udgave Udarbejdet af: Rambøll By og Trafik 14. august 2013 Forord Som

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

AARHUS KOMMUNE 2010-11 SKOLEVEJSANALYSE

AARHUS KOMMUNE 2010-11 SKOLEVEJSANALYSE AARHUS KOMMUNE 2010-11 SKOLEVEJSANALYSE INTROBREV RESULTAT FRA SKOLEVEJSUNDERSØGELSEN I denne mappe forefindes materiale for jeres skole. Materialet er udarbejdet i forbindelse med gennemførelse af en

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering. Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan

Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering. Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan TRAFIKPLAN Rebild Kommune Trafikplan Vej- og hastighedsklassificering Temaplan til Rebild Kommunes Trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR

Ballerup Kommune. Indhold. Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Ballerup Boulevard Trafikvurdering RESUME 7. april 2015 RAR Indhold 1 Indledning... 2 2 Resumé... 3 2.1 Trafikstruktur... 3 2.2 Trafikmængder på Ballerup Boulevard... 4 2.3 Kapacitet i kryds... 4 Søvej

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere