Energimærke. Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 15 Adresse: Fuglebakkevej 72 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: Energikonsulent: Bent Boye Albertsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,79 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G C Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Udskiftning af eksisterende ventilationsaggregater (8 etagers blok) kwh el kr kr. 2,9 år 2 Isolering af uisolerede ventiler m.v. (3 etagers blokke) 3 Isolering af uisolerede ventiler m.v. (8 etagers blok) 4 Montering af nye cirkulationspumper på brugsvandsanlæg 7,08 MWh 1,57 MWh kwh el 25,52 MWh kr kr. 2,2 år 700 kr kr. 2,2 år kr kr. 2,6 år 5 Udskiftning af eksisterende ventilationsaggregater (3 etagers blokke) kwh el kr kr. 9,3 år

2 SIDE 2 AF 15 Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: B Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og

3 SIDE 3 AF 15 renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring 6 Eftersolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder (3 etagers blokke) 7 Eftersolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder (8 etagers blok) 8 Udskiftning af faste vinduer med 1 lag glas i indgangsfacader (3 etagers blokke) Årlig besparelse i energienheder 28,54 MWh 28,56 MWh 13,49 MWh Årlig besparelse i kr. inkl. moms kr kr kr. 9 Efterisolering af hovedvarmefordelingsrør (8 etagers blok) 4,18 MWh 10 Efterisolering af varmefordelingsrør (3 etagers blokke) 5,38 MWh 11 Efterisolering af ydervægge imod altaner 24,72 MWh kr kr kr. 12 Udvendig efterisolering af fladt tag med 200 mm (8 etagers blok) 13 Udskiftning af vinduer i gavl med 2 lags termorude (den ene 3 etagersblok) 14,53 MWh 0,58 MWh kr. 300 kr. 14 Efterisolering af afgreningsvarmefordelingsrør (8 etagers blok) 0,64 MWh 15 Udskiftning af facadepartier mod altaner 112,16 MWh 300 kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningerne er opført i 1971 og består af to 3-etagers bolig blokke med fuld kælder og en 8 etagers boligblok med fuld kæld. Bygningerne er en del af bebyggelsen frydenlundparken, og de tre bygninger udgør VesterBo's afdeling 10. Dæk over indgangspartier er efterisolerede. Bygningernes facader er renoveret i 1990, og i forbindelse hermed er eksisterende åbne altaner blevet lukkede, altanerne er dog stadig uopvarmede, og betragtes som et uderum. Vandinstallationer og badeværelser er renoveret i 2004.

4 SIDE 4 AF 15 Bygningernes hovedkonstruktion: Facader er udført med betonsandwichelemnter der er efterisoleret og udvendigt beklædt med aluminiumsfacadeplader. Bygningerne har flade tage. De to 3-etagers blokke med built-up tag øverst med kileskåret isolering og pap, og den større 8-etagers blok, har et lavt loftsrum som er efterisoleret med granulat. Vinduer i bygningernes indgangsfacader er Hvidbjerg vinduer af plast med termoruder, og vinduer mod altaner er alu-vinduer med termoruder. Indgangsdøre er nyere alu-døre med energuruder. Installationer: Faldstammer er udført i PEH plastrør og er tilsluttet afløbsinstallation ved gulv i kælder ligesom faldstammeudluftninger er ført op i tagrum og afsluttet over tag i udluftningshætte. Faldstammer til WC'er er indstøbte i betonvægge. I bygningernes kældre er der i hver kælder et teknikrum med brugsvandsvekslere til vamrtvandsproduktion i den enkelte bygning. Forsyningsledninger til varme og brugsvand er fremført under loftet i kælderen, hvorfra stigstrenge til vand og varme er ført op til armaturer og radiatorer i boliger Boligerne i de to 3-etagers blokke ventileres med mekanisk grundudsugning fra bad og køkken gennem kanaler ført op i betonvægge til fælles udsugningsventilatorer placeret på taget med afkast over tag. Boligerne i de 8-etagers blokken ventileres ligeledes med mekanisk grundudsugning fra bad og køkken gennem kanaler ført op i betonvægge til fælles udsugningsventilatorer, her placeret i tagrum med afkast over tag. Bygherren har ikke ønsket destruktive undersøgelser. Opbygning af de enkelte bygningsdele er derfor i vid udstrækning baseret på det lånte tegningsmateriale, en visuel registrering og skønnet ud fra beskrivelser i "Håndbog for energikonsulenter" Bygningen betragtes værende i en normal isoleringstilstand for den tids byggerier. Der kan udføres flere energiøkonomisk rentable forbedringer i bygningerne. Foreslagene beror på et skøn. Det er derfor en god ide at undersøge forholdene nærmere før forslagene til besparelser igangsættes. Det beregnede varmeforbrug er for ejendommen er noget lavere en det oplyste og klimakorrigerede varmeforbrug. Dette kan skyldes, at temperaturen og ventilationstabet i boligerne er højere end forudsat samt at der er forskel på de skønnede og de rent faktiske isoleringstykkelser i de bygningsdele, der ikke var tilgængelige ved besigtigelsen. En anden faktor der kan have stor betydning er er at næsten samtlige lejligheder har en lukket altan, som der kan være nogle der benytter som et opvarmet rum, ved eksempelvis at lade dør og vindue stå åben fra stue og køkken ud til altanen.

5 SIDE 5 AF 15 De oplyste forbrug stammer fra bygherrenr, der har dokumenteret oplysningerne på fremsendt forbrugsaflæsning for året og I rapporten er anvendt forbruget for Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 12: Det flade tag (8 etagers blok) består af 180mm dækelement, ca. 200 mm isolering, (heraf 100mm efterisolering med granulat), et ventileret hulrum og herefter built-up tag, med sarnafil tagfolie. Det flade tag (3 etagers blokke) består af 180mm dækelement, 100mm isolering mm kileskåren afsluttet med sarnafil tagfolie. Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng. Ydervægge Ydervæg på gavlfacader (8 etagers blok) består af 300 mm Betonsandwich-elementer med 100 mm mineraluld. Disse er efterisoleret udvendigt med 100mm isolering, beklædt udvendigt med aluminiumsplader. Ydervæg på indgangsfacader (3 etagers blokke) består af 260 mm Betonsandwichelementer med 75 mm mineraluld. Disse er efterisoleret udvendigt med 100mm isolering, beklædt udvendigt med aluminiumsplader. Ydervæg på indgangsfacader (8 etagers blok) består af 260 mm Betonsandwichelementer med 75 mm mineraluld. Disse er efterisoleret udvendigt med 100mm isolering, beklædt udvendigt med aluminiumsplader. Radiatorbrystninger ved altatner (3 etagers blokke) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Inddækninger over facadepartier mod altaner (3 etagers blokke) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervæg på indgangsfacader (3 etagers blokke) består af 300 mm Betonsandwichelementer med 100 mm mineraluld. Disse er efterisoleret udvendigt med 100mm isolering, beklædt udvendigt med aluminiumsplader. Ydervægge af beton (8 etagers blok). Væggen er ende af skillevægge mod altanerne,

6 SIDE 6 AF 15 mellem lejlighederne, og der er regnet med en tykkelse på ca. 10 cm. Det er ikke umiddelbart muligt at efterisolere disse. Radiatorbrystninger ved altaner (8 etagers blok) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Inddækninger over facadepartier mod altaner (8 etagers blok) er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Ydervæg på parterreetage indgangsfacader (8 etagers blok) består af 260 mm Betonsandwich-elementer med 75 mm mineraluld. Væggen skønnes ud fra tegningerne efterisoleret med en indvendig let isoleringsvæg med 100 mm isolering. Ydervægge af beton (3 etagers blokke). Væggen er ende af skillevægge mod altanerne, mellem lejlighederne, og der er regnet med en tykkelse på ca. 10 cm. Det er ikke umiddelbart muligt at efterisolere disse. Forslag 11: Efterisolering af ydervægge imod altaner. Man skal her være opmærksom på at den reelle effekt af en sådan efterisolering muligvis kan være noget mindre end beregnet idet nogle beboere muligvis benytter de lukkede altaner som delvist opvarmede rum, ved fx. at lade altandøren stå åben. Vinduer, døre og ovenlys Forslag 8: Forslag 13: Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder med varm kant. Yderdøre med 1 rude og isoleret fylding, og sideparti med 2 ruder og 2 fyldninger. Alle ruder er 2-lags energiruder. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder med varm kant. Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder med varm kant. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Udskiftning af faste vinduer i opgange med 1 lag glas til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant.

7 SIDE 7 AF 15 Forslag 15: Udskiftning af facadepartier mod altaner med 2 lags termoruder mod altaner til nye vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Man skal her være opmærksom på at den reelle effekt af udskiftningen muligvis kan være noget mindre end beregnet idet nogle beboere muligvis benytter de lukkede altaner som delvist opvarmede rum, ved fx. at lade altandøren stå åben. Gulve og terrændæk Etageadskillelse mod uopvarmet kælder (8 etagers blok) består af 180mm betondækelement med strøer og parketgulve. Mellem strøer formodes isoleret med 50 mm mineraluld, Forslag 6 og 7: Efterisolering af loft i kælder på underside af etageadskillelse af baumadæk med mm mineraluld afsluttet med beklædningsplade. Det kan være nødvendigt at nedsætte eller helt undvære en efterisolering flere steder på grund af installationer under loft. Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der kan samtidigt opstå problemer med for lav loftshøjde. Ventilation Ventilation 8 etagers blok: Der er mekanisk ventilation i hele bygningen i form af mekanisk udsugning fra kontrolventiler i baderum og i køkkener med udsugning gennem kanaler ført til ventilationsaggregater i tagrum med afkast ført over tag. Der er ialt 3 ventilationsaggregater, hvert aggregat betjener 3 opgange. Ventilationsaggregaterne er fra 1955, og det var ikke muligt at bestemme energiforbrug for disse. Frisklufttilførslen til boliger sker ved åbning af vinduer eller gennem spalteventiler i vinduer. Det vurderes at bygningen samlet set er rimelig tæt, idet konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte. udvendige døre ikke er konstateret defekte. Der udsuges konstant i alle lejligheder hele døgnet med 54m3/h fra bad og i køkken med 72m3/h hvor det muligt.

8 SIDE 8 AF 15 3 etagers blokke: Der er mekanisk ventilation i hele bygningen i form af mekanisk udsugning fra kontrolventiler i baderum og i køkkener med udsugning gennem kanaler ført til ventilatorer placeret på taget med afkast ført over tag. Hver af de to 3 etegers bygninger betjenes af 4 stk. BES ventilatorer. Frisklufttilførslen til boliger sker ved åbning af vinduer eller gennem spalteventiler i vinduer. Det vurderes at bygningen samlet set er rimelig tæt, idet konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte. udvendige døre ikke er konstateret defekte. Der udsuges konstant i alle lejligheder hele døgnet med 54m3/h fra bad og i køkken med 72m3/h hvor det muligt. Forslag 1: Udskiftning af eksisterende ventilationsaggregater (8 etagers blok) til nye som Exhausto BESB i split model. I forbindelse med udskiftning bør det det undersøges med bygherre om anlægget kan ombygges til et boligventilationsanlæg, med udsugning fra emhætter i de enkelte boliger. Forslag 5: Udskiftning af eksisterende ventilationsaggregater (3 etagers blokke) til nye som Exhausto BESB I forbindelse med udskiftning bør det det undersøges med bygherre om anlægget kan ombygges til et boligventilationsanlæg, med udsugning fra emhætter i de enkelte boliger. Varme Varmt vand Hovedfordelings brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2-2" rustfri stålrør, og ført under loft i kælder. I beregningen er der regnet med en gennemsnitlig isoleringstykkelse på 40 mm isolering. Afgreninger for brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2-5/4" rustfri stålrør. I beregningen er der regnet med en gennemsnitlig isoleringstykkelse på 40 mm Stigstrenge for brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2-5/4" rustfri stålrør. I beregningen er der regnet med en gennemsnitlig isoleringstykkelse på 30 mm Tilslutningsrør til varmtvandsvekslere udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. I 8 etagers blok er der monteret en cirkulationspumpe af typen UPS manuel trinstyret pumpe med en effekt på 140 W på trin 3. Herudover en shuntpumpe af typen UPS manuel trinstyret pumpe med en effekt på 90 W på trin 3

9 SIDE 9 AF 15 I de to 3 etagers blokke er der i hver blok monteret en cirkulationspumpe af typen UPS manuel trinstyret pumpe med en effekt på 140 W på trin 3. Herudover en shuntpumpe af typen UPS manuel trinstyret pumpe med en effekt på 60 W på trin 3. Den er i beregningen anvendt en gennemsnitlig effekt på 90 W Varmt brugsvand produceres via brugsvandsvekslere. Der er placeret 1 stk. brugsvandsveksler i teknikrum i kælder, i hver af de to tre etagers blokke, samt 1 stk. i 8 etagers blokken. Forslag 4: Montering af nye automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumper kan udskiftes til pumper med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 med rustfri pumpehus.

10 SIDE 10 AF 15 Fordelingssystem Forslag 2 og 3: Hovedvarmefordelingsrør (8 etagers blok) i kælder, er udført som 3/4-4" stålrør. I beregningen er der anvendt en gennemsnitsrørstørrelse på 1 1/2". Rørene er ført under loft i kælder. I beregningen er der regnet med en gennemsnitlig isoleringstykkelse på 30 mm isolering. Varmefordelingsrør stigstrenge (8 etagers blok) er udført som 3/4-5/4" stålrør. Rørene er uisoleret. Varmefordelings afgreningsrør (8 etagers blok) er udført som 1/2" stålrør og ført i gulve. Rørene skønnes isoleret med 30mm. Hovedvarmefordelingsrør i kælder (3 etagers blokk), er udført som 1/2-2 1/2" stålrør. I beregningen er der anvendt en gennemsnitsrørstørrelse på 1 1/4". Rørene er ført under loft i kælder. I beregningen er der regnet med en gennemsnitlig isoleringstykkelse på 30 mm isolering. Varmefordelingsrør stigstrenge (3 etagers blokke) er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisoleret. Varmefordelings afgreningsrør (8 etagers blok) er udført som 1/2" stålrør og ført under loft i kælder. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Uisolerede ventiler, pumper m.v. (8 etagers blok),dn 25 i teknikrum. Indregnet ca. 8 stk Uisolerede ventiler, pumper m.v. (3 etagers blokke),dn 25 i teknikrum. Indregnet ca. 36 stk Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. På varmefordelingsanlægget 8 etagers boligblokken er monteret en automatisk modulerende pumpe af typen UPE /F fra Grundfos med en effekt på W. Som reservepupe er monteret en pumpe af typen UMS fra Grundfos, som er manuelt trinstyret, og har en maks effekt på 250 W på trin 3. På varmefordelingsanlægget i hver af de to 3 etagers blokke er monteret 2 automatisk modulerende pumper af typen UPE fra Grundfos med en effekt på W. Isolering af uisolerede ventiler, pumper m.v. i teknikrum med med 50 mm præfabrikerede ventilkapper. Forslag 9 og 14: Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Forslag 10: Efterisolering af hovedvarmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred.

11 SIDE 11 AF 15 Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Vedvarende energi Varmepumper På grund af en lav fjv. pris i området er det vurderet at varmepumper på nuværende tidspunkt ikke er rentabelt og derfor ikke medtaget som forslag. Solvarme På grund af en lav fjv. pris i området er det vurderet at solvarme på nuværende tidspunkt ikke er rentabelt og derfor ikke medtaget som forslag. Såfremt der ønskes et løsningsforslag evt. mht. etablering, økonomi og besparelser bistår vi selvfølgelig gerne med beregninen. El

12 SIDE 12 AF 15 Andre elinstallationer Vaskeri i kælder i 8 etagers blok. Vaskemaskiner: 5 stk. Nyborg HS 265 e, 4,6 kg, 7,8 kw 1 stk. Nyborg 1202 Electronic, 15,5 kg, 12,5 kw 1 stk. Electrolux W365H, 6,5 kg, 7,8 kw 1stk. Nyborg 903 e, 7,0 kg, 8,0 kw Tørretumblere: 2 stk. Nyborg 210T, 9,5 kw 3 stk. Nyborg T4250, 14,5 kw Centrifuger: 2 stk. Nyborg HE 39, 7,5 kw Strygerulle: Cordes CM 966, 11,95 kw Vaskerier i kældre i 3 etagers blokke. Vaskemaskiner: 2 stk. Nyborg HS 265 e, 4,6 kg, 7,8 kw Tørretumblere: 2 stk. Nyborg 210T, 9,5 kw Centrifuger: 2 stk. Nyborg HE 39, 7,5 kw Strygerulle: 2 stk. Nyborg 2314 S2, 7,2 kw Vand Toiletter Nyere 2-skyls klosetter af fabrikat Ifö. Armaturer Nyere 1-grebs håndvaske batterier. Nyere termostatisk brusebastteri, som fabr. Damixa TMC

13 SIDE 13 AF 15 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1971 År for væsentlig renovering: 1990 Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 41,88 kr. pr. m³ Fjernvarme: El: Fast afgift: 404,00 kr. pr. MWh 1,74 kr. pr. kwh ,21 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 2 værelses lejlighed kr.

14 SIDE 14 AF 15 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 3 værelses lejlighed kr. 2 værelses lejlighed kr. 4 værelses lejlighed kr. 1 værelses lejlighed kr. 2 værelses lejlighed kr. 2 værelses lejlighed kr. 4 værelses lejlighed kr. 2 værelses lejlighed kr. 3 værelses lejlighed kr. 3 værelses lejlighed kr. 3 værelses lejlighed kr.

15 SIDE 15 AF 15 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Firma: COWI A/S Adresse: Jens Chr. Skous Vej Århus Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Vestervang 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-529252-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 908,00 m³ koldt brugsvand 279 kwh el 1.130 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Klostervej 11 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-651224-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Rødovrevej 301 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-063307-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

198.764 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Sankt Thomas Alle 11 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Pebermyntevej 1 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-115205-002 Energikonsulent: Peter Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,73 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Peter Bangs Vej 91 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-093276-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Belysning i fællesarealer 30.404 kwh el 60.900 kr. 14.700 kr. 0,2 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Belysning i fællesarealer 30.404 kwh el 60.900 kr. 14.700 kr. 0,2 år SIDE 1 AF 10 Adresse: Hillerødgade 74 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-226131-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Bavnehøjvej 31 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-010347-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Dalstrøget 133 Postnr./by: 2870 Dyssegård BBR-nr.: 157-031465-013 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Nørregade 31 Postnr./by: 8464 Galten BBR-nr.: 746-000798-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Borgmester Jensens Allé 11 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-665798-006 Energikonsulent: Michael Gerhardt Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Bolystvej 1A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-048439-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere