Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december revideret den 6. marts Åbyhøj Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud"

Transkript

1 Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan

2 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor? Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge Fælles indsatser i Område Silkeborgvej Vores lokale indsatsområder Vores lokale indsatsområder nærmere beskrevet Kommunikation Fællesskaber for alle Pædagogisk IT Fakta om Åbyhøj Dagtilbud

3 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor? Den lokale udviklingsplan (LUP) er en samlet beskrivelse af de særlige indsatsområder, vi som dagtilbud vil arbejde med i Med LUP en gives et indblik i, hvor vi er på vej hen, og hvordan vi vil sikre, at vi når der til. Rammen for vores lokale udviklingsplan er først og fremmest de udviklings- og tilsynspunkter, som vi ved vores kvalitetssamtale i foråret 2014 har besluttet, at vi vil stille skarpt på. Men planen har samtidig til formål at tydeliggøre sammenhængen mellem vores lokale indsatsområder og de overordnede mål og rammer for Silkeborgvej og for Børn og Unge under ét. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge Med vedtagelsen af Budget 2015 og Kvalitetsrapporten for 2013 har byrådet besluttet, at Børn og Unge som samlet organisation skal investere i og styrke de tidlige, forebyggende indsatser 0-18 år samtidig med at vi skal effektivisere. Kvalitetsrapporten for 2013 viser, at de indsatser, Børn og Unge iværksætter i dag, gavner langt hovedparten af de aarhusianske børn og unge men samtidig, at der fortsat er en mindre gruppe børn og unge, hvis sociale baggrund har væsentlig negativ betydning i forhold til deres chancer senere i livet. Som supplement til Folkeskolereformen og Erhvervsskolereformens fokus på 6-18-årsområdet har byrådet derfor besluttet, at vi skal have et tilsvarende stærkt fokus på 0-6-årsområdet, hvor børnenes forudsætninger for at trives og fastholde en alderssvarende udvikling hele vejen gennem barndommen og ungdomslivet bliver grundlagt. Hvis alle børn skal have disse forudsætninger, er forældrene helt afgørende - og de forældre, der har brug for det, skal derfor have hjælp til selv at støtte deres barns tidlige udvikling. Samtidig skal Børn og Unge styrke det tidlige, forebyggende arbejde med en endnu mere målrettet understøttelse af børnenes udvikling af både kognitive og ikke-kognitive færdigheder. Det indebærer en tidligere og mere systematisk opsporing af de børn, der har brug for hjælp, fælles mål for de 0-6-årige børns udvikling, samt indsatser, som i højere grad end i dag baseres på viden om og opfølgning på, hvad der virker. Endelig skal Børn og Unge iværksætte en forstærket og målrettet indsats for de udskolingselever, der allerede har eller forventes at få sværest ved at komme i gang med en ungdomsuddannelse heriblandt de unge, som vil blive udfordret af de kommende adgangskrav til erhvervsuddannelserne. Parallelt her med har byrådet med Budget 2015 besluttet, at Børn og Unge (lige som resten af Aarhus Kommune) hen over skal finde effektiviseringer for gennemsnitligt 1 pct. om året, hvoraf vi som samlet afdeling kan beholde den halve pct. til geninvestering eller intern omprioritering. Hvis vi på én gang skal indfri disse politiske beslutninger, skal såvel effektiviseringer som geninvesteringer og omprioriteringer vælges med blik for kravet om, at vi samtidig investerer i og styrker de tidlige, forebyggende indsatser. Samlet set ændrer disse politiske beslutninger ikke ved de overordnede mål, Børn og Unge arbejder efter: Alle børn og unge skal fortsat trives, lære og udvikle sig, have gavn af og gavne det fællesskab, de er en del af. Med andre ord er vores opgave fortsat at sikre, at alle børn 3

4 og unge bliver så dygtige som de kan, at den negative betydning af deres sociale baggrund mindskes, og at de trives undervejs. Men det kræver, at vi i højere grad prioriterer og målretter de ressourcer, vi har til rådighed, at vi styrker den tidlige opsporing og det forebyggende arbejde, og at vi følger mere systematisk op på, hvad der kommer ud af vores indsatser. Endelig kræver det et tættere tværfagligt samarbejde om kerneopgaven både internt i Børn og Unge, og på tværs i Aarhus Kommune. 2.2 Fælles indsatser i Område Silkeborgvej Ud over vores egne lokale udviklingsambitioner samarbejder vi ligeledes med de øvrige dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomstilbud i Område Silkeborgvej på følgende punkter: 1. Relationel koordinering 2. Forebyggelsesstrategien Der henvises til Områdechefens strategipapir for område Silkeborgvej Vores lokale indsatsområder I forbindelse med opfølgning på vores kvalitetsrapport for 2013 har vi besluttet, at vi fremover vil sætte et særligt fokus på følgende i vores dagtilbud: Udviklings- og tilsynspunkter for 2014: Hjemmeside. Tilsynspunkt Kommunikation. Udviklingspunkt Fællesskaber for alle. Udviklingspunkt Pædagogisk IT. Udviklingspunkt Hjemmeside Tilsynspunkt Hjemmesiderne har de fleste vigtige informationer, er rimeligt brugervenlige og forholdsvis til at overskue. Den overordnede vurdering indikerer, at dagtilbuddets hjemmesider som helhed er nogenlunde overskuelige og brugervenlige. Dog anvendes den fælles menustruktur kun i mindre eller varierende grad, hvilket gør det sværere for brugerne at sammenligne med andre dagtilbud i Aarhus Kommune. Her til kommer at flere højt prioriterede og vigtige informationer ikke er lagt på hjemmesiden, ligesom der mangler opdatering af væsentlige oplysninger så som aktiviteter i de enkelte afdelinger. Dagtilbuddet har i perioden juni til september 2014 opdateret og justeret sin hjemmeside j.f. ovenstående. Hjemmesiderne vil løbene blive opdateret i et samarbejde mellem den enkelte pædagogiske leder i afdelingen og kommunikationsmedarbejderen i Dagtilbuddet Kommunikation Udviklingspunkt Dagtilbuddet benytter BørneIntra som kommunikationsredskab mellem afdelingerne, personaler, forældre, ledelse, sprogvejledere, administration mm. 4

5 Dagtilbuddet har fokus på Aarhus Kommunes overordnet kommunikationsstrategi og vil fremadrettet også benytte sig af Relationel koordinering. Fællesskaber for alle Udviklingspunkt Det er et grundlæggende princip i Aarhus Kommune, at alle børn og unge rummes og inkluderes og at børnene oplever sig værdsatte og anerkendte. Der er fokus på, at den negative betydning af social baggrund skal mindskes. Det sker blandt andet ved at skabe inkluderende miljøer, hvor der tages højde for familiernes / børnenes forskellige forudsætninger og deres måder at indgå i fællesskaber på. Pædagogisk IT Udviklingspunkt Dagtilbuddets 7 afdelinger har fået etableret trådløst netværk og indkøbt bærbar pc således, at medarbejderne uden om det administrative netværk har internetadgang og adgang til BørneIntra. Flere medarbejdere og pædagogiske ledere efterspørger yderligere IT-hardware til understøttelse af kommunikationen samt det pædagogiske arbejde, ligesom der på netværksmøderne for sprogarbejdet er efterlyst mulighed for indføring af Pædagogisk IT. Børns læring og udvikling i et 0 18 års perspektiv omhandler også, at vuggestuebørn og børnehavebørn får kendskab og erfaring med nutidens elektroniske medier for, at de nu og på sigt, bliver så dygtige som de kan. Byrådet har i forbindelse med sin behandling og vedtagelse af den overordnede og sammenskrevne kvalitetsrapport i 2014 sat fokus på: 1. Tidlig indsats 2. Uddannelse til alle For begge fokusområder er det gældende i Åbyhøj Dagtilbud, at disse ses ind i Dagtilbuddets kerneydelse om børns udvikling, trivsel og læring med et særligt fokus på udvikling af børnenes sociale- og personlige kompetencer. Om den tidlige indsats og uddannelse til alle arbejdes der i den pædagogiske praksis med: Inkluderende fællesskaber Overgang fra hjem til dagtilbud, samt fra dagtilbud til skole Forældreinvolvering og forældresamarbejde Innovationsprojekter Overgang fra hjem til dagtilbud og Legemetoder Dialogisk oplæsning Sprogvurdering, og sprogstimulerende miljøer Pædagogisk IT, som nyt udviklingspunkt Systematik omkring dokumentation og evaluering af læreplanstemaer Børns leg og aktiviteter I dagtilbuddet er der to innovationsprojekter omhandlende: Innovationsprojekter Overgang fra hjem til dagtilbud Legemetoder Projekterne evalueres februar

6 3 Vores lokale indsatsområder nærmere beskrevet 3.1 Kommunikation Vi benytter BørneIntra som kommunikationsredskab. Alle medarbejdere og forældre skal have nem adgang til relevante oplysninger, samt mulighed for, at kunne kommunikere internt og på tværs af afdelingerne. Med fokus på Aarhus Kommunes overordnet kommunikationsstrategi vil dagtilbuddet fremadrettet implementere Relationel koordinering idet vi ser, at der er kvalitativ effektivisering og rationalisering i, at have grundlæggende kendskab og indsigt i hinandens kompetencer, ansvar og opgaver. E: Den ønskede effekt Mål: At forældre, medarbejdere og ledelse får relevant og rettidigt information At kommunikationen internt / eksternt er præcis, faktuel, målrettet, anerkendende, imødekommende og fordomsfri. At der i dagtilbuddet er øje for, at kommunikere om interne og eksterne arbejdsopgaver og ser dette i sammenhæng med kvalitativ effektivisering og rationalisering Indikatorer: At forældre, medarbejdere og ledelse dagligt er orienteret Alle forældre, personaler og ledelse benytter BørneIntra som et vigtig kommunikationsredskab At kerneopgaven for alle er tydelig og kendt At informationerne opleves tilpas og nås ud til relevante parter At der opleves nem adgang til relevante dokumenter i et overskueligt mappe system Alle brugere oplever nem adgang til aktuelle og relevante oplysninger Y: De planlagte ydelser Relationel koordinering med: 1. Fælles mål 2. Fælles viden 3. Gensidig respekt 4. God, rettidig kommunikation og korrekt information 5. Tydelig delegering af kompetence, ansvar og opgaver Intern / ekstern kompetenceudvikling af IT-kendskab og brug af BørneIntra, samt betjening af Ipad Adgang til hardware, bærbar pc / Ipads i alle afdelingernes grupper Kompetenceudviklingen og adgangen til hardware vil understøtte dokumentationen, kommunikationen, formidlingen, forældresamarbejde samt det pædagogiske arbejde med indførelsen af Pædagogisk IT Formidling og dokumentation om det pædagogiske arbejde og aktiviteter, samt nyhedsbreve og praktiske oplysninger er tilgængelig på BørneIntra. O: Organisering af indsatsen Administration og Ledelse søger for at dagsordener, referater, politikker, principper, årsplaner, læreplaner og LUP findes på BørneIntra 6

7 Dagtilbuddets kommunikationsmedarbejder bistår dagtilbudslederen, ledelsesteamet og den enkelte afdeling, herunder afholdelse af lokale kurser og brugen af og vedligeholdelse af BørneIntra R: Konsekvenser for ressourcer Afsættes beløbsramme for indkøb af det nødvendige antal Ipads / bærbar pc. Personaleressourcer til vedligeholdelse / opdatering / kursusdeltagelse om BørneIntra Afsætte beløbsramme til afholdelse af kursusudgifter. Evaluering Evalueres i ledelsesteam, MED-udvalg, Bestyrelse i efteråret 2015 og endeligt på Dagtilbuddets strategimøde den 5 november Fællesskaber for alle I 2013 deltog dagtilbuddet i udviklingsprojektet Fællesskaber for alle (FFA), hvis formål var, at styrke personalets kompetencer i forhold til, at skabe inkluderende fællesskaber. Der blev i 2013 uddannet to inklusionsvejledere i dagtilbuddet. Alle afdelinger, på nær en var med i projektet. I maj 2014 er der blevet afholdt et møde for alle personaler som deltog i FFA for Åbyhøj Dagtilbud. Til dette møde var der udbredt ønske om, at lave et pilotprojekt med udvekslingsbesøg efter samme princip som FFA, internt i dagtilbuddet. E: Den ønskede effekt Mål: At alle børn er inkluderet At alle børn har gode relationer med andre børn At skabe øget samarbejde og kendskab til hinanden i dagtilbuddet Indikatorer: At vi via konkret tiltag ser aktivitet og kontakt mellem afdelingerne At nye ideer til inkluderende fællesskaber implementeres i afdelingerne At den enkelte medarbejder er på besøg, og har besøg i afdelingerne At vi ser børn der trives og skaber relationer / venskaber At kommende skolebørn på tværs af afdelingerne har kendskab til hinanden inden skolestart Y: De planlagte ydelser Det er et pilotprojekt som afvikles internt i dagtilbuddet Personaler er skiftevis på besøg, og vært i andre afdelinger, jævnfør principperne i FFA. At der i mødet mellem afdelinger er inspiration til, at tilrettelægge inkluderende fællesskaber. Videndeling og refleksion afdelingerne imellem. O: Organisering af indsatsen Inklusionsvejlederne og en pædagogisk leder udgør planlægningsgruppen, og laver overordnet plan for projektet. 7

8 I hver afdeling udpeges en ildsjæl som bliver kontaktperson mellem afdeling og planlægningsgruppen. Projektet skal afvikles i foråret 2015, og evalueres før sommerferien. I organiseringen vil der være fokus på: At det bliver tydeligt og enkelt hvad et besøg indebærer At projektet bliver gjort enkelt og nemt at gennemføre At det meldes ud i god tid hvornår besøgene skal forgå At fokus-emnet er aftalt før hvert besøg At den pædagogiske leder vurderer hvem i personalet der skal på udveksling At konkrete besøg aftales mellem de enkelte afdelinger (vært og besøgende) R: Konsekvenser for ressourcer Ressourcer fra decentrale midler / inklusionsmidler til vikardækning i forbindelse med besøg i hinandens afdelinger Evaluering Evalueres i ledelsesteamet på ledelsesteammødet i starten af maj Pædagogisk IT Der er fokus på indførelse og udvikling af Pædagogisk IT, samt anskaffelse af Ipads i alle afdelinger til: Ledelsen og kommunikationsmedarbejder Det pædagogiske arbejde Personalets kommunikation, dokumentation, formidling, forældresamarbejde og Internetadgang til f.eks BørneIntra Vi vil have beskrevet helt præcist hvad vi vil bruge Ipads til ift. De pædagogiske perspektiver. Bruges til at understøtte forståelse og oplevelser. Pædagogisk IT vil understøttet Aarhus Kommunes effektmål om at udvikle personligt robuste, livsduelige og kreative børn og unge, som har et højt fagligt niveau og er rustede til at møde fremtidens udfordringer Der pågår i øjeblikket i BU en afdækning af, hvordan vi bedst muligt sikrer en fremtidssikret IT-løsning til at understøtte det nye sprogvurderingsmateriale samt Læringshjulet E: Den ønskede effekt Mål: - Understøtte den førte pædagogik indenfor forskellige digitale medier. (Kamera, spillekonsoll, Ipads, Nintendo, billedbehandling). - Udbrede pædagogisk IT i et 0 18 års perspektiv - Aktiv læring, leg i dannelse, uddannelse frem passivitet bag skærmen - Dannelse indenfor kommende IT Forventninger Indikatorer - Børnenes udviser bevidsthed om IT og dens funktioner - Børnene udviser nysgerrighed, motivation og viden - Børnene udviser sociale kompetencer, ansvar og samarbejde Y: De planlagte ydelser IT ansvarlig og kyndig i hver institution 8

9 Adgang til elektroniske redskaber, Ipads og elektroniske lege- og læringsredskaber Der tages hensyn til børn med særlige behov i forbindelse med pædagogisk IT. IT til at understøtte børnenes udvikling og læring generelt O: Organisering af indsatsen Den enkelte institution er kursus ansvarlig. Der deltager som minimum 2 personaler i kursus inden Pædagogisk IT implementeres. Dagtilbud indkøber Ipads Der udpeges en IT-ansvarlig i hver afdeling. Opgave og ansvarsområde beskrives af den enkelte afdeling. Dagtilbuddet udformer en overordnet politik i forhold til brugen af pædagogisk IT. Sprogpædagogerne og sprogvejlederne inddrages i forhold til udarbejdelse af politikken Den overordnede politik drøftes i lederteam, forældreråd og bestyrelse De praktiske erfaringer med pædagogisk IT evalueres ud fra pædagogiske perspektiver og overvejelser. R: Konsekvenser for ressourcer Ressource ramme til indkøb af Ipads, Elektroniske lege- og læringsredskaber Personalekurser om Pædagogisk IT og de elektroniske medier. Evaluering Evalueres i den enkelte afdeling, jf. de forskellige tidspunkter for implementering og en aftalt periode med pædagogisk IT på 3 mdr. Der laves en samlet evaluering i Dagtilbuddet på Strategimødet i 1. kvartal

10 4 Fakta om Åbyhøj Dagtilbud Åbyhøj Dagtilbud syv institutionsafdelinger og en fællesafdeling 1. Dagtilbuddet er normeret til 370 børn og beskæftiger ca. 83 fastansatte. Budgetrammen er ca. 34 mio. kr. årligt. Dagtilbuddets hjemmeside findes på BørneIntra på adressen: Fællesafdelingen Åbyhøj Dagtilbud, Rosenstien 2, 8000 Aarhus C Åbyhøj Dagtilbud har kontorfællesskab sammen med Gl. Åby Dagtilbud på Rosenstien 2, 8000 Aarhus C. Her har Dagtilbudsleder og administration kontor og mødelokaler. Dagtilbudsleder: Steen Andersen Frøslev; Souschef: Jette Clausen Administration: Vibeke Lassen og Daniela Lot. (Pr. 1. juli 2015 vil dagtilbuddet have fællesadministrationen med Gammelgårdsskolen med adresse på Gammelgårdsskolen) Dagtilbuddets institutionsafdelinger: Vuggestuen Ved Æbletræet, Gammelgårdsvej 24a, 8230 Åbyhøj Normering: 36 vuggestuebørn. Pædagogisk leder: Jette Clausen Børnehuset Digterparken, Dr. Holsts Vej 52, 8230 Åbyhøj Normering: 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Pædagogisk leder: Gitte Christine Lauridsen Børnehaven Ryhaven, Ryhaven 114, 8210 Aarhus V Normering: 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Pædagogisk leder: Lone Sørensen Børnehaven Silkeborgen, Silkeborgvej 342, 8210 Åbyhøj Normering: 60 børn. Pædagogisk leder: Gertrud Bach Børnehaven Solnæs, Præstevangsvej 10, 8210 Aarhus V Normering: 26 børn. Pædagogisk leder: Naimah Haj-Ahmad Børnehaven Gammelgården, Åbyhøjvej 4, 8210 Aarhus V Normering: 40 børn. Pædagogisk leder: Klaus Folke Pedersen Børnehuset Klokkervej, Klokkervej 38, 8210 Aarhus V Normering: 26 vuggestuebørn og 63 børnehavebørn. Pædagogisk leder: Henrik Krebs Dollerup 1 Se organisationsdiagram på BørneIntra: 10

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skolens opgaver og formål

Skolens opgaver og formål BLÆRE SKOLE Skolens opgaver og formål Faktaboks Ledelse Adresse Forvaltningschef Elsemarie Lauvring Dagtilbuds & Skolechef Kirsten Jensen Skoleleder Niels Erik Jensen Skolevænget 2, Blære 9600 Aars Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det

Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kvalitetsrapport 2014 - Børneomra det Kolding Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning april 2015 Kvalitetsrapport for Børneområdet 2014 Kolding Kommune Side 1 Indhold Indledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere