Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen"

Transkript

1 Nr. 69 Marts 2007 Pen-Sam gentager succesen Den 20. april kan du igen gå til kamp mod sofaen, cigaretterne, kagerne og de overfl ødige kilo. Pen-Sam inviterer dig til at dyste med og mod dine kolleger i PenSamCup Læs mere på side 14.

2 Indhold Er du klar til årsmødet? 4-5 Pen-Sam's kunder får igen en af branchens højeste kontorenter 6-7 Kunderne vælter ind i det mobile pensionskontor 8-9 Ny brochure om Pen-Sam til serviceassistentstuderende Kunderådgiverne kan rådgive om det hele Gode råd om pension og skilsmisse Pen-Sam får nyt design og logo Pen-Sam Bank hæver indlånsrenten til 4% EU-dom åbner op for udenlandske pensionsselskaber 8... det bedste valg Når livet bliver længere Ny chance for at være med i PenSamCup Pen-Sam får klageansvarlig Kursus om pensionsordningerne er forbedret Bagsiden Nyt nummer af "Kig med" får velfærd som tema Redaktion: Lotte Mollerup (ansv.), Erik Dam An der sen, Charlotte Asgaard Andersen, Anne Sophia Hermansen Fotos: Masoud Shamseili Indholdet kan frit citeres med kildeangivelse Redaktionen sluttet den Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

3 10 Velkommen til årsmøde Nu er der ikke ret længe til årsmøderne, og vi glæder os til at mødes for at drøfte og tage stilling til de mange spændende og vigtige ting, der er på programmet. Velkomsten gælder også den nye forbrugergruppe i PMF- Pension og de nyvalgte forbrugergruppemedlemmer i Pensionsordningen af og Pensionsordningen for ledere, der i år deltager i deres første årsmøde. Det er rart at se, at medlemmerne har lyst til at være med til at arbejde for at udvikle pensionsordningerne Indførelse af nyt kriterium ved tilkendelse af invalidepension Den endelige beslutning om indførelse af arbejdsevnekriteriet ved tilkendelse af invalidepension i Pen-Sam står øverst på dagsordenen i år. Vi har arbejdet energisk på at få afklaret alle udeståender og skabe et godt grundlag, så vi nu forhåbentlig kan få sat punktum med en endelig beslutning i den sag. I PMF-Pension er der dog fortsat udeståender. Den nye forbrugergruppe vil få forelagt, hvad der indtil nu er sket og hvad der skal til, før en overgang kan ske. Frit omvalg i FlekSion Vi skal også se på erfaringerne med FlekSion indtil nu. Der bliver fremsat et forslag om at udvide og forenkle reglerne for omvalg i FlekSion, så kunderne i Pen-Sam Liv for fremtiden kan vælge om, når de vil. Ud over spørgsmålet om frit omvalg i FlekSion skal vi også drøfte andre nye muligheder - for eksempel at indføre produkter som ratepension og investeringsprofiler. 15 Ændring af valgregulativer Valgregulativerne skal der også tages stilling til, fordi strukturreformen og ændringer i FOA's afdelingsstruktur har medført, at beskrivelsen af valgkredsene ikke længere stemmer overens med virkeligheden. Valgkredsinddelingerne skal justeres, så de afspejler de nye strukturer. Samtidig vil nogle forbrugergrupper drøfte, om der herudover er behov for andre ændringer af valgkredsinddelingen - i forhold til at sikre en smidig valgproces og en fornuftigt fordelt repræsentation af alle områder. Gå og snak Glæd dig også til, at vi på seminaret prøver en ny facon på gruppearbejdet. Ud på eftermiddagen tager vi en "walk and talk". Det vil sige, at vi gruppevis går en tur, samtidig med at vi drøfter oplægget om FlekSion. For vi regner med, at frisk luft og bevægelse er en god måde at få friske tanker på. Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

4 Høj forrentning til kunderne Med kontorenter på op til 7,25% fik kunderne i Pen-Sam igen i 2006 en forrentning, der er blandt branchens højeste. Alt i alt kan kunderne i Pen-Sam glæde sig over at få forøget deres opsparing med næsten 3,3 mia. kr. i De over tre milliarder kroner består foruden kontorenten også af omkostningsog risikobonus (se ordforklaring). så vi har god basis for også at sikre kunderne gode resultater i de kommende år, understreger Palle Olsen. Reserverne kommer kunderne til gode 2006 er et af de år, hvor alle kunder i Pen-Sam kan glæde sig over at få deres opsparing forrentet med en kontorente, der er højere end investeringsafkastene efter skat. Det skyldes det såkaldte udjævningsprincip, hvor Pen-Sam sørger for at henlægge penge i gode år og omvendt trække på dem i mindre gode år, så kunderne hvert år kan få en god, stabil forrentning af deres penge. "Vi ligger nu for andet år helt i top med kontorenterne" siger direktør Palle Olsen Superafkast på ejendomme Afkastet på investeringer i 2006 i Pen-Sam Liv, PMF-Pension og de fire pensionskasser blev før pensionsafkastskat på mellem 2,0 og 5,0%. Især afkastene på fast ejendom ligger helt i top med afkast på op til 33% og i Pen-Sam Skade hele 52%. De gode afkast på ejendomme skyldes blandt andet en værdiregulering, der er baseret på, at vi er gået over til at opgøre ejendommene til markedsværdi baseret på konkrete ejendomsmæglervurderinger. Generelt er afkastene i 2006 dog ikke så flotte som i 2005, der var et særligt godt år. Afkastene i Afkast og kontorenter i % Høj kontorente - Resultaterne i 2006 har givet os mulighed for at give kunderne i Pen-Sam Liv og pensionskasserne en høj forrentning, siger direktør Palle Olsen. - Vi ligger nu for andet år helt i top med kontorenterne. Oven i den høje kontorente får kunderne i Pen-Sam Liv 650 mio. kr. i omkostnings- og risikobonus, og i PMF-pension er der 28 mio. kr. ekstra i bonus. Selv om kunderne får en høj kontorente, har selskaberne forbedret kapitalstyrken i løbet af året. - Vi har altså oven i købet styrket vores investeringsfrihed, Afkast ekskl. renteafdækninafdækning Rente- Afkast før Afkast efter Kontorente skat skat efter skat Pen-Sam Liv 6,1-2,3 3,8 3,3 - - FlekSion 7,2 0,0 7,2 7,00 - Ikke-FlekSion 6,1-2,8 3,3 6,00 PMF-Pension 5,5-3,5 2,0 1,7 3,01 Pkshj 7,5-3,5 4,0 3,7 6,25 Pkpor 7,1-2,1 5,0 4,6 6,25 Pktra 5,0-2,7 2,3 1,5 7,25 Pkamv 4,8-2,6 2,2 1,8 6,25 Forkortelser pkshj pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter pkpor pensionskassen for portører pktra pensionskassen for trafi kfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafi kselskab pkamv pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. 4 Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

5 2006 er præget af beskedne afkast på obligationer, fordi den stigende rente i løbet af året gav kurstab. Samtidig betød rentestigningen betydelige tab på renteafdækningerne. Heldigvis gav aktierne - især de danske - pæne absolutte afkast i 2006, hvilket sammen med ejendomsinvesteringerne trak det samlede afkast i vejret. Godt år for kunder på FlekSion For kunder på FlekSion blev investeringsafkastet i 2006 klart bedre, end for de øvrige afdelinger i Pen-Sam Liv. Det kan kunderne på FlekSion helt kontant se på deres opsparing, hvor de får en kontorente, der er 1% højere end de kunder i Pen-Sam Liv, som ikke er på FlekSion. - Vi ser nu tydeligt den positive effekt af, at vi i FlekSion har mulighed for at investere mere risikobetonet, fordi grundlagsrenten er 0%, forklarer direktør for det finansielle område Claus Asger Olsen. - På FlekSion har vi investeret mere i aktier, og det har bidraget til det højere afkast. Derudover påvirker det i 2006 afkastet i FlekSion meget positivt, at det her ikke er nødvendigt at have de renteafdækninger, som i år har trukket ned i det samlede afkast på de øvrige afdelinger. PMF-Pension opbygger kapitalstyrke I PMF-Pension, som Pen-Sam Liv købte den , er kontorenten mindre end i de øvrige selskaber. Det skyldes dels, at investeringsafkastet i 2006 ikke er så højt, og dels at selskabet har behov for at øge kapitalstyrken, så der fremadrettet er et investeringsmæssigt råderum. Ordforklaring Kontorenten gives på baggrund af årets investeringsafkast sammenholdt med størrelsen af reserverne i selskabet, der skal sikre at selskabet kan give en stabil forrentning hvert år. Nogle år kan kontorenten derfor være højere end investeringsafkastet, andre år omvendt. Omkostningsbonus er et beløb, kunderne får retur, når de faktiske administrationsomkostningerne har været lavere end det administrationsbidrag, der er blevet trukket af kundernes indbetalinger til pensionsordningerne. Omkostningsbonus gives ikke i pensionskasserne, hvor der ikke længere er nogen indbetaling. Risikobonus får kunderne, hvis selskabets faktiske udbetalinger til dækninger ved invaliditet og død er mindre, end de beløb kunderne i årets løb har betalt for at have disse dækninger. Årets resultater i selskaberne i Pen-Sam gruppen Pen-Sam Liv Resultatet i Pen-Sam Liv blev på 72 mio. kr. efter skat. Det er en halvering i forhold til resultatet på 146 mio. kr. i 2005, men er tilfredsstillende i forhold til markedudviklingen og den valgte risikoprofil. PMF-Pension I PMF-Pension er resultatet på 5 mio. kr. for 2006 en markant forbedring i forhold til 2005, hvor selskabet have et underskud på 49 mio. kr. Pen-Sam Skade I Pen-Sam Skade blev resultatet på 12 mio. kr. mod et resultat i 2005 på 24 mio. kr. Det forsikringstekniske resultat blev på -3 mio. kr. mod et resultat på 14 mio. kr. i Pen-Sam Bank Pen-Sam Bank fik i 2006 et mindre tilfredsstillende resultat. Resultatet blev på -5,8 mio. kr. efter skat mod et positivt resultat på 31,3 mio. kr. i Resultatet er især påvirket af renteudviklingen, som - i kombination med bankens store indlånsoverskud - har resulteret i lavere netto renteindtægter og større kurstab på værdipapirbeholdningen m.v. end forventet. Pensionskasserne I pensionskasserne kom årets resultater efter skat til at ligge på små 6 mio. kr. i pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. og pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab, mens resultatet i pensionskassen for portører blev på 41 mio. kr. og 345 mio. kr. i pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter Pen-Sam Holding koncernen I Pen-Sam Holding blev årets resultat 66 mio. kr. efter skat, hvilket er tilfredsstillende. Koncernens balance er steget med 32% fra 2005 til Afkastet på investeringer blev 4,5% før skat på koncernniveau. Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

6 Du kan finde mere information om det mobile pensionskontor på Det mobile pensionskontor op i gear Det kører for det mobile pensionskontor. Antallet af kunder er rekordhøjt, og det skyldes, at Pen-Sam har justeret lidt på konceptet. Det mobile pensionskontor er snart på vej til København, og med sig har det en lang række positive oplevelser fra hele landet. Tilgangen af kunder har været stigende, og mens kontoret tidligere fik besøg af otte kunder dagligt, ligger gennemsnittet i dag på 22. Pia Madsen, marketingchef i Pen-Sam forklarer den styrkede tilgang med en finjustering af konceptet. - Vi har lavet lidt om på det materiale, vi sender ud til kunderne. I stedet for at fortælle dem, at de er velkommen til at komme forbi og få rådgivning om FlekSion, byder vi dem nu på en kop kaffe og en snak om deres pension generelt, fortæller hun. Fra valgsted til pensionskontor For det har i høj grad været det, som kunderne har efterspurgt. Mange, der har besøgt kontoret, har ikke kun ønsket rådgivning om FlekSion, men også spurgt ind til deres pension og økonomi generelt. - Det er den ene side af sagen. Kunderne har efterspurgt generel rådgivning. Den anden er, at det langtfra er alle, som forstår ideen bag FlekSion. Derfor har det også været vanskeligt for dem at tage stilling til, om de ville have det eller ej, og det skulle de i det oprindelige koncept, siger hun og henviser til, at det mobile pensionskontor før i tiden hed det mobile pensionsvalgsted. "Hvor meget har jeg, og hvor meget får jeg, når jeg går på pension?" Hvor meget får jeg? At justeringen har virket, kan direkte aflæses på antallet af kunder i butikken. Antallet af besøgende var en enkelt dag oppe på 31, fortæller sektionschef Helle Paludan-Müller, som yder rådgivning i det mobile pensionskontor, når det gæster Farum og Vordingborg. - Det er typisk kunder mellem 50 og 60 år, der besøger os. De er begyndt at tænke på deres alderdom og vil gerne vide: Hvor meget har jeg, og hvor meget får jeg, når jeg går på pension? Nogle tror, at de får beløbet udbetalt som engangsbeløb, og så får de sig en overraskelse. Andre vil bare gerne vide, om de er dækket godt nok, og så gennemgår vi deres dækninger og undersøger, om de i dag indbetaler tilstrækkeligt til det, der er relevant for dem. Hun fortæller videre, at det hører til sjældenhederne, at der dukker kunder op mellem 20 og 30 år, og det skyldes, ifølge Pia Madsen, at den aldersgruppe i reglen ikke er begyndt at tænke på pension. Pension, forsikring, bank Fremadrettet vil det mobile pensionskontor yde en endnu mere bred rådgivning. - I dag orienterer vi kort om banken, men vi yder ikke rådgivning om kundernes muligheder med Pen-Sam Bank. Vores kunder kan se frem til en mere tværgående rådgivning, der ikke kun giver dem realistiske tal på, hvad de kan vente sig, når de går på pension, men som også rådgiver dem om det liv, de lever her og nu, fortæller Helle Paludan-Müller. - Personlig rådgivning giver stor værdi til kunderne. Det er min erfaring fra de 1½ år, vi har kørt rundt med det mobile pensionskontor. Derfor er det kun glædeligt, at flere nu er begyndt at benytte sig af det gratis tilbud, slutter hun. 6 Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

7 Kunde i det mobile pensionskontor: "Jeg har en forpligtelse til at vide " Jesper Priskorn har besøgt det mobile pensionskontor. Han er formand for FOA Psykiatri i Århus, tillidsrepræsentant og forbrugergruppemedlem i Pensionsordningen for social- og sundhedsgrupper. Hvorfor besøgte du det mobile pensionskontor? - Det gjorde jeg af flere forskellige grunde. Jeg ville først og fremmest sikre mig, at jeg har styr på min pension. Læser jeg tallene rigtigt, og indbetaler jeg til de rigtige ting? Dernæst er jeg jo tillidsrepræsentant og forbrugergruppemedlem, så jeg følte, at jeg havde en forpligtelse til at vide, hvad det mobile pensionskontor har at byde på. Hvad kan vi gøre for at blive endnu bedre? - Jeg ved ikke, om det er muligt, men jeg kunne godt tænke mig at få en fuldstændig pensionsoversigt, hvor samtlige pensionsindbetalinger er medtaget. Både dem til Pen-Sam, til ATP og til min bank. For jeg kunne godt tænke mig at vide helt præcist, om jeg samlet indbetaler nok til at opretholde den levestandard, jeg har i dag og om jeg evt. skal indbetale mere. Hvor meget pension får jeg, hvis jeg, der i dag er 50 år, går på pension som 62-årig i stedet for som 68-årig, og hvor meget mere skal jeg i så fald indbetale i dag for at leve godt til den tid? - Det er den ene ting. Den anden er, at det måske kunne være en idé at bestille tid til rådgivning i det mobile pensionskontor. Der var mange mennesker, så vi måtte stå lidt i kø. Men det ændrer ikke ved, at jeg fik en meget positiv oplevelse af at komme der, og at jeg fik svar på de mest grundlæggende spørgsmål. Køreplan for Pen-Sam's mobile pensionskontor Aabenraa 5. og 6 marts FOA - Fag og Arbejde, Aabenraa afdeling, Bjerggade 4 H, 6200 Aabenraa Aabenraa 7. marts Aabenraa sygehus, Egelund 10 (P-plads ved personaleindgang), 6200 Aabenraa Tønder 8. marts Tønder sygehus, Carstensgade 6-10 (P-plads ved teknisk afdeling), 6270 Tønder Løgumkloster 12. marts Plejehjemmet Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, 6240 Løgumkloster Tinglev 13. marts Offentlig P-plads ved Tinglev Svømmebad, Nørreagervej 54, 6360 Tinglev Padborg 14. og 15. marts Offentlig P-plads ved Bov Rådhus, Plantagevej 4, 6330 Padborg Gråsten 16. marts Offentlig P-plads ved Gråsten rådhus, "Centerparkeringen", Ringgade, 6300 Gråsten Sønderborg 19. marts FOA - Fag og Arbejde, Sønderborg afdeling, Damgade 104, 6400 Sønderborg Sønderborg 20. marts Sønderborg Sygehus, Sydvang 1, P-plads ved teknisk afdeling, Prins Henriks Avenue, 6400 Sønderborg Nordborg 21. marts Tangshave Bo- og Aktivitetscenter, Tanghaven 1, 6430 Nordborg Vojens 26. og 27. marts FOA - Fag og Arbejde, Vojens afdeling, Vestergade 13 C, 1., 6500 Vojens Gram 28. marts Offentlig P-plads på Torvet (foran det tidligere posthus), 6510 Gram Rødekro 29. marts Rødekro Ældrecenter, Funkevej 9 A, 6230 Rødekro Vamdrup 30. marts Elim Plejehjem, Villagade 2, 6580 Vamdrup Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

8 ... det bedste valg "Pen-Sam det bedste valg" Det er navnet på en ny brochure, som alle serviceassistentstuderende snart vil få i hånden. Den er udarbejdet i samarbejde med FOA, kost- og servicesektoren, og oplyser om de muligheder, serviceassistenterne har, hvis de vælger at have deres pensionsordning i Pen-Sam. - Og det centrale ord er netop vælger, understreger ekspeditionssekretær Peter Røndum, der har været med til at udarbejde brochuren. - Når de bliver ansat som erhvervsuddannet serviceassistent, skal de vælge, hvor de vil have deres pensionsordning. Deres valg afgør samtidig, hvilket fagforbund, som har forhandlingsretten for dem, siger han. Det betyder, at vælger de at have deres pension hos Pen-Sam, bliver FOA deres fagforbund. Vælger de pension i Pension Danmark, vil 3F være deres fagforbund. - Tager de ikke selv stilling til pensionen, bliver de automatisk optaget i PensionDanmark, hvis de er erhvervsuddannet serviceassistent. Hvis de er merituddannet eller er ansat i Københavnsområdet, bliver de automatisk optaget i Pen-Sam, siger Peter Røndum og tilføjer, at der er tale om en helt ny tilgang. - Vi er på vej med mere gennemskuelige pensionsordninger og arbejder i forvejen meget med forenkling. Brochuren kan betragtes som en slags pilot bliver den positivt modtaget, Om valg af pensionsordning for erhvervsuddannede serviceassistenter serviceassistenter på sygehuse (merit-uddannede) vil vi selvfølgelig kigge på andre målgrupper, for alle vores kunder, også de potentielle, har krav på at kende deres muligheder. Brochuren informerer bredt om en arbejdsmarkedspension hos Pen-Sam, men også om bank, bolig og forsikring. Den indeholder desuden et eksempel på, hvad en ny serviceassistent får for pengene, hvis hun (eller han) via arbejdsgiver indbetaler kroner om måneden. Du kan se flere eksempler på Vi ser på dit behov hele vejen rundt Pen-Sam er ikke bare et pensionsselskab. Pen-Sam er også bolig, bank og forsikring, og det har kunderne heldigvis opdaget. Derfor spørger de om meget andet end pension, og det stiller krav til bredden af vores kunderådgiveres viden. Det fortæller Berit Becker Nielsen, der er chef for Pen-Sam's sektion for Kursus & Uddannelse. For at imødekomme behovet for mere tværgående rådgivning har Berit Becker Nielsen samt et nøje udvalgt team netop udviklet et uddannelsesprogram sammen med konsulentfirmaet Implement. Programmet, der kaldes Ekspedition KundeRELATIONen, giver kunderådgiverne et bredt 8 Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007 kendskab til Pen-Sam's produkter, så de i større eller mindre grad kan rådgive indenfor alle produktområderne. - Helt overordnet handler uddannelsesprogrammet om nærhed til kunden. Målet er, at de skal kunne genkende os og se, at vi gør en forskel for dem på deres præmisser, forklarer hun. Segment-undervisning Og for at kunne yde den optimale rådgivning er det desuden vigtigt at vide, hvem det er, der er i telefonen eller sidder overfor en. - Der er stor forskel på vores kunder, fordi de dækker en meget stor aldersgruppe. Det betyder for eksempel noget, om vi taler med en kunde på 20 år, der lige er kommet ud på arbejdsmarkedet. Eller om det er én på 60 år, som snart skal forlade det. For det er mennesker i forskellige livsfaser og med forskellige behov. Kunderådgiverne bliver derfor ikke kun undervist i Pen-Sam's produkter, men også ud fra en model, der giver dem indsigt i de forskellige livsfaser og i de behov, der er knyttet til dem. - Modellen giver vores rådgivere et udgangspunkt for at kunne danne sig et billede af den, de taler med. Ad den vej kan de yde endnu mere kvalificeret rådgivning, tilpasset og målrettet den enkeltes behov, siger Berit Becker Nielsen.

9 Gode råd om pension og skilsmisse Ved årsskiftet trådte de nye regler for deling af pension ved separation og skilsmisse i kraft. Reglerne gør, at alle bør overveje, om de vil kunne klare sig for deres egen pension i tilfælde af, at deres ægteskab går i stykker. Hovedprincippet i de nye regler er, at hver part ved en skilsmisse kan beholde sin egen pension, hvis størrelsen af den er "rimelig" set i forhold til den indtjening, man har. Kun kompensation i særlige tilfælde Har du den mindste indtægt og opsparing, kan du altså kun i ganske særlige tilfælde kræve at få pensionspenge af din tidligere ægtefælle, hvis I bliver skilt (se boks). Et godt råd Et godt råd er derfor, at begge parter i et ægteskab tænker på, om de kan klare sig for deres egen pensionsopsparing, hvis de skulle blive skilt. Synes du ikke, din egen pension er stor nok, bør du derfor overveje at spare mere op til pension, eller indgå en ægtepagt, der sikrer en mere ligelig fordeling. Du kan spare mere op i Pen-Sam Hvis du selv vil spare mere op, kan du kontakte Pen-Sam's kunderådgivere på telefon og høre nærmere om dine muligheder for ekstra opsparing i Pen-Sam. Vær dog opmærksom på, at hvis du opretter en ekstra-opsparing med henblik på at sikre dig pensionsmæssigt ved skilsmisse, så bør du samtidig spørge en advokat, om det er nødvendigt at få lavet en aftale om særeje (en ægtepagt) for din ekstra-op- sparing. Ellers kan du risikere at skulle dele din ekstra-pension ved skilsmisse. Har du den mindste pension, kan du ved skilsmisse have ret til et beløb fra din ægtefælle: - Hvis du i perioder har gået hjemme og passet børn, eller har arbejdet på deltid af hensyn til familien - Hvis der er indbetalt urimeligt meget til din ægtefælles pensionsopsparing (og ægteskabet har været længere end 5 år) - Hvis du har været hjemmegående i en stor del af ægteskabet (og ægteskabet har varet længere end 15 år, og du ikke selv har indbetalt til en pensionsordning). Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

10 Pen-Sam skifter udseende til foråret Visionen i Pen-Sam's strategi er, at vi kender kunderne, og de kender os. Det betyder blandt andet, at kunderne skal have lettere ved at genkende os. Derfor er der blevet lavet et nyt design og nyt logo, der skal medvirke til at skabe en større genkendelighed på tværs af Pen-Sam's selskaber. Styrket identitet Det er ikke nok med en flot indpakning - indholdet skal naturligvis også være i orden. Derfor skal Pen-Sam's identitet styrkes blandt andet gennem målrettet og letforståelig kommunikation. Pen-Sam skal have en tæt relation til sine kunder, og den service Pen-Sam leverer, skal målrettes den enkelte kundes behov. Kunderne skal vide, at de får en personlig rådgivning, og at vi kan tilbyde dem en bred vifte af finansielle produkter ud over deres arbejdsmarkedspension. Kort sagt handler det om at give kunderne en klar oplevelse af, at hos Pen-Sam er hver kunde vigtig. Som et led i dette skal kunderne fremover se og opleve os på en ny måde. Det er for eksempel mere vigtigt, hvad kunden har hørt, end hvad vi har sagt. Og det er mere vigtigt at se på, hvilke behov og ønsker kunderne har, frem for hvad vi synes, de burde have af behov og ønsker. Kort sagt skal vi sætte kunden i centrum i alt, hvad vi gør. I løbet af foråret vil du derfor opleve, at Pen-Sam skifter logo og farve. Første gang er i forbindelse med årsmøderne. Derudover vil årsrapporterne for Pen-Sam også være i det nye design, og herefter vil det nye logo og design øbende blive taget i brug. Pen-Sam Bank hæver indlånsrenten til 4% på højrentekonti Pen-Sam Bank giver nu alle sine kunder mulighed for at få mere ud af deres penge. Banken hæver indlånsrenten fra 3% til 4% på sin højrentekonto. "Vi har længe kunnet tilbyde vores kunder en af de højeste indlånsrenter i landet. Det har vi været stolte af, og sådan ser vi gerne, at det fortsætter. Derfor følger vi nu den generelle markedsudvikling og hæver renten til gavn for vores kunder," udtaler Charlotte Stokkebye, direktør for Kundeområdet i Pen-Sam. Charlotte Stokkebye understreger, at Pen-Sam Banks kunder kan indsætte fra til kroner på højrentekontoen, og at kunder, der i forvejen har over kroner stående, automatisk får glæde af rentestigningen. "Vores kunder skal med andre ord ikke foretage sig noget aktivt. Vi sørger for, at deres penge bliver mere værd," siger hun. Der er rentegaranti gældende til og med 31. maj 2008, og der kan frit hæves fra højrentekontoen. Kunder, som endnu ikke har en højrentekonto, kan oprette en fra i dag og frem til den 15. april Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

11 Danmark har tabt EU-sag om pensionsbeskatning EF-Domstolen i Luxembourg har pålagt Danmark at åbne det danske pensionsmarked mere op for udenlandske pensionsselskaber. Dommen gjorde det klart, at danske kunder hos udenlandske pensionsselskaber skal have samme fradragsmuligheder som kunder i danske pensionsselskaber. Sagen kort: EF-Domstolen i Luxembourg har dømt Danmark for at gøre forskel på danske og udenlandske pensionsselskaber, fordi pensionsindbetalingerne kun er fradragsberettigede, hvis ordningen er oprettet i et pensionsselskab i Danmark. De nuværende danske regler giver folk ret til et skattefradrag for pensionsindbetalinger til danske selskaber. Til gengæld betaler alle løbende 15 procent i skat af afkastet af pensionsindbetalingen, mens pensionsudbetalingen som hovedregel beskattes som indkomst. Fradragsretten gælder ikke, hvis man indbetaler til en ordning etableret i udlandet. De danske skattemyndigheders argument er, at staten ikke kan være sikker på, at der bliver betalt dansk skat af de løbende afkast og ved udbetalingen hos de udenlandske pensionsselskaber. EU- Kommissionen mener derimod, at reglerne er til skade for den frie konkurrence. Hvorfor tabte Danmark? EF-Domstolen fastslog, at de danske regler for pensionsbeskatning er en hindring for, at udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber etablerer sig i Danmark. Dermed afholdes danskere fra at lave udenlandske pensionsordninger på grund af manglende mulighed for skattefradrag. Samtidig fastslog domstolen at reglerne hindrer arbejdskraftens og kapitalens frie bevægelighed, hvilket er i modstrid med reglerne i det indre marked. Hvilke konsekvenser kan dommen få for myndighederne? Dommen får først konsekvenser, når der er vedtaget en lovændring i Danmark. Skatteminister Kristian Jensen har bebudet et lovforslag i løbet af foråret, der skal sikre, at der gives fradrag til udenlandske selskaber og samtidig sikre en effektiv beskatning af afkastet og den senere udbetaling. Herefter skal loven vedtages i Folketinget, før det er muligt at få fradrag på pensionsindbetalinger til udenlandske selskaber. Hvad er konsekvenserne for forbrugerne? Det er uvist præcist, hvilke konsekvenser EU-dommen får for forbrugerne, men flere eksperter venter nye og anderledes pensionsprodukter. De udenlandske selskaber har nemlig en række nye pensionsprodukter på hylderne, ligesom flere formentlig vil forsøge at lokke danske kunder til sig med løfter om lave administrations- og fondsomkostninger. Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

12 Når livet bliver længere Den del af livet, hvor vi går på arbejde, er blevet kortere. Det har ført til ændringer i både efterløn, folkepension og arbejdsmarkedspension. Vores arbejdsliv er blevet kortere. Det er det, fordi vi uddanner os i længere tid end før, og fordi mange forlader arbejdsmarkedet tidligt, for eksempel ved at gå på efterløn. Samtidig bliver pensionistlivet også længere, fordi vi generelt bliver ældre. Kvinder kan i dag forvente at leve næsten 3 år mere, end de kunne for 10 år siden, mens mænd har lagt godt 2 år til levetiden. Og forventningen er, at levetiden stiger yderligere i de kommende år. Oveni kommer, at balancen mellem dem der forsørger, og dem der skal forsørges, bliver rykket. Der bliver færre danskere i den arbejdsdygtige alder i forhold til antallet af ældre. Pengene skal strække længere Det koster noget, at vi lever længere. Både når vi skal have folkepension i længere tid, og hvis vores egen pension skal strække til flere år. Det er der grundlæggende tre mulige løsninger på: enten skal de samme penge strække længere (folkepension og udbetalinger fra pensionsordningerne bliver mindre) eller vi skal betale mere (højere skat og større indbetaling til pensionsordningen) eller vi skal gå på pension senere (pengene skal strække kortere og vi indbetaler i flere år) Velfærdsforliget skal få os til at arbejde længere Med velfærdsforliget fra sidste år har politikerne valgt at satse på, at vi skal gå på pension senere. Velfærdsforliget sigter på, at vi kommer til at øge længden af vores arbejdsliv. Tidspunktet for, hvornår vi kan gå på efterløn og få folkepension bliver fra 2019 gradvist hævet med 2 år (se figur). 12 Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

13 Minimumsalder for udbetaling af egen pension bliver også hævet Også starttidspunktet for, hvornår man tidligst kan få udbetalt sin egen arbejdsmarkedspension, bliver hævet fra de nuværende 60 år, så den kommer til at følge aldersgrænsen for efterløn (se figur). Der bliver dog en overgangsordning, så de der allerede er med i en pensionsordning, vil kunne få udbetalt pensionen fra de fylder 60 år som hidtil. Længere arbejdsliv giver råd til længere levetid Det er Pen-Sam's erfaring, at mange af vores kunder i disse år vælger at holde op med at arbejde og indbetale pensionsbidrag, når de har mulighed for at gå på efterløn. Forhøjelsen af efterlønsalderen kan derfor komme til at betyde, at der vil blive indbetalt til pension i lidt flere år end hidtil. Det vil naturligvis give højere pensioner. Viser det sig at blive en realitet, at levetiden stiger i fremtiden, skal man have alderspension i en længere årrække end hidtil, og så skal der spares mere op inden pensioneringen. Pen-Sam's beregninger viser, at hvis en 60-årig kvinde væl- ger at udskyde pensioneringen fra det 60. år til det 62. år - og indbetaler pensionsbidrag indtil pensioneringen - vil opsparingen stige så meget, at der vil være dækning for, at levealderen stiger med ca. 5 år. Det holder i længden, men kan vi holde til det? I forhold til sikring af ydelserne fra velfærdssamfundet og fra pensionsordningerne, ser det ud til at være en effektiv medicin at øge længden af arbejdslivet. Men der er et "men". Forudsætningen er, at vi kan holde til flere år på arbejdsmarkedet, og det er ikke givet, at alle kan det. Særligt blandt vores kunder risikerer nogle at være så nedslidte, at de ikke kan opfylde kravet til en højere aldersgrænse for efterløn og pension. I så fald fører en udskydelse af efterløns- og pensionsalder til udbetaling af flere invalidepensioner fra pensionsordningerne og til et øget pres på offentlige ordninger som fleksjob eller førtidspension. Det vil gøre indhug i de forventede økonomiske gevinster ved ændringerne. Og de af vores kunder, som måske ikke klare at være på arbejdsmarkedet i flere år, vil blive ringere stillet. Større krav til godt arbejdsmiljø og forebyggelse Den højere efterløns- og pensionsalder skaber behov for, at arbejdsgiverne sørger for at satse betydeligt mere på at arbejde med forebyggelse af nedslidning gennem tilrettelæggelse af et bæredygtigt arbejdsliv for medarbejderne. I Pen-Sam vil vi derfor også fortsætte vores arbejde med at skabe opmærksomhed og tilskyndelse i forhold til forebyggelse. Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

14 Dyst med dine kollegaer om et liv med større overskud Tag kampen op mod sofaen, cigaretterne, kagerne og kiloene. Pen-Sam udfordrer dig til at deltage i forebyggelseskampagnen PenSamCup Ligesom sidste år handler cuppen om at samle et hold og konkurrere i en eller flere af de tre kampdiscipliner Smid Kilo, Mere Motion og Stop Rygning. I 2006 formåede en SOSU-assistent fra Brønshøj at tabe sig godt 21 kilo, mens et hold kvinder fra Sæby tog en skridttæller på og gik hele vejen til Sydeuropa og tilbage igen mens de var på arbejde. Samtidig sagde en pedel fra København farvel til et liv med 40 cigaretter dagligt og fik råd til at tage på sommerferie for første gang i 21 år. Du kan gøre det samme! Det kræver bare, at du og dine kolleger har mod på at tage kampen op mod uvanerne og er parat til at gøre jeres liv sundere og sjovere. Konkurrencen starter 20. april, og varer frem til 15. juni. Du kan allerede tilmelde dig nu. Sådan foregår det Tilmeld dig alle hverdage mellem kl og på telefon Ved tilmelding skal du opgive navn, adresse, telefonnummer, fødselsdag og holdnavn. Dit hold behøver ikke at tilmelde sig samlet. I kan også vælge, at hver deltager tilmelder sig enkeltvis, selv om I er på samme hold. I skal blot huske at opgive jeres fælles holdnavn. Det kan du vinde Der er præmier til pladsen af konkurrencen og til de første 100 personer, der tilmelder sig. Vindere af læserundersøgelse i Pen-Sam Nyt 68: Pen-Sam Nyt udskrev i sidste nummer en læserundersøgelse. Vi siger tak for de mange besvarelser, som vil indgå i vores redaktionelle udvikling af bladet. De fem vindere af en wellnesskurv er: Gitta Brams, Flemming Vagn Bøgvad, Finn Herluf Andersen, Per Westergaard Knudsen og Kurt Nøhr Pedersen. 14 Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts 2007

15 Carsten Kjellerup ny klageansvarlig i Pen-Sam fra 1. april 2007 Pen-Sam får en klageansvarlig fælles for alle selskaberne. Finanstilsynet stiller krav om en klageansvarlig for at sikre, at kunderne altid har en let tilgængelig adgang til at klage. Som klageansvarlig har Pen-Sam udpeget Carsten Kjellerup. Carsten Kjellerup har tidligere været chef for juridisk afdeling i Pen-Sam, men beskæftiger sig ikke længere med kundesager og klager. Han har derfor ikke tidligere set sagerne og kan uvildigt vejlede kunderne i deres klagesag. Han er desuden permanent medlem af Ankenævnet for forsikring. Pen-Sam's hjemmeside vil derfor pr. 1. april indeholde en klar henvisning til, hvor og hvordan en kunde retter henvendelse til den klageansvarlige, således at det er klart, hvordan den klageansvarlige fungerer. Pen-Sam Nyt bringer i næste nummer mere information om funktionen. Nyhed: Pen-Sam kurser på en ny måde KURSUS tilbud 2007 Vores kursus til forbrugergruppemedlemmer, suppleanter og tillidsmænd er fra i år blevet delt op i to moduler. Modul 1 er et 2-dages kursus, som giver en grundlæggende viden om pensionsordningerne, deres indhold og virkemåde. Modul 2 er et overbygningskursus på 1 dag, der giver en større viden om pensionsordningerne og pensionsområdet i øvrigt. Tillidsrepræsentanter fra PMF-Pension har allerede prøvekørt det nye Modul 1 kursus og var meget begejstrede. Alle FOA afdelinger har for nylig fået tilsendt en brochure om kurset. Vil du høre nærmere om dette kursus eller Pen-Sam's øvrige kursustilbud, kan du ringe til "Kursus & Uddannelse" i Pen-Sam på telefon Her kan også bestilles flere eksemplarer af kursusbrochuren. Pen-Sam Nyt Nr. 69 Marts

16 Kan vi tale om velfærd for den enkelte? Pen-Sam udgiver her i foråret Kig med for tredje gang. I år er temaet velfærd, og magasinet indeholder mange tanker til eftertanke om det "at færdes vel". Blandt andet stiller direktør Helen Kobæk skarpt på en ny tendens i Danmark. Vi er begyndt at tale om velfærd - for den enkelte. Men kan vi det, spørger hun, for er velfærd ikke et kollektivt begreb? Du kan også glæde dig til at læse om tv-værten Ouafa Rian fra DR2, om den tidligere Laban, Ivan Pedersen, og til et helt nyt essay af Shadi Angelina Bazeghi, der vandt Berlingske Tidende og Gyldendals litteraturpris "Nye stemmer" i Hun skriver blandt andet i Kig med: Det er forrykt, det er forrykt, tænker jeg, at nære så megen mistro til sine medmennesker. Jeg indser, at jeg er blevet indoktrineret af al den snak, jeg har lagt øre til i løbet af mit voksenliv, om velfærdsmennesket, der bare vil have det hele serveret. Herudover bidrager indenrigsog sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med sin personlige mening om udviklingen i dansk velfærd, og det samme gør Muskelsvindsfondens to frontfigurer, formand Evald Krogh og næstformand Ditte Guldbrandtsen. Men læs meget mere i midten af maj, hvor Kig med ligger i din postkasse... Pen-Sam Jørgen Knudsens Vej 2 Postboks Farum Telefon Telefax Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr Pen-Sam Aalborg Hobrovej 42 C, Aalborg Pen-Sam Århus Nørreport 26, Århus C 69 pensionskassen for portører CVR-nr pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab CVR-nr pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. CVR-nr PMF-Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr Pen-Sam Holding A/S CVR-nr Pen-Sam Bank A/S CVR-nr Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab CVR-nr Pen-Sam Esbjerg Frodesgade Esbjerg Pen-Sam Odense Sdr. Boulevard Odense C Pen-Sam Vordingborg Valdemarsgade Vordingborg Hillerød Grafisk

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18

Forsikring. Tema. Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19. Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side 18 Nr. 7 - November 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Skal og må arbejdsgiveren blande sig i din sundhed side 6-19 Den nye kostpyramide vender tingene på hovedet side

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere