Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast"

Transkript

1 Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Arbejdstilsynet ved John Graversgaard og Mads Simonsen har besøgt centret d. 1., 2. og 3. marts Endvidere har Mads Simonsen besøgt centret d. 22. februar. Ved besøgene blev der talt med ledelse, ansatte, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentanter. Baggrund Centret er blevet etableret d. 1. juli 2010 som en helt ny organisation. Forud er gået en proces med politisk beslutning i byrådet om at flytte de eksisterende 4 afdelinger i socialcentrene Nord, Syd, Vest og Centrum sammen i et center. Planen implementeres selv om de ansatte stadigvæk er i de gamle centre og endnu ikke er flyttet sammen. Flytningen forsinkes på grund af ombygning af lokalerne på Marselis Boulevard 179, og der er ikke sket en samlet indflytning på den nye adresse. De fleste er flyttet ind i starten af dec og de sidste i jan Den interne dannelse af afdelinger er derfor blevet forsinket, og der har i udstrakt grad været anvendt adhoc-løsninger. Endvidere er der samtidig med flytningen indført et nyt sagssystem, og næsten alle har fået nye sager. Pt. er der nu ca. 72 ansatte inkl. vikarer og løntilskudsansatte. Afdelingen har Lisbeth Ravn som centerchef, og er opdelt i 5 afdelinger:. Modtagelsen. Børnegruppen. Ungegruppen gruppen. Aflastningsgruppen. Grundlag for afgørelsen Datagrundlag: februar Gruppesamtaler med børnegruppen og gruppen marts Gruppesamtaler med mellemledergruppen, modtagelsesgruppen og aflastningsgruppen marts Gruppesamtaler med ungegruppen marts Afsluttende samtale med arbejdsmiljøgruppen og samtale med stabsgruppen. 1

2 Beskrivelse af risikofaktor: Vold og trusler om vold Ved samtale med centerchef, arbejdsmiljøorganisationsleder, arbejdsmiljørepræsentant samt ansatte fik Arbejdstilsynet følgende oplyst: At der er tvivl om sikkerheden på stedet. Man havde rådhusbetjente før ved de gamle centre, som kunne komme hurtigt ved tumult og ved decideret alarmering. Nu er dette erstattet af et vagtfirma, hvor det oplyses at de skal komme indenfor 20 min. At der mangler egnede lokaler til vanskelige samtaler med borgere. Der forefindes ét mødelokale i stueplan, mens resten ligger i kælderplan. Her er 4 5 lokaler indrettet til mødelokaler. I de tre lokaler Arbejdstilsynet har afholdt samtaler med de ansatte har der ikke umiddelbart været nogen flugtvej. Arbejdstilsynet kunne konstatere, at der er skiltet med flugtvej gennem kældervindue placeret i ca. 180 cm højde, men vinduet var ikke udstyret med redningsåbning og kunne derfor ikke holde sig selv åbent. Ansatte oplyste, at de ikke ville kunne komme hurtigt nok ud af kældervinduerne og set i forhold til de flexjobansatte med fysiske handicaps og ældre kollegaer var problemet om muligt endnu mere udtalt. Der er etableret et alarmsystem, hvor man ved brug af et tilkaldeapparat, såkaldte brikker som man skal tage med ned i lokalet, kan tilkalde et vagtfirma (responstid oplyses til at være ca. 20 min). Dette system var ikke ved Arbejdstilsynets besøg taget i brug af de ansatte. Der nævnes eksempler på, at der kan opstå konflikter med ADHD-fædre som kan komme farende med et højt aggressionsniveau. Det blev endvidere oplyst, at en gruppe fædre fra det gamle Center Vest var hovedkilden til problemer med vrede forældre. Angående registrering af psykisk belastende hændelser, så oplyses det, at man har drøftet at gøre dette, men ikke er nået videre. Ang. personer med karantæne oplyses det, at man ikke helt har styr på dette, således at de ansatte i receptionen ikke lukker folk videre ind i huset uden at det er vurderet først. Det oplyses, at der ikke ofte er episoder på specialrådgiverområdet, hvor det ofte er mødre som kommer til samtale og forestår kontakten. Ansatte oplyser, at der er eksempler på, at borgere, der har karantæne i Aarhus Kommune, på sygehusene m.m. er blevet lukket ind, og at man har sat sig ned i mødelokalet i kælderen med en sådan borger og først efterfølgende er blevet opmærksom på, at personen havde karantæne. De ansatte oplyser, at de oplevelser gør en meget utryg, samtidigt med at man er isoleret fra sine kollegaer, der sidder i stuen eller på 1. sal og som altså ikke kan høre, hvad der foregår. Virksomhedens forebyggelse Vedr. instruktion om alenearbejde og hvornår man skal være to om en 2

3 samtale har Arbejdstilsynet ikke oplysninger om at sådanne retningslinjer findes i centret. Det oplyses ved samtale med ledelsen, at der ikke er lavet lokale retningslinjer i forhold til situationer hvor man taler med borgere som man kan have mistanke om kan være udadreagerende. Der henvises til at Aarhus Kommune har generelle retningslinjer for håndtering af vold og trusler om vold. Der er mulighed for at deltage på konflikthåndteringskursus, men Arbejdstilsynet har ikke oplysninger om i hvilket omfang dette har været tilfældet. Begrundelse for afgørelse Begrundelsen for afgørelsen tager udgangspunkt i en vurdering af, om og hvordan problemer med vold og trusler om vold er til stede i arbejdet, og hvordan virksomheden har forebygget problemerne. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at arbejdet med borgerkontakt i Handicapcentret ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerhedsog sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Der er risiko for, at de konstaterede problemer med risiko for vold, trusler om vold og andre traumatiske episoder kan have indvirkning på medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed både på kort og langt sigt. Vi har ved vurderingen lagt vægt på, at vold og trusler om vold ikke er forebygget tilstrækkeligt. Det bygger vi på følgende: Der er tale om et arbejde hvor der er en risiko for vold og trusler om vold samt konflikter i arbejdet med borgere i forbindelse med arbejdet. Manglende eller uklare retningslinjer kan medføre at ansatte udsættes for en unødig risiko i arbejdet. Afgørende for denne vurdering er bl.a. -at arbejdet medfører kontakt med borgere som kan være vrede og aggressive af forskellige årsager, f.eks. på grund af lange ventetider, utilfredshed med sagsbehandlers afgørelse, ønske om at klage over sagsbehandling og/eller reglerne på området. at der ikke er sket en lokal implementering af kommunens voldspolitik i forhold til spørgsmål som egnede samtalelokaler med flugtvej, retningslinjer for alenearbejde, retningslinjer for håndtering af borgere med karantæne m.m. -at der er eksempel på at sagsbehandler har gennemført samtale med borger med karantæne, som følge af hans tidligere adfærd, i et kælderlokale uden nødudgang, hvilket blev oplevet som værende utrygt. -at det er uklart for de ansatte hvilke retningslinjer de skal følge. -at sikkerheden på stedet ikke er på højde med den der var i de tidligere socialcentre, hvor en rådhusbetjent hurtigt kunne tilkaldes. 3

4 -at mødelokalerne i kælderen for hovedpartens vedkommende er etableret uden nødudgang, og at de ansatte ikke har anvendt det alarmeringssystem der er etableret endnu. Arbejdstilsynet vurderer derfor samlet, at arbejdet med borgerkontakt i Handicapcentret udsætter medarbejderne for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. Utilstrækkelig forebyggelse af risiko for vold, trusler om vold og andre traumatiske episoder forøger medarbejdernes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme samt i nogle tilfælde udvikle posttraumatisk stressreaktion (PTSD). Medarbejderne risikerer endvidere fysiske helbredsskader, herunder alvorlig legemsbeskadigelse.. Afgørelse Virksomheden skal forebygge risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet med borgerkontakt på Handicapcentret, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt både på kort og på langt sigt. Hjemmel for afgørelse 38 og 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. september og 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse. Vejledning Arbejdstilsynet kan rådgive generelt om en række metoder til at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Områder, som kan være centrale med henblik på varige løsninger, er nævnt nedenfor. Det kan være hensigtsmæssigt, at I selv foretager en afdækning af konkrete og specifikke løsninger til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, herunder at I inddrager medarbejderne i en sådan afdækning. Det er arbejdsgiverens ansvar at planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Herunder opstille retningslinjer for både instruktion af ansatte, og for arbejdets udførelse, specielt i situationer hvor der er trusler om vold. Ligeledes skal arbejdsgiver sikre at der sættes ind med hjælpeforanstaltninger for de skadelidte. For sagsbehandlere med borgerkontakt kan der bl.a. peges på følgende: At der udvikles kompetancer og retningslinjer omkring den vanskelige samtale i konfliktsituationer. At der er etableret flugtveje og alarmmulighed i samtalerum, hvor der gennemføres samtaler med borgere som evt. kan reagere aggressivt og truende. Vejledende retningslinier for forebyggelse af vold på arbejdspladsen findes bla. i : Arbejdstilsynets meddelelse nr om Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Her findes bla. en tabel over de forskellige faser, som 4

5 kan indgå i en systematisk forebyggelse af vold og voldsrisiko. For hver fase er angivet de tilhørende aktiviteter. Se I øvrigt kan henvises til branchevejledninger om voldsforebyggelse på Specielt Vejledning om vold og voldsforebyggelse - for kontorer i det offentlige Se også materiale fra Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundhed. Her findes materiale om voldspolitik, forebyggelse og kriseplaner. Punkter i en lokal beredskabsplan/voldspolitik kan f.eks. være: -en konkret beskrivelse af arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver, her specielt i forbindelse med: -instruktion af ansatte, her specielt nyansatte om, hvad man gør i forbindelse med vold og trusler om vold. -retningslinjer for alenearbejde og alarmering. -systematisk intern registrering af psykisk belastende episoder her specielt konflikter, vold og trusler om vold, men også tilløb hertil. -psykisk førstehjælp og krisehjælp og hvorledes denne iværksættes på initiativ af virksomheden og uden udgifter for ofrene. Der kan peges på betydningen af kollegial og ledelsesmæssig støtte og hensynstagen til evt. fysiske og psykiske eftervirkninger. -kollegial og ekstern supervision. Se også håndbog om psykisk arbejdsmiljø på adressen Til Arbejdstilsynets brug P-nr Vores sag: /21 - Arbejdsmiljøproblem nr Kategori: Psykisk arbejdsmiljø 5

6 ... Tilbagemelding om tids- og handlingsplan Sendes til: Arbejdstilsynet Tilsynscenter Nord Postboks København C Tilbagemelding om tids- og handlingsplan om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Afgivet til: Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Blanketten skal indsendes til Arbejdstilsynet senest den 24. maj Tids- og handlingsplanen skal indeholde oplysning om: Hvilke initiativer virksomheden eventuelt allerede har taget for at løse problemerne. Hvordan virksomheden yderligere vil forebygge og håndtere problemerne. Hvornår problemerne vil være løst. Tids- og handlingsplan er vedlagt Blanketten skal underskrives af virksomheden og arbejdsmiljørepræsentanten. Undertegnede bekræfter at være blevet gjort bekendt med ovenstående Dato Underskrift ledelse Dato Underskrift arbejdsmiljørepræsentant Til Arbejdstilsynets interne brug: Vores sag: /21 Vores ref.: Mads Østergaard Simonsen T

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Personalepolitik Januar 2014

Personalepolitik Januar 2014 Personalepolitik Januar 2014 1 Indledning... 2 2 Personalepolitikkens elementer... 2 2.1 Rekruttering før ansættelsen... 3 2.2 Skoleliv under ansættelsen... 3 2.2.1 Medarbejderprofil for lærere... 3 2.2.2

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket Indhold Tag hånd om skadeslidte Kriseplanen skal indeholde Huskeliste, ved en voldsepisode Huskeliste til den volds- og kriseramte

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde

NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter. For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde NNF s håndbog for sikkerhedsrepræsentanter For en sikkerheds skyld - om dit sikkerhedsarbejde Indhold 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 20 21 22 23 23 24 25 28 29 30 32 32 33 34 34 34 34 35 35

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere