Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer."

Transkript

1 Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser i lov nr. 439 af 6. maj 2014 om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, aftalt grøn byfornyelse og afgrænsningen mellem forbedringer og vedligeholdelse i forbindelse med gennemførelse af energiforbedringer i private udlejningsejendomme Folketinget vedtog ved 3. behandlingen lovforslag L 129 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse og udvikling af byer og forskellige andre love (energisparepakke omfattende bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse). Lovforslaget er stadfæstet som lov nr. 439 af 6. maj 2014 og træder i kraft 1. juli 2014, bortset fra bestemmelserne om måling af varmt vand og køling, der er trådt i kraft 1. juni Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Hovedelementerne i loven er 1. nye bestemmelser om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, 2. nye bestemmelser om aftalt grøn byfornyelse, 3. energimæssige krav til bygningen for gennemførelse af gennemgribende forbedringer efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, således at ejendommen skal have en energimærkning på D eller bedre, eller udlejeren skal dokumentere at have foretaget energiforbedringer for mindst 400 kr. pr. m 2 for boligdelen af ejendommen, for at udlejeren kan fastsætte lejen efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, 4. forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelser for at give udlejeren et bedre overblik over de økonomiske konsekvenser af gennemførelse af forbedringer, herunder energiforbedringer, 5. forhøjelse af lejernes råderetsbeløb til samme niveau som i almene boliger, således at lejerne får bedre muligheder for at gennemføre forbedringer, herunder energiforbedringer, i deres beboelseslejligheder mod godtgørelse ved fraflytning for de nedskrevne forbedringsudgifter efter de gældende regler i lejeloven, og 6. hjemmel til at udlejeren kan forlange opsat målere til måling af forbruget af varmt og koldt vand samt køling, hvis det påbydes udlejeren i henhold til lov. Gammel Mønt København K T E

2 Nedenfor gives en nærmere orientering om indholdet af de nye bestemmelser om totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse, som kan medføre en ændret fordeling af gevinsten ved energibesparelser mellem lejere og udlejer i forhold til de gældende regler. Samtidig foretages en gennemgang af afgrænsningen mellem forbedringer og vedligeholdelse ved gennemførelse af energiforbedringer. 1. Totaløkonomisk rentable energiforbedringer Efter de gældende regler i lejelovgivningen bliver selv umiddelbart rentable investeringer i energibesparelser ofte ikke gennemført, fordi der er usikkerhed om, hvem der vil høste de økonomiske fordele af investeringerne. Selv om både, lejere, udlejere og samfundet kunne have gavn af, at der blev gennemført flere energirenoveringer med deraf følgende økonomiske besparelser og miljømæssige forbedringer, foretages de ikke, primært fordi udlejere i dag ikke på kort sigt har et tilstrækkeligt økonomisk incitament til at foretage dem. Med bestemmelserne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer styrkes udlejeres incitament til at gennemføre energibesparende investeringer. Det sker ved at indføre en særlig valgfri ordning for lejeforhøjelse ved gennemførelse af totaløkonomisk rentable energiforbedringer. Ordningen er et alternativ til at kræve en forbedringsforhøjelse efter de allerede gældende bestemmelser om forbedringer. Udlejeren kan således vælge, om energiforbedringer skal gennemføres med en beregning af lejeforhøjelsen efter lejelovens 58, stk. 1 eller efter 58, stk. 3. For at få det bedst mulige beslutningsgrundlag, kan udlejeren undersøge mulighederne for at opnå rådgivning fra et energiselskab om, hvilke initiativer der mest rentabelt og hensigtsmæssigt kan medtages i et totaløkonomisk projekt. I ordningen betragtes den enkelte lejers boligudgifter under ét, således at vægten lægges på summen af husleje og forbrugsudgifter. Ordningen indebærer, at udlejeren kan opkræve en større lejeforhøjelse end efter de gældende regler under forudsætning af, at der i projektet er totaløkonomisk rentabilitet. Udlejeren vil således kunne lade hele investeringen i energiforbedringerne indgå ved beregningen af lejeforhøjelsen, dvs. såvel de rene forbedringsudgifter som vedligeholdelsesdelen af udgifterne, herunder den sparede fremtidige vedligeholdelse. Udgifterne opgøres dog efter samme principper som ved forbedringer. Det indebærer, at de udgifter, der kan medtages, skal være rimelige og nødvendige. Der kan ikke i et totaløkonomisk projekt medtages andre arbejder end energiforbedringer og de vedligeholdelsesarbejder, der indgår som en del heraf, samt nødvendige følgearbejder. Der kan således ikke i et totaløkonomisk projekt medtages forbedringer eller vedligeholdelsesarbejder, der ikke vedrører energibesparelser, med den virkning, at hele udgiften til disse arbejder kan medtages ved beregningen af lejeforhøjelsen. Udgifter til et certificeret energimærkningsfirmas gennemgang af projektet, jf. nedenfor, kan medtages i de udgifter, der danner grundlag for forbedringsforhøjelsen. 2 af 7

3 Lejeforhøjelsen har en absolut begrænsning ved, at den ikke kan overstige den dokumenterede besparelse ved at gennemføre energiforbedringerne. Herved sikres det, at lejernes samlede boligudgifter som følge af energiforbedringerne ikke forøges, hvis deres forbrug ikke stiger. Udlejeren skal kunne dokumentere, at et forbedringsprojekt er totaløkonomisk rentabelt. Dette kan udlejeren dokumentere ved en erklæring fra et certificeret energimærkningsfirma på baggrund af en gennemgang af projektet. Det certificerede energimærkningsfirmas gennemgang af projektet skal sikre projektets lødighed over for lejerne. Udlejeren skal derfor udvælge to certificerede energimærkningsfirmaer til at foretage gennemgangen. Firmaerne må ikke have været involveret i udarbejdelsen af projektet. Lejerne skal gives 10 dage til at pege på det firma, de ønsker skal foretage gennemgangen. Hvis et flertal af lejerne ikke inden fristens udløb peger på et firma, kan udlejeren selv vælge det af de to firmaer, som skal foretage gennemgangen. Som led i gennemgangen af udlejerens projekt skal energimærkningsfirmaet forud for projektets påbegyndelse foretage en vurdering af projektet. I udlejerens projekt skal der indgå en beskrivelse af de energibesparende arbejder, der ønskes iværksat, en beregning af energibesparelsen for den samlede ejendom ved gennemførelsen af arbejderne og en beregning af den forventede lejeforhøjelse. Det certificerede energimærkningsfirma skal vurdere de energimæssige konsekvenser af gennemførelsen af arbejderne i udlejerens projekt. De nærmere retningslinjer for det certificerede energimærkningsfirmas vurdering af energiforbedringerne i udlejerens projekt vil blive fastlagt i en bekendtgørelse. Det er hensigten at udarbejde en vejledning til den gennemgang af projekter, som energimærkningsfirmaerne skal foretage. Energimærkningsfirmaet skal ikke kontrollere, om lejeforhøjelsen er opgjort korrekt, idet uenighed mellem udlejer og lejere om lejeforhøjelsens størrelse kan indbringes for huslejenævnet. På grundlag af det certificerede energimærkningsfirmas vurdering af de energimæssige konsekvenser af projektet kan det konstateres, om den beregnede energibesparelse er mindst lige så stor som forbedringsforhøjelsen. Energiforbedringerne skal vurderes på ejendomsniveau med udgangspunkt i besparelsesforslagene i ejendommens energimærkning. Forbedringsforhøjelsen beregnes for den samlede ejendom og fordeles på de enkelte lejemål efter forøgelsen af lejeværdien for de enkelte lejemål. De forbedringer, som udlejeren beregner en lejestigning for efter reglerne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, kan ikke samtidig medtages ved opgørelsen af, om investeringskravet ved gennemgribende forbedringer efter boligreguleringslovens 5, stk. 2, er opfyldt. Udlejeren må således vælge, om han vil forlange lejeforhøjelse efter bestemmelserne om totaløkonomisk rentable energiforbedringer, eller om han vil anvende den rene forbedringsudgift til at opfylde investeringskravene i boligreguleringslovens 5, stk Aftalt grøn byfornyelse 3 af 7

4 Med henblik på at øge de private udlejeres interesse i at igangsætte energirenovering i det private udlejningsbyggeri omfatter aftalt grøn byfornyelse en aftale- og tilskudsmodel for energirenoveringer i privat udlejningsbyggeri i byfornyelsesloven. Ordningen er baseret på allerede eksisterende tilskudsmuligheder på energiområdet og i byfornyelsesloven. De grundlæggende elementer i aftalt grøn byfornyelse er en aftale mellem udlejeren og et flertal af lejerne om gennemførelse af energibesparende arbejder i ejendommen, og en aftale mellem energiselskab og udlejeren om tilskud m.v. Ordningen bygger på, at der gennemføres et forhandlingsforløb mellem udlejeren og lejerne, inden parterne tilslutter sig et projekt. Udlejeren og lejerne får mulighed for at forhandle om, hvilke arbejder der ønskes gennemført, og parterne får i den forbindelse også mulighed for at stille krav og betingelser til det samlede projekt. Parterne kan således aftale, om hele investeringen i energiforbedringerne skal kunne indgå ved beregningen af lejeforhøjelsen, dvs. såvel de rene forbedringsudgifter som vedligeholdelsesdelen af udgifterne, herunder den sparede fremtidige vedligeholdelse. Initiativet til at etablere et forhandlingsforløb kan komme både fra udlejeren og lejerne. Kommunen vil også kunne opfordre udlejeren og lejerne til at indgå en aftale om grøn byfornyelse. Grundejernes Investeringsfond får mulighed for at yde udlejere og lejere uvildig teknisk og juridisk rådgivning af objektiv karakter. Der er ikke tale om, at fonden kan yde partsrådgivning til udlejer og lejere. For at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for at indgå en aftale om grøn byfornyelse skal udlejeren fra huslejenævnet indhente en forhåndsgodkendelse af huslejestigningen beregnet både efter de almindelige regler og efter det projekt, der er forhandlet med lejerne. Dette gælder dog ikke, hvis udlejeren og alle lejere er enige om at indgå en aftale om grøn byfornyelse. Udlejeren skal tillige fremlægge et certificeret energimærkningsfirmas erklæring om de foreslåede arbejders energimæssige konsekvenser. De enkelte kommuner har mulighed for at øge ejernes og lejernes incitament til at indgå aftaler. Kommunalbestyrelsen kan således træffe beslutning om at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelsen som følge af de energibesparende arbejder og give tilbud om genhusning i ombygningsperioden efter de gældende bestemmelser i byfornyelsesloven. Herudover har kommunen mulighed for at yde støtte til vedligeholdelsesdelen af arbejderne efter de almindelige regler i byfornyelsesloven. Kommunalbestyrelsens beslutning om støtte og genhusning vil kunne træffes umiddelbart på grundlag af huslejenævnets afgørelse om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelsen samt den skriftlige erklæring fra et certificeret energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af projektet. Det vil således ikke være påkrævet med en omfattende sagsbehandling for kommunen. Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at stille relevante krav, såfremt det findes nødvendigt. 4 af 7

5 Forhandlingerne skal munde ud i en skriftlig aftale, der er bindende for begge parter. Aftalen vil også være bindende for det mindretal af lejere, der ikke har tiltrådt aftalen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udarbejdet et vejledningsmateriale til hjælp for udlejere og lejere. Materialet omhandler problemstillinger, parterne bør være opmærksomme på i de nærmere drøftelser af projektet, samt indeholder oplysning til parterne om deres rettigheder og pligter samt vilkårene i øvrigt, herunder hvilke procedureregler og tidsfrister der skal overholdes. Der henvises i øvrigt til dette vejledningsmateriale, som kan findes på ministeriets hjemmeside 3. Afgrænsningen mellem energiforbedringer og vedligeholdelse Nedenfor gives en orientering om afgrænsningen mellem energiforbedringer, der kan medføre en forhøjelse af lejen, og vedligeholdelse. Der indgår ikke elementer i lovændringen, der har til hensigt at ændre den gældende retspraksis for, hvorledes det konkret vurderes, om et arbejde udvider brugsværdien af det lejede med den virkning, at udlejeren kan gennemføre en forbedringsforhøjelse herfor. De fysiske arbejder, udlejeren kan gennemføre i en privat udlejningsejendom, anses lejeretligt enten for at være forbedringer eller vedligeholdelse. Lejeretligt er ethvert arbejde derfor enten et vedligeholdelsesarbejde eller et forbedringsarbejde eller kan opdeles i en vedligeholdelsesdel og en forbedringsdel. Det gælder også for fysiske arbejder, der medfører besparelser i ejendommens og lejernes energiforbrug. Sondringen er afgørende, fordi forbedringer efter lejelovens 58, stk. 1, kan medføre en forhøjelse af lejen, mens dette ikke er tilfældet for vedligeholdelsesarbejder. Dette indebærer, at der ved opgørelse af omfanget af forbedring må foretages en vurdering af, i hvilket omfang der i investeringen indgår vedligeholdelse. Udgifter til vedligeholdelse, som påhviler udlejeren, skal afholdes af udlejeren, idet den leje, lejerne betaler, indeholder betaling for vedligeholdelse. Udlejerens udgifter til vedligeholdelse kan derfor ikke overvæltes på lejerne i form af lejeforhøjelser. Efter lejelovens 58, stk. 1, kan udlejeren forlange lejen forhøjet med et beløb, der modsvarer forøgelsen af det lejedes værdi. I bestemmelsens stk. 2 er angivet, hvordan størrelsen af lejeforhøjelsen fastlægges. Lejeforhøjelsen skal således som udgangspunkt kunne give en passende forrentning af den udgift, der med rimelighed er afholdt til forbedringen, samt dække afskrivning og sædvanlige udgifter til vedligeholdelse, administration, forsikring o. lign. Lejeforhøjelsen er en permanent forhøjelse af lejen, men opretholdelse af forhøjelsen er betinget af, at udlejeren opretholder værdien af forbedringen dels ved løbende vedligeholdelse dels ved fornøden udskiftning. Sondringen mellem forbedring og vedligeholdelse bygger på det udgangspunkt, at foranstaltninger, som bringer brugs- og lejeværdien af det lejede op på et niveau, som ligger ud over, hvad lejeren efter kontraktforholdet og lovgivningen har krav på, anses for 5 af 7

6 forbedringer. Heri ligger, at der ved forbedringen tilføres det lejede egenskaber, som det ikke havde før. Dette gælder også for energiforbedringer. Dette begreb omfatter gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, som bringer brugs- og lejeværdien af det lejede op på et niveau, som ligger over, hvad lejeren efter kontraktforholdet og lovgivningen har krav på. Modsat forbedring vedrører vedligeholdelse en opretholdelse af den tilstand, som lejerne efter lejeaftalen og lovgivningen har krav på. Vedligeholdelse i lejeretlig forstand omfatter således de arbejder, der sletter sporene efter slid og ælde samt skader. Vedligeholdelse omfatter såvel løbende vedligeholdelse som udskiftning af nedslidte eller beskadigede bygningsdele og -tilbehør. Huslejenævnets rolle Sondringen mellem forbedring og vedligeholdelse indebærer, at huslejenævnet i forbindelse med indbringelse af en sag om forbedring efter lejelovens 58, stk. 1, konkret skal tage stilling til størrelsen af udgifterne til gennemførelse af forbedringsarbejderne og vurdere, hvor stor en del af de samlede udgifter der er forbedring, og hvor stor en del der er vedligeholdelse. I denne vurdering indgår forbedringens omfang og vedligeholdelsesstanden af de udskiftede bygningsdele eller det udskiftede bygningstilbehør før forbedringen. Ved behandling af sager om totaløkonomisk rentable energiforbedringer efter lejelovens 58, stk. 3, vurderer huslejenævnet, om udgifterne til projektet er rimelige, men skal ikke tage stilling til fordelingen af udgifter på forbedringer og vedligeholdelse. Ved behandling af sager om aftalt grøn byfornyelse efter lejelovens 58 a skal huslejenævnet ikke tage stilling til fordelingen af udgifter på forbedringer og vedligeholdelse, hvis parterne har aftalt, at hele investeringen kan danne grundlag for en lejeforhøjelse. I praksis sker stillingtagen til fordelingen af udgifterne på forbedring og vedligeholdelse ved at foretage fradrag i udgifterne for de dele af arbejdet, som henregnes under vedligeholdelse, ligesom der fradrages beløb, som modsvarer den besparelse i de fremtidige vedligeholdelsesudgifter, som forbedringen medfører som følge af hel eller delvis udskiftning af bygningsdele eller -tilbehør. Ved uenighed mellem udlejer og lejere om størrelsen af en forbedringsforhøjelse, foretager huslejenævnene i det konkrete tilfælde et skøn, der principielt skal foretages i alle sager. Skønnet vil involvere de samme overvejelser fra sag til sag. Det er derfor ved huslejenævnene normal praksis, at man som udgangspunkt for den konkrete vurdering anvender standardbeløb som vejledende beløb for afvejning af hensyn eller forhold, der er stort set ensartede fra sag til sag. Der skønnes således konkret ud fra, om fradraget skal være lavere, lig med eller højere end standardbeløbet, eller om der ikke skal foretages fradrag. I det omfang der er tale om nye typer installationer m.v., hvor der ikke foreligger et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag, vil det ikke være muligt at anvende sådanne standardbeløb. Her foretager nævnene således i det enkelte tilfælde en konkret vurdering af, i hvilket omfang installation m.v. forøger leje- og brugsværdien af det lejede, og i hvilket omfang der 6 af 7

7 er tale om vedligeholdelse. Det skønnes således også her konkret, hvor stort fradraget skal være, eller om der ikke skal foretages fradrag. Som eksempel på fradrag kan nævnes tilfælde, hvor der sker modernisering af eksisterende køkken og badeværelse, herunder udskiftning af eksisterende dele og indretninger. I sådanne tilfælde, vil den eksisterende indretning af køkken og bad repræsentere en værdi, som lejeren betaler for over lejen. Når der således sker udskiftning, vil udlejeren skulle beregne fradrag for den værdi, det har ikke længere at skulle vedligeholde og forny de pågældende indretninger. Forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelser Med lovændringerne dækker reglerne om forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder alle former for forbedringer, som udlejeren kan iværksætte. Ved at indhente en forhåndsgodkendelse i huslejenævnet kan udlejeren opnå et bedre grundlag for at vurdere den økonomiske risiko ved at gennemføre en forbedring, inden den gennemføres, herunder få en afgørelse om det fradrag, som nævnet finder skal beregnes. Efter nævnets forhåndsgodkendelse af et konkret projekt, som udlejeren har forelagt nævnet, kan nævnet ved en efterfølgende sag i nævnet kun ændre den forhåndsgodkendte leje, hvis der er tale om ændrede forhold i forhold til det materiale, der i forbindelse med forhåndsgodkendelsen er forelagt nævnet. Hvis der sker ændringer i det forhåndsgodkendte projekt som følge af, at der i forbindelse med gennemførelsen af projektet afdækkes og afhjælpes uforudsete skader på bygningen som eksempelvis et svampeangreb eller skjult skimmelsvamp, kan det efter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters opfattelse ikke begrunde, at forhåndsgodkendelsen kan tilsidesættes ved en senere indbringelse for huslejenævnet. Sådanne ekstraarbejder vil vedrøre vedligeholdelse, der ikke kan medføre en lejeforhøjelse, da lejerne via lejen betaler for vedligeholdelsen af bygningsdele og -tilbehør. Det er nu fastsat i loven, at sagsbehandlingstiden for forhåndsgodkendelser ikke må overstige 2 måneder. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor sagen er tilstrækkeligt oplyst, til at huslejenævnet kan træffe afgørelse om forhåndsgodkendelse, og indtil det tidspunkt, hvor der er afholdt møde i huslejenævnet, og hvor nævnets forhåndsgodkendelse er indført i protokollen. 7 af 7

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen

Nyhedsbrev. 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse. 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen Nyhedsbrev Oktober 2014 nr. 5 15. årgang 4-5 Overdragelse af lejemål uden istandsættelse 7-9 Energisparepakken Luftsteg og vindfrikadeller? 14-15 Åbyen - en By i Byen UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere