KONFERENCE UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONFERENCE 2010. UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling. Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter"

Transkript

1 UU-centrenes udvikling og erfaringsudveksling Den 2. november 2010, kl. 09:00-15:30 Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

2 Tema Ungepakken Ungepakken dens muligheder og UU ernes gode ideer. Konferencen har til formål at inspirere og give gode ideer videre til kolleger i UU cetrene i Region Midtjylland. Dette års konference er den første af sin art og er primært målrettet grundskoleområdet, overgange til uddannelse og årige. Den 3. februar 2011 afholdes der en anden konference om ungeområdet i samarbejde med Beskæftigelsesregion Midt. Der er mulighed for at melde sig til to workshops i løbet af dagen. Indledende oplægsholder Perspektiverne i Ungepakken for UU erne v/ chefkonsulent Per Bredholt, Undervisningsministeriet Perspektiver og udfordringer for UU centrene i forhold til 95% målsætninger. Ungepakken udfordrer mange områder i UU, herunder også vejlederrollen og den måde vejledning foregår på i dag. Per Bredholdt er til daglig chefkonsulent i Undervisningsministeriet og vil i sit oplæg perspektivere den vejledningsindsats der forventes af UU erne og de muligheder der er i ungepakken. 2

3 Program Morgenkaffe og velkomst :40 Velkomst, dagens program og praktiske oplysninger v/ Inger Veng Rasmussen, UU-Herning Perspektiverne i ungepakken for UU erne v/ Per Bredholt, Undervisningsministeriet :30 Pause og 1. runde workshops Frokost runde workshops Afrunding af dagen og tak for i dag 3

4 Workshops Workshop 1 Ud og op, UU Nordvestjylland Tidlig vejledningsindsats i 7. klasse: UU Nordvestjylland gennemfører for andet år et undervisnings- og vejledningsforløb for 40 udvalgte elever fra 7. årgang. I workshoppen giver UU Nordvestjylland (Holstebro, Lemvig og Struer kommuner) et oplæg om tilblivelsen af projeket UD og OP - Uddannelse og Oplevelse - og de erfaringer der er høstet fra de første forløb der er afviklet. - Samarbejet med skolerne om udvælgelse - Program og mål for UD og OP forløbet - Erfaringer, evalueringer fra forældre, lærere, elever og UU-vejledere - Videreudvikling af indsatsen - debat Den tidlige indsats skal styrkes og målrettes elever med de største behov. Indsatsen skal begynde allerede i 6./ 7. klasse, hvor der skal sættes ind overfor unge, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Ordstyrer: UU- Randers Workshop 2 Netværksgrupper for klasses unge, UU-Skive Vi ved, at psykiske problemer er hovedårsagen til frafald og til mange unge på kontanthjælp og lange ventetider i psykiatrien. Vi kender også de unge og kan spotte dem tidligt. UU skal differentiere indsatsen i grundskolen, og disse elever er en kernegruppe for os. Men kan vi gøre noget ved det? Kan vi forebygge via en tidlig indsats, så deres personlige problemer ikke vokser sig for store? På 7 folkeskoler har UU Skive netværksgrupper for elever, der har ondt i livet. Hver gruppe mødes hver uge efter skoletid, med en lærer og en UU-vejleder. Sammen laver de forskellige aktiviteter, fx mad i skolekøkkenet, ridetur på stranden, bål osv., og på passende tidspunkter får eleverne lejlighed til at fortælle deres historier. Vi kan ikke ændre deres liv, men med støtte fra hinanden og de to voksne får de ideer til at tackle udfordringerne. Ordstyrer: UU- Odder- Skanderborg 4 Differentiering af vejledningsindsatsen i grundskolen Differentiering af vejledningsindsatsen i grundskolen

5 Workshops Differentiering af vejledningsindsatsen i grundskolen Workshop 3 Uddannelsesvejen, UU-Herning en vejledningstilgang for alle men mest for unge med et behov for vejledning På baggrund af et studiebesøg i Skotland i november 2008 blev UU i Herning og Ikast- Brande inspireret til en fælles platform for en vejledningstilgang, et fælles sprog om vejledning samt et kvalitetsløft af mødet mellem vejleder og den unge. I workshoppen præsenteres vejledningsmodellen Uddannelsesvejen : En model, som er udviklet ud fra Den skotske model. I oplægget gennemgås de vejledningsteoretiske tilgange, som danner baggrund for udvikling af modellen og de værktøjer, som indtil videre bruges i forbindelse med modellen. Desuden beskrives de værktøjer, som indtil videre er udviklet i forbindelse med brugen af modellen og af den proces, som gik forud for modellens indførelse og anvendelse. Ordstyrer: UU- Djursland Uddannelsesparathed Workshop 4 Uddannelsesparathedsvurdering overgang fra grundskole til EUD: Hvad, hvordan, hvornår?, UU Horsens Hedensted På St. Velkomstdag i april for alle kommende EUD-elever afstemmes gensidige forventninger som led i tydeliggørelse af den enkelte elevs parathed. Som en del heraf screenes elevernes vurdering af egne kognitive og sociale kompetencer med henblik på at identificere stærke og svage sider i forhold til læringssituationen. Formålet er at tilvejebringe grundlag for at kunne iværksætte nødvendige foranstaltninger for den enkelte elev med henblik på at undgå personlige nederlag og frafald fra uddannelsen. Ordstyrer: UU-Ringkøbing-Skjern 5

6 Workshops Workshop 5 Job med uddannelsesperspektiv, UU Horsens Hedensted Skal vi nå 95%/50%-målsætningen i 2015 må vi gå nye veje! årige Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet For en del afgangselever fra grundskolen og for en del af de unge, der ikke er kommet i gang med eller er faldet fra en ungdomsuddannelse går vejen til uddannelse via et job. Ikke et tilfældigt job, men et job, hvor den unge i samarbejde med sin uu-vejleder og en virksomhed afprøver forskellige fagområder, oplever sammenhæng mellem praksis og teori og bliver klogere på sig selv og sin fremtid. Det handler om motivation, fastholdelse og målrettethed når starten på EUD påbegyndes 3-9 mdr. senere!! Det handler også om et mere udvidet uddannelsesbegreb mange veje fører til uddannelse. Ordstyrer: UU- Skive 6

7 Workshops Workshop 6 Tour de force, UU Odder-Skanderborg Tour de force er et projekt bevilget af Den Nationale Ungeenhed projektbeskrivelse kan downloades fra UU Odder Skanderborgs hjemmeside.www.uu-os.dk under vejledningsaktiviteter. Projektet har som et af målene et styrket samarbejde mellem UU og jobcentret og er tænkt som et forarbejde til de to ungepakker. Der er derfor til projektet tilknyttet medarbejdere fra Jobcenter Skanderborg. Udgangspunktet for workshoppen vil være et oplæg om de første spæde erfaringer med afklaringsforløb for årige ikke uddannelsesparate unge. Fokus i workshoppen vil være idéudveksling til udvikling af både afklaringsforløb og efterfølgende tilbud til disse unges træningsforløb - inden evt. uddannelsesstart eller arbejde. Ordstyrer: UU- Nordvestjylland Workshop 7 Garantiskolen, UU Silkeborg årige Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet årige Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet Et samarbejde mellem Ungdomsuddannelserne i Silkeborg, Silkeborg Produktionsskole, UU Silkeborg, Silkeborg Ungdomsskole, Jobcenter og Familieafdelingen. Garantiskolen er en mental konstruktion og ikke en institution af mursten og ringbind. Det er ikke en juridisk enhed! Nærmere en græsrodsbevægelse. Garantiskolen er i fortsat løbende udvikling, som forhåbentlig aldrig stopper og skal altid være til fordel for de unge. Garantiskolekonceptet sikrer, at man ikke sidder ude på den enkelte ungdomsuddannelse og hytter sit eget skind af frygt for at miste taxameterkroner, men at man har et fælles mål som siger, at vi vil tage hånd om den unge sammen. Målet er, at den unge, der af den ene eller anden grund dropper ud af en påbegyndt uddannelse, med det samme kan fortsætte indenfor Garantiskolens rammer. Ordstyrer: UU- Århus- Samsø 7

8 Workshops Workshop 8 Eksempler på UEA og vejledningsaktiviteter i 8. klasse og hvordan inddrages lærerne? Hvordan får UU lærerne inddraget i arbejdet med elev og uddannelsesplan? - Hel intro 8. klasse v/ UU Djursland - Klasselærerskolen på ungdomsuddannelserne v/ UU Horsens Hedensted Hel intro 8. klasse, UU Djursland Den differentierede vejledningsindsats Baggrund for forsøg med Hel Intro Projekt Nye veje i vejledning og fastholdelse har fået midler af Region Midt bl.a. til at undersøge, om nye metodikker i vejledningen vil give de unge bedre muligheder for at foretage et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse. Forsøgets hensigt er at give unge i 8. kl. mulighed for at få erfaringer på alle ungdomsuddannelser, så de ikke fravælger relevante ungdomsuddannelser af eksempelvis identitets- eller prestigemæssige grunde. Erfaringer viser, at det senere i valgprocessen kan være vanskeligt at få unge til at revurdere allerede foretagne fravalg. Derfor skal de 8. kl. i Hel Intro besøge 6 ungdomsuddannelser, og dermed få bedre muligheder for at navigere mere kvalificeret og reflekteret i valg af uddannelse. Klasselærerskolen på ungdomsuddannelserne, UU Horsens Hedensted I Klasselærerskolen besøger alle klasselærere i kl. i Hedensted og Horsens kommuner i et 3-årigt perspektiv alle lokale ungdomsuddannelser for selv at få et direkte indblik i ungdomsuddannelserne og den enkelte uddannelsesinstitutions særlige profil - som grundlag for selv at kunne vejledere elever og forældre. I 2010/11 drejer det sig om 287 læreres besøg på 20 uddannelsesinstitutioner og vi bliver flere næste år! Ordstyrer: UU- Silkeborg 8

9 Workshops Workshop 9 Helhedspræget indsats for udsatte unge, UU Århus-Samsø UU Århus-Samsø giver en kort introduktion til det tværmagistrale samarbejde i Århus Kommune, der har fokus på udsatte unge. Samarbejdet omfatter ledelse og fagpersoner i 3 magistrater/ 4 forvaltninger (Børn og Unge, Sociale forhold og beskæftigelse, Sundhed og omsorg) og politiet. UU er repræsenteret i alle niveauer af samarbejdet - ledelse, koordinatorer og vejledere. Samarbejdet støtter op om 95% målsætningen og har fokus på de forebyggende indsatser, men inddrager også indsatser der retter sig direkte mod grupper af udsatte unge og indsatser på individniveau. Samarbejdet skal sikre en helhedsorienteret, struktureret og fokuseret indsats, og en klar ansvarsplacering. Ordstyrer: UU - Viborg Workshop 10 Mentorordninger, UU Århus-Samsø udfordringer i et felt med mange aktører fokus på årige Samarbejde på tværs af forvaltningerne Mentorordninger Mentor er efterhånden et meget bredt begreb og med udvidelsen af muligheden for en UU-mentor i den nye lov om vejledning, gives der i workshoppen inspiration til, hvorledes UU Århus-Samsø har arbejdet med mentorbegrebet og mentorfunktionen. I løbet af oplægget præsenteres forskellige mentormuligheder for den unge i grundskolen, i ungevejledningen og for unge, der ikke er i uddannelse. Ordstyrer: UU-Favrskov 9

10 Praktisk information Målgruppe Målgruppen for konferencen er vejledere og konsulenter i UU med primære vejledningsopgaver i grundskolen, overgangen til ungdomsuddannelser samt unge årige. Hvor sker det? Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Stationsvej Vildbjerg (Se i øvrigt kørselsvejledening på: 10

11 Praktisk information Forplejning Kaffe, te, brød, ost og marmelade, frokostbuffet, kaffe og kage, isvand og frugt. Tilmelding Foretages til din leder. Husk at oplyse, hvilke 2 workshops du ønsker at deltage i (ét om formiddagen og ét om eftermiddagen). Tilmeldingsfrist Onsdag den 13. oktober kl tilmeldingen er bindende. Pris Ca. 250 kr. pr. person. Praktiske forhold Der er fri parkering ved sports- og kultucenteret. Der er mulighed for at bruge følgende udstyr på centret: - Projektor - Overhead - Flipover og tusch - TV, DVD og Video - Whiteboard Der er trådløst netværk i Multisalen og netværk tilgængeligt med kabel i alle mødelokaler. Man skal selv medbringe PC. 11

12 Tema Ungepakken UU-centre i Region Midt UU Djursland UU Favrskov UU-Herning UU Horsens Hedensted UU-Nordvestjylland UU Odder Skanderborg UU Randers UU Ringkøbing Fjord UU Skive UU Silkeborg UU Viborg UU Århus-Samsø

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder Uddannelsesparathedsvurdering - forståelser og forskelligheder Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning December 2011 1 Indhold Projektets baggrund

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering

Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering Unge uden ungdomsuddannelse på højskole Eksempler på uddannelsesforløb og kommunal finansiering 1 Kære UU, kommune og højskole I denne folder er der samlet eksempler på, hvordan man på forskellige måder

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere

Via Center for Undervisningsmidler og UU går sammen om kursus for udskolingslærere UU INFO Maj 2013 Nyt fra ledelsen 15+ samarbejdet side 3-4 Bekymringsmærker - et initiativ i 95 % målsætningen side 5-6 Ny APP side 7-8 UU hjælper unge i gang med fritidsjob side 9-10 Ledelsesfokus på

Læs mere

Opsummering og konklusion på projektet - samt kort overblik over de enkelte indsatser

Opsummering og konklusion på projektet - samt kort overblik over de enkelte indsatser 2 Opsummering og konklusion på projektet samt kort overblik over de enkelte indsatser 3 Impressum UDGIVER Projekt HOLD FAST UDGIVELSESÅR 2013 UDGAVE 2. udgave 2013 FOTO Projektets egne medarbejdere DESIGN

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Nye funktioner på vej til web

Nye funktioner på vej til web NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere