Miljømål Virkemidler Dokumentation (D)/ Vurderingsmetode (V)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljømål Virkemidler Dokumentation (D)/ Vurderingsmetode (V)"

Transkript

1 Miljøpåvirkninger henført til udførelsesfasen 1. Optimering af brug af miljøvenlige materialer Bærende konstruktioner Opføres af præfabrikerede betonelementer. projektering Facader Døre og porte Betonelementer med store glaspartier. De to rammer der favner bygningen, opføres i beton beklædt med metalplader. Specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. projektering Vinduer Tag Gulve Specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. Traditionel opbygning med varmt tag. Øvrige specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. I kontorområderne er valgt træ som gulvbelægning med mulighed for differencieret akustikregulering. Øvrige specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. projektering projektering projektering 1

2 Indvendige vægge Lofter Overfladebehandling 2. Reduktion af affalds miljøpåvirkninger ved udførelse Reduktion af byggeaffald Høj grad af genanvendelse Lette skillevægge af gips på stålskelet. Øvrige specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. I kontorområderne er valgt nedstroppede lofter med akustikregulerende overflader. Øvrige specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. Produktvalg vurderes med henblik på at uønskede stoffer undgås. Tæt samarbejde med projekterende, entreprenør og leverandører skal sikre gennemførelse af en effektiv byggelogistik med henblik på at reducere behov for mellemlagring og omfanget emballage. Byggepladsens indretning vil ske under hensyntagen til, at der sikres plads og hensigtsmæssig placering af de nødvendige affaldscontainere, således at byggeaffaldet kan sorteres korrekt. projektering projektering projektering Miljøstyrelsens liste ÅKV`s vejledning om bygge- og anlægsaffald Afvejningssedler (D) Tegning for byggepladsens indretning (D) Checklister fra opfølgning på byggepladsen (D) 2

3 3. Begrænsning af arbejdsmiljøbelastninger under udførelse Forebyggelse Ergonomi Kemi Ulykkesfare Støj Faseopdelt granskning. Løbende dialog med projektorganisationen. Forebyggelse gennem beslutninger under projekteringen og identifikation af problemstillinger der skal elimineres i udførelsesfasen. Grundlag for, udarbejdelse og ajourføring af Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Sikkerhedskoordination. Dialog med Arbejdstilsynet. Metoden Mønsterarbejdspladsen vil blive anvendt som en understøttende aktivitet i forbindelse med udførelsen. Arbejdsmiljøvurderinger af beslutninger under projekteringen der har betydning for tunge løft, arbejdsstilinger og bevægapparatbelastninger. Farlige stoffer og materialer undgås gennem substitution. Hvor kravet om særlige tekniske egenskaber prioriteres højere end sundhedspåvirkninger indgår produktet ved planlægningen af udførelsen. Særligt farligt arbejde efter bilag 1i bekendtgørelserne nr. 574/576/589 vurderes med henblik på at eliminere de forbundne risici. Støjende arbejdsprocesser søges forebygget gennem materiale- og konstrutionsvalg. Hvor kravet om særlige tekniske egenskaber prioriteres højere end sundhedspåvirkninger indgår emnet ved planlægningen af udførelsen. PSS (D) Mødereferater (D) Checklister fra sikkerhedsrunderinger (D) PSS (D) Risikovurdering PSS (D) PSS (D) 3

4 Miljøpåvirkninger henført til driftsfasen 4. Reduktion af energiforbrug under drift El-effekt Reduktion af energiforbrug, el Kunstig belysning Hårde hvidevarer Kontrol og registrering af forbrug, el Ventilation Det vurderes, at den ønskede el-effekt kan overholdes. Der anvendes lavenergilyskilder, lysstofrørsarmaturer med elektronisk forkobling og armaturvirkningsgrad på min. 70%. Etablering af lysstyring med timere. Bevægelsesmeldere i toiletter, omkædningsrum og garderober. Lysdæmperanlæg med belysningsmålere i de store mødelokaler. Fællesslukkeanlæg i gangarealer og store lokaler. Der anvendes armaturer med lavenergilyskilder og lysstofrørsarmaturer med elektronisk forkobling. Armaturvirkningsgraden vil min. være 70%. Hårde hvidevarer vil være klassificeret indenfor A ifølge energimærkningsordningen Der monteres bimålere i alle gruppetavler med mulighed for at registrere forbruget for EDB og for resten (belysning og stikkontakter). Der monteres bimålere på tavler for forbrug til ventilationsanlæg og til elevatorer. Køkkenet får sin egen gruppetavle med bimåler. Hovedmåler placeres på hovedtavlen. Recirkulation af indeluften ved opstart og udenfor brugstid 4

5 Ventilationsanlæg Energiforbrug, ventilation Alternativ energiforsyning Reduktion energiforbrug, varme Vinduer Varmeanlæg Bimålere, varmeforbrug Styring af og kontrol med forbrug Anlægget forsynes med varmegenvinding og der anvendes sparemotor og spareventilatorer. Der dimensioneres for lavt tryktab. Elforbruget vil blive væsentlig lavere (20%) i forhold til BR95 fra 3200 J/ m 3 /s til 2500 J/ m 3 /s for VAV anlæg Solfangeranlæg til drift af cirkulationspumpen til varmt vand og udsugning fra toiletter etableres ved beklædning med solceller på ca. 50 m 2 facade. Varmeanlægget etableres som et lavtemperatursystem og sektionsopdeles med heblik på en optimal styring af fremløbstemperaturen. 3 lags lavenergirude klassificeret som A ifølge energimærkningsordningen. Maksimal U-værdi på 1,0 W/m 2 K. Varmeanlægget dimensioneres for lave trykfald i hovedrør og forsynes med dynamisk regulerende ventiler til hovedfordeling og radiatorer. Hvor det er muligt udføres rørsystemet med vendt retur og et reduceret antal regulerende ventiler. Varmegenvinding for køleanlæg er ikke indeholdt. Der installeres bimålere pr. etage og bygningsafsnit så varmeforbrugende enheder registreres. CTS-styring på: køleanlæg i køle-frostrum, VVSanlæg inkl. ventilation, registrering energiforbrug. Pumperne vil være frekvensregulerende ved varierende vandmængder i varmeanlægget. Der er automatik for optimal styring af ventilationsanlæggets funktioner. Ventilatorer vil være frekvensomformere eller 2- hastighedsmotorer. Anlæggene behovsstyres efter temperatur i de 5

6 repræsentative rum. Anlæggen standser udenfor brugstiden. Blandesløjfer kan reguleres efter udetemperaturen, vind-/solpåvirkning på den enkelte facade og rumtemperaturen i de repræsentative rum. Rumtemperaturen sænkes udenfor brugstiden. Temperaturen på varmt brugsvand reguleres efter behov over døgnet. Der etableres automatisk styring af belysningsanlæg i forhold til dagslys og aktiviteter. 5. Reduktion af vandforbrug i driftsfasen Vandbesparende foranstaltninger Der installeres toiletter med sparefunktion. Vandarmaturerne installeres med maksimal vandgennemstrømning. Sekundære vandkilder Opsamling af regnvand til anvendelse i toiletter og havevanding Sanitet og vandinstallationer Valg af vandbesparende installationer. Styring af og kontrol med forbrug CTS-styring på: Cirkulationspumpe, temperaturovervågning, registrering energiforbrug Hovedmåler på: varmt vand, koldt vand og regnvandsforbrug. Bimålere for vandforbrug placeres på hver etage pr. bygningsafsnit samt i køkken-kantine. Der etableres sivesikring med alarmsystem. 6

7 6. Reduktion af affaldsproduktion ved genanvendelse under drift Sortering og bortskaffelse samt genanvendelse affald 7. Optimere den positive psykologiske effekt på de mennesker, der arbejder og færdes i området Samspil mellem arkitektur og beplantning Der etableres muligheder for affaldssortering i korrekte fraktioner. Helhedsvurdering af håndteringen af affaldet fra det opstår ved arbejdspladsen, opsamling, intern transport, håndtering ved sortering og containerplads samt afhentning. Helhedsvurderingen skal sikre en hensigtsmæssig logistik for affaldshåndteringen. I forbindelse med genetablering skabes en tættere beplantning mod Skanderborgvej. Arkitekturen vil få et grønt islæt med med en græskant langs facaderne. Der etableres gårdhaver på de tre lavereliggende tagflader med udsyn fra kontorerne. Der etableres to atriumgårde med skrånende beplantet terræn. Mulighed for at etablere en potentiel dækning af facaderne der vil understøtte solafskærmningen, undersøges. Århus Kommunes regulativ for erhvervsaffald ÅKV`s vejledninger om madaffald fra storkøkkener og om pap og papir Oversigtstegning (D) Oversigtstegning og beskrivelse (D) 7

8 8. Minimering af emmissioner og affald Miljøvenlig drift 9. Reduktion af arbejdsmiljøbelastninger i driftsfasen Rengøring Trægulve Udvendige belægninger vælges ud fra, at der kan foregå størst mulig grad af nedsivning af regnvand f.eks. græsarmering samt at behov for intensiv pleje ikke forekommer. Der forudsættes ikke brug af sprøjtemidler i driftsfasen. Fældede træer og beplantning flises på stedet med henblik på genanvendelse. Jorden under den kommende beplantning grubbes grundigt i mindst 60 cm`s dybde. Rengøringsvenlighed og minimal forbrug af rengøringsmidler indgår som kriterie for materiale valg. Sanitet placeres således, at rengøring kan udføres ved brug af egnede tekniske hjælpemidler og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Der etableres stikkontakter pr. 15 m til rengøringsmaskiner. Vinduer udformes med mulighed for pudsning indefra Trægulve er behandlet fra fabrikken. Afgivelse af stoffer fra træsorten vurderes og dokumenteres. projektering projektering DS/INF 485: Anvisning for indvendig rengøring og vedligeholdelse Dansk Indeklimamærkning 8

9 Materiale- og produktvalg, generelt Afgasningsperiode Indeklimatiske forhold, generelt Arbejdspladsindretning Indeklimakriterier indgår i valg af materiale og produkter. En passende periode for afgasning af stoffer og materialer før ibrugtagning vurderes og indgår i byggeriets planlægning. Periodens varighed planlægges således, at afgasningen er under kritiske stoffers lugt- og/eller irritationstærskel inden bygningens ibrugtagning. En faglig forhåndsvurdering af de optimale betingelser for afgasningsperioden foretages. Indeklimafaktorerne indgår som parameter i den videre granskning. Konkurrenceforslaget indeholder bl.a.: Solafskærmning integreres med persienne i en 3 lagsrude med manuel betjeningsmulighed og udvendig CTS-styring, alle arbejdspladser har udsyn til det fri, dagslystilgang og placeres indenfor en afstand af 5 m fra vinduerne. Akustikregulerende overflader på lofter. Køleanlægget placeres under hensyn til at undgå generende støj. Trinlydsdæmpende belægninger på de primære gangarealer i storrumskontorerne. Rengøring af kanaler ved aflevering. Rengøring over nedstroppede lofter ved aflevering. Storrumskontorer indrettes således, at uformelle samtaler og møder kan henlægges til cafelignende områder, private samtaler og koncentrationskrævende arbejde kan udføres i stillerum. Arbejdspladserne f.eks. kontorarbejdspladser, køkken, reception, værksted arbejdsmiljøgranskes Dansk Indeklimamærkning Miljøstyrelsens liste Dansk Indeklimamærkning Indeklima 2000 DS/INF 485: Anvisning for indvendig rengøring og vedligeholdelse BSim2002-beregninger (Termisk indeklima) (D) Leso-Dial (Dagslysberegning) (D) ODEON (Akustisk beregning) (D) Indeklima 2000 Indretningsplaner (D) 9

10 Kunstig belysning Intern transport Føringsveje Pladsforhold Kontrol med svigt der medfører forringelse af arbejdsmiljøet løbende under projekteringen Armaturvalg foretages under hensyn til skærmarbejde. Lysstyrker i henhold til rumskemaer. Definition af dimensionerende faktorer skal sikre, at adgangsveje i byggeriet herunder elevatorer designes med tilstrækkelige højder og bredder, således, at intern transport kan udføres fuldt forsvarligt. Ekstra højde over nedstroppede lofter ved horisontale føringsveje medvirker til, at reducere bevægapparatbelastninger ved tilsyn. Kabelbakker dimensioneres således, at der vil være 25% ekstra plads ved aflevering. Vurderinger ved design af teknikrum og andre steder hvor der vil forekomme drifts- og vedligeholdelsesopgaver, med henblik på at sikre tilstrækkelige pladsforhold til opgaverne kan udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger CTS-styring på: Cirkulationspumpe, køleanlæg i kølefrostrum, VVS-anlæg inkl. ventilation, solafskærmning, pumpealarm, elevatorer, temperaturovervågning, sikringsanlæg, udsugning kopimaskiner, pumpebrønde DS 700 Arbejdspladsbelysning Indeklima 2000 Indretningsplaner (D) Plantegninger (D) Plantegninger (D) Plantegninger (D) 10

11 Adgangsforhold Tilgængelighed for bevægelseshæmmede og personer med andre handicap Psykisk arbejdsmiljø Adgang til teknikrum i tagniveau via trappe. Adgang til tag fra teknikrum. Tilkørselsmulighed med forsyninger ind i bygningen i kælderniveau-1fra den østlige gavl. Tilkørselmulighed med forsyninger til køkken ved Vareindlevering i den vestlige gavl. Renovationsvogne har mulighed for tilkørsel til affaldscontainere på bygningens vestlige side. Adgangsmuligheder drift og vedligehold indgår som parameter ved granskning. Tilgængelighed indgår som parameter ved granskning, med henblik på at skabe egnede forhold for bevægelseshæmmede og personer med andre handicap. Dette sikres bl.a. ved at projektet vil indeholde: Handicapparkeringspladser etableres tæt ved hovedindgangen. Niveaufri kørestolsegnet belægning fra P-plads til hovedindgang via en rampe med passende hældning. Hensigtsmæssig dimensionering og udformning af hovedindgang. Handicaptoilet på hver etage. Gangarealer, elevator og åbninger dimensioneres under hensyn til manøvrering med en kørestol. Sikring af nødvendige instruktioner og uddannelse af personalet med henblik på optimal effekt af de tekniske anlæg. Etablering af nød- og panikbelysning i flugtveje. Etablering af overfaldsalarm og videoovervågning på passende steder. Psykisk arbejdsmiljø indgår som parameter ved granskning. Plantegninger (D) BR 95 Boligministeriets cirkulære nr. 49 af 23. marts 1972 DS Dansk Standard 2001: Tilgængelighed for alle DS-Håndbog 105.2: Rekreative arealer for alle Tilgængelighed. Vejledning til kommunerne. By & Boligministeriet DS-Håndbog 105: Udearealer for alle Plantegninger (D) Plantegninger (D) 11

12 Miljøpåvirkninger henført til nedrivnings- og bortskaffelsesfasen 10. Minimering af miljøpåvirkninger fra affaldsprodukter ved nedrivning og bortskaffelse Optimering af genanvendelse Konstruktioner med indhold af træ udføres således, at trykimprægnering ikke vil forekomme. Som minimum vil følgende produkter være PVC-fri: kabler, kabelbakker, tagrender, fodlister, fejelister, vinduer, dørkarme, sternbeklædning og toiletsæder. Anvendelse af byggematerialer, der efter endt levetid kun kan bortskaffes ved deponi, søges så vidt muligt undgået. projektering 12

13 Miljøpåvirkninger henført til udførelsesfasen 1. Optimering af brug af miljøvenlige materialer Bærende konstruktioner Opføres af præfabrikerede betonelementer. projektering Facader Døre og porte Betonelementer med store glaspartier. De to rammer der favner bygningen, opføres i beton beklædt med metalplader. Specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. projektering Vinduer Tag Gulve Specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. Traditionel opbygning med varmt tag. Øvrige specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. I kontorområderne er valgt træ som gulvbelægning med mulighed for differencieret akustikregulering. Øvrige specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. projektering projektering projektering 1

14 Indvendige vægge Lofter Overfladebehandling 2. Reduktion af affalds miljøpåvirkninger ved udførelse Reduktion af byggeaffald Høj grad af genanvendelse Lette skillevægge af gips på stålskelet. Øvrige specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. I kontorområderne er valgt nedstroppede lofter med akustikregulerende overflader. Øvrige specifikke valg er ikke foretaget. Emnet indgår i den videre vurdering. Produktvalg vurderes med henblik på at uønskede stoffer undgås. Tæt samarbejde med projekterende, entreprenør og leverandører skal sikre gennemførelse af en effektiv byggelogistik med henblik på at reducere behov for mellemlagring og omfanget emballage. Byggepladsens indretning vil ske under hensyntagen til, at der sikres plads og hensigtsmæssig placering af de nødvendige affaldscontainere, således at byggeaffaldet kan sorteres korrekt. projektering projektering projektering Miljøstyrelsens liste ÅKV`s vejledning om bygge- og anlægsaffald Afvejningssedler (D) Tegning for byggepladsens indretning (D) Checklister fra opfølgning på byggepladsen (D) 2

15 3. Begrænsning af arbejdsmiljøbelastninger under udførelse Forebyggelse Ergonomi Kemi Ulykkesfare Støj Faseopdelt granskning. Løbende dialog med projektorganisationen. Forebyggelse gennem beslutninger under projekteringen og identifikation af problemstillinger der skal elimineres i udførelsesfasen. Grundlag for, udarbejdelse og ajourføring af Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Sikkerhedskoordination. Dialog med Arbejdstilsynet. Metoden Mønsterarbejdspladsen vil blive anvendt som en understøttende aktivitet i forbindelse med udførelsen. Arbejdsmiljøvurderinger af beslutninger under projekteringen der har betydning for tunge løft, arbejdsstilinger og bevægapparatbelastninger. Farlige stoffer og materialer undgås gennem substitution. Hvor kravet om særlige tekniske egenskaber prioriteres højere end sundhedspåvirkninger indgår produktet ved planlægningen af udførelsen. Særligt farligt arbejde efter bilag 1i bekendtgørelserne nr. 574/576/589 vurderes med henblik på at eliminere de forbundne risici. Støjende arbejdsprocesser søges forebygget gennem materiale- og konstrutionsvalg. Hvor kravet om særlige tekniske egenskaber prioriteres højere end sundhedspåvirkninger indgår emnet ved planlægningen af udførelsen. PSS (D) Mødereferater (D) Checklister fra sikkerhedsrunderinger (D) PSS (D) Risikovurdering PSS (D) PSS (D) 3

16 Miljøpåvirkninger henført til driftsfasen 4. Reduktion af energiforbrug under drift El-effekt Reduktion af energiforbrug, el Kunstig belysning Hårde hvidevarer Kontrol og registrering af forbrug, el Ventilation Det vurderes, at den ønskede el-effekt kan overholdes. Der anvendes lavenergilyskilder, lysstofrørsarmaturer med elektronisk forkobling og armaturvirkningsgrad på min. 70%. Etablering af lysstyring med timere. Bevægelsesmeldere i toiletter, omkædningsrum og garderober. Lysdæmperanlæg med belysningsmålere i de store mødelokaler. Fællesslukkeanlæg i gangarealer og store lokaler. Der anvendes armaturer med lavenergilyskilder og lysstofrørsarmaturer med elektronisk forkobling. Armaturvirkningsgraden vil min. være 70%. Hårde hvidevarer vil være klassificeret indenfor A ifølge energimærkningsordningen Der monteres bimålere i alle gruppetavler med mulighed for at registrere forbruget for EDB og for resten (belysning og stikkontakter). Der monteres bimålere på tavler for forbrug til ventilationsanlæg og til elevatorer. Køkkenet får sin egen gruppetavle med bimåler. Hovedmåler placeres på hovedtavlen. Recirkulation af indeluften ved opstart og udenfor brugstid 4

17 Ventilationsanlæg Energiforbrug, ventilation Alternativ energiforsyning Reduktion energiforbrug, varme Vinduer Varmeanlæg Bimålere, varmeforbrug Styring af og kontrol med forbrug Anlægget forsynes med varmegenvinding og der anvendes sparemotor og spareventilatorer. Der dimensioneres for lavt tryktab. Elforbruget vil blive væsentlig lavere (20%) i forhold til BR95 fra 3200 J/ m 3 /s til 2500 J/ m 3 /s for VAV anlæg Solfangeranlæg til drift af cirkulationspumpen til varmt vand og udsugning fra toiletter etableres ved beklædning med solceller på ca. 50 m 2 facade. Varmeanlægget etableres som et lavtemperatursystem og sektionsopdeles med heblik på en optimal styring af fremløbstemperaturen. 3 lags lavenergirude klassificeret som A ifølge energimærkningsordningen. Maksimal U-værdi på 1,0 W/m 2 K. Varmeanlægget dimensioneres for lave trykfald i hovedrør og forsynes med dynamisk regulerende ventiler til hovedfordeling og radiatorer. Hvor det er muligt udføres rørsystemet med vendt retur og et reduceret antal regulerende ventiler. Varmegenvinding for køleanlæg er ikke indeholdt. Der installeres bimålere pr. etage og bygningsafsnit så varmeforbrugende enheder registreres. CTS-styring på: køleanlæg i køle-frostrum, VVSanlæg inkl. ventilation, registrering energiforbrug. Pumperne vil være frekvensregulerende ved varierende vandmængder i varmeanlægget. Der er automatik for optimal styring af ventilationsanlæggets funktioner. Ventilatorer vil være frekvensomformere eller 2- hastighedsmotorer. Anlæggene behovsstyres efter temperatur i de 5

18 repræsentative rum. Anlæggen standser udenfor brugstiden. Blandesløjfer kan reguleres efter udetemperaturen, vind-/solpåvirkning på den enkelte facade og rumtemperaturen i de repræsentative rum. Rumtemperaturen sænkes udenfor brugstiden. Temperaturen på varmt brugsvand reguleres efter behov over døgnet. Der etableres automatisk styring af belysningsanlæg i forhold til dagslys og aktiviteter. 5. Reduktion af vandforbrug i driftsfasen Vandbesparende foranstaltninger Der installeres toiletter med sparefunktion. Vandarmaturerne installeres med maksimal vandgennemstrømning. Sekundære vandkilder Opsamling af regnvand til anvendelse i toiletter og havevanding Sanitet og vandinstallationer Valg af vandbesparende installationer. Styring af og kontrol med forbrug CTS-styring på: Cirkulationspumpe, temperaturovervågning, registrering energiforbrug Hovedmåler på: varmt vand, koldt vand og regnvandsforbrug. Bimålere for vandforbrug placeres på hver etage pr. bygningsafsnit samt i køkken-kantine. Der etableres sivesikring med alarmsystem. 6

19 6. Reduktion af affaldsproduktion ved genanvendelse under drift Sortering og bortskaffelse samt genanvendelse affald 7. Optimere den positive psykologiske effekt på de mennesker, der arbejder og færdes i området Samspil mellem arkitektur og beplantning Der etableres muligheder for affaldssortering i korrekte fraktioner. Helhedsvurdering af håndteringen af affaldet fra det opstår ved arbejdspladsen, opsamling, intern transport, håndtering ved sortering og containerplads samt afhentning. Helhedsvurderingen skal sikre en hensigtsmæssig logistik for affaldshåndteringen. I forbindelse med genetablering skabes en tættere beplantning mod Skanderborgvej. Arkitekturen vil få et grønt islæt med med en græskant langs facaderne. Der etableres gårdhaver på de tre lavereliggende tagflader med udsyn fra kontorerne. Der etableres to atriumgårde med skrånende beplantet terræn. Mulighed for at etablere en potentiel dækning af facaderne der vil understøtte solafskærmningen, undersøges. Århus Kommunes regulativ for erhvervsaffald ÅKV`s vejledninger om madaffald fra storkøkkener og om pap og papir Oversigtstegning (D) Oversigtstegning og beskrivelse (D) 7

20 8. Minimering af emmissioner og affald Miljøvenlig drift 9. Reduktion af arbejdsmiljøbelastninger i driftsfasen Rengøring Trægulve Udvendige belægninger vælges ud fra, at der kan foregå størst mulig grad af nedsivning af regnvand f.eks. græsarmering samt at behov for intensiv pleje ikke forekommer. Der forudsættes ikke brug af sprøjtemidler i driftsfasen. Fældede træer og beplantning flises på stedet med henblik på genanvendelse. Jorden under den kommende beplantning grubbes grundigt i mindst 60 cm`s dybde. Rengøringsvenlighed og minimal forbrug af rengøringsmidler indgår som kriterie for materiale valg. Sanitet placeres således, at rengøring kan udføres ved brug af egnede tekniske hjælpemidler og i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Der etableres stikkontakter pr. 15 m til rengøringsmaskiner. Vinduer udformes med mulighed for pudsning indefra Trægulve er behandlet fra fabrikken. Afgivelse af stoffer fra træsorten vurderes og dokumenteres. projektering projektering DS/INF 485: Anvisning for indvendig rengøring og vedligeholdelse Dansk Indeklimamærkning 8

21 Materiale- og produktvalg, generelt Afgasningsperiode Indeklimatiske forhold, generelt Arbejdspladsindretning Indeklimakriterier indgår i valg af materiale og produkter. En passende periode for afgasning af stoffer og materialer før ibrugtagning vurderes og indgår i byggeriets planlægning. Periodens varighed planlægges således, at afgasningen er under kritiske stoffers lugt- og/eller irritationstærskel inden bygningens ibrugtagning. En faglig forhåndsvurdering af de optimale betingelser for afgasningsperioden foretages. Indeklimafaktorerne indgår som parameter i den videre granskning. Konkurrenceforslaget indeholder bl.a.: Solafskærmning integreres med persienne i en 3 lagsrude med manuel betjeningsmulighed og udvendig CTS-styring, alle arbejdspladser har udsyn til det fri, dagslystilgang og placeres indenfor en afstand af 5 m fra vinduerne. Akustikregulerende overflader på lofter. Køleanlægget placeres under hensyn til at undgå generende støj. Trinlydsdæmpende belægninger på de primære gangarealer i storrumskontorerne. Rengøring af kanaler ved aflevering. Rengøring over nedstroppede lofter ved aflevering. Storrumskontorer indrettes således, at uformelle samtaler og møder kan henlægges til cafelignende områder, private samtaler og koncentrationskrævende arbejde kan udføres i stillerum. Arbejdspladserne f.eks. kontorarbejdspladser, køkken, reception, værksted arbejdsmiljøgranskes Dansk Indeklimamærkning Miljøstyrelsens liste Dansk Indeklimamærkning Indeklima 2000 DS/INF 485: Anvisning for indvendig rengøring og vedligeholdelse BSim2002-beregninger (Termisk indeklima) (D) Leso-Dial (Dagslysberegning) (D) ODEON (Akustisk beregning) (D) Indeklima 2000 Indretningsplaner (D) 9

22 Kunstig belysning Intern transport Føringsveje Pladsforhold Kontrol med svigt der medfører forringelse af arbejdsmiljøet løbende under projekteringen Armaturvalg foretages under hensyn til skærmarbejde. Lysstyrker i henhold til rumskemaer. Definition af dimensionerende faktorer skal sikre, at adgangsveje i byggeriet herunder elevatorer designes med tilstrækkelige højder og bredder, således, at intern transport kan udføres fuldt forsvarligt. Ekstra højde over nedstroppede lofter ved horisontale føringsveje medvirker til, at reducere bevægapparatbelastninger ved tilsyn. Kabelbakker dimensioneres således, at der vil være 25% ekstra plads ved aflevering. Vurderinger ved design af teknikrum og andre steder hvor der vil forekomme drifts- og vedligeholdelsesopgaver, med henblik på at sikre tilstrækkelige pladsforhold til opgaverne kan udføres i hensigtsmæssige arbejdsstillinger CTS-styring på: Cirkulationspumpe, køleanlæg i kølefrostrum, VVS-anlæg inkl. ventilation, solafskærmning, pumpealarm, elevatorer, temperaturovervågning, sikringsanlæg, udsugning kopimaskiner, pumpebrønde DS 700 Arbejdspladsbelysning Indeklima 2000 Indretningsplaner (D) Plantegninger (D) Plantegninger (D) Plantegninger (D) 10

23 Adgangsforhold Tilgængelighed for bevægelseshæmmede og personer med andre handicap Psykisk arbejdsmiljø Adgang til teknikrum i tagniveau via trappe. Adgang til tag fra teknikrum. Tilkørselsmulighed med forsyninger ind i bygningen i kælderniveau-1fra den østlige gavl. Tilkørselmulighed med forsyninger til køkken ved Vareindlevering i den vestlige gavl. Renovationsvogne har mulighed for tilkørsel til affaldscontainere på bygningens vestlige side. Adgangsmuligheder drift og vedligehold indgår som parameter ved granskning. Tilgængelighed indgår som parameter ved granskning, med henblik på at skabe egnede forhold for bevægelseshæmmede og personer med andre handicap. Dette sikres bl.a. ved at projektet vil indeholde: Handicapparkeringspladser etableres tæt ved hovedindgangen. Niveaufri kørestolsegnet belægning fra P-plads til hovedindgang via en rampe med passende hældning. Hensigtsmæssig dimensionering og udformning af hovedindgang. Handicaptoilet på hver etage. Gangarealer, elevator og åbninger dimensioneres under hensyn til manøvrering med en kørestol. Sikring af nødvendige instruktioner og uddannelse af personalet med henblik på optimal effekt af de tekniske anlæg. Etablering af nød- og panikbelysning i flugtveje. Etablering af overfaldsalarm og videoovervågning på passende steder. Psykisk arbejdsmiljø indgår som parameter ved granskning. Plantegninger (D) BR 95 Boligministeriets cirkulære nr. 49 af 23. marts 1972 DS Dansk Standard 2001: Tilgængelighed for alle DS-Håndbog 105.2: Rekreative arealer for alle Tilgængelighed. Vejledning til kommunerne. By & Boligministeriet DS-Håndbog 105: Udearealer for alle Plantegninger (D) Plantegninger (D) 11

24 Miljøpåvirkninger henført til nedrivnings- og bortskaffelsesfasen 10. Minimering af miljøpåvirkninger fra affaldsprodukter ved nedrivning og bortskaffelse Optimering af genanvendelse Konstruktioner med indhold af træ udføres således, at trykimprægnering ikke vil forekomme. Som minimum vil følgende produkter være PVC-fri: kabler, kabelbakker, tagrender, fodlister, fejelister, vinduer, dørkarme, sternbeklædning og toiletsæder. Anvendelse af byggematerialer, der efter endt levetid kun kan bortskaffes ved deponi, søges så vidt muligt undgået. projektering 12

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

Miljøhensyn i byggeri

Miljøhensyn i byggeri Miljøhensyn i byggeri Enfamiliehuse Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING AF BYGGERIET... 4 Bygningens orientering... 4 Solvarme og afskærmning... 5 Varmelagringsevne...

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

GRØNNE RÅD TIL ERHVEVSVSBYGGERI

GRØNNE RÅD TIL ERHVEVSVSBYGGERI GRØNNE RÅD TIL ERHVEVSVSBYGGERI Miljørigtigt Erhvervsbyggeri i Hillerød Den 19. december 2007 vedtog byrådet en ny planstrategi, hvor der står, at kommunen har en målsætning om selv at bygge energirigtigt

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ schmidt hammer lassen architects/2014 2/ Hovedidé/ Disponering/ Materialer/ Arealer Arkitektonisk hovedidé Den nye bygning ved VIA

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1. Organisatoriske forhold...

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere