Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni 889, S findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Juli 889- December 89, S findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 89- December 894, S Skiftevæseuet 89. (Tableaux des successions et faillites.) 08. De offentlige Jernbaner 89/94. (Rapport sur les chemins de fer publics.) 09. Sindssygeasylernes Virksomhed 89. (Statistigue des hospices d'aliénés.) 0. Fattigstatistik 89. (Statistigue de l'assistance publique.) Folkemængdens Bevægelse 89. (Ilfouvement de la population.). Skolestatistik 89. (Statistigue de l'instruction publ;que.). Norges Skibsfart 89. (Statistigue de la navigation.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No.. TABELLER VEDK OMMENDE litrges SKBSF A )54 I AARET 89. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 89.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIAN IA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 895.

4 For Aargangene se Norges officielle Statistik, Tredie Bakke No., 4, 59; 80, 05, 0, 49, 69, 9. (Norges indenrigske Skibsfart 885 se Norges officielle Statistik, Tredie Række No. 50.) TRYKT I.DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

5 Indholdi Indledning Side. a) Den norske Handelsflaade: Tabel. Handelsflaaden ved Aarets Udgang a. Dampfartøier og Seilfartøier underet b. Dampfartoier og Seilfartoier særskilt 6 e. Dampfartoier og Seilfartoier over 50 Ton 8 d. Dampfartoier og Seilfartoier inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været sysselsatte 0 e. Dampfartøier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding f. Seilfartøier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage og Bemanding -. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i. Aarets Lob 4 a. Dampfartøier. 4 b. Seilfartøier 6 -. Antal og Drægtighed af de i Aarets Lob i Norge eller i Udlandet for norsk Regning nybyggede Fartøier 8 4. Oplysninger om de hjemmehørende Farteiers Bygningsmateriale 9-5. Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe 0 b) Skibsfarten mellem Norge og Udlandet: 6. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Fartøiers Nationalitet 5 7. Oversigt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 6-8. De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 8 9. Skibsfarten paa de enkelte norske Toldsteder a. Oversigt over den samlede ind- og udgaaende Skibsfart b. Skibsfarten paa de enkelte udenrigske Steder : I. Antallet af de med Ladning og i Ballast ankomne Fartoier 4 II. Antallet af de med Ladning og i Ballast afgaaede Fartoier III. Tonsdrægtigheden af de med Ladning ankomne Fartoier 4 IV. Tonsdrægtigheden af de med Ladning afgaaede Fartøjer 46 c. Skibsfarten under hvert enkelt Flag: I. Antallet af de med Ladning og i Ballast ankomne Fartøjer 48 II. Antallet af de med Ladning og i Ballast afgaaede Far -Wier 50 III. Tonsdrægtigheden af de med Ladning og i Ballast ankomne Fartøjer 5 IV. Tonsdrægtigheden af de med Ladning og i Ballast afgaaede Fartøjer 54 V. Tonedrægtigheden af de med Ladning ankomne Fartoier VI. Tonsdroegtigheden af de med Ladning afgaaede Fartøjer 58 VII. Tonsdrægtigheden af de i Ballast ankomne og afgaaede Fartøjer 60 d. Skibsfarten under norsk og under fremmed Flag paa de vigtigste udenrigske Steder : I. Tonsdrægtigheden af de med Ladning ankomne Fartøjer 6 Tonsdrægtigheden af de med Ladning afgaaede Fartøjer 68

6 Side. Tabel 0. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge "afgaaede Seilfartøiers Nationalitet 7. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Dampfartøiers Nationalitet 7. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 74. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder De forskjellige Nationers Deltagelse i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder Seilskibsfarten mellem Norge og Udlandet Dampskibsfarten mellem Udlandet og de enkelte norske Toldsteder Detaillerede Oplysninger om Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet 88 a. Mellem de vigtigste norske Toldsteder og udenrigske Steder særskilt for hvert Flag 88 b. De i regelmæssig Dampskibsfart udførte Reiser mellem Norge og Udlandet 0 8. Antallet og Drægtigheden af de ved de norske Toldsteder fra og til Nordishavet (Jan Mayen, Spitsbergen, Davisstrædet rn m.) samt Sydishavet expederede Fartøjer 04 c) Den udenrigske Skibsfart under norsk Flag: - 9. Oversigt over den samlede udenrigske Skibsfart under norsk Flag a. Ankomne norske Fartøjer b. Afgaaede norske Fartøjer 0( 0 0. Oversigt over den samlede udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag 4 a. Ankomne norske Dampfartøier 4 b. Afgaaede norske Dampfartoier 8 -. Beregnet Bruttofragt af norske Fartøier ved den udenrigske Skibsfart a. Ankomne Fartøjer b. Afgaaede Fartøjer 6 o. Opgave over Bruttofragten særskilt for den norske Fart og Fragtfarten 0 d) Anhang: -. Antallet af remte og hjemkomne Søfolk i Aarene , fordelte paa de enkelte Indrulleringskredse 6 -. Søfolk romte fra norske Fartøjer i 89, fordelte efter Rømningsstedet 7-4. De rømte og hjemkomne Søfolks Aldersforhold ifølge Opgaver fra Kristiania, Drammens, Kristiansands og Trondhjems Indrulleringsdistrikter for de rømtes og fra Kristiania og Kristiansands Distrikter for de hjemkomnes Vedkommende 8

7 Table des matiéres. Introduction Pages. a) Marine marchande: Tableau n. Effectif de la marine marchande á la fin de l'ann.ée a. Navires vapeur et h voiles réunis b Navires vapeur et h voiles séparément 6 c. Navires à vapeur et h voiles au-dessus de 50 tonneaux 8 d. Navires à vapeur et h voiles classes d'aprés leur emploi 0 e. Navires à vapeur, classes par categories de tonnage et d'aprbs l'emploi f. Navires h voiles, classes par categories de tonnage et d'aprbs l'emploi - -. Accroissements et extinctions 'de la marine marchande pendant l'année 4 a. Navires h vapeur 4 b. Navires h voiles 6. Construction de navires pendant l'année 8-4. Matiéres de construction des navires existants 9-5. Naufrages et échouements 0 b) Mouvement de la navigation entre la Norvége et l'étranger: - 6. Résumé par pavillon 5-7. Résumé par pays de provenance et de destination 6-8. Navigation par pays et par pavillon 8-9. Mouvement des donanes a. Résumé b. Navigation par pays : I. Nombre des entrées des navires chargés et sur lest 4 II Nombre des sorties des navires chargés et sur lest 8 III. Tonnage des entrées des navires chargés 4 IV. Tonnage des sorties des navires chargés 46 C. Navigation par pavillon : I. Nombre des entrées des navires chargés et sur lest 48 II. Nombre des sorties des navires chargés et sur lest 50 III. Tonnage des entrées des navires chargés et sur lest 5 IV. Tonnage des sorties des navires chargés et sur lest 54 V. Tonnage des entrées des navires chargés 56 VI. Tonnage des sorties des navires chargés 58 Aril. Tonnage des entrées et des sorties des navires sur lest 60 d. Navigation par pays et par pavillon : I. Tonnage des entrées des navires chargés 6 H. Tonnage des sorties des navires chargés Résumé de la navigation á voiles, par pavillon 7 -. Résumé de la navigation á vapeur, par pavillon 7 -. Résumé de la navigation h, voiles, par pays de provenance et de destination 74 - Résumé de la navigation vapeur, par pays de provenance et de destination..,,,,..,,, 76

8 . Pages. Tableau n 4. Navigation á vapeur par pays et par pavillon Résumé de la navigation h voiles Résumé de la navigation h vapeur Données détaillées sur la navigation h vapeur 88 a. Mouvement entre les principaux ports norvégiens et étrangers, par pavillon 88 b. Navigation A, vapeur réguliére entre la Norvége et l'étranger Expéditions dans les mers arctiques et antarctiques 04 c) Mouvement de la navigation norvégienne à l'étranger: Résumé du mouvement de la navigation norvégienne t l'étranger..,. 06 a,. Entrées des navires norvégiens 06 b. Sorties des navires norvégiens 0-0. Résumé du mouvement de la navigation h vapeur norvégienne à l'étranger 4 a. Entrées des navires t vapeur norvégiens 4 b. Sorties des navires vapeur norvégiens Produit brut de la navigation n.orvégienne h l'étranger a. Navires entrés b. Navires sortis 6 c. Produit brut avec distinction de la navigation entre la Norvége et l'étranger et entre deux pays étrangers 0 d) Appendice: - -. Nombre des marins qui ont déserté ou retourné pendant les années , par districts Manns déserteurs en 89, par port où la désertion a eu lieu Marius déserteurs (districts de Christiania, de Drammen, de Christiansand et de Trondhjem) et déserteurs retournés (districts de Christiania et de Christiansand), par age 8

9 Indledning. Den nor ske Han delsflaades Størrelse var ved Udgangen af 89, som følger: Antal. Drægtighed i Ton. (Ny Maaling.) ) Dampskibe Seilskibe Tilsammen Da Handelsflaaden den December 89 talte Fartøier med en Drægtighed af I Ton, viser der sig altsaa i Henseende til Antallet en Forøgelse af 6 Fartøier, medens Drægtigheden viser en tilsyneladende Formindskelse af Ton. I Virkeligheden var imidlertid Tonnagen, bortseet fra de ved Ommaaling bevirkede Forandringer, alene formindsket med 6 5 Ton, regnet efter den nye Maaling, eller med 67 Ton, regnet efter den ældre Maalin g. ) For endel endnu ikke ommaalte Damp fa r tøier er deres Drægtighed bleven omberegnet til ny Tonnage ved at fradrage : for Dampskibe under 00 Ton: 5 O/; Ton : Vo ; ' Ton : 6.6 /0; Ton : 6.5 %; over 000 Ton : 6.0 O/ Forholdstal er byggede paa henholdsvis 7,, 57, 54 og 7 Ommaalinger.) Derimod har man for Seilskib en e s Vedkommende ikke fundet det fornødent eller hensigtsmæssigt at foretage en tilsvarende Beregning, dels fordi Forskjellen mellem gammelt og nyt Maal her er forholdsvis mindre, dels fordi Beregningen vilde have været meget vidloftig. Hedge Erfaring fra endel Ommaalinger skulde man forøvrigt antage, at der vil blive et Fradrag af 6.5 Vo ved Seilfartøier under 00 Ton (ifølge 0 Ommaalinger) og for de øvrige Klasser et Fradrag af henholdsvis.8 /0 (48 Fartøier),.6 /0 (6),.5 O/0 (4) og.8 Vo (5). Middeltallet heraf bliver, efter Handelsflaadens Fordeling paa de forskjellige Størrelsesklasser,.6 Vo. Da nu de indtil den Decbr. 89 stedfundne Ommaalinger har formindsket Seilskibstonnagen med Ton, skulde efter.6 Vo ca Ton have været ommaalte og altsaa ca Ton gjenstaa at ommaale, hvoraf.6 0/0 udgjør Ton. Seilskibsflaadens virkelige Størrelse den Decbr. 89 skulde altsaa efter ny Maaling have udgjort ca Ton eller, da denne Beregning ikke kan ansees ganske sikker, sandsynligvis noget over Tom

10 Il Af Dampskibe fandtes ved Udgangen af 89: 767. der efter den ældre Maaling udgjorde Ton og efter den nye (med Reduktion for endel endnu. ikke ommaalte Fartøier) 0 06 Ton. Der var altsaa for Dampskibenes Vedkommende en Forøgelse i Antallet af 4 Fartøier, medens deres Drægtighed tilsyneladende er bleven formindsket med 855 Ton, men i Virkeligheden forøget med 8 9 Ton. Regnet efter den ældre Maaling var Tonnagen ved Udgangen af 89: , hvilket i Sammenligning med 89 viser en Forøgelse af 54 Ton. Seilskibene udgjorde ved Udgangen af 89: 6 79, drægtige Ton, efter den da gjældende Maaling. Ved senere Ommaalinger er denne Tonnage formindsket med Ton, altsaa til Ton. Herefter viser Seilskibene sig at være formindskede i 89 med 7 Fartoier; Tonnagen viser tilsyneladende en Formindskelse af 4 7 Ton, men er i Virkeligheden aftaget med 4 68 Ton. Naar hver Dampskibston regnes lig Seilskibston efter den ældre Maaling og.6 Ton efter den nye Maaling, stiller Fartoiernes efter Effektiviteten beregnede Tonnage sig, som følger for de 0 sidste Aar V ed Udgangen af Aaret: Reg.-Ton. Dampskibe. Beregnede Ton. Sejlskibe, Reg.-Ton. Tilsammen beregnede Ton. Procenter i Forhold til den samlede beregnede Dampskibe. Sejlskibe ) i) Tallene over Stregen er Drægtigheden efter den ældre Maaling, Tallene under Stregen efter den nste Maaling.

11 III Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarene 89 og 89 sees af nedenstaaende Opgave a) Dampskibe Antal. Ton. Antal. Ton. Tilgang : Ved Nybygning her i Landet Indkjob fra Udlandet Tilgang ialt Afgang: Ved Salg til Udlandet Forlis Ophugning Afgang ialt A ltsaa Netto-Tilgang b) Sejlskibe. Tilgang: Ved Nybygning her i Landet In.dkjob fra Udlandet Tilgang ialt Afgang : Ved Salg til Udlandet Forlis Ophugning Afgang ialt Altsaa Netto-Afgang Angaaende Aarsagen til Uoverensstemmelsen mellem den efter Tilgangs- og Afgangsopgaverne samt den efter Skibsfortegnelserne direkte beregnede Forandring i Henseende til Handelsflaaden henvises til de i tidligere Aargange givne Forklaringer (se navnlig Aargang 875). Tilgangen af Dampfarteier ved Nybygning og ved lijob har i de sidste 5 Aar været : Ved Nybygning i Norge. Ved Nybygning i Udlandet. Ved Indkjob fra Udlandet. A a r. Antal. Ton Antal. Ton. Antal. Ton ) ) 6 56 ) ) I denne Tabel samt i den folgende over Forlis er Opgaven, for Sammenligningens Skyld anført efter den gamle Maaling. Efter den nye udgjorde Tonnagen af de nybyggede og indkjobte Darnpfartoier henholdsvis 886, og 8 50 Ton, og af de forliste Dampskibe 4 7 Ton.

12 Af Seilfartoier har Tilgangen i de samme Aar været : Ved Nybygning i Norge. Ved Nybygning i Udlandet. Ved Indkjob fra Udlandet. A a r.fartøjer.ton.fartøjer.ton. Fartøier. Ton Angaaende det til Fartøierne anvendte Bygningsmateriale meddeles Oplysninger i Tabel 4. Hedge de dersteds meddelte Opgaver, der forøvrigt ikke er ganske fuldstændige, havde Norge ved Udgangen af 89: Af Jern- eller Staalskibe : 699 Dampfartøier, dr Ton, og 6 Seilfartøier, dr Ton, og af Træskibe: Dampfartøier, dr Ton, og Seilfartoier, dr Ton. Antallet og Drægtigheden af de forlist e Skibe har i de sidste 0 Aar udgjort, som følger Aar. Antal. Dampskibe. Drægtighed i Ton. Antal. Sejlskibe. Drægtighed i Ton , ) Tilsammen : I Forhold til den gjennemsnitlige Drægtighed, som i førstnævnte Femaar var 98 Ton Dampskibe og Ton Sejlskibe og i sidstnævnte Femaar henholdsvis og 47 8 Ton, udgjorde de aarlige Forlis af Dampskibe i forste Femaar gjennemsuitlig.76 Pct. og i andet Femaar.69 Pct., af Sellskibe derimod henholdsvis 4.48 og 4.9 Pct. aarlig. Se Note Side TU.

13 Angaaende de ved Forlisene indtrufne Tab af Menneskeliv indeholder Tabel 5 endel, dog ikke fuldstændige Opgaver. Af Besætningen paa de i 89 forliste 9 Fartøier, 5 Mand, skal der saaledes være omkommen 65 Sømænd samt Passager, i Personer, i 89 8 Personer og i Sømænd samt Passagerer. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i 89 - regnet efter Antallet af Skibsexpeditioner - 55 Farteier, med en samlet Drægtighed af Ton ), for Indgaaende og 699 Fartøier, dr Ton, for Udgaaende. Heraf havde de med Ladning ankomne eller afgaaede Farteier følgende Drægtighed : Ankomne. Afgaaede. Sejlskibe Ton Ton Dampskibe Ialt 79 8 Ton 6 50 Ton. Den med Varer bestuvede Drægtighed af Dampfartøierne udgjorde ifølge Tabel for Indgaaende og for Udgaaende Ton. Gaar man ud fra, at samtlige som ladte opførte Seilfartøier har indehavt fuld Ladning, skulde den bestuvede Del af Drægtigheden have udgjort 06 5 Ton for Ind.- gaaende og Ton for Udgaaende. Hovedtrækkene af denne Skibsfart for de sidste 0 Aar vil sees af nedenstaaende Tabel, der viser Bestuvningen (angivet i Tusinder af Ton) af de i Aarene med Ladning ind- og udgaaede Fartoier. Bestuvning af ladte Fartøjer angivet i Tusinder af Ton. Aar. Indgaaende. Udgaaende. Seil. Damp. Tilsammen. Seil. Damp. Tilsammen vA , I det Folgende er Drægtigheden overalt anført efter den ældre VIaaling,

14 VI Det vil al disse Tal sees, at for den indgaaende Skibsfarts Vedkommende var de ladte Fartøiers Bestuvning af orntrentlig den samme Størrelse som i de to foregaaende Aar. For den udgaaende Skibsfarts Vedkommende var ligeledes Bestuvningen omtrent som i 89. Betragter man Seilskibsfarten og Dampskibsfarten liver for sig, vil det sees, at Tonnagen af de ladte Seilfartøier saavel for Indgaaende som for Udgaaende er gaaet adskilligt ned og, navnlig for den udgaaende Skibsfarts Vedkommende, ikke paa langt near kan maale sig med hvad den udgjorde i Decenniets forste Aar. Derimod er Dampskibstonnagen steget meget betydeligt, idet Bestuvningen af indgaaende Dampskibe er gaaet op fra Ton i 884 til Ton i 89 og Bestuvningen af udgaaede Dampskibe fra til Ton. Regnet efter Bestuvningen skulde i Procent, altsaa mere end / af de indførte, og 46.4 Procent af de udførte Varer være transporteret i Dampskibe. De tilsvarende Forholdstal for det foregaaende Aar var 65. og 4.0 Procent. Af den samlede med Ladning ind- og udgaaende Tonnage, Seil og Damp underet, faldt 78 5 Ton eller 65.7 Pct. paa norske og Ton eller 4. Pct. paa fremmede Fartøier (Tabel 6). Medens der i denne Henseende ikke er nogen særdeles væsentlig Forskjel mellem den indgaaende og den udgaaende Skibsfart, idet norske Skibe af hin besørgede 6. Pct. og af denne 69.0 Pct. - fremmede Skibe henholdsvis 8.7 og.0 Pct. -, stiller derimod Forholdet sig helt forskjelligt, naar man sammenligner Seilskibsfarten med Dampskibsfarten. Regnet procentvis udgjorde nemlig paa den ene Side det norske og paa den anden Side de fremmede Flags Andel: I Seilskibsfarten. I Dampskibsfarten. Overhovedet. Norske. Fremmede. Norske. Fremmede. Norske. Fremmede Pct. 9.9 Pct Pct. 5.4 Pct. 6.5 Pct. 6.5 Pct Man ser heraf, at i det sidste Aar mere end 4/5 af Seilskibsfarten henimod /5 af Dampskibsfarten er bleven besørget af norske Skibe. Af Tabellen fremgaar bl. a., at de norske Fartoiers Andel i Transporten for Dampskibsfartens Vedkommende, efter i nogle Aar at have været stationær, i de senere Aar i det hele taget har været i Stigende. Hvad Sejlskibsfarten angaar, gik de fremmede

15 VII Fartoiers Andel i Aarene mellem 870 og 877 op fra 5 Pct. til 0. Pct., medens der fra det sidstnævnte Aar indtraadte en afgjort Tilbagegang, om der end i enkelte Aar kan have vist sig en ubetydelig Stigning. I Tabel 9 o. fig. er der gjort Rede for den samlede udenrigske Skibsfart under norsk Flag og den derved indvundne Fragtfortjeneste. Efter de foreliggende Opgaver er der af norske Fartoier ialt udfort 5 45 Reiser, hvoraf 95 mellem Norge og Udlandet og 0 mellem fremmede Havne indbyrdes. Disse Reiser falde under folgende Hovedgrupper: Seilfartoier Dampfarteder. Antal Reiser. Antal Reiser. Ankomne til Norge fra Udlandet Ladte Ball Ankomne til Udlandet fra Norge Ladte Ball Ankomne i Fragtfart Ladte Ball Tilsammen Ladte Ball Ialt I Lobet at 89 sysselsattes i udenrigsk Fart gjennemsnitlig 40 Dampskibe, dr Ton, og 857 Seilskibe, dr Ton. Gaar man nu ud fra, at Dampfartei med Hensyn til Effektivitet veier op mod Seilfartøier, faar man ud, at der i 89 skulde til udenrigsk Fart have været anvendt beregnede Farteier med en Drægtighed af Ton. Paa hvert beregnet Fartøj falder der altsaa gjennemsnitlig 5 Reiser, og -da Drægtigheden at de med Ladning ankomne Fartoier var Ton, skulde hvert Fartøi overhovedet have havt.7 Ladning paa Kjølen. Udføres denne Beregning særskilt for Dampfartoierne, vil man finde, at hvert af disse gjennemsnitlig har udført 5 Reiser og havt noget over 5 Ladninger paa Kjølen.

16 wit Den ved vor udenrigske Skibsfart optjente Br utt o f ragt er ifølge Tabel : Aar. For Sejlskibe. For Dampskibe. Tilsammen. Kr. Kr. Kr Efter dette skulde vore Fartøjer i 89 have opseilet ca. 6 / Million Kr. mindre end i det foregaaende Aar ; denne Formindskelse falder udelukkende paa Seilskibene, for hvilke Fragtbeløbet er gaaet ned over 0 Millioner Kr., medens det derimod for Dampskibene er steget med over / Million Kr. Sammenlignes Bruttofragten med den i udenrigsk Fart sysselsatte Tonnage, vil man finde, at der i 89 optjentes for hver Seilskibston 40, Kr. og for hver Dampskibston 5 Kr. Til Sammenligning hidsættes folgende Opgaver: Sejlskibe 49 Kr. 45 Kr. 47 Kr. 55 Kr. 70 Kr. 58 Kr. 48 Kr. 46 Kr. 40 Kr. Dampskibe Dampskibenes Indtægter har dog i Virkeligheden været lidt større, da der i den opgivne Bruttofragt ikke er medregnet den Fragt, som er opseilet i indenrigsk Fart af Fartøjer, der sysselsættes i kombineret inden- og udenrigsk Fart. Ligeledes kan mærkes, at de Dampskibe, der har været sysselsatte i Frugtfarten til Nordamerika etc., har havt Kul og Havneudgifter frit ; se nærmere herom Anm. Side 4. Den i de sidste 5 Aar optjente Bruttofragt fordeler sig paa folgende Maade mellem den norske Fart a: Skibsfarten mellem Norge og Udlandet, og Fragtfarten. Aar. Norsk Fart. Fragtfart. Seilskibe. Dampskibe. Tilsammen. Seilskibe. Dampskibe. Tilsammen. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr

17 Ix Til nærmere Oplysning om Hovedfelterne for den norske Skibsfart hidsættes omstaaend.e Tabel, der viser den paa de forskjellige Lande optjente Bruttofragt saavel i 89 som for Sammenligningens Skyld ogsaa i 89 og 89. (Se næste Side.) Det vigtigste Felt for Handelsflaadens Virksomhed har i de senere Aar været Farten mellem Nordamerika og Europa, navnlig England. Ved Deltagelse i Exporten fra de Forenede Stater har norske Skibe i 89 optjent Kr. (mod 0.7 Mill. Kr. i 89 og 5.7 Mill. Kr. i 89); lægges hertil det ved Skibsfarten fra de Britiske Besiddelser i Nordamerika optjente Beløb, Kr., samt endvidere Kr. som Udbytte af den indgaaende Skibsfart paa disse Lande, udkommer et samlet Beløb i 89 af vel 7 Mill. Kr. (i 89: næsten 4 / Mill. Kr. og i 89 omtrent 8 Mill. Kr.) eller mere end /5 af den hele Bruttofragt. Ved Transport fra England optjentes 6 4/5 Mill. Kr., fra Norge 4 /5 Mill. Kr. og fra Sverige 6 /5 Mill. Kr. Tages derimod Hensyn til de Lande, til hvilke Ladningerne føres hen, falder den største Bruttofragt paa Storbritannien og Irland med Kr., dernæst paa Sydamerika med Kr., Norge med Kr., Frankrige med Kr., Tyskland med Kr., o. s. v. En særdeles betydelig Nedgang i den ved Skibsfarten optjente Bruttofragt er i de senere Aar indtraadt i Farten paa Sydamerika, dog er der i 89 nogen Opgang navnlig for den udgaaende Skibsfarts Vedkommende. Den i 89 for de Forenede Staters Vedkommende indtraadte betragtelige Stigning i Bruttofragten har ikke fortsat sig, idet Fragten er gaaet tilbage og endog staar under det i 89 optjente Beløb. Skibsfarten paa Frankrige og Tyskland er gaaet tilbage i Sammenligning med de to foregaaende Aar. Det samme gjælder i end Mere Grad Skibsfarten paa Australien. Antallet af rømte norske Søfolk og af de efter tidligere Rømninger hjemkomne Søfolk er af Indrulleringscheferne opgivet : Rømte Hjemkomne Efter de fra Konsulerne meddelte Opgaver over Søfolk romte fra norske Fartøier, skulde derimod Antallet af Rømninger udgjore

18 Bruttofragt (udtrykt i Tusinder af Kr) optjent af norske Fartøjer. Lande. For Indgaaende. 89. For Udgaaende. Tilsammen Storbritannien og Irland 686.o o o Norge Forenede Stater Sydamerika Frankrige Sverige Rusland og Finland Tyskland Vestindien, Mexiko, Centralamerika Britisk Nordamerika Syd- og Østasien Italien, Malta, Østerrige s o 500.o 5 5.o 076.o o 4 40.o o o o 9 40.o 409.o 6 4.o o 8 54.o o o o o og Ungarn 5.o 74.o 57.o Spanien samt Gibraltar. Nederlandene.... Belgien Afrika Danmark, Island, (Færoerne) Australien Tyrkiet, Rumænien, Grækenland Portugal. 479.o 0.o 500.o ,o 64.o 4.o o o 80.o 665.o 65.o 90.o 6.o.7 55.o o , o o Tilsammen ') ) ') Da disse Summer indbefatte saavel den for Indgaaende som den for Udgaaende optjente Fragt og saaledes hvert Fragtbeløb er regnet to Gange bliver de her opførte Belob det dobbelte af den samlede Bruttofragt.

19 XI Antallet af Rømninger i 89 er gaaet betydelig ned saavel efter Indrulleringschefernes som efter Konsulernes Opgaver. Som tidligere bemærket, omfatter imidlertid de førstnævnte Opgaver kun en Del af det virkelige Antal af Rømte, medens paa den anden Side det af Konsulerne opgivne Antal af Rømninger indbefatter adskillige Udlændinger samt tidligere romte, men atter forhyrede norske Søfolk. Af opsparede Hyrebeløb hjemséndtes i 89 gjennem de forenede Rigers Konsuler af 4 norske Sømænd tilsammen Kroner (kfr. Meddelelser fra det statistiske Centralbureau, te Bind, No. ). I de 4 foregaaende Aar var de tilsvarende Tal følgende : Antal Sømænd Kroner Siden denne Foranstaltnings Begyndelse i Mai 869 og indtil Udgangen af 89 er der af 7 Sømænd hjemsendt ialt Kroner. Betydelige opsparede Beløb hjemsendes forovrigt paa anden Maade, bl. a. gjennem skandinaviske Semandshjem. Man finder at burde gjøre opmærksom paa, at de ved kgl. Resolution af 4 September 89 indførte nye Regler for Fartoiernes Maaling, og navnlig den' Omstændighed, at disse Regler tildels skulde træde i Kraft allerede fra Oktober s. A., i ikke liden Grad har forøget Arbeidet ved Skibsfartsstatistiken, saavel hvad angaar Opgaverne over hjemmehørende Fartøier som over Skibsfartens Bevægelse, og derved forsinket Udgivelsen af denne Statistik. Det statistiske Centralbureau, Kristiania Mai 895. A. N. Kiwi-, Aug. C. Mohr.

20 Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 89. (Situation de la marine marchande à la fin de Pannée 89.)

21

22 Tabel I. Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. Dampfartoier og Seilfartoier underet. HandelsfIaade 89. Landsdele. ) Samtlige Fartøjer Fartøjer over 50 Ton. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. I. Riget Heraf Rigets Bygder Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken IV. Bygderne fogderivis. Idde og Marker Moss Rakkestad Aker og Follo Buskerud Jarlsberg Larvik Bamle g , ' ' G ' a , , , a ) Skibe, der tilhorer flere forskjellige Eiere, er som hidtil anseede hjemmehørende der, hvor den korresponderende Reder er bosat. Opgaverne viser derfor ikke noiagtigt, hvorledes Eiendom i Skib er fordelt mellem de forskjellige Landsdele, og specielt ikke, hvorledes den er fordelt mellem Land og By, idet det ofte er Tilfældet, at Parter af Skibe, der bestyres i Byerne, eies i de omliggende Landdistrikter. *

23 Handelsflaade Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. (Forts.) Dampfartoier og Seilfartoier underet. Landsdele Samtlige Fartoier. Fartøjer over 50 Ton. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. IV. Bygderne fogderivis. (Forts.) Nedre Telemarken Nedenes Mandal Lister Jæderen og Dalene Ryfylke Sondhordland Nordhordland Hardanger og Voss Sogn Sønd- og Nordfjord Sondmor Romsdal Nordmør Fosen Orkedalen Strinden og Selbu Stj or- og Værdalen Inderoen Namdalen Sondre Helgeland Nordre Helgeland Salten Lofoten og Vesteraalen Senj en og Tromso Alten Hammerfest Tanen V. De enkelte Byer. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Son Hvitsten Drøbak Kristiania Drammen Holmsbu Svelviken Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Langesund Stathelle

24 5 ilandelsfiaade 89. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. (Forts.) Dampfartoier og Seilfartoier underet. Landsdele Samtlige Fartoier. Fartoier over 50 Ton. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. V. De enkelte Byer. (Forts.) Brevik Porsgrund Skien Østerrisor Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Flom A alesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bodo Tromso Hammerfest Vadsø Vardo

25 ilandelsflaade 89. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. b. Dampfartoier ag Seilfartoier særskilt. Landsdele. Dampfartoier. 456 Seilfartoier. Antal. ) Bemanding. Antal. Bemanding. I. Riget Heraf Rigets Bygder... Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjeta Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken ) Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken ssl ) Efter ny Maaling. ) Heraf tilhører 8, drægtige 8 Ton og med 08 Mands Besætning, Amtskommunen.

26 7 Handelsflaade 89. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. b. Dampfartøier og Seilfartøier særskilt. Landsdele Dampfartoier. Seilfartøier. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. IV. De enkelte Byer 9. Fredrikshald Fredrikstad Moss Hvitsten Drobak Kristiania Drammen Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Langesund Brevik Porsgrund Skien Osterrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Haugesund Bergen Flom Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bodo Tromso Vadsø , ) Her er alene opfort de Byer, hvor Dampskibe er hjemmehørende ; for de øvrige se Side 4 fg.

27 H andelsflaade Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. c. Dampfartoier og Seilfartoier over 50 Ton. Landsdele. 4, Dampfartoier. 45 Seilfartoier. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. 6 I. Riget Heraf Rigets Bygder... Byer S7 II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik..... Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken ) III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg... Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken , Tilhorer Amtskommunen.

28 Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. c. (Forts.) Dampfartoier og Seilfartøier over 50 Ton. llandelsflaade 89. ' M...0,..., Landsdele. Dampfartøier. 8enfartoier. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding. IV. De enkelte Byer ). Fredriksbald Fredrikstad Moss Kristiania Drammen Tønsberg Sandefjord Kragerø Brevik Porsgrund Skien Østerrisor Tvedestrand Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Egersund Stavanger Skudeneshavn Haugesund Bergen Florø A alesund Molde 6 6 Kristiansund Trondhjem Levanger 96 7 Stenkjeer Namsos Bodo Tromso Vadsø 58 7,- Se Note Side 7,

29 Handelstlaade Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. d. Dampfarteier og Seilfarteier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været sysselsatte. I 4 I 5 I. Dampfartoier. Landsdele. Indenrigsk Kystfart. Udenrigsk Fart. Sæl-, Hvalros-, Hvalog Bottlenosefangst. Antal. Antal. Antal. I. Riget Heraf Rigets Bygder... Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken HI. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken

30 Tabel l (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. Handeldiaade ^89. d. Dampfartoier og Seilfartoier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været sysselsatte. Landsdele. I, I 4 5 I 6 Indenrigsk Kystfart samt indenrigske Fiskeexpeditioner. Seilfartoier. Udenrigsk Fart. Sæl-, Hvalros-, Hvalog Bottlenosefangst. Antal. Antal. Antal. I. Riget Heraf Rigets Bygder. Byer Il. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik.... Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken

31 Handelsflaade f 89. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. e. Dampfartøier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding. I I0 Fartoiernes. Riget.. Rigets Bygder.. Rigets Byer. Tonnag:e. Antal. Tonpage. Nominel Hestekraft. Beman_ di ng. A Antal. Antal.. Bemandi Bemanding. I. Dampfartoier overhovedet : Under 0 Ton ! _ ! l Tilsammen 80 86õ :hider 0 Ton.. II. Dampfartoier, beskjæftigede i indenrigsk Kystfart: L ! L Tilsammen & ' III. Dampfartoier, beskjæftigede i udenrigsk Fart: iinder 0 Ton [ [ i )ver 600 ) Tilsammen IV. Dampfartoier, beskjæftigede ved Sæl-, Hvalros-, rival- og Bottlenosefangst: Under 0 Ton ? Tilsammen ) Se ovenfor under I.

32 Handelsflaade 89. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. f. Seilfartoier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage og Bemanding. Fartoiernes. Riget. 4 5 I Rigets Bygder.. Rigets Byer. Bemanding. Bernal'-, ding. Antal. Bemanding. Antal. Antal. Under 0 Ton Tilsammen I. Se lfartoier overhovedet: IV. Seilfartoier, beskjæftigede ved Sæl-, Hvalros-, Hval- og Bottlenosefangst: Under 0 Ton Tilsammen II. Seilfartoier, beskjæftigede i indenrigsk Kystfart samt ved indenrigske Fiskeexpeditioner : Under 0 Ton Tilsammen Under 0 Ton over 600 ) Tilsammen III. Seilfartoier, beskjæftigede i udenrigsk Fart: Ass I Se ovenfor under I.

33 Handelsflaade 89., MINM, 4 Tabel. Handelsflaadens Til.- a. Damp- Landsdele Nybyggede i Norge. Nybyggede i Udlandet for norsk Regning. Tilgang. Ellers tilkjebte fra Udlandet. Tilkjøbte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal.! Antal. Antal. Antal. I. Riget Fartøjer 0 over Ton Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder Byer I II. Bygderne amtsvis. Jarlsberg og Larvik.. Lister og Mandal... Nordre Bergenhus Nordland Tromso Sl III. De enkelte Byer Fredrikshald Fredrikstad 457 Moss 9G Hvitsten 0 Kristiania 446 Drammen Tønsberg Sandefjord 4 65 Kragerø Arendal Stavanger Skudeneshavn Haugesund Bergen Kristiansund Trondhjem 7 Levanger 96 Bodø 57 Tromso

34 5 Handelsflaade 89. gang og Afgang i Aarets Lob. fartøjer. = 9 0 I I4 I 5 I 6 Solgte til Udlandet. Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder. Afgang. Forliste. Ophuggede. Antal. Antal. Antal. Antal. Landsdele I. Riget. Fartøjer over 50 Ton. Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder. Byer. II. Bygderne amtsvis Jarlsberg og Larvik. Lister og Mandal. Nordre Bergenhus. Nordland. Tromso. III. De enkelte Byer. I Fredrikshald. Fredrikstad. Moss. Hvitsten. Kristiania. Drammen. Tønsberg. Sandefjord. Kragerø. Arendal. Stavanger. Skudeneshavn. Haugesund. Bergen. Kristiansund. Trondhjem. Levanger. Bodo. Tromso.

35 Handelsflaade 89. Landsdele. Nybyggede i Norge. 6 4 I Nybyggede i Udlandet for norsk Regning. Tilgang. Ellers tilkjobte fra Udlandet. Tabet (Forts.). Handelsflaadens Tilb. Seil- Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal. Antal. Antal. Antal. I. Riget Fartøjer over 50 Ton. Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder Byer II. Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Sondre Bergenhus. Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken. Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... Stavanger Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem. Norde Trondhjem... Nordland Tromso Finmarken IV. Enkelte Byer. Tønsberg Kragerø Arendal Kristiansand Stavanger

36 7 Handelsflaade 89. gang og Afgang i Aarets Lob. fartøjer. 9 0 I Solgte til Udlandet Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder. Afgang. Forliste. Ophuggede. Antal. Antal. Tonnage, Antal. Tonnage, Antal. Landsdele I. Riget. Fartøjer over 50 Ton. Af samtlige Skibe faldt: paa Ri gets Bygder. Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhj em. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken IV. Enkelte Byer. Tønsberg. Kragerø. Arendal. Kristiansand. Stavanger.

37 Handelsflaade Tabel. Antal og Drægtighed af de i Aarets Lob i Norge eller i Udlandet for norsk Regning nybyggede Fartoier Bygningssteder. Inder Ton. Ton. Ton. Ton, Ton over 000 Ton. Ton. Antal. Tilsammen. a. Dampfart of er. Sondhordland Fogderi.. Nordre Helgeland. Fredrikstad Kristiania Sandefjord Kristiansand Bergen Trondhjem Storbritannien og Irland Tilsammen i i _ b. Seilfartoier. Rigets Bygder -- Byer Storbritannien og Irland 7 8 Tilsammen Bygderne fogderivis. Aker og Follo Jarlsberg Bamle Nedenes Ryfylke Sondhordland Nordhordland Hardanger og Voss... Sogn Sondmor Romsdal N ordmor Fosen Inderoen Nordre Helgeland De enkelte Byer. Sandefjord Tvedestrand Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Aalesund Namsos Tromso A nm. De i Norge nybyggede Fartoier er i denne Tabel ordnede efter sine Bygningssteder, ikke efter sine Hjemsteder; deraf Forskjellen mellem Tabel og.

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. o. No. c. TABELLER VEDKOM ME ND E NORGES SKIBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjaaftiged.e i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877.

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKBSFART AARET. UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet efter

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere