Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3 VISIONSOPLÆG

4

5 INDHOLD Forord af rådmand for Kultur og Borgerservice 3 Marc Perera Christensen Vision 5 Baggrund 7 Indhold 8 Målgrupper og aktører 9 Fysiske rammer 10 Nuværende forhold 10 Inddragelse 11 Økonomi 11 Placering i byen 12 Trafikforhold 13 Arkitekturen 15 Konceptdiagrammer 16 Identitet og materialitet 18 Visualisering - Forplads ved hovedindgang 22 Ankomst fra Marstrandsgade 23 Ankomst fra Skovgaardsgade 24 Åbenhed og gennemsigtighed 25 Mangfoldighed - Facade 1: Fleksibilitet og brug (1) 27 Fleksibilitet og brug (2) 28 Nye byrum i foyeren 29 Visuelle forbindelser 30 Visualisering - Foyerrum ved hovedindgang 31

6

7 3 FORORD Børn og unge er vores største ressource. En offensiv indsats for at engagere dem i byens kulturelle liv kan medvirke positivt til at fastholde dem i uddannelsesforløb og give dem en nødvendig ballast for at kunne klare sig og klare sig godt senere i livet. Forskning viser, at børn og unge, der har et aktivt kendskab til kunst og kultur, står bedre rustet til at navigere i forskellige udfordringer. De deltager mere aktivt i udviklingen af samfundet og er bedre i stand til at anskue verden på nye måder samt at indgå i konstruktive relationer med omverden lokalt og internationalt. Det er vitale kompetencer, som børn og unge i høj grad får brug for fremover. Visionen om K:U:B:A Kulturcenter for Unge og Børn i Aarhus er baseret på en placering i bydelen Mølleengen. Som nabo til kulturproduktionscenteret Godsbanen og et stenkast fra mange af byens øvrige kulturelle fyrtårne er denne strategiske placering optimal. Den skaber umiddelbar synergieffekt mellem K:U:B:A og alle de mange medspillere, som beskæftiger sig med produktion og formidling af læring, videnskab, kunst og kultur. Visionen skal også ses i forlængelse af den tradition, som Aarhus har for talentudvikling. K:U:B:A har alle forudsætninger for at blive epicentret for talentudvikling indenfor både de kendte kunstneriske genrer, men også endnu ukendte felter, som vil opstå spontant, fordi forholdene tillader det. Aarhus er udnævnt til Europæisk Kulturhovedstad 2017 under temaet RETHINK eller på dansk GENTÆNK, som lægger op til at forbedre det eksisterende ved at finde nye løsninger og muligheder. Visionen om K:U:B:A er del af den tankegang og et eksempel på, hvordan man kan udvikle noget godt til noget endnu bedre ved at gentænke de eksisterende ressourcer og sætte dem ind i helt nye rammer. Marc Perera Christensen Rådmand for Kultur og Borgerservice

8

9 5 VISION Visionen for K:U:B:A er at skabe et tværfagligt eksperimentarium for produktion og formidling af kunst og kultur målrettet børn og unge. Det er visionen om en investering i fremtiden og de kreative og innovative kompetencer, som er byens og regionens største ressource. K:U:B:A skal bygge bro mellem kunstarterne, kulturen og videnskaben og forene praktisk erfaring og teoretisk viden om børn, unge, læring, kunst og kultur. Eksperimentariet danner grobund for udvikling af talent og kompetencer og skaber rammerne for et unikt børnekulturelt fyrtårn, som tiltrækker nationale og internationale samarbejdspartnere til produktioner med professionelle kunstnere og formidlere fra hele verden. Gennem sit arkitektoniske udtryk vækker K:U:B:A nysgerrighed og inviterer børn og voksne til at gå på opdagelse i bygningen og de aktiviteter, som foregår her. K:U:B:A skal være umiddelbart tilgængelig og stille et sprudlende, humoristisk aktivitets- og kulturlandskab til rådighed for børn og unge, forældre og bedsteforældre med rum til oplevelser, kunstnerisk fordybelse og nye opdagelser. K:U:B:A skal være et brugshus, hvor alle føler sig velkomne og godt tilpas, og hvor tilgængelighed er tænkt ind i alle dele af komplekset. På samme tid skal bygningskomplekset være udadvendt og signalere transparens man skal umiddelbart få en fornemmelse af, hvad der sker inde i bygningen og også få lyst til selv at gå ind. K:U:B:A skal signalere åbne fællesskaber og ikke lukkede medlemskaber. Samtidig skal K:U:B:A bidrage til at skabe nyt liv i bydelen Mølleengen. Tilstedeværelsen af børn og unge tilfører en bydel en naturlig puls og dynamik, men i dag er børn sjældne gæster i denne bydel. K:U:B:A skal således også være brobygger mellem bydelene og bidrage til den fortsatte udvikling af Mølleengen. Med sin placering mellem Midtby og industrikvarter er Mølleengen et område med et kolossalt potentiale.

10 6 Foto: Filurens skole for teater og dans Foto: Dansehallerne, Kaisertanz, Martin Dam Kristensen

11 7 BAGGRUND Aarhus Kommune har netop vedtaget kulturpolitikken for Der er flere indsatser på børnekulturområdet, bl.a. denne vision om et tværfagligt eksperimentarium for produktion og formidling af kunst og kultur for børn og unge, som er vedtaget med stor opbakning fra samtlige politikere i Byrådet. Aarhus er udnævnt til Europæisk Kulturhovedsstad 2017 under temaet RETHINK. Temaet lægger op til, at vi skal gentænke og spørge os selv, om vi kan gøre ting på en anderledes og bedre måde. I forbindelse med kulturhovedstaden Aarhus 2017 er der særligt fokus på udviklingen af nye byrum som arenaer for kulturelle og kreative aktiviteter, der inddrager byens borgere og besøgende aktivt. Med en fysisk placering lige midt i Kulturtrekanten, med bl.a. kulturproduktionscentrene Godsbanen og Promus, der dækker billedkunst, scenekunst, litteratur og den rytmiske musik, vil K:U:B:A udgøre den sidste hjørnesten i fundamentet for byens producerende kultur. Med Det Jyske Musikkonservatorium som nabo og med VIA på den nærliggende Ceresgrund åbner K:U:B:A for nye perspektiver i samarbejdet omkring talentudvikling og kreative partnerskaber mellem kultur, uddannelse og forskning. K:U:B:A skal være en stor lysende indgang i forhold til vedligeholdelse og udvikling af talentfødekæden og kunne tage initiativ til en lang række nye tværdisciplinære møder mellem børn, kunst, videnskab og kultur. Foto: Børnekulturhuset i Aarhus, Ole Grøn

12 8 INDHOLD K:U:B:A skal have fokus på den professionelle kunst og kultur for, med og af børn og unge samt talentpleje i både bred og smal forstand. Aktiviteterne vil dels bestå af daglige undervisningsaktiviteter i musik-, billed-, medie-, forfatter-, dans- og teaterskolen, dels af særlige arrangementer som udstillinger, koncerter, teaterforestillinger og crossover-produktioner med flere kunstfagligheder. Der vil desuden være konferencer og seminarer om børn, unge, kunst, videnskab og kultur. Arrangementerne vil foregå i eksperimentariets koncertsale, teatersal og oplevelseszoner, men også i cafeen, i Arkitektureksperimentariet og i byrummet. K:U:B:A rummer også åbne værksteder og øvelokaler, som støtter op omkring børn og unges eget talentarbejde. Ud over at præsentere kunst for børn og unge skal eksperimentariet danne ramme om aktiviteter, som børn og unge laver i samarbejde med professionelle kunstnere. Der ligger desuden en uudnyttet synergi i at samle de børnekulturelle aktører med henblik på at løfte større fælles initiativer, talentudvikling og nationale og internationale samarbejder mellem børn, unge og professionelle kunstnere. Med udgangspunkt i et nyt fysisk kunstfagligt fællesskab vil Aarhus tage et vigtigt skridt i retning af at skabe sammenhængende fødekæder inden for kunstarterne, hvor det enkelte barns dannelse og talent formes i mødet med kunst og kultur. K:U:B:A bliver byens fælles platform for præsentation af mange forskellige små og store arrangementer og et naturligt mødested for børn, unge, forældre, bedsteforældre og børnekulturformidlere. Foto: Aarhus Musikskole

13 9 MÅLGRUPPER OG AKTØRER K:U:B:A er for børn og unge i fritiden, i skole eller dagtilbud samt børnefamilier. Eksperimentariet skal tilbyde en bred vifte af kulturtilbud og være det sted, man opsøger for at få en kunst- og kulturoplevelse i familien eller i forbindelse med skolearbejde og dagtilbud og altid med barnet i centrum. De voksne, der beskæftiger sig professionelt med børn, unge, kunst, kultur og kulturarv, indgår naturligt i målgruppen. For at give tilstrækkelig gennemslagskraft skal der være kunst og kultur på højt professionelt kunstnerisk niveau, som mestrer interaktion og dialog med målgruppen. Der er stor udvikling på det område, og det er derfor vigtigt, at eksperimentariet har kapacitet til at invitere nationale og internationale kunstnere, gæstespil, udstillinger og koncerter, så de kan arbejde og præsentere deres kunst i længere perioder ad gangen. I kraft af professionelle fysiske rammer skabes de bedste muligheder for fortsat udvikling af inspirerende tilbud af høj kvalitet. AKTØRER I K:U:B:A 1. Børnekulturhuset i Aarhus 2. Aarhus Musikskole (3000 elever og 130 undervisere) 3. Aarhus Billed- og Medieskole (2800 elever og 20 undervisere) 4. Filurens skole for teater og dans (1700 elever og 20 undervisere) 5. Forfatterskolen for børn og unge (50 elever og tre undervisere) 6. Talentlinjer i musik (MGK), scenekunst og billedkunst 7. Undervisnings- og læringsforløb i Aarhus (ULF) 8. Landsforeninger på børnekulturområdet (Levende Musik i Skolen, Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder og Dansehallernes regionale konsulent) 9. Arkitektur-eksperimentarium 10. Teaterhuset Filuren og Dramatikværket 11. Fagligt forum for børne- og ungekultur Foto: Aarhus Musikskole

14 10 FYSISKE RAMMER Det er afgørende, at de fysiske rammer er arkitektonisk interessante og ligger i forlængelse af andre ikon-byggerier i byen. På den måde vil eksperimentariet kunne bidrage til at tiltrække både lokale, nationale og internationale besøgende, der har interesse for byens arkitektoniske og kulturelle profil. Da der endnu ikke findes nogen tilsvarende institution - hverken på nationalt eller europæisk niveau - er der muligheder for at sætte helt nye standarder for bygninger af denne type og mulighed for at udvikle nye rum og inddrage nye materialer og ny teknologi i selve konstruktionen af det planlagte cirka kvadratmeter store byggeri. Et helt afgørende aspekt i K:U:B:A er tilgængelighed både fysisk og psykisk. Udover at hele komplekset skal have optimale adgangsforhold og tænke mobilitet ud i alle kroge, vil der være særligt fokus på børn og unge med psykiske handicap og nedsatte sansemæssige funktioner. Det kan være brugere med ADHD, Aspergers syndrom eller andre særlige forhold. Tankegangen om åbenhed og ambitionen om, at K:U:B:A skal være et rart sted at være, gennemsyrer hele komplekset. Mellemrummene mellem de enkelte bygninger er tænkt ind i helheden og har funktion som aktive rekreative arealer, der binder området sammen. K:U:B:A og dets omgivende areal skal være et nyt grønt hjerte som forbinder bymidten med de omkringliggende områder. Samtidig ligger der både en udfordring og en mulighed i at udvikle bydelen omkring den nye kulturenhed i samklang med visionerne for Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 og især for tiden efter kulturhovedstadsåret. Et tværfagligt eksperimentarium for produktion og formidling af kunst og kultur for børn og unge vil være en markant investering i området og i det kreative potentiale, som skal være med til at forme byens fremtid også i tiden efter kulturhovedstadsåret. Ved at placere eksperimentariet i forlængelse af andre kulturinstitutioner, der også henvender sig til børn, unge og familier, får det større gennemslagskraft og der åbnes nye muligheder for at lave endnu flere samarbejder på tværs. Desuden har K:U:B:A potentiale til at blive et nationalt forsøgscenter og metodeudvikler på det børnekulturelle område. NUVÆRENDE FORHOLD Aarhus har mange fagligt kompetente og engagerede formidlere af kunst og kultur til børn og unge i kulturinstitutioner og -skoler. Aarhus Musikskole har egne undervisningsfaciliteter i Officersbygningen på Vester Allé, mens Brobjergskolen huser Børnekulturhuset, Aarhus Billed- og Medieskole og Forfatterskolen samt øvelokaler for Filurens Skole for Teater og Dans. Fælles for de fysiske rammer er, at de hverken er tidssvarende eller bygget til at tilgodese de behov, som den specifikke målgruppe børn og unge har. Lokalerne er ligeledes langt fra optimale som rammer om de kunstarter, der undervises i. Dertil kommer, at adgangsforholdene er utidssvarende, og Brobjergskolen kan fx ikke tilbyde tilgængelighed for gangbesværede, personer med nedsat syn m.fl., hvilket afskærer en stor gruppe brugere og besøgende fra at bruge stedet. Med dette afsæt og med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 in mente er der opstået et ønske om tidssvarende unikke fysiske rammer, som signalerer seriøsitet omkring kunst- og kulturtilbud til børn og unge, børnefamilier, turister, skoler og daginstitutioner samt et fagligt forum for børne- og ungekultur, der agerer på det nyeste vidensgrundlag om kunst- og kulturformidling som afsæt for refleksion og læring. Foto: Børnekulturhuset i Aarhus

15 11 INDDRAGELSE Det er kun muligt at skabe et levende byrum og et succesfuldt børnekulturcenter ved at spørge de mennesker til råds, som skal bruge det. Derfor vil både borgere i Aarhus og de kommende medarbejdere og brugere af K:U:B:A blive inddraget i hele processen omkring byggeriet. Aarhus har en særlig Aarhusmodel for borgerinddragelse, som processen omkring byggeriet tager udgangspunkt i for at gøre K:U:B:A til det bedst tænkelige sted for de mennesker, som skal opholde sig på stedet. Projektet prioriterer desuden netværk og samarbejde og involverer institutioner og virksomheder i Aarhus, så de kan bidrage med vidensdeling, sparring og inspiration. Projektet vil desuden søge yderligere viden og know-how blandt internationale videns- og kulturinstitutioner. ØKONOMI Udgangspunktet er at sikre den bedst mulige arkitektoniske kvalitet indenfor de økonomiske rammer. Dette kan gøres ved at have fokus på intelligente, bæredygtige løsninger fra start samt trække på erfaringerne fra sammenlignelige byggeprocesser. Arealet, som K:U:B:A er tænkt placeret på, ejes af Aarhus Kommune. Foto: Aarhus Billed- og Medieskole

16 12 PLACERING I BYEN Botanisk Have K:U:B:A placeres i bydelen Mølleengen på kanten af det nye byudviklingsom- Den Gamle BY råde på det tidligere godsbaneareal, som markerer overgangen fra pulserende Midtby til begyndende industrikvarter. Området domineres af en række iøjnefaldende bygninger bl.a. Scandinavian Congress Center og Kulturproduktionscentret Godsbanen, det tidligere Bymuseum og boligkarreernes facader. Dom kirke n Mølleengen forbinder den øvre kulturtrekant (Musikhuset Aarhus, Det Jyske Musikkonservatorium og ARoS Aarhus Kunstmuseum) med den spirende Ceresby i de nedlagte bryggeribygninger, og området er gennemsyret Atlas råde som ikling v Byud s rhu Aa ter Tea Voxhall af kulturproduktioner, hvor de kreative miljøer spreder sig som ringe i vandet. us Å Gu Aarh lda Et eksempel er området bag Godsbanen, hvor ildsjæle fra Arkitektskolen og lde rm ale Bureau Detours boltrer sig. r-k va rte Ku Aa nsth rh al us re t Guldaldermaler-kvarteret i området mellem Thorvaldsensgade og SkovoS et us eh t se hu sik Mu Rådh uset sp av sik hu Sva le gan gen rke n Mu din an en mobilskaterbane, men det er primært teenagedrenge med den bestemte Sc In sti tu tf or Godsbanen har haft succes med at tiltrække unge mennesker i kraft af bl.a. ian X Co ng re lie vil fraflytte bydelen inden børnenes skolestart. Rid er ss Ce nt K: grad af unge mennesker, som senere forlader bydelen. Den typiske børnefami- AR en A U: B: Go ds kvadratmeterpriser har tømt bydelen for børn. I dag anvendes boligerne i høj De ko t Jy nc ske erv ato Mus riu ikm ark ba ne n gaardsgade var op til 1970 erne beboet af børnefamilier, men stigende dh us pa interesse. Rå K:U:B:A vil med en placering i hjertet af Mølleengen kunne trække på de enorme videnssummer, som naboinstitutionerne indeholder og samtidig blive en central aktør i arbejdet med talentudvikling, produktion og formidling af kunst og kultur til børn og unge. Desuden vil K:U:B:A generere en trafik af børn og forældre og på den måde bidrage til at åbne bydelen for de borgere, der ellers ikke kommer på Mølleengen og fungere som en attraktiv overgangszone mellem indre by og det kommende byudviklingsområde på det tidligere godsbaneareal. GJØDE & POVLSGAARD ARKITEKTER / K:U:B:A li vik ud By de rå om s ng en gaard Bane

17 13 TRAFIKFORHOLD Der er gode parkeringsforhold i umiddelbar nærhed af K:U:B:A. Hvis man ankommer i bil er det muligt at benytte eksisterende parkeringspladser ved Godsbanen, ARoS Aarhus Kunstmuseum eller det store parkeringsanlæg under Scandinavian Congress Center. Derudover er der gadeparkering i de omkringliggende boligområder. Rejser man med offentlige transportmidler, er der gode forbindelser med bybusser fra Carl Blochs Gade og med både by- og regionalbusser fra Mølle- VOXHALL AROS DET JYSKE MUSIK- KONSERVATORIUM MUSIKHUSET parken og Park Allé. Hovedbanegården er kun ca. syv minutters gang væk, og den planlagte letbane vil få stoppested lige om hjørnet. Fra Rådhusparken er der gangpassage langs Musikhuset Aarhus eller via Scandinavian Congress Center til K:U:B:A. Ankommer man til fods herfra kan man nøjes med at krydse Skovgaardsgade eller Sonnesgade, som kun er let GODSBANEN SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER trafikkerede bygader. Det betyder at disse gader nemt kan trafikreguleres ved at ændre belægningen lokalt og markere tydelige fodgængerovergange, hvormed adgangen til K:U:B:A gøres mere trafiksikker for de yngste trafikanter. DEN RÅ HAL RADAR

18 14 Scandinavian Congress Center Parkering Sonnesgade Store sal Udstillingshal Eksperimentariet/ Installationshal Udendørs eksperimentarium Forplads Indgang Billetsalg Information fælles projektkontorer Mødelokaler Samlingssted / cafe / Foyer Fællestrappe Cafe Udendørs cafeområde Åbne Værksteder Udendørs værksted Samlingssted / Lounge Udendørs ophold Lille sal Amfi Udendørs forestillinger Hovedindagang godsbanen Brandvej Den Rå Hal Radar Skovgaardsgade Godsbanen Stueplan 1: 200

19 15 ARKITEKTUREN Godsbaneområdet opleves i dag på mange måder som Midtbyens bagside, og byens kant er tydeligt defineret ud mod området. Med placering af K:U:B:A på hjørnet mellem Skovgaardsgade og Sonnesgade indskriver bygningen sig mellem Godsbanens og Skandinavian Congress Centers langstrakte og lukkede facader, den høje karrébebyggelse mod nordøst og det udstrakte åbne baneterræn mod sydvest. Skalaen i området spænder fra det store, dominerende og massive til det helt intime og uformelle miljø omkring Godsbanen. Det er derfor væsentligt at balancere skalaen på en ny bygning, så den ikke kommer til at blive endnu et dominerende unuanceret aftryk på stedet, men en bygningskrop der forbinder og nedbryder skalaerne i området. Arkitekturen skal understøtte lysten til at gå på opdagelse. Visionen for K:U:B:A har derfor været at skabe en ekspressiv, åben struktur, der signalerer liv og mangfoldighed og inviterer indenfor til ophold, leg og oplevelser. I forslaget arbejdes der gennemgående med de arkitektoniske parametre: Identitet og navigation, gennemsigtighed og åbenhed, fleksibilitet og forskellighed. Det nye bygningskompleks skal samle fem store institutioner og en række mindre aktører i én bygning med et samlet etageareal på 9300 kvadratmeter. Den arkitektoninske udfordring ligger derfor i at nedskalere og balancere bygningskomplekset skalamæssigt til stedet og funktionen som et mangfoldigt og levende kulturcenter. Med en nedbrydning af bygningsprogrammet til mindre bygningsvoluminer skabes en formidlende overgang mellem de omkringliggende bygningers skala og Godsbanen. De højeste bygninger er placeret mod byen og de mindre bygninger mod godsbanearealet. Bygningens enkle geometri relateres skalamæssigt og karaktermæssigt til det miljø, som den indskriver sig i, og forener overgangen fra kanten af den massive by til de selvgroede miljøer ved Godsbanen. Det arkitektoniske udtryk er blevet til ud fra tanken om, at det er mangfoldigheden, der skaber sammenhængen. K:U:B:A består af seks bygningsvoluminer, der bindes sammen af et åbent foyerrum. Bygningerne er placeret forskudt i forhold til hinanden og den omgivende kontekst for at danne opholds- og aktivitetsrum i de nicher, der opstår både udenfor og i foyerrummet. Hver bygning har med sin egen materialitet og udtryk en tydelig identitet, som gør det let for børnene at navigere og selv finde frem til, hvor de skal være. Med sine forskelligartede bygninger skiller K:U:B:A sig ud fra den eksisterende bygningsmasse og bliver et fyrtårn, der byder velkommen til det nye byområde på Godsbanearealet.

20 16 KONCEPTDIAGRAMMER ETAGE Undervisningslokaler Medielokaler Øvelokaler Kontorer Adgang til tagterrasse Interne programmer 1. ETAGE der kræver mere specifikke loaker og Undervisningslokaler koncentrationsniveau Forfatter skole Workshop Medielokaler øvelokaler Projektkontorer undervisning Mødelokaler Åbne atelierer Åbne værksteder SAL SAL Undervisning Øvelokaler tagterrasse ETAGE 1. SAL Større og generelle undervisningslokaler STUEPLAN der kan dele mellem de forskellige aktører. Foyerrum og Café Gennemsigtighed og synlig aktivivtet oppe Samlings-og opholdssteder og nedefra. Billetsalg og information Atelier Undervisning Administration workshop. Åbne værksteder Udstillingsgalleri STUEPLAN Koncert-og teatersale Offentlige programmer og større fælles mødesteder. Funktionerne henvender sig både udadtil og indad. 1. SAL Undervisning workshop 1. ETAGE projektkontorer mødelokaler Åbne atelier STUEPLAN Foyer Cafe billetsalg STUEPLAN information Administration sale workshops udstilling værksteder DISPONERING AF FUNKTIONER Stueetagen rummer de offentlige funktioner, som har multifunktionel karakter. På 1. etage placeres de større undervisningslokaler, atelierer og sale, der kan fordeles mellem de forskellige aktører i huset. Fra etage findes de mere fagspecifikke lokaler til de aktiviteter, som kræver et større koncentrationsniveau og særligt udstyr. FLEKSIBILITET OG BRUG Bygningsvoluminerne forbindes med hinanden via det åbne foyerrum, som udgør hovedfærdselsåren gennem bygningen. Fra stueetagen i de enkelte bygningsvoluminerne er der mulighed for at åbne op mod omgivelserne. Herved kan rummene udvides, og de forskelige aktiviteter kan trækkes ud i foyerrummet og i de udendørs nicher, der opstår omkring bygningen.

21 SAL SAL ETAGE ETAGE 1. SAL 1. ETAGE 1. SAL 1. ETAGE STUEPLAN STUEPLAN STUEPLAN STUEPLAN VISUELLE FORBINDELSER Der skabes visuelle forbindelser på tværs af bygningen, så der er indblik fra gaden til bygningens aktiviter, og det mangfoldige liv synliggøres udadtil. De vertikale kig mellem etagerne forstærker lysten til at gå på opdagelse i huset og giver et dynamisk indtryk af de forskellige funktioner og aktiviteter, som findes i huset. NYE BYRUM Glasfacaderne omkring foyeren gør, at man oplever rummet som en overdækket forlængelse af de omkringliggende byrum. Foyeren fremstår som en overdækket gade med liv og aktivitet året rundt. Over gaden forbinder gangbroer de forskellige huse således, at der opstår en række opholdsnichér. Tagterrassen tilbyder også forskellige opholdsmuligheder og pauserum.

22 18 IDENTITET OG MATERIALITET HUS F HUS E F E D C HUS D B A HUS C HUS B HUS A

23 19 HUS A Administration / information / fælles projektlokaler / møderum / kontorer HUS B Koncertsal / forestillingssal / øvelokaler / musiklokaler / lydstudier Referencer / inspiration Referencer / inspiration

24 20 HUS C Åbne værksteder / workshops / undervisningslokaler HUS D Åbent galleri / udstilling / atelier og medielokaler Referencer / inspiration Referencer / inspiration

25 21 HUS E Teatersal / amfi-scene / dansesale HUS F Arkitektur eksperimentarium / installationshal / projektgård / arbejdsrum og workshops Referencer / inspiration Referencer / inspiration

26 22 Hovedankomst til K:U:B:A

27 23 ANKOMST FRA MARSTRANDSGADE Ankomst fra Marstrandsgade (1) Ankomst fra Marstrandsgade (2)

28 24 ANKOMST FRA SKOVGAARDSGADE Ankomst fra Skovgaardsgade (1) Ankomst fra Skovgaardsgade (2)

29 25 ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED Passagen mellem Den Rå Hal og K:U:B:A Kig gennem foyer og udstillingsgalleri fra Sonnesgade

30 26 MANGFOLDIGHED Facade 1: 500

31 27 FLEKSIBILITET OG BRUG (1) Udstilling i galleriet bliver en del af foyeren Undervisning eller lukket arrangement i galleriet

32 28 FLEKSIBILITET OG BRUG (2) Forsamlingstrappen ved arrangementer og forestillinger Forsamlingstrappen som opholds- og mødested i hverdagen

33 29 NYE BYRUM I FOYEREN Foyerrum ved hovedankomst Foyerrum ved ankomst fra godsbanearealet

34 30 VISUELLE FORBINDELSER View fra 1. etage med kig mod hovedtrappen View fra 1. etage ved åbning i etagedæk

35 31 Foyer og samlingssted ved hovedindgangen

36 Visionsoplæg: Gjøde & Povlsgaard Arkitekter I samarbejde med: Børnekulturhuset i Aarhus Kultur og Borgerservice - Aarhus Kommune

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

SPØRGSMÅL 1: SVAR: Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? 1. GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012.

SPØRGSMÅL 1: SVAR: Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? 1. GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. SPØRGSMÅL 1: Hvornår blev kulturproduktionscentret GODSBANEN indviet? "QR code is trademarked by Denso Wave, inc." 1. GODSBANEN blev indviet den 30. marts 2012. Læs her: http://www.youtube.com/watch?v=chlrfkpneew

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

HVAD ER LYDENS BY SKOLE?

HVAD ER LYDENS BY SKOLE? HVAD ER LYDENS BY SKOLE? RESUME Lydens By Skole er et projekt, der med lyd og akustik skaber innovative løsninger for forbedret læringsmiljø og fagligt udbytte. Lydens By Skole er et ambitiøst projekt,

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer:

Indledning. Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til 150 elever fordelt på fem linjer: Dansk Talentakademi: Vision for Campus Udarbejdet af Have Kommunikation Ved projektleder Rasmus Navntoft, kreativ direktør Christian Have og tekstforfatter Mikkel Elbech Maj 2014 Indledning Dansk Talentakademi

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

E R H V E R V S K L U B

E R H V E R V S K L U B E R H V E R V S K L U B FEM GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MED Vi forbinder dygtige mennesker med hinanden Kunst skaber glæde og giver energi Kulturoplevelser skaber vækst og arbejdspladser Brandts udvikler jeres

Læs mere

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station

KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station KONTOR- OG BOGHOTEL Sorø station Del 1: Idé og vision 10079 Kontor- og boghotel på Sorø station Forslagshæfte Del 2: Idé og vision side 1 af 10 INTRO Stationsbygningerne på togstationerne i Danmark er

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Dokk1 får stor international kunst

Dokk1 får stor international kunst Pressemeddelelse Onsdag 20. marts 2013 Dokk1 får stor international kunst Det internationalt anerkendte kunstnerpar Elmgreen & Dragset, der blandt andet er kendt for værker i London, Rotterdam og Madrid,

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere