Maleri-Auktionen. Katalog over. Alaska. Mandag den 23. Novem ber 1914 Kl. 1 pr. 54, Købmagergade 54, Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maleri-Auktionen. Katalog over. Alaska. Mandag den 23. Novem ber 1914 Kl. 1 pr. 54, Købmagergade 54, Kommissioner modtages af den Tilsynshavende."

Transkript

1 Katalog over Maleri-Auktionen 54, Købmagergade 54, Alaska Mandag den 23. Novem ber 1914 Kl. 1 pr. Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 21. og Søndag den 22 November fra Kl i Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

2 Konditioner. 1. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. 2. Dersom det Købte ikke afhentes til Kl. 6 efter Auktionen, kan det uden videre Varsel paany bortsælges for første Købers Regning enten underhaanden eller ved Auktion, og er første Køber da pligtig skadesløst at erstatte det deraf flydende Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten over det Solgte overgaar først til Køberen ved Købesummens fulde Erlæggelse. Den, der byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist til skadesløs Betaling. 3. Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 % af samme i Auktionsomkostninger, erlægges enten ved Hammerslaget eller ved Udleveringen. 4. De Købere, der ikke betale i rette Tid, have, hvad enten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 % p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Betaling sker, samt alle Omkostninger skadesløst. 1 Søgsmaalstilfælde er de pligtige uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig at give Møde for Københavns Forligskommission og Jurisdiktion efter Varsel som til indenbys Boende, underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873, 1, 10 a, hvorhos de betale skadesløse Omkostninger uden Hensyn til Forordningen af 6. August Udlevering af det Købte finder Sted Auktionsdagen indtil Kl. 6 fra Købmagergade 54, Mezz, hvor Betalingen erlægges. København, den 20. November H. C. JENSEN, Auktionsholder..4. Jacobsen: Fra Aaen i Frederiksværk Skov..]. Biilow: Baade i Øresund. Jclva Yermehren: Tulipaner. L. I'. Lorenisen: Valmuer. A. Aacherberg: Blomstrende Frugttræer. Prof..1. Dorph: Vej gennem Skoven. Prof. C. F. Sørensen: Københavns Havn. Akvar I'. Bille: Fiskerbaade i Sundet. Carl Lund: Fra Rosenborg Have. Oktoberdag. (L Ry dahi: Ung Pariserinde. Carl Moe: Vinterdag i Sæterdalen. Norge, Simony Jensen: Skipperhistorier. Prof. Chr. Zacho: Skovsø i Halland, Sverige. I. Jacobsen : Fra Hindevad Skov paa Fyn.

3 >5-16. E. M. Jensen: E fteraarsdag i D yrehaven. Emil Wennerwald: Ved Silkeborgsøerne. Nt. 33. Prof. C. Schleisner: E n T yrolerdreng. 34. Jelva Vermehren: G ulknapper.»7 - Jelva Vermehren: Italienske A nem oner. 35. Hans Lund: S øjlegang paa A mal ti. i S a Yilh. Holst: Arildslejee ved K ulien. E. Fischer: Den gam le Pilemølle ved T aastrup. Friis Nyboe: Interiør. Axel Bjørkholm : P arti ved K øge A a. Hans L u n d : Italiensk Proletardreng. Joh. X eu m a n n : A ugustaften udfor K ronborg. A. Jacobsen: F ra Silistria M ølleaa ved A arhus. Karl Holm : V alm uer og M argueriter. 36. Prof. Chr. Zacho: F oraar i P ræ stevangen, Frederiksborg. 37. Carl Lund: K astelsporten. 38. Sim ony Jensen: Brev fra Sønnen. 39. Prof. F. C. K iæ rskou: U dsigt over R oskilde F jord. 40. N. Christiansen: H oppe med sit Føl. 40a. Holger Liibbers: Ø resund udfor K ulien. 41. Eiler Steffensen: Vej i D yrehaven Holger Liibbers: Fiskerbaade paa Lim fjorden. 42. Chr. F. Beck: Parti ved Toftevandets N æ s paa F æ r øerne H. Brasen: E lteraar i D yrehaven. Prof. Chr. Zacho: F ra P eerstrup ved G renaa. A. Biilow: H jem vendende Fiskerbaade. 43. August Fischer: K analparti i N iirnberg, A m S and Jacobsen: F ra F rederiksberg H ave. 45. L. F. Lorentzen: F ra C apri. 29. Emma Meyer: F ra Brødebæk Skov. Sydsjæ lland. 46. Oluf S. Jensen: Parti ved Plaid Sø E. Aschenbach (norsk K u n stn e r): F ra Valders. 47. Axel Bjørkholm: Efteraar i D yrehaven. 31 E. Fischer: Gam le H use i Faa borg. 48. Eiler Braae: L andskab. H orsensegnen. 32 Hans F ly genring: Badende Dame ved Stranden. 49. H. Siegum feldt: Jysk Landskab.

4 50. Karl Holm: Paaskelillier. 6 l 51. F. Richardt (svensk Kunstner): Lodsbaad under Storm. ^2. Prof. Anton Melbye: Marine. 53. Jelva Vermehren: Stedmoderblomster. 54. V. Bille: Maaneskinsaften paa Havet. 55. G. Ry dahi: Modelstudie. 56. M. Dagger-]ensen: Strand ved Harboøre. 57. L. 1\abeli: Landskab, Grenaaegnen. 58. *i. Tafjdrup: Hammershus Ruiner Emil Wennerwald: Pergola paa Capri. 60. Ane Marie Hansen: Portræt af Malerinden Pauline Thomsen. 60a. A.BUlow: Lystkutter udfor Hveen. 61. Hans Nic. Christiansen : Efteraarspløjning. 62. /. E. C. Rasmussen: Marine. 63. Sigurd Schou: Vinterlandskab. 64. Carl Lund: Skovløberhus i Dyrehaven. 65. l'ilh. Holst: Sommerspiret set fra Maglevandstaldet, 66. E. M. Jensen: Fra Hornbæk Plantage AT. Therkildsen: Fra Horsensegnen. 68..V. Christiansen: Fra Spandager Enge. 69. Prof. A. Andersen-Lundbye: 1 Skoven. Vinterdag. 70. O. Søndergaard: Fra Klostermarken ved Roskilde. 71. E. Viseh e r: Kastelsporten. 72. Hans Lund: Parti ved Gardasøen. 73. L. S kramstat (norsk Kunstner): Parti fra Norge. 74. Carl Neumann: Marine. 75. Eiler Braae: Heste paa Marken. 76. C. Hertz: Fra Københavns Slagtehuse. 77. Johs. Ring: Klingenthor i Rothenburg. 78. F. Kyltn: Landskab. 79. Ct. Oxholm: Stilleben. 80. E. Asehenbach: Fra Valders i Norge. 80a. H. Siegumfeldt: Mytologi. 81. Carl La rsen: F ra G uden aa. 82. L. Langlisch : Fra Kulien. 83. Simony Jensen: En Munk, der spiser Østers. 84. Holger Liibbers: Fra Agger Strand.

5 85. Carl Fischer: Fra en gammel Frugthave. 86. Joh. Neumann: Strand ved Raageleje. 87. Carl Petersen: Parti ved Roskilde Landevej. 88. Simony Jensen: Fn Skagen stisker. 89. A. Thorkildsen: Vej i Dyrehaven. 90. Louis Petersen: Fra Næsby holm. 90a. Rudolf Carlsen: Svd for Helsingør. 91. Otto Lassen: Efteraarsdag i Dyrehaven. 92. C. Rasmus: Aften paa Havet. 93. Holger Reinhard: En Sportsmand. 94. Ane Marie Hansen: Selvportræt. 95. C hr. Clausen: Parti fra Korups Have. 95a. Rud. Carlsen: Udsigt fra Frederiksdal mod Lyngby. 96. Friis Xyboe: Interiør. 97. Carl Schmidt: Vinterlandskab. 98. Prof. Heinerich Buntaen: Forgrundsstudie Friis Nyboe: Selvportræt. I 100. Otto B.: Landskab med Ivøer. Henrik Erbs Bogtrykkeri København.