Rådgivervejledning til den digitale vækstplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivervejledning til den digitale vækstplan"

Transkript

1 Rådgivervejledning til den digitale vækstplan Krav og godkendelse Alle rådgivere, der er leverandører i Digitale Veje til Vækst - Vækstplan, skal benytte Power Pointskabelonen (PPT) for den digitale vækstplan. Alle aspekter af vækstplansskabelonen skal udfyldes i PPT-formatet og relevante understøttende bilag skal vedlægges. Den samlede digitale vækstplan skal efterfølgende sendes til virksomheden samt til godkendelse hos projektets bevillingsnævn, der vurderer om vækstplanen lever op til projektets krav. Den afsluttede vækstplan sendes til og til virksomheden. En godkendt digital vækstplan er et krav for at virksomheden kan få udbetalt sit tilskud. Det er rådgiverens ansvar at vækstplanen lever op til skabelonen og kan godkendes. Bliver en digital vækstplan betinget godkendt eller ikke-godkendt er det rådgiveren, som skal tilrette planen efter bevillingsnævnets indsigelser. Projektet forbeholder sig retten til at lave forbedrende justeringer i skabelonen for den digitale vækstplan og modtager gerne input til evt. forbedringer. Formål med den digitale vækstplan Den digitale vækstplan er produktet af et 1:1 rådgivnings- og sparringsforløb mellem virksomheden og den valgte rådgiver, med afsæt i den individuelt aftalte kontrakt og ydelsesbeskrivelse, som samlet kaldes vækstforløb. Fokus for vækstforløbet og dermed den digitale vækstplan er todelt: 1) Øget forståelse af hvordan vækstpotentiale udløses (herunder strategisk forståelse, kundeforståelse, forretningsmodeller, innovation, konkurrenter, investeringer eller behov for organisationsudvikling eller kompetenceudvikling) 2) Øget forståelse af digitale og teknologiske muligheder Vækstforløbet og den digitale vækstplan skal ruste virksomheden til at realisere sit digitale og teknologiske vækstpotentiale. Vækstplanen skal være ambitiøs og realistisk samt indeholde solidt underbyggede skøn for hvilke investeringer der skal til for at udløse vækstpotentialet og hvordan det bidrager til virksomhedens målsætning; beskæftigelse (fuldtidsansatte) og vækst i omsætning og eksport. Vægtningen af rådgiverens indsats både i selve rådgivningsforløbet og i den digitale vækstplan - skal mest fokusere på de digitale strategiske indsatser og konkrete handlemuligheder jf. pkt 2 ovenfor. Hvilket betyder at virksomhedens nuværende situation og vækstpotentiale jf. pkt. 1) ovenfor skal afdækkes, men anses mere som en forudsætning for at kunne vejlede på de konkrete digitale vækstindsatser og handleplaner, som kan bidrage til vækst. Indsatserne i handleplanen skal have et detaljeringsniveau som en forretningsplan virksomheden velovervejet kan iværksætte initiativer på baggrund af. 1

2 Formatet for at den digitale vækstplan Den digitale vækstplan er lavet i et PPT-format, fordi den er tænkt som et executive summary. Dvs. et ledelsesoverblik og beslutningsgrundlag til virksomheden om deres digitale strategi og vækstmuligheder. Den digitale vækstplan skal kort opsummere virksomhedens nu-situation, og vækstpotentialer herunder digitale muligheder. Formatet skal være lettilgængelig, overskueligt og meget konkret sætte fokus på hvad (=anbefalinger) og hvordan (=handlingsplan) virksomheden kan realisere deres digitale vækstpotentiale og hvorfor det vil være en god forretning (=cost-benefit analyse). PPT-formatet er valgt fordi den digitale vækstplan direkte kan anvendes af virksomheden som præsentation til virksomhedens bestyrelse og andre beslutningstagere eller evt. til medarbejdere, hvis disse skal involveres. I tillæg skal rådgiveren sammen med virksomheden vurdere effekterne af de digitale tiltag såfremt de implementeres dvs. estimere effekten på omsætning, antal medarbejdere, eksport samt produktivitet. Indholdet i skabelonen for den digitale vækstplan Vækstplanen er opdelt i tre dele samt supplerende bilag: 1. Virksomhedens nuværende forretningsmæssige og digitale situation 2. Virksomhedens strategiske vækstpotentiale og muligheder gennem konkrete digitaliseringsog automatiseringstiltag 3. Konkrete anbefalinger, handlingsplan, cost-benefit analyse samt overvejelser i forbindelse med implementering herunder finansiering og kompetencebehov 4. Relevante og understøttende bilag* *Analyser og baggrundsarbejde, der ligger til grund for analyser og anbefalinger, vedlægges som bilag til den digitale vækstplan. Bilag er vigtige ift. at virksomheden kan gå et skridt tilbage og se baggrunden for de konkrete anbefalinger. Det er ikke et krav, at der skal være understøttende bilag til alle afsnit af den digitale vækstplan. Men det er en forventning at centrale dele af rådgivningsforløbet jf. kontrakt og ydelsesbeskrivelsen til det pågældende forløb, er medtaget. Der er metodefrihed for den enkelte rådgiver i forhold til anvendelse af diverse modeller. Anbefalingen ift. modeller, er at de skal være i øjenhøjde og operationelle for virksomheden. Det forventes ikke at rådgivningsforløbet og den digitale vækstplan leverer en decideret kravspecifikation til IT-systemer eller kompetencer der kræver et mere grundigt forarbejde end det, der vil være realistisk i de fleste vækstforløb i Digitale Veje til Vækst. Til de fleste afsnit er der indsat diverse hjælpespørgsmål til overskriften, som selvfølgelig slettes i den færdige version. Kommentarer og spørgsmål til den digitale vækstplan og skabelonen hertil, kan rettes til Projektleder Stine Mortensen fra Erhvervsakademi Sjælland på eller telefon:

3

4 Digital vækstplan D. xx/xx-xxx Virksomhedsnavn: CVR: Kontaktperson: Rådgiver: CVR: Kontaktperson:

5 Indholdsfortegnelse 1. Virksomhed og rådgiver 2. Indholdsfortegnelse 3. Resumé 4. Overblik over virksomheden i dag 5. Organisation og nøglekompetencer i dag 6. Kerneprocesser i dag 7. Kunder i dag 8. Værditilbud i dag 9. Konkurrentanalyse i dag 10. Digital transformation og modenhed i dag 11. Sammenhæng mellem front-end og back-end i dag 12. Virksomhedens IT systemer i dag 13. Opsamling på virksomhedens nuværende situation 14. Digitalt vækstpotentiale 15. Strategiske mål og digitaliseringsplan 16. Strategiske og digitale anbefalinger 17. Opmærksomhedspunkter internt/eksternt 18. Forankring af digitaliseringsaktiviteter 19. Kompetencebehov for at kunne eksekvere den digitale vækstplan? 20. Anbefalinger til IT-systemer/metoder til opsamling af data 21. Digital handlingsplan 22. Cost-benefit analyse 23. Finansieringsbehov og plan 24. Vækstforventninger 25. Bilagsoversigt (evt) Opbygning af digital vækstplan: A. Resumé B. Nuværende situation C. Digitalt potentiale D. Digitale anbefalinger mm. E. Bilag

6 Resumé Executive summary hvor resultatet af den digitale vækstplan er opsummeret.

7 Overblik: Virksomheden i dag Produkt Hvad sælger I? (kort beskrivelse af produktet/serviceydelsen og andel af omsætningen) Kunder Og til hvem? (kunden/ernes andel af omsætningen)

8 Organisation og nøglekompetencer i dag Hvem står bag virksomheden? Hvor mange medarbejdere er ansat? Hvad er deres nøgle kompetencer? Hvordan er virksomheden organiseret? (indsæt evt. organisationsdiagram)

9 Kerneprocesser i dag Arbejdsgang- og procesanalyse (fx brown paper). Er virksomhedens kerneprocesser optimeret?

10 Kunder i dag Hvem er virksomhedens primære kunder? Hvorfor? Hvad er det for et behov virksomheden imødekommer hos netop disse kunder? Hvilket kundeforhold skal virksomheden vedligeholde eller udvikle? Hvordan prisfastsætter virksomheden sine produkt(er)/serviceydelse(r)?

11 Værditilbud i dag Hvilke behov dækker virksomheden hos sine kunder? Hvilken værdi leverer virksomheden til sine kunder som både virksomheden og kunderne tjener penge på/får værdi af? Evt. inddragelse af Business Model Canvas. Overveje at spørge udviklingsorienterede kunder om den værdi de får ud af at handle med virksomheden.

12 Konkurrentanalyse i dag Hvem er dine konkurrenter? Og hvad er deres styrker/svagheder? Hvor vil du som virksomhed have en konkurrencefordel og hvordan kan den skabes?

13 Digital transformation og modenhed i dag En idealmodel for virksomheders digitale transformation og modenhed Dialog værktøj: hvor befinder virksomheden sig i dag, evt. indenfor de specifikke områder i værdikæden

14 Sammenhæng mellem front-end og back-end i dag Hvordan er sammenhængen mellem virksomhedens front-end (synligt for kunder) og back-end (usynligt for kunder) + leverandører? Evt. Service Blueprint.

15 Virksomhedens IT systemer i dag Hvilken værdi giver virksomhedens IT systemer? Er der styr på virksomhedens master data? Er de brugbare og bliver virksomhedens data brugt til at forretningsstrategiske beslutninger? Har virksomheden en agil IT-afdeling/funktion? Har virksomheden IT-struktur den agilitet og handlekraft som der kræves for at udvikle virksomheden yderligere? Kortlægning af virksomhedens modenhed for datasikkerhed/it-kriminalitet

16 Opsamling på virksomhedens nuværende situation Overblik og fokus på de vigtigste aspekter af virksomhedens nuværende situation. Lav evt. SWOT (TOWS kan laves på slide 16 vedr. Opmærksomhedspunkter internt/eksternt).

17 Digitalt vækstpotentiale Hvor vil det give værdi at sætte ind for at øge virksomhedens konkurrenceevne i forhold til omverdenen? Flaskehalse? Værdiskabende KPI er?

18 Strategiske mål og digitaliseringsplan Sammenhæng mellem de forretningsmæssige mål og de digitale mål? Hvilke forretningsmæssige fordele giver de digitale investeringer?

19 Strategiske og digitale anbefalinger Udvalgte konkrete anbefalinger med fokus på udbytte for virksomheden (evt. EFU-modellen) samt kritiske forudsætninger for at lykkes.

20 Opmærksomhedspunkter internt/eksternt Opmærksomhedspunkter internt/eksternt ved realisering af anbefalinger. Hvilke must win battles skal virksomheden være særligt opmærksom på for at kunne høste det fulde udbytte ved realisering af strategi og anbefalinger? Evt. inddragelse af TOWS (fx baseret på SWOT fra slide 12 vedr. Opsamling på virksomhedens nuværende situation )..

21 Forankring af digitaliseringsaktiviteter Organisering og roller/ansvar i udviklingsfasen, implementeringsfasen og driftsfasen.

22 Kompetencebehov for at kunne eksekvere den digitale vækstplan? Hvilke kompetencer har virksomheden for at kunne eksekvere planen? Konkrete digitale kompetencer til fx IT, teknologi og øvrige digitale systemer og tiltag. Kompetencer i forhold til effektivisering og procesoptimering Viden om/inspiration til hvordan digitale tiltag kan skabe udvikling og vækst på kort og lang sigt. Hvilke kompetencer mangler virksomheden for at kunne eksekvere planen? Anbefalinger til hvordan kompetencebehov kan dækkes internt/eksternt samt udbytte ved de forskellige muligheder (EFU-model). Gerne anbefalinger til private rådgivere der kan lave en decideret kravspecifikation til digital kompetenceudvikling.

23 Anbefalinger til IT-systemer/metoder til opsamling af data Hvilken retning skal virksomheden gå og hvorfor med fokus på virksomhedens udbytte samt evt. fordele/ulemper ved forskellige scenarier. Gerne anbefalinger til private rådgivere der kan lave en decideret kravspecifikation til digitale IT-systemer.

24 Digital handlingsplan (prioriteret rækkefølge) Indsatsområde Aktivitet (operationelt) Ansvarlig Team og/eller ekstern involveret Deadline Status

25 Cost-benefit analyse Økonomisk, kvalitativt og kvantitativt. Evt. grafisk visning af break even/pay back. Hvilken ROI er der ved realisering af den digitale vækstplan (arbejdspladser, effektivisering/nedbringelse af omkostninger, nye kunder/produkter/services mm.)?

26 Finansieringsbehov og plan Hvilke investeringer skal der til for at udløse vækstpotentialet. Har virksomheden økonomi til selv at realisere den digitale vækstplan? Evt. plan for ekstern finansiering.

27 Vækstforventninger Virksomhedens forventninger til vækst når den digitale vækstplan implementeres Forventningerne til vækst skal indeholde solide og realistiske skøn for virksomhedens målsætning/ udvikling. Nu (årstal) Efter 2 år Efter 5 år Årlig omsætning i kr. Antal medarbejdere (fuldtidsbeskæftigede) Eksport i kr. Produktivitet (omsætning / antal medarbejdere) Rationale for vækstforventninger: (tekst) Xxxx. xxx xxxx xxxx

28 Bilagsoversigt 1.Bilag A: (overskrift på bilag..) 2.Bilag B: (overskrift på bilag..) 3. Bilag skal prioritereres ud fra relevans i forhold til virksomhedens digitale vækst fokus og videre handling/implementering