TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DALSMARK PLEJEHJEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSYNSRAPPORT SØNDERBORG KOMMUNE JOB OG VELFÆRD DALSMARK PLEJEHJEM"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT JOB OG VELFÆRD DALSMARK PLEJEHJEM Uanmeldt tilsyn plejecentre Maj 2019

2 1. UANMELDT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Sønderborg Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Dalsmark Plejehjem. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Der er foretaget stikprøver hos tre borgere. Tilsynets samlede og overordnede vurdering er, at Dalsmark Plejehjem er et velfungerende plejehjem med engagerede medarbejdere og ledelse, som i høj grad medvirker til trivsel for beboerne. Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes værdier og et målrettet fokus på, at hverdagslivet på stedet tilrettelægges på beboernes præmisser. Tilsynet vurderer, at plejecentret lever op til Sønderborg Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en høj faglig kvalitet. Plejehjemmets familieråd (bruger-/pårørenderåd) beskrives som særdeles aktivt i forhold til beslutninger, der vedrører hverdagslivet. Der er ifølge medarbejderne et meget velfungerende og højt prioriteret samarbejde med de pårørende. 1.2 SCORE For hvert overordnede tema, der undersøges i tilsynet, opnår tilbuddet en score fra 1-5, hvor 5 er den bedste. Således fremgår det af nedenstående figur, i hvor høj grad tilbuddet opfylder indikatorerne for hvert tema. (Temaer, som ikke er relevante for det pågældende tilbud, tæller ikke med i den samlede vurdering). Figurens størrelse er et udtryk for kvaliteten målt på de valgte temaer og indikatorer. Jo større figur, jo højere kvalitet. Dokumentation 5 4 Fysiske rammer 3 2 Pleje, omsorg og praktisk støtte 1 Kompetencer og udvikling Hverdagsliv 2

3 1.3 VURDERING I FORHOLD TIL TEMAER Tema Dokumentation Score: 4 Pleje, omsorg og praktisk støtte Hverdagsliv Vurdering Tilsynet vurderer, at plejecentret i høj grad lever op til indikatorerne. Medarbejderne arbejder målrettet med dokumentationen, så den understøtter kvaliteten i den daglige praksis. Der dokumenteres løbende, og alle er ansvarlige for at læse op på dokumentationen for de beboere, man skal passe på dagen. Døgnrytmeplan og medicinlister findes opdaterede i mapper i boligerne. Kontaktpersoner er ansvarlige for, at døgnrytmeplaner bliver opdateret mindst hver tredje måned. For alle beboere er der udarbejdet fyldestgørende generelle oplysninger med et samlet overblik over helbredsoplysninger, ressourcer, mestring, motivation, roller, vaner, netværk og livshistorie. Hjælp efter Serviceloven (SEL) er oprettet med tilstandsområder, med faglige mål, indsatser, ydelser og handleanvisninger. Hjælp efter Sundhedsloven (SUL) er i varierende grad oprettet i FSIII, men processen er i gang, og oplysninger foreligger i FSII. Døgnrytmeplaner beskriver kortfattet og handlevejledende, hvilken hjælp den enkelte beboer skal have, herunder hvilke ressourcer den enkelte beboer bidrager med. Ligeledes er der beskrevet særlige oplysninger om beboer, dog fremgår beboers evt. kognitive problemstillinger mindre præcist. Der ses dokumentation for indsats og brug af klippekort. Dokumentationen er beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog. Beboerne modtager pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres behov. Beboerne udtrykker stor tilfredshed med den hjælp, de modtager, og kommer samtidig med eksempler på opgaver, som de selv varetager eller deltager aktivt i. Alle er særdeles tilfredse med at bo på centret. Kontinuiteten i pleje og omsorg sikres blandt andet med kontaktpersonordning og daglig planlægning, hvor der tages afsæt i kompetencer, kompleksitet, relationer og beboeres individuelle ønsker. Døgnrytmeplanen er grundlag for plejeopgaverne, og SUL ydelser fremgår af kørelister. Pleje og omsorg leveres efter en god faglig standard og med et rehabiliterende sigte. Der er relevant fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Der arbejdes eksempelvis med I sikre hænder, og beboerne Bradenscores systematisk ved indflytning, tilstandsændringer og efter indlæggelse. Der er en hygiejnemæssig forsvarlig standard i boliger og på fællesarealer. Der arbejdes systematisk efter Eden konceptet med afsæt i beboernes ønsker for hverdagen. Beboerne har mulighed for et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv, og alle tilkendegiver, at de selv bestemmer over hverdagen, både i forhold til pleje og omsorg og i forbindelse med aktiviteter, døgnrytme og hverdagsliv. Beboerne er meget tilfredse med aktiviteter og arrangementer. To af beboerne kender klippekortet, og en husker det ikke, men savner ikke noget. Aktiviteterne på centret er systematisk tilrettelagt. Der er udarbejdet en drejebog, som giver et overblik over det meget varierede udbud og detaljeret beskriver, hvem der er ansvarlige for opgaven, og hvem målgruppen er. Beboerne er særdeles tilfredse med maden, en beboer siger, at den er for god! Medarbejderne redegør for arbejdet med det gode måltid og for fast praksis omkring opfølgning på beboernes ernæringstilstand. Beboerne giver alle udtryk for, at medarbejderne er søde, flinke og omsorgsfulde. Beboerne oplever en god omgangstone samt at blive behandlet respektfuldt. 3

4 Kompetencer Fysiske rammer Årets Tema: Pårørendesamarbejdet Ledelsen vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer. Der er ansat medarbejdere med en bred vifte af tværfaglige kompetencer, herunder nævnes specifikt, at der er ansat en naturvejleder, som arbejder med Udeliv og Fællesskab. Fysio- og ergoterapeuter kommer ude fra til visiterede vurderings- og træningsopgaver, og i aften- og nattetimerne kan udekørende hjemmesygepleje tilkaldes ved behov. Plejehjemslægeordningen er etableret med fast tilknyttet læge. Der arbejdes systematisk med kvalitets- og kompetenceudvikling, og aktuelt er alle medarbejdere i gang med demensuddannelse. Social-og sundhedsassistenterne skal på opkvalificering, svarende til den nye uddannelse, og alle medarbejdere og ledelse har gennemført et Etikosforløb (Den Etiske Metode). Der arbejdes med kompetenceprofiler og -kort, og medarbejderne oplæres i delegerede sundhedslovsopgaver. Instrukser og vejledninger tilgås på kommunens infonet. Der er god mulighed for faglig sparring i relevante mødefora og dagligt omkring konkrete opgaver. Medarbejderne har mulighed for løbende kompetenceudvikling og tilkendegiver, at GRUS har været en meget positiv oplevelse blandt andet fordi, man lærer kollegerne bedre at kende. Huset er indrettet med flere fløje, og på alle gange og i nicher er et hjemligt miljø med møblering, der indbyder til at opholde sig i fællesarealet. Udearealerne er indrettet på et aktivt udeliv, der er fx bål- og grillplads, hønsehus, drivhus, og dele af udearealet er skærmet af, så beboerne kan færdes frit, uden at de kommer væk fra området. Ved rundgang observerer tilsynet, at der overalt er en god stemning og atmosfære samt et aktivt miljø med flere igangværende aktiviteter. Der er fastlagt rammer for pårørendesamarbejdet, som overordnet er organiseret i familierådet. Centret er målrettet omkring de enkelte familier og omkring at sikre, at beboerne og pårørende har indflydelse på hverdagslivets forskellige facetter. Der har netop været generalforsamling, og der er stor villighed til at deltage i rådets arbejde. En af beboerne er aktiv i familierådet og fortæller fx om sin egen og rådets utilfredshed og bekymringer i forhold til, at kommunen har opsagt driftsaftalen med centret. Pårørende og vennekreds har haft mulighed for at deltage i demenskursus. Beboerne oplever, at medarbejderne er let tilgængelige, ligesom det er muligt at komme i kontakt med ledelsen, dog nævner en beboer, at det er sjældent, at man ser den nye forstander. Der afholdes indflytningssamtaler, og der er fast praksis for, at disse følges op, og hvor det er muligt, besøges beboerne før indflytning. Beboerne tilkendegiver alle, at de oplever at være blevet taget særdeles godt imod. 4

5 1.4 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger: Bemærkninger Tilsynet har ingen bemærkninger. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat er fokus på den igangværende implementering og kvalitetsudvikling i brug af FSIII, herunder at der på alle beboere er data på SUL-ydelser i FSIII. 2. Tilsynet anbefaler i forhold til dokumentation, at beboernes kognitive problemstillinger fremgår under særlige oplysninger i døgnrytmeplanen. 5

6 2. OPLYSNINGER 2.1 GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN Adresse Dalsmark Plejehjem, Dalsmark 5-13, Rinkenæs, 6300 Gråsten Leder Maibritt Elm Nielsen Antal pladser 38 boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 6. maj 2019, kl Deltagere i interviews Afdelingssygeplejerske, tre beboere og to medarbejdere Tilsynsførende Manager Else Marie Seehusen, sygeplejerske, SD/DSH 2.2 AKTUELLE VILKÅR Aktuelle vilkår Centerleder er fraværende, han hun er på diplomuddannelse på Filadelfia på Sjælland, og tilsynet tilrettelægges og gennemføres med afdelingssygeplejersken. Denne oplyser, at FSIII er opstartet og implementeret, og i den sammenhæng er det prioriteret, at generelle oplysninger med helhedsoplysninger, SEL lovsindsatser og døgnrytmeplaner er opdateret, samt at der sideløbende opdateres på SUL opgaver. Som noget nyt har centret afviklet GRUS for de forskellige teams samtidig med, at der er mulighed for MUS. Ordningen er evalueret, og både ledelse og medarbejdere har oplevet processerne som særdeles positive og udviklende. Afdelingssygeplejersken oplyser, at kommunens beslutning om at opsige aftalen med centret har fyldt meget, både hos medarbejdere og beboere, som er påvirkede af situationen. Der er indrettet et bibliotek målrettet beboere, som gerne vil være sammen med andre beboere, som de kan tale med. Som en del af centrets værdiarbejde arbejdes med Etikos (Den Etiske Metode, som kombinerer etiske teorier og principper i en samlet metode til etisk refleksion, dialog, dilemmahåndtering og kulturudvikling). 2.3 OPFØLGNING Opfølgning Plejehjemmet har siden sidste tilsyn arbejdet målrettet med de givne anbefalinger. Der er iværksat en fast ekstra indsats i forhold til rengøring af boliger og fællesarealer, og til beboer med konkret problemstilling omkring personlig hygiejne er det lykkedes at løse dette. 6

7 Partneransvarlig BIRGITTE HOBERG SLOTH Partner m: e: Projektansvarlig KIRSTEN MARQUARDSEN Senior Manager m: e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har ca medarbejdere i mere end 160 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr