Beretning Egegård Skole marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning Egegård Skole marts 2006"

Transkript

1 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2006 Kort om Skolebestyrelsen Status på skolestrukturen Skolepolitik Skolens økonomi Bygningsvedligeholdelse Kantineudvalg Sundhedspolitik Forældresamarbejde Forældrearrangementer Udviklingsudvalget Lektiecafé

2 Kort om Skolebestyrelsen Skolebestyrelsens opgaver omfatter den overordnede ledelse af skolen. Skolebestyrelsen er et selvstændigt forvaltningsorgan, der via folkeskoleloven har fået fastsat en række beføjelser. Det betyder, at skolebestyrelsen har indflydelse på og kan udfolde sig inden for et område, som holder sig inden for rammerne af følgende instanser: Folkeskoleloven og Den kommunale styrelsesvedtægt. Skolebestyrelsens kompetencer kan opstilles i 5 hovedområder. Tilsyn. For Egegård Skole kan vores regelmæssige gennemgang af vikardækningen være et eksempel på tilsyn. Vi har set at der var mulighed for en bedre trafiksikkerhed og stillede forslag til forbedring. I vores trivsels/sundhedsudvalg ser vi på, om man kan forbedre børnenes hverdag og gøre den mere sund. Principper. Vi har her på skole mange principper som beskriver hvad vi ønsker inden for forskellige forhold. For eksempel indenfor fagfordeling og teamdannelse. De findes på hjemmesiden. De bliver løbende opdateret. Godkendelse. I skolebestyrelsen får vi en del sager til godkendelse. Hvert år skal vi gennemgå budgettet og godkende det. En godkendelse kan også dreje sig om skolens ordensregler herunder rygeregler. Forslag og udarbejdelse af indstillinger. Der kan komme forslag fra andre forældre eller fra os som sidder i skolebestyrelsen. For nylig kom der et forslag om at man udarbejder en mobbepolitik for skolen. Vi er i år inviteret af kommunen til at komme med ønsker til, hvordan vi kunne tænke os den fremtidige kantine skulle se ud. Kantinen bygges inden for det næste år. Udtalelse. I år har vi skulle give en udtalelse til den nye sundhedspolitik i kommunen. Ovenfor er der givet et indblik i vores opgaver i skolebestyrelsen og i kort form beskrevet hvad vi har beskæftiget os med i løbet af året. I det følgende vil nogle emner fra årets gang blive uddybet. Skolebestyrelsesvalg TIL SKOLEBESTYRELSEN PÅ Onsdag den 25. januar blev der afholdt valg til skolebestyrelsen for de næste 4 år og vi måtte desværre erkende at interessen var meget lille da kun 10 forældre dukkede op. En del af de siddende forældrevalgte ønskede eller indvilligede i at genopstille og en enkelt ny forældre stillede op så det lykkedes at få 5 ind i bestyrelsen. Efter mødet blev der ringet og sendt mails rundt så der nu er 8 medlemmer. Det betyder at der mangler 6 suppleanter så på et senere tidspunkt skal der sandsynligvis afholdes et suppleringsvalg. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at gøre opmærksom på hvor vigtig og givtigt samarbejdet i skolebestyrelsen er. Det er her vi som forældre har en direkte vej til at få information og medbestemmelse. Det er også her I kan gøre noget for børnenes skolehverdag. De forældrevalgte i den nye skolebestyrelse er... Jan Dixon Hanne Rasmussen Linda Schou Gitte Barfod Flemming Johansen Jan Vibholm Michael Birkvang Klaus Nielsen genopstillede genopstillede genopstillede genopstillede ny ny ny (suppleant) ny Den nye skolebestyrelse tiltræder officielt 1. april 2006 og vil konstituere sig på det første møde i april.

3 Status på den nye struktur Skoleåret 2005/06 er andet år med den nye skolestruktur med afdelingsopdelt skole og fleksible skemaer på Egegård Skole. Det har ikke været en problemfri start, og det havde ingen forventet, men vi har naturligvis bygget videre på erfaringerne fra sidste år, og baseret på disse blev der da også lavet nogle mindre justeringer til i år. Eksempler på dette er: Alle teams arbejder nu på tværs af én årgang ("vandret" team) modsat sidste år, hvor der var både "vandrette" og "lodrette" teams. Antallet af lånelærere er forsøgt yderligere minimeret, så de enkelte teams får endnu større fleksibilitet. For at styrke dette er der defineret faste tidspunkter på ugen, hvor alle lånelærertimer skal ligge inden for. samledes vi i plenum, og de enkelte grupper fremlagde resultaterne af deres diskussioner. Dette gav værdifuld information til Skolebestyrelsens videre arbejde, og vi håber med denne løbende dialog at kunne optimere den nye struktur yderligere til glæde og gavn for alle, der har deres gang på Egegård Skole. Er vi så ved at være i mål med den nye struktur? Både ja og nej. Vi opfatter det som en løbende proces, der vedvarende skal optimeres og tilpasses verden på og uden for skolen, men vi synes samtidigt, at vi er kommet meget langt på de første to år. Skolebestyrelsen har løbende dialog med både lærergruppen, ledelsen og interesserede/engagerede forældre for at evaluere på udviklingen. Bl.a. holdt Skolebestyrelsen i november et evalueringmøde med den samlede lærergruppe, hvor vi i mindre grupper diskuterede en række emner omkring den nye struktur, og hvordan denne kan gøres endnu bedre. Efter gruppediskussionerne Skolepolitik Skolens ledelse, lærerne og skolebestyrelsen har igennem de sidste 3 år arbejdet med at udfærdige skolepolitikken for Egegård Skole. En skolepolitik som byrådet i 2002 vedtog hovedprincipperne for, og som de enkelte skoler i kommunen selv skulle definere deres indhold for. Det har været en langvarig process, men resultatet er nu lige på trapperne, tilrettet i forhold til den udvikling Egegård Skole har været igennem de sidste år. Vi har valgt at få trykt den i en kvalitet som tåler at kunne gemmes, og tages frem, til oplysning og forståelse af hvor Egegård Skole står i forhold til de 6 visioner: 1. Vision for hele skoleforløbet. 2. Vision for børnenes og de unges alsidige, personlige udvikling. 3. Vision for de faglige kompetencer. 4. Vision for samfund, kultur, miljø og sundhed. 5. Vision for skole-hjemsamarbejdet. 6. Vision for skolens fysiske rammer. Glæd jer til at modtage vores skolepolitik som sendes hjem til jer i børnenes skoletaske!

4 Skolens økonomi 2005 var det første år med den såkaldte lønsumsstyring. Hvor skolen tidligere styrede økonomien for de traditionelle driftskonti med et samlet budget på knap 4 millioner kr., blev alle medarbejdergruppernes løn i 2005 decentraliseret til skolens egen styring. Skolen har nu ansvaret for et samlet løn- og driftsbudget på ca. 25 millioner kr. At få udmeldt de samlede ressourcer i et kronebeløb stiller store krav til planlægningen og den løbende administration, idet lønkronerne jo er et udtryk for, hvor mange personer vi har råd til at have ansat på Egegård Skole. Den ændring i strukturen på det økonomiske område, der blev påbegyndt i 2004 er fortsat i 2005 og det har betydet, at vi har haft en bedre udnyttelse af de penge der var afsat til at købe undervisningsmidler for. I 2005 har vi haft fokus på naturfagene, d.v.s. natur- og teknik, fysik og biologi og der har også fra Undervisningsministeriet været udmeldt en pulje som kommunen kunne søge fra til disse fag, som betød at man fik et tilskud svarende til skolens egne indkøb. Dette har vi selvfølgelig benyttet os af. I 2005 måtte vi igen reducere diverse driftskonti med 3,9 % og overføre pengene til forsikringer. Det er meget utilfredsstillende at være nødt til at tage penge fra konti der er undervisningsrelaterede for at kunne betale skolens forsikringer. Bygningsvedligeholdelse Vi har givet udtryk for, at der er behov for ombygning og vedligeholdelse af vores 50 år gamle skole. Det er hårdt tiltrængt for at skolen kan tilbyde vores børn ordentlige fysiske rammer, og for at den fortsat kan udvikles med anvendelse af nye læringsmetoder og samarbejdsformer. bemærket områder, hvor du eller dit barn kan se, at der er behov for en indsats, vil vi gerne orienteres. Til orientering står hjemkundskabslokalet højt på vores ønskeliste. Aulaen er blevet renoveret i det forgangne år med både maling og forbedring af akustikken - dejligt, men det har også været nødvendigt rigtigt længe. Skolebestyrelsen arbejder desuden på, at alle klasselokaler bliver renoveret med nye lofter og belysning. Erfaringerne viser, at renoveringen af lokalerne har en positiv indflydelse på både lyd- og varmeforhold ud over at det bliver pænt. Der er bevilget flere penge end de tidligere år til den almene vedligeholdelse af skolen med udskiftning af vinduer, reparation af skader på betonen, udskiftning af kedler i varmecentralen osv. de næste år. Skolen har længe været præget af tiltagende forfald, og det er vigtigt at vi som forælder hjælper med at påpege kritiske områder så har du

5 Kantineudvalg Vi skal have ny kantine på vores skole... Vi glæder os... Som et produkt af Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik har Byrådet besluttet at alle skoler i Gladsaxe skal have tidsvarende kantinefaciliteter. Det har Egegård Skole ikke i dag. Vi har et kantineudsalg som igennem flere år kun har haft et begrænset og ensformigt udvalg af varer, til at stille sulten hos vores elever. Nu får vi en kantine som vil kunne opfylde de krav der stilles til en moderne skole. Den nye kantine bliver placeret i det nyværende kantineudsalg+edb lokalet+det bagvedliggende Atrium. Det betyder at Atriumgården skal overdækkes. Kantineudvalget og kantinebyggeudvalget arbejder i øjeblikket på en ønskeliste, indeholdende bl.a. ønske om koldvandshaner, fleksibel møblering, opdeling og mørklægning. Der er ikke på nuværende tidspunkt tegninger af den nye kantine, og vores ønsker indgår i det programoplæg som arki tekterne præsenterer for miljø- og teknikudvalget i april Vi har altså som kantineudvalg stor mulighed for at påvirke funktionaliteten i Egegård Skoles nye kantine. Byggeriet påbegyndes i november 2006 og forventes afsluttet april Vi glæder os alle til at få en kantine som lægger stor vægt på sund og spændende ernæring, og har en fleksibilitet som gør vores skole større. Sundhedspolitik Byrådet har vedtaget en sundhedspolitik for Gladsaxe Kommune. Det er en større sag, som i sin trykte udgave fylder 139 A4-sider. Nogle af de vedtagne områder vil naturligt have større interesse for skolen end andre. Nedenfor følger de væsentligste områder set med skolemæssige briller. Fra 1. januar 2007 vil der være rygeforbud på kommunale institutioner. Det gælder både inde og ude, i skoletid og uden for skoletid! Der skal laves en handleplan, som skal indeholde en forebyggelse af rygestart for børn og unge. I dette skoleår har to skoler et pilotprojekt kørende med Skolebørn bevæger sig i frikvartererne. Når man får evalueret disse to projekter, skal ordningen udbredes til alle skoler. Der vil blive udarbejdet en læseplan for Sundhed, som således bliver en naturlig del af undervisningen. Der skal gennem undervisningsforløb, forældreaftener og inspirationskatalog sættes fokus på alkohol og misbrug blandt unge. Der vil blive sat fokus på børn og unges mad, måltider og bevægelse.

6 Klassens talerør Forældresamarbejde Skole-hjem samarbejdet er en vigtig og skelsættende del af den dialog der er så afgørende for den enkelte elevs udvikling og skoleforløb. Kontaktforældre vælges for et år af gangen og er klassens talerør. Hovedformålet er at skabe et godt socialt samvær mellem forældre og børn, og at varetage klassens tarv. Til hjælp for dette vigtige arbejde har skolebestyrelsen i 2005 udgivet en folder som kort og præcist informerer om punkter, der kan gøre det nemmere for nye og eksisterende kontaktforældre at komme hurtigt i gang. Der afholdes et antal møder om året, antallet aftales i de enkelte klasser og heraf er to af møderne med teamlærer/klasselærer i forbindelse med forældremøder. Alle kontaktforældre har fået denne folder og alle nye vil automatisk få folderen, når de er valgt. En klasse der fungerer godt socialt med opbakning og interesse fra forældregruppen har større mulighed for at komme godt igennem skoleforløbet. Skolebestyrelsen er åbne og afhængige af at kontaktforældrene henvender sig og informerer om hvad der rører sig på skolen. Forældrearrangementer Skolebestyrelsen har i det forgangne år inviteret alle skolens forældre til 2 forældrearrangementer. Det tilstræbes at afholde 2 af disse arrangementer årligt, et om foråret og et om efteråret. De temaer der tages op til arrangementerne er aktuelle for Egegård Skole eller for skoleudviklingen i al almindelighed, til information og indsigt for forældrene. Forårsmødet blev afholdt d. 25. maj med emnerne SkoleIntra og status på skolens struktur. De få forældre som havde fundet vej til lærerværelset fik af Luise Søe og Peter Dam Larsen fra kommunens Center for Udvikling og Dokumentation et grundigt indblik i processen med SkoleIntra på Egegård Skole. Status på indførelse af SkoleIntra p.t. er at lærerdelen køre, men hvad angår elevdelen er nogle klasser nået længere end andre, men alle klasser skal være oppe at kører i foråret Umiddelbart derefter skal også forældredelen sættes i gang. SkoleIntra er kort sagt en digital internetopkobling til dit barns klasse, hvor klassens arbejde kan følges, og informationer gives. SFO Egegård er også en del af SkoleIntra, og pædagogerne arbejder også med faciliteterne i lærerdelen. På dette møde gennemgik Mogens Haarh status på skolens nye struktur. Udviklingen mod afdelingsopdelt skole, selvstyrende lærerteam og fleksible skemaer tager tid og vejen har stadig nogle tilpasninger som nødvendigvis vil tage tid. Egegård Skole er fortsat i forandring. Efterårsmødet blev af holdt d. 29. november og tog udgangspunk i trivsel. Egegårds Skole havde i 2003 afholdt et stort projekt omkring trivsel og mobning. I forbindelse med dette projekt var det blevet besluttet at der hvert tredje år skulle afholdes et trivselsarrangement på skolen. Emnet trivsel og mobning blev lagt ud til de enkelte afdelinger, som selv arbejdede med emnet. Skolebestyrelsen arrangerede i den forbindelse et teaterstykke hvor udskolingen deltog som en del af deres undervisning. Teateaterstykket omhandlede mobning, Kun for sjov som det hed blev fremført af teatergruppen Replikken, som efterfølgende lagde op til debat omkring mobning og trivsel. Skolebestyrelse ser frem til at arrangere nye forældreaftener i Vel mødt...

7 Udviklingsudvalg Dagsordnen på skolebestyrelsesmøderne er ofte tæt pakket med emner som skal debateres og besluttes, og ind i mellem må enkelte punkter udskydes til næste møde således at mødet kan overholde den aftale tidsramme. Dette er en af årsagerne til at vi har udviklingsudvalget. Vi kan i udvalget fordybe os i de udviklingspunkter vi har på skolen, være opfølgende på statussituationen og forberede punkterne til videre debat i skolebestyrelsen. Udviklingsudvalget har repræsentation fra forældre, lærer, pædagoger og ledelsen og lægger derfor op til en tæt dialog parterne imellem. Vores liste med punkter er i skrivende stund på ca. 20 punkter, fra skolestruktur til læringsstile og læsehold. Herunder har vi trukket et par punkter frem, som vi arbejde med i øjeblikket. Projektets navn Beskrivelse Aktion Lærerstyrede studiekreds kurser Kurser tilbudt og afholdt af skolens egne lærer. Der tilbydes i år kurser i videoredigering, Junior PC kørekort, IT og praktiklærerkurser, Geometer, billedbehandling og studiekreds i idræt. Studiekreds kurserne er opslået januar Forskellige læringsstile Justeret undervisningsform og anderledes lokaleindretning. Herunder de mange intelligenser af Howard Gardner. Emnet tages op på forældrearrangementet maj 2006, med foredrag af Susanne Aabrandt. Pusterum/familieklasser Et særligt tilbud til elever som har adfærdseller indlæringsproblemer. Efter møde 6. januar 2006 hos skoleforvaltning om fremtiden for familieklasser, ser vi frem til at starte op med projektet til august 2006 på Egegård Skole. Sundhed Hvilke sundhedsfremmende tiltag har vi på Egegård Skole p.t. Lånetøj til elever som har glemt gymnastiktøjet. Vores nye kantines kostsammensætning. Ugentlig udedag på SFO. Om vinteren aktiviteter i Aula. Sundhedsmedarbjeder tilknyttes SFO. Rygepolitikken. UMV Undervisningsmiljø vurdering Udførelse af den lovpligtige undervisningsmiljø vurdering på Egegård Skole. Tages op med Elevrådet og 8. klasserne. Egegård Skole skal have revurderet sin UMV inden udgangen af 2005/06.

8 Lektiecafé på Egegård Skole Et initiativ på forkant Det har været en særlig oplevelse at følge med i debatten om folkeskolen i dette forår. Dels har der været forslag om ændring af skoleloven og dels har der været megen snak om indføring af lektiehjælpsordninger på skolerne. Her må vi sige, at vi har været på forkant med udviklingen! Vi har haft lektiecafé på skolen lidt over et halvt år. Skolebestyrelse, ledelse og lærergruppe valgte op til skoleårets start at anvende resurser på, at skolens elever skulle have et sted at gå hen, når lektierne blev for stor en byrde. Det var også tænkt som en mulighed for aflastning for de forældre, der af arbejdsmæssige eller af andre årsager havde svært ved at hjælpe deres børn med lektierne. De mindste elever i 2. og især 3. klasse vil måske mere naturligt kunne blive tilbudt en form for lektiehjælp i SFO-regi, således som det også har været antydet i de politiske signaler om emnet. Indtil nu har besøget ligget mellem 12 og 13 cafégæster pr. gang. Set i forhold til at timerne til caféen er hentet i støttetimepuljen, må det siges at være en ordning der giver en bredere elevgruppe glæde af støttetimerne. Det første halve år har vist, at der er behov for caféen. Som det fremgår af nedenstående opgørelse, har der generelt været pænt besøg hen over perioden. Caféen var oprindeligt tænkt som et tilbud til eleverne i klasse. Men det første halve år har vist, at også 3. klasse har gjort brug af ordningen. Vores største ønske (og mål) for det næste år er, at de store elever i højere grad vil komme i caféen for at få klaret lektierne i ro og fred. For at nå dette mål har vi overvejet at flytte cafeåbningstiden næste skoleår til kl Dette for at give de større elever en bedre mulighed for at bruge tilbuddet.