Der var mødt 143 stemmeberettigede medlemmer frem som samtidig repræsenterede 22 fuldmagter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var mødt 143 stemmeberettigede medlemmer frem som samtidig repræsenterede 22 fuldmagter."

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen i Skovbo Golfklub 2014: Skovbo Golfklub afholdt tirsdag, den 18. marts 2014 sin årlige generalforsamling i teatersalen på Asgård Skole i Køge. Indkaldelse var i mail af 2.marts 2014 udsendt til alle med oplysning om, at dagsorden, årsrapport (regnskab + budget) samt forslag fra bestyrelsen og medlemmer kunne hentes under medlemsinformation på klubbens hjemmeside. Der var mødt 143 stemmeberettigede medlemmer frem som samtidig repræsenterede 22 fuldmagter. Formand Henning Larsen bød velkommen og glædede sig over som sædvanligt at se så mange af klubbens medlemmer og han håbede på en udbytterig aften. Han rettede en stor tak til ungdomsafdelingen for opsætning af borde og stole og salg af øl/ vand og kaffe/kage og et godt salg ville hjælpe ungdomsafdelingen ligesom Henning takkede for hjælp ved indskrivningen m.v.. Bestyrelsen blev præsenteret og de enkelte medlemmers arbejdsopgaver omtalt. Herefter gik Henning over til den udsendte dagsorden. Dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Peter Thykier, der blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Dagsordenens punkt 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Henning Larsen aflagde på bestyrelsens vegne den mundtlige beretning - der var den 13. i rækken i klubbens historie siden starten den 2. juni og den er i sin fulde længde optrykt på klubbens hjemmeside og bringes derfor ikke i dette referat. Der henvises derfor til beretningen på hjemmesiden, men bl.a. følgende emner blev omtalt - fantastisk sommer 2013 efter lang vinterpause - påtænkt begrænsning af vogntilladelser i vinterhalvåret (stort set lig 0) - GVK-ordningen (Golf ved Køge) opsagt i foråret nu gratis spil på Næstved og Ishøjs baner - gæsteservice/banekontrol vil blive udvidet i den kommende sæson - tak til Merete og Christian Andersen for cafeteriahjælp igen i 2013/2014 (vinter) - tak til Erik Kaaber for hans store engagement i begynderklubben (Erik stopper nu). Den mundtlige beretning blev uden bemærkninger vedtaget med akklamation. På det nye forpagterpars vegne blev Jan præsenteret og fortalte om planerne for deres virke i klubben. Dagsordenens punkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Kassereren Michael Østerbye fremlagde det revidere regnskab som det også har været muligt at hente på hjemmesiden. Michael kommenterede og uddybede med forklaring de forskellige poster i regnskabet samt aktiver og passiver. Regnskabet udviste et overskud på kr., og når man ser alt det, der er sket i 2013 med nyt klubhus og diverse indkøb m.v. må det efter omstændighederne betragtes som et meget tilfredsstillende resultat alt taget i betragtning.

2 Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål og bemærkninger. Dagsordenens punkt 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse samt godkendelse af kontingent: Michael Østerbye fremlagde budgetforslaget og kommenterede forslaget i hovedtræk, herunder, - at vi forventer en i green-fee indtægt på samme niveau som i at vi fortsat håber på ny tilgang af medlemmer - at der ikke sker nye større arbejdsopgaver for greenkeeperne i at personaleomkostningerne stiger i 2014 på grund af nedgang i kompensation for sociale udgifter Budgetforslaget for 2014 bygger på et forventet overskud på ca kr. Dirigenten pointerede, at godkendelse af budgettet samtidig indebar godkendelse af forslaget til kontingent, jf. bemærkningerne på indkaldelsen under punkt 4. (Det indebærer som sidste år frit spil på Ishøj og Næstveds baner). Kontingentet for 2014 er sket med en mindre stigning. Såvel budget som kontingent blev herefter godkendt uden bemærkninger. Dagsordenens punkt 5. Fastlæggelse af indskud og fastsættelse af ansvarligt lån: Henning Larsen foreslog på bestyrelsens vegne, at indskuddet fastsættes til uændret 0,00 kr. og det ansvarlige lån til 0,00 kr. Vedtaget uden bemærkninger. Dagsordenens punkt 6. Forslag fra bestyrelsen: Forslag 1 fra bestyrelsen til at indløse obligationslån: I henhold til vedtægternes 4 foreslår bestyrelsen, at der anvendes 20% af overskuddet i 2013 til at indløse obligationslån for udmeldte medlemmer på venteliste. 20% af overskuddet på kr. udgør kr. Da obligationslån indløses fuldt ud med kr. pr. stk. foreslog bestyrelsen at der anvendes kr. til formålet. Formanden begrundede forslaget og oplyste, at vi er forpligtiget til ifølge vedtægterne at stille forslaget. Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger. Forslag 2 fra bestyrelsen: Bestyrelsen skal arbejde for at ændre vedtægternes bestemmelser om frister for ændring af medlemskategori. Ændringsforslag skal fremlægges senest ved ordinær generalforsamling i Formanden begrundede forslaget med at oplyse, at sekretariatet og bestyrelsen administrerer efter de vedtægter, som medlemmerne har vedtaget, hvilket bl.a. vil sige, at fristen for at skifte medlemskategori hhv. evt. udmeldelse er 1. december for at have virkning fra det kommende år.

3 Der anvendes uforholdsvis megen tid i sekretariatet og i bestyrelsen på at behandle henvendelser fra medlemmer, der trods vedtægtsbestemmelserne ikke kan forstå, at de ikke, når de modtager opkrævning på kontingent, kan få lov til at skifte medlemskategori/melde sig ud og dermed undgå at betale kontingent. Såvel sekretariatet som bestyrelsen oplever en meget ubehagelig tone i den dialog, der følger fastholdelse af de vedtagne regler og beskyldes for at mangle empati, være ufleksible og meget andet. Derfor ønsker bestyrelsen en tilkendegivelse fra medlemmerne om, hvorvidt vedtægterne skal ændres med deraf mulighed for større usikkerhed omkring klubbens indtægtsbudget. Der udspandt sig en længere følelsesladet drøftelse omkring forslaget, bl.a. omkring - evt. lægeerklæring kunne være gyldig grund? - kontingentstigning være begrundelse? - oplysning til medlemmerne i november måned omkring frist og oplysning om kontingentet. Der var dog en udbredt holdning til, at vedtægtsbestemmelserne med frist 1.december skal overholdes og fastholdes af sekretariat og bestyrelse. Dirigenten konstaterede derfor, at forslaget fra bestyrelsen nu indebar en stillingtagen til - fastholdelse af de nuværende vedtægters bestemmelser - bestyrelsen arbejder indtil næste generalforsamling på et forslag til ændring. Afstemningen viste et overvældende flertal for fastholdelse af vedtægterne som de er med frist 1. december. Forslag 3 fra bestyrelsen: Klubhuset udvides med en tilbygning på ca. 43 m2 med tagterrasse, så kapaciteten til indendørs servering øges med ca. 50%, medens den udvendige terrassekapacitet bevares. Byggeriet finansieres over 3 år med ekstra "klubkontingent" på 300 kr. pr. fuldtidsmedlem pr. år. Øvrige medlemskategorier eksl. flexmedlemmer betaler forholdsmæssigt. Begrundelsen for forslaget kommer fra et større antal medlemmer (seniorklubben) med baggrund i at flere kan være indendørs samtidig ved større arrangementer. Formanden gjorde det fra starten klart, at en evt. tilbygning e.l. alene gennemføres, såfremt medlemmerne er indstillet på at betale 3 x 300 kr. med start i 2014, 2015 og I modsat fald ingen udvidelse e.l. lignende af klubhuset. Såfremt forslaget vedtages vil bestyrelsen i samarbejde med arkitekten lave et forslag og de 300 kr. pr. år er max. beløbet. Der er naturligvis også muligt at lave en anden løsning til mulig lavere pris. Carsten Iversen kunne ikke støtte et forslag om udvidelse af klubhuset på grund af følgende årsager: - Det ville indebære en kontingentstigning på 250 kr kr. = 550 kr. i Det vil give frustrerede medlemmer - Finder ikke udvidelsen nødvendig p.t. - Mener vi bør konsolidere os økonomisk før evt. udvidelse

4 Henning Sørensen var enig med Carsten i hans betragtninger og var ikke sikker på, at alle medlemmer har set forslaget og dets evt. konsekvenser. Henning frygtede et problem med konkurrence og med evt. udmeldelser til følge. Erik Bjerregård fandt at vi var for få tilstede i forhold til medlemstallet til at vedtage - uanset at generalforsamlingen er højeste myndighed - og foreslog derfor at forslaget udskydes til næste år. Mogens Christiansen og Flemming Skovlund fremlagde og viste et muligt andet forslag i form af en udestue og udvidelse af terrassen med mulighed for henstilling af bagvogne under terrassen. Et forslag, der kan udbygges successivt. Kirsten Berg henstillede til seniorklubbens medlemmer om at støtte forslaget om udvidelse af klubhuset begrundet i den begrænsning, der p.t. var ved større arrangementer. Ulla Jensen forespurgte herunder om kontingentet i forhold til omkringliggende klubber. Formanden svarede på de fremførte bemærkninger og oplyste, - bestyrelsen mener, at prisen på vores samlede produkt er fair - andre klubbers kontingent uden betydning i den kontekst, at vi kan stå på mål for eget produkt, men at vi naturligvis godt ved, at vi hverken er den dyreste eller billigst klub i området. - det alternative forslag er et godt forslag - en udvidelse af klubhuset betyder at medlemmerne betaler - ellers ingen udvidelse. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning. Et ja betød at medlemmerne betaler med start i 2014, et nej betyder at forslaget om udvidelse af klubhuset forkastes. Afstemningen viste - 27 ja-stemmer for forslaget nej-stemmer for afvisning af forslaget - 5 stemmer var blanke Forslaget om medlemsbetalt udvidelse af klubhuset blev hermed forkastet med stort flertal. Dagsordenens punkt 7. Forslag fra medlemmerne: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen. Dagsordenens punkt 8. Valg af formand for bestyrelsen: Henning Larsen blev genvalgt i 2013 og var derfor ikke på valg. Dagsordenens punkt 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter: Dirigenten oplyste, at på valg til bestyrelsen var: - næstformand Johnny Hansen, der var villig til genvalg - kasserer Michael Østerbye, der var villig til genvalg. - bestyrelsesmedlem Henrik Østerbye, der var villig til genvalg

5 Alle 3 blev genvalgt med akklamation. Herefter skulle der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Jesper Wedersøe og Mads Bjørn Hansen. Begge blev valgt med akklamation. Dagsordenens punkt 10. Valg af revisor: Den af bestyrelsen foreslåede revisor Revision v/ registreret revisor Steen Fugmann blev enstemmigt valgt. Dagsordenens punkt 11. Eventuelt: Der var flere spørgsmål fra medlemmerne under eventuelt: - Hvor mange indlånsfrie medlemmer har vi ( ingen obligation) (Jørgen Svenstrup) - Afvikling af obligationsgæld via kr. pr. medlem (afdrager obligation) (Erik Bjerregård) - Afvikle flere af de forskellige green-fee ordninger (Jakob Slangerup) - nye fritspilsklubber på vej? samt ændring af starttider i weekends (Ulla Jensen) - Mange 2-bolde i weekends - henstilling til alle om at gå 4-bolde for at lette "trykket" (Mogens Florentz) - Spørgsmål om boldvasker ved driving range (Flemming Lehnert) Formanden svarede på de stillede spørgsmål, idet han oplyste - at vi har ca. 200 medlemmer uden obligation - at fra ca. 200 medlemmers kontingent tages årligt kr. til at afvikle obligationslån til udmeldte medlemmer - vi "skylder" p.t. ca. 2 millioner kr. i til udmeldte medlemmer (tilbagebetaling af lån), der indestår som ansvarlig lånekapital - vi har de green-fee ordninger vi har bl.a. for at tilgodese fuldtidsmedlemmer - bestyrelsen jævnligt taler med andre klubber om at tilbyde vores medlemmer nye muligheder, men at det kan betyde stigning i kontingent - at ændring af starttider i weekends - vil bl.a. betyde en økonomisk belastning - overbygning af driving range har 1. prioritet i forhold til boldvasker Til slut oplyste Kjeld Bjerg, at for at bevare parmatchklubben var det nødvendigt med friske kræfter til at tage over. Der var ikke yderligere bemærkninger under punktet eventuelt. Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og takkede de fremmødte for en god diskussion og ønskede alle en god golfsæson Generalforsamlingen 2014 blev afsluttet kl Peter Thykier/dirigent Erling Elberg/referent