Indtægtslisten. Marts Indtægtsliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indtægtslisten. Marts Indtægtsliste"

Transkript

1 n Marts 2016 Marts 2016

2 Marts 2016 I 2 Generelt om indtægtslisten: n nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen er udarbejdet med udgangspunkt i de bogførte indtægter på statsregnskabet i Moderniseringsstyrelsens SKS-system. Størstedelen heraf opkræves af SKAT, men en del af tinglysningsafgiften (konto 38.16) og størstedelen af boog gaveafgiften (konto ) opkræves af Domstolsstyrelsen. Endvidere opkræver Miljø- og Fødevareministeriet og Forsvarsministeriet en del af bødeet på konto Opbygningen af listen følger Finanslovens kontonummersystem. Visse mindre konti er slået sammen, mens der for større kontis vedkommende er foretaget opdelinger af et på underposter. Det drejer sig f.eks. om personskatterne, momsen og visse punktafgifter. Af hensyn til sammenligneligheden er indtægterne angivet for den pågældende måned og for året til dato, ligesom de tilsvarende oplysninger er anført for det foregående år. Fra og med 2009 er det i forbindelse med oplysningerne om indtægterne for året til dato for de enkelte konti anført hvor stor en procentandel af årets indtægter, der nu er kommet ind. For det foregående år opgøres procentandelen i forhold til regnskabstallet på statsregnskabet, mens den for det aktuelle år måles i forhold til indtægtsskønnet fra den seneste konjunkturvurdering. Konjunkturvurderingerne finder normalt sted i maj, august og december. For visse skatter og afgifter, herunder moms, foretages der som et særligt tillæg til indtægtslisten en underopdeling af de overordnede regnskabstal ud fra angivelsesoplysninger, som ikke er udspecificeret i det samlede regnskab for finanslovens 38. Udgangspunktet for bogføringen af indtægterne på statsregnskabet er tilsvarsprincippet, som indebærer, at indtægterne bogføres, når der foreligger et krav om betaling. Det er således uden betydning, om betaling rent faktisk finder sted, eller der fremkommer en restance. Såfremt en restance ikke kan inddrives, bliver den afskrevet som uerholdelig og udgiftsført på regnskabet. Der er for en lang række konti oprettet afskrivningskonti, således at det af regnskabet og af indtægtslisten fremgår, i hvilket omfang restancer må afskrives. Hertil bemærkes den generelle usikkerhed i forhold til inddrivelsen af restancer set i lyset af udfordringerne med Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI). Udfordringerne er adresseret i regeringens fremlagte handlingsplan Skat ud af krisen. rne tilsendes Folketinget og er endvidere tilgængelige på hvor det tillige er muligt at downloade tallene som regneark. De enkelte beløb er afrundet til hele millioner kr., hvorfor underposter ikke nødvendigvis summerer til totaler. På indtægtslisten er det lagt til grund, at afskrivningskonti som hovedregel udspecificeres, hvis der i både 2014 og 2015 har været et på over 5 mio. kr. Helt konkret betyder det, at nogle konti nu vil blive udspecificeret, mens andre mindre afskrivningskonti såsom afskrivning for CO2-afgift, elafgift, og emballageafgift, som tidligere har fremgået af indtægtslisten ikke længere vil blive udspecificeret på indtægtslisten. Afskrivningerne vil stadig blive indregnet, men indgår i summen for den samlede konto.

3 Marts 2016 I 3 Særlige forhold marts 2016: 1. Diverse afskrivningskonti Efter aftale med Moderniseringsstyrelsen blev der i supplementsperioden for 2015 ekstraordinært regnskabsmæssigt slettet en række krav vedrørende afsluttede bosager og objektiv forældede afskrivninger. Disse regnskabsmæssige afskrivninger er tilbageført primo januar 2016 med henblik på at blive afskrevet på normal vis i de første måneder af Tilbageførslen medfører, at en række afskrivningskonti udviser en indtægt i stedet for en udgift i januar Det forventes udlignet i løbet af Forholdet omfatter primært afskrivninger af personskat, selskabsskat, moms og renter, i alt ca. 1 mia. kr. 2. Udbytteskat Der verserer i øjeblikket en sag om formodet svindel med refusion af udbytteskat, som efterforskes af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Udbetaling af refusion har været sat i bero midlertidig fra den 6. august 2015, men er genoptaget fra og med den 17. marts Udbetalingsstoppet medfører periodeforskydning i udbetalingerne. Udbetalinger skal så vidt muligt indregnes i regnskabet i det regnskabsår, de vedrører. SKAT har derfor foretaget en efterpostering med udgiftsføring af 1,6 mia. kr. i supplementsperioden for Beløbet er tilbageført i januar 2016, hvorefter der vil ske sagsbehandling og udgiftsføring af godkendte anmodninger. 3. Pensionsafkastskat I et på ca. 22,6 mia. kr. fra pensionsafkastskatten ultimo marts 2016 indgår ca. 9,5mia. kr. (opgjort pr. 27/3-2016), hvor SKAT har modtaget indbetalingerne, men ikke har indtægtsført beløbet på statsregnskabet, da der endnu ikke er indsendt angivelser i tilknytning hertil.

4 Marts 2016 I 4 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal ,67 25,29 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue Børne- og ungeydelse ,04 25,35 Overførsler til andre paragrafer Overførsler til andre paragrafer ,00 0,00 Indtægtsbudgettet: Nettotal ,85 30,78 Udgift ,20 0,35 Indtægt ,67 30,66 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue Personskatter ,57 26, Selskabsskatter mv ,51 38, Pensionsafkastskat ,56 110, Tinglysningsafgift mv ,31 24, Øvrige skatter ,02 26,06 Told- og forbrugsafgifter Merværdiafgift ,87 29, Energiafgifter mv ,96 24, Afgifter vedr. motorkøretøjer ,10 25, Miljøafgifter ,50 25, Afgifter på spil mv ,96 24, Øvrige punktafgifter ,47 27,94 Lønsumsafgift Lønsumsafgift i alt ,41 25, Lønsumsafgift ,35 25, Afskrivning, lønsumsafgift ,96-12,01 Arbejdsskadeafgift Arbejdsskadeafgift ,00 0,00 Renteindtægter mv Renteindtægter mv ,68 63,18 Skatter og Afgifter på 38 i alt ,96 30,91

5 Marts 2016 I Specifikation af Personskatter Indkomstskat mv. af personer ,67 25,81 Heraf: A - skat ,13 24,96 Arbejdsmarkedsbidrag løn ,53 23,46 Arbejdsmarkedsbidrag pensionsindb ,10 2,81 Udbytteskat ,82 52,63 55-beløb ,77 13,43 B-skat mv ,37 27,31 Frivillige indbetalinger ,34 21,65 Restskat ,09 15,42 Overskydende skat ,74 2,32 Grøn check overf ,11 25,34 Pensionsbeskatning ,56 27,51 Andre skatter m.v ,90 42, Afskrivning, personskatter ,79-8, Grøn check ,11 25, Afregning til kom., personskatter ,03 25, Nettooverførsler til Sverige vedr. grænsegængere ,00 0, Kompensationsbeløb til Grønland ,00 0, Personskatter i alt ,59 26, Afgift af dødsboer og gaver i alt ,78 22,15 11 Personskatter i alt ,57 26, Specifikation af Selskabsskatter mv Indkomstskat af selskaber ,02 37, Afskrivning, selskabsskat ,97-36, Afregning til kommuner, selskabsskat mv ,00 24, Selskabsskat i alt ,78 40, Kulbrinteskat ,83 18,74 13 Selskabsskatter mv. i alt ,51 38,79

6 Marts 2016 I Specifikation af Tinglysningsafgift mv /11 Tinglysningsafgift u. skadesforsikringsafgift ,95 23,43 Skadesforsikringsafgift ,28 39,43 16 Tinglysningsafgift mv. i alt ,31 24, Specifikation af Merværdiafgift Merværdiafgift ,25 28,69 Heraf: Månedsafregning pos. ang ,77 25,69 neg. ang ,29 25,92 Kvartalsafregning pos. ang ,70 27,33 neg. ang ,91 27,16 Halvårsafregning pos. ang ,06 46,21 neg. ang ,36 31,21 Kreditbegrænsning pos. ang ,21 21,93 neg. ang ,23 24,52 Moms FF ,19 26,05 Import-Moms og Andet ,64 35, Afskrivninger ,16-10,49 21 Merværdiafgift i alt ,87 29,05

7 Marts 2016 I Specifikation af Energiafgifter mv /11 Afgift af stenkul mv ,11 34, /21 Afgift af elektricitet ,18 23, /41 Afgift af naturgas ,13 31, Afgifter på stenkul, el og gas mv. i alt ,97 26, Afgift af olieprodukter ,88 22, Benzinafgifter ,83 23,30 22 Energiafgifter mv. i alt ,96 24, Specifikation af Afgifter vedr. motorkøretøjer Vægtafgift (grøn ejerafgift) ,79 25, Afskrivning, vægtafgift (grøn ejerafgift) ,12 59, Registreringsafgift ,36 24, Afskrivning, registreringsafgift ,27 27, Ansvarsforsikring ,12 36, Afgift af vejbenyttelse ,59 22,81 23 Afgifter vedr. motorkøretøjer i alt ,10 25,07

8 Marts 2016 I Specifikation af Miljøafgifter /11 CO2 - afgift ,10 27, /13 NOx - afgift ,73 36, /16 SO2 - afgift ,70 23, /31 Afgift af visse detailsalgspakninger (emballageafgift) ,31 23, /41 Afgift vedr. CFC ,87 15, Afgift af klorerede opløsningsmidler mv , /46 Afgift af bekæmpelsesmidler ,55 1, /51 Afgift af affald ,45 16, /61 Afgift af råstofmaterialer ,84 26, Afgift af spildevand ,51 20, /71 Afgift af ledningsført vand ,19 28, /76 Afgift af NI/CD batterier ,76 10, /79 Afgift af PVC og phathalater ,87 19, /81 Afgift af kvælstof ,77 25, Afgift af mineralsk fosfor ,20 25, Miljøafgifter i alt ,50 25, Specifikation af Afgifter på spil mv /11 Afgift af spil ved væddeløb ,85 19, Afgift af gevinster ved lotterispil mv ,75 24, Kasinoafgift ,26 27, Afgift af spilleautomater ,24 23, Afgift af væddemål ,64 22, Afgift af online kasino ,64 23, Det Danske Klasselotteri A/S ,00 49, Afgifter af spil mv. i alt ,96 24,70

9 Marts 2016 I Specifikation af Øvrige punktafgifter (nov /11 Afgift af spiritus ,56 24, /21 Afgift af vin ,26 24, /31 Afgift af øl ,06 20, Tillægsafgift af alkoholsodavand ,35 17, Tobaksafgift ,99 32, Afskrivning, tobaksafgift ,00 39, Tobaksafgift i alt ,03 32,53 heraf: Afgift af cigaretter mv ,63 32,61 Afgift af cigarer mv ,51 16,13 Afgift af pibetobak mv ,92 35, Afgift af chokolade mv ,75 23, Afskrivning, afgift af chokolade mv ,87-118, /21 Afgift af konsumis ,03 13, Lov om forskellige forbrugsafgifter i alt ,16 25,39 heraf: Afgift af cigaretpapir mv ,77 24,07 Afgift af glødelamper mv ,63 25,64 Afgift af kaffe mv ,97 25,38 Afgift af te mv ,55 28, Øvrige afgifter ,55 13, Diverse afgifter ,73 18, Afskrivninger, blandede told og afgifter mv ,92 11, Diverse ophævede skatter ,00-28 Øvrige punktafgifter i alt ,47 27,94

10 Marts 2016 I Specifikation af Renteindtægter mv Renteindtægt vedr. restancer ,68 23, Afskrivninger, restancer ,06-18, Rentegodtgørelse til personer mv ,48 29, Renter ved forhøjelse af skatteansætt., personer ,46 26, Rentegodtgørelse til selskaber mv ,66 14, Renter ved forhøjelse af skatteansætt., selskaber ,83 24,82 61 Renteindtægter mv. i alt ,68 63,18 Heraf: Indtægtsbevillinger ,09 24,29 Udgiftsbevillinger ,20 0,35 I alt ,68 63,18 Skatteministeriet/Ministry of Taxation Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Telefon Mail