EUROPEAN FORESTRY STRATEGY: OUTLOOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPEAN FORESTRY STRATEGY: OUTLOOK"

Transkript

1 EUROPEAN PARLIAMENT Directorate-General for Internal Policies of the Union STUDY Policy Department Structural and Cohesion Policies EUROPEAN FORESTRY STRATEGY: OUTLOOK Multilingual executive summary AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 04/07/2005 XM

2

3 Directorate General Internal Policies of the Union Policy Department Structural and Cohesion Policies AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT EUROPEAN FORESTRY STRATEGY: OUTLOOK STUDY Multilingual Executive Summary IP/B/AGRI/ST/2004_31 21/06/2005 XM

4 This study was requested by the European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development The complete study is published in the following language: - Original: FR; - Executive summary translations: DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PL, PT, SV. Authors Geneviève REY, Muriel MAHÉ Office National des Forêts, France Responsible Official: Dr. Angel ANGELIDIS Consultant Policy Department Structural and Cohesion Policies Goldbell 00A014 L-2453 LUXEMBOURG Tél.: (00352) Fax: (00352) Manuscript completed in June, Paper copies can be obtained via: Site intranet: Brussels, European Parliament, The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the author and do not necessarily represent the official position of the European Parliament. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci.

5 Directorate General Internal Policies of the Union Policy Department Structural and Cohesion Policies AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT EUROPEAN FORESTRY STRATEGY: OUTLOOK STUDY Multilingual Executive Summary Contents: For many years the European Parliament has consistently supported a European forestry strategy. This study forms part of the evaluation process called for by Council Resolution 1999/C 56/01 of 15 December 1998, following five years of implementation of the strategy set out in the resolution. The communication from the European Commission of 10 March 2005 (COM(2005)84 final) has been analysed and the opinions of professionals, independent experts, researchers, etc. drawn together. The study concludes that there is a need for greater vision in relation to European action on forests, reflecting more closely the wishes of European citizens. With a view to ensuring that action is based on a genuine forestry policy, the study proposes a process of negotiation between the Commission and the Member States taking as a basis the National Forest Programmes and leading to sustainable forest development contracts between the European Union and the Member States or regions. This internal action should be consistent with external action in the forestry sphere carried out in the context of development aid and a strengthened presence in international negotiations. Finally, the report recommends four symbolically important measures (technology platform, fight against climate change, wood as a source of renewable energy and promotion campaign). IP/B/AGRI/ST/2004_31 21/06/2005 XM

6

7 Contents Page DA PERSPEKTIVER FOR EU's SKOVBRUGSSTRATEGI 5 DE PERSPEKTIVEN FÜR EINE EUROPÄISCHE FORSTSTRATEGIE 11 EL ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 17 EN EUROPEAN FORESTRY STRATEGY OUTLOOK 23 ES PERSPECTIVAS PARA LA ESTRATEGIA FORESTAL EUROPEA 29 FI EUROOPAN METSÄSTRATEGIAN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 35 FR PERSPECTIVES POUR LA STRATÉGIE FORESTIÈRE EUROPÉENNE 41 IT PROSPETTIVE PER LA STRATEGIA FORESTALE EUROPEA 47 NL VOORUITZICHTEN VOOR DE BOSBOUWSTRATEGIE VAN DE EUROPESE UNIE 53 PL PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ STRATEGII LEŚNEJ 59 PT PERSPECTIVAS PARA A ESTRATÉGIA FLORESTAL EUROPEIA 65 SV FRAMTIDSUTSIKTER FÖR EU:S SKOGSBRUKSSTRATEGI 71 3

8 4

9 Sammendrag Selv om EU-25 bliver en af hovedaktørerne på skovbrugsområdet globalt set i økonomisk, miljømæssig og samfundsmæssig henseende, råder EU endnu ikke over midlerne til at gennemføre en egentlig skovbrugsforvaltning. Europa-Parlamentet anmodede allerede i 1997 Kommissionen om at foreslå et retsgrundlag for en skovbrugsstrategi, idet Parlamentet for første gang benyttede sig af den initiativret, som Parlamentet netop var blevet tildelt i henhold til Maastricht-traktatens artikel 138 B (1993). Parlamentet ønskede også en ny analyse i forbindelse med Kommissionens evalueringsrapport (KOM(2005) SEK(2005) 333 af ), navnlig set i lyset af den seneste udvidelse og den globale udvikling på skovbrugsområdet. Undersøgelsen er primært blevet udført på grundlag af dokumentation suppleret med bidrag udarbejdet i forbindelse med høringsproceduren i 2004 og offentliggjort i marts 2005 i meddelelsen fra Kommissionen samt en ny, internetbaseret undersøgelse. Undersøgelsen omfatter også bemærkninger fra et ekspertudvalg samt de forskellige synspunkter, der har været fremsat i undergruppen vedrørende Skovbrug og Europa-Parlamentets Tværpolitiske Gruppe om Bæredygtig Udvikling, der har afholdt møder flere gange, navnlig den 8. juni i Strasbourg. Følgende kan udledes: - Rådets resolution fra december 1998 (1999 C 56/01 af , EFT C 56 af , s. 1), der var et svar på Europa-Parlamentets initiativ, vedrører hovedsageligt de tilgængelige redskaber inden for et begrænset område, nemlig bæredygtig skovbrugsforvaltning, og spørgsmålet om retsgrundlaget er ikke nævnt; - Kommissionens evaluering på dette grundlag er følgelig begrænset. Vanskeligheden består ikke i, at der mangler detaljer, målsætninger og/eller tilvejebragte midler under det ene eller det andet eksisterende instrument, heller ikke i, at der er områder, der ikke er blevet behandlet, men at der ikke er nogen overordnet perspektivering; - Det er ubestrideligt, at EU desuagtet anvender betydelige finansielle og menneskelige midler på skovbrugsområdet både internt og i forbindelse med samarbejde; - Men disse midler anvendes uden klare retningslinjer eller koordinering, og det er således ikke muligt at foretage en evaluering; - Der er et skisma mellem EU's holdninger på globalt plan, navnlig med hensyn til gennemførelsen af et juridisk bindende instrument på skovområdet, og Unionens kronisk manglende evne til at skabe et egentligt europæisk projekt. Visse af de mange indvendinger, der igennem årene har lagt hindringer i vejen for ethvert tilløb til strukturering af EU's tiltag på skovområdet, er imidlertid i dag anakrone. 5

10 - Der kan naturligvis ikke blive tale om at omfatte skovprodukter af støtteordninger i lighed med dem, der gælder for landbrugsprodukter inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik; - Udviklingen af aftalemetoder inden for det offentlige område tilvejebringer en teknik, der gør det muligt at håndtere de forskellige situationer og de nationale prioriteter og at organisere EU's tiltag via en fælles "redskabskasse"; - Ved at indgå aftaler ville det således være muligt at undgå subsidiaritetsproblemer, herunder problemer på subnationalt niveau, i tilfælde hvor skovpolitikken ikke hører ind under medlemsstaternes kompetenceområde; - De erfaringer med europæisk integration, der er blevet høstet af de medlemsstater, hvis økonomi er stærkt forbundet med træforarbejdning, og som hidtil har ønsket at bevare enekompetencen på det pågældende område, bør have beroliget dem; - De stigende samfunds- og miljømæssige krav til skovene nødvendiggør uden tvivl en fornuftig offentlig indgriben for at undgå overbelastning af skovforvaltningen, der evt. ville kunne have en demotiverende indvirkning på ejerne; - Endelig er de udfordringer, som skovbrugssektoren, men også helt generelt samfundet og politikerne, står over for, blevet globale: bæredygtig forvaltning af energikilder, klimaændringer, sundhedssikkerhed osv., og de kan kun effektivt imødegås inden for rammerne af et overstatsligt samarbejde. I denne forbindelse giver det tidsmæssige sammenfald, der foranlediger Europa-Parlamentet til at behandle skovbrugsspørgsmålene på ny, anledning til at stille følgende grundlæggende spørgsmål: Hvad er europæernes forventninger til og ønsker for deres skov? Hvilken finansierings- og/eller "godtgørelses"ordning er mest hensigtsmæssig set fra et effektivitets- og retfærdighedsmæssigt synspunkt: fjernelse af juridiske og administrative hindringer, tilskud, skattefordele, beskatning, regulering? Endelig, på hvilket niveau skal der sættes ind over for de problemstillinger, der er i dag på skovbrugsområdet: på lokalt, nationalt, europæisk eller internationalt niveau? Udfordringerne i dag er således kommet op på politisk plan, hvor de egentlige valg skal træffes. Idet det svageste punkt er "forvaltningspraksis", er den første del af forslagene centreret omkring dette spørgsmål. De dækker hele begrebet: behov for strategiformulering, nødvendig afklaring af det juridiske grundlag, tilvejebringelse af ledelses- og opfølgnings- og kontrolredskaber, associering af de berørte parter, tilvejebringelse af et risiko- og krisestyringsredskab. Hensigten med den anden del af forslagene er at bringe EU's tiltag på skovbrugsområdet tættere på borgeren gennem "symbolske tiltag", der markerer EU's involvering i nye tematikker: Nye teknologier: forskning i og udvikling af ikke-oliebaserede produkter; Klimaændringer: kulstofbinding; Energispørgsmål: træenergi og biobrændstoffer; Hensigtsmæssigt forbrug: øget anvendelse af godkendt træ. 6

11 Der er i alt udarbejdet ti forslag, der peger frem mod et "politisk" Europa på skovbrugsområdet, hvor europæerne vil kunne opleve en virkeliggørelse af det stadigvæk meget abstrakte begreb "bæredygtig udvikling", der er et centralt element i Lissabon-målene om økonomisk konkurrenceevne og i Göteborg-målene om bevarelse af naturressourcer. Disse ti forslag er angivet på følgende sider i den rækkefølge, hvori de forekommer i selve teksten. Forslagene er forskelligartede, og de er alle lige vigtige og kan i al væsentlighed iværksættes uafhængigt af hinanden. 7

12 TI FORSLAG TIL ET SAMLET EUROPA PÅ SKOVBRUGSOMRÅDET Forslag 1: en fælles vision Basere EU's skovbrugsstrategi på en definition fastlagt i samarbejde med alle de berørte parter med fokus på at "sikre en bæredygtig udvikling af skovene og i skovbrugssektoren, således at de kan bidrage fuldt ud til de europæiske borgeres livskvalitet gennem alle de produkter og tjenesteydelser, der hidrører herfra på det økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle område." Forslag 2: et europæisk skovforum Organisere debatter og oplysningskampagner i EU med fokus på forslag 1's målsætning med henblik på at give de europæiske borgere indblik i skovenes multifunktionelle bidrag til livskvaliteten, økonomien, beskæftigelsen og en bæredygtig udvikling. Forslag 3: afklaring af retsgrundlaget Gennemføre en objektiv sagkyndig undersøgelse af retsgrundlaget for skovbrugsforanstaltninger på linje med Lissabon- og Göteborg-strategierne. Forslag 4: formalisering af de nationale skovprogrammer Samle de nationale skovprogrammer i én ramme anerkendt på europæisk og internationalt plan med henblik på at forbedre udformningen af den nationale skovpolitik og den europæiske indsats. Formalisere denne enhedsramme og udbygge den med evalueringskriterier. Forslag 5: aftaler om bæredygtig skovudvikling EU - Medlemsstater eller EU - Regioner eller EU - Selvforvaltninger Indgå aftaler om bæredygtig udvikling på grundlag af de nationale skovprogrammer mellem EU og medlemsstaterne (eller regionerne/selvforvaltningerne) med henblik på at koordinere deres foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Disse aftaler skal omfatte alle EUfinansierede tekniske og finansielle foranstaltninger, uanset oprindelse. Forslag 6: en handlingsplan og en officiel EU-koordineringsstruktur Give Kommissionen mandat til at koordinere skovbrugsstrategien gennem femårige handlingsplaner, der omfatter alle berørte aspekter. Identificere en særlig struktur i Kommissionen med særligt ansvar for skovbrugsspørgsmål. Nedsætte et rådgivende udvalg tæt knyttet til Kommissionen med ansvar for opfølgning på og evaluering af aftalerne om bæredygtig udvikling af skovene. Forslag 7: maksimal international tilstedeværelse 7.1. Et styrket "internationalt skovarrangement" Gennemføre konklusionerne fra rådsmødet den 26. april 2005, hvor det blev bekræftet, at et juridisk bindende instrument er det bedste middel til at sikre en bæredygtig skovforvaltning i økologisk og social henseende. Gennemføre diplomatiske aktiviteter forud for det sjette møde i FN's skovforum i februar Sammenhængende interne og eksterne foranstaltninger Give den ad hoc-struktur, der er omtalt i forslag 6, bemyndigelse til at sikre, at de interne fællesskabsforanstaltninger er i overensstemmelse med den eksterne holdning på skovbrugsområdet (samarbejde, udvikling, handel med tropisk træ). Herunder fastlægge en politik, hvorved forvaltningen af oversøiske tropeskove tjener som udstillingsvindue og forsøg med bæredygtig skovforvaltning. 8

13 Forslag 8: risiko- og krisestyringsredskab Indarbejde et redskab i EU's handlingsplan til forebyggelse af alvorlige risici og krisestyring (brande, stormvejr), som skovene er underlagt, der fuldt ud berettiger et krav om overstatslig solidaritet. Forslag 9: et europæisk overvågningscenter for skove Etablering af et europæisk overvågningscenter for skovressourcerne for både kvantitativt og kvalitativt at overvåge skovenes tilstand og deres langsigtede udvikling med hensyn til alle økonomiske, økologiske og sociale aspekter. Regelmæssig offentliggørelse af de indsamlede data. Forslag 10: fire øjeblikkelige og symbolske EU-tiltag Etablere en teknologisk platform for træ- og papirindustrien i form af et netværk med henblik på at skabe mulighed for at give træ og ikke-træholdige skovprodukter forrang som en fremtidig naturressource: bearbejdning af træmateriale (kompositmaterialer), bearbejdning af træfibre (anvendelse af træmasse) og træmolekyler (bioraffinaderi) Optimere skovbrugssektorens bidrag til bekæmpelsen af klimaændringer. Fremme skovbrugets adgang til de almindelige markedsmekanismer. Udvikle en europæisk forsøgspolitik på dette område Integrere biomassen, navnlig træbiomassen, i politikkerne for udvikling af vedvarende energikilder (kraftvarmeproduktion, biobrændstoffer). Sænke momssatsen på distribution af varme uden træ Igangsætte en oplysningskampagne på europæisk plan med henblik på markedsføring af træ og dets mange anvendelsesformål, af træets iboende egenskaber, symbolværdi og dets aktivitetsfremmende indvirkning i ofte sårbare landområder. Favorisere anvendelsen af træ som det foretrukne materiale i forbindelse med offentlige udbud. 9

14 OPLYSNINGSSKEMA SKOVE I EU-25 En stor skov i vækst Skovareal af samlet areal (skovprocent pr. km 2 ) 148 M ha, dvs. 37 % af ubebyggede arealer sjettestørste skovområde i verden årlig tilvækst på ha En stor økologisk mangfoldighed - tempereret skov 48 % - boreal skov 28 % - subtrobisk skov 18 % - tropeskov 6 % 30 % af "Natura 2000"-områderne beliggende i skov 50 % af de europæiske skove er godkendt Kilde: Eurostat. En lang tradition for bæredygtig forvaltning 35 % af skovene i EU er offentlige 85 % af skovene i EU drives planmæssigt EU bidrager med 50 % af den offentlige støtte til udvikling af en bæredygtig skovbrugsforvaltning En anseelig træ- og papirindustri i EU 4,3 % af arbejdspladserne i primærsektoren og 3,7 % i den sekundære sektor 2,2 % af det europæiske BNP EU-25's andel af verdensmarkedet i Mm3 eller Mt (papirmasse) Verden Heraf EU Træbark Produktion Savskåret Plader t Forbrug Papirmasse En førende position på verdensmarkedet 20 % til 25 % af produktionen og forbruget alt efter produkt på globalt plan Træbark: Næststørste producent og aftager på globalt plan Savskåret træ og plader: Største producent og næststørste aftager på globalt plan Papirmasse: Næststørste producent og aftager på globalt plan Papir og pap: Største producent og næststørste aftager på globalt plan 10

15 Zusammenfassung Die Europäische Union der 25 wird zwar zu einem Hauptakteur der internationalen Forstwirtschaftsszene, muss sich aber für die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen noch die Mittel für eine forstwirtschaftliche Governance schaffen, die diese Bezeichnung verdient. Das Europäische Parlament hatte die Kommission bereits 1997 aufgefordert, eine Rechtsgrundlage für eine Forststrategie vorzulegen und damit das erste Mal von seinem Vorschlagsrecht gemäß Artikel 138 b des Maastricht-Vertrags Gebrauch gemacht. Es hatte sich anlässlich des Evaluationsberichts [KOM (2005) 84 endg.] der Kommission und aufgrund der jüngsten Erweiterung und der Entwicklung der internationalen Lage eine neue Analyse gewünscht. Die vorliegende Arbeit beruht im Wesentlichen auf der Auswertung von Dokumenten und lehnt sich an die Beiträge an, die anlässlich der Konsultationen im Jahr 2004 vorgelegt wurden und in einer Kommissionsmitteilung vom März 2005 ihren Niederschlag fanden. Ergänzend wurde eine Internetbefragung durchgeführt. Verwendung fanden auch die Stellungnahmen eines Fachausschusses sowie die Meinungen der Untergruppe Wald der Intergruppe Nachhaltige Entwicklung des Europäischen Parlaments, die am 8. Juni 2005 zusammentrat. Die Situation stellt sich wie folgt dar: - In der als Reaktion auf die Initiative des Europäischen Parlaments vorgelegten Entschließung des Rates von 1998 [1999 C 56/01 vom ] geht es im Wesentlichen um die bereits vorhandenen Instrumente auf einem begrenzten Gebiet, nämlich der nachhaltigen Waldbewirtschaftung, ohne dass auf die Frage der Rechtsgrundlage eingegangen wird; - Die von der Kommission in diesem Rahmen vorgenommene Bewertung ist dementsprechend nur von begrenzter Tragweite. Die Schwierigkeit liegt nicht in mangelnden Details, in den Zielen und/oder Mitteln, die mit dem einen oder anderen vorhandenen Instrument durchgesetzt werden, und nicht einmal in den nicht behandelten Bereichen, sondern in der fehlenden globalen Perspektive; - Dennoch stellt die EU sowohl intern als auch auf der Kooperationsebene zweifellos bedeutende finanzielle Mittel und Humanressourcen für die Forstwirtschaft bereit; - Aber diese Mittel werden ohne klare Leitlinie und ohne Koordinierung eingesetzt und lassen daher keine echte Bewertung zu; - Zwischen den großzügigen Stellungnahmen der EU auf internationaler Ebene, vor allem zugunsten eines rechtsverbindlichen Instruments den Wald betreffend, und ihrer chronischen Unfähigkeit, für sich selbst ein echtes Vorhaben zu entwickeln, besteht eine gewisse Kluft. Allerdings sind einige der zahlreichen Hindernisse, die sich im Laufe von Jahrzehnten jedem Versuch der Strukturierung der Maßnahmen der Europäischen Union auf dem Gebiet der Forstwirtschaft entgegenstellten, heute nicht mehr zeitgemäß. 11

16 - Es ist völlig klar, dass die gegenwärtige Förderpolitik nach der Art der GAP nicht auf die Forsterzeugnisse ausgedehnt werden kann; - Mit der Entwicklung von Methoden zur vertraglichen Gestaltung der Beziehungen im öffentlichen Bereich entsteht ein Verfahren, das die Möglichkeit bietet, die unterschiedlichen Situationen und nationalen Prioritäten zu bewältigen und den Beitrag der EU mittels eines gemeinsamen Tool Kits zu organisieren; - Das Mittel der vertraglichen Regelung könnte somit bei der Überwindung der Subsidiaritätsprobleme hilfreich sein, und zwar auch auf der Ebene unterhalb der nationalen Ebene, wenn die Forstpolitik nicht in die Zuständigkeit des Zentralstaats fällt; - Ihre Erfahrungen mit der europäischen Integration müssten jene Mitgliedstaaten beruhigt haben, deren Wirtschaft in hohem Maße von der Holzverarbeitung abhängt und die bislang ihre volle Souveränität über diesen Sektor behalten wollen; - Die zunehmenden sozialen und ökologischen Anforderungen an die Wälder erfordern zweifellos eine gezielte öffentliche Intervention, um zu vermeiden, dass die Waldbewirtschaftung mit Lasten in einem Ausmaß verbunden wird, das eine zunehmende Entmutigung der Eigentümer nach sich ziehen würde; - Schließlich haben die Herausforderungen, vor denen der Forstsektor, aber auch generell die Gesellschaft und die Politiker stehen, globale Ausmaße angenommen: nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen und der Energie, Klimaänderung, Gesundheitsschutz und können nur in einem supranationalen Rahmen wirksam angegangen werden. In diesem Zusammenhang verweist die zeitliche Koinzidenz, dass nämlich das Europäische Parlament sich inmitten der Phase der Überprüfung der Rolle und Stellung der europäischen Institutionen veranlasst sieht, erneut Fragen der Forstbewirtschaftung zur Sprache zu bringen, auf folgende grundlegende Fragen: Was erwarten die Europäer von ihrem Wald und was wünschen sie sich für ihn? Welches ist der geeignetste Finanzierungs- bzw. Vergütungs -Mechanismus für diese unterschiedlichen Bestrebungen hinsichtlich Wirksamkeit und Gerechtigkeit: Aufhebung rechtlicher Hindernisse und Vorschriften, Subventionen, Steuervergünstigungen, Besteuerung, Rechtsvorschriften? Schließlich stellt sich die Frage, welche Ebene am geeignetsten ist, um die Probleme zu lösen, mit denen sich die Forstbranche heute konfrontiert sieht: ist es die lokale, die regionale, die nationale, die europäische oder die internationale Ebene? Denn die wirklichen Herausforderungen liegen derzeit auf der politischen Ebene, und die wirklichen Entscheidungen müssen hier getroffen werden. Da die Hauptschwäche in der Governance besteht, ist darauf der erste Teil der Vorschläge gerichtet. Sie beziehen sich auf den Gesamtbereich des Konzepts: notwendige strategische Formulierung, notwendige Klärung der rechtlichen Grundlage, Schaffung von Instrumenten zur 12

17 Verwaltung und Begleitung/Erfolgskontrolle, Zusammenschluss der beteiligten Parteien, Schaffung eines Instruments für das Risiko- und Krisenmanagement. Mit dem zweiten Teil der Vorschläge sollen die Maßnahmen der Gemeinschaft im Forstsektor dem Bürger über symbolische Aktionen nahe gebracht werden, die sich auf sein Engagement für die neu auftretenden Themen auswirken: neue Technologien: Forschung/Entwicklung zu Erzeugnissen, die nicht auf Erdölbasis hergestellt werden; Klimaänderung: Kohlenstoffabsorption; Herausforderungen im Energiebereich: Holzenergie und Biokraftstoffe; überlegter Verbrauch: Förderung der Nutzung von zertifiziertem Holz. Insgesamt wurden zehn Vorschläge formuliert, um den Weg eines politischen Europas des Waldes weiter zu gehen, in dem die Europäer die konkrete Verwirklichung des noch sehr abstrakten Begriffs der nachhaltigen Entwicklung erfahren können, und zwar am Schnittpunkt der Ziele von Lissabon zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und der Ziele von Göteborg zum Erhalt der natürlichen Ressourcen. Diese zehn Vorschläge stehen auf den nächsten zwei Seiten in der logischen Reihenfolge, wie sie in den Bericht aufgenommen wurden. Sie sind in ihrer Art unterschiedlich, aber alle gleichermaßen wichtig und können im Wesentlichen unabhängig voneinander verwirklicht werden. 13

18 ZEHN VORSCHLÄGE FÜR EIN WAHRES EUROPA DER WÄLDER TI FORSLAG TIL ET SAMLET EUROPA PÅ SKOVBRUGSOMRÅDET Vorschlag 1: Eine gemeinsame Vision Die europäische Forststrategie basiert auf einer Definition, die partnerschaftlich mit allen beteiligten Akteuren für folgendes Ziel formuliert wird: Sicherung der nachhaltigen Entwicklung des Waldes und des Forstsektors, damit sie mit den Gütern und Leistungen, die sie auf wirtschaftlichem, ökologischem, sozialem und kulturellem Gebiet erbringen, in vollem Umfang zur Lebensqualität der europäischen Bürger beitragen können. Vorschlag 2: Ein europäisches Waldforum In der Union werden Diskussionen und Informationskampagnen zum Ziel des Vorschlags 1 durchgeführt, um den europäischen Bürgern die Möglichkeit zu geben, das Ausmaß des multifunktionalen Beitrags des Waldes zur Lebensqualität, zur Wirtschaft, zur Beschäftigung und zur nachhaltigen Entwicklung zu erkennen. Vorschlag 3: Klärung der Rechtsgrundlage Es wird ein objektives Gutachten über die Rechtsgrundlage für forstwirtschaftliche Maßnahmen im Sinne der Strategien von Lissabon und Göteborg angefertigt. Vorschlag 4: Festlegung nationaler Forstprogramme Die nationalen Forstprogramme erhalten einen einheitlichen Rahmen, der auf europäischer und internationaler Ebene anerkannt wird, um die nationalen forstpolitischen Maßnahmen und die Leistungen der europäischen Ebene besser miteinander zu verknüpfen. Dieser einheitliche Rahmen wird festgeschrieben und mit Bewertungskriterien versehen. Vorschlag 5: Abschluss von Verträgen EU-Mitgliedstaaten bzw. EU-Regionen oder - Autonomiegebiete über die nachhaltige forstwirtschaftliche Entwicklung Auf der Grundlage der nationalen Forstprogramme werden zwischen der EU und den Mitgliedstaaten (oder Regionen/Autonomiegebieten) Verträge über die nachhaltige forstwirtschaftliche Entwicklung abgeschlossen, um ihre Einbeziehung entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip zu organisieren. In diese Verträge wird die Gesamtheit der technischen und finanziellen Einrichtungen aufgenommen, die unabhängig von ihrer Herkunft zur Mitwirkung herangezogen werden. Vorschlag 6: Ein Aktionsplan und eine offizielle Koordinierungsstruktur der Gemeinschaft Die Kommission erhält den Auftrag, die Strategie der forstwirtschaftlichen Maßnahmen über Fünfjahres-Aktionspläne unter Einbeziehung aller Beteiligten zu koordinieren. In der Kommission wird eine Struktureinheit benannt, die sich speziell mit Forstfragen befasst. Der Kommission wird ein beratender Ausschuss zur Seite gestellt, der für die Begleitung und Evaluierung der Verträge über die nachhaltige forstwirtschaftliche Entwicklung zuständig ist. 14

19 Vorschlag 7: Eine optimierte internationale Präsenz 7.1. Eine stärkere internationale Vereinbarung über die Wälder Die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. April 2005 werden umgesetzt, denen zufolge ein rechtsverbindliches Instrument das beste Mittel für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes in seinen ökologischen und sozialen Dimensionen ist. Die diplomatische Tätigkeit wird auf die Sechste Tagung des Waldforums der Vereinten Nationen (UNFF) im Februar 2006 ausgerichtet Kohärenz zwischen inner- und außergemeinschaftlichen Aktionen Die in Vorschlag 5 genannte Ad-hoc-Struktur wird beauftragt, die Kohärenz zwischen innergemeinschaftlichen Aktionen und nach außen vertretenen Positionen zum Wald (Kooperation, Entwicklung, Handel mit tropischen Hölzern) zu sichern. In diesem Rahmen wird eine Politik zur Bewirtschaftung von überseeischen Tropenwäldern festgelegt, die Aushängeschild und Experimentierfeld einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung sein soll. Vorschlag 8: Ein Instrument des Risiko- und des Krisenmanagements Der Aktionsplan der Europäischen Union beinhaltet ein Instrument zur Gefahrenvorbeugung und zur Bewältigung ernster Katastrophen (Brände, Stürme), denen der Wald ausgesetzt ist und die einen Appell an die Solidarität und eine grenzüberschreitende Hilfe rechtfertigen. Vorschlag 9: Eine europäische Wald-Beobachtungsstelle Es wird eine Beobachtungsstelle für das europäische Walderbe geschaffen, um den quantitativen und qualitativen Zustand der Wälder sowie ihre langfristige Entwicklung in allen ihren wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Dimensionen zu verfolgen. Über die zusammengetragenen Daten wird regelmäßig informiert. Vorschlag 10: Vier gemeinsame symbolische Sofortmaßnahmen Es wird eine technologische Plattform Wald Holz Papier in Form eines Netzes geschaffen, um Holz und Nichtholzprodukte des Waldes an die erste Stelle der natürlichen Ressourcen der Zukunft zu setzen: Branche Holzmaterial (Verbundmaterial), Branche Holzfaser (Verwendungsmöglichkeiten der Zellulose) und Holzmasse (Bioraffinerie) Der Beitrag des Forstsektors zum Kampf gegen die Klimaänderung wird optimiert. In diesem Rahmen wird der Zugang der Forstwirtschaft zu den Marktmechanismen gefördert. Es wird ein europäischer Pilot-Ansatz für dieses Thema entwickelt Die Biomasse, insbesondere aus Holz, wird vollständig in die politischen Maßnahmen zur Entwicklung erneuerbarer Energien (Kraft-Wärme-Koppelung, Biokraftstoffe) einbezogen. Bei Wärmeversorgung auf der Grundlage von Holz wird die Mehrwertsteuer ermäßigt Auf europäischer Ebene wird eine Informationskampagne zur Förderung des Wissensstandes über Holz und seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten durchgeführt. Im Mittepunkt stehen seine unverwechselbaren Eigenschaften, sein symbolischer Wert und die oft schwierige Arbeit auf dem Lande, die seine Gewinnung mit sich bringt. Der Einsatz von Holz als erster Verbundstoff wird in öffentlichen Ausschreibungen favorisiert. 15

20 VORKOMMEN UND VERBREITUNG DER WALDGEBIETE IN DEN 25 EU-MITGLIEDSSTAATEN Große und weiter zunehmende Waldfläche Waldanteil am Hoheitsgebiet der EU (Wald in % pro km 2 ) 148 Mio. ha., d.h. 37 % der unbebauten Flächen der weltweit sechstgrößte Waldbestand ha Wald jährlicher Zuwachs Große ökologische Vielfalt - temperierte Wälder 48% - boreale Wälder 28% - subtropische Wälder 18% - tropische Wälder 6% 30% der Schutzgebiete des Natura-2000-Netzes sind Wald. 50% der europäischen Wälder sind zertifiziert. Nachhaltige Waldbewirtschaftung mit langer Tradition Quelle: Eurostat 35% der EU-Wälder sind öffentlich. 85% der EU-Wälder werden bewirtschaftet. Die EU beteiligt sich mit 40% der öffentlichen Beihilfen an der Förderung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Bedeutung der Wald-Holz-Papier-Wirtschaft in der EU: 4,3% der Arbeitsplätze im Primärsektor und 3,7% der Arbeitsplätze im Industriesektor 2,2% des europäischen BIP Stellung der 25 EU-Mitgliedstaaten auf dem Weltmarkt in Mm 3 oder Mt (Zellstoff)) Weltanteil davon EU der Stammholz Schnittholz Platten Zellstoff Erzeugung Verbrauch Führende Rolle der Holzindustrie der EU auf dem Weltmarkt 20 bis 25% der Weltproduktion und des weltweiten Verbrauchs je nach Erzeugnis Stammholz: weltweit zweitgrößter Hersteller und Verbraucher Schnittholz und Platten: weltweit größter Hersteller sowie zweitgrößter Verbraucher Zellstoff: weltweit zweitgrößter Hersteller und zweitgrößter Verbraucher Papier und Karton: weltweit größter Hersteller und zweigrößter Verbraucher 16

21 Περιληψη Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 καθίσταται σηµαντικός παράγοντας της διεθνούς σκηνής για τα δάση, από την άποψη των οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, αποµένει ακόµη να αποκτήσει τα εφόδια µίας πραγµατικής παγκόσµιας διακυβέρνησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε καλέσει την Επιτροπή ήδη από το 1977 να προτείνει µια νοµοθετική βάση για µία δασική στρατηγική, κάνοντας έτσι για πρώτη φορά χρήση του δικαιώµατος ανάληψης πρωτοβουλίας που του χορηγήθηκε µε το άρθρο 138B της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Επιθυµία του ήταν να προετοιµάσει µία νέα ανάλυση, επ ευκαιρία της «Έκθεσης Αξιολόγησης» (COM (2005) 84 τελικό) της Επιτροπής και υπό το πρίσµα της τελευταίας διεύρυνσης και των εξελίξεων στο διεθνές περιβάλλον. Η παρούσα εργασία διεξήχθη σε τεκµηριωµένη κυρίως βάση, καθώς στηρίχθηκε στις συνεισφορές που πραγµατοποιήθηκαν επ ευκαιρία των Εργασιών ιαβούλευσης, οι οποίες διεξήχθησαν το 2004 και δηµοσιεύθηκαν σε ένα ανακοινωθέν της Επιτροπής τον Μάρτιο του 2005, και συµπληρώθηκε από µία νέα έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο ιαδίκτυο. Ενσωµατώνει επίσης τις παρατηρήσεις µίας επιτροπής εµπειρογνωµόνων καθώς και τις ανταλλαγές απόψεων της υπο-οµάδας άσος της κοινής οµάδας Βιώσιµη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεδρίασε στις 8 Ιουνίου Φαίνεται ότι: - Το ψήφισµα του Συµβουλίου του 1998 (1999 C 56/01 της ), που απάντησε στην πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιστρατεύει κυρίως προϋπάρχοντα εργαλεία σε ένα περιορισµένο πεδίο αυτό της βιώσιµης διαχείρισης των δασών χωρίς να αντιµετωπίζει το ζήτηµα της νοµικής βάσης; - Η αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτό είναι, συνεπώς, εύλογα περιορισµένης εµβέλειας. Η δυσκολία έγκειται όχι στις επουσιώδεις ελλείψεις, στους στόχους ή/και τα µέσα που τίθενται σε εφαρµογή ως το ένα ή το άλλο υπάρχον εργαλείο, ούτε καν στην ύπαρξη µη επεξεργασµένων τµηµάτων, αλλά στην απουσία συνολικής προοπτικής; - Η ΕΕ αφιερώνει, εντούτοις, αναµφιβόλως, σηµαντικά χρηµατοδοτικά µέσα και ανθρώπινους πόρους στον δασικό τοµέα, τόσο εσωτερικά όσο και σε συνεργασία; - Ωστόσο, τα µέσα αυτά τίθενται σε εφαρµογή χωρίς σαφή κατευθυντήρια γραµµή ή συντονισµό και, συνεπώς, χωρίς δυνατότητα διενέργειας πραγµατικής αξιολόγησης; - Βαθαίνει το χάσµα µεταξύ της υιοθέτησης ενεργούς στάσης της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, κυρίως υπέρ ενός νοµικά δεσµευτικού µέσου σχετικά µε τα δάση και της χρόνιας ανικανότητάς της να επιτύχει την κατάρτιση ενός πραγµατικού σχεδίου για την ίδια. Ωστόσο, ορισµένες από τις πολυάριθµες ενστάσεις που, στις δεκαετίες που πέρασαν, ανέκοψαν κάθε διάθεση οικοδόµησης της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το δασικό τοµέα, καθίστανται σήµερα αναχρονιστικές. 17

22 - εν τίθεται προφανώς θέµα επέκτασης στα δασικά προϊόντα µίας πολιτικής υποστήριξης των τιµών της µορφής της ΚΑΠ; - Η ανάπτυξη των µεθόδων σύναψης συµβάσεων στον δηµόσιο τοµέα προσφέρει µία τεχνική για τη διαχείριση της ποικιλοµορφίας των καταστάσεων και των εθνικών προτεραιοτήτων και οργάνωσης της παρέµβασης της ΕΕ βάσει µίας κοινής «εργαλειοθήκης»; - Η προσφυγή στη σύναψη σύµβασης θα µπορούσε επίσης να επιτρέψει την υπέρβαση των προβληµάτων επικουρικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των υποεθνικών επιπέδων, εφόσον η δασική πολιτική δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα των κρατών; - Η εµπειρία τους από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα έπρεπε να διασφαλίσει τα κράτη µέλη των οποίων η οικονοµία συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε τη µεταποίηση του ξύλου και τα οποία επιδίωξαν µέχρι στιγµής να διατηρήσουν την πλήρη κυριαρχία τους στον εν λόγω τοµέα; - Η αύξηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής απαίτησης όσον αφορά τα δάση επιτάσσει αδιαµφισβήτητα µία εύλογη δηµόσια παρέµβαση για να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση της δασικής διαχείρισης µε κίνδυνο την αυξανόµενη αποθάρρυνση των ιδιοκτητών. - Τέλος, οι προκλήσεις µε τις οποίες ο δασικός τοµέας αλλά και, γενικότερα, η κοινωνία και οι πολιτικοί άνδρες έρχονται αντιµέτωποι, έχουν καταστεί παγκόσµιες: η βιώσιµη διαχείριση των πόρων και της ενέργειας, οι κλιµατικές αλλαγές, η υγειονοµική ασφάλεια δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αποτελεσµατικότητα παρά σε υπερεθνικό επίπεδο; Στο πλαίσιο αυτό, η χρονική συγκυρία που οδηγεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσεγγίσει εκ νέου τα δασικά ζητήµατα, σε µια περίοδο µάλιστα αµφισβήτησης του ρόλου και της θέσης των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, παραπέµπει στα ακόλουθα θεµελιώδη ερωτήµατα: Τι αναµένουν οι ευρωπαίοι από το δάσος τους και τι εύχονται για αυτό; Ποιος είναι ο πιο ενδεδειγµένος µηχανισµός χρηµατοδότησης ή/και «ανταπόδοσης» αυτών των διαφορετικών φιλοδοξιών, από την άποψη της αποτελεσµατικότητας και της αντικειµενικότητας: άρση των νοµικών και ρυθµιστικών εµποδίων, επιδοτήσεις, φορολογικά προνόµια, φορολόγηση, κανονιστική ρύθµιση ; Τέλος, ποιο είναι το καταλληλότερο επίπεδο για την προσέγγιση αυτών των προβληµατισµών που απευθύνονται σήµερα στον δασικό κόσµο: τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές; Πρόκειται, συνεπώς, για το πολιτικό επίπεδο στο οποίο τοποθετούνται σήµερα οι πραγµατικές προκλήσεις και πρέπει να πραγµατοποιηθούν οι πραγµατικές επιλογές. Στην σηµαντική ανεπάρκεια που εξαρτάται από τη «διακυβέρνηση», σε αυτό το σηµείο είναι που στοχεύει ένα πρώτο σκέλος των προτάσεων. Οι τελευταίες καλύπτουν ολόκληρο το πεδίο της όλης ιδέας: ανάγκη στρατηγικής διαµόρφωσης, αναγκαιότητα αποσαφήνισης της νοµικής βάσης, εφαρµογή των µέσων διαχείρισης και παρακολούθησης/ελέγχου, σύνδεση των ενδιαφεροµένων φορέων, εφαρµογή ενός µέσου διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων. 18

23 Το δεύτερο σκέλος των προτάσεων αποσκοπεί στην προσέγγιση της κοινοτικής δράσης στον δασικό τοµέα του πολίτη, µέσω συµβολικών δράσεων που σηµατοδοτούν τη δέσµευσή του στις θεµατικές που ανακύπτουν: τις νέες τεχνολογίες: έρευνα/ανάπτυξη στα µη παράγωγα προϊόντα του πετρελαίου; την κλιµατική αλλαγή: αποκλεισµός του άνθρακα; τις ενεργειακές προκλήσεις: ξυλεία-ενέργεια και βιοκαύσιµα; την ορθολογική κατανάλωση: προώθηση των χρήσεων πιστοποιηµένης ξυλείας. Συνολικά, διατυπώνονται δέκα προτάσεις µε σκοπό να σηµειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση µίας ευρωπαϊκής δασικής «πολιτική», στην οποία οι ευρωπαίοι θα µπορούσαν να βρουν τη συγκεκριµένη απεικόνιση της έννοιας, που παραµένει ακόµη πολύ αφηρηµένη, αυτή της «βιώσιµης ανάπτυξης», στο σταυροδρόµι των στόχων της Λισσαβόνας από την άποψη της οικονοµικής ανταγωνιστικότητας και του Γκέτεµποργκ για τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Αυτές οι δέκα προτάσεις επαναλαµβάνονται στις δύο επόµενες σελίδες µε τη σειρά της λογικής εµφάνισής τους στο σώµα της έκθεσης. Αν και διαφορετικού χαρακτήρα, είναι όλες εξίσου σηµαντικές και κυρίως µπορούν να τεθούν σε εφαρµογή ανεξάρτητα η µία από την άλλη. 19

24 ΕΚΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΑΣΩΝ Πρόταση 1 : κοινό Όραµα Να θεµελιωθεί η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική σε έναν ορισµό διατυπωµένο από κοινού µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, γύρω από τον στόχο να «διασφαλισθεί η βιώσιµη ανάπτυξη του δάσους και του δασικού τοµέα, προκειµένου να συνεισφέρουν σαφώς στην ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών µέσω του συνόλου των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχουν στον οικονοµικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα». Πρόταση 2 : Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα δάση Να οργανωθούν στο πλαίσιο της Ένωσης, γύρω από τον στόχο της πρότασης 1, συζητήσεις και εκστρατείες πληροφόρησης, προκειµένου να επιτραπεί στους ευρωπαίους πολίτες να λάβουν το µέτρο της πολυλειτουργικής συµβολής του δάσους στην ποιότητα ζωής, στην οικονοµία, στην απασχόληση και στη βιώσιµη ανάπτυξη. Πρόταση 3 : αποσαφήνιση της νοµικής βάσης Να πραγµατοποιηθεί µία αντικειµενική πραγµατογνωµοσύνη της νοµικής βάσης για τις δασικές δράσεις, σύµφωνα µε τις στρατηγικές της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ. Πρόταση 4 : τυποποίηση των εθνικών δασικών προγραµµάτων Να ενταχθούν τα εθνικά δασικά προγράµµατα σε ένα ενιαίο και αναγνωρισµένο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο πλαίσιο, προκειµένου να διαρθρωθούν καλύτερα οι εθνικές δασικές πολιτικές και οι ευρωπαϊκές παρεµβάσεις. Να τυποποιηθεί αυτό το ενιαίο πλαίσιο και να συνδυαστεί µε κριτήρια αξιολόγησης.. Πρόταση 5 : συµβάσεις βιώσιµης ανάπτυξης για τα δάση µεταξύ ΕΕ-κρατών ή ΕΕ-περιφερειών ή ΕΕ αυτόνοµων περιοχών Στη βάση των εθνικών δασικών προγραµµάτων, να συναφθούν συµβάσεις βιώσιµης ανάπτυξης για τα δάση µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών (ή των περιφερειών/αυτόνοµων περιοχών), προκειµένου να οργανωθούν οι σχετικές παρεµβάσεις τους, στο πλαίσιο του σεβασµού της αρχής της επικουρικότητας. Αυτές οι συµβάσεις θα ενσωµατώνουν το σύνολο των τεχνικών και οικονοµικών ευρωπαϊκών µηχανισµών που επιστρατεύονται να συνεισφέρουν, όποια και αν είναι η προέλευσή τους. Πρόταση 6 : κοινοτικό σχέδιο δράσης και επίσηµη κοινοτική διάρθρωση συντονισµού Να ανατεθεί στην Επιτροπή η εντολή συντονισµού της στρατηγικής των δασικών δράσεων, µέσω πενταετών σχεδίων δράσης που ενσωµατώνουν το σύνολο των εµπλεκόµενων αξόνων. Να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της Επιτροπής ένα διαρθρωτικό σκέλος ειδικά επιφορτισµένο µε δασικά ζητήµατα. Να διορισθεί παρά τη Επιτροπή µία συµβουλευτική επιτροπή, αρµόδια για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των συµβάσεων βιώσιµης ανάπτυξης για τα δάση. 20

25 Πρόταση 7: βελτιστοποίηση της διεθνούς παρουσίας Ενισχυµένη «διεθνής διευθέτηση για τα δάση» Να υλοποιηθούν τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 2005, που επιβεβαιώνουν ότι ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο αποτελεί τον καλύτερο τρόπο διασφάλισης της βιώσιµης διαχείρισης των δασών στις οικολογικές και κοινωνικές της διαστάσεις. Να δοθεί βάρος στη διπλωµατική δραστηριότητα ενόψει της έκτης συνόδου του Φόρουµ των Ηνωµένων Εθνών για τα άση (FNUF), τον Φεβρουάριο του Συνοχή µεταξύ των ενδοκοινοτικών και των εξωκοινοτικών δράσεων Να ανατεθεί η εντολή της διάρθρωσης ad hoc που προβλέπεται στην πρόταση 5, προκειµένου να διασφαλισθεί η συνοχή των εσωτερικών κοινοτικών δράσεων και των εξωτερικών θέσεων για τα δάση (συνεργασία, ανάπτυξη, εµπόριο τροπικής ξυλείας). Να καθοριστεί στο πλαίσιο αυτό µία πολιτική διαχείρισης των υπερπόντιων τροπικών δασών ως στοιχείο προθήκης και πειραµατισµού της βιώσιµης διαχείρισης για τα δάση. Πρόταση 8 : µέσο διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων Να εισαχθεί στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα µέσο πρόληψης κινδύνων και διαχείρισης σοβαρών κρίσεων (πυρκαγιές, καταιγίδες), στις οποίες εκτίθενται τα δάση, που δικαιολογούν πλήρως την έκκληση στην υπερεθνική αλληλεγγύη και αµοιβαία συνεργασία των οργανισµών. Πρόταση 9 : ευρωπαϊκό παρατηρητήριο δασών Να δηµιουργηθεί ένα παρατηρητήριο της ευρωπαϊκής δασικής κληρονοµιάς για την ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση της κατάστασης των δασών και της εξέλιξής τους στη διάρκεια του χρόνου και σε όλες τις διαστάσεις τους: οικονοµική, οικολογική, και κοινωνική. Να κοινοποιούνται τακτικά τα συλλεχθέντα δεδοµένα. Πρόταση 10 : τέσσερεις άµεσες δράσεις, θεµελιώδεις και συµβολικές Να δηµιουργηθεί µία τεχνολογική πλατφόρµα δάσος-ξυλεία-χαρτί, η οποία θα λειτουργεί σε δίκτυο, προκειµένου να παρέχει τα µέσα για την κατάταξη της ξυλείας και των µη ξυλωδών δασικών προϊόντων στην πρώτη θέση των φυσικών πόρων του µέλλοντος: κύκλωµα ξυλεία-δοµικά υλικά (σύνθετα), κύκλωµα ξυλεία-ίνες (χρήσεις της κυτταρίνης) και ξυλεία-µόριο (βιοκατεργασία) Να καταστεί βέλτιστη η συνεισφορά του δασικού τοµέα στην καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών. Να ενθαρρυνθεί στο πλαίσιο αυτό η πρόσβαση της δασοκοµίας στους µηχανισµούς της αγοράς. Να αναπτυχθεί µία σχετική ευρωπαϊκή πιλοτική προσέγγιση Να ενταχθεί πλήρως η βιοµάζα, ιδίως η ξυλώδης, στις πολιτικές ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (συµπαραγωγή ηλεκτρισµού-θερµότητας, βιοκαύσιµα). Να µειωθεί το ποσοστό του ΦΠΑ στη διανοµή θερµότητας προερχόµενης από ξύλο Να καθιερωθεί µία εκστρατεία επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση της ξυλείας και των χρήσεών της σε όλες τις µορφές της, για τις πραγµατικές της ιδιότητες, την συµβολική της αξία και τη συχνά ευπαθή δραστηριότητα σε αγροτικό περιβάλλον που προκαλεί η κινητοποίησή της. Να ενθαρρυνθεί η χρήση της ξυλείας, πρώτο συν-υλικό, στους δηµόσιους διαγωνισµούς προσφορών. 21

26 ΑΣΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ 25 Εκτεταµένη και σε ανάπτυξη δασική έκταση ασικό τµήµα της επιφάνειας (% δάσους/ km 2 ) 148 εκατ. εκτάρια, δηλαδή 37% των µη οικοδοµηµένων γαιών η 6η δασική έκταση στον κόσµο εκτάρια επιπλέον κάθε χρόνο Μεγάλη οικολογική ποικιλία - εύκρατο δάσος 48% - αρκτικό δάσος 28% - υποτροπικό δάσος 18% - τροπικό δάσος 6% 30% των ζωνών "Natura 2000" ευρίσκονται σε δασικές εκτάσεις 50% των ευρωπαϊκών δασών είναι πιστοποιηµένα Πηγή: Eurostat Μεγάλη παράδοση αειφόρου διαχείρισης 35% των δασών της ΕΕ είναι δηµόσια 85% των δασών της ΕΕ έχουν χωροθετηθεί η ΕΕ προσφέρει το 40% της κρατικής ενίσχυσης στην ανάπτυξη σε θέµατα αειφόρου δασικής διαχείρισης Ένας σηµαντικός τοµέας δάσους-ξυλείας-χαρτιού στα πλαίσια της ΕΕ 4,3% των απασχολήσεων του πρωτογενούς τοµέα και 3,7% των απασχολήσεων του δευτερογενούς τοµέα 2,2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ Βάρος της ΕΕ των 25 στην παγκόσµια αγορά σε εκατ. m3 ή µεγατόνους (χαρτοπολτός) Κόσµος Ευρώπη των Ξυλεία σε κορµούς Πριστή ξυλ. Φύλλα Χαρτοπολτός Παραγωγή Κατανάλωση εσπόζουσα θέση στο παγκόσµιο εµπόριο 20 έως 25% της παγκόσµιας παραγωγής και κατανάλωσης ανάλογα µε τα προϊόντα Ξυλεία σε κορµούς: 2ος παραγωγός και 2ος καταναλωτής παγκοσµίως Πριστή ξυλεία και φύλλα: 1ος παραγωγός και 2ος καταναλωτής παγκοσµίως Χαρτοπολτός: 2ος παραγωγός και 2ος καταναλωτής παγκοσµίως Χαρτί και χαρτόνι: 1ος παραγωγός και 2ος καταναλωτής παγκοσµίως 22

27 Summary Although the European Union of 25 has become a major player on the international forestry scene, in terms of the scale of the economic, environmental and social challenges it faces, it still needs to mobilise the necessary resources to ensure that genuine governance is practised in the forestry sector. In 1997 the European Parliament called on the Commission to propose a legislative basis for a forestry strategy, making use for the first time of the power of initiative conferred on it by Article 138B of the Maastricht Treaty. Following the publication of the Commission's implementation report [COM(2005)84 final], and in the light of the most recent enlargement and developments at the international level, Parliament called for a new analysis to be made. This study has been carried out on an essentially documentary basis, drawing on contributions circulated in the course of the consultation procedure conducted in 2004 and published by the Commission in a communication in March 2005, and supplemented by a new inquiry conducted over the Internet. It also incorporates comments by a committee of experts and the discussions of the Forests subgroup of Parliament's Sustainable Development Intergroup, which met on 8 June It has emerged that: - The 1998 Council resolution [1999/C 56/01, ] adopted in response to Parliament's initiative essentially brings together existing tools within a limited area - that of sustainable forest management - without addressing the issue of the legal basis; - The assessment carried out by the Commission in this context is therefore necessarily of limited scope. The difficulty lies not so much in a lack of detail, nor in the objectives and/or the resources put in place under one or other of the existing instruments, nor even in the fact that there are areas which are not dealt with, but rather in the absence of an overall perspective; - The EU is, nonetheless, unquestionably devoting considerable financial and human resources to the forestry sector, both internally and through cooperation measures; - However, these resources are being used without clear guidelines or coordination and therefore without any possibility of carrying out a real assessment; - A gap is developing between, on the one hand, the proactive position taken by the EU at the international level, notably favouring a legally binding instrument for forests, and, on the other, its chronic inability to create a genuine internal project for the Union itself. However, some of the many objections which, for decades, have been raised against any idea of structuring of action at the European level in the forestry sector are becoming outdated. 23

28 - It is clearly out of the question that a price support policy along the lines of the CAP could be extended to forestry products; - The development of contractual methods in the public sphere offers a way of managing the wide variety of situations and national priorities and basing EU action on a common 'set of tools'; - Use of contracts would make it possible to overcome problems relating to subsidiarity, including at sub-national levels where forestry policy does not fall within the competence of States; - Member States whose economies are heavily dependent on processing of wood, and which to date have sought to maintain complete sovereignty in this sector, ought to have been reassured by their experience of European integration; - The growing demands made of forests from a social and environmental point of view unquestionably call for targeted public action to be taken in order to avoid placing too heavy a burden on forest management, with the risk of increasingly demotivating owners; - Finally, the challenges faced by the forestry sector, and more generally by society as a whole and by politicians, have become global in scale, and include sustainable management of resources and energy, climate change, health protection, etc, and they can only be addressed effectively within a supranational framework. In this context, in the light of the fact that Parliament happens to be re-addressing forestry issues just as a major debate is under way into the role and place of European institutions, the following fundamental questions should be asked: What do Europeans expect from their forests and what they wish for them? What is the most appropriate financing and/or 'remuneration' mechanism for realising these various aspirations, from the point of view of effectiveness and fairness: lifting of legal and regulatory obstacles, financial support, fiscal benefits, taxation, regulations, etc? Finally, what is the most suitable level at which to address the problems faced today by the forestry sector: local, regional, national, European or international? It is therefore at the policy level that the real challenges are to be found today and the real choices have to be made. The main weaknesses, in the area of 'governance', are addressed by the first set of proposals, which cover all aspects of this concept: the need for a strategic approach, the need to clarify the legal basis, the introduction of management and monitoring/control tools, the involvement of stakeholders, and the introduction of a risk and crisis management tool. The second set of proposals is aimed at bringing action by the Community in the forestry sector closer to the citizen, through symbolically important measures demonstrating its commitment to emerging areas of importance: 24

29 new technologies: research/development in relation to non-oil-derived products; climate change: carbon sequestration; energy-related challenges: wood as a source of energy and biofuels; rational consumption: promoting uses of certified wood. In all, ten proposals have been formulated, with the aim of moving towards a 'Europe of forests' based on a genuine forestry policy, providing European citizens with a concrete illustration of what is still a very abstract concept, that of ' sustainable development', at the point where the Lisbon objectives relating to economic competitiveness and the Gothenburg objectives relating to the safeguarding of natural resources meet. These ten proposals are set out in the following two pages in the order in which they logically appear in the body of the report. Although different in nature, they are all equally important and may essentially be implemented independently of each other. 25