Aalborg Universitet. Miniterminaler i Trekantomraadet. Melchior, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Miniterminaler i Trekantomraadet. Melchior, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF"

Transkript

1 Downloaded from vbn.aau.dk on: June 10, 2019 Aalborg Universitet Miniterminaler i Trekantomraadet Melchior, Niels Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Melchior, N. (2003). Miniterminaler i Trekantomraadet. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 Trekantområdet Miniterminaler - detailanalyse Rapport

3

4 Trekantområdet Miniterminaler - detailanalyse Rapport Dokument nr. P Revision nr. 1 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt NMJ KMM NMJ

5 Side 3 Miniterminaler - detailanalyse

6 Miniterminaler - detailanalyse Side 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Projektets anledning og formål Projektets indhold og organisering 7 2 Anbefalinger og konklusioner Generelle konklusioner Fælles konklusioner for Trekantområdet Danmark Opgaver fælles for flere parter Opgaver for samarbejdsparterne Opgaver for kommunerne 10 3 Stoppesteder og terminaler Miniterminaler Terminalernes indretning 13 4 Miniterminaler i Trekantområdet Resultaterne af grovanalysen Klassifikation af terminalerne 17 5 Forslag til miniterminaler i Trekantområdet Vejle Kolding Fredericia Middelfart 43

7 Side 5 Miniterminaler - detailanalyse

8 Miniterminaler - detailanalyse Side 6 1 Indledning 1.1 Projektets anledning og formål Den 20. januar 2000 blev kommunesamarbejdet Trekantområdet Danmark udnævnt som landsdelscenter. Forbedringer i Trekantområdets trafiksystemer er et væsentligt element i den fremtidige hovedstruktur, som Trekantområdet Danmark er i gang med at udarbejde. Det er i den forbindelse vigtigt, at samspillet mellem trafikarterne - bil, bus, tog, cykel og gang - forbedres. Også samspillet i den kollektive trafik er et væsentligt element, idet Miljø- og Energiministeriet har meddelt, at den kollektive trafik i området bør forbedres, for at Trekantområdet kan siges at opfylde de betingelser, der gælder for at være landsdelscenter. Forbindelserne mellem de tre store byer er hovedaksen i Trekantområdets trafiksystem. I forhold til kollektiv trafik indebærer dette, at hovedaksen Vejle- Kolding-Fredericia skal betjenes med et højfrekvent net bestående af en kombination af tog og regionale rutebilforbindelser. Der forudsættes ikke anlagt nye banespor, men derimod en stram koordinering af DSBs og VATs nuværende køreplaner, hvorfor hovedaksen får en S-togslignende karakter. Et væsentligt element i den fremtidige struktur er etablering af et antal miniterminaler på de overordnede veje. Miniterminaler er omstigningsstoppesteder i udkanten af byerne, hvor rutebilerne møder bybusnettet, og hvor der samtidig er mulighed for at stige om mellem busser og henholdsvis bil og cykel. For bilerne kan der være tale om såvel kys-og-kør som parkér-og-kør (se s. 9). Formålet med projektet er afdække, hvor i Trekantområdet det vil være relevant at etablere miniterminaler. Projektet er et rent analyseprojekt, der vil være basis for den videre planlægning dels af, hvor miniterminaler bør etableres og dels af hvilke køreplanmæssige ændringer, der bør gennemføres. Projektet skal derfor ses i sammenhæng med, at Kolding og Fredericia kommuner særskilt vil ansøge om tilskud til etablering af miniterminaler i de to byer. Efter etablering af disse terminaler skal det kunne eftervises, om miniterminalerne har haft en effekt på trafikvanerne.

9 Side 7 Miniterminaler - detailanalyse Projektet forventes at give generelt brugbare resultater, idet konsekvensbeskrivelsen af de nødvendige omlægninger af den kollektive trafik for at opnå, at miniterminalerne bliver attraktive, vil kunne anvendes andre steder i landet. 1.2 Projektets indhold og organisering Projektet har været styret af en arbejdsgruppe med følgende deltagere: Henrik Larsen, Vejdirektoratet Flemming Nørlem, VAT Hubert Thomsen, Fredericia Sven Erik Thomsen, Kolding Bent Madsen, Middelfart Ole Borch, Vejle Jørgen B. Jacobsen, Trekantområdet Danmark Pia Gulddahl Møller, Trekantområdet Danmark Niels Melchior Jensen, COWI har været tilknyttet som konsulent. I første fase udpegede arbejdsgruppen i alt 22 lokaliteter omkring de 4 store byer i Trekantområdet. Disse indgik i en grovanalyse, hvorefter 8 lokaliteter blev udvalgt til detailanalysen, der indeholder skitseforslag for den fysiske løsning på de udvalgte lokaliteter, samt forslag til køreplan- og rutemæssige ændringer.

10 Miniterminaler - detailanalyse Side 8 2 Anbefalinger og konklusioner 2.1 Generelle konklusioner Behovet for at forbedre forholdene for omstigning er stigende som følge af byspredningen, der finder sted overalt i landet. Undersøgelsen viser, at man ved hjælp af en forholdsvis simpel screening og en efterfølgende mere detaljeret vurdering af fysiske forhold og køreplaner kan udpege de steder, der er interessante for omstigning mellem forskellige transportmidler. 2.2 Fælles konklusioner for Trekantområdet Danmark De udpegede miniterminaler De mest interessante miniterminaler, som snarest bør etableres helt eller delvist som skitseret i analysen, er i prioriteret rækkefølge: 1 Horsensvej-Motorvejen i Vejle 2 Agtrupvej i Kolding 3 Kokholm i Kolding 4 Koldingvej ved kirkegården i Vejle 5 Palmevej i Kolding 6 Hylkedalsvej/Tøndervej i Kolding I Fredericia konkluderes, at der ikke er basis for etablering af miniterminaler med omstigning mellem busruter. Men den eksisterende samkørselsplads ved Snoghøj Landevej bør dog forbedres. I Middelfart kan mulighederne for omstigning mellem forskellige transportmidler forbedres ved den eksisterende samkørselsplads ved motorvejen. Det skal dog tilføjes, at det forventes, at effekten vil være beskeden.

11 Side 9 Miniterminaler - detailanalyse Udstyrs- og designmanual Det skal anbefales, at der udarbejdes en udstyrs- og designmanual, således at terminaler og stoppesteder i Trekantområdet får en fælles genkendelighed. Dette kan anvendes som et middel til Trekantområdets profilering som en samlet geografisk enhed. Manualen skal naturligvis respektere de enkelte kommuners lokale forhold (herunder eventuelle aftaler omkring reklamefinansierede læskærme), samt respektere de hensyn, VAT har til profilering. 2.3 Opgaver fælles for flere parter Vejdirektoratet, VAT og Vejle Kommune bør udarbejde et fælles projekt omkring etablering af en miniterminal ved Horsensvej-Motorvejen. Dels skal de fornødne fysiske anlæg etableres og dels skal buslinierne omlægges, herunder skal linie 12 forlænges til stedet. Vejdirektoratet, VAT, Vejle Amt og Kolding Kommune bør udarbejde et fælles projekt for en miniterminal ved Kokholm. Dels skal de fornødne fysiske anlæg etableres, og dels skal buslinierne omlægges. Vejdirektoratet og Fredericia Kommune bør samarbejde om hvordan forholdene på begge sider af motorvejen ved krydsene mellem motorvejsfrakørsel nr. 59 og Snoghøj Landevej kan forbedres. Vejdirektoratet, Middelfart Kommune og Fynbus bør indgå i et samarbejde om de ændringer, der foreslås gennemført ved samkørselspladsen ved motorvejen-jyllandsvej. 2.4 Opgaver for samarbejdsparterne For de enkelte parter kan der - ud over de opgaver, der er nævnt i afsnit peges på nedenstående VAT Det anbefales, at VAT: ved de kommende køreplanrevisioner gennemfører de skitserede køreplanmæssige justeringer, især ved Horsensvej og Koldingvej i Vejle og ved Agtrupvej og Tøndervej i Kolding. gennemfører en nøjere analyse af, hvilke gener der er forbundet med at ombytte minuttallene for linie 4 og 10, således at omstigning mellem rute 4 og rute 203 bliver mulig på Koldingvej i Vejle. undersøger mulighederne for også at gennemføre mindre justeringer af køreplanerne uden for myldretiden ved de udpegede omstigningspunkter. synliggør omstigningsmulighederne på miniterminalerne i køreplanerne.

12 Miniterminaler - detailanalyse Side 10 arbejder på indførelse af elektronisk information i busser og på stoppesteder om køreplaner og forsinkelser gennem indførelse af positioneringssystemer i busserne og på byernes indfaldsveje (ikke GPS). Dette system kan samtidig anvendes til at forbedre bussernes fremkommelighed ved at systemet udbygges med busprioritering i signalanlæggene. 2.5 Opgaver for kommunerne Den enkelte kommune må sørge for, at de nødvendige fysiske planer udarbejdes, og for at der fremskaffes budgetmidler til de foreslåede fysiske anlæg. I de større byer er der visse steder fremkommelighedsproblemer. Man skal derfor være opmærksom på, at man ikke på en teoretisk baggrund tilpasser omstigningsmulighederne i myldretiden, men sørger for at omstigningstiderne mellem forskellige buslinier også i praksis holder i den daglige normale trafik. Kommunerne kan bl.a. afhjælpe bussernes fremkommelighedsproblemer ved at etablere busprioritering i lyssignalerne Vejle Kommune På Koldingvej ved kirkegården bør Vejle Kommune etablere cykelparkering og en forbedring af stiforbindelsen for cyklister. Dette kan gøres for ret små midler, der bør kunne fremskaffes inden for eksisterende budgetter Kolding Kommune Det anbefales, at: der på Agtrupvej gennemføres forbedrede omstigningsmuligheder ved etablering af midterhelle og flytning af stoppestedet i den ene side. Dette kan gøres for meget beskedne midler. Samtidig opnås en forbedring af trafiksikkerheden. løsningen med rundkørsel etableres ved Palmevej, idet den er fremtidssikret til at tillade rute 203 komme ind til miniterminalen uden væsentlige forsinkelser. stien mellem bybusstoppestederne og regionalbusstoppestederne ved Hylkedalsvej/Tøndervej etableres, samt at cykelparkering etableres. Etablering af p-pladser bør afvente et konstateret behov Fredericia Kommune Fredericia kommune bør udarbejde en samlet trafikplan for området øst for Snoghøj Landevej mellem Snaremosevej og Strevelinsvej. I planen bør indgå en udbygning af den eksisterende samkørselsplads, og at man fra denne kan køre retur mod motorvejen igennem et nyt kryds beliggende et sted på strækningen. Placeringen afhænger af bebyggelsesplanen for området.

13 Side 11 Miniterminaler - detailanalyse Middelfart Kommune Middelfart Kommune bør - udfra passageranalyser - vurdere effekten for de nuværende passagerer af at omlægge buslinie 402, således at der køres samme vej frem og tilbage til Røjle. Hvis ruten ændres, bør den køre ind på p-pladsen i begge retninger. Gennemkørslen sikres ved en bussluse i den sydlige del af pladsen. Der etableres nye busstoppesteder inde på p- pladsen. Det kan dog ikke forventes, at særlig mange passagerer vil benytte omstigningsmuligheden bil-bus.

14 Miniterminaler - detailanalyse Side 12 3 Stoppesteder og terminaler For folk, der ikke bruger den kollektive trafik, er stoppestederne et synligt "udstillingsvindue" for den kollektive trafik. De er en vigtig del af den kollektive trafiks image, og det er derfor uhyre vigtigt, at de fremtræder indbydende. Færdselsstyrelsen udgav i januar 2000 rapporten "Miniterminaler". Heri opstilles et forslag til klassifikation af stoppesteder og begrebet miniterminaler introduceres. Der foreslås en opdeling af stoppestederne i 6 niveauer: Serviceniveau 0: Det "primitive" stoppested Serviceniveau 1: Det "mindre" stoppested Serviceniveau 2: Det "større" stoppested Serviceniveau 3: Den "mindre" miniterminal Serviceniveau 4: Den "større" miniterminal Serviceniveau 5: Den store terminal I rapporten oplistes hvorledes de forskellige stoppestedstyper bør udstyres og indrettes. Alle stoppesteder skal tilbyde brugerne tilstrækkelig bekvemmelighed og kvalitet. Terminalerne - niveau skal udformes, så de tilbyder skiftemuligheder mellem kollektive transportmidler med korte, bekvemme og sikre gangveje. Desuden skal sikres gode skiftemuligheder mellem individuel (cykel, taxi, bil) og kollektiv trafik. Terminalerne skal i videst muligt omfang integreres i det omgivende byområde med gode og trafiksikre gang- og cykelforbindelser mellem terminalen og næroplandet. 3.1 Miniterminaler Uden for Hovedstadsområdet er de store terminaler alle beliggende i byernes centrum enten i tilslutning til det kommercielle centrum eller i tilslutning til banegården.

15 Side 13 Miniterminaler - detailanalyse Miniterminaler placeret uden for bycentrene sigter på, at mange rejsende i dag ikke har behov for at komme til bycentret, men i stedet skal på tværs af byernes radialer. Miniterminalerne skal medvirke til at gøre det attraktivt at skifte mellem buslinier andre steder end i bycentrene. Samtidig bør de udformes, så de også kan anvendes til skift cykel-bus og bil-bus - både i form af kys-og-kør og parkerog-kør. I henhold til Færdselsstyrelsens rapport vil miniterminaler især have en vigtig funktion i de større provinsbyer, hvor de kan medvirke til: Mere direkte rejserelationer for en række passagerer, idet det forudsættes, at miniterminalerne kan placeres optimalt i forhold til vigtige rejserelationer. Bedre muligheder for omstigning mellem forskellige transportmidler i yderområderne med et ofte veludbygget stisystem ("cykel og kør"). Bedre muligheder for omstigning mellem forskellige transportmidler ved indfaldsveje og ringveje ("parker og kør"). Højere komfort for ventende passagerer. En reduktion af den oplevede ventetid. Større tryghed og sikkerhed for ventende passagerer i forhold til stoppesteder, hvor der i dag ikke findes nogen faciliteter. En ændring af rutestruktur og køreplan, således at der kan opnås kortere rejsetider, idet det forudsættes, at der bliver bedre korrespondancer mellem de forskellige busser på miniterminalen. Øget signalværdi for den kollektive trafik i forhold til kunderne og især i forhold til potentielle kunder. 3.2 Terminalernes indretning Færdselsstyrelsens rapport oplister, hvilke forhold, man skal have for øje, når man skal indrette miniterminaler. Nedenstående liste er et sammendrag af de væsentligste forhold Adgangsmuligheder til terminalen For bussernes rejsehastighed og præcision er det vigtigt: at tilkørselsveje og adgange til det overordnede vejnet skal være direkte og uden væsentlige hindringer, hvis terminalen ligger uden for det overordnede vejnet

16 Miniterminaler - detailanalyse Side 14 hvis terminalen ligger i direkte tilknytning til vejnettet skal ud- og indsvingning være nem og bekvem For gående og cyklister skal følgende opfyldes for adgangsvejene: direkte og sikre, dvs. overskuelige, uden unødvendige hindringer som afspærringer, dårlige belægninger m.v. med gode belysningsforhold uundgåelige krydsninger af trafikveje skal udformes trygge og sikre For bilister skal man især være opmærksom på: synlig og overskuelig vejvisning til terminalen Omstigningsforhold på terminalen Skiftevejene mellem de forskellige transportmidler bør generelt: være korte og direkte være overskuelige og trygge være sikret bedst muligt mod krydsende trafikstrømme Parkeringsforhold For cyklisterne bør der ved terminalerne være: overdækkede og helst aflåselige cykelparkeringspladser tilstrækkelig kapacitet For bilister bør der være: langtidsparkering (parker-og-kør) ved de terminaler, der ligger i tilknytning til det overordnede vejnet (motorvejsnettet) tilstrækkelig kapacitet mulighed for afsætning (kys-og-kør) evt. taxipladser Ventefaciliteter Ventetiden skal som udgangspunkt reduceres mest muligt, men kan ikke undgås. For at afbøde de negative virkninger af ventetiden bør der være: læskærme med siddeplads området skal fremtræde indbydende med tilstrækkelig kapacitet god overskuelighed med synlig og præcis skiltning

17 Side 15 Miniterminaler - detailanalyse gode belysningsforhold løbende rengøring og vedligeholdelse evt. oversigtstavler over terminalområdet evt. øvrige publikumsfaciliteter, f.eks. kiosk, toilet, telefon m.m Æstetik Terminalerne skal udformes under hensyntagen til det miljø, de skal fungere i. Æstetiske og arkitektoniske overvejelser skal sikre følgende forhold: genkendelighed og overskuelighed - vigtigt for det fælles image sammenhæng med byområdet at terminalen fremstår attraktiv og brugervenlig

18 Miniterminaler - detailanalyse Side 16 4 Miniterminaler i Trekantområdet I 1995 indledte VAT et arbejde med et såkaldt pendlerprojekt. Projektet blev støttet af Trafikministeriet. Målet med projektet var at øge andelen af pendlere i den kollektive trafik. Projektet analyserer forholdene i Kolding og foreslår etablering af 7 miniterminaler på udvalgte steder i byens periferi, hvor bybusser og regionale ruter mødes. Nærværende projekt er en videreførsel af pendlerprojektet udvidet til at gælde hele Trekantområdet Resultaterne af grovanalysen Formålet med grovanalysen var at afdække, på hvilke lokaliteter, det kan være relevant at etablere miniterminaler, dvs. stoppesteder, hvor der kan stiges om mellem forskellige transportmidler og mellem buslinier indbyrdes. Grovanalysen omfattede i alt 22 lokaliteter i de 4 største byer i Trekantområdet - Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart. Lokaliteterne blev udvalgt ud fra, at to eller flere buslinier krydser hinanden på stedet eller ud fra en vurdering af, at omstigning mellem bil eller bus og andre transportformer er interessant. Tilsvarende er der set på behov og muligheder for bil-til-bil-omstigninger i forbindelse med samkørsel (parker-og-kør). Beliggenhed nær motorvejene var det primære udgangspunkt, idet de største biltrafikmængder findes hér. For hver lokalitet er det vurderet, om omstigning mellem forskellige buslinier kan være relevant på stedet, ligesom det er analyseret, hvilke ventetider, der er forbundet med omstigning for de rejserelationer, der umiddelbart vurderes som mest relevante. Det blev også vurderet, om det kunne være relevant at omlægge busruter, således at de passerer de udvalgte steder. Endelig blev mulighederne og relevansen for parker-og-kør, kys-og-kør samt cykelparkering også vurderet, idet det er et vigtigt element i undersøgelsen, at også disse muligheder forbedres.

19 Side 17 Miniterminaler - detailanalyse 4.2 Klassifikation af terminalerne I Tabel 1 inddeles stoppestederne i fire hovedkategorier efter deres funktion. I praksis vil der være glidende overgange mellem kategorierne, men inddelingen er en vejledning til, hvorledes terminalerne skal indrettes. Tabel 1 Forskellige kategorier for miniterminalerne Nærhed til overordnet vejnet Uden direkte tilknytning til overordnet vejnet God korrespondance mellem busruter Miniterminal med parker-og-kør Miniterminal Dårlig korrespondance mellem busruter Samkørselsplads¹ Almindeligt stoppested ¹) Samkørselspladser kan foruden omstigning bil-bil også indeholde omstigning cykel-bil og bil-bus. De 22 analyserede lokaliteter kan indordnes i disse fire kategorier således: Tabel 2 Kategorisering af grovanalysens 22 lokaliteter. Markeringer med xx blev udvalgt til detailanalysen. Serviceniveau (se s. 12) Almindeligt stoppested Samkørselsplads Miniterminal Miniterminal med parker og kør Vejle: Horsensvej-Motorvejen xx 4 Vejle: Fredericiavej-Motorvejen x 1 Vejle: Fredericiavej-Andkærvej x 2 Vejle: Koldingvej-Grønlandsvej xx 3 Vejle: Viborgvej-Grundet Ringvej x 1 Kolding: Kolding Storcenter x 2-3 Kolding: Kolding Sygehus x 2-3 Kolding: Esbjergvej ved Palme Allé xx 3

20 Miniterminaler - detailanalyse Side 18 Kolding: Agtrupvej ved Brændkærgade xx 3 Kolding: Vonsildvej ved Blåbærvej x 2-3 Kolding: Tøndervej/Hylkedalsvej ved Holbergsvej xx 3 Kolding: Fynsvej ved Sjællandsvej x 1 Kolding: Vejlevej Nord ved Kokholm xx 4 Fredericia: Snoghøj Landevej- Snaremosevej Fredericia: Snoghøj Landevej-Erritsø Bygade Fredericia: Kolding Landevej- Skærbækvej xx 2 x 2 x 1 Fredericia: Vestre Ringvej-Vejlevej x 1 Fredericia: Egeskovvej-Vestre Ringvej x 2 Middelfart: Jyllandsvej ved Motorvejen xx 2-3 Middelfart: Odensevej-Jyllandsvej x 1 Middelfart: Bogensevej-Vejlbyvej x 0 Middelfart: Assensvej-Gamborgvej x 0 Der er således undersøgt stoppesteder på alle serviceniveauerne jfr. klassifikationen i afsnit 3. Der er glidende overgange mellem niveauerne.

21 Side 19 Miniterminaler - detailanalyse Figur 4.1 De undersøgte lokaliteter og deres indpasning i klassifikationen

22 Miniterminaler - detailanalyse Side 20 5 Forslag til miniterminaler i Trekantområdet I dette afsnit analyseres de 8 lokaliteter, der udvalgtes til dtatilanalysen. Der ses på korrespondancemulighederne og de fysiske forhold analyseres og resulterer i skitser til, hvorledes miniterminaler kan indrettes på disse lokaliteter. Skitserne skal opfattes som idéoplæg, der kan være inspiration til videre overvejelser omkring de pågældende lokaliteter. Der er udarbejdet anlægsoverslag, der angiver den omtrentlige udgift for udførelsen. Til grund for overslagene er lagt traditionelle løsninger (f.eks. betonkantsten, moderate belægningstykkelser mv.) Højere kvalitet og specielle løsninger er dyrere. I overslagene er indregnet projektering, tilsyn og administration. Buslæskærme og arealerhvervelser er ikke medregnet. Priserne er eks moms og i prisniveau primo Omstigningsmulighederne mellem regionalruter og bybuslinier er analyseret for den gældende køreplan. For at omstigning med rimelig sikkerhed kan opnås bør der være mindst 5 minutters forskel i de køreplanfastsatte minuttal. Omvendt bør ventetiden ikke overstige 10 minutter, idet længere ventetider normalt ikke vil være attraktive. Der er udarbejdet forslag til, hvilke justeringer, der er nødvendige, hvis man vil opnå korrespondance med denne tidsmargin. 5.1 Vejle I Vejle foreslås: 1 miniterminal med parker-og-kør beliggende ved Horsensvej-Motorvejen. 2 miniterminaler beliggende hhv. på Koldingvej ved kirkegården og ved Fredericiavej-Andkærvej. Kun den førstnævnte er analyseret, mens den sidstnævnte er mindre betydende, fordi den regionalrute (rute 204), der kan stiges om til, også passerer de relevante erhvervsområder (ved Andkærvej) inden for en rimelig gangafstand Horsensvej ved Motorvejen Terminaltype Miniterminal med parker og kør - serviceniveau 4.

23 Side 21 Miniterminaler - detailanalyse Det anses for oplagt, at der vil være mange, der kan lave samkørsel fra dette sted, hvor det er nemt at komme til og fra motorvejen. Der er samtidig temmelig mange busser på stedet, hvorfor også omstigning bil-bus er attraktivt. Nuværende bustrafik Bybuslinie 6 ad Horsensvej har halvtimesdrift i begge retninger. Regionalrute 202 Vejle-Horsens har ca. 30 afgange i hver retning på hverdage. Regionalrute 205 Vejle-Stouby-Juelsminde har 14 daglige afgange i hver retning. Regionalrute 219 Vejle-Hornsyld-Snaptun har 10 daglige afgange i hver retning. Desuden passerer servicelinie 11S med 4 daglige afgange stedet i nordgående retning. Køreplaner Tabel 3 Afgangstider i myldretiden ved Horsensvej-Motorvejen Afgangstider nordpå (fra Vejle) Afgangstider sydpå (mod Vejle) Regionalruter Regionalruter Afgangstider nordpå Afgangstider sydpå Bybuslinie 6 Bybuslinie Omstigning mellem buslinier For rejser bybus-regionalbus vurderes det, at det primært vil være boligarbejdsstedsrejsende fra Bredballe, for hvem det vil være attraktivt at stige om til regionalruter mod Horsens. Om morgenen ankommer bybussen fra Bredballe på minuttallene 06 og 36. Regionalruterne mod Horsens afgår 7.00, 7.20,

24 Miniterminaler - detailanalyse Side og 8.20 og mod Juelsminde Der er således temmelig lange ventetider (14 minutter). Omstigning kan også foregå andre steder længere ude ad Horsensvej, men det er ikke muligt derved at nå en tidligere regionalbus. Om eftermiddagen mellem 14 og 16 kommer regionalrute 202 fra Horsens 14.08, 14.34, og 15.34, fra Juelsminde og fra Snaptun Bybussen linie 6 kører mod Bredballe på minuttallene 08 og 38. Der er således i flere tilfælde meget kort omstigningstid for rejsende der kommer med regionalbus og skal stige om mod Bredballe. Om aftenen er der gode muligheder for at stige om til bybussen, når man kommer fra Horsens, idet rute 202 ankommer på minuttallet 15/16 og bybussen mod Bredballe afgår på minuttallet 20/21. Mulige køreplanforbedringer For at forbedre omstigningsmulighederne om morgenen skal det foreslås: på linie 202 senere lægges afgangene 7.01 og 8.01 ca. 5 minutter og afgangen 7.21 ca. 10 minutter. Alternativt kan linie 6 køre tidligere om morgenen, men det giver forskellige minuttal. om eftermiddagen er omstigningstiden 14.07, og på rute 202 for kort i forhold til omstigning til linie 6 mod Bredballe, der passerer på minuttal 08. Der må ses på en kombination af, at regionalbusserne kører lidt tidligere og bybussen lidt senere. Der bør være en omstigningstid på 5 minutter. Ruteændring forlængelse og omlægning af linie 12, således at den kører til den nye p- plads, hvor den kan få endestation. Linie 12 er en ret ny rute (startet i 2000), og VAT følger passagerudviklingen nøje. En forlængelse vil give gode muligheder for forbindelse til de voksende industriområder i Vejle Nord. Linie 12 skal i så fald også køre igennem industriområdet ved returkørslen mod Vejle. Ændringen vil kræve indsats af en ekstra bus på linie 12. alle ruter på Horsensvej skal ind gennem p-pladsområdet i nordkørende retning Bilrejser Der kan indrettes et meget stort og velbeliggende areal til parker-og-kør og det anses for sikkert, at mange rejsende vil benytte en p-plads på dette sted til omstigning - primært bil-bil, i mindre omfang til omstigning bil-bus. P-pladsen kan anlægges i etaper, men pladsen bør indrettes, så busser kan vende på pladsen.

25 Side 23 Miniterminaler - detailanalyse Cykler I et vist omfang vil stedet være attraktivt for cyklister til/fra Bredballe og Nørremarken. Forslag til miniterminal Det foreslås, at der etableres en p-plads med tilslutning til det lysregulerede kryds, hvor motorvejsfrakørslen tilsluttes Horsensvej. P-pladsen udformes, så busser kan køre ind på pladsen og ud igen i lysreguleringen uden at skulle bakke. På p-pladsen etableres busstoppesteder for nordkørende busser. Sydkørende busser stopper i nye buslommer på Horsensvej. Nordkørende busser fortsætter til Dandy-krydset ad en ny parallelvej, der kan anlægges ensporet med en bussluse. Der bør etableres cykelstativer i tilslutning til terminalen. Anlægsudgift Anlægsudgiften er beregnet til kr.

26 Miniterminaler - detailanalyse Side 24 Figur 5.1 Anbefaling Det anbefales: Miniterminal ved Horsensvej-Motorvejen At der anlægges en samkørselsplads. Den kan anlægges i etaper og udbygges med flere p-pladser efterhånden som behovet eventuelt konstateres. At linie 12 forlænges til stedet, idet der derved skabes gode muligheder for omstigning bybus-regionalbus. Herved kan det undgås, at passagerer til industriområderne i Vejle Nord først skal ind til bykernen med regionalbussen for dér at stige om til en bybus.

27 Side 25 Miniterminaler - detailanalyse At alle nordkørende busser forlægges ind over terminalen. At de foreslåede køreplanjusteringer for linie 6 og 202 gennemføres, idet de (med forholdsvis få ulemper) skaber nogle muligheder, der ikke findes i dag Koldingvej-Grønlandsvej Terminaltype Miniterminal - serviceniveau 3. I grovanalysen anbefaledes nye stoppesteder omkring krydset Koldingvej - Grønlandsvej, hvor terminalen også skulle have parker-og-kør-funktion. Efter fornyet besigtigelse foreslås, at miniterminalen i stedet placeres ved de eksisterende stoppesteder på Koldingvej ved kirkegården. Det vurderes, at behovet for parker-og-kør på stedet er meget beskedent. Derfor foretrækkes placeringen ved kirkegården, hvor der er gode læforhold og fodgængertunnel. Hovedformålet med miniterminalen bliver omstigning bus-cykel og bybusregionalbus. Det kræver dog køreplanmæssige ændringer for linie 4. Bustrafik Bybuslinie 4 har halvtimesdrift i begge retninger. Linien kører på tværs mellem bydelene ved Koldingvej/Grønlandsvej og Fredericiavej. Ved næste køreplanskifte ændres linien, så der køres længere mod øst til en ny endestation på Andkærvej ved Ibækvej i industriområdet øst for Fredericiavej. Bybuslinie 10 har halvtimesdrift. Den har endestation ved Grønlandsvej. Regionalrute 203 Vejle-Kolding har 38 daglige afgange i hver retning. Heraf er 9 ekspresbusser, der enten ikke stopper overhovedet mellem Kolding og Vejle eller kun har to stop - Kolding Storcenter og Koldingvej/Møllevangen - og således ikke stopper ved Grønlandsvej.

28 Miniterminaler - detailanalyse Side 26 Køreplaner Tabel 4 Afgangstider i myldretiden på Koldingvej ved Kirkegården. Markeringer med (e) er ekspresbusser. Afgangstider sydpå (fra Vejle) Afgangstider nordpå (mod Vejle) Regionalrute 203 Regionalrute (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) Afgangstider nordpå Afgangstider sydpå Bybuslinie 4 Bybuslinie Afgangstider nordpå Afgangstider sydpå Bybuslinie 10 Bybuslinie Omstigning mellem buslinier Den mest oplagte relation for omstigning bus-bus er for rejsende, der skal mellem Kolding og de bydele i Vejle, der ligger ved Grønlandsvej og Fredericiavej og mellem disse veje. Køreplanerne er i dag således, at regionalbussen fra Kolding om morgenen ankommer på minuttallene 24, 44 (ekspresbus) og 54, mens bybuslinie 4 afgår mod Fredericiavej på minuttallene 20 og 50. Der er således ventetid på 25 minutter for de ordinære afgange på regionallinien og 7 minutter for rejsende, der kommer med ekspresbusserne. Bybuslinie 10 - der ikke er så

29 Side 27 Miniterminaler - detailanalyse oplagt at stige om til, da den kun kører til Løget - kører på minuttallene 07 og 37. I modsat retning er ankomstminuttallene på linie 4 fra Fredericiavej 26 og 56, mens regionallinien om eftermiddagen afgår mod Kolding på minuttallene 29 og 59. Dette passer således godt for omstigning. Linie 10 ankommer på minuttallene 12 og 42, hvilket giver en omstigningstid på 16 minutter til regionallinien. Forslag til køreplanændringer Ombytning af minuttallene for linie 4 og 10 om morgenen må overvejes ellers vil ventetiden blive for stor til, at rejsende fra Kolding og mod industriområderne ved Fredericiavej vil benytte terminalen. Dette skal imidlertid afvejes mod de gener, det giver for øvrige rejsende, idet linie 4 ankommer og afgår fra Vejle Trafikcenter på "de store minuttal", d.v.s. de minuttal, hvor der er flest linier ved terminalen. Alternativt kan det undersøges, om linie 203 kan køre 6-7 minutter tidligere fra Kolding om morgenen. Også dette skal afvejes mod gener for øvrige passagerer. Bilrejser Det vurderes, at der ikke er noget behov for etablering af parker-og-kør på stedet. Kys-og-kør kan foregå ved stoppestederne. Cykler Stedet vil være attraktivt for cyklister fra Løget og Vinding, der skal til Kolding med regionalruten. Forslag til miniterminal Terminalen kan stort set fungere med nuværende udformning. Dog bør forholdene for cyklister forbedres, dels ved at der etableres cykelstativer og dels ved at cykelstien på østsiden forbedres. Anlægsudgift Anlægsudgiften er beregnet til kr.

30 Miniterminaler - detailanalyse Side 28 Figur 5.2 Miniterminal på Koldingvej ved kirkegården Anbefaling Det anbefales, at der etableres gode forhold for cyklister ved dels at etablere cykelstativer og dels at forbedre stien på østsiden af Koldingvej. at VAT vurderer fordele og ulemper ved ændring af køreplanerne for linie 4 og 10, så omstigning mellem linie 4 og linie 203 bliver mulig uden større ventetider. 5.2 Kolding I Kolding kan alle de undersøgte lokaliteter - bortset fra Fynsvej ved Sjællandsvej - være aktuelle som miniterminaler. Ved Sygehuset er kun omstigning mellem bybuslinier mulig, mens der ved de øvrige kan foregå omstigning mel-

31 Side 29 Miniterminaler - detailanalyse lem bybusser og regionalruter. På Vejlevej ved Kokholm er det tillige oplagt at lave en miniterminal med parker-og-kør. I Kolding foreslås således 7 miniterminaler: 1 parker-og-kør p-plads med mulighed for omstigning til bus og cykel beliggende på Vejlevej ved Kokholm. 5 miniterminaler beliggende på indfaldsvejene, hvor regionalruter krydser bybuslinier. 1 miniterminal - ved Sygehuset - for omstigning mellem bybuslinier Esbjergvej ved Palme Allé Terminaltype Miniterminal - serviceniveau 3 Hovedformålet er omstigning mellem bybuslinierne 1, 2, 3 og regionalruterne 85 og 88, samt evt. rute 203. Desuden kys-og-kør for passagerer til/fra boligområderne i Østervejskvarteret mv. Bustrafik Bybuslinie1/2 passerer stedet i retningen øst-vest for kørsel mellem Klostergården/Sygehuset og boligområderne mod vest. Linien har 20-minutters drift. Bybuslinie 3 passerer stedet for kørsel mellem Kolding centrum og industrikvarteret ved Albuen. Linien har 20-minutters drift. Regionalruterne 85 Kolding-Grindsted og 88 Kolding-Vejen-Brørup kører ind til stoppestedet i begge retninger. De har hhv. 10 og 14 afgange i hver retning. Regionalrute 203 Vejle-Kolding har 38 daglige afgange i hver retning. Heraf er 9 ekspresbusser, der enten ikke stopper overhovedet mellem Kolding og Vejle eller kun har to stop - Kolding Storcenter og Koldingvej/Møllevangen.

32 Miniterminaler - detailanalyse Side 30 Køreplaner Tabel 5 Afgangstider i myldretiden ved Esbjergvej/Palme Allé. Regionalruter fra Kolding (mod vest) Regionalruter mod Kolding (mod øst) Bybuslinie 1/2 Bybuslinie 1/ Afgangstider nordpå Afgangstider sydpå Bybuslinie 3 Bybuslinie Omstigning mellem buslinier Passagerer, der ankommer om morgenen med regionalruterne fra vest har 5 minutters ventetid for omstigning til linie 2 mod sygehuset. Om eftermiddagen er der 3 eller 8 minutters ventetid. Passagerer, der kommer med regionalruterne fra vest har 12 minutters ventetid for omstigning til linie 3 mod nord. I modsat retning om eftermiddagen er der mellem 1 og 16 minutters ventetid. Forslag til køreplanmæssige ændringer Køreplanerne passer udmærket med hinanden for omstigning mellem regionalruterne og bybusserne til/fra Sygehuset. Derimod er omstigningsmulighederne for omstigning til og fra linie 3 og dermed kørsel til og fra industriområdet mod nordvest ikke gode.

33 Side 31 Miniterminaler - detailanalyse Det er imidlertid kun muligt at lave gode omstigningsforbindelser til begge bybuslinier, hvis køreplanerne for linie 2 og 3 ændres. Bilrejser Attraktivt for kys-og-kør for beboere i Østervejskvarteret, der skal videre med regionalruterne og med bybusserne. Cykler Attraktivt for beboere i Østervejskvarteret, der skal videre med regionalruterne. Forslag til miniterminal Det nuværende stoppested i vendebanen er udmærket og trafiksikkert placeret. Når der alligevel skitseres en ændring skyldes det, at udsvingning for busser fra vendebanen mod vest ad Esbjergvej ikke er særlig bekvem og antagelig ikke vil være mulig, hvis man begynder at anvende 13,7 meter busser. Der er skitseret en rundkørsel i krydset Palme Allé - Esbjergvej. Derved sikres, at alle busser har nem mulighed for at komme forbi stoppestederne. Det er også muligt at lade regionalruterne på Vejlevej køre ind til stoppestederne og tilbage til Vejlevej via rundkørslen. Denne mulighed skal afvejes mod de gener, det giver for øvrige passagerer.

34 Miniterminaler - detailanalyse Side 32 Figur 5.3 Forslag 1 til miniterminal ved Palme Allé-Esbjergvej Anlægsudgift Anlægsudgiften er beregnet til kr. Alternativ løsning I stedet for rundkørslen kan man ombygge den eksisterende busvendebane, så det bliver muligt også for 13,7 meter busser at svinge mod vest ad Esbjergvej.

35 Side 33 Miniterminaler - detailanalyse Figur 5.4 Forslag 2 til miniterminal ved Palme Allé-Esbjergvej. Ombygning af eksisterende busvendebane. Anlægsudgift Anlægsudgiften er beregnet til kr. Anbefaling Det anbefales at området ombygges, således at også 13,7 meter busser kan køre ind over terminalen. Rundkørslen foretrækkes, idet den giver den mest bekvemme afvikling af bustrafikken. at eventuelle køreplanændringer for at forbedre omstigningsmulighederne indgår i det kommende arbejde med køreplanlægning i Kolding.

36 Miniterminaler - detailanalyse Side 34 at VAT vurderer - evt. ud fra kundeanalyser - om det er rimeligt at omlægge linie 203 til at køre ind over terminalen Agtrupvej ved Brændkærgade Terminaltype Miniterminal - serviceniveau 3 Hovedformålet er omstigning mellem regionalruterne på Agtrupvej og bybuslinierne 1, 2, 4 og 6. Bustrafik Bybuslinie 1 og 2 kører mellem Klostergården og bydelene syd for fjorden. Linie 1 kører i retningen mod Kolding og linie 2 i modsat retning. Begge linier har 20-minutters drift. Bybuslinie 3 kører mellem Klostergården og Industriområde Syd/Vonsild. Der er 20 minutters drift i begge retninger. Bybuslinie 6 kører i en stor cirkel gennem de sydlige forstæder. Der køres kun i retning mod øst ad Agtrupvej. Regionalrute 404 Kolding-Hejlsminde passerer dagligt stoppestederne på Agtrupvej 18 gange i hver retning.

37 Side 35 Miniterminaler - detailanalyse Køreplaner Tabel 6 Gældende køreplaner på Agtrupvej Afgangstider vestpå (mod Kolding) Afgangstider østpå (fra Kolding) Regionalruter Regionalruter Afgangstider vestpå (mod Kolding) Afgangstider østpå (fra Kolding) Bybuslinie ½ Bybuslinie 1/ Afgangstider nordpå (mod Kolding) Afgangstider sydpå (fra Kolding) Bybuslinie 3 Bybuslinie Afgangstider nordpå (mod Kolding) Bybuslinie

38 Miniterminaler - detailanalyse Side 36 Omstigning mellem buslinier Om morgenen er omstigningstiden for bybusrejsende fra Tved mv. til bybuslinie 3 mod Industri Syd og Vonsild 6.20 for kort (1 minut). Også om eftermiddagen er omstigningstiden for kort med 1 minut og Ved andre tidspunkter om eftermiddagen er omstigningstiden til gengæld for lang. Forslag til køreplanmæssige ændringer På rute 404 foreslås afgangene fra Kolding rutebilstation senerelagt med 2-3 minutter for at sikre omstigning fra linie 3 mod Hejlsminde/Stenderup På rute 404 foreslås afgangene fra Kolding rutebilstation og senerelagt med 6-7 minutter for at sikre omstigning fra linie 3 mod Hejlsminde/Stenderup. Ændringen sker ved næste køreplanskifte. Bilrejser Der er muligvis behov for kys-og-kør på stedet for bilpassagerer, der kommer ind fra øst og skal mod syd. Dette kan foregå i tilknytning til busstoppestederne. Cykler Cykelstativer bør etableres af hensyn til cyklister fra Tved mv., der skal med bybuslinie 3 mod syd. Forslag til miniterminal Omstigning, hvor Agtrupvej skal krydses, er i dag vanskelig. Forholdene kan forbedres, idet der er plads til helle i midten af vejen, hvis p-striben i sydsiden nedlægges. Anlægsudgift Anlægsudgiften er beregnet til kr.

39 Side 37 Miniterminaler - detailanalyse Figur 5.5 Miniterminal på Agtrupvej

40 Miniterminaler - detailanalyse Side 38 Anbefaling Det anbefales: at Agtrupvej snarest ombygges, således at fodgængerkrydsningen til omstigende passagerer sikres. at de foreslåede køreplanjusteringer snarest gennemføres. at der etableres cykelstativer ved stoppestederne Tøndervej/Hylkedalsvej ved Holbergsvej Terminaltype Miniterminal - serviceniveau 3 Hovedformålet er omstigning mellem regionalruterne på Tøndervej/Hylkedalsvej og bybuslinie nr. 5. Desuden omstigning cykel-bus og kys-og-kør. Bustrafik Bybuslinie 5 mellem Klostergården og Seest har 20 minutters drift i begge retninger. Fra Seest kører busserne videre som linie 4 mod Haderslevvej. Der er 1-2 minutters ventetid ved endestationen. Regionalruterne mod Gram, Vamdrup og Lunderskov har i alt 21 afgange i hver retning. Køreplaner Afgangstider vestpå (fra Kolding) Afgangstider østpå (mod Kolding) Regionalrute 46 og 407 Regionalrute 46 og Afgangstider nordpå Afgangstider sydpå Bybuslinie 5 Bybuslinie

41 Side 39 Miniterminaler - detailanalyse Omstigning mellem buslinier Passagerer, der kommer med regionalruterne om morgenen, kan stige om i retningen mod Haderslevvej, men ventetiderne er minutter. I modsat retning om eftermiddagen er ventetiden 7-17 minutter. Ventetiderne er således for lange til, at der kan forventes mange omstigende passagerer. Der kan også være passagerer fra boligområderne syd for Tøndervej, der ønsker at stige om fra bybussen til regionalruten om morgenen og køre modsat om eftermiddagen. Forslag til køreplanmæssige ændringer Afgangen på rute foreslås senerelagt 6-7 minutter og afgangen 6.50 og minutter. Derved bliver det muligt at stige om fra linie 5 til denne linie. På linie 407 foreslås at afgangen 6.05 og 8.05 senerelægges med 2-3 minutter for at sikre omstigning fra bybussen. Bilrejser Mulighed for mindre parker-og-kør p-plads mellem Bredevej og Hylkedalsvej. Mulighed for kys-og-kør i forbindelse med stoppestederne. Cykler Cykelstativer vil være attraktive for cyklister, der kommer fra de sydvestlige dele af Kolding for at fortsætte med regionalruterne. Forslag til miniterminal Miniterminalen kan fungere med den nuværende udformning. Men den kan forbedres ved etablering af cykelstativer og anlæg af sti over det grønne areal, forlængelse af buslommen af hensyn til kys-og-kør, samt evt. anlæg af p-plads. Anlægsudgift Anlægsudgiften er beregnet til kr.

42 Miniterminaler - detailanalyse Side 40 Figur 5.6 Anbefaling Det anbefales: Miniterminal på Tøndervej/Hylkedalsvej ved Holbergsvej at køreplanjusteringerne genemføres at stien over det grønne areal anlægges at cykelparkering etableres at buslommen på Hylkedalsvej forlænges, så der bliver bedre forhold for kys-og-kør. derimod vurderes det, at der ikke er det store behov for anlæg af p-pladsen Vejlevej Nord ved Kokholm Terminaltype Samkørselsplads - serviceniveau 4 Samkørsel vil være hovedformålet. Men stedet kan også blive attraktivt for bilbus-rejser.

43 Side 41 Miniterminaler - detailanalyse Bustrafik Bybuslinie 5 kører kun i retningen fra Kolding mod Bramdrupdam. Der er 20- minutters drift. På grund af linie 5's sammenbinding med linierne 4 og 6 er det ikke umiddelbart muligt at ændre linien til kørsel i begge retninger forbi stedet. Det er overvejelser om, at forlænge linie 3 til Kokholm og videre ind i erhvervsområdet øst herfor. I så fald vil linie 5 blive fjernet fra området. Regionalrute 203 Vejle-Kolding har 38 daglige afgange i hver retning. Heraf er 9 ekspresbusser, der enten ikke stopper overhovedet mellem Kolding og Vejle eller kun har to stop - Kolding Storcenter og Koldingvej/Møllevangen i Vejle. I forbindelse med udarbejdelsen af en kollektiv trafikplan for Trekantområdet er en øgning af frekvenserne på regionalruten Kolding-Vejle en af de muligheder, der inddrages. Regionalrute 207 Kolding-Ødsted-Bredsten-Vejle passerer krydset Dons Landevej-Vejlevej ca. 100 meter syd for Kokholm 13 gange i hver retning på hverdage. Omstigning mellem buslinier Det vurderes, at der ikke er et større behov for omstigninger mellem regionalruterne og linie 5 for kørsel til/fra Bramdrupdam. Omstigning til linie 5 i den modsatte retning og dermed til uddannelsesinstitutionerne øst for Vejlevej kan foregå længere inde ad Vejlevej. Derimod vil der være et omstigningsbehov mellem regionalruterne og bybuslinie 3, hvis denne forlænges til stedet. Hvis der etableres en miniterminal bør det overvejes at omlægge rute 207, således at den kan passere terminalen. Bilrejser Stedets nærhed til motorvejen medfører, at der er behov for større parker-ogkør p-plads. Det vidner parkeringerne på den uofficielle p-plads om. Cykler Stedet kan være attraktivt for cyklister fra Bramdrupdam, der skal med regionalruterne. Forslag til miniterminal Den eksisterende uofficielle samkørslesplads ombygges og udvides og der etableres cykelstativer. Der etableres et omstigningsområde for buspassagerer mellem p-pladsen og Vejlevej, og en busvej fra krydset Donsvej-Vejlevej, så linie 3 og rute 207 kan gennem p-pladsen til Donsvej-krydset. Anlægsudgift Anlægsudgiften er beregnet til kr.

44 Miniterminaler - detailanalyse Side 42 Figur 5.7 Anbefaling Det anbefales: Miniterminal ved Vejlevej-Kokholm at linie 3 forlænges til Kokholm at der udarbejdes en samlet plan for p-pladsen og busstoppestederne, hvor omstigning mellem alle trafikarter kan foregå bekvemt. Anlægget kan gennemføres i etaper, fx. for at tilgodese, at behovet for flere p-pladser er akut. at regionalruterne 203 og 207 føres ind over pladsen i sydkørende retning, hvis busvejen mellem p-pladsen og Dons Landevej etableres

45 Side 43 Miniterminaler - detailanalyse Andre miniterminaler i Kolding Vonsildvej ved Blåbærvej Miniterminal for omstigning mellem regionalrute 34 (Kolding-Haderslev) og bybuslinie nr. 3. Kan fungere ved brug af eksisterende stoppesteder og uden køreplanmæssige ændringer, idet omstigningstiden om morgenen er 5-7 minutter og i modsat retning om eftermiddagen 4-5 minutter. Vejlevej-C.F. Tietgensvej Miniterminal for omstigning mellem regionalruterne 203, 207, 406 og bybuslinie 5. Der foregår allerede i dag en del omstigninger på dette sted. Kolding Sygehus Miniterminal mellem bybuslinierne 1, 2, 3 og 6. Fungerer fint i dag, dog kan det overvejes at etablere bedre cykelfaciliteter i tilknytning til stoppestederne. 5.3 Fredericia Grovanalysen pegede på Snoghøj Landevej-Snaremosevej som den mest interessante mulighed for en miniterminal i Fredericia. Detailanalysen har imidlertid afdækket, at stedet ikke er særlig velegnet, idet der ikke kan etableres tilfredsstillende nærhed mellem bilparkering og stoppesteder for bybusser og regionale busruter. Der kan heller ikke etableres velegnede parkeringsforhold for en samkørselsplads på stedet, fordi der i mellemtiden er fremkommet andre planer for det areal, hvorpå p-pladsen skulle etableres. Det anbefales derfor, at der i stedet satses på en udbygning af den eksisterende samkørselsplads og anlæg af et nyt kryds på Snoghøj Landevej, så returkørsel til motorvejen kan foregå direkte uden at skulle foretage u-vending i krydset Snoghøj Landevej-Snaremosevej. 5.4 Middelfart I Middelfart foreslås: ændring af den eksisterende samkørselsplads ved Jyllandsvej-Motorvejen, så der bliver bedre mulighed for omstigning til bus og cykel Jyllandsvej ved Motorvejen Terminaltype Samkørsel vil være hovedformålet. Men stedet kan også i en vis udstrækning blive attraktivt for bil-bus-rejser.

46 Miniterminaler - detailanalyse Side 44 Formål Der findes en meget stor p-plads med direkte adgang både fra motorvejen (dog kun i retning mod Odense) og fra Jyllandsvej. Der er også gode adgangsforhold fra motorvejens modsatte retning og fra Middelfart og Brenderup-Bogense. Parker-og-kør foregår allerede nu i stort omfang på stedet, men mulighed for omstigning bil-bus kan også etableres. Bustrafik Bybuslinie 402 passerer stedet en gang i timen i retningen mod Middelfart. Regionalrute 825 Middelfart-Brenderup-Bogense passerer krydset Vandværksvej-Bogensevej ca. 700 meter fra stedet. Forslag til køreplanændringer Omstigning bil-bus fordrer: at linie 402 ændres, så den passerer p-pladsen i begge retninger. Ruten bør derfor ændres, således at der køres Jyllandsvej-P-pladsen-Skovsvinget- Vandværksvej-Staurby-Vejlby-Røjle og samme vej retur. Det kræver 3-4 køreplanminutter mere på hver tur, og at der etableres vendeplads for busser i Røjle. desuden bør det overvejes at omlægge linie 825, så den også kører til p- pladsen. Omvejskørslen er ca meter på hver tur, svarende til 2-3 minutter. Bilrejser Ud fra det store antal parkerede biler på p-pladsen kan det konstateres, at omstigning bil-bil foregår i stort omfang. Cykler Der bør etableres cykelparkering på p-pladsen, da det kan observeres, at der er henstillet cykler ved vejsiden i nærheden af motorvejen. Forslag til miniterminal Der foreslås en bussluse i den sydlige del af p-pladsen fra p-pladsen til Skovsvinget. Der bør være gode læforhold og overdækkede cykelstativer. Anlægsudgift Anlægsudgiften er beregnet til kr.

47 Side 45 Miniterminaler - detailanalyse Figur 5.8 Forslag til miniterminal ved Jyllandsvej-Motorvejen

48 Miniterminaler - detailanalyse Side 46 Anbefaling Det anbefales: At forholdene for cyklister forbedres med cykelstativer - gerne overdækkede. At Middelfart Kommune nøjere vurderer effekten for de nuværende passagerer af at omlægge buslinie 402, således at der køres samme vej frem og tilbage til Røjle. Hvis ruten ændres, bør den køre ind på p-pladsen i begge retninger. Gennemkørslen sikres ved en bussluse i den sydlige del af pladsen. Der etableres nye busstoppesteder inde på p-pladsen. Det kan dog ikke forventes, at særlig mange passagerer vil benytte omstigningsmuligheden bil-bus. At FynBus vurderer, om der kan være et passagermæssigt behov for at omlægge regionalrute 825 Middelfart-Brenderup-Bogense, så den kører ad Strib Landevej-Jyllandsvej i stedet for direkte ad Bogensevej. Omvejskørslen ved dette vil være ca meter i hver retning.