Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009 2983 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. november 2009 Dok.id J. nr Internationalt Kontor Supplerende samlenotat om forordning om mærkning af dæk med brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre KOM (2008) 779 Revideret notat Resumé Forslaget omhandler en mærkningsordning for dæk. Målet er at fremme et skift på markedet i retning af brændstofbesparende dæk, dvs. dæk med lav rullemodstand. I mærkningsforslaget gives der standardiserede oplysninger om dækkets brændstofeffektivitet, og om dets vejgreb i vådt føre og dets afgivelse af rullestøj til omgivelserne, således at forbrugere kan foretage et kvalificeret valg. Forslaget blev vedtaget af Rådet den 20. november 2009 og af Europa- Parlamentet den 25. november Dette til trods ønsker det svenske formandskab på Rådsmødet den 7. december 2009 (TTE Energidelen) at orientere om sagen, som er del af en samlet energieffektiviseringspakke. 1. Baggrund og indhold Kommissionens forslag er dateret den 17. november Forslaget er fremsat under henvisning til traktatens artikel 95. Det betyder, at forslaget skal vedtages efter proceduren for fælles beslutningsstagen mellem Rådet og Europa- Parlamentet, jf. artikel 251. Dækkene kan have betydning for en reduktion af vejtransportens energiforbrug og emissioner, da rullemodstanden er ansvarlig for pct. af køretøjernes samlede brændstofforbrug. Med ny teknologi kan rullemodstanden reduceres. Det betyder eksempelvis for personbiler en forskel på op til 10 pct. i brændstofforbrug mellem de bedste og de dårligste dæk. I forslagets konsekvensanalyse er der angivet en potentiel CO2 besparelse, der svarer til mellem 0,2 og 0,5 pct. af hele vejtransportens CO2 udslip i EU. Undersøgelser har vist, at brændstofbesparende dæk er omkostningseffektive, eftersom den højere pris for de bedre dæk opvejes af besparelser gennem deres levetid.

2 Lavere rullemodstand har på markedet for originaludstyr hidtil været og vil fortsat blive drevet af bilproducenterne, hvis incitament for at montere brændstofbesparende dæk på køretøjerne er at reducere de CO2 emissioner, der måles ved typegodkendelser. Med forslaget til forordning om motorkøretøjers generelle sikkerhed, der indeholder minimumskrav til rullemodstand, bliver de dæk, der har den dårligste brændstoføkonomi, forbudt på nye biler. Side 2/8 På markedet for udskiftning, der udgør 78 pct. af markedet, har forbrugere og firmaer ikke adgang til objektive oplysninger om dækkenes rullemodstand, og de kan derfor ikke sammenholde den højere anskaffelsespris med brændstofbesparelsen. Der er påvist potentiale for at opnå bedre vådgreb og rullestøj end de minimumskrav, der er fastsat i lovgivningen om typegodkendelse. Det er derfor i samfundets interesse at søge en optimering af disse to parametre sammen med rullemodstanden. En mærkningsordning for dæk på EU-niveau vil sætte forbrugerne i stand til at træffe et kvalificeret valg, give dækfabrikanterne et incitament til at forbedre deres produkter og være med til at skabe opmærksomhed om spørgsmålet. Direktivforslaget skal ses som en integreret tilgang til at øge energieffektiviteten i sammenhæng med forordningen om typegodkendelse af motorkøretøjers generelle sikkerhed (KOM(2008) 316 endelig), hvori de tekniske minimumskrav og testprocedurer for dæk defineres. Hvor forordningen om minimumskrav er rettet mod udbudssiden, er forslaget om mærkning rettet mod efterspørgselssiden, og skal dermed løfte udviklingen et stykke videre end minimumskravene. For at reducere omkostningerne for branchen og i sidste ende forbrugerne skal testprocedurerne være de samme som i forordningen om motorkøretøjers generelle sikkerhed. Direktivforslaget om mærkning er derfor afhængigt af, at definitioner om minimumkrav og testprocedurer er vedtaget i forordningen om motorkøretøjers generelle sikkerhed. Direktivforslaget stiller krav om, at personbilsdæk (C1) påsættes et mærkat med oplysninger om brændstofeffektivitetsklasse, vådgreb og rullestøj. For varebilsdæk (C2) stilles der i direktivforslaget krav om mærkning med brændstofeffektivitet og rullestøj. Krav om mærkning af lastbilsdæk (C3) med brændstofeffektivitet og rullestøj er omtalt i preamblen og bilagene, men krav om mærkning fremgår ikke af artiklerne.

3 Direktivet indeholder en forpligtigelse for kommissionen om at tilpasse direktivet og indføre krav om vådgreb for varebils- og lastbilsdæk, når harmoniserede prøvningsmetoder af vådgreb foreligger. Side 3/8 2. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor Der er i Danmark ikke regler for dæks rullemodstand, men den indgår i de officielle målinger af, hvor langt personbiler kører på literen, der har indflydelse på registrerings-afgiften. Forslaget vil betyde, at der skal gennemføres en bekendtgørelse om mærkning af dæk i Danmark. 3. Høring Forslaget har været sendt i høring med høringsfrist den 26. januar i EUspecialudvalget for transport samt følgende organisationer: Automobilbranchens Handels- og Industriforening, Bilbranchen, Centralforeningen for Autoreperatører i Danmark, Danmarks Automobilforhandler Forening, De Danske Bilimportører, Fri Danske Lastbilvognmænd, Force Technology, International Transport Danmark, Teknologisk Institut. Applus bilsyn, A- Inspektion Bilsyn, Vestsjællands Bilsyn, Danske Synsvirksomheder, NOAH, Rådet for Større Færdselssikkerhed og Dækbranchen. Følgende havde bemærkninger til forslaget: Forbrugerrådet skriver: Forbrugerrådet kan støtte, at dæk fremover mærkes, således at det bliver nemmere for forbrugerne at tage hensyn til klimaet, når de vælger dæk. Det er positivt, at udseendet på mærkningen er den samme som energimærkningen for biler og hårde hvidevarer. Undersøgelser bekræfter, at forbrugernes kendskab til denne ordning er høj, og at de finder mærket let genkendeligt. Forbrugerrådet skal derfor anbefale, at denne mærkning fastholdes. I øjeblikket diskuteres det eksisterende energimærke, og der er stillet forslag om at ændre dette til et mere forvirrende og kompliceret mærke. EU opfordrer til, at flere forbrugere vælger energibesparende produkter derfor er det vigtigt at holde fast i det velkendte system og ikke forvirre forbrugerne ved at ændre det. En let genkendelig mærkningsordning i alle EU lande vil sikre succes for mærkningen af dæk. For mere information om diskussionen om energimærkningens udformning henvises til Forbrugerrådets høringssvar til Energistyrelsen af 20 maj Forbrugerrådet vil gerne understrege vigtigheden af, at forbrugerne bliver oplyst om selve mærkningen, hvad den betyder, og at der laves en hjemmeside á

4 la så det bliver nemt for forbrugerne at gennemskue ordningen. Der bør ligeledes iværksættes en informationskampagne, hvor ordningen præsenteres. Hos forhandlerne bør der være materiale, der forklarer ordningen, f.eks. via brochurer og plakater. Side 4/8 Som med de hårde hvidevarer er det vigtigt, at der er uvildig kontrol med ordningen. Myndighederne, eller en uafhængig instans udpeget af myndighederne, bør regelmæssigt teste dæk (stikprøver) for at se, om producenterne også lever op til mærkningsordningens krav. Det bør derfor fastsættes i selve direktivet, hvor mange test de enkelte lande skal foretage samt hvor resultaterne af disse tests offentliggøres med fri adgang for forbrugerne. Og så bør indsatsen koordineres, så testningen sker optimalt. Endelig skal Forbrugerrådet opfordre til, at de kriterier der er fastsat til rullemodstand og støj i Svanemærkningsordningen (http://www.ecolabel.dk/producenter/kriterier/kriterieliste/kriteriedetaljer?m aerke=svanen&produktgruppe=66) inddrages i processen, hvis de ikke allerede er det. DI har følgende bemærkninger til forslaget, som er koordineret med International Transport Danmark (ITD): DI er positiv over for forslaget om, Kommissionens initi-ativ til en harmoniseret mærkningsordning af dæk, hvad angår brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre og rullestøj. Det findes positivt, at det er blevet besluttet at medtage C2- og C3-dæk beregnet til vare- og lastbiler i mærkningsordningen, da der her ligger et betydeligt potentiale for brændstofbesparelser. En mærkningsordning vil efter ITD og DI s overbevisning kunne fremme overgangen til og udbredelsen af mere brændstofeffektive dæk, specielt inden for det professionelle transporterhverv. Dette vel at mærke såfremt dækkets anskaffelsespris ikke overstiger de reelle brændstofbesparelser i dækkets forventede levetid. Udgifterne til brændstof udgør med over en tredjedel en tung post i transportvirksomhedernes samlede regnskab. Desuden vil anvendelsen af mere brændstofeffektive dæk være et væsentligt element i bestræbelserne på at imødekomme målsætningerne i EU s klimapakke og dermed nedbringe transporterhvervets CO2-udslip, der i de senere år har udgjort en stigende andel i det samlede europæiske CO2-regnskab. Umiddelbart kan det skabe bekymring, at det foreliggende forslag vil medføre en for ensidig fokusering på at optimere dækkenes brændstofeffektivitet og at dette kommer til at ske på bekostning af andre parametre såsom dækkenes bremseegenskaber, stabilitet og holdbarhed. ITD og DI lægger derfor stor vægt på, at der i mærkningsordningen tages højde for alle relevante parametre og deres indbyrdes påvirkninger, således at der på ingen måde slækkes på dækkenes egenskaber og indflydelse på trafiksikkerheden. En løbende evaluering af mærkningsordningen bør desuden sikre, at ord-

5 ningen, dens valg af parametre, klassificeringskrav og målemetoder ikke overhales af den tekniske udvikling på markedet i øvrigt. Side 5/8 ITD og DI finder det beklageligt, at der med forslaget ikke indgår overvejelser om en harmonisering af testmetoderne for forskellige dæktyper, herunder vinterdæk, sommerdæk mv. Med de foreslåede testmetoder scorer f.eks. vinterdæk lavere i brændstofeffektivitetsklassen uden at der samtidig tages højde for de sikkerhedsaspekter, der knytter sig til sådanne dæk i bestemte situationer. Risikoen er, at brugerne venter uhensigtsmæssigt længe før de skifter over til for årstiden mere egnede dæk, og at trafiksikkerheden herved sættes på spil. Hvad angår selve udformningen af mærket/mærkningen savner ITD og DI en synliggørelse af egenskaberne for C3 dæk. ITD og DI foreslår en direkte markering af brændstofeffektiviteten f.eks. i form af en farvekode eller bogstav - på dæksiden. En synlig markering vil udgøre en vigtig information for transportvirksomheden, chaufføren og værkstedet samt lette en indplacering af dækkets brændstofeffektivitet i forbindelse med inspektion mv. Det er desuden vigtigt, at mærket/mærkningen som minimum suppleres af teknisk materiale/salgsmateriale og webinfo med relevante data og specifikationer. Skal en mærkningsordning blive anerkendt og adopteret af markedet er det vigtigt, at ordningen hurtig bliver alment kendt. ITD og DI finder at gennemførelsen af nationale kampagner suppleret med fiskale incitamenter - vil udgøre et væsentligt element i denne proces. Foreningen vil informere sine medlemmer i det danske transporterhverv om mærkningsordningen. Med indførelsen af en mærkningsordning er det vigtigt også at vurdere nuværende og fremtidige vejbelægninger og deres indflydelse på brændstofforbrug, vejgreb og støj. En ringe og ujævn vejbelægning vil kunne begrænse effekten af selv de mest optimerede dæk markant. Som virkemiddel til at reducere brændstofforbrug og støj kan og bør en mærkningsordning således ikke stå alene. Dansk Transport og Logistik skriver: DTL kan som udgangspunkt støtte forslag, der mindsker emissionerne og reducerer udslippet af CO2. Derfor kan vi støtte forslaget til et EU-direktiv, der kan fremme et skift på markedet i retning mod mere brændstofbesparende dæk og dæk med lav rullemodstand. En forbedring af rullemodstanden må dog ikke medvirke til, at dækkets øvrige egenskaber forringes, herunder bremseevne, friktion, stabilitet og levetid med heraf øgede omkostninger til transporterhvervet. KL skriver: KL kan støtte den foreslåede mærkningsordning. Der også er brug for teknologiske løsninger i indsatsen for at få CO2 udledningen reduceret. KL finder det positivt, at ordningen er udvidet til at dække såvel C1, C2 som C3 dæk, at der inddrages forskellige energiklasser i mærkningen og at trafiksikkerheden også er et kriterium i tildelingen af et mærke. KL finder det oplagt at vedtage sådanne regler på EU niveau.

6 4. Forslagets konsekvenser Side 6/8 Statsfinansielle konsekvenser: Forslaget vil i det omfang, det leder til lavere forbrug, medføre et provenutab i form af tabte brændstofafgifter. Forslaget vil desuden pålægge medlemslandene en kontrolforpligtigelse til at lave stik-prøver med overholdelsen af ordningen. Udgifter til dette forventes at kunne afholdes inden for Transportministeriets ramme. Samfundsøkonomiske konsekvenser: Forslaget skønnes at have positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Sammen med lavere støj vil den forberede brændstofeffektivitet medføre færre eksternaliteter fra vej-trafikken, herunder en årlig reduktion på omkring ton CO2. Administrative konsekvenser: Forslaget vil skabe større gennemskuelighed på markedet for dæk, hvorved forbrugeren kan træffe et mere informeret valg. Derimod vil ordningen medføre øgede administrative omkostninger i virksomhederne, når de skal opfylde kravet om mærkning og information. Endelig vil ordningen muliggøre at mindre etablerede dækmærker bedre kan konkurrere på samme vilkår, hvilket vil øge konkurrencen på området. 5. Nærhedsprincippet Forslagets formål kan ifølge Europa-Kommissionen ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne af følgende årsager: Som det er fremhævet i forbindelse med gennemførelse af direktivet om mærkning af personbiler, er de eksisterende 27 forskellige mærkningsordninger en betydelig belastning for fabrikanterne, da de er nødt til at klassificere deres produkt forskelligt alt efter, hvilket land de sælger det i, og det virker ikke fremmende for et skift på markedet. Forskellige klassificeringer af produkter er med til at skabe forvirring hos forbrugerne og sætter dem ud af stand til at træffe et kvalificeret valg. Desuden har medlemsstaterne, forbrugerorganisationerne og dækbranchen givet udtryk for at de bakker op om en harmoniseret mærkningsordning. Målene med forslaget kan ifølge Europa-Kommissionen bedre nås med en indsats på fællesskabsplan af følgende årsager: En harmoniseret mærkningsordning vil mindske medlemsstaternes og dækbranchens administrative byrder. Den vil forhindre fragmentering af det indre marked og skabe lige vilkår for alle.

7 Forslaget består kun i harmonisering af produktoplysningerne, mens gennemførelsen og overvågningen af markedet er medlemsstaternes ansvar. Side 7/8 Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Regeringen finder på det foreliggende grundlag, at nærhedsprincippet er overholdt, idet en harmoniseret mærkningsordning og dermed tilvejebringelse af muligheden for at vælge brændstofbesparende dæk bedst kan løses på fællesskabsniveau. 6. Regeringens foreløbige generelle holdning Danmark er positivt stemt over for forslaget. Regeringen vil arbejde for, at direktivet træder i kraft i så hurtigt som praktisk muligt. Det vil sige, når forordningen om motorkøretøjers generelle sikkerhed træder i kraft. Regeringen vil arbejde for, at kravene med betydning for trafiksikkerheden (vådgreb) for varebils- og lastbilsdæk indføres hurtigst muligt. Herudover skal kravene til mærkning af lastbilsdæk tydeliggøres i direktivet. Regeringen vil arbejde for at maksimere nytten af forbrugeroplysningen om rullestøj f.eks. ved at rullestøj klassificeres i lighed med rullemodstand og vådgrebsegenskaber. Regeringen vil arbejde for, at forslaget hjemles i traktatens artikel 175 om miljøhensyn, idet sigtet med forslaget er at fremme miljø- og klimahensyn. Endvidere underbygges denne hjemmelspraksis ved at forordningen om bindende CO2 krav for biler, som blev vedtaget i december 2008, ligeledes fik ændret sin hjemmel fra artikel 95 til artikel 175. Endelig vil regeringen arbejde for at begrænse forslagets administrative konsekvenser. Supplerende kan det oplyses, at regeringen i arbejdet under de internationale fora vil støtte en bedre definition af vinterdæk. 7. Generelle forventninger til andre landes holdning Direktivforslaget blev efter ønske fra Europa-Parlamentet genfremsat som forordning i løbet af forhandlingerne, således at retsakten bliver direkte anvendelig.

8 Forslaget blev vedtaget af Rådet den 20. november 2009 og af Europa- Parlamentet den 25. november Det svenske formandskab vil på Rådsmødet den 7. december 2009 (TTE Energidelen) orientere om sagen, som er del af en samlet energieffektiviseringspakke. Side 8/8 Overordnet er de danske prioriteter i høj grad imødekommet. Forordningen træder i kraft pr. 1. november 2012, hvilket er tilfredsstillende fra dansk synspunkt, idet det er samtidig med ikrafttrædelsen af forordningen om motorkøretøjers generelle sikkerhed. Kravene til mærkning af lastbildæk er blevet tydeliggjort i forordningen. En af de danske hovedprioriteter under forhandlingerne om forslaget var, at rullestøj skulle klassificeres i lighed med rullemodstand og vådgrebsegenskaber. Dette er imødekommet. Forslaget blev ikke fremsat med hjemmel i artikel 175, men i artikel Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet har i forbindelse med sin førstebehandling udgivet en draft report den 2. april 2009 udarbejdet af rapporteur Ivo Belet under komite for Industri, Forskningen og Energy. På møde i Energigruppen den 21. april 2009 blev Europa-Parlamentets udtalelser til forslaget præsenteret af Kommissionen. Generelt er Parlamentet enige i kerneelementerne i Kommissionens forslag, men specielt på fire områder ønskede Parlamentet ændringer. For det første ønskede EP, at forslaget fremsættes om en forordning i stedet for et direktiv. For det andet havde EP andre ønsker mht. alternative måder, hvorpå mærkatet skal vises. For det tredje ønskede EP en særlig ordning for snedæk/nordisk vinterdæk og endelig ønskede EP en fremskyndelse af ikrafttrædelsen. Kommissionen har siden meddelt, at forslaget om mærkning af dæk vil blive fremsat som et forordningsforslag. Det kræver dog visse strukturelle ændringer. Kommissionen regner med, at dette kan nås inden sommerferien, og at forordningen fremsættes senest i juli Danmark kan tilslutte sig, at forslaget ændres til et forordningsforslag. 9. Tidligere forelæggelser for Europaudvalget Sagen blev forelagt Folketingets Europaudvalg til forhandlingsoplæg d. 4. juni 2009.

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 378 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 21. maj 2012 REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2012 C(2012) 4641 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 12.7.2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere