Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love"

Transkript

1 Kirkeudvalget L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation ( den 26. april Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.) 1 I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, som ændret ved 2 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og 6 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 29 udgår»fylder 70 år eller«. 2. I overskriften til kapitel 7 ændres»retsassessorer m.v.«til:»andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene«. 3. I 34, stk. 1, ændres»retsassessor«til:»tjenestemandsansat jurist ved domstolene«. 4. I 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 34, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres to steder»justitssekretærer og retsassessorer«til:»andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene«. 6. Efter 43 indsættes:» 43 a. Præster, provster og biskopper afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.«7. I 52, stk. 2, 3. pkt., udgår»fylder 70 år eller i øvrigt«. 2 I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, som ændret ved 3 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, lov nr af 7. december 2005 og 5 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 1, ændres»det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder«til:»udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år«. 2. I 12, stk. 3, 3. pkt., ændres»den pligtige afgangsalder«til:»udgangen af den måned, hvori den pågældende ville være fyldt 70 år«. I lov om pensionering af flyveledere, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 31. juli 1995, foretages følgende ændring: 1. I 2, stk. 1 og 2, ændres»den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed«til:»udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år«. I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, foretages følgende ændring: 1. 29, stk. 2, 1. pkt., ophæves. I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007, foretages følgende ændring: 1. 22, stk. 2, 1. pkt., ophæves I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved 7 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring: 1. 61, stk. 5, 3. pkt., ophæves.

2 I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, foretages følgende ændring: , stk. 7, ophæves. Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 7 og 8. I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 20. juli 2007, foretages følgende ændring: 1. 3, stk. 3, 3. pkt., ophæves Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Tjenestemandslovens 29, som ændret ved denne lovs 1, nr. 1, berører ikke ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden. Stk. 1. Lovens 4-8 gælder ikke for Færøerne. Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, men lovens 6 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger Lovforslagets formål, baggrund og indhold Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget har til formål at ophæve den generelle pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd og visse andre aldersgrænser. Forslaget skal navnlig ses på baggrund af aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden, hvorefter der generelt ikke bør være pligtige aldersgrænser for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ifølge regeringsgrundlaget, Mulighedernes Samfund, fra november 2007 vil regeringen ophæve den pligtige afgangsalder, der gælder i forhold til tjenestemandsloven, således at tjenestemænd ikke afskediges, fordi de fylder 70 år. Lovforslaget indeholder i overensstemmelse hermed forslag om ophævelse af tjenestemandslovens regler om en generel pligtig afgangsalder på 70 år samt konsekvensændringer. Lovforslaget indeholder endvidere efter aftale med de berørte ministerier forslag om ophævelse af aldersgrænserne for synsmænd i lov om hegn, vurderingsmænd i lov om mark- og vejfred, bestyrelsesmedlemmer i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, medlemmer af politiklagenævn samt bestyrelsesmedlemmer i Arbejdsgivernes Elevrefusion. 2. Gældende regler 2.1. Den generelle pligtige afgangsalder for tjenestemænd Efter tjenestemandslovens 29 afskediges tjenestemænd i staten og folkekirken fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år eller opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf. tjenestemandslovens 45. Den nugældende regel stammer fra tjenestemandsreformen i 1969, men også de tidligere love om statens tjenestemænd indeholdt bestemmelser om pligtig afgangsalder. Efter 1919-loven var enhver tjenestemand således forpligtet til at søge sin afsked fra udgangen af den måned, hvori vedkommende fyldte 70 år. Denne bestemmelse gjaldt dog ikke for dommere, for hvem der først i 1933 blev indført en aldersgrænse, jf. nedenfor pkt Der er i dag ikke mulighed for, at ansættelsen kan fortsætte på tjenestemandsvilkår, efter at tjenestemanden er fyldt 70 år. Selv om både ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden måtte ønske, at tjenestemanden skal fortsætte, skal den pågældende således afskediges fra tjenestemandsstillingen fra udgangen af den måned, hvori vedkommende fylder 70 år. Hvis ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden ønsker, at den pågældende skal fortsætte efter det 70. år, må ansættelsesmyndigheden og den pågældende inden for rammerne af reglerne om aflønning af pensionerede indgå en individuel aftale om ansættelse og om vilkårene for ansættelsen. En sådan aftale kan ikke indeholde bestemmelser om fortsat optjening af tjenestemandspension, selv om den pågældende ikke har opnået den højeste pensionsalder på 37 år Særligt om dommere, der er udpeget som dommere i Tjenestemandsretten Formanden for Tjenestemandsretten og dennes stedfortræder udpeges af Højesterets præsident blandt Højesterets dommere. To andre dommere og disses stedfortrædere udpeges af præsidenten for Østre Landsret blandt Østre Landsrets dommere.

3 De dommere, der er udpeget som dommere i Tjenestemandsretten, er tillige dommere i Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, jf. 1, stk. 2, i lov om en kommunal og regional tjenestemandsret. Udpegningen gælder efter tjenestemandslovens 52, stk. 2, 3. pkt., indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år eller i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges. 3. Overvejelser om ændring af reglerne 3.1. Den generelle pligtige afgangsalder for tjenestemænd Der bør som nævnt i velfærdsaftalen fra 2006 generelt ikke være pligtige aldersgrænser for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hverken i lovgivningen eller i overenskomster. Hvornår man skal stoppe på arbejdsmarkedet, skal ikke afgøres af utidssvarende regler. De ansatte bør således ikke tvinges ud af arbejdsmarkedet, fordi de når en bestemt alder, men bør have mulighed for at fortsætte, så længe de har lyst og evne til det. Der er i dag relativt få tjenestemænd, der forbliver ansat, til de når den pligtige afgangsalder på 70 år, men bl.a. i lyset af den generelt stigende levealder bør tjenestemandslovgivningen ikke indeholde barrierer for, at tjenestemænd kan fortsætte, efter at de er fyldt 70 år. Det foreslås derfor at ophæve den generelle pligtige afgangsalder på 70 år i tjenestemandslovens 29. Forslaget omfatter som udgangspunkt alle tjenestemænd i staten og folkekirken, herunder tjenestemænd, der i forbindelse med opgaveomlægninger eller selskabsdannelser har opretholdt deres ansættelsesforhold til staten under tjeneste i forskellige myndigheder, f.eks. kommuner og færøske myndigheder, eller aktieselskaber m.v. (udlånte tjenestemænd). Finansministeriet er rede til med de færøske myndigheder at drøfte eventuelle konkrete problemer, der måtte opstå som følge af, at den generelle pligtige afgangsalder på 70 år ophæves for udlånte tjenestemænd. Finansministeriet vil i den forbindelse være indstillet på at acceptere, at de færøske myndigheder, hvis de måtte ønske det, bringer udlånet til ophør, når en udlånt tjenestemand fylder 70 år. I givet fald vil de danske myndigheder tilbyde den pågældende tjenestemand en anden passende stilling, som vedkommende har pligt til at overtage. Hvis dette ikke er muligt, vil tjenestemanden blive afskediget med pension efter de almindelige regler herom. Forslaget får endvidere direkte betydning bl.a. for tjenestemænd i»den lukkede gruppe«i folkeskolen m.v. For enkelte grupper af tjenestemænd er der dog behov for særlige overvejelser af spørgsmålet om pligtig afgangsalder. Det drejer sig om dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene samt præster, provster og biskopper. På den baggrund er disse grupper ikke omfattet af forslaget om at ophæve den pligtige afgangsalder på 70 år. Der henvises til pkt. 3.2 om dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene og pkt. 3.3 om tjenestemænd i folkekirken. For så vidt angår statens tjenestemænd i Grønland henvises til pkt. 5. Forslaget vil direkte berøre ca tjenestemænd. Den foreslåede ophævelse af tjenestemandslovens pligtige afgangsalder på 70 år vil indebære, at der kan ske ansættelse på tjenestemandsvilkår, selv om den, der ansættes, er fyldt 70 år, og at tjenestemænd kan forblive ansat på tjenestemandsvilkår, selv om de fylder 70 år. Der skal således ikke indgås kollektive eller individuelle aftaler om ophævelse af denne afgangsalder. En ophævelse af den pligtige afgangsalder på 70 år har ikke betydning for tjenestemændenes ret til at søge sig afskediget, og de vil i forhold til retten til pension være stillet på samme måde som hidtil, hvis de vælger at søge sig afskediget ved det fyldte 70. år. Der er således efter Finansministeriets opfattelse ikke noget tjenestemandsretligt til hinder for at ophæve den pligtige afgangsalder på 70 år. Tjenestemænd, der ansættes eller fortsætter efter det fyldte 70. år, vil være omfattet af tjenestemandslovgivningen og herunder optjene pensionsalder, indtil de opnår den højeste pensionsalder på 37 år. Ansættelsesforholdet fortsætter, indtil tjenestemanden afskediges efter ansøgning eller uden ansøgning. Saglige grunde til uansøgt afsked kan på samme måde som for tjenestemænd under 70 år f.eks. være sygdom eller uegnethed. Alder vil derimod ikke længere være en saglig afskedsgrund, medmindre der i lovgivningen er fastsat en aldersgrænse, eller der er aftalt en pligtig afgangsalder. Ophævelsen af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år berører ikke ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden. En tjenestemand, der før lovens ikrafttræden er afskediget ansøgt eller uansøgt på grund af den nuværende generelle afgangsalder på 70 år, fratræder således på det fastsatte fratrædelsestidspunkt, også selv om tjenestemanden først fylder 70 år efter lovens ikrafttræden. Der vil dog ikke være noget til hinder for, at ansættelsesmyndigheden kan trække afskedigelsen tilbage, hvis ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden er enige om, at ansættelsesforholdet skal fortsætte. Ansættelsesforholdet fortsætter i givet fald uændret på tjenestemandsvilkår Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene Grundlovens 64 om dommernes uafhængighed har følgende ordlyd:» 64. Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven. De kan ikke afsættes uden ved dom, ej heller forflyttes mod deres ønske, uden for de tilfælde, hvor en omordning af domstolene finder sted. Dog kan den dommer, der har fyldt sit 65. år, afskediges, men uden tab af indtægter indtil det tidspunkt, til hvilket han skulle være afskediget på grund af alder.«når det i bestemmelsen fastslås, at administrativ afskedigelse af en dommer, som er fyldt 65 år, skal ske uden tab af indtægter, skyldes det, at der af hensyn til dommernes uafhængighed ikke skal være mulighed for fra administrationens (regeringens) side at lægge økonomisk pres på en dommer. Ordene»indtil det tidspunkt, til hvilket han skulle være afskediget på grund af alder«blev indføjet i grundlovens 64 ved grundlovsrevisionen i 1953, efter at lovgivningsmagten i 1933 havde valgt i tjenestemandsloven at indsætte en fast aldersgrænse på 70 år for dommere. Indtil da havde der ikke været nogen aldersgrænse for dommere.

4 Efter regeringens opfattelse vil bestemmelsen i grundlovens 64, 3. punktum, 2. led, uanset sin ordlyd næppe være til hinder for, at den afgangsalder på 70 år for dommere, som i dag er fastsat i tjenestemandsloven, ophæves, uden at der samtidig fastsættes en anden aldersgrænse. Det skyldes, at formålet med at indføre reglen i grundlovens 64, 3. punktum, 2. led, næppe kan antages at have været at fastslå som en bindende forudsætning, at der i lovgivningen skal være fastsat regler om tvungen afskedigelse af dommere på grund af alder. Det bemærkes herved, at baggrunden for, at de nævnte ord blev indføjet i bestemmelsen ved grundlovsrevisionen i 1953, synes at have været et ønske om, at det økonomiske privilegium for dommere, som afskediges administrativt, ikke i en situation, hvor lovgivningsmagten havde valgt at indføre en fast aldersgrænse for dommere, udstrækkes ud over det tidspunkt, hvor vedkommende under alle omstændigheder skulle have været afskediget. I denne situation, hvor der i lovgivningen var blevet indført en fast aldersgrænse, kan hensynet til at forhindre enhver risiko for at lægge økonomisk pres på en dommer således ikke begrunde, at det økonomiske privilegium udstrækkes til tiden efter, at vedkommende dommer under alle omstændigheder skulle være fratrådt på grund af alder. Uanset at en eventuel ophævelse af aldersgrænsen for dommere ikke ses at rejse spørgsmål i forhold til grundloven, er det regeringens opfattelse, at en sådan ophævelse i forhold til dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene forudsætter særlige overvejelser. I disse overvejelser må indgå, at der med henblik på at sikre domstolenes uafhængighed gælder særlige regler for adgangen til at afskedige dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene. Det må også indgå i overvejelserne, at en ordning, hvor der ikke gælder en fast aldersgrænse for dommere, i givet fald ville indebære, at en dommer, som afskediges administrativt på grund af alderssvækkelse, ville have ret til at oppebære fuld løn resten af sin levetid, jf. ovenfor om grundlovens 64. På den anførte baggrund er dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene ikke omfattet af forslaget om at ophæve den gældende 70-års-grænse. En stillingtagen på dette område bør således afvente, at Finansministeriet og Justitsministeriet sammen med domstolene og Domstolsstyrelsen har overvejet de særlige spørgsmål, som en eventuel ophævelse af den gældende aldersgrænse for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene kan give anledning til. Disse overvejelser afsluttes inden udgangen af april 2008 med henblik på eventuelt at fremsætte ændringsforslag inden 3. behandlingen. Det forhold, at lovforslagets ophævelse af aldersgrænsen på 70 år ikke omfatter dommere, indebærer, at en person heller ikke kan fortsætte som f.eks. medlem af et råd eller nævn efter sit fyldte 70. år i de tilfælde, hvor der i lovgivningen stilles krav om, at den pågældende skal være dommer eller opfylde betingelserne herfor Tjenestemænd i folkekirken Spørgsmålet om pligtig afgangsalder for tjenestemandsansatte præster, provster og biskopper forudsætter særlige overvejelser under hensyntagen til de særlige forhold for disse stillinger. I disse overvejelser må bl.a. indgå, at spørgsmålet om afgangsalder har væsentlig betydning for udøvelsen af den ret til at vælge præster og biskopper, der efter lovgivningen tilkommer folkekirkens demokratiske organer (kaldsretten). Præster vælges således som alt overvejende hovedregel af pastoratets menighedsråd, mens biskopper vælges af stiftets menighedsrådsmedlemmer. Præster ansættes herefter af kirkeministeren, mens provster og biskopper er kongeligt udnævnte. På den anførte baggrund er præster, provster og biskopper ikke omfattet af forslaget om at ophæve den gældende 70-årsgrænse. En stillingtagen til, hvordan den pligtige afgangsalder for præster, provster og biskopper kan ophæves eller ændres, bør således afvente, at Kirkeministeriet sammen med folkekirkens interessenter har overvejet de særlige spørgsmål for disse stillinger. Disse overvejelser vil ske samtidig med overvejelserne om ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål. For kirke- og kirkegårdsfunktionærer gør hensynet til kaldsretten sig derimod ikke gældende. Det vil derfor være ubetænkeligt at lade den foreslåede ophævelse af den pligtige afgangsalder på 70 år gælde umiddelbart for disse grupper Dommere, der er udpeget som dommere i Tjenestemandsretten Efter tjenestemandslovens 52, stk. 2, 3. pkt., gælder udpegningen af højesteretsdommere og landsdommere til hvervet som dommer i Tjenestemandsretten indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Efter Finansministeriets opfattelse er reglen overflødig, da det samtidig fremgår af bestemmelsen, at dommeres udpegning som dommer i Tjenestemandsretten gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges. Det foreslås derfor, at denne 70-års-regel ophæves. Dermed vil udpegningen som dommer i Tjenestemandsretten som hidtil altid ophøre samtidig med, at den pågældende ophører med at være højesteretsdommer henholdsvis landsdommer, uanset årsagen hertil. Forslaget vil få tilsvarende virkning for Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, da de dommere, der er udpeget som dommere i Tjenestemandsretten, tillige er dommere i Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret. Beskæftigelsesministeriet overvejer at søge den tilsvarende bestemmelse i 4, stk. 1, i lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter ændret Aldersgrænser i den øvrige lovgivning Efter aftale med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri foreslås det at ophæve de gældende 70-års-grænser for synsmænd efter hegnsloven og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven, jf. lovforslagets 4 og 5. Endvidere foreslås det efter aftale med Beskæftigelsesministeriet at ophæve den gældende 67-års-grænse for udpegning til bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, jf. lovforslagets 6. Efter aftale med Justitsministeriet foreslås det endvidere at ophæve den gældende 70-års-grænse for medlemmer af politiklagenævn, jf. lovforslagets 7.

5 Endelig forslås det efter aftale med Undervisningsministeriet at ophæve den gældende 67-års-grænse for udpegningen til bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovforslagets 8. I øvrigt vil de berørte ministerier stille forslag om ophævelse af forskellige andre pligtige afgangsaldre og aldersgrænser i forbindelse med revision af lovgivning inden for deres ressortområder. Det forudsættes, at de berørte ministerier foretager tilsvarende ændringer i bestemmelser om pligtig afgangsalder i ansættelsesbekendtgørelser m.v. for tjenestemandslignende ansatte. Det gælder f.eks. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007 om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse og kostafdelinger Aftalte afgangsaldre Forslaget berører ikke finansministerens og centralorganisationernes adgang til inden for rammerne af lovgivningen om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. at indgå aftaler om pligtig afgangsalder, herunder ændre og ophæve allerede indgåede aftaler, jf. tjenestemandslovens 45. Aftaler om en lavere pligtig afgangsalder end 70 år er bl.a. indgået for visse tjenestemænd i politiet (63 år), forsvaret (60 år) og kriminalforsorgen (63 år). Det drejer sig om i alt ca tjenestemænd. Det fremgår af velfærdsaftalen, at regeringen vil forhandle med de berørte tjenestemandsorganisationer om at løfte de aftalte pligtige afgangsaldre i bl.a. politiet, forsvaret og kriminalforsorgen. Finansministeriet har i overensstemmelse hermed fremsat forslag herom i forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2008, men der er ikke opnået enighed. De igangværende forhandlinger mellem Finansministeriet og de berørte tjenestemandsorganisationer om at sikre mulighed for at fravige de aftalte pligtige afgangsaldre i individuelle tilfælde fortsættes ligeledes som nævnt i velfærdsaftalen. 4. Konsekvensændringer i tjenestemandspensionsloven Den foreslåede ophævelse af den pligtige afgangsalder på 70 år nødvendiggør en ændret formulering af tjenestemandspensionslovens bestemmelser om beregning af kvalificeret svagelighedspension og ægtefællepension. En tjenestemand, hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til kvalificeret svagelighedspension. Den kvalificerede svagelighedspension fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil»det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder«, jf. tjenestemandspensionslovens 7, stk. 1. Denne bestemmelse indebærer, at tjenestemandspensionen beregnes efter den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved fratræden ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Ægtefællepension beregnes efter den af tjenestemanden optjente pensionsalder, dog mindst efter 15 års pensionsalder. Ægtefællepensionen efter en tjenestemand, der oppebar kvalificeret svagelighedspension, beregnes efter den optjente pensionsalder med tillæg af perioden, hvori afdøde oppebar kvalificeret svagelighedspension. Ægtefællepensionen kan dog ikke i noget tilfælde beregnes efter en pensionsalder, der overstiger den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved»den pligtige afgangsalder«, jf. tjenestemandspensionslovens 12, stk. 3, 3. pkt. Også i denne bestemmelse er der tale om beregning efter den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved fratræden ved udgangen af den måned, hvori den pågældende ville være fyldt 70 år. Det foreslås derfor at ændre tjenestemandspensionslovens 7, stk. 1, og 12, stk. 3, 3. pkt., således at den gældende retstilstand opretholdes. 5. Konsekvenser for andre grupper af ansatte Forslaget om at ophæve den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd har direkte betydning for de lærere m.v., der i forbindelse med overførslen af folkeskolen og en række undervisningsområder til kommunerne og amtskommunerne i 1993 blev omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (»den lukkede gruppe«), jf. 2 i lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (lovbekendtgørelse nr. 679 af 17. september 1998 med senere ændringer). Forslaget har endvidere direkte betydning for tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til visse selvejende institutioner, jf. 13 i lov nr. 590 af 24. juni 2005 og CVU-lovens 26, stk. 4, som affattet ved 1, nr. 3, i lov nr. 591 af 24. juni Det forudsættes, at der foretages ændringer i bestemmelser om pligtig afgangsalder for kommunale og regionale tjenestemænd svarende til de ændringer, der ved loven gennemføres for tjenestemænd i staten. Finansministeriet har i forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2008 på det statslige område fremsat forslag om, at aldersgrænsen i de kollektive overenskomsters dækningsområde ophæves, og der er opnået enighed herom. Lovforslaget omfatter ikke statens tjenestemænd i Grønland. Efter 29 i lov om statens tjenestemænd i Grønland afskediges tjenestemænd i Grønland fra udgangen af den måned, hvori de fylder 65 år eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale. En tilsvarende afgangsalder er fastsat i landstingslovgivningen om Grønlands hjemmestyres og de grønlandske kommuners tjenestemænd. En stillingtagen til, om den pligtige afgangsalder for statens tjenestemænd i Grønland bør ophæves, bør afvente, at Finansministeriet har drøftet spørgsmålet med hjemmestyret. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes ikke at indebære økonomiske eller administrative konsekvenser af betydning for staten, kommunerne og regionerne. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

6 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 10. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 11. Høring m.v. Lovforslaget har været i høring hos Domstolsstyrelsen, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Offentligt Ansattes Organisationer, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, Akademikernes Centralorganisation, Grønlands hjemmestyre, Færøernes landsstyre, Advokatrådet, KL, Danske Regioner, Kommunernes Lønningsnævn, Regionernes Lønningsog Takstnævn, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Lovforslaget har i henhold til tjenestemandslovens 48 været forhandlet med tjenestemændenes centralorganisationer. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ Mindre udgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Negative konsekvenser/ merudgifter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 (lov om tjenestemænd) Efter tjenestemandslovens 29 afskediges tjenestemænd fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år eller opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf. tjenestemandslovens 45. Det foreslås at ophæve den generelle pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd. Forslaget indebærer, at der kan ske ansættelse på tjenestemandsvilkår, selv om den, der ansættes, er fyldt 70 år, og at tjenestemænd kan forblive ansat på tjenestemandsvilkår, selv om de fylder 70 år. Ansættelsesforholdet fortsætter således, efter at tjenestemanden er fyldt 70 år, indtil tjenestemanden afskediges efter ansøgning eller uden ansøgning. Saglige grunde til uansøgt afsked kan f.eks. være sygdom eller uegnethed. Alder vil derimod ikke længere være en saglig afskedsgrund, medmindre der er i lovgivningen er fastsat en aldersgrænse, eller der er aftalt en pligtig afgangsalder. Tjenestemænd, der ansættes eller fortsætter efter det fyldte 70. år, vil være omfattet af tjenestemandslovgivningen og herunder optjene pensionsalder, hvis de ikke har opnået den højeste pensionsalder på 37 år. Den foreslåede bestemmelse omfatter ikke dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene samt præster, provster og biskopper, jf. forslaget til 1, nr. 4 og 6 (tjenestemandslovens 34, stk. 2, og 43 a). Til nr. 2 Der er tale om en redaktionel ændring. Til nr. 3 Efter tjenestemandslovens 34, stk. 1, kan ansættelse som dommer og retsassessor kun ske som varig ansættelse. Det foreslås, at alle tjenestemandsansatte jurister ved domstolene omfattes af denne regel. Bestemmelsen vil således også omfatte ansatte i stillinger som f.eks. administrationschef ved de overordnede domstole, der normalt har judicielle opgaver. Til nr. 4

7 Den foreslåede bestemmelse, der indsættes i tjenestemandslovens kapitel 7 om særbestemmelser for dommere og retsassessorer m.v., opretholder den hidtidige pligtige afgangsalder på 70 år for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene, jf. pkt. 3.2 i de almindelige bemærkninger. Det er ikke fundet nødvendigt at opretholde henvisningen i tjenestemandslovens 29 til aldersgrænser, der er foreskrevet efter den øvrige lovgivning for vedkommende stilling, idet der ikke er foreskrevet sådanne aldersgrænser for dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene. Det er heller ikke nødvendigt at opretholde den gældende henvisning til aftalte afgangsaldre, idet det ikke er aktuelt at indgå sådanne aftaler for disse grupper. Til nr. 5 Efter tjenestemandslovens 34, stk. 3, gælder en række af tjenestemandslovens bestemmelser ikke eller ikke fuldt ud for justitssekretærer og retsassessorer. Det drejer sig om bestemmelserne i 12, stk. 2 og 3, om stillingsforandring, om suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål samt 53, stk. 1, nr. 2, og stk. 4, 54 og 54 a, stk. 2, om Tjenestemandsrettens kompetence. Bestemmelserne i 28 og 31 om afsked gælder kun for justitssekretærer og retsassessorer, når disse kan afskediges administrativt uden ansøgning. Det foreslås, at alle tjenestemandsansatte jurister ved domstolene, bortset fra dommere, omfattes af undtagelsesbestemmelserne i 34, stk. 3, der efter forslaget bliver 34, stk. 4. Stillingsbetegnelsen justitssekretær er ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform) afskaffet med virkning fra 1. januar Personer, der er udnævnt til justitssekretær før 1. januar 2007, har bevaret denne stillingsbetegnelse, jf. bemærkningerne til retsplejelovsændringen (Folketingstidende , tillæg A, side 5137), og tjenestemandslovens 34, stk. 3, der bliver stk. 4, finder fortsat anvendelse for disse. Til nr. 6 Den foreslåede bestemmelse, der indsættes i tjenestemandslovens kapitel 9 om særbestemmelser for folkekirkens tjenestemænd, opretholder den hidtidige pligtige afgangsalder på 70 år for præster, provster og biskopper, jf. pkt. 3.3 i de almindelige bemærkninger. Det er ikke fundet nødvendigt at opretholde henvisningen i tjenestemandslovens 29 til aldersgrænser, der er foreskrevet efter den øvrige lovgivning for vedkommende stilling, idet der ikke er foreskrevet sådanne aldersgrænser for præster, provster og biskopper. Det er heller ikke nødvendigt at opretholde den gældende henvisning til aftalte afgangsaldre, idet det ikke er aktuelt at indgå sådanne aftaler for disse grupper. Til nr. 7 Det foreslås at ophæve den særlige regel i tjenestemandslovens 52, stk. 2, 3. pkt., hvorefter udpegningen af højesteretsdommere og landsdommere til hvervet som dommer i Tjenestemandsretten gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Efter Finansministeriets opfattelse er bestemmelsen overflødig, da det samtidig fremgår af bestemmelsen, at dommeres udpegning som dommer i Tjenestemandsretten gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges. Dermed vil udpegningen som dommer i Tjenestemandsretten som hidtil altid ophøre samtidig med, at den pågældende ophører med at være højesteretsdommer henholdsvis landsdommer, uanset årsagen hertil. Til nr. 1 og 2 Til 2 (lov om tjenestemandspension) De foreslåede bestemmelser indeholder ændringer i tjenestemandspensionslovens bestemmelser om beregning af kvalificeret svagelighedspension og ægtefællepension som konsekvens af den foreslåede ophævelse af den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd. En tjenestemand, hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til kvalificeret svagelighedspension. Den kvalificerede svagelighedspension fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil»det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder«, jf. tjenestemandspensionslovens 7, stk. 1. Denne bestemmelse indebærer, at tjenestemandspensionen beregnes efter den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved fratræden ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Ægtefællepension beregnes efter den af tjenestemanden optjente pensionsalder, dog mindst efter 15 års pensionsalder. Ægtefællepensionen efter en tjenestemand, der oppebar kvalificeret svagelighedspension, beregnes efter den optjente pensionsalder med tillæg af perioden, hvori afdøde oppebar kvalificeret svagelighedspension. Ægtefællepensionen kan dog ikke i noget tilfælde beregnes efter en pensionsalder, der overstiger den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved»den pligtige afgangsalder«, jf. tjenestemandspensionslovens 12, stk. 3, 3. pkt. Også i denne bestemmelse er der tale om beregning efter den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved fratræden ved udgangen af den måned, hvori den pågældende ville være fyldt 70 år. Det foreslås derfor at ændre tjenestemandspensionslovens 7, stk. 1, og 12, stk. 3, 3. pkt., således at den gældende retstilstand opretholdes. Til 3 Til nr. 1 (lov om pensionering af flyveledere)

8 Den foreslåede bestemmelse indeholder ændringer i lov om pensionering af flyveledere som konsekvens af den foreslåede ophævelse af den pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd. Efter 2, stk. 1, i lov om pensionering af flyveledere forhøjes pensionsalderen med indtil 7 år for flyveledere, der afskediges som følge af, at de har nået den for stillingen fastsatte (aftalte) aldersgrænse, dog højst indtil den pensionsalder, som tjenestemanden ville have opnået, hvis tjenesten var blevet fortsat indtil»den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed«. Tilsvarende gælder lovens 2, stk. 2. Pensionsalderen kan således ikke overstige den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået, hvis tjenesten var blevet fortsat indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Det foreslås derfor at ændre de to bestemmelser, således at den gældende retstilstand opretholdes. Til nr. 1 Til 4 (lov om hegn) Hegnslovens 29, stk. 2, 1. pkt., indeholder en aldersgrænse på 70 år for beskikkelse af synsmænd. Det foreslås, at der samtidig med ophævelse af aldersgrænsen på 70 år for tjenestemænd sker ophævelse af denne bestemmelse. Til nr. 1 Til 5 (lov om mark- og vejfred) Mark- og vejfredslovens 22, stk. 2, 1. pkt., indeholder en aldersgrænse på 70 år for beskikkelse af vurderingsmænd. Det foreslås, at der samtidig med ophævelse af aldersgrænsen på 70 år for tjenestemænd sker ophævelse af denne bestemmelse. Til nr. 1 Til 6 (lov om arbejdsskadesikring) Det foreslås at ophæve reglen i arbejdsskadelovens 61, stk. 5, 3. pkt., om, at ingen kan udpeges til bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring efter det fyldte 67. år. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring ledes af en direktør og af en bestyrelse, der består af en formand og 20 andre medlemmer. De 20 medlemmer af bestyrelsen udpeges af arbejdsmarkedets parter. Formanden må ikke have tilknytning til en arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 4 år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Til nr. 1 Til 7 (retsplejeloven) Det foreslås, at 70-års-aldersgrænsen i retsplejelovens 1021, stk. 7, for medlemmer af politiklagenævn ophæves. Til 8 (lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion) Bestemmelsen i 3, stk. 3, 3. pkt., i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion om, at ingen kan udpeges til bestyrelsen for Arbejdsgivernes Elevrefusion efter det fyldte 67. år, foreslås ophævet som følge af forslaget om ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd. Til 9 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. I stk. 2 foreslås det, at ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden, ikke berøres af ophævelsen af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år. Den foreslåede bestemmelse indebærer, at en tjenestemand, der før lovens ikrafttræden er afskediget ansøgt eller uansøgt på grund af den nuværende generelle pligtige afgangsalder på 70 år, fratræder på det fastsatte fratrædelsestidspunkt, også selv om tjenestemanden først fylder 70 år efter lovens ikrafttræden. Der vil dog ikke være noget til hinder for, at ansættelsesmyndigheden kan trække afskedigelsen tilbage, hvis ansættelsesmyndigheden og tjenestemanden er enige om, at ansættelsesforholdet skal fortsætte. Ansættelsesforholdet fortsætter i givet fald uændret på tjenestemandsvilkår. Til 10 Det foreslås i stk. 1, at lovens 4-8 ikke skal gælde for Færøerne. Denne lovtekniske løsning er valgt for at imødekomme et ønske fra Færøernes landsstyre om at præcisere lovens territoriale udstrækning.

9 Det foreslås i stk. 2, at loven ikke skal gælde for Grønland, men at lovens 6, der ændrer lov om arbejdsskadesikring, ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, som ændret ved 2 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og 6 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: Lov om tjenestemænd 29. Tjenestemænd afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år eller opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som er fastsat ved aftale, jf. 45. Kapitel 7 Særbestemmelse om dommere og retsassessorer m.v. 34. Ansættelse som dommer og retsassessor kan kun ske som varig ansættelse. Stk. 2. Bestemmelserne i 8, 11-13, 19-25, 53, stk. 1, nr. 2, og stk. 4, 54 og 54 a, stk. 2, gælder ikke for dommere. Bestemmelserne i 28 og 31 gælder kun for dommere, når disse kan afskediges administrativt uden ansøgning. Stk. 3. Bestemmelserne i 12, stk. 2 og 3, 19-25, 53, stk. 1, nr. 2, og stk. 4, 54 og 54 a, stk. 2, gælder ikke for justitssekretærer og retsassessorer. Bestemmelserne i 28 og 31 gælder kun for justitssekretærer og retsassessorer, når disse kan afskediges administrativt uden ansøgning. 1. I 29 udgår»fylder 70 år eller«. 2. I overskriften til kapitel 7 ændres»retsassessorer m.v.«til:»andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene«. 3. I 34, stk. 1, ændres»retsassessor«til:»tjenestemandsansat jurist ved domstolene«. 4. I 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Dommere og andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.«stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og I 34, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres to steder»justitssekretærer og retsassessorer«til:»andre tjenestemandsansatte jurister ved domstolene«. 6. Efter 43 indsættes:» 43 a. Præster, provster og biskopper afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år.«52. Tjenestemandsretten, der nedsættes af finansministeren, består af en formand og en stedfortræder for denne og 10 andre dommere og stedfortrædere for disse. Til retten knyttes en sekretær. Stk. 2. Formanden og dennes stedfortræder udpeges af Højesterets præsident blandt Højesterets dommere. To dommere og stedfortrædere for disse udpeges af præsidenten for Østre Landsret blandt rettens dommere. Udpegningen gælder indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år eller i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at kunne udpeges. Stk I 52, stk. 2, 3. pkt., udgår»fylder 70 år eller i øvrigt«. 2 I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse

10 Lov om tjenestemandspension nr. 230 af 19. marts 2004, som ændret ved 3 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, lov nr af 7. december 2005 og 5 i lov nr af 20. december 2006, foretages følgende ændringer: 7. En tjenestemand, der er under 60 år, og hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder. Stk Stk. 3. Ægtefællepension beregnes efter den af tjenestemanden optjente pensionsalder, dog mindst efter 15 års pensionsalder. Ægtefællepension efter en egenpensionist, som ved sin død oppebar pension efter 7, beregnes efter den optjente pensionsalder med tillæg af perioden, hvori afdøde oppebar pension efter 7. Ægtefællepensionen kan dog ikke i noget tilfælde beregnes efter en pensionsalder, der overstiger den pensionsalder, som tjenestemanden kunne have opnået ved den pligtige afgangsalder. Stk I 7, stk. 1, ændres»det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder«til:»udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år«. 2. I 12, stk. 3, 3. pkt., ændres»den pligtige afgangsalder«til:»udgangen af den måned, hvori den pågældende ville være fyldt 70 år«. 3 I lov om pensionering af flyveledere, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 31. juli 1995, foretages følgende ændring: Lov om pensionering af flyveledere 2. For flyveledere, der afskediges som følge af, at de har nået den for stillingen fastsatte aldersgrænse, forhøjes pensionsalderen efter lov om tjenestemandspension med indtil 7 år, dog højst indtil den pensionsalder, som tjenestemanden ville have opnået, hvis tjenesten var blevet fortsat indtil den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed. Stk. 2. Pensioner for de før 1. april 1979 ansatte flyveledere, der afskediges efter at have nået den for deres stilling fastsatte aldersgrænse, kan dog beregnes på grundlag af den optjente pensionsalder, forøget med et dertil svarende antal 30.-dele af forskellen op til den pensionsalder, der ville blive lagt til grund ved pensionsberegning, såfremt tjenesten var blevet fortsat indtil den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed. 1. I 2, stk. 1 og 2, ændres»den aldersgrænse, der er fastsat som afgangsalder for tjenestemænd i almindelighed«til:»udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år«. 4 I lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, foretages følgende ændring: Lov om hegn Stk. 2., der har opnået en alder af 70 år, kan beskikkes til synsmand., der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som synsmand. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Om i øvrigt nogen har gyldig grund til at fordre sig fritaget for hvervet, afgøres af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri , stk. 2, 1. pkt., ophæves.

11 5 I lov om mark- og vejfred, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007, foretages følgende ændring: Lov om mark- og vejfred Stk. 2., der har opnået en alder af 70 år, kan beskikkes til vurderingsmand., der har opnået en alder af 60 år, er forpligtet til at modtage beskikkelse som vurderingsmand. Den, der har fungeret som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Om i øvrigt nogen har gyldig grund til at begære sig fritaget for hvervet, afgøres af kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse kan indbringes for Landbrugsministeriet , stk. 2, 1. pkt., ophæves. 6 I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret senest ved 7 i lov nr. 577 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring: Lov om arbejdsskadesikring Stk. 5. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 67. år. Et medlem af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af Erhvervssygdomsudvalget, jf. 9. Stk Retsplejeloven Stk. 1. Politiklagenævn består af en advokat som formand og to lægmænd, der udpeges af justitsministeren for et tidsrum af 4 år regnet fra en 1. januar. Genudpegning kan finde sted én gang. --- Stk. 7. En person, der inden for det i stk. 1, 1. pkt., nævnte tidsrum fylder 70 år, kan ikke udpeges som medlem. Stk , stk. 5, 3. pkt., ophæves. 7 I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, foretages følgende ændring: , stk. 7, ophæves. Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 7 og 8. Lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Stk. 3. Bestyrelsens formand og øvrige medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 67. år. Stk I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 20. juli 2007, foretages følgende ændring: 1. 3, stk. 3, 3. pkt., ophæves. 9 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Stk. 2. Tjenestemandslovens 29, som ændret ved denne lovs 1, nr. 1, berører ikke ansøgte eller uansøgte afskedigelser, der er foretaget før lovens ikrafttræden. 10 Stk. 1. Lovens 4-8 gælder ikke for Færøerne. Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, men lovens 6 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland

12 med de ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller.

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller. FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige

Læs mere

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-30-1 Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

U D T A L E L S E DEN PLIGTIGE AFGANGSALDER FOR DOMMERE OG ANDRE TJENESTEMANDSANSATTE JURISTER VED DOMSTOLENE

U D T A L E L S E DEN PLIGTIGE AFGANGSALDER FOR DOMMERE OG ANDRE TJENESTEMANDSANSATTE JURISTER VED DOMSTOLENE Udvalget om pligtig afgangsalder for dommere mv. Dato: 9. januar 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2011-0970-0002 Dok.: 1024866 U D T A L E L S E OM DEN PLIGTIGE

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Lovforslag nr. L 126 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Udvidet mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 864 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Min. for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62456/13 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Øvre aldersgrænser i erhverv berettiget ulige behandling

Øvre aldersgrænser i erhverv berettiget ulige behandling Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt N O T A T Øvre aldersgrænser i erhverv berettiget ulige behandling på grund af alder 24-04-2014 Sagsnr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 59 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015 2015-27 Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering 8. juni 2015 Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) Lovudkast til lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (bortfald af borgernes anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald) 1 I lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, jf. lov nr. 225 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken FINANSMINISTERIET Cirkulære om Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken 2000 1 Cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken (Til ministerier og styrelser

Læs mere

Danmarks Radio afskedigede med udgangen af april 2008 en musiker i Radiosymfoniorkestret

Danmarks Radio afskedigede med udgangen af april 2008 en musiker i Radiosymfoniorkestret 2009 8-1 Afskedigelse fra Danmarks Radio på grund af alder Danmarks Radio afskedigede med udgangen af april 2008 en musiker i Radiosymfoniorkestret på grund af alder. Afskedigelsen skete efter et tjenestemandsreglement

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Forsvarets civile faglærere

Forsvarets civile faglærere Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 032-15 PKAT nr. 645 J.nr. 2014-1513-0162 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Ressortomlægninger 2015

Ressortomlægninger 2015 Ressortomlægninger 2015 Informationsmøde ansættelsesretlige forhold 1. 1 Delingsaftaler mv. 2 TIDSPLAN FOR DELINGSAFTALER MV. Udarbejdelse af delingsaftaler igangsættelse snarest muligt Mandag den 10.

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN

2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN 2013-2015 TILLIDS REPRÆSEN TANT AFTALEN INDHOLDSFORTEGNELSE Cirkulære Generelle bemærkninger...03 Ikrafttræden...04 Aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. 1. Aftalens dækningsområde...05 2. Valg

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi 2008/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin. Fremsat den 13. november 2008 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd

Cirkulære om. Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd Cirkulære om Ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. 2003 1 Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006)

SORTBOG (Lov nr. 359 af 26. april 2006) "SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006) Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) Lovforslag nr. L 153 (Folketingsåret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr.

Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. Ægteskabsloven Lovbekendtgørelse 2012-11-12 nr. 1052 om ægteskabs indgåelse og opløsning, som ændret ved lov nr. 622 af 2013-06-12 og lov nr. 647 af 2013-06-12 Kap. 1. Lovens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere