Lederforeningens arbejdsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederforeningens arbejdsprogram"

Transkript

1 Dagsordenens pkt. 5 a: Forslag om Arbejdsprogram for Lederforeningen Forslagsstiller: Lederforeningens bestyrelse Lederforeningens arbejdsprogram Indledning Arbejdsprogrammet for Lederforeningen i BUPL sætter retning for Lederforeningens arbejde med fire politisk udvalgte indsatsområder, som er vedtaget på Lederforeningens landsmøde den 7. marts De politiske indsatsområder sætter retning både for det nationale og lokale lederpolitiske arbejde og beskriver prioriterede lederpolitiske områder. Områderne er helt centrale for ledermedlemmerne, og derfor skal Lederforeningen arbejde for at påvirke udviklingen i den rigtige retning og sætte synlige politiske aftryk, der gavner ledermedlemmerne. Det vil kræve koordineret politisk handling både nationalt og lokalt De fire politiske indsatsområder er 1: Styrket pædagogfaglig ledelse på 0-18 års området Der skal være pædagogfaglig ledelse i dagtilbud og på skoler, fritids- og klubområdet. De pædagogfaglige ledere skal have passende rammer og ledelsesrum, være tæt på forvaltning og chefer og i regelmæssig dialog med politikere. 2. Styrket faglig ledelse gennem meningsfuld styring Der skal udøves faglig ledelse tæt på medarbejderne. Faglig ledelse tæt på den pædagogiske praksis varetages af ledere som har et formelt ledelsesansvar og ledelsesspænd tilpasset kerneopgaven. Styringen skal understøtte kerneopgaven og bygge på ledernes viden og indflydelse Ledernes løn og arbejdsvilkår skal forbedres Ledernes løn skal afspejle den stigende kompleksitet i ledergerningen, og der skal være sammenlignelig løn for lederstillinger, både inden for eget sektorområde og mellem sektorområder. Ledernes psykiske arbejdsmiljø skal prioriteres højere af kommunerne og øvrige arbejdsgivere. 32

2 Lederforeningen i BUPL er synlig og har indflydelse Lederforeningen og LTR skal være synlig og relevant både for de pædagogfaglige ledere og for arbejdsgiverne og øve indflydelse de steder, der har betydning for ledermedlemmernes arbejde. Synlighed og indflydelse gælder også internt i BUPL, både på nationalt og lokalt plan Lederformanden og Lederforeningens Bestyrelse varetager det nationale arbejde med de politiske indsatsområder, mens den lokale fagforening og lokale lederbestyrelse varetager det lokale arbejde. Det besluttes lokalt, hvordan den lokale lederbestyrelse og fagforeningen vil arbejde med de fire politiske indsatsområder, og hvilke handlinger der skal iværksættes, så de er meningsfulde og passer til de lokale forhold i fagforeningerne, i kommunerne og på det private område. Lokalt besluttes også, hvor ledermedlemmerne og deres tillidsfolk samt medarbejderne i fagforeningerne skal engageres og involveres. I løbet af landsmødeperioden drøftes status og fremdrift i arbejdet med indsatsområderne både lokalt og nationalt i lederforeningens bestyrelse og på årlige møder med formandsforum.

3 Indsatsområde 1: Styrket pædagogfaglig ledelse på 0-18 års området På dagtilbudsområdet er dagtilbudsloven ved at blive realiseret. Dagtilbudslederne har blandt andet ansvar for at lede den nye pædagogiske læreplan, skabe gode læringsmiljøer og etablere en styrket evalueringskultur. Det er politisk vigtigt at påvirke realiseringen af dagtilbudsloven, så dagtilbudslederne har rammer og ledelsesrum, der matcher opgaven og en styrket indflydelse på forvaltningens valg. Kommunernes tilsyn skal afspejle opgaverne fastlagt i dagtilbudsloven og være mere udviklingsorienteret end kontrollerende. På skole, fritids og klubområdet sker der i disse år et massivt og bekymrende fald i antallet af pædagogfaglige ledere. Siden 2013 er der på skole-, fritids- og klubområdet forsvundet ca. en tredjedel af de pædagogfaglige ledere. Siden 2009 er faldet på over 40 pct. Det massive fald er en paradoksal udvikling, når pædagoger efter folkeskolereformen samtidig har fået en større rolle i skolen, og skal medvirke til at skabe en ny, spændende og varieret skoledag. Pædagoger skal medvirke til, at børn får stærke fællesskaber og relationer, og at inklusionen øges. Hertil kommer at der er en bekymrende tendens til, at ledelsesopgaverne i fritids- og klubtilbuddene ikke tillægges samme vigtighed som ledelsesopgaverne i skolens undervisningstid. Fritidstilbuddene og ledelsen af disse - har krav på langt mere fokus på deres bidrag til kommunernes politiske mål på børne og ungeområdet. Derfor skal det dramatiske fald i antallet af pædagogfaglige ledere på skole- og fritidsområdet bremses og udviklingen vendes. Der skal øget politisk opmærksomhed på, hvad god ledelse af fritidsinstitutionerne betyder for børn og unge. Kommunalbestyrelsens opmærksomhed på kvaliteten på fritidsområdet og deres ansvar for at fastsætte og offentliggøre mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne skal øges. Det er politisk vigtigt, at Lederforeningen i BUPL og fagforeningerne påvirker lokale politikere, forvaltninger, skoleledere, KL og BKF (Børne- og kulturchefforeningen) til at opstille rammer, som bidrager til at vende udviklingen. Lederforeningen ønsker en udvikling hvor Dagtilbudsloven realiseres på en måde, hvor lederne har 1) ledelsesrum til kerneopgaven, 2) rammer til at skabe en styrket evalueringskultur og 3) indflydelse og konstruktiv dialog med forvaltningen Kommunernes tilsyn er et udviklende pædagogisk tilsyn baseret på dialog Antallet af pædagogfaglige ledere på skole-, fritids- og klubområdet øges Der er flerfaglig ledelse på alle skoler. Nationalt vil vi Arbejde for, at ledelsesrummet er tydeligt, og ledernes faglighed sættes i spil i forvaltningen. Arbejde for at fremme pædagogfaglig ledelse på skole- og fritidsområdet gennem systematisk kvartalsvise opgørelser af udviklingen, politisk påvirkning af national lovgivning og lokale rammer og ved at rejse nødvendige overenskomst-sager.

4 Lokalt kan vi fx Være i dialog med alle kommuner om at styrke ledernes ledelsesrum, ledernes rammer for at styrke evalueringskulturen og ledernes indflydelse på realiseringen af dagtilbudsloven. Følge op på udviklingen i pædagogfaglige lederstillinger i de enkelte kommuner og arbejde for at synliggøre fordelene ved flerfaglig ledelse Arbejde for at kommunalbestyrelsens fokus på fritidsområdet øges og sætte fokus på realiseringen af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne Sikre samarbejde og koordinering mellem LTR og FTR Få input og forslag fra skolefritidsordningerne til, hvordan lovgivningen kan forbedres.

5 Indsatsområde 2. Styrket faglig ledelse gennem meningsfuld styring Ledelseskommissionen anerkender, at der er behov for faglig ledelse, og at der er brug for mere ledelse og mindre styring. Desværre er det ikke givet, at der er enighed om, hvilke midler der skal tages i brug for at nå disse mål. Det er politisk vigtigt at Lederforeningen påvirker hvordan kommunerne forankrer ledelseskommissionens anbefalinger. Lederforeningen skal gøre værdien af faglig ledelse tæt på medarbejdere og praksis tydelig. Lederforeningen skal understrege, at styring, som giver plads til god faglig ledelse af høj kvalitet, er en nødvendig forudsætning for at realisere kerneopgaven. Styringen skal tage afsæt i ledernes faglige viden om, hvad der gavner børnene og udviklingen af den pædagogiske praksis. Der skal være pædagogfaglige ledere, som har tæt kontakt med forvaltningscheferne, og som har strategisk fokus på at præge styringen og ledelsen af området. Kerneopgaven kan ikke fjernstyres, og derfor skal samarbejdet mellem ledere, forvaltning og politikere styrkes, så ledernes bud på løsninger bringes i spil. Lederforeningen skal være tydelig i debatten om, hvordan data om kvalitet meningsfuldt kan bruges - og ikke kan bruges - i ledelsesopgaverne. Lederforeningen skal kunne spille ind med, hvad der skal til for at ledelsesstrukturerne understøtter lederne i at udøve deres kerneopgave uanset hvor i ledelseshierarkiet, lederne er. Lederforeningen skal påpege, at problemer afledt af besparelser eller for stort ledelsesspænd ikke løses gennem distribueret ledelse til medarbejdere, der ikke er ledere, som fx teamledere eller koordinatorer. Dette skaber mange steder uklarhed omkring ledelsesopgaven. Lederforeningen skal arbejde for at ledelsesopgaven ligger hos ledere, souschefer eller afdelingsledere ansat på lederoverenskomsten, og at lederne har et ledelsesspænd, der er tilpasset opgaven Lederforeningen ønsker en udvikling hvor Den overordnede styring er meningsfuld, fordi den bygger på faglighed fra institutionsniveauet Politikere og forvaltning har tæt dialog med pædagogfaglige ledere Faglig ledelse tæt på praksis styrkes og varetages af ledere, som har et formelt ledelsesansvar og et passende ledelsesspænd. Nationalt vil vi Arbejde for at kommunerne realiserer Ledelseskommissionens anbefalinger om blandt andet faglig ledelse og faglig viden i styringen Arbejde med at synliggøre konsekvenser af distribueret ledelse. Lokalt kan vi fx Være i dialog med kommunerne om, hvordan de vigtigste anbefalinger fra Ledelseskommissionen realiseres

6 Være i dialog med kommuner, der vil distribuere ledelse Være i dialog med kommuner, der har styringstiltag, som ikke tager højde for lokale forskelle.

7 Indsatsområde 3. Ledernes løn og arbejdsvilkår skal forbedres En lang række af Lederforeningens medlemmer oplever udfordringer med løn- og ansættelsesvilkår. Stigende krav, opgaver og kompleksitet i lederarbejdet afspejles ofte ikke i lønnen. Ledere oplever, at der mellem kommunerne er store lokale lønforskelle for samme arbejde. Ledere oplever også, at der i den enkelte kommune ikke er en sammenlignelig løn for sammenlignelige lederstillinger på tværs af velfærdsområderne. Ledernes løn skal afspejle deres opgaver og ansvar. Et væsentligt værktøj til at nå dette mål er at styrke de lokale forhandlinger om ledernes løn og arbejdsvilkår og fremme videndelingen på tværs af landet. Ledernes stillinger er prægede af konstante forandringer, og det lægger et konstant og vedvarende pres på mange lederes psykiske arbejdsmiljø. Derfor skal lederne have støtte og opbakning fra fagforeningen, når deres opgaver og ansvar ændres på grund af strukturændringer og reformer. Det er vigtigt at fastholde, at en lederstilling ikke er en stilling, hvor lederen er til rådighed altid, men er en fuldtidsstilling med udslag i timetal over en længere periode. Kravene til lederne er store, men også ledere har krav på et afbalanceret arbejdsliv og på at blive understøttet af en god ledelse fra forvaltningen. Ledere skal ledes - ikke blot styres. Flere kommuner oplever udfordringer med at rekruttere pædagoger til lederstillinger. Derfor er det vigtigt at øge interessen for ledelse og arbejde for, at lederstillinger er attraktive. Lederforeningen ønsker en udvikling hvor Ledernes psykiske arbejdsmiljø kortlægges og prioriteres højere i kommunerne, fx gennem leder-apv Stigende krav, opgavemængde og kompleksitet i lederarbejdet honoreres Pædagogfaglige ledere får samme løn for samme arbejde på tværs af kommunerne Der er sammenlignelig løn mellem sammenlignelige lederstillinger på tværs af velfærdsområderne Der er udviklet redskaber, der giver overblik over ledernes løn, og som kan styrke ledere og fagforeninger i lokale lønforhandlinger med arbejdsgivere Flere pædagoger ønsker at blive ledere. Nationalt vil vi Arbejde for, at BUPL gennem analysearbejde og videndeling får bedre overblik over ledernes løn Arbejde for, at ledernes psykiske arbejdsmiljø prioriteres i den nye hovedorganisation FH Samarbejde med KL om at skabe en udvikling, hvor flere pædagoger ønsker at blive ledere. Lokalt kan vi fx Udvikle redskaber eller udarbejde oversigt over ledernes løn, som ledere og fagforeninger kan bruge overfor arbejdsgivere i de lokale lønforhandlinger

8 Sikre, at LTR og den lokale lederforening inddrages, når fagforeninger forhandler rammer og vilkår for lederstillinger Styrke lederarbejdet ved at styrke samarbejde mellem LTR og FTR Prioritere indsatser vedrørende ledernes psykiske arbejdsmiljø Samarbejde med kommunerne om at skabe en udvikling, hvor flere pædagoger ønsker at blive ledere.

9 Indsatsområde 4. Lederforeningen i BUPL er synlig og har indflydelse Lederforeningen i BUPL er ledermedlemmernes forening og skal være de pædagogfaglige lederes naturlige førstevalg. Lederne skal opleve Lederforeningen som deres ledelsesfaglige fællesskab i den eksterne varetagelse af deres interesser og ikke mindst i de interne tilbud til lederne, herunder til ledere af ledere. Derfor skal Lederforeningen være synlig for ledermedlemmerne, og værdien af medlemskab af BUPL og Lederforeningen skal være tydelig for dem. Lederne skal opleve en medlemsservice, der er tilpasset dem og matcher deres behov. Det er vigtigt, at ledermedlemmerne kan se, hvordan Lederforeningen påvirker prioriterede ledelsesdagsordener både lokalt og nationalt, og hvilken indflydelse og resultater det giver. Prioriterede ledelsesdagsordener er fx meningsfulde ledelsesstrukturer og ledernes efter- og videreuddannelse. Lederforeningen ønsker en udvikling hvor BUPL og Lederforeningen er synlig og attraktiv for ledermedlemmerne Lederforeningen videreudvikler sin position som en indflydelsesrig, væsentlig og anerkendt samarbejdspartner - såvel internt i BUPL som eksternt overfor nationale og lokale parter Ledermedlemmerne inddrages som forhandlings- og sparringspartnere i kommunerne, fx gennem LTR. Fællesopgaverne vedrørende lederarbejdet fortsætter og videreudvikles. Det drejer sig om servicering af ledere af ledere, karriererådgivning af ledere samt LTR-uddannelsen. Nationalt vil vi Påvirke prioriterede ledelsesområder, gerne sammen med andre parter. Styrke videndelingen på lederområdet og forbedre uddannelsen af LTR Bidrage til at følge op og videreudvikle på de af kongressen vedtagne målsætninger for BUPL s lederarbejde Optimere Lederforeningens del af hjemmesiden på BUPL.dk Lokalt kan vi fx Følge op på og videreudvikle det lokale arbejde med målsætningerne for BUPL s lederarbejde Fortsat styrke understøttelsen af LTR s arbejde. Invitere nye ledermedlemmer til velkomstmøde og/eller præsentere dem for velkomstmateriale Være åbne og opsøgende overfor potentielle ledermedlemmer.

LEDERFORENINGENS ARBEJDSPROGRAM

LEDERFORENINGENS ARBEJDSPROGRAM LEDERFORENINGENS ARBEJDSPROGRAM 2019 2021 INDLEDNING Arbejdsprogrammet for Lederforeningen i BUPL sætter retning for Lederforeningens arbejde med fire politisk udvalgte indsatsområder, som er vedtaget

Læs mere

1 // 7 ARBEJDSPROGRAM FOR BUPL S LEDERFORENING

1 // 7 ARBEJDSPROGRAM FOR BUPL S LEDERFORENING 1 // 7 ARBEJDSPROGRAM FOR BUPL S LEDERFORENING 2017 2019 INDLEDNING Lederne i den offentlige sektor står overfor store udfordringer. De mødes med ønsker, krav og påvirkninger fra mange retninger og må

Læs mere

Bestyrelsens beretning og Fremtidigt Virke

Bestyrelsens beretning og Fremtidigt Virke Bestyrelsens beretning og Fremtidigt Virke Indledning To år er gået og lederbestyrelsen har sammen med Ledertillidsrepræsentanterne (LTR) og den øvrige del af fagforeningen dels lagt vægt på styrkelsen

Læs mere

Forslag ledera rsmøde 7. september 2018

Forslag ledera rsmøde 7. september 2018 1 Forslag ledera rsmøde 7. september 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Forslagsstiller: Den lokale lederforenings bestyrelse

Læs mere

Fælles visioner for det fremtidige arbejde

Fælles visioner for det fremtidige arbejde Den lokale lederforenings bestyrelse BUPL Nordsjælland og BUPL Storkøbenhavn Fælles visioner for det fremtidige arbejde 2016-2018 1 2 Forord De to lokale lederforeningsbestyrelser i BUPL Nordsjælland og

Læs mere

Fælles visioner for det fremtidige arbejde

Fælles visioner for det fremtidige arbejde Den lokale lederforenings bestyrelse BUPL Nordsjælland og BUPL Storkøbenhavn Fælles visioner for det fremtidige arbejde 2016-2018 1 Forord De to lokale lederforeningsbestyrelser i BUPL Nordsjælland og

Læs mere

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger

BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger BUPL s Lederforenings prioritering af Ledelseskommissionens anbefalinger Lederforeningens bestyrelse (LB) har arbejdet med at prioritere Ledelseskommissionens 28 anbefalinger, og vi har udvalgt 10 anbefalinger,

Læs mere

BUPL S LEDERFORENING BERETNING

BUPL S LEDERFORENING BERETNING BUPL S LEDERFORENING BERETNING 2015-2017 INDHOLD BERETNINGEN INDEHOLDER 8 TEMAER 3 FORORD 4 FAGLIG LEDELSE ER NØDVENDIG 6 LEDELSE OPAD FOR AT OPNÅ POLITISK INDFLYDELSE 7 ØGET SAMMENHÆNG OG FÆLLES LEDELSE

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7

BUPL Sydjyllands politik for god pædagogfaglig ledelse. Side 1 af 7 God institutionsledelse er professionsfaglig ledelse " fra pædagogisk ledelse til pædagogfaglig ledelse" BUPL Sydjylland vil med denne politik sætte pædagogfaglig ledelse på dagsordenen som det politiske

Læs mere

Koordinator og ledelsesfunktioner på dagtilbudsområdet

Koordinator og ledelsesfunktioner på dagtilbudsområdet Koordinator og ledelsesfunktioner på dagtilbudsområdet 13. august 2015 Børneområdet Børneområdet administration Baggrund: Børneområdet har gennemført et pilotprojekt med teamkoordinering i store børnehuse.

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune

Ledelseskommissionens anbefalinger. Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Ledelseskommissionens anbefalinger Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør Viborg Kommune Fokus for Ledelseskommissionens arbejde Afdække gruppen af offentlige ledere Vurdere styrker, udfordringer og rammevilkår

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan

kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan kompetenceforløb - en styrket pædagogisk læreplan Indhold TILBUD KOMPETENCEUDVIKLINGSINITIATIVET: KOMPETENCEFORLØB MED HENBLIK PÅ REALISERING AF EN STYRKET PÆDAGOGISK LÆREPLAN OG FORTSATTE UDVIKLING AF

Læs mere

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018

Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov. Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Dagtilbudsaftalen og Ny dagtilbudslov Børne og Skoleudvalgsmøde d. 18.april 2018 Oplægget i dag Dagtilbudsaftalen - indhold Dagtilbudsloven: 1. Formålsparagraf 2. Den styrkede pædagogiske læreplan 3. Områder

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde

Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde Børne- og Ungdomsforvaltningen Vejledning til Samarbejdsmodel og skabelon til Stærkt samarbejde for skoler, KKFO, klynger, fritidsklubber, fritidstilbud, institutioner i klynger. FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

BUPL har modtaget høringsmateriale vedr. ovenstående og skal i den anledning udtale:

BUPL har modtaget høringsmateriale vedr. ovenstående og skal i den anledning udtale: Center for Skoler, Institutioner og Kultur Dato: 03-01-2019 Deres ref.: Vor ref.: FAG-2019-00043 Sagsbehandler: Randi Tielbo Høringssvar, ledelsesstruktur BFO BUPL har modtaget høringsmateriale vedr. ovenstående

Læs mere

Kommunikationspolitik. for BUPL MidtVestjylland

Kommunikationspolitik. for BUPL MidtVestjylland Kommunikationspolitik for BUPL MidtVestjylland 1 Introduktion BUPL MidtVestjylland er en kommunikerende organisation, for hvem det at skabe værdi for medlemmerne gennem kollektiv og individuel interessevaretagelse

Læs mere

Professionel Pædagogisk

Professionel Pædagogisk Professionel Pædagogisk faglighed i kommunale og selvejende dagtilbud Dagtilbud www.dagtilbudisvendborg.dk Faglighedsblomsten Organisering af lege og læringsmiljøer Samarbejdskompetence Refleksiv kompetence

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017 Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner BUPL s fritidsudspil 2017 STYRK BØRN OG UNGES LIV SKAB BEDRE FRITIDSINSTITUTIONER Fritidsinstitutioner i Danmark et broget billede. Skolefritidsordninger

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

UDDRAG AF BUPLS LOVE VEDRØRENDE DE LOKALE FAGFORENINGERS FORHOLD:

UDDRAG AF BUPLS LOVE VEDRØRENDE DE LOKALE FAGFORENINGERS FORHOLD: UDDRAG AF BUPLS LOVE VEDRØRENDE DE LOKALE FAGFORENINGERS FORHOLD: B. DE LOKALE FAGFORENINGER GEOGRAFISK INDDELING 42. BUPL består af et antal lokale fagforeninger geografisk fordelt som angivet i bilag

Læs mere

PÆDAGOG FAGLIG. leder I BUPL SYDØST

PÆDAGOG FAGLIG. leder I BUPL SYDØST LEDERRÅDGIVNING Er du og medlem af, kan du benytte s rådgivning og søge om coachingforløb. s rådgivning er et tilbud til dig, som har brug for hjælp til at komme videre med problemer og udfordringer i

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO)

Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) Randers Kommune Job- og personprofil for pædagogfaglige skoleledere- niveau 2.2 (SFO) 1. april 2015 1. Baggrund INDLEDNING. Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et

Læs mere

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017

Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner. BUPL s fritidsudspil 2017 Styrk børn og unge skab bedre fritidsinstitutioner BUPL s fritidsudspil 2017 Fritidsinstitutioner i Danmark et broget billede. Skolefritidsordninger (SFO) under folkeskoleloven. Integrerede institutioner,

Læs mere

Principper for Furesø Fritidsordning

Principper for Furesø Fritidsordning Principper for Furesø Fritidsordning Baggrund Byrådet ønsker at etablere Furesø Fritidsordning (FFO), hvor fritidstilbuddene organiseres under Folkeskoleloven. Dato: 1. september 2010 Sagsnr.: 190-2010-10462

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Kragsbjerg

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Kragsbjerg Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Kragsbjerg 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET

SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET SAMLEDE RESULTATER FRA KL S FORVALTNINGSUNDERSØ- GELSE PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET Forår 2018 Om undersøgelsen KL s forvaltningsundersøgelse på børn- og ungeområdet er gennemført blandt de kommunale børn-

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til

Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til Hvordan kan ledelseskommissionens anbefalinger bruges til s Forudsætninger for Ledelseskommissionens arbejde Ledelse gør en forskel Offentlig ledelse er en særlig disciplin Offentlig ledelse skal skabe

Læs mere

Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens anbefalinger Ledelseskommissionens anbefalinger Borgeren skal i centrum 1) De offentlige ledere skal sikre, at værdiskabelsen for borgerne og samfundet er det centrale omdrejningspunkt for organisationen. 2) Offentlige

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Kirsten Søndergaard, Carina Woelke, Rikke Finseth, Thomas Alslev Jensen, Stine

Kirsten Søndergaard, Carina Woelke, Rikke Finseth, Thomas Alslev Jensen, Stine Odense, den 28. marts 2019 smj/ Referat - Bestyrelsesmøde onsdag den 20. marts 2019 Kl. 9.00 15.30, Bornholmsgade 1, 5000 Odense C Deltagere: Afbud: Lundgaard, Rikke Hunsdahl, Lone Reinholdt, Pernille

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Lederlandsudvalgets skriftlige beretning 2019

Lederlandsudvalgets skriftlige beretning 2019 BERETNING Dok.nr. 5001241 Sagsnr. 2018-SLCAM-00269 10-05-2019 Lederlandsudvalgets skriftlige beretning 2019 Socialpædagogerne har en vision og målsætning om at være det naturlige valg, når ledere og mellemledere

Læs mere

HVAD ER ET STYRINGSSÆT?

HVAD ER ET STYRINGSSÆT? STYRINGSSÆT OG FORRETNINGSGRUNDLAG FOR LU FORÅRET 2018 2 HVAD ER ET STYRINGSSÆT? Mission Vision Organisationsbeskrivelse & Strategi Værdier Styringssæt og forretningsgrundlag for LU - Foråret 2018 3 GRUNDLAGET

Læs mere

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it Baggrund I den netop indgåede økonomiaftale for 2018, er regeringen og KL enige om, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene, og

Læs mere

Side 1 LEDEREN & BUPL

Side 1 LEDEREN & BUPL Side 1 LEDEREN & BUPL Kære leder i BUPL Midtsjælland Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem af BUPLs lederforening. Lederforeningens hovedopgave er at varetage ledernes fagpolitiske interesser.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE

OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd. Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd DEBATOPLÆG OK11 TIL LEDERE 1 ok11ledere.indd 1 25-03-2010 13:44:16 Debatoplæg OK 11 til ledere Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd Redaktion:

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk

Business case. Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Business case Projekttitel Pilotprojekt - Ny organisering af Hornbæk Skole og Puk Skolebestyrelse, forældrebestyrelse, A-med i skolen og på Puk samt ledelse på Puk og Hornbæk Skole, ønsker en ny organisering,

Læs mere

VISIONER FOR DET FREMTIDIGE ARBEJDE

VISIONER FOR DET FREMTIDIGE ARBEJDE VISIONER 2018-2020 VISIONER FOR DET FREMTIDIGE ARBEJDE DEN LOKALE LEDERFORENINGS BESTYRELSE BUPL NORDSJÆLLAND FORORD FRA FORMANDEN VI SKAL TÆTTERE PÅ Vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet, lyder

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil

Leder af Center for Læring og Trivsel. Job- og Kravprofil Leder af Center for Læring og Trivsel Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 3 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 4 Ledelsesopgaven... 6 Lederprofil... 7 Ansættelsesvilkår... 7

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUPL S LOVE BUDGET KONGRES 2016

ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUPL S LOVE BUDGET KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUPL S LOVE BUDGET KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG KONGRES 2016 Indhold Et mere fælles BUPL...3 1: Landsledelsen og øvrige ændringer i den politiske ledelse...4 29. Hovedbestyrelsens sammensætning...4

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Indhold. Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration

Indhold. Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen Mål for 2017 Policylignende kerneopgaver Mål for intern administration 3 6 6 8 Gyldighedsperiode og rapportering 9 Påtegning 9 Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Kend dit lederjob! en spørgeguide. Når du mangler overblik! Når du vil have indflydelse! Når du søger nyt job! BUPL, oktober 2001

Kend dit lederjob! en spørgeguide. Når du mangler overblik! Når du vil have indflydelse! Når du søger nyt job! BUPL, oktober 2001 Kend dit lederjob! en spørgeguide Når du vil have indflydelse! Når du søger nyt job! Når du mangler overblik! 1 BUPL, oktober 2001 NÅR VISHED ER VIGTIG Det er vigtigt, at du som leder kender dit lederjob,

Læs mere

Den nye dagtilbudslov pixiudgave

Den nye dagtilbudslov pixiudgave Den nye dagtilbudslov pixiudgave Den nye dagtilbudslov blev endeligt vedtaget af folketinget d. 24. maj 2018. Se lovforslag med bemærkninger her: http://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l160/20171_l160_som_fremsat.pdf

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Skoleledelse- hvordan udvikles råderum og status?

Skoleledelse- hvordan udvikles råderum og status? Skoleledelse- hvordan udvikles råderum og status? Lederforeningen på Fyn, d. 7. Oktober 2005 Direktør Per B. Christensen,Næstved, formand for BKF Intro: Skoleledelse -men hvordan? Ligner I dem I leder

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn i Køge Kommunes dagtilbud Pædagogisk tilsyn Kommunens forpligtelser Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen

Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen Fanø kommunes tilsyn i Dagpasningen Formålet med tilsynet. Formålet er at sikre: At børne og ungepolitikken følges Et godt børneliv Et overordnet højt fagligt og pædagogisk niveau i institutionerne At

Læs mere

Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse. En kortlægning blandt dagtilbudschefer

Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse. En kortlægning blandt dagtilbudschefer Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse En kortlægning blandt dagtilbudschefer INDHOLD Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse 1 Faglig ledelse på dagtilbudsområdet 4 2

Læs mere

Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune

Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune 2011 Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune Høringsmateriale Høring vedrørende indførelse af SFO i Dragør Kommune fra 1. august 2011 Social Børn og Kultur Dragør kommune 03-01-2011 Indhold

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger

Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger Kommissorium for Arbejdsgruppe Kommunalpolitiske beslutninger Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i Folkeskolereformen af 13. juni 2013. For at understøtte planlægningen

Læs mere

VISIONER FOR DET FREMTIDIGE ARBEJDE DEN LOKALE LEDERFORENINGS BESTYRELSE BUPL NORDSJÆLLAND

VISIONER FOR DET FREMTIDIGE ARBEJDE DEN LOKALE LEDERFORENINGS BESTYRELSE BUPL NORDSJÆLLAND 2018-2020 VISIONER FOR DET FREMTIDIGE ARBEJDE DEN LOKALE LEDERFORENINGS BESTYRELSE BUPL NORDSJÆLLAND FORORD FRA FORMANDEN VI SKAL TÆTTERE PÅ Vi skal længere ind. Vi skal helt ind i sindet, lyder det intenst

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0

UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND. Ledelsesgrundlag 1.0 UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Ledelsesgrundlag 1.0 Baggrund Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesektoren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økonomiske rammer, og der

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil

Pædagogisk leder distrikt Havrehed. Job- og Kravprofil Pædagogisk leder distrikt Havrehed Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 7 1 Pædagogisk

Læs mere

Tid: Den 3. maj 2018, kl. 22:00

Tid: Den 3. maj 2018, kl. 22:00 KL BUPL Tid: Den 3. maj 2018, kl. 22:00 Sted: Emne: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster med tilhørende protokollater for pædagoger m.fl. (daginstitutioner, SFO, klubber mv.) inden for BUPL

Læs mere

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner.

Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynsskema - Pædagogisk tilsyn i daginstitutioner Anvendes i børnehaver, aldersintegrerede institutioner, vuggestuer og selvejende institutioner. Tilsynets indhold og formål Det pædagogiske tilsyn i

Læs mere

Forslag til ny ledelsesstruktur

Forslag til ny ledelsesstruktur Forslag til ny ledelsesstruktur J.nr.: 17.00.00.A00 Sagsnr.: 14/3702 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler, at at Børne, Fritids og Kulturudvalget udvælger det eller de scenarier, man ønsker at arbejde

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere