Indhold. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 1 af 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21"

Transkript

1 2014

2 Indhold 1. Indledning Forretningsgang Gennerelle bestemmelser Leveringsbestemmelser Tilslutningspris Tilslutning af energiproducerende anlæg Tvivlsspørgsmål Leverings omfang og ejerforhold Leveringsomfang Leveringsgrænsen Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningspris Forsyningsanlæg Stikledning Kabelstikledning Luftstikledning Tilslutning, ændringer og udvidelse Tilslutningspunkt Forholdet mellem kunde og ejer Stikledning Antal stikledninger pr. kunde Tilslutning til kabelforsyningsanlæg Fremføring over fremmed grund Tilslutning til luftledningsforsyningsanlæg Tilslutning i transformerstation Elhegn Rørunderføring Tarifsikring (for sikring) Tilslutnings pris Definition af kategorier Standardtilslutningspris Parcelhuse/Fritidshuse Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse/ferielejligheder (maks. 2 etager) Lejligheder Ungdoms-, ældre- og plejehjemsboliger Enfasede installationer Installationer uden måler Øvrige installationer Tilslutningsprisens størrelse og betaling Særligt tilslutningspris Beregning af tilslutningspris Generelt Byzone Landzone Forøgelse af leveringsomfanget i landzone Nedlæggelse og genetablering af en installation (hvilende rettighed) Overførsel af leveringsomfang Deling af leveringsomfang... 8 SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 1 af 21

3 7.8. Reduktion af belastningen Flytning af tilslutningspunkt/forbrugssted Supplerende bestemmelser angående tilslutningspris Midlertidige forsyninger/tilslutninger Elhegn og luftværnssirener Antenneanlæg, parkometre, gadesignaler, vand og-vejrmålerstationer m.m Overskridelse af det aftalte leveringsomfang Bygningsændringer, hvor forsyningsanlæg skal ændres/flyttes Målere Opsætning Målerhåndtering ved andre installationer DIN Skinnemålere Nedtagne målere Adgang til målere Placering Fritstående stativ Kollektiv måling af elforbruget Fordelingsmåler Andre forhold Målersektioner i lavspændingstavler med transformermåling Generelt Fjernaflæsning Strømtransformere Tilgangsfelt Tilslutning af midlertidige installationer og byggepladsinstallationer Tilslutning Demontering Installationer til nettilsluttet udstyr til forbrugsregistrering Kabellægning af luftledning på SYD ENERGI NET A/S foranledning Udskiftning af stikledningssikringer Udskiftning Betaling Generel tilladelse til at udføre opgaver ved driften af SYD ENERGI Net A/S forsyningsanlæg Ikrafttræden Ændringer Bilag Bilag Bilag 2 A - Boligbebyggelse Bilag 2 B - Blandet etagebyggeri Bilag 2 C Erhvervsbyggeri SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 2 af 21

4 1. Indledning Tilslutningsbestemmelserne indeholder et supplement til reglerne for tilslutning og adgang til at benytte SEs ledningsnet, Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelserne gælder fra 1. januar Har du spørgsmål til Tilslutningsbestemmelserne kan de rettes til SYD ENERGI Net A/S, telefon Forretningsgang Alle henvendelser angående tilslutning eller udvidelse af elektriske installationer skal rettes til SYD ENERGI Net A/S Energitilslutninger. Tilslutning og måleropsætning vil blive udført indenfor 3 arbejdsdage efter modtagelse af færdig- meldingen. Ved til- og færdigmelding af installationer anvendes Dansk Energi (herefter DE) elektroniske blanket i henhold til Fællesregulativets del A, administrative bestemmelser. Ved tilmeldinger af nye installationer indtil 63 Ampere, hvor den blivende måler kan anvendes i byggestrøminstallationen og efterfølgende til den permanente installation, fremsender installatøren DEs elektroniske tilmeldingsblanket. Når den nye installation ibrugtages, flyttes måleren fra den midlertidige installation til den permanente installation, og installationen færdigmeldes. Måleren aflæses, og visningen noteres på færdigmeldingen (se pkt ). Udlevering af blivende måler kan kun finde sted efter indbetaling af tilslutningsbidrag. Ved tilmeldinger af andre installationer (typisk for større byggerier og lejligheder, mv.), fremsender installatøren tilmelding på den midlertidige installation og en tilmelding pr. blivende installation. Måleren monteres i henhold til aftale med SYD ENERGI Net A/S. (se pkt ). Ved tilmelding af byggestrøminstallationer fremsendes DEs elektroniske blanket, henholdsvis når installationen tilog afmeldes (se pkt.11). 3. Gennerelle bestemmelser 3.1. Leveringsbestemmelser Enhver, der er tilsluttet forsyningsanlæg ejet af SYD ENERGI Net A/S, er forpligtet til at overholde SYD ENERGI Net A/S Aftale om netbenyttelse. Disse udleveres ved henvendelse til SYD ENERGI Net A/S eller kan ses/udskrives på Tilslutningspris Ved nytilslutning eller udvidelse af bestående leveringsomfang betaler rekvirenten/kunden en tilslutningspris til SYD ENERGI Net A/S. (Se punkt 7) Tilslutning af energiproducerende anlæg Ved tilslutning af energiproducerende anlæg gælder særlige bestemmelser, som fås ved henvendelse til SYD ENERGI Net A/S Tvivlsspørgsmål Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er fyldestgørende, oplyser SYD ENERGI Net A/S betingelserne for tilslutning SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 3 af 21

5 4. Leverings omfang og ejerforhold 4.1. Leveringsomfang Ved leveringsomfang forstås den i kw eller ampere tilmeldte størrelse, som tilslutningsprisen er beregnet efter Leveringsgrænsen Leveringsgrænsen er det punkt i forsyningsanlægget ejet af SYD ENERGI Net A/S, hvor stikledningen tilsluttes luftledning, kabelskab, hovedbly eller i transformatorstation, og hvortil SYD ENERGI Net A/S etablerer og vedligeholder anlægget, jf. bilag 1 eller efter særlig aftale Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningspris Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningspris er følgende: Byzone: Leveringsgrænsen er højst 30 meter fra grundskel målt langs naturlig linietracé. Landzone: Leveringsgrænsen skal ligge så tæt på forbrugsstedet som muligt, typisk ved offentligt tilgængelig, fast vej, der grænser op til ejendomsskel eller lignende. Ved byzone forstås bebyggelse i byer, bysamfund samt sommerhusområder, jf. lov om by og landzoner. Ved landzone forstås bebyggelse, der falder udenfor definitionen af byzone Forsyningsanlæg Et forsyningsanlæg omfatter højspændingsanlæg, transformerstationer og lavspændingsanlæg. Forsyningsanlægget etableres og vedligeholdes af SYD ENERGI Net A/S Stikledning En stikledning forbinder forsyningsanlægget med installationen, jf. bilag Kabelstikledning En stikledning udført som jordkabel etableres, ejes, vedligeholdes, betales og registreres af kunden Luftstikledning En stikledning udført som luftledning vedligeholdes af SYD ENERGI Net A/S til og med isolatorer. (Se punkt 5.7). Fastgørelsespunkt gavl/stativ vedligeholdes og ejes af kunden 5. Tilslutning, ændringer og udvidelse 5.1. Tilslutningspunkt SYD ENERGI Net A/S anviser tilslutningspunktet Forholdet mellem kunde og ejer Hvor en kunde til en installation ikke samtidig er ejer af ejendommen, hvortil installationen hører, kan SYD ENERGI Net A/S kræve, at kunden dokumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallationen eller ændring af leveringsomfanget Stikledning Stikledninger skal have et ledertværsnit, der mindst kan overbelastningsbeskyttes med 25 A og kortslutningsbeskyttes med mindst 50 A. Stikledninger til enfasede installationer skal have et ledertværsnit, der kan overbelastningsbeskyttes med mindst 16 A. Installationer skal forsynes gennem hver sin stikledning. (Se pkt. 9.3) Undtagelser: Boliger i etagebyggeri, rækkehuse, erhvervsparker og sammenbygget byggeri kan forsynes gennem fælles stikledning. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 4 af 21

6 5.4. Antal stikledninger pr. kunde SYD ENERGI Net A/S tillader generelt kun én stikledning til samme kunde (se bilag 2 A til 2 C). En stikledning kan efter aftale med SYD ENERGI Net A/S bestå af flere parallelle kabler. Der tillades dog generelt kun parallelle kabler med tværsnit lig med eller større end 150 mm Tilslutning til kabelforsyningsanlæg Elinstallatøren fremfører stikledningskablet til anvist leveringsgrænse/kabelskab. Der skal foretages holdbar mærkning af kablet med hus- og installationsnummer i kabelskabet. Kabeltværsnit til og med 25 mm2 tilsluttes i kabelskabet af elinstallatøren og i overensstemmelse med Fællesregulativet 2011 stk. 9. Ved kabeltværsnit over 25 mm2 indføres og tilsluttes kablet i kabelskabet efter nærmere aftale med SYD ENERGI Net A/S. Undtagelse: I nye udstykningsområder for parcelhuse og sommerhuse fremfører SYD ENERGI Net A/S stikledningen i offentlige arealer (fortove og veje) samtidig med, at der etableres forsyningskabel. Stikledningen afsluttes ca. 1 m inde på grunden med en sløjfe på ca. 2 m. Ved enfaset installationer betales de faktiske omkostninger til f.eks. vejunderføring eller afgang i kabelskab Fremføring over fremmed grund En kabelstikledning vil kun blive accepteret fremført over fremmed grund, hvis der foreligger en skriftlig naboerklæring eller en tinglyst deklaration Tilslutning til luftledningsforsyningsanlæg Ved udskiftning af en stikledning, skal denne udføres som jordkabel, og tilslutningspunktet anvises af SYD ENERGI Net A/S, når tilmelding er modtaget Tilslutning i transformerstation Har tilslutningen en sådan størrelse eller afstand fra eksisterende net (ikke afsides liggende), at det, for at SYD ENERGI Net A/S kan opfylde sin leveringsforpligtelse, er nødvendigt at etablere en transformerstation, skal kunden(ejeren), hvis SYD ENERGI Net A/S anmoder om dette, stille egnet areal eller rum til rådighed. SYD ENERGI Net A/S forbeholder sig ret til, ved tinglyst deklaration, at sikre transformerstationens tilstedeværelse på kundens (ejerens) areal samt sikre fremføring og vedligeholdelse af kabler til og fra transformerstationen uanset kablernes formål. Ønsker kunden transformerstationen etableret i egen bygning, stiller kunden det nødvendige rum til rådighed og indretter det til formålet efter SYD ENERGI Net A/S anvisning med hensyn til døre, ventilation, lys, kabelgrav, brandkrav, mv. Kunden ejer og vedligeholder rummet, og SYD ENERGI Net A/S ejer og vedligeholder anlægget etableret af SYD ENERGI Net A/S. SYD ENERGI Net A/S medforsikres på kundens bygnings- og løsøreforsikring. Såfremt transformerstationen placeres i kundens bygning eller grund, ydes der ingen form for kompensation. Hvor kunden ønsker en særlig placering af transformerstationen i forhold til forsyningsnettet, og SYD ENERGI Net A/S kan acceptere denne placering, skal kunden betale eventuelle forøgende udgifter i forbindelse hermed Elhegn Elhegn skal placeres i umiddelbar nærhed (maks. 5 m) fra kabelskab og tydeligt mærkes med ejerens navn, adresse og installationsnummer i kabelskabet. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 5 af 21

7 5.10. Rørunderføring Ved nye tilslutninger etablerer SYD ENERGI Net A/S vederlagsfrit rørunderføring under offentlig vej. 6. Tarifsikring (for sikring) Der er krav om en tarifsikring for alle installationer (se pkt. 10.4). Er tarifsikringens størrelse 50 eller derover, skal den placeres før måleren. Der skal være selektivitet mellem stikledningssikringen og tarifsikringen. Dog med undtagelse af udvendig montage af måler med ledning. Felter, der fører umålt strøm, skal kunne plomberes. Denne bestemmelse gælder også ved bestående installationer, hvor gruppetavlen udskiftes. Ved enfasede installationer på max. 1 kw skal der monteres en automatsikring på 6 ampere som gruppeafbryder. Automatsikringen sidestilles da med en tarifsikring. På installationer, som kun har én brugsgenstand tilsluttet (f.eks. separate vandingsinstallation), sidestilles gruppesikringen med en tarifsikring. Maksimalafbrydere sidestilles med tarifsikring, når indstillingen er plombérbar og svarer til leveringsomfanget. Indstilling af maksimalafbryderen fortages af installatøren. Automatsikringer kan anvendes som tarifsikringer når der fremlægges dokumentation for, at der er selektivitet med den foran siddende stikledningssikring. Der tillades automatsikringer med mærkestrøm 25, 32, 35, 50, 63 og 80 Ampere. Der må kun installeres et sæt tarifsikringer pr. installation. Kombimodul (HPFI/automatisering) tillades anvendt som tarifsikring.s prs 7. Tilslutnings pris 7.1. Definition af kategorier Standardtilslutningspris Standardtilslutningspris dækker et leveringsomfang på 25 A beregnet efter Dansk Energis model svarende til tilslutningspris for et parcelhus/fritidshus Parcelhuse/Fritidshuse Fritliggende bolig for en familie Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse/ferielejligheder (maks. 2 etager) Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse/ferielejligheder har et mindre ubebygget areal, ca boliger pr. ha. Mod ca. 10 for parcelhusbebyggelse Lejligheder Boliger i bygninger med mere end to etager Ungdoms-, ældre- og plejehjemsboliger Ungdoms-, ældre eller plejeboliger, på højst 65 m Enfasede installationer Installationer med måler på med max. tilsluttet effekt på 1 kw Installationer uden måler Tilsluttet effekt max 100 W, vurderes i hvert enkelt tilfælde. Her hentes tilladelse hos SE. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 6 af 21

8 Øvrige installationer Installationer, der ikke er nævnt i pkt Tilslutningsprisens størrelse og betaling Tilslutningspris betales i henhold til SYD ENERGIs Net A/S prisblad. Betaling af tilslutningsbidrag for installationer i kategorierne til opkræves samtidig med at elforsyningsanlægget udføres Særligt tilslutningspris Særligt tilslutningspris opkræves, når der stilles særlige krav til forsyningsnettet. Ved særlige krav forstås: Afsides beliggende ejendomme/anlæg. (Se punkt 7.4.3). Tilslutninger, hvor forbrugeren stiller særlige krav til forsyningsnettets fysiske udformning eller placering. Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske styrke Beregning af tilslutningspris Generelt I tilslutningsprisen indgår alle omkostninger til etablering af forsyningsanlæg. Dog ikke til enfaset installationer. (Se pkt. 5.5) Byzone Den tariferede tilslutningspris omfatter etablering af forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen. Ved udvidelse af leveringsomfanget betales tilslutningspris for det forøgede leveringsomfang Landzone Den tariferede tilslutningspris omfatter almindeligvis etablering af forsyningsanlæg frem til leverings- grænsen. I tilfælde, hvor der etableres elforsyning til ejendomme/anlæg, der er afsides beliggende i forhold til eksisterende elforsyningsnet, som har nødvendig kapacitet til at forsyne den pågældende kunde, gælder følgende: Hvis omkostningerne til forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen udgør et beløb, der er mere end 3 gange større end standardtilslutningspris (parcelhuse/fritidshuse), betaler kunden de faktiske anlægs- omkostninger, med fradrag af 3 gange standardtilslutningspris - dog minimum tilslutningsbidraget for den konkrete tilslutning. Ved mindre tekniske anlæg kræves betaling for samtlige omkostninger i forbindelse med tilslutningen, uden fradrag for 3 gange standardtilslutningspris Forøgelse af leveringsomfanget i landzone Ønskes forsyningen til en ejendom/et anlæg beliggende i landzone udvidet indtil 5 år fra etableringsåret at regne, og der ikke er tilstrækkelig kapacitet i det etablerede forsyningsanlæg, betragtes en sådan udvidelse som en hel ny tilslutning Nedlæggelse og genetablering af en installation (hvilende rettighed) Et betalt leveringsomfang tilhører det pågældende matr. nr. og den etablerede stikledning. Hvor en installation nedlægges, fjernes tilslutningen (stikledningen) fra SYD ENERGI Net A/S anlæg af elinstallatøren. SYD ENERGI Net A/S er berettiget til at nedtage og fjerne forsyningsanlægget. Det oprindelige leveringsomfang bevares og kan genetableres uden betaling af ny tilslutningspris. SYD ENERGI Net A/S udgifter ved genetableringen betales af kunden, dog maksimalt en udgift svarende til de gældend bestemmelser vedrørende ny tilslutning. Nedlæggelse af en installation skal gælde mindst et år, idet der ved en genetablering indenfor et år, skal betales den faste årlige afgift for den nedlagte periode. Kunden skal dokumentere det tidligere leveringsomfang. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 7 af 21

9 7.6. Overførsel af leveringsomfang Overførsel af eksisterende leveringsomfang for en ejendom/virksomhed/parcel kan ske til nye installationer på ejendommen/parcellen. Overførsel kan ske til en enkelt installation eller til flere installationer (f.eks. ved byfornyelser, hvor der opføres et antal boliger på et areal, der tidligere har været anvendt til en eller flere erhvervsvirksomheder). Overførsel sker ved modregning af værdien af det overførte leveringsomfang i den beregnede tilslutningspris for den/de nye forsyninger. Kunde betaler de faktiske omkostninger ved evt. ændringer og udbygninger af elforsyningsanlægget der er nødvendig for tilslutningen af de nye installationer Deling af leveringsomfang Et eksisterende leveringsomfang over 25 A kan deles på flere installationer, såfremt disse er placeret på samme matrikel/ejendom. Tilslutningsprisen beregnes ved at modregne værdien af eksisterende leveringsomfang, i tilslutningsprisen for de opdelte installationer. Kunde betaler de faktiske udgifter, SYD ENERGI Net A/S har ved tilslutningen. Ved indretning af to boligenheder i eksisterende parcelhus betales investeringsbidrag svarende til 2 boliger i tæt/lav bebyggelse minus investeringsbidrag for parcelhuset Reduktion af belastningen Hvis der ønskes en reduktion i leveringsomfanget, ydes der ingen tilbagebetaling for tidligere indbetalt tilslutningspris. Retten til leveringsomfanget bevares i henhold til punkt Flytning af tilslutningspunkt/forbrugssted Den af kunden betalte tilslutningspris gælder alene for tilslutning til det forbrugssted, der er rekvireret elforsyning til. Kunden kan anmode SYD ENERGI Net A/S om, at stikledningens tilslutningspunkt flyttes. Hvis SYD ENERGI Net A/S kan acceptere flytningen, skal kunden betale de med Flytningen forbundne omkostninger. Et leveringsomfang kan ikke flyttes til et andet forbrugssted (matrikel/ejendom). Såfremt kunden ønsker et andet forbrugssted tilsluttet (matrikel/ejendom) i SYD ENERGI Net A/S forsyningsområde, skal der betales ny tilslutningspris. Gadelysinstallationer kan i specielle tilfælde efter vurdering flyttes inden for samme lavspændingsudføring, såfremt de forsyningsmæssige forhold tillader det. Kunden betaler de faktiske omkostninger ved flytningen. 8. Supplerende bestemmelser angående tilslutningspris 8.1. Midlertidige forsyninger/tilslutninger Midlertidige forsyninger/tilslutninger til byggepladser, forlystelsesparker og vejarbejder og lignende installationer af mindre end et års varighed kan etableres uden betaling af tilslutningspris. Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning/tilslutning. Måler til den midlertidige montage er med ledning Elhegn og luftværnssirener Elhegn og luftværnssirener kan efter forudgående godkendelse tilsluttes eksisterende forsyningsanlæg mod betaling af faktiske omkostninger til etablering af tilslutningspunkt. Der betales 1/3 abonnement og forbrug svarende til 30 kwh. Kunden er forpligtet til at fjerne eller flytte elhegn med tilhørende installation, såfremt en ændring af forsyningsanlægget nødvendiggør dette. Omkostningerne hertil er SYD ENERGI Net A/S uvedkommende 8.3. Antenneanlæg, parkometre, gadesignaler, vand og-vejrmålerstationer m.m. Antenneanlæg, parkometre, vandmålerstationer, vejrmålestationer, gadesignaler m.m. kan tilsluttes efter nærmere aftale med SYD ENERGI Net A/S. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 8 af 21

10 8.4. Overskridelse af det aftalte leveringsomfang Såfremt SYD ENERGI Net A/S konstaterer, at det aftalte leveringsomfang overskrides, er SYD ENERGI Net A/S berettiget til at forlange leveringsomfanget udvidet. For udvidelsen betaler kunden en tilslutningspris i henhold til bestemmelserne i pkt Bygningsændringer, hvor forsyningsanlæg skal ændres/flyttes Såfremt forsyningsanlæg skal ændres/flyttes på kundens foranledning som følge af bygningsændringer, opstilling af skilte, flagstænger, el. lign., betaler kunden samtlige omkostninger til ændringen/flytningen. 9. Målere Opsætning Den blivende måler for nye installationer indtil 63 Ampere fremsendes til elinstallatøren når tilslutnings- bidraget er indbetalt. Måleren monteres af elinstallatøren i byggestrømstavlen, indtil installationen ibrugtages. Ved ibrugtagning af installationen flytter elinstallatøren måleren til den permanente installation. Måleren tilsendes, mod betaling af forsendelsesgebyr, elinstallatøradressen med pakketransport på hverdage undtagen lørdage. Efter nærmere aftale med SYD ENERGI Net A/S kan måleren afhentes i SEs afdeling i Esbjerg. Måleren skal anbringes i målertavlen og sættes under spænding, på installationsadressen, senest 5 arbejdsdage efter forsendelse/udlevering. Hvis ikke tidsfristen kan overholdes skal SE orienteres Målerhåndtering ved andre installationer Den blivende måler opsættes af SYD ENERGI Net A/S ved færdigmelding (klar til måler) af installationen, såfremt tilslutningsbidraget er betalt. Der kan opsættes måler ved færdigmelding af stikledning og målerskab/målertavle. DEs elektroniske installationsblanket anvendes. Når der er flere installationer (målere) på samme stikledning f.eks. til boligblokke eller erhverv, opsættes målerne af SYD ENERGI Net A/S. Målere for strømtransformermåling opsættes af SYD ENERGI Net A/S DIN Skinnemålere DIN - skinnemåler tillades ikke anvendt hos SE Nedtagne målere Nedtagne elmålere skal fremsendes / afleveres til SYD ENERGI Net A/S, senest 5 arbejdsdage efter nedtagning Adgang til målere Adgang til målere skal være i overensstemmelse med Fællesregulativets 2014 anvisning i stk. 14. Ved boliger i tæt lav bebyggelse, parcel og fritidshuse og ubemandede anlæg placeres målerne udvendigt. I boligblokke (lejligheder) kan målerne placeres indvendig i målerrum eller opgang, såfremt SE s personale har adgang til målerne ved hjælp af nøgle anbragt i nøgleboks. Målere i erhvervs installation- er anses for placeret med uhindret adgang såfremt SE s personale har adgang i normal arbejdstid. Såfremt målere anbringes i aflåste målerskabe eller målerrum, placeres en nøgleboks i umiddelbar nærhed af aflåsningen. Nøgleboksen leveres og betales af kunden. SYD ENERGI Net A/S leverer Ruko låsecylinder / hængelås. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 9 af 21

11 9.3. Placering Målertavler og målerskabe placeres efter fællesregulativets a nvi snin g i stk. 16. Ved udvendig målerplacering skal der min. være fri plads foran måleren på 70 x 70 x 200 cm. som vist på skitse 8.3.a og 8.3.b. Fig. 8.3.a Fig. 8.3.b Udvendige målerskabe skal være for ledningstilslutning. Ved reparation af defekte stikbensklemkasser, der er placeret i udvendige målerskabe, skal målerskabet ombygges til ledningstilslutning. Såfremt der anvendes fælles stikledning for flere installationer, skal målerne enten placeres udvendigt, eller der skal være en udvendig afbrydemulighed for den enkelte installation jf. fællesregulativet stk. 7.4 Ved lejligheder placeres målertavlen således, at Fællesregulativets anvisninger i stk. 7.4 og stk. 14 overholdes. Målerskabe til vandingsanlæg placeres ved kørefast vej. Målertavler, målerskabe og målerfelter skal anbringes således, at overkant af tilslutningsenhed er cm over gulv henholdsvis færdigt terræn. Kombinationsskabe skal anbringes, så overkant af klemrække eller målerstikdåse er cm over færdigt terræn Fritstående stativ Et stativ udføres af kunststof eller jern, som er korrosionsbeskyttet. Et stativ skal være udformet således, at det kan nedgraves mindst 90 cm, og det skal kunne fastholdes i lodret stilling Kollektiv måling af elforbruget Der tillades normalt ikke kollektiv måling af elforbruget Fordelingsmåler I henhold til Aftale om netbenyttelse må videresalg af el finde sted efter aftale. Opsætning af fordelingsmålere er tilladt i følgende tilfælde: Til registrering af forbruget til dele af en installation eller enkelte brugsgenstande tilhørende samme ejer/kunde. Til registrering af forbrug i lejemål. På større byggepladser. Fordelingsmålere opsættes af en autoriseret elinstallatør og tilsluttes efter SYD ENERGI Net A/S afregningsmåler. Fordelingsmålere skal forsynes med tydeligt og holdbart skilt med følgende tekst: Fordelingsmåler. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 10 af 21

12 9.7. Andre forhold Anbringelse af klistermærker og metalgenstande på elmåler, der ikke vedrører elafregningen, er ikke tilladt. Der skal holdes en respektafstand på min. 20 cm, mellem elmåleren og GSM, GPRS og andet radio- udstyr. Anvendelse af pulsudtag fra SE s elmålere er beregnet til sekundære formål typisk, hvor kunden f.eks. ønsker at følge elforbruget online. Pulsudtaget er ikke beregnet til intern afregning af elforbruget. Såfremt pulsudtaget anvendes til intern afregning er det alene kundens ansvar, og SYD ENERGI Net A/S uvedkommende. Målerens standart pulsværdi leveres. 10. Målersektioner i lavspændingstavler med transformermåling Generelt Målersektioner skal udføres efter Fællesregulativets anvisning. Af hensyn til muligheden for fjernaflæsning af målere, skal der etableres en føringsvej (rør) fra målerfeltet og ovenud eller nedenud af tavlen til det fri, således at en kommunikationsledning/antenne kan føres til målerfeltet uden at gøre indgreb i de tilstødende tavlefelter eller lokale. Føringsveje for kommunikationsledning/antenne skal altid være den kortest mulige vej Fjernaflæsning Ved installationer, hvor elforbruget er over kwh etableres der fjernaflæsning i henhold til gældende markedsregler. Øvrige installationer fjernaflæses på døgn/time niveau Strømtransformere Strømtransformere, klemkasse samt automatsikring leveres og isættes af tavlefabrikanten og betales af kunden. Ved tilslutninger/udvidelser afpasses strømtransformerne efter største samtidige belastningsstrøm, og målersektionen opbygges med ét sæt strømtransformere og én måler. Der skal anvendes strømtransformere i klasse 0,2s med et af følgende omsætningsforhold: 300/5, 600/5, 1000/5 og 1200/5. Strømtransformere afpasses efter målersektionens største belastningsstrøm således: Fra *80 A til og med 320 A /5 Fra 320 A til og med 630 A /5 Fra 630 A til og med 1050 A /5 Fra 1050 A til og med 1250 A /5 Ved belastningsstrøm > 1250 A aftales strømtransformerstørrelse med SYD ENERGI Net A/S i hvert enkelt tilfælde Tilgangsfelt I tilgangsfeltet på alle nye tavler og ved ændring eller udvidelse af eksisterende tavler skal der monteres en indgangsafbryder med en tarifsikring eller en maksimalafbryder. En evt. maksimalafbryder skal kunne indstilles på det, der svarer til leveringsomfanget. Tilgangsfeltets låge skal kunne åbnes uden at afbryde indgangsafbryder/maksimalafbryder. Ved leveringsomfang på mere end 500 A ved 400 V-niveau eller 290 A ved 690 V niveau, skal indgangsafbryder/tarifsikring/forsikring være en maksimalafbryder. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 11 af 21

13 I tavler, der er indrettet for tilslutning af nødgenerator, der ikke kan levere effekt til elforsyningsnettet, skal omskiftningen mellem normal- og generatordrift være indrettet således, at afregningsmåleren ikke påtrykkes spænding fra generator og at afregningsmålerens forbindelse til forsyningsnettet ikke afbrydes. 11. Tilslutning af midlertidige installationer og byggepladsinstallationer Tilslutning Ved fremsendelse af DEs elektroniske installationsblanket rekvirerer elinstallatøren måler og anvisning på tilslutning til ledningsnettet. Installationen færdigmeldes når installationen tages i brug. Elinstallatøren tilslutter, leverer og opsætter oprigningsarrangement med det for tilslutning til ledningsnettet nødvendige kabel. Ved tilslutning i kabelskab indføres kablet reglementeret (ikke mellem dækkappe og grundplade) i kabelskabet. Ved midlertidige installationer og byggestrøminstallationer for direkte måling opsætter og demonterer elinstallatøren måleren. SYD ENERGI Net A/S kan efter nærmere aftale tilslutte og opsætte måleren. Efter nærmere aftale med SYD ENERGI Net A/S, kan måleren afhentes i SEs afdeling i Esbjerg, eller tilsendes, mod betaling af forsendelsesgebyr, med pakketransport til elinstallatørens adresse. Desuden skal samme retningslinje følges som i punkt Ved tilslutninger, der kræver måling med strømtransformer, opsættes måleren af SYD ENERGI Net A/S. Målere mærket Byggestrømsmåler må ikke monteres i permanente installationer. Såfremt en midlertidig installation er tilsluttet mere end et år, er SYD ENERGI Net A/S berettiget til at opkræve investeringsbidrag svarende til leveringsomfanget Demontering Elinstallatøren demonterer den midlertidige installation, og måleren afleveres eller sendes til SEs afdeling i Esbjerg senest 5 hverdage efter, at den midlertidige installation er demonteret. Den midlertidige installation vil herefter blive slutafregnet. Side 12 af 21

14 12. Installationer til nettilsluttet udstyr til forbrugsregistrering Udover bestemmelserne i SIK-meddelelse nr. 27/09 skal elinstallationen til registrering af energi- og ressourceforbruget (el, varme, gas og vand) udføres efter følgende retningslinjer: Elinstallationen skal tilsluttes efter elmåleren. Gruppeafbryder/sikkerhedstransformer må ikke placeres i et felt med umåltstrøm. 13. Kabellægning af luftledning på SYD ENERGI NET A/S foranledning SYD ENERGI Net A/S leverer og nedgraver stikledningskablet frem til bygningen. Her lægges en sløjfe, som kan nå frem til målertavlen. Fremføring til målertavlen udføres af autoriseret elinstallatør. Omlægning af stikledninger er uden udgifter for kunden, når den sker på den af SYD ENERGI Net A/S ud fra økonomiske og forsyningsmæssige forhold - valgte metode. SYD ENERGI Net A/S demonterer luftledningen, mens demontering af befæstelsesmateriel og montagegenstande fra gavl eller hustag ikke er omfattet af SYD ENERGI Net A/S ydelse. Stikledningskablet etableres, så det mindst svarer til stikledningens strømværdi før ombygningen. Side 13 af 21

15 14. Udskiftning af stikledningssikringer Udskiftning Autoriserede elinstallatører må udskifte overbrændte stikledningssikringer. Overbrændte stikledningssikringer i transformerstationer må kun udskiftes efter nærmere aftale med Netdriftsafdelingen/Driftsvagten. Autoriserede elinstallatører har kun i særlige tilfælde adgang til transformerstationer Betaling SYD ENERGI Net A/S betaler i henhold til fast aftalepris elinstallatørens udkald til afbrydelsen, der skyldes overbrændt stikledningssikring eller en for SYD ENERGI Net A/S ukendt fejl, som kunden ikke selv har forvoldt. Kunden skal selv betale for udskiftning af overbrændte stikledningssikringer i kabelskabe eller luftledningsanlæg foranlediget af fejl i kundens installation, stikledning, overbelastning eller lignende. Faktura for sikringsudskiftning fremsendes på særskilt elektronisk faktura til SYD ENERGI Net A/S EANnr senest 7 dage efter arbejdets udførelse. Faktura mærkes med installations- nummer og fejlårsag.e Side 14 af 21

16 t A/S forsyningsanlæg 15. Generel tilladelse til at udføre opgaver ved driften af SYD ENERGI Net A/S forsyningsanlæg I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, 3. udgave, kapitel 4, 4.6.2, afgives herved en generel tilladelse til, at autoriserede elinstallatører i SYD ENERGI Net A/S forsyningsområde må udføre følgende opgaver: Udtagning og indsætning af stikledningssikringer. Tilslutning og fjernelse af stikledninger i luftledningsmaster. Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe. Ved arbejde på gade- og vejbelysningsinstallationer, som er på luftledningsmaster med SYD ENERGI Net A/S forsyningsnet, skal der udarbejdes en samarbejdsaftalei forbindelse med ovenstående tilladelse påtager elinstallatørerne sig under udførelse af de nævnte arbejdsopgaver, at opgaverne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bestemmelsen medfører bl.a., at elinstallatøren under hensyntagen til denne aftale skal varetage driftslederens pligter (se Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, 3. udgave, kapitel 4, 4.5) i det omfang, disse er relevante for den pågældende opgave. Alle opgaver, som ikke er omfattet af ovenstående tilladelse, må kun udføres af elinstallatørerne i samarbejde eller efter aftale med SYD ENERGI Net A/S/Driftvagt, og der skal foreligge en samarbejds- aftale. 16. Ikrafttræden Nærværende Tilslutningsbestemmelser, der er vedtaget af SYD ENERGI Net A/S bestyrelse, træder i kraft den 1. januar Bestemmelserne indgår som bilag til: Aftale om netbenyttelse SYD ENERGI Net A/S. 17. Ændringer SYD ENERGI Net A/S foretager løbende ændring af tilslutningsbestemmelserne. Der informeres om ændringer ved annoncering, offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller på anden måde. Side 15 af 21

17 18. Bilag Bilag 1 Side 16 af 21

18 18.2. Bilag 2 A - Boligbebyggelse Ved boligbebyggelse skal den enkelte bolig forsynes gennem hver sin stikledning. Den enkelte bolig kan udgøre flere etager. Eksempler: 1) Parcelhuse og fritidshuse 1 stikledning: Der betales 1 tilslutningspris i henhold til kategori i punkt ) Parcelhuse med udnyttet tagetage, 1 bolig 1 stikledning: Der betales 1 tilslutningspris i henhold til kategori i punkt ) Hus med udnyttet tagetage, 2 boliger (tæt/lav bebyggelse/ferielejlighed), kan forsynes gennem 1 stikledning 1 stikledning: Der betales 2 gange tilslutningspris i henhold til kategori i punkt Side 17 af 21

19 4) Dobbelthuse. (Tæt/lav bebyggelse/ferielejlighed) 2 stikledninger eller 1 fælles stikledning: Der betales 2 gange tilslutningspris i henhold til kategori i punkt ) Rækkehuse (Tæt/lav bebyggelse/ferielejlighed) 4 stikledninger eller 1 fælles stikledning: Der betales 4 gange tilslutningspris i henhold til kategori i punkt ) Blandet bebyggelse (Tæt/lav bebyggelse) Parcelhus. (2 boliger) 3 stikledninger eller 1 fælles stikledning: Der betales 5 gange tilslutningspris i henhold til kategori i punkt Side 18 af 21

20 8) Etagebyggeri over 2 etager. Etagebyggeri (boligblokke) kan forsynes gennem fælles stikledning. Dog mindst én stikledning pr. boligblok. Eksempel 15 lejligheder: 2 eller 3 stikledninger: Der betales 15 gange tilslutningspris i henhold til kategori i punkt ) Ungdoms-, ældre og plejeboliger < 65 m 2 Der betales tilslutningspris i henhold til kategori i punkt Side 19 af 21

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER TILSLUTNINGSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR LEF NET A/S FORSYNINGSOMRÅDE Gældende fra 21. september 2009. Side 1 af 16 Ikrafttræden og ændringer mv. Ikrafttræden Nærværende tilslutningsbestemmelser er et supplement

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet netselskaberne. 1.2

Læs mere

Ikast Værkerne Net A/S

Ikast Værkerne Net A/S Tilslutningsbestemmelser Ikast Værkerne Net A/S 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Ikast Værkerne Net A/S, i det følgende kaldet netselskabet.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14

NOE. Skivevej Holstebro. Tilslutningsbestemmelser Side 1 af 14 tilslutningsbestemmelser 2012 Side 1 af 14 generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet NOE. 1.2 Netbenyttelsesaftale

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i HEF Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser 1.2 Enhver, der tilsluttes

Læs mere

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A.

1.3 Tilmelding Ved nytilslutning eller udvidelse/ændring af en bestående installation, indsendes en tilmelding jf. Fællesregulativet, del A. Tilslutningsbestemmelser. Indhold 1. Generelle bestemmelser 2. Leveringsomfang og ejerforhold 3. Tilslutning, ændring og udvidelse 4. Tilslutningsbidrag 5. Supplerende bestemmelser til tilslutningsbidrag

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S

Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser 23. august 2007 Tilslutningsbestemmelser Indledning Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til netbenyttelsesaftalen og beskriver mere specifikt FN

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser INDHOLD 1. Generelle bestemmelser... 2 2. Leveringsomfang og ejerforhold... 2 2.1. Leveringsomfang... 2 2.2. Leveringsgrænsen... 3 2.3. Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningsbidrag...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S

Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Tilslutningsbestemmelser MES Net A/S Gældende fra 1. august 2009 Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring og udvidelse. 4 Tilslutningsbidrag. 5 Supplerende

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 1 Forretningsgang 4 2 Generelle bestemmelser 4 2.1 Leveringsbestemmelser 4 2.2 Tilslutningspris 4 2.3 Tilslutning af energiproducerende anlæg

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S

Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Tarm Elværk Net A/S Gældende fra den 21. februar 2011 og er anmeldt til Energitilsynet. Indhold. 1 Generelle bestemmelser. 2 Leveringsomfang og ejerforhold. 3 Tilslutning, ændring

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net)

Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Tilslutningsbestemmelser - Net (Bilag til Leveringsbestemmelser - Net) Vedtaget af Helsingør Byråd den 26. marts 2007. 1 Supplerende bestemmelser til fællesregulativet Betjening og 1.1 arbejde på Det er

Læs mere

2015 Version

2015 Version 2015 Version 2015-02 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Generelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net

Forsyning Helsingør Elnet A/S Tilslutningsbestemmelser Net Tilslutningsbestemmelser Net (Bilag til Leveringbestemmelser Net) Indhold 1. Supplerende bestemmelser til fællesregulativet... 3 2. Tilslutningspunkt... 3 3. Stikledning... 4 4. Tilslutningsbidrag... 4

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. Bornholms El-Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem Bornholms El-Net A/S og de autoriserede elinstallatører Bornholms El-Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser 2008

Tilslutningsbestemmelser 2008 Tilslutningsbestemmelser 2008 NOE NET A/S Skivevej 120, DK-7500 Holstebro www.noe.dk Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde,

Læs mere

NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* PR. 1. april 2016

NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* PR. 1. april 2016 NETSELSKABETS RETNINGSLINJER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET* SYD ENERGI Net A/S PR. 1. april 2016 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse DEL 1... 5 1. Generelle bestemmelser... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet DONG Energy Eldistribution A/S Gældende fra 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet Tilslutningsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 25. marts 2010

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 25. marts 2010 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 25. marts 2010 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst v/ Per Sørensen, elforsyningschef 16:40: Gennemgang af, hvordan du udfylder installationsblanketten korrekt, hvordan du

Læs mere

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leverin

Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord og etableres af NRGi Net A/S frem til leverin Tilslutningsbidrag Priser gældende fra 1. januar 2012 NRGi Net område Nord (tidligere NRGi Net) Prisen er pr. installation eller Ampere. Stikledning er indeholdt i tilslutningsbidraget for område Nord

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S

Vejledning for elinstallatører. om tilslutning mv. gældende for. DONG Energy Eldistribution A/S Vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. gældende for DONG Energy Eldistribution A/S Ændret den 25.08.2015 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde... 3 Definitioner og ejerforhold...

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Investeringsbidrag m.v.

Investeringsbidrag m.v. Tarifblad til Tilslutningsbestemmelser/ stikledningsregulativ vedrørende Investeringsbidrag m.v. Pr. 1. januar 2017 BORNHOLMS EL-NET A/S Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 1. Investeringsbidrag..

Læs mere

TILSLUTNINGSBIDRAG EL

TILSLUTNINGSBIDRAG EL Pr. Boligenhed/Erhverv TILSLUTNINGSBIDRAG EL 1. januar 2016 Erhverv og Parcelhuse (ikke over 25A) Jf. 4.1.1 i Tilslutningsbestemmelser for ellevering Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse, boliger og erhverv i

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser 2012

Tilslutningsbestemmelser 2012 Tilslutningsbestemmelser 2012 NOE NET A/S Skivevej 120, DK-7500 Holstebro www.noe.dk Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NOE NET A/S forsyningsområde,

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. januar 2012 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Fællesregulativet 2009

Fællesregulativet 2009 Fællesregulativet 2009 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 7 Øvrige

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 INDHOLD Elpriser 4 Varmepriser 5 Vandpriser 6 Spildevandspriser 7 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 MES Net A/S Dørslundvej 44 7330 Brande CVR nr. 25 52 58 25 NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Disse vilkår er

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET hg LÆSØ ELNET A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Instruks vedrørende. el-installatørers

Instruks vedrørende. el-installatørers Instruks vedrørende el-installatørers fejlretningsarbejder på HEF Nets elforsyningsanlæg 2. udgave 2007 Dok.id-128458 Formål Instruksen har til formål: at øge den personlige sikkerhed at undgå ulykker

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag ekskl. moms inkl. moms Nyetablering, 25 Amp. kr 13.700,00 kr 17.125,00 Pr. Amp. - udover 25 Amp. kr 1.020,00

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 Version 3. Gældende pr. 1. januar 2018 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fælles

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 (Tidligere EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S) Gældende pr. 1. oktober 2017 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon

Struer Forsyning Elnet A/S JYLLANDSGADE 1 1. april december STRUER Telefon Struer Forsyning Elnet A/S TARIFFER JYLLANDSGADE 1 1. april - 31. december 2016 7600 STRUER Telefon 96 84 22 30 B høj kunde - 10 kv Tilslutningspunkt i transformerstation på 10 kv-niveau Investeringsbidrag

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

Prisblad pr. 1. januar 2018

Prisblad pr. 1. januar 2018 Prisblad pr. 1. januar 2018 I vedhæftede bilag 1 fremgår nettariffer, abonnements priser samt rådighedsbetaling for installationer med produktionsmåler 1. I vedhæftede bilag 2 fremgår gebyrer og tilslutningspriser.

Læs mere

Prisoversigt per april 2015

Prisoversigt per april 2015 Prisoversigt per april 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser

Læs mere

Prisoversigt per marts 2015

Prisoversigt per marts 2015 Prisoversigt per marts 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis+ elpriser. Alle priser

Læs mere

LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER

LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER ENERGINET.DK LIVØ - FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER AKTIVITET 6 - OPGRADERING AF EL-DISTRIBUTIONSNET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2017

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2017 Tariffer pr. 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation 0,4 kv målt...

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Prisoversigt per Maj 2017

Prisoversigt per Maj 2017 Telefon 4840 5050 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser er angivet i kroner, med mindre andet angivet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016

Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016 Disse bestemmelser er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016

Læs mere

Prisoversigt per november 2015

Prisoversigt per november 2015 Prisoversigt per november 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser

Læs mere

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Roberto Bentsen Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Spørgsmål og svar... 3 Hvem er vi... 3 Korrespondance mellem installatør

Læs mere