Indhold. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 1 af 21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21"

Transkript

1 2014

2 Indhold 1. Indledning Forretningsgang Gennerelle bestemmelser Leveringsbestemmelser Tilslutningspris Tilslutning af energiproducerende anlæg Tvivlsspørgsmål Leverings omfang og ejerforhold Leveringsomfang Leveringsgrænsen Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningspris Forsyningsanlæg Stikledning Kabelstikledning Luftstikledning Tilslutning, ændringer og udvidelse Tilslutningspunkt Forholdet mellem kunde og ejer Stikledning Antal stikledninger pr. kunde Tilslutning til kabelforsyningsanlæg Fremføring over fremmed grund Tilslutning til luftledningsforsyningsanlæg Tilslutning i transformerstation Elhegn Rørunderføring Tarifsikring (for sikring) Tilslutnings pris Definition af kategorier Standardtilslutningspris Parcelhuse/Fritidshuse Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse/ferielejligheder (maks. 2 etager) Lejligheder Ungdoms-, ældre- og plejehjemsboliger Enfasede installationer Installationer uden måler Øvrige installationer Tilslutningsprisens størrelse og betaling Særligt tilslutningspris Beregning af tilslutningspris Generelt Byzone Landzone Forøgelse af leveringsomfanget i landzone Nedlæggelse og genetablering af en installation (hvilende rettighed) Overførsel af leveringsomfang Deling af leveringsomfang... 8 SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 1 af 21

3 7.8. Reduktion af belastningen Flytning af tilslutningspunkt/forbrugssted Supplerende bestemmelser angående tilslutningspris Midlertidige forsyninger/tilslutninger Elhegn og luftværnssirener Antenneanlæg, parkometre, gadesignaler, vand og-vejrmålerstationer m.m Overskridelse af det aftalte leveringsomfang Bygningsændringer, hvor forsyningsanlæg skal ændres/flyttes Målere Opsætning Målerhåndtering ved andre installationer DIN Skinnemålere Nedtagne målere Adgang til målere Placering Fritstående stativ Kollektiv måling af elforbruget Fordelingsmåler Andre forhold Målersektioner i lavspændingstavler med transformermåling Generelt Fjernaflæsning Strømtransformere Tilgangsfelt Tilslutning af midlertidige installationer og byggepladsinstallationer Tilslutning Demontering Installationer til nettilsluttet udstyr til forbrugsregistrering Kabellægning af luftledning på SYD ENERGI NET A/S foranledning Udskiftning af stikledningssikringer Udskiftning Betaling Generel tilladelse til at udføre opgaver ved driften af SYD ENERGI Net A/S forsyningsanlæg Ikrafttræden Ændringer Bilag Bilag Bilag 2 A - Boligbebyggelse Bilag 2 B - Blandet etagebyggeri Bilag 2 C Erhvervsbyggeri SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 2 af 21

4 1. Indledning Tilslutningsbestemmelserne indeholder et supplement til reglerne for tilslutning og adgang til at benytte SEs ledningsnet, Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelserne gælder fra 1. januar Har du spørgsmål til Tilslutningsbestemmelserne kan de rettes til SYD ENERGI Net A/S, telefon Forretningsgang Alle henvendelser angående tilslutning eller udvidelse af elektriske installationer skal rettes til SYD ENERGI Net A/S Energitilslutninger. Tilslutning og måleropsætning vil blive udført indenfor 3 arbejdsdage efter modtagelse af færdig- meldingen. Ved til- og færdigmelding af installationer anvendes Dansk Energi (herefter DE) elektroniske blanket i henhold til Fællesregulativets del A, administrative bestemmelser. Ved tilmeldinger af nye installationer indtil 63 Ampere, hvor den blivende måler kan anvendes i byggestrøminstallationen og efterfølgende til den permanente installation, fremsender installatøren DEs elektroniske tilmeldingsblanket. Når den nye installation ibrugtages, flyttes måleren fra den midlertidige installation til den permanente installation, og installationen færdigmeldes. Måleren aflæses, og visningen noteres på færdigmeldingen (se pkt ). Udlevering af blivende måler kan kun finde sted efter indbetaling af tilslutningsbidrag. Ved tilmeldinger af andre installationer (typisk for større byggerier og lejligheder, mv.), fremsender installatøren tilmelding på den midlertidige installation og en tilmelding pr. blivende installation. Måleren monteres i henhold til aftale med SYD ENERGI Net A/S. (se pkt ). Ved tilmelding af byggestrøminstallationer fremsendes DEs elektroniske blanket, henholdsvis når installationen tilog afmeldes (se pkt.11). 3. Gennerelle bestemmelser 3.1. Leveringsbestemmelser Enhver, der er tilsluttet forsyningsanlæg ejet af SYD ENERGI Net A/S, er forpligtet til at overholde SYD ENERGI Net A/S Aftale om netbenyttelse. Disse udleveres ved henvendelse til SYD ENERGI Net A/S eller kan ses/udskrives på Tilslutningspris Ved nytilslutning eller udvidelse af bestående leveringsomfang betaler rekvirenten/kunden en tilslutningspris til SYD ENERGI Net A/S. (Se punkt 7) Tilslutning af energiproducerende anlæg Ved tilslutning af energiproducerende anlæg gælder særlige bestemmelser, som fås ved henvendelse til SYD ENERGI Net A/S Tvivlsspørgsmål Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er fyldestgørende, oplyser SYD ENERGI Net A/S betingelserne for tilslutning SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 3 af 21

5 4. Leverings omfang og ejerforhold 4.1. Leveringsomfang Ved leveringsomfang forstås den i kw eller ampere tilmeldte størrelse, som tilslutningsprisen er beregnet efter Leveringsgrænsen Leveringsgrænsen er det punkt i forsyningsanlægget ejet af SYD ENERGI Net A/S, hvor stikledningen tilsluttes luftledning, kabelskab, hovedbly eller i transformatorstation, og hvortil SYD ENERGI Net A/S etablerer og vedligeholder anlægget, jf. bilag 1 eller efter særlig aftale Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningspris Leveringsgrænsen i forbindelse med opkrævning af tilslutningspris er følgende: Byzone: Leveringsgrænsen er højst 30 meter fra grundskel målt langs naturlig linietracé. Landzone: Leveringsgrænsen skal ligge så tæt på forbrugsstedet som muligt, typisk ved offentligt tilgængelig, fast vej, der grænser op til ejendomsskel eller lignende. Ved byzone forstås bebyggelse i byer, bysamfund samt sommerhusområder, jf. lov om by og landzoner. Ved landzone forstås bebyggelse, der falder udenfor definitionen af byzone Forsyningsanlæg Et forsyningsanlæg omfatter højspændingsanlæg, transformerstationer og lavspændingsanlæg. Forsyningsanlægget etableres og vedligeholdes af SYD ENERGI Net A/S Stikledning En stikledning forbinder forsyningsanlægget med installationen, jf. bilag Kabelstikledning En stikledning udført som jordkabel etableres, ejes, vedligeholdes, betales og registreres af kunden Luftstikledning En stikledning udført som luftledning vedligeholdes af SYD ENERGI Net A/S til og med isolatorer. (Se punkt 5.7). Fastgørelsespunkt gavl/stativ vedligeholdes og ejes af kunden 5. Tilslutning, ændringer og udvidelse 5.1. Tilslutningspunkt SYD ENERGI Net A/S anviser tilslutningspunktet Forholdet mellem kunde og ejer Hvor en kunde til en installation ikke samtidig er ejer af ejendommen, hvortil installationen hører, kan SYD ENERGI Net A/S kræve, at kunden dokumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallationen eller ændring af leveringsomfanget Stikledning Stikledninger skal have et ledertværsnit, der mindst kan overbelastningsbeskyttes med 25 A og kortslutningsbeskyttes med mindst 50 A. Stikledninger til enfasede installationer skal have et ledertværsnit, der kan overbelastningsbeskyttes med mindst 16 A. Installationer skal forsynes gennem hver sin stikledning. (Se pkt. 9.3) Undtagelser: Boliger i etagebyggeri, rækkehuse, erhvervsparker og sammenbygget byggeri kan forsynes gennem fælles stikledning. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 4 af 21

6 5.4. Antal stikledninger pr. kunde SYD ENERGI Net A/S tillader generelt kun én stikledning til samme kunde (se bilag 2 A til 2 C). En stikledning kan efter aftale med SYD ENERGI Net A/S bestå af flere parallelle kabler. Der tillades dog generelt kun parallelle kabler med tværsnit lig med eller større end 150 mm Tilslutning til kabelforsyningsanlæg Elinstallatøren fremfører stikledningskablet til anvist leveringsgrænse/kabelskab. Der skal foretages holdbar mærkning af kablet med hus- og installationsnummer i kabelskabet. Kabeltværsnit til og med 25 mm2 tilsluttes i kabelskabet af elinstallatøren og i overensstemmelse med Fællesregulativet 2011 stk. 9. Ved kabeltværsnit over 25 mm2 indføres og tilsluttes kablet i kabelskabet efter nærmere aftale med SYD ENERGI Net A/S. Undtagelse: I nye udstykningsområder for parcelhuse og sommerhuse fremfører SYD ENERGI Net A/S stikledningen i offentlige arealer (fortove og veje) samtidig med, at der etableres forsyningskabel. Stikledningen afsluttes ca. 1 m inde på grunden med en sløjfe på ca. 2 m. Ved enfaset installationer betales de faktiske omkostninger til f.eks. vejunderføring eller afgang i kabelskab Fremføring over fremmed grund En kabelstikledning vil kun blive accepteret fremført over fremmed grund, hvis der foreligger en skriftlig naboerklæring eller en tinglyst deklaration Tilslutning til luftledningsforsyningsanlæg Ved udskiftning af en stikledning, skal denne udføres som jordkabel, og tilslutningspunktet anvises af SYD ENERGI Net A/S, når tilmelding er modtaget Tilslutning i transformerstation Har tilslutningen en sådan størrelse eller afstand fra eksisterende net (ikke afsides liggende), at det, for at SYD ENERGI Net A/S kan opfylde sin leveringsforpligtelse, er nødvendigt at etablere en transformerstation, skal kunden(ejeren), hvis SYD ENERGI Net A/S anmoder om dette, stille egnet areal eller rum til rådighed. SYD ENERGI Net A/S forbeholder sig ret til, ved tinglyst deklaration, at sikre transformerstationens tilstedeværelse på kundens (ejerens) areal samt sikre fremføring og vedligeholdelse af kabler til og fra transformerstationen uanset kablernes formål. Ønsker kunden transformerstationen etableret i egen bygning, stiller kunden det nødvendige rum til rådighed og indretter det til formålet efter SYD ENERGI Net A/S anvisning med hensyn til døre, ventilation, lys, kabelgrav, brandkrav, mv. Kunden ejer og vedligeholder rummet, og SYD ENERGI Net A/S ejer og vedligeholder anlægget etableret af SYD ENERGI Net A/S. SYD ENERGI Net A/S medforsikres på kundens bygnings- og løsøreforsikring. Såfremt transformerstationen placeres i kundens bygning eller grund, ydes der ingen form for kompensation. Hvor kunden ønsker en særlig placering af transformerstationen i forhold til forsyningsnettet, og SYD ENERGI Net A/S kan acceptere denne placering, skal kunden betale eventuelle forøgende udgifter i forbindelse hermed Elhegn Elhegn skal placeres i umiddelbar nærhed (maks. 5 m) fra kabelskab og tydeligt mærkes med ejerens navn, adresse og installationsnummer i kabelskabet. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 5 af 21

7 5.10. Rørunderføring Ved nye tilslutninger etablerer SYD ENERGI Net A/S vederlagsfrit rørunderføring under offentlig vej. 6. Tarifsikring (for sikring) Der er krav om en tarifsikring for alle installationer (se pkt. 10.4). Er tarifsikringens størrelse 50 eller derover, skal den placeres før måleren. Der skal være selektivitet mellem stikledningssikringen og tarifsikringen. Dog med undtagelse af udvendig montage af måler med ledning. Felter, der fører umålt strøm, skal kunne plomberes. Denne bestemmelse gælder også ved bestående installationer, hvor gruppetavlen udskiftes. Ved enfasede installationer på max. 1 kw skal der monteres en automatsikring på 6 ampere som gruppeafbryder. Automatsikringen sidestilles da med en tarifsikring. På installationer, som kun har én brugsgenstand tilsluttet (f.eks. separate vandingsinstallation), sidestilles gruppesikringen med en tarifsikring. Maksimalafbrydere sidestilles med tarifsikring, når indstillingen er plombérbar og svarer til leveringsomfanget. Indstilling af maksimalafbryderen fortages af installatøren. Automatsikringer kan anvendes som tarifsikringer når der fremlægges dokumentation for, at der er selektivitet med den foran siddende stikledningssikring. Der tillades automatsikringer med mærkestrøm 25, 32, 35, 50, 63 og 80 Ampere. Der må kun installeres et sæt tarifsikringer pr. installation. Kombimodul (HPFI/automatisering) tillades anvendt som tarifsikring.s prs 7. Tilslutnings pris 7.1. Definition af kategorier Standardtilslutningspris Standardtilslutningspris dækker et leveringsomfang på 25 A beregnet efter Dansk Energis model svarende til tilslutningspris for et parcelhus/fritidshus Parcelhuse/Fritidshuse Fritliggende bolig for en familie Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse/ferielejligheder (maks. 2 etager) Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse/ferielejligheder har et mindre ubebygget areal, ca boliger pr. ha. Mod ca. 10 for parcelhusbebyggelse Lejligheder Boliger i bygninger med mere end to etager Ungdoms-, ældre- og plejehjemsboliger Ungdoms-, ældre eller plejeboliger, på højst 65 m Enfasede installationer Installationer med måler på med max. tilsluttet effekt på 1 kw Installationer uden måler Tilsluttet effekt max 100 W, vurderes i hvert enkelt tilfælde. Her hentes tilladelse hos SE. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 6 af 21

8 Øvrige installationer Installationer, der ikke er nævnt i pkt Tilslutningsprisens størrelse og betaling Tilslutningspris betales i henhold til SYD ENERGIs Net A/S prisblad. Betaling af tilslutningsbidrag for installationer i kategorierne til opkræves samtidig med at elforsyningsanlægget udføres Særligt tilslutningspris Særligt tilslutningspris opkræves, når der stilles særlige krav til forsyningsnettet. Ved særlige krav forstås: Afsides beliggende ejendomme/anlæg. (Se punkt 7.4.3). Tilslutninger, hvor forbrugeren stiller særlige krav til forsyningsnettets fysiske udformning eller placering. Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske styrke Beregning af tilslutningspris Generelt I tilslutningsprisen indgår alle omkostninger til etablering af forsyningsanlæg. Dog ikke til enfaset installationer. (Se pkt. 5.5) Byzone Den tariferede tilslutningspris omfatter etablering af forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen. Ved udvidelse af leveringsomfanget betales tilslutningspris for det forøgede leveringsomfang Landzone Den tariferede tilslutningspris omfatter almindeligvis etablering af forsyningsanlæg frem til leverings- grænsen. I tilfælde, hvor der etableres elforsyning til ejendomme/anlæg, der er afsides beliggende i forhold til eksisterende elforsyningsnet, som har nødvendig kapacitet til at forsyne den pågældende kunde, gælder følgende: Hvis omkostningerne til forsyningsanlæg frem til leveringsgrænsen udgør et beløb, der er mere end 3 gange større end standardtilslutningspris (parcelhuse/fritidshuse), betaler kunden de faktiske anlægs- omkostninger, med fradrag af 3 gange standardtilslutningspris - dog minimum tilslutningsbidraget for den konkrete tilslutning. Ved mindre tekniske anlæg kræves betaling for samtlige omkostninger i forbindelse med tilslutningen, uden fradrag for 3 gange standardtilslutningspris Forøgelse af leveringsomfanget i landzone Ønskes forsyningen til en ejendom/et anlæg beliggende i landzone udvidet indtil 5 år fra etableringsåret at regne, og der ikke er tilstrækkelig kapacitet i det etablerede forsyningsanlæg, betragtes en sådan udvidelse som en hel ny tilslutning Nedlæggelse og genetablering af en installation (hvilende rettighed) Et betalt leveringsomfang tilhører det pågældende matr. nr. og den etablerede stikledning. Hvor en installation nedlægges, fjernes tilslutningen (stikledningen) fra SYD ENERGI Net A/S anlæg af elinstallatøren. SYD ENERGI Net A/S er berettiget til at nedtage og fjerne forsyningsanlægget. Det oprindelige leveringsomfang bevares og kan genetableres uden betaling af ny tilslutningspris. SYD ENERGI Net A/S udgifter ved genetableringen betales af kunden, dog maksimalt en udgift svarende til de gældend bestemmelser vedrørende ny tilslutning. Nedlæggelse af en installation skal gælde mindst et år, idet der ved en genetablering indenfor et år, skal betales den faste årlige afgift for den nedlagte periode. Kunden skal dokumentere det tidligere leveringsomfang. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 7 af 21

9 7.6. Overførsel af leveringsomfang Overførsel af eksisterende leveringsomfang for en ejendom/virksomhed/parcel kan ske til nye installationer på ejendommen/parcellen. Overførsel kan ske til en enkelt installation eller til flere installationer (f.eks. ved byfornyelser, hvor der opføres et antal boliger på et areal, der tidligere har været anvendt til en eller flere erhvervsvirksomheder). Overførsel sker ved modregning af værdien af det overførte leveringsomfang i den beregnede tilslutningspris for den/de nye forsyninger. Kunde betaler de faktiske omkostninger ved evt. ændringer og udbygninger af elforsyningsanlægget der er nødvendig for tilslutningen af de nye installationer Deling af leveringsomfang Et eksisterende leveringsomfang over 25 A kan deles på flere installationer, såfremt disse er placeret på samme matrikel/ejendom. Tilslutningsprisen beregnes ved at modregne værdien af eksisterende leveringsomfang, i tilslutningsprisen for de opdelte installationer. Kunde betaler de faktiske udgifter, SYD ENERGI Net A/S har ved tilslutningen. Ved indretning af to boligenheder i eksisterende parcelhus betales investeringsbidrag svarende til 2 boliger i tæt/lav bebyggelse minus investeringsbidrag for parcelhuset Reduktion af belastningen Hvis der ønskes en reduktion i leveringsomfanget, ydes der ingen tilbagebetaling for tidligere indbetalt tilslutningspris. Retten til leveringsomfanget bevares i henhold til punkt Flytning af tilslutningspunkt/forbrugssted Den af kunden betalte tilslutningspris gælder alene for tilslutning til det forbrugssted, der er rekvireret elforsyning til. Kunden kan anmode SYD ENERGI Net A/S om, at stikledningens tilslutningspunkt flyttes. Hvis SYD ENERGI Net A/S kan acceptere flytningen, skal kunden betale de med Flytningen forbundne omkostninger. Et leveringsomfang kan ikke flyttes til et andet forbrugssted (matrikel/ejendom). Såfremt kunden ønsker et andet forbrugssted tilsluttet (matrikel/ejendom) i SYD ENERGI Net A/S forsyningsområde, skal der betales ny tilslutningspris. Gadelysinstallationer kan i specielle tilfælde efter vurdering flyttes inden for samme lavspændingsudføring, såfremt de forsyningsmæssige forhold tillader det. Kunden betaler de faktiske omkostninger ved flytningen. 8. Supplerende bestemmelser angående tilslutningspris 8.1. Midlertidige forsyninger/tilslutninger Midlertidige forsyninger/tilslutninger til byggepladser, forlystelsesparker og vejarbejder og lignende installationer af mindre end et års varighed kan etableres uden betaling af tilslutningspris. Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbygning af bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning/tilslutning. Måler til den midlertidige montage er med ledning Elhegn og luftværnssirener Elhegn og luftværnssirener kan efter forudgående godkendelse tilsluttes eksisterende forsyningsanlæg mod betaling af faktiske omkostninger til etablering af tilslutningspunkt. Der betales 1/3 abonnement og forbrug svarende til 30 kwh. Kunden er forpligtet til at fjerne eller flytte elhegn med tilhørende installation, såfremt en ændring af forsyningsanlægget nødvendiggør dette. Omkostningerne hertil er SYD ENERGI Net A/S uvedkommende 8.3. Antenneanlæg, parkometre, gadesignaler, vand og-vejrmålerstationer m.m. Antenneanlæg, parkometre, vandmålerstationer, vejrmålestationer, gadesignaler m.m. kan tilsluttes efter nærmere aftale med SYD ENERGI Net A/S. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 8 af 21

10 8.4. Overskridelse af det aftalte leveringsomfang Såfremt SYD ENERGI Net A/S konstaterer, at det aftalte leveringsomfang overskrides, er SYD ENERGI Net A/S berettiget til at forlange leveringsomfanget udvidet. For udvidelsen betaler kunden en tilslutningspris i henhold til bestemmelserne i pkt Bygningsændringer, hvor forsyningsanlæg skal ændres/flyttes Såfremt forsyningsanlæg skal ændres/flyttes på kundens foranledning som følge af bygningsændringer, opstilling af skilte, flagstænger, el. lign., betaler kunden samtlige omkostninger til ændringen/flytningen. 9. Målere Opsætning Den blivende måler for nye installationer indtil 63 Ampere fremsendes til elinstallatøren når tilslutnings- bidraget er indbetalt. Måleren monteres af elinstallatøren i byggestrømstavlen, indtil installationen ibrugtages. Ved ibrugtagning af installationen flytter elinstallatøren måleren til den permanente installation. Måleren tilsendes, mod betaling af forsendelsesgebyr, elinstallatøradressen med pakketransport på hverdage undtagen lørdage. Efter nærmere aftale med SYD ENERGI Net A/S kan måleren afhentes i SEs afdeling i Esbjerg. Måleren skal anbringes i målertavlen og sættes under spænding, på installationsadressen, senest 5 arbejdsdage efter forsendelse/udlevering. Hvis ikke tidsfristen kan overholdes skal SE orienteres Målerhåndtering ved andre installationer Den blivende måler opsættes af SYD ENERGI Net A/S ved færdigmelding (klar til måler) af installationen, såfremt tilslutningsbidraget er betalt. Der kan opsættes måler ved færdigmelding af stikledning og målerskab/målertavle. DEs elektroniske installationsblanket anvendes. Når der er flere installationer (målere) på samme stikledning f.eks. til boligblokke eller erhverv, opsættes målerne af SYD ENERGI Net A/S. Målere for strømtransformermåling opsættes af SYD ENERGI Net A/S DIN Skinnemålere DIN - skinnemåler tillades ikke anvendt hos SE Nedtagne målere Nedtagne elmålere skal fremsendes / afleveres til SYD ENERGI Net A/S, senest 5 arbejdsdage efter nedtagning Adgang til målere Adgang til målere skal være i overensstemmelse med Fællesregulativets 2014 anvisning i stk. 14. Ved boliger i tæt lav bebyggelse, parcel og fritidshuse og ubemandede anlæg placeres målerne udvendigt. I boligblokke (lejligheder) kan målerne placeres indvendig i målerrum eller opgang, såfremt SE s personale har adgang til målerne ved hjælp af nøgle anbragt i nøgleboks. Målere i erhvervs installation- er anses for placeret med uhindret adgang såfremt SE s personale har adgang i normal arbejdstid. Såfremt målere anbringes i aflåste målerskabe eller målerrum, placeres en nøgleboks i umiddelbar nærhed af aflåsningen. Nøgleboksen leveres og betales af kunden. SYD ENERGI Net A/S leverer Ruko låsecylinder / hængelås. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 9 af 21

11 9.3. Placering Målertavler og målerskabe placeres efter fællesregulativets a nvi snin g i stk. 16. Ved udvendig målerplacering skal der min. være fri plads foran måleren på 70 x 70 x 200 cm. som vist på skitse 8.3.a og 8.3.b. Fig. 8.3.a Fig. 8.3.b Udvendige målerskabe skal være for ledningstilslutning. Ved reparation af defekte stikbensklemkasser, der er placeret i udvendige målerskabe, skal målerskabet ombygges til ledningstilslutning. Såfremt der anvendes fælles stikledning for flere installationer, skal målerne enten placeres udvendigt, eller der skal være en udvendig afbrydemulighed for den enkelte installation jf. fællesregulativet stk. 7.4 Ved lejligheder placeres målertavlen således, at Fællesregulativets anvisninger i stk. 7.4 og stk. 14 overholdes. Målerskabe til vandingsanlæg placeres ved kørefast vej. Målertavler, målerskabe og målerfelter skal anbringes således, at overkant af tilslutningsenhed er cm over gulv henholdsvis færdigt terræn. Kombinationsskabe skal anbringes, så overkant af klemrække eller målerstikdåse er cm over færdigt terræn Fritstående stativ Et stativ udføres af kunststof eller jern, som er korrosionsbeskyttet. Et stativ skal være udformet således, at det kan nedgraves mindst 90 cm, og det skal kunne fastholdes i lodret stilling Kollektiv måling af elforbruget Der tillades normalt ikke kollektiv måling af elforbruget Fordelingsmåler I henhold til Aftale om netbenyttelse må videresalg af el finde sted efter aftale. Opsætning af fordelingsmålere er tilladt i følgende tilfælde: Til registrering af forbruget til dele af en installation eller enkelte brugsgenstande tilhørende samme ejer/kunde. Til registrering af forbrug i lejemål. På større byggepladser. Fordelingsmålere opsættes af en autoriseret elinstallatør og tilsluttes efter SYD ENERGI Net A/S afregningsmåler. Fordelingsmålere skal forsynes med tydeligt og holdbart skilt med følgende tekst: Fordelingsmåler. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 10 af 21

12 9.7. Andre forhold Anbringelse af klistermærker og metalgenstande på elmåler, der ikke vedrører elafregningen, er ikke tilladt. Der skal holdes en respektafstand på min. 20 cm, mellem elmåleren og GSM, GPRS og andet radio- udstyr. Anvendelse af pulsudtag fra SE s elmålere er beregnet til sekundære formål typisk, hvor kunden f.eks. ønsker at følge elforbruget online. Pulsudtaget er ikke beregnet til intern afregning af elforbruget. Såfremt pulsudtaget anvendes til intern afregning er det alene kundens ansvar, og SYD ENERGI Net A/S uvedkommende. Målerens standart pulsværdi leveres. 10. Målersektioner i lavspændingstavler med transformermåling Generelt Målersektioner skal udføres efter Fællesregulativets anvisning. Af hensyn til muligheden for fjernaflæsning af målere, skal der etableres en føringsvej (rør) fra målerfeltet og ovenud eller nedenud af tavlen til det fri, således at en kommunikationsledning/antenne kan føres til målerfeltet uden at gøre indgreb i de tilstødende tavlefelter eller lokale. Føringsveje for kommunikationsledning/antenne skal altid være den kortest mulige vej Fjernaflæsning Ved installationer, hvor elforbruget er over kwh etableres der fjernaflæsning i henhold til gældende markedsregler. Øvrige installationer fjernaflæses på døgn/time niveau Strømtransformere Strømtransformere, klemkasse samt automatsikring leveres og isættes af tavlefabrikanten og betales af kunden. Ved tilslutninger/udvidelser afpasses strømtransformerne efter største samtidige belastningsstrøm, og målersektionen opbygges med ét sæt strømtransformere og én måler. Der skal anvendes strømtransformere i klasse 0,2s med et af følgende omsætningsforhold: 300/5, 600/5, 1000/5 og 1200/5. Strømtransformere afpasses efter målersektionens største belastningsstrøm således: Fra *80 A til og med 320 A /5 Fra 320 A til og med 630 A /5 Fra 630 A til og med 1050 A /5 Fra 1050 A til og med 1250 A /5 Ved belastningsstrøm > 1250 A aftales strømtransformerstørrelse med SYD ENERGI Net A/S i hvert enkelt tilfælde Tilgangsfelt I tilgangsfeltet på alle nye tavler og ved ændring eller udvidelse af eksisterende tavler skal der monteres en indgangsafbryder med en tarifsikring eller en maksimalafbryder. En evt. maksimalafbryder skal kunne indstilles på det, der svarer til leveringsomfanget. Tilgangsfeltets låge skal kunne åbnes uden at afbryde indgangsafbryder/maksimalafbryder. Ved leveringsomfang på mere end 500 A ved 400 V-niveau eller 290 A ved 690 V niveau, skal indgangsafbryder/tarifsikring/forsikring være en maksimalafbryder. SE Edison park Esbjerg N Tlf Side 11 af 21

13 I tavler, der er indrettet for tilslutning af nødgenerator, der ikke kan levere effekt til elforsyningsnettet, skal omskiftningen mellem normal- og generatordrift være indrettet således, at afregningsmåleren ikke påtrykkes spænding fra generator og at afregningsmålerens forbindelse til forsyningsnettet ikke afbrydes. 11. Tilslutning af midlertidige installationer og byggepladsinstallationer Tilslutning Ved fremsendelse af DEs elektroniske installationsblanket rekvirerer elinstallatøren måler og anvisning på tilslutning til ledningsnettet. Installationen færdigmeldes når installationen tages i brug. Elinstallatøren tilslutter, leverer og opsætter oprigningsarrangement med det for tilslutning til ledningsnettet nødvendige kabel. Ved tilslutning i kabelskab indføres kablet reglementeret (ikke mellem dækkappe og grundplade) i kabelskabet. Ved midlertidige installationer og byggestrøminstallationer for direkte måling opsætter og demonterer elinstallatøren måleren. SYD ENERGI Net A/S kan efter nærmere aftale tilslutte og opsætte måleren. Efter nærmere aftale med SYD ENERGI Net A/S, kan måleren afhentes i SEs afdeling i Esbjerg, eller tilsendes, mod betaling af forsendelsesgebyr, med pakketransport til elinstallatørens adresse. Desuden skal samme retningslinje følges som i punkt Ved tilslutninger, der kræver måling med strømtransformer, opsættes måleren af SYD ENERGI Net A/S. Målere mærket Byggestrømsmåler må ikke monteres i permanente installationer. Såfremt en midlertidig installation er tilsluttet mere end et år, er SYD ENERGI Net A/S berettiget til at opkræve investeringsbidrag svarende til leveringsomfanget Demontering Elinstallatøren demonterer den midlertidige installation, og måleren afleveres eller sendes til SEs afdeling i Esbjerg senest 5 hverdage efter, at den midlertidige installation er demonteret. Den midlertidige installation vil herefter blive slutafregnet. Side 12 af 21

14 12. Installationer til nettilsluttet udstyr til forbrugsregistrering Udover bestemmelserne i SIK-meddelelse nr. 27/09 skal elinstallationen til registrering af energi- og ressourceforbruget (el, varme, gas og vand) udføres efter følgende retningslinjer: Elinstallationen skal tilsluttes efter elmåleren. Gruppeafbryder/sikkerhedstransformer må ikke placeres i et felt med umåltstrøm. 13. Kabellægning af luftledning på SYD ENERGI NET A/S foranledning SYD ENERGI Net A/S leverer og nedgraver stikledningskablet frem til bygningen. Her lægges en sløjfe, som kan nå frem til målertavlen. Fremføring til målertavlen udføres af autoriseret elinstallatør. Omlægning af stikledninger er uden udgifter for kunden, når den sker på den af SYD ENERGI Net A/S ud fra økonomiske og forsyningsmæssige forhold - valgte metode. SYD ENERGI Net A/S demonterer luftledningen, mens demontering af befæstelsesmateriel og montagegenstande fra gavl eller hustag ikke er omfattet af SYD ENERGI Net A/S ydelse. Stikledningskablet etableres, så det mindst svarer til stikledningens strømværdi før ombygningen. Side 13 af 21

15 14. Udskiftning af stikledningssikringer Udskiftning Autoriserede elinstallatører må udskifte overbrændte stikledningssikringer. Overbrændte stikledningssikringer i transformerstationer må kun udskiftes efter nærmere aftale med Netdriftsafdelingen/Driftsvagten. Autoriserede elinstallatører har kun i særlige tilfælde adgang til transformerstationer Betaling SYD ENERGI Net A/S betaler i henhold til fast aftalepris elinstallatørens udkald til afbrydelsen, der skyldes overbrændt stikledningssikring eller en for SYD ENERGI Net A/S ukendt fejl, som kunden ikke selv har forvoldt. Kunden skal selv betale for udskiftning af overbrændte stikledningssikringer i kabelskabe eller luftledningsanlæg foranlediget af fejl i kundens installation, stikledning, overbelastning eller lignende. Faktura for sikringsudskiftning fremsendes på særskilt elektronisk faktura til SYD ENERGI Net A/S EANnr senest 7 dage efter arbejdets udførelse. Faktura mærkes med installations- nummer og fejlårsag.e Side 14 af 21

16 t A/S forsyningsanlæg 15. Generel tilladelse til at udføre opgaver ved driften af SYD ENERGI Net A/S forsyningsanlæg I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, 3. udgave, kapitel 4, 4.6.2, afgives herved en generel tilladelse til, at autoriserede elinstallatører i SYD ENERGI Net A/S forsyningsområde må udføre følgende opgaver: Udtagning og indsætning af stikledningssikringer. Tilslutning og fjernelse af stikledninger i luftledningsmaster. Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe. Ved arbejde på gade- og vejbelysningsinstallationer, som er på luftledningsmaster med SYD ENERGI Net A/S forsyningsnet, skal der udarbejdes en samarbejdsaftalei forbindelse med ovenstående tilladelse påtager elinstallatørerne sig under udførelse af de nævnte arbejdsopgaver, at opgaverne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Bestemmelsen medfører bl.a., at elinstallatøren under hensyntagen til denne aftale skal varetage driftslederens pligter (se Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, 3. udgave, kapitel 4, 4.5) i det omfang, disse er relevante for den pågældende opgave. Alle opgaver, som ikke er omfattet af ovenstående tilladelse, må kun udføres af elinstallatørerne i samarbejde eller efter aftale med SYD ENERGI Net A/S/Driftvagt, og der skal foreligge en samarbejds- aftale. 16. Ikrafttræden Nærværende Tilslutningsbestemmelser, der er vedtaget af SYD ENERGI Net A/S bestyrelse, træder i kraft den 1. januar Bestemmelserne indgår som bilag til: Aftale om netbenyttelse SYD ENERGI Net A/S. 17. Ændringer SYD ENERGI Net A/S foretager løbende ændring af tilslutningsbestemmelserne. Der informeres om ændringer ved annoncering, offentliggørelse på selskabets hjemmeside eller på anden måde. Side 15 af 21

17 18. Bilag Bilag 1 Side 16 af 21

18 18.2. Bilag 2 A - Boligbebyggelse Ved boligbebyggelse skal den enkelte bolig forsynes gennem hver sin stikledning. Den enkelte bolig kan udgøre flere etager. Eksempler: 1) Parcelhuse og fritidshuse 1 stikledning: Der betales 1 tilslutningspris i henhold til kategori i punkt ) Parcelhuse med udnyttet tagetage, 1 bolig 1 stikledning: Der betales 1 tilslutningspris i henhold til kategori i punkt ) Hus med udnyttet tagetage, 2 boliger (tæt/lav bebyggelse/ferielejlighed), kan forsynes gennem 1 stikledning 1 stikledning: Der betales 2 gange tilslutningspris i henhold til kategori i punkt Side 17 af 21

19 4) Dobbelthuse. (Tæt/lav bebyggelse/ferielejlighed) 2 stikledninger eller 1 fælles stikledning: Der betales 2 gange tilslutningspris i henhold til kategori i punkt ) Rækkehuse (Tæt/lav bebyggelse/ferielejlighed) 4 stikledninger eller 1 fælles stikledning: Der betales 4 gange tilslutningspris i henhold til kategori i punkt ) Blandet bebyggelse (Tæt/lav bebyggelse) Parcelhus. (2 boliger) 3 stikledninger eller 1 fælles stikledning: Der betales 5 gange tilslutningspris i henhold til kategori i punkt Side 18 af 21

20 8) Etagebyggeri over 2 etager. Etagebyggeri (boligblokke) kan forsynes gennem fælles stikledning. Dog mindst én stikledning pr. boligblok. Eksempel 15 lejligheder: 2 eller 3 stikledninger: Der betales 15 gange tilslutningspris i henhold til kategori i punkt ) Ungdoms-, ældre og plejeboliger < 65 m 2 Der betales tilslutningspris i henhold til kategori i punkt Side 19 af 21

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering...

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering... Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning... 4 - Tilslutningsbidrag... 5 - Stikledning / stikledningsbidrag... 5 - Ejerskifte... 6

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere