Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for energi- og miljøarbejde Ver. 1-29.07.2009"

Transkript

1

2 1.0 Indledning... side 1 1.1Anvendelseområde... side Økonomi side Kompetencefordelingsplan.... side Tidsplan. side Delplaner... side Indsatsområder.. side Opbygning af delplaner. side 8

3 1.0 Indledning Handlingsplan for energi- og miljøarbejde skal opfattes som en dynamisk plan. Planen vil derfor blive revideret løbende når krav til effektiviseringer på energi- og miljøområdet skærpes lovgivningsmæssigt eller efter Region Sjællands eget ønske. I den nuværende udgave tager handlingsplanen udgangspunkt i; at Regionsrådet i Region Sjælland den 8. maj 2008 vedtog retningslinier for og Miljøstyring. Formålet var at skabe klare og ensartede retningslinier for energi- og miljøstyring internt i Region Sjælland som virksomhed. Retningslinierne beskriver bl.a. mål for begrænsninger af ressourceforbrug som el, vand og varme, herunder en målsætning om reduktion af det samlede slutforbrug af energi i 2025 med 15 %, i forhold til 2005-forbrug. For at realisere store energibesparelser, i en stor virksomhed som Region Sjælland, skal der udarbejdes en handleplan, nærværende handlingsplan, og delplaner, der overordnet og mere detaljeret beskriver, hvorledes målsætningen opfyldes. Der skal ikke kun fokuseres på de driftsmæssige besparelser, som kan opnås ved den daglige besparelsesindsats. Fokus på energi og ressourcer i f.m. gennemførelse af byggeprojekter er ligeså vigtig, da det er i program- og projekteringsfasen, de mest oplagte besparelser kan defineres. Det viser sig eksempelvis ofte, at især el-forbrugende motorer som pumper og ventilatorer, er noget af det sidste der projekters, og derfor ikke altid får den nødvendige opmærksomhed, måske på grund af tidspres hos den projekterende i den afsluttende projekteringsfase. Handlingsplanen er at betragte, som en Masterplan der beskriver de overordnede målsætninger samt de metoder, og de værktøjer der kan anvendes, så målsætningen opfyldes. Handlingsplanen støtter sig til Region Sjællands vedtagne retningslinier for og Miljøstyring samt den nationale og af EU vedtagne lovgivning på energiområdet. Regionens Sjælland retningslinier for og Miljøstyring findes på: LEDNINGER/BygningerogService/Documents/og_miljostyring.pdf 1.1 Anvendelsesområde Handlingsplanen skal anvendes som en manual, og tjene som inspiration over for personale, ansat på sygehuse, i det psykiatriske- og det sociale område samt de tværgående enheder (indkøb, vaskeri, køkken, rengøring og have / vej). Ansatte hvis arbejde indbefatter energi- og miljøområdet. Andet personale kan lade sig inspirere af planen, så flest mulige mennesker ser de potentielle muligheder for besparelser der kan opnås på energiområdet, uden ændret komfort i særlig grad på arbejdspladsen i det daglige. 1

4 Handlingsplanen skal desuden virke som støtte til, og sikre, at de energibesparelser og indberetninger Region Sjælland er pålagt ved lov, opnås og gennemføres. Der udarbejdes årligt en opgørelse over energi- og ressourceforbrug til brug for intern, til Regionsrådet, og ekstern, til staten, afrapportering. Forbrug opgøres på basis bygningsenhedernes forbrugstal indtastet i det fælles energiregistreringssystem. Et system der implementeres i Økonomi De investeringer der er nødvendige for at opnå besparelser på el, vand og varme, skal ske hos den enkelte bruger. Der er oprettet en Lånepulje til Energibesparelser, hvorfra der kan søges midler til relevante energibesparende projekter. Som udgangspunkt kan der søges til projekter med en simpel tilbagebetalingstid < 5 år. Det er ansøgeren som fremskaffer dokumentation for besparelserne, og udfylder ansøgningsskema. Koncernbyg vurderer i samarbejde med den regionale energi- og miljøstyregruppe (nærmere beskrevet under pkt.1.3), om den oplyste besparelser kontra investering er realistisk, og meddeler ansøger, om lånet kan bevilges. Ved projekter med længere tilbagebetalingstid skal projektet, være særligt interessant, f.eks. et udviklingsprojekt, som er eller kan blive, væsentligt i den overordnede energisparestrategi. Det kan være investeringer i Vedvarende Energi (solvarme, solceller, varmepumper m.v.), eller projekter hvor f.eks. belysning ændres til LED, og hvor tilbagebetalingstiden er > 5 år. Ansøgningsskema se bilag 1. Det anbefales at der skabes et råderum for anlægsprojekter med fokus på energi- og miljøbesparelser. Projekter der ikke kan gennemføres udelukkende med lånepuljens støtte. De projekter der fremover vil være oplagte i Regionens energi- og miljøstrategi, er byggerier der udføres som passivhusbyggeri og/eller har fokus er på miljørigtige byggematerialer samt specielle energibesparende installationer. 1.3 Kompetencefordelingsplan Der er etableret en overordnet regional energi- og miljøstyregruppe med repræsentanter fra Syd, Nord, Psykiatri, Socialområdet og de tværgående drifsenheder/regionshuset. Gruppen suppleres med medlemmer fra ledergruppen og IT-afdelingen. og miljøstyregruppen aftaler forslag til fælles indsatsområder, og tidsplaner for implementering. Disse indsatsområder godkendes i de lokale energi- og miljøgrupper før de iværksættes. De lokale energi- og miljøgrupper og deres arbejdsområder er beskrevet nærmere under afsnit 2.0. Endelig deltager Region Sjælland i en energi- og miljø ERFA-gruppe på tværs af de 5 regioner. Gruppen møde 4-5 gange årligt. Organisationsdiagram se bilag 2. Organisationsdiagrammet skal ikke opfattes som en typisk hierarkisk pyramide hvilket fremgår af følgende. 2

5 Idéen er, at kompetencen flyttes helt ud til de mennesker, der i det daglige står for driften. Med det lokale engagement nås de opstillede mål lettere, og idéer til hvorledes energibesparelser, også kan opnås, vil derfor også flyde den anden vej fra de lokale grupper tilbage til styregruppen. Gruppens målsætning er at Region Sjællands mål for energi- og ressourcebesparelser opfyldes. Nord Psykiatri Regional Miljøstyregruppe Driftsenheder/ Rgionshus Syd Socialområdet Princip af implementeringsfasen hvor viden og idéer flyder begge veje. 1.4 Tidsplan Allerede nu er der igangsat fælles projekter: Energimærkning af alle bygninger under Region Sjælland skal være udført inden udgangen af Dog skal bygninger med gældende Energimærke frem til 2011 først have et nyt Energimærke i Fælles registreringssystem til el, vand og varme, implementeres i Energispareaftaler, med forsyningsselskaber, implementeres i Ovenstående er noget af det vigtige dokumentationsmateriale, der bl.a. skal danne grundlag for fremtidige indsatsområder i Energiplan

6 Ultimo 2010 foretages en dataindsamling over forbrug i alle Regionens bygninger. Under forudsætning af at det er muligt sammenlignes Regionens forbrug med forbruget i Det kan heraf ses, om der er sket tilfredsstillende reduktion i energi- og ressourceforbruget. Step 2 er at se på de enkelte bygninger, for at konstatere om der er uændret, reduceret eller øget forbrug i perioden 2005 til Årsagerne til ændringer i forbruget skal verificeres, så det er muligt at opstille nye, og måske ændrede strategier, for de kommende år. MÅL PLAN FEED- BACK HAND- LING MÅL: Energiplan 2025 beskriver målsætning, og hvorledes denne implementeres. PLAN: Delplaner beskriver indsatsområder og metoder. HANDLING: Implementering af energi- og ressourcebesparende tiltag. FEEDBACK: Erfaringer fra udførte projekter medfører øget, og mere fokuseret indsats. 2.0 Delplaner Der etableres lokale energi- og miljøgrupper, og udarbejdes delplaner for de enkelte områder; Syd, Nord, Psykiatri, Socialområdet og de tværgående enheder. Selvom der er mange overordnede fælles indsatsområder, hvor besparelserne kan opnås, er det en fordel, at der arbejdes i mindre lokale enheder i det daglige. Det er lokalt den praktiske implementering skal ske, og det er lokalt, at man ved hvorledes, de opstillede mål nås. Det anbefales at de lokale energi- og miljøgrupper mødes månedligt i en opstartsfase. Det kan efterfølgende besluttes om mødefrekvensen f.eks. skal mindskes. Delplaner skal udvikles i de lokale energi- og miljøgrupper med hjælp fra Koncernbyg i Regionshuset. Der er i denne handlingsplan beskrevet generelle målsætninger, som skal indfris. Desuden er der opstillet idéer og bud på metoder, der kan anvendes når energibesparelser skal opnås. Vidensdeling er et kardinalpunkt i målsætningen om reduktion i energiforbruget. Personalet opfordres derfor til, at de gode idéer flyder på tværs af de lokale energigrupper, hvilket vil gøre 4

7 indsatsen mere frugtbar. Endelig vil der ske en løbende erfaringsudveksling mellem de lokale energi- og miljøgrupper via den overordnede energi- og miljøstyregruppe. Medlemmerne i energi- og miljøstyregruppen er placeret i hver deres lokale energi- og miljøgruppe. Sammensætningen sikre, at der hele tiden er en direkte linie frem og tilbage mellem de enkelte grupper. De lokale energi- og miljøgrupper udgøres, som udgangspunkt, af de tekniske chefer fra de enkelte geografier i området, og medlemmet fra den regionale energi- og miljøstyregruppe i h.t. nedenstående eksempel. Erfaringer og implementering i det daglige arbejde med energi og miljø ude på geografien, varetages af den tekniske chef, og den tekniske chef bringer erfaringer tilbage til Nords energi- og miljøgruppe. Kalundborg Tekn. Chef Nord Vicedriftschef Køge Tekn. Chef Nords Roskilde Tekn. Chef Holbæk Tekn. Chef Fakse Tekn. Chef Princip af energi- og miljøgrupper, her ses Nords og Delplaner udarbejdes så de er dynamiske, og det er derfor nødvendigt at disse revideres i takt med tidsplanen. 2.1 Indsatsområder Som udgangspunkt er der tre primære indsatsområder; el, vand og varme. Det er vigtigt at de alle prioriteres højt, men at der samtidig hele tiden fokuseres på at plukke de lavest hængende frugter. Altså starte med de områder, hvor der hurtigst ses en effekt af indsatsen. Det er altid animerende for nye tiltag og indsatser, når en effekt er tydelig. Et lige så vigtigt indsatsområde er at gøre de fremtidige byggeprojekter energi- og ressourcebesparende, og der er udarbejdet en procedure for hvorledes alt byggeri i Region Sjælland udføres. Byggeprojekter skal fra start til slut gennemgå en energi- og miljøscreening, således det sikres, at 5

8 byggeriet er udført energi- og ressourcebesparende. og miljøscreening skal udføres i f. m. om- og tilbygning såvel som renovering og nybyggeri. Der er under Byggeregulativet udarbejdet et skema, hvor byggeriets faser er opstillet, og hvor de ansvarlige i de enkelte faser er nævnt. Skemaet fremgår af Byggeregulativet afsnit 1.5. Sideløbende med de opstillede punkter udføres den førnævnte energi- og miljøscreening. Ansvarsfordeling kan dog variere fra Byggeregulativets. De eksterne rådgivere får udleveret screeningsdokumentet og en checkliste til brug for energi- og miljøscreeningen, og det er rådgiverne som udfører screeningen. Inventar og maskiner m.m. skal indgå i energi- og miljøscreeningen, således at energi- og ressourcebesparelser indenfor dette område ligeledes prioriteres højt. Det vil blive en proces med mange, forhåbentlig, frugtbare diskussioner i de lokale energi- og miljøgrupper samt i den regionale energi- og miljøstyregruppe. Ingen områder og emner er uvæsentlige, når besparelsesforslag skal debatteres. Forslag til indsatsområder kan også komme fra de lokale bygningsenheder via de lokale energi- og miljøgrupper. De gode idéer til reduktion i energi- og ressourceforbruget, skal danne grundlag for de delplaner, der skal arbejdes efter lokalt. Processen med udarbejdelse af delplaner, følges i en opstartsfase af en repræsentant fra Koncernbyg. Koncernbygs medvirken i de første møder, har til formål, at de processer der skal sættes i gang, får den bedst mulige begyndelse. Generelt bør forbrug synliggøres mest muligt via displays m.v., så de personer der i det daglige er med til at anvende energien, også får et forhold til energi- og ressourceforbruget. Besparelses- og adfærdsregulerende kampagner rettet mod ansatte vil bl.a. blive iværksat i samarbejde med Team Regional Udvikling, som står for regionens Agenda 21-strategi. Som inspiration kan der bl.a. fokuseres på optimering og besparelser samt muligheder for alternative energikilder indenfor: EL: Belysning; - Lysstyring - PIR-følere, dagslysstyring, ur-styring m.v. - Energibesparende lyskilder HF-forkoblinger, lavenergipærer, LED-belysning. - Oplysningskampagner rettet mod ansatte og patienter. Pumper; - Pumpestyring Ur-styring, behovs og mængde, A-spare pumper m.v. - Pumpestørrelser Bør tilpasses det aktuelle behov. - Frekvensomformere Eksterne omformere til eksisterende pumper. Ventilation; - Ventilationsstyring Behovsstyret, ur-styring m.v. - Periodiske eftersyn, filterskift og rengøring. 6

9 - Udskifte eller ombygge ventilatoren til mere energieffektiv type. - Hybrid ventilation kombination af naturlig og mekanisk ventilation. - Naturlig ventilation. Motorer; - Andre motorer som evt. kan erstattes med sparemotorer. Køl og Frys; - A-mærket udstyr. - Temperaturer er køl og frys korrekt indstillet. - Genanvendelse af overskudsvarme fra køle- og frysekompressorer. Maskiner; - A-mærket udstyr. - Vaske- og opvaskemaskiner med varmtvandstilslutning og varmegenvinding. - Konvektionsovne som erstatning for massepladekomfurer, kippander og gryder. Apparatur. - Scannere. - Autoklaver. Andet El-forbrugende udstyr; - Energibesparende PC-er, laptops, printere, kopimaskiner, kontormaskiner m.v. - Indkøbsaftaler med kravspecifikation vedr. energi- og ressourcebesparelser. CTS; Alternative energikilder solceller. Intelligent måling og brug af EL. Bl.a. i samarbejde med forsyningsselskaber. Varme: Opvarmning; - Indregulering. - Natsænkning. - Afkøling. - Genvinding. - Varmeflader i ventilationsanlæg. - Termostatventiler. - Effektive radiatorer til erstatning af udtjente. - CTS. Konvertering til anden opvarmningsform. 7

10 Alternativer til opvarmning bl.a. passiv sol hvor varmen lagres i tunge bygningsdele som beton. Vedvarende Energi solvarme, varmepumper m.v. Køling: Køling; - Indregulering. - Styring. - Eftersyn. - Køleflader i ventilationsanlæg. - Frikøling. - Grundvandskøling. - CTS. Alternativer til køling Bygningsintegreret solafskærmning, persienner, markiser m.v. Konvertering til anden type. F.eks. El til fjernvarme. Vand: Koldt og Varmt brugsvand; - 2-skyls toiletter. - Sparearmaturer. - Termostatblandere. - Sparebrusere. - CTS. - Forbrug ved vaskerier, køkkener, rengøring og grønne områder. Ovenstående er generelle betragtninger omkring indsatsområder, der erfaringsmæssigt vil medfører væsentlige energi- og ressourcebesparelser. Det gælder for private såvel som for offentlige virksomheder og institutioner samt for den enkelte forbruger. Der er allerede gjort mange tiltag på besparelsesområdet ude på de enkelte sygehuse og institutioner. Men der er med stor sikkerhed plads til flere, hvilket arbejdet i de lokale energi- og miljøgrupper skal hjælpe med til at definere og implementere. 2.2 Opbygning af delplaner Delplaner for de 5 områder Syd, Nord, Psykiatrien, Socialområdet og de tværgående enheder opbygges ensartet med en beskrivende del og en bilagsdel. Det er de enkelte områder der udarbejder delplanen, og disse delplaner vil indgå i Energiplan 2025 som bilag. Delplanen skal indeholde: Målsætning som beskriver indsatsområder for de næste 4-5 år. 8

11 Udførelse som er en konkret tidsplan for hvornår de enkelte indsatser gennemføres. Økonomi med investering kontra besparelse er en del af udførelsesdelen. Opfølgning som gennemføres mindst en gang årligt. Der udarbejdes en kort rapport omhandlende hvad der blev gennemført/ikke gennemført i f.t. tidsplanen. Rapporten skal desuden danne grundlag for en revideret udgave af delplanen og tidsplanen, hvor de nye og ændrede mål fastlægges. 9

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet Handlingsplan for koncernindkøb, miljø og energi 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål med handlingsplanen 1 1.1.2 Strategier, politikker og

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere