NSK/MR-SAM BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NSK/MR-SAM BESLUTNING"

Transkript

1 NSK/MR-SAM BESLUTNING NSK/MR-SAM Nordisk Ministerråd godkender, med forbehold for de nationale parlamenters godkendelse, vedlagte budget for år på totalt 815,894 MDKK (2005 -prisniveau). Ministerrådet finansieres for langt størstedelens vedkommende gennem bidrag fra de nordiske landene efter en fordelingsnøgle, som årlig fastsættes af Ministerrådet som de respektive landes andel af den samlede nordiske bruttonationalindkomst. Derudover har Ministerrådet indtægter fra øvrige aktiviteter, der udgør ca. 1 % af budgettet. Fordelingsnøglen for landenes indbetalinger for år er: Danmark 22,5 % Finland 18,0 % Island 1,1 % Norge 26,0 % Sverige 32,4 % Aftalen om overenskomst om tilgang til højere uddannelse påvirker landenes indbetalinger til det nordiske budget ved at selve betalingsordningen håndteres via Ministerrådets budget. Betalingsordningen gælder Danmark, Finland, Norge og Sverige. Island, Grønland, Færøerne og Åland deltager ikke i betalingsordningen. Det er taget hensyn til de berørte landes gensidige betalinger jf. overenskomsten i de involverede landes endelige bidrag til Ministerrådets budget. Ved fastsættelsen av budgettet anvender Ministerrådet det aritmetiske gennemsnit af Danmarks Nationalbanks månedsgennemsnitskurser i perioden : 100 EUR = 745 DKK 100 ISK = 9 DKK 100 NOK = 93 DKK 100 SEK = 81 DKK Til prisopregning af institutionernes budgetter og projektmidler benyttes følgende omregningsfaktorer: 1. Omregningsfaktorerne for bidrag til institutionerne for år er: Danmark 2,1 % Finland 1,3 % Island 3,8 % Norge 1,75 % Sverige 1,5 % 2. Omregningsfaktoren for projektmidler er 1,9 % for år. Landenes indbetalinger til budgettet for år sker i henhold til tidligere fastlagt rutine (Økonomireglementet, 7). 5

2 Ministerrådet har bemyndiget generalsekretæren til, at tage beslutning om institutionernes budget, når det gælder omregning til anden valuta at tage beslutning om omdisponeringer op til DKK indenfor totalrammen. Samarbejdsministrene fastsætter rammen for kultur/uddannelse/forskning til TDKK (2005- prisniveau). De ansvarlige ministerråd skal inden for denne ramme fastsætte detailfordelingen for deres respektive områder i henhold til Aftalen om kulturelt samarbejde artikel 15. 6

3 Indholdsfortegnelse NSK/MR-SAM BESLUTNING... 5 Indholdsfortegnelse... 7 Forord A - Planer for virksomhedsåret Forandring og fornyelse Nordiske værdier som konkurrenceparameter Grænsehindringer i Norden må fjernes Forsknings- og innovationsmiljøer i verdensklasse Nordisk Ministerråds øst-samarbejde reformeres Samarbejde med EU og andre internationale samarbejdsorganisationer Gensidig læring og kundskabsdeling Nordiske budgetressourcer som løftestang Moderniserings- og strukturarbejdet i Nordisk Ministerråd B - Budget Struktur og moderniseringsarbejdets betydning for Nordisk Minsterråds budget Tekniske ændringer i budgettet som følge af struktur og moderniseringsarbejdet Sekretariatet for Nordisk Ministerråd Udviklingen i den totale ramme Udmøntning af omprioriteringspuljen Drøftelserne med Nordisk Råd Større ændringer på budgetpostniveau Udviklingen i udisponerede midler Afvigelsesforklaring fra ministerrådene Flerårig planlægingsramme for Nordisk Ministerråd Flerårig planlægningsramme fordelt på ministeråd Budgettets udvikling i perioden Budgettets indtægter Historisk likviditetsudvikling Fordringer på landene Betalingsordningen for højere uddannelser Indbetalinger fra landene Sammenstilling af budget og Budgettets fordeling på forskellige budgetpostkategorier og Forklaringer til budgetstruktur og budgetpostkategorier Oprettelse, afvikling og sammenlægning af budgetposter

4 Tabel med alle budgetposter (løbende priser, TDKK) Frivilligsektoren og andre modtagere, som ikke er offentlige eller private virksomheter Indsatser for børn og unge Minsterrådets samlede Nabopolitikaktiviteter Ligestilling Forskningsindsatser Budgetposter hvor fælles informationsaktiviteter er en væsentlig del Udgifter som ikke er direkte aktivitet- og projektrelaterede Kultur Generel indledning Generelle kulturindsatser Dispositionsmidler - Kultur Nordisk Kulturforum og sakkyndiggrupper Nordisk kulturfond Børn og unge Nordiskt idrottssamarbete Nordiska ungdomskomittén Ledningsgrupp för nord. barn- och ungdomskultur Film og medier Styrgruppen for kultur- og massemediesamarbeid Spell IT (Utvikling av computerspil) Nordisk Film- och TV-fond NORDICOM Nordisk Journalistcenter (NJC) Kunstområdet Nordisk litteratur och bibliotekskommitté (NORDBOK) Sleipnir Nordiska Museikommittén Skandinavisk förenings Konstnärskollegium i Rom Nordisk Musikkommitté (NOMUS) Mobilitets- og residensprogram Nordiskt Center för Scenkonst (NordScen) Nordiskt Kunstnercenter (Dalsåsen) Nordiskt Institut för Samtidskonst (NIFCA) Nordiske kulturhuse Nordens hus i Reykjavik Nordens hus på Färöarna Nordens institut på Åland Nordens institut på Grönland (NAPA) Vedlikehold kulturhusene Nordens institut i Finland (NIFIN) Andre kultursatsninger Samisk samarbeid Nordiska kulturprojekt i utlandet Ligestilling Generel indledning Projektmedel - Jämställdhet Nordiskt institutt for kvinde og kønsforsk. (NIKK)

5 Lov Generel indledning Projektmedel - Lagstiftning Uddannelse og forskning Generel indledning Generelle forsknings- og uddannelsesindsatser Dispositionsmedel-Utbildning och forskning Politikudvikling m.v Nordiskt skolsamarbete (NSS) Styringsgruppen for Voksnes Læring (SVL) Ledningsgruppen för högre utbildning-høgut Nordens Sprogråd Ministerrådets (MR-U) IT-policygrupp Politikudvikling, Videnssamfund og IT-infrastruktur Nordiska forskningspolitiska rådet (FPR) Politikudvikling voksnes læring Mobilitets- og netværksprogrammer Nordplus junior Nordplus Voksen Nordplus (Högre utbildning) Bidrag till Nordisk Sommaruniversitet (NSU) Nordplus språk Norden-undervisning i utlandet NordForsk NordForsk Nordisk forskerutdanningsakademi (NorFA) Nordiskt forskningsprogram om Oceanografi Udviklingsprojektet NORDUnet Nordiske spidsforskningsenheder, globala förändringar Nordisk Forskningssamarbejde Nordisk videnskabelig information (Nordbib) Nordisk forskningsprogram om køn och våld Nordisk forskningsprogram om språkteknologi Nordisk forskningsprogram om epidemiologi Forskningsprogram NORDUnet Nordisk Forskerskoleprogram Nordiske spidsforskningsenheder, medicin Nordisk komitè for Bioetikk Forskning i øvrigt Nordens Folkliga Akademi (NFA) Nordisk Institut for Teoretisk Fysik (NORDITA) Nordiska Institutet for Sjörett (NIfS) Nordisk Institutt for Asiastudier (NIAS) Nord. samarbetsorgan för vetenskaplig information Nordisk vulkanologisk institut (NORDVULK) Nordisk Samisk Institutt (NSI) Arbejdsmarked og -miljø Generel indledning Prosjektmedel Arbetsmarknad och miljø Nordjobb Informationsprojektet Institut för vidareutbilds inom arbetsmiljö (NIVA)

6 Näring, energi og regional Generel indledning Projektmedel - Näring Projektmedel - Energi Projektmedel - Regionalpolitik Expo Nordisk InnovationsCenter Nordtest Nordregio Nordisk Energiforskning (NEFP) Socialpolitik Generel indledning Projekmedel - Social- och hälsovårdspolitik Nordiska Handikappolitiska Rådet (NHR) Nomesko og Nososko Välfärdsforskning Projektmedel - Narkotikasamarbejde Nordiska Hälsovårdshögskolan (NHV) * Institutt for odontologisk materialprøvning (NIOM) Nord. nämnden för alkohol- och drogforsk. (NAD) Nord. samarbetsorgan för handikappfrågor (NSH) Uddannelsescenter for døvblindepersonale (NUD) Nord. utbild.program för social service (NOPUS) Finanspolitik Generel indledning Projektmedel- Ekonomi och finanspolitik Miljø Generel indledning Projektmedel - Miljø NEFCOS Miljøudviklingsfond SVANEN Nordisk miljömärkning Fiskeri, Jord- og skovbrug og levnedsmidler Generel indledning Projektmidler - fællespulje Nordisk handlingsplan om livsmedelssäkerhet Fiskeri Generel indledning Projektmedel - Fiskeri Jord- og skovbrug Generel indledning Prosjektmedel- Jord- och skogsbruk Nordiskt kontaktorgan för jordbruksforskning (NKJ) Nordisk genbank för husdjur Samnordisk skogsforskning (SNS) Nordiska Genbanken (NGB) Levnedsmidler Generel indledning Projektmedel - Levnedsmidler

7 Forskning - levnedsmidler Nabopolitik Generel indledning Kunskapsuppbyggning och nätverk Deltagande i EU:s partnerskap, samarbete med frivilligsektorn i Nordvästryssland, samarbete i Barentsregionen Handlingsplan for Nord-vest Rusland Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) Ministerrådets kontorer i Nord-vest Rusland Ministerrådets kontorer i Estland, Letland og Litauen Prosjektvirksomhet i Estland, Letland og Litauen NGO-virksomhed i Østersøregionen Politiske initiativer Grænseregionalt samarbejde Arktisk samarbeidsprogram Demokrati och medborgarpolitik Kulturförmedling Bärkraftig resurshushållning Sekretariat og andre fællesaktiviteter Budgetudvikling, øvrig virksomhed Ministerrådets sekretariat (NMRS) Nedbrydelse af grænsehindringer Reformer på institutionsområdet Europasamarbejdet Föreningarna Nordens Förbund Bidrag för Västnorden Nordiskt statistiskt samarbete Generalsekreterarens disponeringsreserv Ministerrådets strategiske initiativer (Formandskabspuljen) Stöd till frivillig sektorn Holdbart Norden Informationsverksamhet Informationsverksamhet utanför Norden Norden i Fokus (info.vinduene) Hallo Norden Översättning och tolkning Tjänstemannautbyte Publikationsverksamheten Strukturpulje Strukturpulje Opløste ej sammenlagte ministerråd IT Projektmedel - Transport Projektmedel Bygg och Bolig Projektmedel - Konsument Bilag 1: Flerårig planlægningsramme, samlet Bilag 2: Budgettet konverteret til EURO

8 12

9 Forord Nordisk Ministerråds arbejde befinder sig i hastig forandring. De europæiske perspektiver bliver stadig vigtigere. Østersøsamarbejdet, ligesom samarbejdet mod vest, får større betydning. At i gennem samarbejde og udvikling af nordiske mærkesager, værne og forstærke de nordiske landes konkurrenceevne er en central opgave for Nordisk Ministerråd. Nordens konkurrenceevne er i høj grad afhængig af at Norden er førende inden for forskning og innovation. Der er derfor i allokeret flere ressourcer hertil fra den omprioriteringspulje, som var en del af det budgetdirektiv samarbejdsministrene vedtog den 1. marts i København. Budgettet afspejer det nordiske samarbejdes udvikling. Det gælder ikke mindst budgettet for, som i budgettermer reflekterer den moderniserings- og strukturproces som har præget ministerråd blev til 11 samtidigt med at kultur samarbejdet får nye og mere åbne arbejdsvilkår. Det er den mest omfattende ændring i strukturen for det nordiske regeringssamarbejde gennem de seneste mange år. et har været at skabe betingelserne for en yderligere fokusering af det politiske samarbejde og samtidig gøre det både mere effektivt og mere relevant i en ny international og europæisk ramme. I forlængelse heraf gennemføres der ligeledes en reorganisering af Nordisk Ministerråds sekretariat, så det modsvarer den nye ministerrådsstruktur og understøtter den ønskede fokusering i det politiske samarbejde. Som en sidste del af struktur- og moderniseringsarbejdet igangsættes nu et arbejde med modernisering af budgetprocessen, som forventes at medføre yderligere ændringer i budgettet for København, den 23. november 2005 Per Unckel Generalsekretær 13

10 A - Planer for virksomhedsåret 14

11 A - Planer for virksomhedsåret A - Planer for virksomhedsåret Forandring og fornyelse Samarbejdet indenfor rammerne af Nordisk Ministerråd skal på én og samme tid tage vare på langsigtede, stabile politiske målsætninger og være proaktiv i formulering af nye relevante politiske mål og sørge for at disse følges op gennem handling. Tålmodighed og tempo skal gå hånd i hånd. Det gælder også Nordisk Ministerråds budget, som skal understøtte arbejdet med at nå de politiske mål for det nordiske samarbejde, som de nordiske landes regeringer tillægger prioritet. I det daglige udmøntes samvirket gennem et omfattende, ganske jordnært hverdagssamarbejde. Det kommer til syne også i budgettets enkelte områder, hvor faglige aftaler indgås, konkrete projekter iværksættes og ordninger administreres alt sammen aktiviteter, som berører både borgere, virksomheder og de offentlige myndigheder i de nordiske lande. Men hele tiden stiller omgivelserne nye krav til samarbejdet og Nordisk Ministerråd må selv være en aktiv aktør i udvikling af samarbejdsmulighederne. Krav og forventninger udgår fra de nordiske landes regeringer. Men også regeringernes råderum og initiativmuligheder er underlagt rammer, både i de nationale politiske strukturer og udefra i form af globaliseringens mange konsekvenser. En opgave for Nordisk Ministerråd er at være stifinder og platform for et samarbejde, som samarbejdsministrene bl.a. har karakteriseret således: Udfordringen for det nordiske samarbejde i en globaliseret epoke med et stærkt udvidet EU er, at udvikle den indbyrdes nordiske dialog om internationale, særligt europæiske, spørgsmål stadig tættere. Et ambitiøst, men pragmatisk nordisk samarbejde på alle niveauer er derfor ønskeligt. Det gælder ikke mindst for de nordiske landes forhold til de tre baltiske lande - Estland, Letland og Litauen og for forholdet til Nordvest-Rusland. ( 1 ) Med dette udgangspunkt kan der indkredses en række hovedopgaver for det nordiske samarbejde. og dermed tyngdepunkter i den orientering, som også budgetprocessen over tid bør afspejle. Nordiske værdier som konkurrenceparameter Der findes stadig en tydelig nordisk kulturopgave, som kan værne den nordiske identitet og de nordiske sprog. Ofte tales der noget diffust om fælles nordiske værdier. Men ingen i Norden er i tvivl om, at der findes et fællesskab, som er kulturelt betinget. Det er en rigdom i sig selv, men de fælles nordiske værdier kan udvikles også til konkrete konkurrencefaktorer i en globaliseret epoke. Vidnesbyrdene om dette findes allerede i mange sammenhænge. De værdier om menneskeværd, ledelsesformer og medindflydelse, som kendetegner de nordiske velfærdssamfund og deres arbejdsmarkeder, er også - en aktiv konkurrencefordel, som må vedligeholdes og udvikles. Nordiske mærkesager kan bidrage til at styrke det nordiske samarbejde i sig selv, men gør samtidig ofte Norden til et internationalt forbillede. Det gælder bl.a. bæredygtig udvikling, ligestilling og levnedsmiddelsikkerhed. Sådanne prioriteringer har afledte konsekvenser signalværdier - som ofte rækker langt ud over de mere umiddelbare mål. Miljø og bæredygtig udvikling har i øvrigt en særlig betydning også for Vestnorden og samarbejdet med dets naboer. Grænsehindringer i Norden må fjernes Grænsehindringer i Norden må fjernes, hvis fem mindre lande og tre selvstyrende områder skal kunne være attraktive for mennesker og virksomheder. Skal Norden kunne stå stærkt i en verden af global 1 Citat fra Det Internationale Norden Nordisk samarbejde i europæisk ramme tiltrådt af samarbejdsministrene 5. september

12 16 A - Planer for virksomhedsåret konkurrence og i et Europa præget af både samarbejde og frie markeder, er det nødvendigt at udnytte alle de nære muligheder for både samarbejde, komparative fordele og konkurrence. Og udnytte mulighederne optimalt. Derfor er det vigtigt, at det indre marked i Norden udvikles maksimalt og hurtigt, således at det til stadighed er mere indre og åbent end det omgivende europæiske. Til fordel først og fremmest for de nordiske lande, men samtidig som en positiv og konsekvent drivkraft i det udvidede europæiske samarbejde. I dette perspektiv er vilkår for næringslivet og arbejdsmarkedet, lovgivningsspørgsmål, sociale spørgsmål og uddannelsessystemer centrale samarbejdsområder for de nordiske lande. Forsknings- og innovationsmiljøer i verdensklasse Forsknings- og innovationsmiljøer i international klasse er afgørende for den nordiske tiltrækningskraft, når den internationale konkurrence er særlig stærk. Samvirke mellem de nordiske lande kan forstærke mulighederne for at tiltrække infrastrukturinvesteringer inden for forskning samt EU-forskningsmidler. I sammenhæng hermed skal de fællesnordiske budgetressourcer på området primært anvendes som incitament for, at nationale forskningsinstitutioner og -netværk arbejder med fagområder af fælles nordisk interesse. I konsekvens heraf er et betydeligt antal samnordiske forskningsprægede institutioner under omlægning til nationale enheder, forankret i domicillandets forskningsmiljø. Udfordringen bliver at føre ledende nordiske forskningsfinancierer sammen for at finde nordisk synergi på grundlag af nationale prioriteringer. Den nyetablerede samarbejdsinstitution NordForsk har sit domæne her. Parallelt hermed arbejdes der på det næringspolitiske område med at reformere tilrettelæggelsen af det nordiske innovationssamarbejde. Sigtet er, at et samlet syn på forskning & innovation kan maksimere effekten/nytten for forsknings- og anvendelsesmiljøerne, både nationalt og nordisk i et perspektiv, hvor de nordiske lande og hele Østersøområdet gør sig til vækstregion i Europa. Nordisk Ministerråds øst-samarbejde reformeres Omlægningen af Nordisk Ministerråds øst-samarbejde er nu for alvor på vej ind i en ny fase. Udvidelsen af den Europæiske Union med 10 nye medlemslande fra 1. maj er den største enkelthændelse i de senere år, som sætter nye betingelser også for det nordiske samarbejde såvel det nordiske samarbejde i sig selv som i dets relationer til omverdenen. Derfor er den nordiske dagsorden hele tiden under proaktiv tilpasning. Dette har konsekvenser også for budgettet, som fra og med ikke indeholder et særskilt Nærområdeprogram, idet samarbejdet med de baltiske EU-medlemslande i første omgang forventes at finde sted som integrerede aktiviteter indenfor de forskellige ministerråds område. Derimod budgetteres med særskilte midler til støtte for en fortsat særskilt samarbejdsindsats på fællesnordisk plan med Nordvest-Rusland. Nye politiske retningslinjer for Nordisk Ministerråds samarbejde med Estland, Letland og Litauen henholdsvis med Rusland blev tiltrådt af samarbejdsministrene i slutningen af med sigte på begyndende implementering allerede i Fra og med forventes retningslinjerne fuldt operative. Et særligt Ruslandsprogram, som blev vedtaget af samarbejdsministrene i 2005 kompletterer de nye retningslinier. Samarbejde med EU og andre internationale samarbejdsorganisationer Samarbejde med EU og andre internationale samarbejdsorganisationer står højt på Nordisk Ministerråds dagsorden. Et centralt aspekt i den forstærkede omverdensorientering består i at etablere et tættere og i den udstrækning det vurderes hensigtsmæssigt mere struktureret samarbejde med andre internationale organisationer, som er aktive i det nordlige Europa. Intensiveringen af samspillet med EU falder bl.a. i forlængelse af statsministrenes samrådspraksis (den såkaldte Imatra-model, besluttet 2001) samt enkelte fagministerråds særlige tradition for samnordisk rådslagning om EU-spørgsmål. Der findes ikke én bestemt model for det nordiske sektorsamarbejde med EU. Derfor udveksles erfaringer gennem netværk og i form af Sekretariatets formidling af, hvorledes EUsamarbejdet på ministermøde-niveau kan forberedes og udvikles. En opmærksomhed knytter sig til

13 17 A - Planer for virksomhedsåret mulighederne for at bringe faglige fællesnordiske bidrag til EU-politikudvikling på bane i tidlige faser af den europæiske beslutningsproces. Forskellige former for samvirke og arbejdsdeling mellem Nordisk Ministerråd og Østersøstaternes Råd, Barentsrådet og Arktisk Råd er under stadig udvikling med det overordnede sigte, at optimere de nordiske landes samlede interessevaretagelse, idet disse alle deltager i samtlige de nævnte samarbejdsorganisationer. En stigende grad af gensidig information er ved at blive praksis ligesom et udviklingspræget samarbejde om bestemte projekter pågår, eksempelvis med Østersørådet vedrørende grænseoverskridende samarbejde med baltiske og russiske parter. Gensidig læring og kundskabsdeling Gensidig læring og kundskabsdeling er afgørende for moderne samfund. De nordiske lande har en særlig historisk og kulturel identitet, men også betydelige forskelligheder, som er det bedste grundlag for, at man kan lære af hinanden. Det er en vigtig nordisk opgave at stille forskellige kundskaber til rådighed for hinanden. En sådan gensidig læring forudsætter en høj grad af tryghed i de gensidige relationer og en betydelig smidighed i samvirkeformer. De nordiske lande har optimale muligheder for at udnytte disse forudsætninger, som bl.a. viser deres faktiske tilstedeværelse i form af udbredte netværk på alle niveauer, uformelle samarbejdsformer i tæt samspil med formelt samarbejde og bred tradition for at åbne f.eks. uddannelsesinstitutioner for medborgere fra de øvrige nordiske lande. Igangværende og forestående skridt i udviklingen af disse former for samarbejde kan tydeligt observeres specielt i visse grænseområder. Det kan næppe udelukkes, at der i visse tilfælde kan blive tale om en grænsebrydende samordning af institutionsplanlægning. Nordiske budgetressourcer som løftestang I de senere år er der lagt stadig mere vægt på, at Nordisk Ministerråds budgetmidler i størst mulig grad bruges ikke blot til prioriterede fællesnordiske formål, men også at midlerne anvendes i en sammenhæng, hvor andre parter bidrager til den samlede finansiering. Tankegangen er den, at en fælles finansiering af aktiviteter har mange samvirkende fordele: Ofte et større aktivitetsbudget end ellers muligt; forpligtende partnerskab mellem de bidragende aktører; tydeligere og bedre fællesskab om målsætninger; mere konkret udvikling af samarbejdspraksis. Det er klart, at netop det tættere samspil normalt vil være modsvaret af en vis deling af beslutnings- og styringsfunktioner. Eksempler på denne politik findes på flere områder, dels tværgående mellem parter inden for det nordiske samarbejde, dels mellem Nordisk Ministerråd og eksterne parter. I søgbare projektpuljer, f.eks. vedrørende bæredygtig udvikling, er der lagt afgørende vægt på kriterier om samfinansiering. I den igangværende omlægning af mange af de samnordiske institutioner indgår bilateral (national) finansiering som et bærende kriterium. I den ny politik for Nordisk Ministerråds samarbejde med Estland, Letland og Litauen indgår et vilkår om øget samfinansiering af samarbejdsinitiativer i overensstemmelse med forudsætningen om, at samarbejdet omlægges fra et bistandspræget samspil til et jævnbyrdigt samvirke. Denne hovedlinje forventes fulgt op i de kommende år, eventuelt således, at budgetprocessen kommer til at indeholde incitamenter, der belønner samarbejdsområder, hvor der vises vilje til direkte egenfinansiering fra parter uden for Nordisk Ministerråd. Sådanne incitamenter kan indlejres i forhold til både projekter, institutioner, samarbejdsorganer og organisationsbidrag. Moderniserings- og strukturarbejdet i Nordisk Ministerråd De nordiske samarbejdsministre besluttede 10. december å foreta en gjennomgang av det nordiske samarbeidet med sikte på å foreta en tydeligere prioritering og effektivisering. Samarbejdsministrene godkendte den 1. marts 2005 mandatet for arbejdet, med Nordisk Samarbejdskomité (NSK) som styregruppe.

14 A - Planer for virksomhedsåret et med struktur- og moderniseringsarbejdet var at styrke det nordiske samarbejdes politiske relevans og effektivitet. Dette kan ske gennem en klar politisk fokusering (formål med samarbejdet) og gennem en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet (struktur). Gennemgangen af det nordiske samarbejde er sket på baggrund af andre og langt mere intensiverede internationale samarbejdsformer end de, der gjorde sig gældende, da det nordiske regeringssamarbejde i Nordisk Ministerråd blev iværksat. Ændrede betingelser såvel internationalt som nationalt - øger behovet for at nyvurdere på hvilke områder og på hvilke måder, de nordiske lande bedst kan opnå merværdi gennem samarbejdet. Et internationalt miljø Det nordiske samarbejde har skabt mange konkrete resultater, som er kommet nordboerne til nytte. Fælles arbejdsmarked, gensidig social tryghed, pasfrihed, adgang til hinandens uddannelsesinstitutioner er eksempler herpå. Den internationale - og i særdeleshed den europæiske - udvikling har ikke mindst i de senere år indebåret, at store skridt er blevet taget i retning af større åbenhed og et bredere samarbejde. EU s opbygning og udvidelse har - sammen med Sovjetunionens opløsning skabt nye samarbejdsmuligheder på en række områder, også sådanne som længe har stået centralt i det nordiske samarbejde, f.eks. bæredygtig udvikling, ligestilling, forskning. Visse nordiske mærkesager er derigennem helt eller delvis blevet overtaget af andre, i første række EU, f.eks. pasfrihed og standardisering indenfor adskillige professionsområder. Denne udvikling må nødvendigvis påvirke det nordiske samarbejdes dagsorden og struktur. Flere regionale samarbejdsorganer med virksomhed i Nordeuropa er kommet til efter Murens fald. Østersøstaternes Råd, Barentsrådet og Arktisk Råd har opgaver, som delvis falder sammen med Nordisk Ministerråds. Derfor er både samarbejde og en hensigtsmæssig arbejdsdeling påkrævet mellem organisationerne. Udenfor de politiske strukturer forstærkes de internationale tendenser gennem den tiltagende økonomiske globalisering. En effekt af dette er, at konkurrencen skærpes. I Europa øges konkurrencen i og med at det indre marked udvides til flere lande. Det miljø, som det nordiske samarbejde fungerer i, er altså i stor udstrækning nyt. Denne mangeartede udvikling giver nye muligheder for det nordiske samarbejde og indebærer, at samarbejdet må gives en ny indretning, som både er tilpasset den politiske dagsorden i Norden og det nye internationale samarbejdsmiljø. Samarbejdet i Nordisk Ministerråd må ses i perspektiv af dette og komplettere de andre europæiske og internationale samarbejdsfora, hvor de nordiske lande deltager, først og fremmest EU og EØS. Nye internationale vilkår for det nordiske samarbejde indebærer dog ikke, at alt nordisk samarbejde udspringer direkte af dette perspektiv. For en region af Nordens særlige karakter, vil der altid findes samarbejde, hvis motiv udgår fra regionen selv. Forskellige typer af samarbejde De nordiske regeringers formelle samarbejde er defineret som det samarbejde, der foregår i Nordisk Ministerråd. Der findes imidlertid andre samarbejdsområder, hvor samarbejdet er uformelt, og som har eksisteret ved siden af Nordisk Ministerråd gennem mange år. 18

15 A - Planer for virksomhedsåret I Nordisk Råd samvirker nordiske parlamentarikere og regeringerne, idet Nordisk Råd tillige har en række initierende og kontrollerende funktioner i forhold til regeringssamarbejdet. Det nordiske samarbejde er unikt i international sammenhæng gennem den måde, hvorpå de selvstyrende områder i Norden deltager i samarbejdet. Det formelle samarbejde har en tydelig struktur og ansvarsfordeling og tillige en mulighed for at udvikle arbejdet på basis af det særskilte nordiske budget. Det uformelle samarbejdes styrke er smidighed og en umiddelbar forankring i landene. Udgangspunktet er, at Nordisk Ministerråds struktur i første række skal anvendes til de centrale samarbejdsområder, som omfatter ansvar for budgetmidler og - for en række ministerråds vedkommende - tillige et ansvar for fællesnordiske institutioner. Som en del af både det formelle og det uformelle samarbejde praktiseres allerede i dag afholdelse af ministerkonferencer. Det er en samarbejdsform, som foreslås udviklet yderligere for at fremme dynamik i det nordiske samarbejde. Dette gælder bl.a. ministerråd, som dækker et bredt ansvarsområde, f.eks. det nye ministerråd for nærings-, energi- og regionalpolitik, som oprrettes d. 1. januar 2005, idet der fra tid til anden kan være behov for at koncentrere arbejdet om en del af hele samarbejdsområdet. 19

16 B - Budget B. Budget 20

17 B - Budget B - Budget Struktur og moderniseringsarbejdets betydning for Nordisk Minsterråds budget MR-SAM har besluttet at antallet af ministerråd reduceres fra 18 til 11 fra d. 1. januar. Beslutningen indebærer, at følgende 7 ministerråd opløses som selvstændige, formelle ministerråd: Byggeri og Bolig (MR-BO), Transport (MR-T), IT (MR-IT), Konsument (MR-KONS), Narko (MR- NARKO), Energi (MR-ENERGI) samt Regional (MR-REG). Vigtige samarbejdsopgaver på de nævnte områder forudsættes imidlertid varetaget på anden vis. Samarbejdet om erhvervspolitik (næringspolitik), energipolitik og om regionalpolitiske spørgsmål samles i ét ministerråd for nærings-, energi og regionalpolitik. Det forudsættes, at regionalpolitisk samarbejde også i den nye struktur understøttes af embedsmandskomitéen for regionalpolitik (NÄRP). Narkotikaspørgsmål varetages først og fremmest af ministerrådet for social- og helse, men også under ministerrådet for lovgivningsspørgsmål. Med ophøret som formelle ministerråd bortfalder i øvrigt som hovedregel de tilsvarende embedsmandskomiteer samt budgetstøtte og bistand fra ministerråds-sekretariatet. Det anbefales, at landene overvejer, hvorvidt man ønsker et samarbejde videreført som uformelt samarbejde uden for rammerne af Nordisk Ministerråd. Ansvar for områder, som i dag ligger på ministerråd, der nedlægges, lægges i en overgangsperiode på MR-SAM, såfremt en afviklingsperiode er nødvendig. Det kan f.eks. gælde varetagelse af bindende aftaler, nordisk-baltisk samarbejde, ansvar for samnordiske institutioner e.l. Disse midler er i budgettet samlet i en strukturpulje under budgetpost Med disse midler kan Nordisk Ministerråd støtte politisk vigtige initiativer, som ikke omfattes af den formelle ministerrådsstruktur. Dette vil kunne bidrage til at sikre en ønsket dynamik og evnen til at opfange nye, vigtige samarbejdsområder. Ansvaret for dette ligger hos samarbejdsministrene. I forlængelse af reduktionen af ministerråd gennemføres der en reorganisering af Nordisk Ministerråds sekretariat, så det bedre passer til den nye ministerrådsstruktur. Den fremtidige ministerrådsstruktur er: MR-SAM MR-SAM har hovedansvaret for udvalgte, højt prioriterede tværpolitiske spørgsmål såsom nabopolitikken, bekæmpelse af grænsehindringer samt strategien for bæredygtig udvikling. MR-SAM har endvidere ansvaret for den overordnede udvikling af samarbejdet i relation til EU og andre internationale og regionale organisationer. Nye initiativer af fagspecifik karakter tilstræbes efterhånden overført til andre ministerråd. MR-SAM har det overordnede ansvar for Nordisk Ministerråds institutioner. MR-K Ministerrådet for kulturelt samarbejde varetager samarbejdet på det kulturpolitiske område. Til området hører mediepolitik, kunst- og kultursamarbejde, herunder samspil med Nordisk Kulturfond. Endvidere relevante sager vedrørende sprogpolitik samt frivilligsektoren. Kulturministerrådet har et hovedansvar for spørgsmål vedrørende de fælles nordiske værdier og for støtte til det nordiske sprogfællesskab (sidstnævnte sammen med ministerrådet for uddannelse og forskning). 21

18 B - Budget Sideløbende med modernisering af Nordisk Ministerråd er der på Kulturområdet gennemført en udredning og en vurdering af den fremtidige sturktur. De første ændringer er allerede indarbejdet i og flere vil følge i budget MR-Ligestilling Ministerrådet for ligestillingsspørgsmål varetager samarbejdet om at videreudvikle politikformulering og strategiske indsatser for ligestilling mellem kønnene og mod diskriminering. MR-Lov Ministerrådet for lovgivningsspørgsmål varetager samarbejdet omkring lovgivning og justits-/retspolitik. Da MR-NARKO ophører som formelt ministerråd forventes de retlige aspekter af det nordiske narkotikasamarbejde at blive behandlet i MR-LOV. MR-U Ministerrådet for uddannelse og forskning varetager samarbejdet inden for forskning og innovation (sammen med ministerrådet for nærings-, energi- og regionalpolitik) herunder koordineringsansvar for forskningssamarbejdet indenfor de forskellige dele af Nordisk Ministerråds virksomhed - samarbejde omkring skole, højere uddannelse, voksenuddannelse samt sprogpolitik. Det sidste i samarbejde med MR- K. Ophøret af det særskilte MR-IT indebærer, at den generelle koordinering på dette område overgår til MR-U. MR-IT s bevilling til støtte for NeDap-samarbejdet (Northern e-dimension Action Plan), som er opgjort skønsmæssigt til 700 TDKK er overført til MR-U. MR-A Ministerrådet for Arbejdsmarkeds og arbejdsmiljøpolitik varetager samarbejdet om at bevare og videreudvikle det fælles nordiske arbejdsmarked, herunder spørgsmål vedrørende arbejdsanvisning, udveksling, arbejderbeskyttelse m.v. MR-NER Ministerrådet for nærings-, energi- og regionalpolitik varetager samarbejde om det næringspolitiske område, herunder innovationspolitik, sammen med ministerrådet for uddannelse og forskning. Endvidere varetager MR-NER samarbejdet på energiområdet samt det regionalpolitiske område, herunder arbejdet med fjernelse af grænsehindringer. Efter behov kan konkrete spørgsmål vedrørende konsumentsamarbejde inddrages i MR-NER s virksomhed. Følgende budgetposter overføres til MR-NER, Projektmidler Energi, Nordisk Energiforskning, Projektmidler Regionalpolitik, Nordregio. MR-S Ministerrådet for Social og Helse varetager samarbejdet på det social- og sundhedspolitiske område. Afviklingen af MR-NARKO som formelt ministerråd indebærer, at MR-S får et nyt ansvar for dette spørgsmål. Budgetpost Projektmidler - Narkotikasamarbejde er overføret til MR-S. 22

19 B - Budget MR-Finans Ministerrådet for økonomi og finanspolitik varetager samarbejdet om de finanspolitiske udfordringer, styringsmuligheder og samfundsøkonomiske rammebetingelser. Her indgår også drøftelse af økonomiske forudsætninger for de nordiske velfærdssamfunds fortsatte udvikling. MR-Miljø Ministerrådet for miljø varetager samarbejdet på alle miljøpolitiske felter, herunder nordisk rådslagning også i relation til EU. MR-M får ansvaret for det nordiske Svanemærke. Budgetpost Svanen miljømærkning er overføret til MR-Miljø. MR-FJSL Ministerrådet for fiskeri-, jord- og skovbrug samt levnedsmidler varetager samarbejdet over et bredt område, som spænder fra de producerende primærerhverv og tilknyttede brancher til og med forbrugersiden, særligt med hensyn til levnedsmidler, madvaresikkerhed etc. i princippet samarbejde om alle relevante aspekter af den gennemgående fødekæde fra producent til slutforbruger. Arbejdet med modernisering af Nordisk Ministerråd forløb parallelt med udarbejdelsen af Generalsekretærens budgetforslag og ministerrådsforslaget. Nordisk Ministerråds endelige budget er i forhold til disse således ændret, som konsekvens af den vedtagne nye ministerrådsstruktur og omstruktuerring af sekretariatet. Tekniske ændringer i budgettet som følge af struktur og moderniseringsarbejdet Som følge af reduktionen af antallet af ministerråd og flytning og ophør af budgetposter er der en diskrepans i ministerrådenes rammer for og 2005 i budget i forhold til tidligere. Det er der, fordi når budgetposter flyttes fra et ministerråd til et andet, flyttes også teknisk tidligere års bevilling, og det medfører en diskrepans på de enkelte ministeråds rammer. Det skal bemærkes, at budgetposterne for de opløste ej sammenlagte ministerråd også er medtaget i budgettet. Det gøres af rapporteringshensyn, da der i forbindelse med udarbejdelse af budgettet skal afrapporteres på resultater opnået i 2005 også for de opløste ej sammenlagte ministerråd. Ligeledes er de generelle indledninger for MR-Energi, MR-Regional og MR-Narko bibeholdt uændret og flyttet til de ministeråd, som de lægges sammen med, altså for MR-Energi og MR-Regionals vedkommende MR-NER og for MR-Narkos vedkommende MR-S. Det samme gælder teksterne for de budgetposter, som er flyttet til et andet ministerråd eller opløst. Dette er gjort fordi den ny struktur efterfølgende følges op med nærmere overvejelser indenfor hvert enkelt ministerråd om, hvor de politiske prioriteringer i arbejdet skal ligge fremover. Sekretariatet for Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråds sekretariatet omstruktureres i konsekvens af den foreslåede ny ministerrådsstruktur med virkning fra d. 1. januar. Ansvaret for revurdering og tilpasning af sekretariatet påhviler generalsekretæren indenfor rammer, der fastlægges af MR-SAM. Ledetråde for omoraniseringen er, at sekretariatet kan levere professionel ministerbetjening af højeste kvalitet, fremme samspillet med de nationale centralforvaltninger om identifikation af politisk relevante 23

20 B - Budget dagsordener for det nordiske samarbejde, fremme erfarings- og kundskabsudveksling mellem de nordiske lande samt indgå i et målrettet samvirke med andre internationale samarbejdsorganisationer. Den nye organisering i sekretariatet er afspejlet i budgettet. Sekretariatet er fortsat bygget op om 4 fagafafdelinger. MR-kultur, MR-Ligestilling og MR-Lov betjenes i en afdeling, som endvidere har ansvaret for sprogspørgsmålet. MR-NER, MR-S og MR-Finans betjenes i en afdeling, som herudover varetager opgaver vedrørende velfærdsordninger, grænsehindringer og grænsesamarbejde samt Hallo Norden. MR-Miljø og MR-FJSL betjenes i en afdeling, som samtidig bl.a. har ansvaret for holdbar udvikling. MR-U og MR-A betjenes i en afdeling, der ligeledes har koordinaringsopgaver på IT-områdert samt opgaven med samordning på forsknings- og innovationsområdet. Sekretariatet består herudover af generalsekretærens sekretariat, afdelingen for personale, økonomi, it og service samt informationsafdelingen, som er fælles med Nordisk Råd. Udviklingen i den totale ramme Den nye ministerrådsstruktur har ikke betydning for Nordisk Ministerråds total ramme. et med struktur- og moderniseringsarbejdet er at styrke det nordiske samarbejdes politiske relevans og effektivitet. Dette forudsættes at ske gennem en klar politisk fokusering og gennem en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. De økonomiske gevinster af den nye struktur forventes således høstet på resultatsiden i form af et smidere, målrettet og mere effektivt samarbejdet frem for på omkostningssiden. Aktivitetsrammen i budget er i alt 839,643 MDKK i priser mod 825,893 MDKK i budget Aktivitetsrammen er i reale priser uændert i forhold til 2005, dog med den undtagelse at det igennem flere budgetår benævnt likviditetstræk på TDKK (i 2005-priser), ikke længere står til ministerrådets rådighed. I reale priser er der således tale om en reduktion af den hidtidige budgetramme i 2005 priser med 10 MDKK.. Reduktionen i aktivitetsrammen på 10 MDKK blev i Generalsekretærens budgetforslag fordelt pro rata over ministerrådenes budgetrammer. Som det fremgår af budgetdirektiv (NSK/MR-SAM dok ) fra den 1. marts 2005 blev hvert ministeråd udover reduktionen på 10 MDKK pålagt at spare 2% af det tildelte beløb fra 2005 bevillingen til en såkaldt omprioriteringspulje. Den samlede omprioriteringspulje udgjorde 16,318 MDKK. Disse midler er ligeledes tilvejebragt gennem en pro rata reduktion af ministerområdernes budgetrammer. et er på baggrund af samarbejdsministrenes drøftelse af de langsigtede rammer for Nordisk Ministerråds budget og ministrenes ønske om at skabe mulighed for markante tværgående omprioriteringer, at afsætte væsentligt forøgede midler til aktiv omprioritering mellem ministerrådene. I lyset af dette ønske og i forlængelse af struktur og moderniseringsarbejdet vil der blive foretaget en revurdering af budgetprocessen for Nordisk Ministerråd før forberedelse af budgettet for 2007 med henblik på at skabe mere rum for politiske prioriteringer samt muligheder for opfølgning heraf. 24

Vest-Norden i det nordiske samarbejde

Vest-Norden i det nordiske samarbejde Vest-Norden i det nordiske samarbejde REDEGØRELSE ANP 2003:732 Nordisk Ministerråd blev oprettet i 1971 som samarbejdsorgan mellem de nordiske landes regeringer. Ministerrådet fremlægger forslag til Nordisk

Læs mere

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde. det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde det nordiske samarbejde NORDISK MILJØMÆRKNING det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde Nordisk Ministerråd, København 2010 ANP 2010:760 ISBN 978-92-893-2126-6 Redaktion:

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse Uddannelse, kreativitet og

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere