Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse"

Transkript

1 2009/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr E.251 Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (10. klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1 1. I 19 e indsættes før stk. 1 som nyt stykke:»kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10. klassesforløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb. Forløbet på institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, skal omfatte undervisning, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10. klassefag dansk, matematik og engelsk samt eventuelt tilbudsfagene fysik/kemi, tysk og fransk. Folkeskolens prøver i de nævnte fag kan aflægges efter afslutning af forløbet.«stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og I 19 e, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres»omfattet af stk. 1«til:»omfattet af stk. 2«, og 4. pkt. ophæves. 3. I 19 e indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Deltagelse i undervisningsforløb efter stk.1-3 kan kun finde sted efter aftale med forældrene, jf. 54, og eleven. Kommunalbestyrelsen fastsætter for ordningen i stk. 1 antallet af elever, der kan optages, og hvilke kriterier der lægges til grund for optagelsen, hvis der er flere ansøgere, end der kan optages.«4. I 22, stk. 1, ændres»nr. 2-6«til:»nr. 2-7«5. 22, stk. 1, nr. 5 og 6, ophæves, og i stedet indsættes:»5) en godkendt husholdningsskole, 6) en godkendt håndarbejdsskole eller 7) en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, for så vidt angår undervisning i 10. klasse.«6. I 22, stk. 4, ændres»nr. 3-6«til:»nr. 3-7«. 7. I 22 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for optagelse, befordring mv. samt om indgåelsen og indholdet af overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, om 10. klasseundervisning, jf. stk. 1, nr. 7.«1

2 2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, som ændret ved 2 i lov nr af 27. december 2009 og 7 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændring: 1. I 1, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:»en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, kan indgå overenskomst med en kommunalbestyrelse om at varetage 10. klasseundervisning, jf. folkeskolelovens 22, stk. 1, nr. 7, og 22, stk. 8.«Loven træder i kraft den 1. august

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets hovedpunkter klasse på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Kombineret 10. klasse Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Unge, der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen, har sværere ved senere i livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Langt de fleste unge klarer selv at komme godt videre. Men der er en gruppe af unge, som ikke selv formår at komme i gang med uddannelse eller job. Regeringen har på denne baggrund i de seneste år iværksat en lang række initiativer for at styrke indsatsen for at få flere unge i uddannelse. Med henblik på at styrke indsatsen yderligere indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre den 5. november 2009 en aftale Flere unge i uddannelse og job. Aftalen rummer en række initiativer, der skal styrke indsatsen, så flere unge kommer i job og uddannelse, og derved på længere sigt resultere i en bedre uddannet arbejdsstyrke. Foruden rækken af initiativer, hvorom der er indgået aftale, fremgår det af aftalen, at der afsættes en reserve med henblik på senest i foråret 2010 at drøfte forslag vedrørende overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne med 10. klasseforligskredsen. I forlængelse af aftalen Flere unge i uddannelse og job har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) den 26. februar 2010 indgået aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, om de elementer, der vedrører overgangen fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne og om brobygning i 10. klasse. Dette lovforslag omhandler initiativerne vedrørende overgangen fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne. Lovforslaget omhandler mulighed for, at en kommunalbestyrelse efter overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, kan henlægge 10. klasse til en sådan institution, jf. afsnit 2.1. Endvidere omhandler lovforslaget etablering af 10. klasseforløb, der består af 20 ugers undervisning i en folkeskole/ ungdomsskole efterfulgt af 20 ugers undervisning i et erhvervsuddannelsesgrundforløb, jf. afsnit

4 De elementer, som vedrører brobygning i 10. klasse, er indeholdt i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love (Vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. og afbureaukratisering mv.). 2. Lovforslagets hovedpunkter klasse på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse Gældende ret 10. klasseundervisning skal varetages af folkeskolen, jf. folkeskolelovens 20, stk. 1, og kan varetages af de frie skoler samt af kommunale ungdomsskoler. Der henvises til folkeskolelovens 19 g og 1, stk. 3, i lov om friskoler og private grundskoler mv., 2, stk. 4, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) og 3, stk. 2, nr. 2, i lov om ungdomsskoler. Efter den gældende lovgivning kan 10. klasse ikke tilbydes af en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, da det ligger uden for institutionens almindelige formål, jf. 1, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvoraf det fremgår, at loven omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der er godkendt til at give erhvervsrettet grund- og efteruddannelse. 10. klasse består af en obligatorisk del, som bl.a.omfatter de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk samt vejledning og obligatorisk brobygning, jf. folkeskolelovens 19 c, og af en valgfri del, jf. folkeskolelovens 19 d. Undervisningen på de frie skoler skal for den obligatoriske del stå mål med folkeskolens undervisning, og der skal tilbydes de dertil knyttede prøver. Endvidere indgår obligatorisk brobygning. Der er ikke nærmere krav til den valgfri del af undervisningen, medmindre der tilbydes prøver herfra (fysik/kemi, tysk og fransk). 10. klasse i ungdomsskolen skal for den obligatoriske del svare til folkeskolens undervisning. For den valgfrie del gælder samme rammer som for de frie skoler Den foreslåede ordning For at sikre flere unge overgang til ungdomsuddannelse har flere kommuner efterspurgt muligheder for at skabe et tættere samarbejde mellem folkeskolen og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser, om 10. klasse. Formålet hermed er, at 10. klasse i højere grad bliver begyndelsen på en ungdomsuddannelse end afslutningen på folkeskolen. Det foreslås på denne baggrund, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om henvisning af elever til 10. klasseundervisning på institutionen. Den foreslåede mulighed omfatter også tilfælde, hvor en erhvervsskole er fusioneret med et offentligt gymnasium og/eller VUC, f.eks. med henblik på etablering af en campus, hvor der også tilbydes 10. klasseundervisning. Det foreslås, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om indholdet af overenskomsten, herunder om krav til undervisningen. Der henvises nærmere herom til forslagets 1, nr. 4-7, og 2, nr.1, og bemærkningerne hertil Kombineret 10. klasse Gældende ret 10. klasse kan i dag tilrettelægges som helårsforløb eller som forløb af kortere varighed, jf. folkeskolelovens 19 b. Hvis forløbet er kortere, reduceres timetallet tilsvarende. Der er således i dag mulighed for at etablere et komprimeret 10. klasseforløb på f.eks. 20 uger. Herved reduceres timetallet til bl.a. de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk til 210 timer, jf. folkeskolelovens 19 b, stk. 1. 4

5 Flere kommuner har efterspurgt tættere samarbejdsmuligheder med erhvervsskolerne. Undervisningsministeriet har på denne baggrund med hjemmel i folkeskolelovens 55 udmeldt rammer for forsøg i sommeren Rammerne indebærer, at der i en forsøgsperiode kan gives tilladelse til at udskyde afslutningen af 10. klasse, der i folkeskolen/ungdomsskolen er tilrettelagt som et forløb på 20 uger, indtil efter 20 ugers deltagelse i et grundforløb i en erhvervsuddannelse. 10. klasse tilrettelægges i forsøget således som forløb på 20 uger i folkeskolen/ungdomsskolen med efterfølgende undervisning i en erhvervsuddannelses grundforløb. Forsøgets målgruppe er skoletrætte, utilpassede unge med svage faglige forudsætninger og med svag motivation for skolegang Den foreslåede ordning Det foreslås i folkeskoleloven at lovfæste muligheden for at udskyde afslutningen af 10. klasse tilrettelagt over 20 uger til efter 20 ugers deltagelse i et grundforløb i en erhvervsuddannelse. Eleven vil herefter først være indskrevet 20 uger i 10. klasse i folkeskolen/ungdomsskolen. Derefter optages den pågældende i en erhvervsuddannelses grundforløb, hvor det efter 20 uger bliver muligt at afslutte 10. klasse. Der henvises nærmere til lovforslagets 1, nr. 1, og bemærkningerne hertil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. Merudgifter som følger af aftalen om Flere unge i uddannelse og job, og som vedrører 10. klasser på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, og kombineret 10. klasse, indgår i de økonomiske bemærkninger til det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love (vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. og afbureaukratisering mv.) 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Akademikernes Centralorganisation (AC), Amnesty International, Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Lærerforening, Danmarks Privatskoleforening, Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Friskoleforening, Dansk Industri, Dansk Landbrug, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Erhvervsskoler, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Skoleelever, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Underviserorganisationers Samråd, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Efterskoleforeningen, Elevorganisationen for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Erhvervsskolelederne, Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL), Foreningen af Katolske skoler i Danmark (FAKS), Foreningen af Kristne Friskoler, Foreningen af Uddannelses- og Erhvervsvejledere ved Tekniske Skoler, Foreningen Danske Landbrugsskoler, Forstanderkredsen for Produktionsskoler, Frie Skolers Lærerforening, FTF, Fællesrådet for Uddannelses- og 5

6 Erhvervsvejledning (FUE), Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, Handelsskolernes forening af studievejledere, Handelsskolernes Lærerforening, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark, Landsforeningen af Opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Landsorganisationen i Danmark (LO), Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Landssamråd for PPR-chefer, Lederforeningen (VUC), Lederforsamlingen for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Lilleskolerne, Læsekonsulenternes Landsforening, Private Gymnasier og Studenterkurser, Produktionsskoleforeningen, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), Rådet for Større IT-Sikkerhed, Sammenslutningen af ledere ved skolerne for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, Skole og Samfund, Skolelederne, Studievejlederforeningen for gymnasiet og hf, Ungdomsringen og Ungdomsskolernes Udviklingscenter. 9. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser Ingen Ingen for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 ( 19 e) Med forslaget indsættes et nyt stk. 1 i 19 e. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 (Lov om folkeskolen) Med forslaget kan kommunalbestyrelsen i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde en 10. klasseordning, hvorefter et 10. klasseforløb sammensættes af først 20 uger i folkeskolen eller den kommunale ungdomsskole og dernæst 20 uger på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse. Forløbet tillader at udskyde afslutningen af 10. klasse til 20 uger inde i erhvervsuddannelsens grundforløb. Eleven starter med 20 ugers undervisning i folkeskolen og indskrives derefter i erhvervsuddannelsens grundforløb. Forslaget tager afsæt i, at når eleven har gennemført erhvervsuddannelseselementer, hvor indhold og niveau svarer til 10. klasse, og imødekommer kravene til folkeskolens prøver, kan eleven aflægge folkeskolens prøver efter 20 uger i erhvervsuddannelsen. 6

7 De 20 uger i folkeskolen består af 10. klasses obligatoriske og valgfri del. For så vidt angår de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk og eventuelt fagene fysik/kemi, tysk og fransk fra den valgfri del af 10. klasse, der alene kan indgå som et tilbud til den enkelte elev, kombineres med 20 ugers undervisning på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse. Undervisningen på institutionen, der udbyder erhvervsuddannelsen, skal i indhold og niveau svare til undervisningen i folkeskolen i de nævnte fag. Af den foreslåede bestemmelse fremgår det, at der i erhvervsuddannelsesgrundforløbet eventuelt kan undervises i fagene fysik/kemi, tysk og fransk. Undervisning i tysk og fransk er dog alene en mulighed i visse af de merkantile erhvervsuddannelser. Udbuddet af disse fag besluttes, af institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse. I de 20 uger i folkeskolen indgår endvidere valgfri elementer efter bestemmelserne herom, jf. folkeskolelovens 19 d. Når eleven har gennemført 10. klasse, har eleven samtidig gennemført et grundforløb eller dele heraf. Længden af grundforløbene for de 12 indgange i erhvervsuddannelserne varierer og strækker sig fra 10 uger til 76 uger. Grundforløbene består af en obligatorisk del og en valgfri del, og der er for den enkelte elev mulighed for at forlænge grundforløbet med henblik på at nå de kompetencemål, der er adgangskrav til hovedforløbet. Grundforløbet for de tekniske erhvervsuddannelser og sosu-uddannelserne varer fra uger, hvoraf den valgfri del udgør 40 uger. For de merkantile uddannelser varer grundforløbet fra 18 til 76 uger. Dog med mulighed for forlængelse med op til 40 ugers valgfri undervisning. Der henvises i øvrigt til forslagets almindelige bemærkninger afsnit og Ordningen vil også gælde for den kommunale ungdomsskole. Bekendtgørelsen om ungdomsskolens virksomhed vil derfor blive ændret i overensstemmelse hermed. Til nr. 2 og 3 ( 19 e) De gældende bestemmelser i 19 e, stk. 1 og 2, videreføres efter forslaget som stk. 2 og 3, dog således, at sidste pkt. i stk. 2, der efter forslaget bliver stk. 3, om at deltagelse i særligt tilrettelagte undervisningsforløb alene kan finde sted efter aftale med forældrene og eleven, som konsekvens af det nyaffattede stk. 1, foreslås flyttet til det ny stk. 4. Der er tale om justeringer af rent teknisk karakter. For at sikre kommunerne mulighed for at tilrettelægge et tilbud ud fra lokale ønsker og behov foreslås det i det ny stk. 4, at kommunalbestyrelsen fastsætter kapaciteten i en 10. klasseordning. Endvidere fastsætter kommunalbestyrelsen, hvilke kriterier der skal lægges til grund for optagelse, hvis der er flere ansøgere, der ønsker at benytte tilbuddet, end der er plads til i ordningen. Til nr. 4-6 ( 22, stk. 1 og 4) Lovforslagets 1, nr. 4 og 6, udgør konsekvensændringer af forslaget i 1, nr. 5. Den foreslåede bestemmelse til 22, stk.1, nr. 7, i lovforslagets 1, nr. 5, indebærer, at kommunalbestyrelsen som noget nyt kan indgå aftale med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse om, at denne kan varetage 10. klasseundervisning efter overenskomst med kommunalbestyrelsen. For de nærmere krav hertil henvises til lovforslagets 1, nr. 7, og 2, nr. 1, med bemærkninger. Efter folkeskolelovens 20, stk. 1, er der et retskrav på at kunne følge undervisningen i 10. klasse i folkeskolen. Der kan derfor alene henvises til frie skoler og med forslaget også institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser hvis forældrene samtykker hertil. Der gælder dog særlige regler, når der sker henvisning som følge af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. 7

8 En kommunalbestyrelse kan fortsat opfylde forpligtelsen til at kunne tilbyde 10. klasse ved at henvise til en anden kommunes folkeskoler. Det medfører, at den skole, der er henvist til, bliver distriktsskole, og eleven får de rettigheder, det indebærer, bl.a. befordringsgodtgørelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det vil således fortsat være kommunalbestyrelsernes ansvar at sørge for, at der er et udbud af 10. klasseundervisning i regi af folkeskolen enten i den pågældende kommune eller ved henvisning til en anden kommunes folkeskoler. Til nr. 7 ( 22, stk. 8) Der foreslås indsat en bemyndigelsesbestemmelse til undervisningsministeren som konsekvens af lovforslagets 1, nr. 5, hvorefter det bliver muligt for kommunalbestyrelsen at indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om, at kommunalbestyrelsen kan henvise til institutionen, der herefter varetager 10. klasseundervisning for kommunen. Det er en betingelse, at der indgås en overenskomst (driftsoverenskomst) med institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, herom. Der henvises nærmere til lovforslagets 2, nr. 1, og bemærkningerne hertil. Bemyndigelsen forventes anvendt til at fastsætte regler om, at undervisningen som minimum skal stå mål med folkeskolens obligatoriske undervisning, vejledning og obligatoriske opgave, samt indeholde den obligatoriske brobygning. Der vil også blive fastsat regler om, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at indholdet i undervisningen skal følge folkeskolens regler både for den obligatoriske og valgfri del eller stå mål med folkeskolens undervisning, også for så vidt angår den valgfri del. Da det er en betingelse for, at andre skoleformer kan tilbyde undervisning i 10. klasse, at der tilbydes de til den obligatoriske del tilknyttede prøver, vil der blive fastsat regler om, at institutionen får pligt til at sikre afholdelsen af de prøver, der er tilknyttet 10. klasse, og får mulighed for at udstede et afgangsbevis for 10. klasse. For at sikre kommunerne mulighed for at tilrettelægge et tilbud efter lokale ønsker og behov, vil der blive fastsat regler om, at det blive op til kommunalbestyrelsen at bestemme kapaciteten i ordningen. Hvis der er flere elever, der ønsker at benytte kommunalbestyrelsens tilbud om 10. klasse på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, end der er plads til i ordningen, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke kriterier der lægges til grund for optagelsen. Dette svarer til ordningen i forslagets 1, nr.1, jf. forslagets 1, nr. 3 og bemærkningerne hertil. Der vil endvidere blive fastsat regler om, at hvis forældrene samtykker i henvisning til 10. klasse på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, får eleven ret til befordring, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, jf. folkeskolelovens 26. Kommunalbestyrelsen vil fortsat være forpligtet til at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever med behov herfor. 10. klasseforløbene på institutionen kan planlægges, som tilfældet er for folkeskoler, frie skoler m.fl., som helårsforløb og forløb af kortere varighed. Der vil også blive mulighed for at aftale en model som den foreslåede i 1, nr. 1. Det vil sige 20 ugers undervisning, der som minimum skal stå mål med folkeskolens, for så vidt angår den obligatoriske del, men således at de under 1, nr. 1, nævnte fag kan videreføres efter optagelse i erhvervsuddannelsens grundforløb under samme betingelser som nævnt i lovforslagets 1, nr. 1. Til 2 (Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse) Til nr. 1 ( 1, stk. 1) 8

9 Forslaget til bestemmelsen i 1, stk. 1, 3. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse indebærer, at en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, kan indgå overenskomst (driftsoverenskomst) med en kommunalbestyrelse om at varetage 10. klasseundervisning. Den gældende bestemmelse i 1 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse fastlægger det almindelige formål for institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der efter bestemmelsen består i at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse. Med den foreslåede ændring vil muligheden for at udbyde 10. klasseundervisningen indgå i formålet for institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse. Formålet med ændringen er at skabe grundlag for et tættere samarbejde mellem folkeskolen og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, om 10. klasse, således at 10. klasse i højere grad bliver begyndelsen på en ungdomsuddannelse end afslutningen på folkeskolen, og dermed sikre flere unge overgang til ungdomsuddannelse. Forslaget indebærer, at en institution for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse, kan indgå overenskomst med en kommunalbestyrelse om at varetage 10. klasseundervisning. Det forudsættes, at institutionen for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder erhvervsuddannelse, og kommunalbestyrelsen indgår en overenskomst, der imødekommer målsætningen om et tættere samarbejde mellem folkeskolen og institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, om 10. klasse, for at flere unge overgår til en ungdomsuddannelse. Overenskomsten skal fastlægge de konkrete rammer for institutionens varetagelse af 10. klasseundervisning på vegne af folkeskolen. Institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, står for 10. klasseundervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen. Ansvaret for opgaveløsningen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen i henhold til folkeskoleloven, og det er derfor en forudsætning, at institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, og kommunalbestyrelsen løbende er i dialog om institutionens varetagelse af 10. klasseundervisningen og de rammer, der er fastlagt i overenskomsten mellem institutionen og kommunalbestyrelsen. Det er derfor også en forudsætning, at kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at undervisningen lever op til de rammer, der er fastsat i overenskomsten, jf. forslaget 1, nr. 7. Institutionen er uanset dette omfattet af undervisningsministerens institutionstilsyn med institutionens opgavevaretagelse. Med lovforslagets 1, nr. 7, foreslås undervisningsministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om overenskomstens indgåelse og indhold. Der henvises nærmere til lovforslagets 1, nr. 7, med bemærkninger. Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august

10 Lovforslaget sammenholdt med gældende love Bilag 1 Gældende formulering 19 e. Når særlige grunde taler for, at det er til elevens bedste, kan skolens leder tilbyde, at eleven deltager i særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 10. klasse. Særligt tilrettelagte undervisningsforløb er forløb med undervisning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv og eventuelt frivillig brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. 19 d, stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning inddrages i tilrettelæggelsen af forløbene. Stk. 2. Ved forløb omfattet af stk. 1 kan 19 c, stk. 2 og 5, fraviges. Der skal dog undervises i dansk og matematik i et omfang, så kravene ved prøverne kan opfyldes. Desuden kan 19 d, stk. 2, 4 og 7, fraviges. Deltagelse i særligt tilrettelagte undervisningsforløb kan kun finde sted efter aftale med forældrene, jf. 54, og eleven. Lovforslaget I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1 1. I 19 e indsættes før stk.1 som nyt stykke:»kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10. klassesforløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb. Forløbet på institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, skal omfatte undervisning, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10. klassefag dansk, matematik og engelsk samt eventuelt tilbudsfagene fysik/ kemi, tysk og fransk. Folkeskolens prøver i de nævnte fag kan aflægges efter afslutning af forløbet.«stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og I 19 e, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres»omfattet af stk. 1«til:»omfattet af stk. 2«, og 4. pkt. ophæves. 3. I 19 e indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Deltagelse i undervisningsforløb efter stk.1-3 kan kun finde sted efter aftale med forældrene, jf. 54, og eleven. Kommunalbestyrelsen fastsætter for ordningen i stk. 1 antallet af elever, der kan optages, og hvilke kriterier der lægges til grund for optagelsen, hvis der er flere ansøgere, end der kan optages.«. 22. En kommunalbestyrelse kan efter overenskomst med en anden kommune eller den pågældende skole, jf. nr. 2-6, henvise elever til undervisning, jf. 20, stk. 1 og 2, i 1) en anden kommunes skoler, 4. I 22, stk. 1, ændres»nr. 2-6«til:»nr. 2-7« , stk. 1, nr. 5 og 6, ophæves, og i stedet indsættes:»5) en godkendt husholdningsskole, 6) en godkendt håndarbejdsskole eller 10

11 2) en statsskole, 3) en anmeldt fri grundskole, 4) en godkendt efterskole, 5) en godkendt husholdningsskole eller 6) en godkendt håndarbejdsskole. ( ) 22. ( ) ( ) Stk. 4. Henvisning til de i stk. 1, nr. 3-6, nævnte skoler af børn og unge kan kun ske med forældrenes samtykke, jf. 54, medmindre henvisningen sker i henhold til stk. 5. ( ) 7) en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, for så vidt angår undervisning i 10. klasse.«6. I 22, stk. 4, ændres»nr. 3-6«til:»nr. 3-7«7. I 22 indsættes som stk. 8:»Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for optagelse, befordring mv. samt om indgåelsen og indholdet af overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, om 10. klasseundervisning, jf. stk. 1, nr. 7.«2 I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 2. oktober 2009, som ændret ved 2 i lov nr af 27. december 2009 og 7 i lov nr. 140 af 9. februar 2010, foretages følgende ændring: 1. Loven omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionerne er selvejende og godkendt af undervisningsministeren til at give erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, jf. dog 4, stk. 1, 1. pkt., og kan efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi, gennemføre erhvervsakademiuddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, jf. kapitel 4 og 4 a i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og kapitel 3 a og 3 b i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Institutionerne kan i særlige tilfælde give erhvervsrettet uddannelse på niveauet for mellemlange videregående uddannelser. Undervisningsministeren kan godkende, at en in 1.I 1, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:»en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, kan indgå overenskomst med en kommunalbestyrelse om at varetage 10. klasseundervisning, jf. folkeskolelovens 22, stk. 1, nr. 7, og 22, stk. 8.«11

12 stitution inden for den offentlige forvaltning også kan udbyde almengymnasial uddannelse. 12

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Undervisningsministeriet Sag: 18/16099 Marts 2018

Undervisningsministeriet Sag: 18/16099 Marts 2018 Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2010/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr, 153.92G.031 Fremsat den 17. november 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler (Udskydelse af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2012/1 LSF 96 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 071.04L.391 Fremsat den 29. november

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Godkendelse af specialundervisning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) Forslag til Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) 1 I lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lov nr. 1716 af 27. december 2016, som ændret ved 17 i lov nr. 311 af 25. april

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 96 Folketinget 2012-13 Fremsat den 29. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte)

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte) 2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 128.92K.271

Læs mere

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet Høringsnotat over ændring af bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar 2013 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 2014 1. Indledning

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Forslag. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2013-14 Fremsat den 8. maj 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Rådet for

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Høringsliste For 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202. modtaget ved fristen udløb. 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Høringsliste For 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202. modtaget ved fristen udløb. 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget 2017-1 L 202 Bilag 2, L 201 Bilag 4, L 200 Bilag 4, L 199 Bilag 4 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsliste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) 1 Advokatsamfundet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) Undervisningsministeriet December 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) 1 I lov om friskoler

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2017-18 Fremsat den 9. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

modtaget ved fristen udløb 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

modtaget ved fristen udløb 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Undervisningsministeriet September 2018 Sagsnr.: 18/11665

Undervisningsministeriet September 2018 Sagsnr.: 18/11665 Høringsliste for udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Frit leverandørvalg på tegnsprogs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved 13 i lov nr. 1746

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og IBC Kolding. om varetagelse af 10. klasseundervisning som en 20/20 model

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og IBC Kolding. om varetagelse af 10. klasseundervisning som en 20/20 model Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og IBC Kolding om varetagelse af 10. klasseundervisning som en 20/20 model Indledning Med baggrund i Partnerskabsaftale mellem Kolding Kommune og IBC Kolding 2014-2018

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter. udløb

Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter. udløb Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter Høringssvar modtaget ved fristens udløb BEMÆRKNINGER JA NEJ 1 Advokatsamfundet 2 Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen 2007/2 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: 051.343.021 Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen med flere love (10. klasse)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen med flere love (10. klasse) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 213 Offentligt Fremsat den {Udkast af 7. februar 2006) af undervisningsministeren Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen med flere love (10. klasse) I

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og IBC Kolding. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og IBC Kolding. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og IBC Kolding om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Indledning Med baggrund i Rammeaftale om partnerskab mellem Kolding Kommune og IBC Kolding

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Lovforslag nr. L 102 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Lovforslag nr. L 102 Folketinget Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 49 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

BEMÆRKNINGER JA NEJ 1. Advokatsamfundet 2. Akademikerne 3. AK-Samvirke 4. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

BEMÆRKNINGER JA NEJ 1. Advokatsamfundet 2. Akademikerne 3. AK-Samvirke 4. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Frit leverandørvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler 2017/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 17/12153 Fremsat den 5. oktober 2017 af undervisningsministeren (Merete

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Samordning af elevplan, uddannelsesbog

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 449 af 10/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften LOV nr 745 af 08/06/2018

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og Hansenberg. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb

Driftsoverenskomst. mellem. Kolding Kommune og Hansenberg. om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Driftsoverenskomst mellem Kolding Kommune og Hansenberg om varetagelse af 10. klasseundervisning som helårsforløb Indledning Med baggrund i Rammeaftale om partnerskab mellem Kolding Kommune og Hansenberg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Lovforslag nr. L 163 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Lovforslag nr. L 163 Folketinget Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2018-19 Fremsat den 7. februar 2019 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Bestyrelsessammensætning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af Undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighed for at oprette talentklasser

Læs mere

Høringsudkast, 11. juni 2018

Høringsudkast, 11. juni 2018 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighed for at oprette talentklasser i musik og integrerede biblioteker) 1 I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. november 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af SU-loven og forskellige

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere