Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen). ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Slotsholmsgade København K Med venlig hilsen Henrik Sass Larsen Tlf Fax CVR-nr

2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 2 Offentligt Til adressaterne på høringslisten 31. maj 2013 /AnnFen Høring vedrørende forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love. Lovforslaget forventes fremsat i starten af oktober Formålet med lovforslaget er at give danske virksomheder mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. En lang række danske virksomheder har en omfattende handel med udlandet, og deres udenlandske samarbejdspartnere stiller ofte krav om en årsrapport på engelsk. Endvidere har internationale virksomheder i vid udstrækning engelsk som koncernsprog, og arbejdssproget er ofte engelsk. Det nuværende krav om, at der altid skal udarbejdes en årsrapport på dansk, opleves derfor i stigende grad som en væsentlig administrativ byrde. Lovforslaget følger op på en anbefaling fra Virksomhedsforum for enklere regler, som har foreslået, at det skal være muligt for danske virksomheder at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Forslaget indeholder endvidere en præcisering af, at de nye selskabsretlige regler om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, der er indført ved lov nr af 23. december 2012, også omfatter små modervirksomheder for store koncerner. Erhvervsstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til lovforslaget. Bemærkningerne bedes sendt til Anne Aarup Fenger, eller Mia Simonsen, senest den 12. juli 2013 kl Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mia Simonsen på telefon eller Anne Aarup Fenger på telefon Med venlig hilsen Anne Aarup Fenger Specialkonsulent

3 Tlf /2

4 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 2 Offentligt Høringsliste årsrapporter på engelsk 31. maj 2013 Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP) Beskæftigelsesministeriet Bryggeriforeningen Børsmæglerforeningen Centralorganisationens Fællesudvalg CEPOS Center for Politiske Studier Copenhagen Business School Danish Venture Capital and Private Equity Association Danmarks Nationalbank Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S Dansk Aktionærforening Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Autoriseret Markedsplads A/S Dansk Byggeri Dansk Ejendomsmæglerforening Dansk Erhverv Dansk Investor Relations Forening DIRF Dansk Iværksætterforening Dansk Kvindesamfund Dansk Landbrugsrådgivning Videncenter for Landbrug Dansk Management Råd Dansk Standard Danske Advokater Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Maritime Danske Regioner Datatilsynet De Samvirkende Købmændsforeninger (DSK) Den Danske Aktuarforening Den Danske Dommerforening Den Danske Finansanalytikerforening Den Danske Fondsmæglerforening Det Kooperative Fællesforbund Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere Det Økonomiske Råds Sekretariat DI Domstolsstyrelsen Finansforbundet Finansministeriet Finansrådet Finanssektorens Arbejdsgiverforening First North Forbrugerrådet Foreningen af J.A.K. Pengeinstitutter Foreningen Danske Revisorer

5 Forsikring & Pension Forsvarsministeriet FSR Danske Revisorer Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Garantifonden for indskydere og investorer Grønlands Selvstyre GXG Markets A/S Handelshøjskolen, Aarhus HK Håndværksrådet Ingeniørforeningen i Danmark Investeringsforeningsrådet IT-branchen Justitsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Komiteen for god Selskabsledelse Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kommunekredit Kommunernes Landsforening (KL) Kommunernes Revision Koordinationen for Kvinde- og Kønsforskning Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagbevægelse Kulturministeriet Kuratorforeningen Kvinderådet KVINFO Københavns Universitet Landbrug og Fødevarer Landbrugets Rådgivningscenter Landscentret Landsorganisationen i Danmark Ledernes Hovedorganisation Liberale Erhvervs Råd Ligebehandlingsnævnet Lokale Pengeinstitutter Lønmodtagernes Dyrtidsfond Miljøministeriet Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse NASDAQ OMX Copenhagen A/S Netværk for Forskning om mænd og maskulinitet Realkreditforeningen Realkreditrådet Regionale Bankers Forening Regnskabsrådet Revifora foreningen for revision, økonomi og ledelse Revisorkommissionen

6 Revisortilsynet Rigsrevisionen Roskilde Universitetscenter Rådet for bæredygtig Erhvervsudvikling Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Sammenslutningen Danske Andelskasser Skatteministeriet Social- og integrationsministeriet Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet Statsministeriet Syddansk Universitet Telekommunikationsindustrien i Danmark Transportministeriet Udenrigsministeriet Værdipapircentralen Aalborg Universitet Aarhus Universitet

7 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 2 Offentligt Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011, som ændret senest ved 4 i lov nr af 23. december 2012 foretages følgende ændring: , stk. 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:» 138. Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen indsende den godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. 3, stk. 1, og 7. Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, idet fristen dog er 4 måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. Der kan ikke dispenseres fra disse frister, jf. dog 140 og 141. Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal som minimum indeholde de bestanddele, der er obligatoriske for hver regnskabsklasse, samt eventuel revisionspåtegning eller anden erklæring fra en revisor, jf. 135, stk. 1 og 5, og 135 a, stk. 1. Ønsker virksomheden at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i 2, stk. 2, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de obligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet årsrapport. Stk. 3. Årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. dog 157.«Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 4 og , stk. 1, affattes således:»erhvervsstyrelsen kan bestemme, at visse dokumenter skal undtages fra kravet om affattelse på dansk eller engelsk. Styrelsen kan betinge sig, at virksomheden skal indsende sådanne dokumenter i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk på et senere tidspunkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt.«2 I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, som ændret senest ved 1 i lov nr. XX af XX. maj 2013 foretages følgende ændringer: 1. I 100, stk. 7, indsættes efter»eller engelsk«:», jf. dog 100 a.«2. Efter 100 indsættes:» 100 a. Generalforsamlingen kan med simpelt flertal beslutte, at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk. Generalforsamlingens beslutning herom skal optages i vedtægterne. Optagelsen af generalforsamlingens beslutning i vedtægterne kræver ikke særskilt vedtagelse.«3. I 139 a, indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

8 »Stk. 3. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal beregningen i stk. 2, foretages på koncernniveau.«stk. 3-6 bliver herefter til stk I lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 19. maj 2010, som ændret senest ved 2 i lov nr af 23. december 2012 foretages følgende ændringer: 1. I 18 a, indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal beregningen i stk. 2, foretages på koncernniveau.«stk. 3-5 bliver herefter til stk I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret senest ved 3 i lov nr. 378 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 79 a, stk. 1, udgår»dansk Skibskredit A/S,«. 2. I 79 a, stk. 1, nr. 2, ændres»stk. 2-4«til:»stk I 79 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal opgørelsen af balancesummen i stk. 1, foretages på koncernniveau.«stk. 2-5 bliver herefter til stk I lov om betalingstjenester og elektroniske penge, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011, som ændret senest ved 4 i lov nr. 378 af 17. april 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 19 a, stk. 1, nr. 2, ændres»stk. 2-4«til:»stk. 2-5«. 2. I 19 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal opgørelsen af balancesummen i stk. 1, foretages på koncernniveau.«stk. 2-5 bliver herefter til stk I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 219 af 20. februar 2013, som ændret senest ved 8 i lov nr af 23. december 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 12 f, stk. 1, nr. 2, ændres»stk. 2-4«til:»stk. 2-5«2. I 12 f indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

9 Stk. 2. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal opgørelsen af balancesummen i stk. 1, foretages på koncernniveau.«stk. 2-5 bliver herefter til stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Stk. 2. Lovens 4-6 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

10 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslagets indhold Årsrapporter på engelsk Gældende ret Forslagets indhold Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Gældende ret Lovforslagets indhold Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Ligestillingsmæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Hørte myndigheder og organisationer m.v Sammenfattende skema Lovforslagets baggrund og formål Det er en hovedprioritet for regeringen at skabe vækst. Dette forudsætter, at der er gode rammebetingelser for de danske virksomheder. Regeringen har i 2012 nedsat Virksomhedsforum for enklere regler, der skal sikre en fornyelse af lovgivningen på erhvervsområdet i tæt dialog med erhvervslivet. Virksomhedsforum for enklere regler skal se på hvilke områder, virksomhederne oplever de største byrder og komme med forslag til forenklinger. Virksomhedsforum for enklere regler har stillet forslag om, at det skal være muligt for danske virksomheder at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. Regeringen har besluttet at gennemføre dette forslag. Forslaget har således til formål at lette de administrative byrder ved regnskabsaflæggelse. En del danske virksomheder har i dag en omfattende handel med udlandet, og deres udenlandske samarbejdspartnere stiller ofte krav om en årsrapport på engelsk. Der er også en stor gruppe af dattervirksomheder af udenlandske koncerner, hvor koncernsproget er engelsk, og som alene udarbejder årsrapport på dansk, fordi årsregnskabsloven i dag stiller krav herom. Der er derfor en bred gruppe af virksomheder, for hvem det vil være en administrativ lettelse at aflægge årsrapport alene på engelsk. Muligheden for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk kan desuden være med til at gøre Danmark til et mere attraktivt investeringsland. Der er allerede i dag mulighed for i selskabsloven, at generalforsamlingen med simpelt flertal kan vedtage, at generalforsamlingen kan foregå på engelsk. Det er desuden muligt at beslutte, at dokumenter til brug under og efter generalforsamlingen kan udarbejdes udelukkende på engelsk. Selskabsloven indeholder desuden hjemmel til, at møder i det øverste ledelsesorgan under visse betingelser kan foregå udelukkende på engelsk. Både ejere og ledelsesmedlemmer skal således allerede i dag ofte acceptere, at beslutningsprocesserne i virksomhederne gennemføres på engelsk. Dette har ikke givet anledning til problemer.

11 Regnskabsrådet, der er et rådgivende organ for Erhvervsstyrelsen på regnskabsområdet og som består af en bred kreds af interessenter, har drøftet muligheden for udelukkende at udarbejde årsrapporter på engelsk. Et flertal af medlemmerne af Regnskabsrådet støtter forslaget og mener, at årsrapporten fremadrettet skal kunne aflægges udelukkende på engelsk. Det er også Regnskabsrådets vurdering, at selvom danske virksomheder, der i dag udarbejder både en dansk og engelsk version af deres årsrapport, får de nye muligheder, er det ikke givet, at de fremadrettet udelukkende vil aflægge årsrapport på engelsk. En række virksomheder vil formentlig fortsat vælge at udarbejde en dansk udgave af årsrapporten, fordi de har danske interessenter, som de ønsker at give oplysninger om virksomhedens finansielle udvikling. Man kan desuden forestille sig, at nogle virksomheder vil vælge at aflægge årsrapporten udelukkende på engelsk men offentliggøre dele af årsrapporten på dansk. Forslaget har endvidere til formål at præcisere, at de nye selskabsretlige regler om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, der er indført ved lov nr af 23. december 2012, også omfatter modervirksomheder, der ikke selv er store men som er modervirksomhed for store koncerner. Herved bringes den selskabsretlige regulering på linje med den eksisterende regnskabsmæssige regulering på området. Lov nr af 23. december 2012 indførte krav om, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (oftest bestyrelsen) samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Det synes ikke tilstrækkeligt klart i den gældende lovtekst, at små modervirksomheder for store koncerner omfattes af de nye regler, hvorfor der foretages en præcisering i selskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt en række love på det finansielle område. Tilsvarende præcisering i lov om erhvervsdrivende fonde foretages sideløbende med denne ændring. 2. Lovforslagets indhold 2.1 Årsrapporter på engelsk Gældende ret Det er i dag et krav, at danske ikke-børsnoterede virksomheder skal aflægge deres årsrapport på dansk, jf. årsregnskabslovens 138, stk. 4. Visse dokumenter kan undtages fra kravet om at udarbejdelsen skal være på dansk, men årsrapporten for danske virksomheder er ikke et af de dokumenter, der kan undtages, jf. årsregnskabslovens 157. For børsnoterede virksomheder gælder der særlige sprogkrav alt efter, hvor virksomheden har værdipapirer optaget til handel eller notering på et reguleret marked, jf. årsregnskabsloven 157, stk. 2. Hjemlen i årsregnskabsloven 157, stk. 2, er udnyttet i indsendelsesbekendtgørelsen, hvor sprogkravene for børsnoterede virksomheder fremgår af 3, stk Bestemmelserne i bekendtgørelsen omhandler blandt andet, at virksomheder der alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et eller flere andre EU/EØS-lande, men ikke i Danmark, allerede i dag har mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, jf. 3, stk. 7. Hvis en dansk virksomhed i dag ønsker at aflægge årsrapport på engelsk, vil der således ligeledes skulle udarbejdes en dansk version som følge af kravet om, at årsrapporten skal være på dansk.

12 I forhold til virksomhedernes bogføring, indeholder bogføringsloven ingen krav til sproget for bogføringen Forslagets indhold Med lovforslaget ændres årsregnskabsloven, så alle danske virksomheder får mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. Dette vil gøre sig gældende for ikke-børsnoterede virksomheder, men ligeledes for børsnoterede virksomheder, der alene er optaget til notering eller handel på et reguleret marked i Danmark. Det vil derfor være muligt for virksomhederne at opnå administrative lettelser, ved udelukkende at aflægge årsrapporten på engelsk. For så vidt angår kapitalselskaber, vil en beslutning om at aflægge årsrapporten på engelsk skulle vedtages på generalforsamlingen med et simpelt flertal. Generalforsamlingens beslutning skal optages i selskabets vedtægter. Virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, vil ikke have pligt til at optage en bestemmelse i vedtægterne om, at årsrapporten aflægges på engelsk. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder regulerer ikke på samme måde som selskabsloven de nærmere forhold vedrørende generalforsamling m.v., hvorfor det ikke vil være formålstjenstligt at indføre de tilsvarende regler om en bestemmelse i vedtægterne for virksomheder med begrænset ansvar. For erhvervsdrivende fonde er det foreslået i forslaget til den nye lov om erhvervsdrivende fonde, som fremsættes samtidigt med dette lovforslag, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at fondes årsrapporter kan udarbejdes og indsendes på engelsk samt betingelserne herfor. For sprogkrav vedrørende regnskaber for filialers hovedselskaber henvises til den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens 143. Disse vil som hidtil kunne offentliggøre hovedselskabets årsrapport på det sprog, den er udarbejdet i, herunder også på andre sprog end dansk og engelsk Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Gældende ret Lov nr af 23. december 2012 indførte nye regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder. Loven medfører, at der skal opstilles et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt udarbejdes en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Virksomhederne skal årligt afrapportere om opfyldelsen af det fastsatte måltal samt for sine politikker Lovforslagets indhold Det fremgår ikke helt klart af lovteksten, at modervirksomheder, der ikke selv er store men som er modervirksomhed for store koncerner er omfattet af de nye krav. Der foretages derfor en præcisering af 139 a i selskabsloven, og 18 a i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 79 a, i lov om finansiel virksomhed, 19 a, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge og 12 f, i lov om værdipapirhandel. Der indsættes et nyt stykke i de nævnte bestemmelser, således at det præciseres, at beregningen af de nævnte grænseværdier

13 for, hvornår en virksomhed er omfattet af reglerne, skal foretages på koncernniveau, hvis modervirksomheden udarbejder koncernregnskab. Hvis koncernen overskrider grænseværdierne, omfattes modervirksomheden af forpligtelsen til at udarbejde måltal og politikker. Der er alene tale om en præcisering, da det ved udarbejdelse af lov nr af 23. december 2012 var tilsigtet, at de nye regler også skulle omfatte de modervirksomheder, som kontrollerer store koncerner. Herved omfattes den samme gruppe af virksomheder, der udgør ca , som siden 2009 har været forpligtede til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget vil medføre visse mindre udgifter til ændringer af Erhvervsstyrelsens digitale regnskabssystem, Regnskab 2.0, så det bliver muligt for virksomhederne at indberette deres årsrapport på engelsk. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Der vil være administrative lettelser forbundet med forslaget om at give mulighed for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk. De virksomheder, som ønsker at udarbejde årsrapport på engelsk, kan undlade også at skulle udarbejde en dansk version, hvilket der hidtil har været krav om. Efter drøftelse med Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering er det estimeret, at der vil være tale om en administrativ lettelse på mindre end timer pr. år. Da omfanget af virksomheder, der vil benytte muligheden for at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, ikke kendes på forhånd, vil de administrative lettelser først kunne vurderes nærmere i løbet af 2014, når det kan opgøres hvor mange virksomheder, der har benyttet sig af muligheden for at indberette årsrapporter udelukkende på engelsk. Der vil ikke være administrative konsekvenser forbundet med ændringerne i selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.fl., da den måling der blev foretaget ved udarbejdelsen af L 17 (2012/2013) omfatter samtlige virksomheder og dermed også små modervirksomheder for store koncerner. Der henvises således til den måling fra Team Effektiv Regulering, der fremgår af L Ligestillingsmæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke ligestillingsmæssige konsekvenser. Der er tale om en præcisering af de allerede indførte regler om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen, som blev indført ved lov nr af 23. december De ligestillingsmæssige konsekvenser ved denne præcisering fremgår således af den ligestillingsvurdering, der blev foretaget i forslaget til den nævnte lov, jf. Folketingstidende , A, L17 som fremsat. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Det kan være svært for nogle borgere at læse en årsrapport på engelsk. Årsrapporter er imidlertid generelt komplicerede at læse, også selvom de udfærdiges på dansk. Bestemmelsen, der foreslås indført, er i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabsloven om koncernsprog og muligheden for brug af engelsk.

14 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Forslaget har ingen EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Lovforslaget er inden fremsættelsen sendt i høring hos: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Akademikernes Centralorganisation, Arbejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP), Bryggeriforeningen, Beskæftigelsesministeriet, Børsmæglerforeningen, Centralorganisationens Fællesudvalg, CEPOS, Copenhagen Business School, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S, Dansk Autoriseret Markedsplads A/S, Danske Regioner, Dansk Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, DI, Dansk Investor Relations Forening - DIRF, Dansk Kvindesamfund, Dansk Standard, Den Danske Finansanalytikerforening, Den Danske Fondsmæglerforening, Dansk Iværksætterforening, Dansk Landbrugsrådgivning Videncenteret for Landbrug, Dansk Management Råd, Danske Advokater, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske Maritime, Datatilsynet, De Samvirkende Købmændsforeninger (DSK), Den Danske Aktuarforening, Det Kooperative Fællesforbund, Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere, Det Økonomiske Råds Sekretariat, Den danske Dommerforening, Domstolsstyrelsen, Finansforbundet, Finansministeriet, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, First North, Forbrugerrådet, Foreningen af J.A.K. Pengeinstitutter, Forsvarsministeriet, FSR Danske Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Garantifonden for indskydere og investorer, Grønlands Selvstyre, GXG Markets A/S, Handelshøjskolen, Aarhus, HK, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark, Investeringsforeningsrådet, IT-branchen, Justitsministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Komiteen for god Selskabsledelse, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening (KL), Kommunernes Revision, Koordinationen for Kvinde- og kønsforskning, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, KVINFO, Kvinderådet, Kulturministeriet, Kuratorforeningen, Københavns Universitet, Landbrug og Fødevarer, Landbrugets Rådgivningscenter, Landscentret, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Liberale Erhvervs Råd, Ligebehandlingsnævnet, Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Netværk for forskning om mænd og maskulinitet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Revifora foreningen for revision, økonomi og ledelse, Revisortilsynet, Rigsrevisionen, Revisorkommissionen, Roskilde Universitetscenter, Rådet for bæredygtig Erhvervsudvikling, Sammenslutningen Danske Andelskasser, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Skatteministeriet, Social- og integrationsministeriet, Statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet, Statsministeriet, Syddansk Universitet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, Værdipapircentralen, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. 10. Sammenfattende skema Positive Konsekvenser/mindre udgifter Negative Konsekvenser/merudgifter

15 Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EUretten Ligestillingsmæssige konsekvenser Det vurderes for så vidt angår årsrapporter på engelsk, at der vil opnås administrative lettelser på mindre end timer pr. år på samfundsplan. Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Forslaget vil medføre visse mindre udgifter til ændringer af Erhvervsstyrelsens digitale regnskabssystem, Regnskab 2.0, så det bliver muligt for virksomhederne at indberette deres årsrapport på engelsk. For borgere, der læser årsrapporter, kan der være en mindre byrde ved at skulle læse et årsregnskab på engelsk, hvis de ikke er fortrolige med sproget. Forslaget har ingen EU-retlige aspekter. Forslaget har ingen ligestillingsmæssige aspekter.

16 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Det foreslås, at årsregnskabslovens 138, stk. 1-4, ophæves og erstattes af tre nye bestemmelser. De nye bestemmelser vil således fremgå som stk. 1-3 og de gældende bestemmelser i stk. 5 og 6 videreføres uændret som stk. 4 og 5. Det foreslås, at nogle bestemmelser ophæves af 138. Det drejer sig om stk. 1, 3. pkt., om muligheden for at forlænge indsendelsesfristen for virksomheder i regnskabsklasse B og C, der frivilligt indsender årsrapport elektronisk. Bestemmelsen er ikke længere aktuel, da der er indført obligatorisk digital indberetning for alle virksomheder, som har pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Det foreslås, at den gældende bestemmelse i stk. 3 ligeledes udgår, da grønne regnskaber ikke længere skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, men til Miljøstyrelsen i henhold til miljølovgivningen. Som en konsekvens heraf vil henvisningen i stk. 2 til stk. 3 også udgå. Grønne regnskaber vil dog fortsat kunne indgå i årsrapporten som en supplerende beretning, jf. årsregnskabslovens 2, stk. 2. De hidtil gældende bemærkninger til stk. 1-3 vil fortsat være gældende, jf. specielle bemærkninger til 138, stk. 1-3: Folketingstidende , A (1. samling), (L 138 som fremsat, side 3346 f), med de ændringer, der følger af ovenstående. Efter den gældende bestemmelse i 138, stk. 4, skal virksomheder omfattet af årsregnskabsloven udarbejde årsrapport på dansk. Bestemmelsen gælder dog ikke for børsnoterede virksomheder, jf. henvisningen til lovens 157. Med hjemmel i 157, stk. 2, er der således fastsat særlige sprogkrav for børsnoterede virksomheder i 3, stk. 4-8, i bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed (indsendelsesbekendtgørelsen). Sprogkravene for de børsnoterede virksomheder afhænger således af, i hvilket eller hvilke lande virksomheden har værdipapirer optaget til notering eller handel på et reguleret marked. Det foreslås, at stk. 4, der bliver til stk. 3, ændres således, at de omfattede virksomheder får mulighed for at udarbejde årsrapport på enten dansk eller engelsk. Der vil fortsat være mulighed at udarbejde årsrapport både på dansk og engelsk, men med forslaget åbnes der som anført op for, at årsrapporten kan udarbejdes udelukkende på engelsk. Det er dog en forudsætning for, at kapitalselskaber kan aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, at det er vedtaget på en generalforsamling. Vedtages et forslag om at aflægge årsrapporten på engelsk, skal vedtægterne ændres tilsvarende. Se bemærkningerne til forslagets 2, nr. 1 og 2. Det er således selskabets ejere, som beslutter, om selskabets årsrapport alene skal aflægges på engelsk. For erhvervsdrivende fonde er det foreslået i forslaget til den nye lov om erhvervsdrivende fonde, som fremsættes samtidigt med dette lovforslag, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at fondes årsrapporter kan udarbejdes og indsendes på engelsk samt betingelserne herfor.

17 Virksomheder med begrænset ansvar (S.M.B.A., F.M.B.A. og A.M.B.A.), der er reguleret af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, er ikke omfattet af pligten til at vedtage på generalforsamlingen, at årsrapporten aflægges på engelsk og optage en bestemmelse herom i vedtægterne. Det skyldes, at lov om visse erhvervsdrivende virksomheder er en registreringslov, der ikke stiller de samme lovkrav til afholdelse af generalforsamling, m.v., som selskabsloven gør i relation til kapitalselskaber. Det findes som følge heraf ikke formålstjenstligt at indføre de foreslåede regler i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar. Virksomheder med begrænset ansvar vil således godt kunne aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, men der er ikke krav om vedtagelse på generalforsamling og optagelse af en bestemmelse herom i vedtægterne. På generalforsamlingen vil ejerne imidlertid altid kunne forkaste årsrapporten og ikke godkende denne, såfremt disse ikke ønsker, at årsrapporten aflægges udelukkende på engelsk. Den foreslåede bestemmelse finder tilsvarende anvendelse på delårsrapporter og undtagelseserklæringer, som indsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven. Hvis en virksomhed ønsker at udarbejde årsrapport på et andet sprog end dansk eller engelsk, kan dette gøres som et supplement til den danske eller engelske udgave af årsrapporten. Såfremt virksomheden gør brug af denne mulighed, kan der alene, ligesom i dag, foretages digital indberetning via Erhvervsstyrelsens indberetningssystem Regnskab 2.0, Regnskab Special. For så vidt angår børsnoterede virksomheder, vil indsendelsesbekendtgørelsen blive ændret således, at virksomheder, der alene er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, kan udarbejde årsrapport på dansk eller engelsk. Dette er allerede i dag muligt for virksomheder, som både er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark og i et andet EU/EØS-land, og for virksomheder, som alene er optaget til handel på et reguleret marked i et andet EU/EØSland. Den påtænkte ændring er i overensstemmelse med artikel 20 i gennemsigtighedsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004). Finanstilsynet har til hensigt at foretage en tilsvarende konsekvensændring i bekendtgørelsen om udstederes oplysningsforpligtelser bekendtgørelse nr. 657 af 22. juni 2012, således at virksomheder, der alene er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, kan udarbejde årsrapport og delårsrapporter på dansk eller engelsk. Til nr. 2 Efter den gældende bestemmelse i 157, stk. 1, kan Erhvervsstyrelsen bestemme, at visse dokumenter kan indsendes til Erhvervsstyrelsen på andre sprog end dansk. Der er således tale om en bemyndigelse til at fastsætte generelle undtagelser fra sprogkravet for visse dokumenter. Endvidere fremgår det, at styrelsen konkret kan undtage fra kravet om affattelse på dansk efter et skøn over, hvorvidt offentliggørelsen kan opfylde sit formål. Styrelsen kan betinge sig, at virksomheden indsender bekræftet oversættelse af dokumenter på et senere tidspunkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt. Der er primært tale om regnskabsmateriale, som indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse i overensstemmelse med lovens 5, 112, 143 og har til formål at sikre, at regnskabsmateriale, som er udarbejdet af udenlandske virksomheder, skal kunne indsendes til styrelsen på det originale sprog.

18 Bemyndigelsen til at fastsætte regler om fravigelse af sprogkrav i medfør af 157, stk. 1, er udmøntet i indsendelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012, 3, stk Det foreslås, at 157, stk. 1, ændres således, at det tilføjes, at dokumenterne også kan indsendes på engelsk. Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring i 138, stk. 4, der bliver stk. 3, i forslagets 1, nr. 1. Endvidere foreslås det, at muligheden for, at Erhvervsstyrelsen konkret kan undtage fra sprogkravet, udgår af bestemmelsen, da muligheden ikke anvendes i praksis. Styrelsens mulighed for at betinge sig, at virksomheden skal indsende sådanne dokumenter i bekræftet oversættelse til dansk, hvis styrelsen skønner det nødvendigt, opretholdes, og udvides til også at gælde engelsk. Bestemmelsen i 157, stk. 1, vil ikke give mulighed for, at danske kapitalselskaber kan udarbejde deres årsrapporter på andre sprog end dansk eller engelsk. Indsendelsesbekendtgørelsen vil blive ændret i overensstemmelse med ovenstående ændringer. De hidtidige bemærkninger til 157, stk. 1, erstattes af ovenstående bemærkninger. Til nr. 1 Til 2 Selskabslovens 100, stk. 7, omhandler, at generalforsamlingen med simpelt flertal kan beslutte, at de i stk. 6 nævnte dokumenter kan udarbejdes på svensk, norsk eller engelsk. En beslutning herom kan optages i vedtægterne, uden at det kræver særskilt vedtagelse på generalforsamlingen. Dokumenterne nævnt i stk. 6 udarbejdes til generalforsamlingens brug i forbindelse med eller efter generalforsamlingen. Det foreslås, at der i 100, stk. 7, indsættes en henvisning til 100 a, der omhandler generalbeslutningens vedtagelse af, at årsrapporter fremover også kan udarbejdes på engelsk. Den foreslåede ændring er en konsekvens af lovforslagets 2, nr. 2. Se nærmere herom i bemærkningerne til lovforslagets 2, nr. 2. Til nr. 2 Der foreslås at indsætte en 100 a, således at generalforsamlingen i et kapitalselskab med simpelt flertal kan træffe beslutning om, at årsrapporten kan aflægges udelukkende på engelsk. Der skal desuden optages en bestemmelse i selskabets vedtægter om generalforsamlingens beslutning. Det første år, virksomheden vælger at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, er det ikke en betingelse, at det på forhånd står i vedtægterne. Når årsrapporten første gang skal aflægges på engelsk kan dette ske ved, at der optages et punkt på dagsordenen, der skal behandles, inden punktet om årsrapportens godkendelse kan behandles. I tilfælde af, at generalforsamlingen forkaster forslaget om fremover at aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, må den ordinære generalforsamling afbrydes. Herefter må

19 der udarbejdes en årsrapport på dansk. Generalforsamlingen kan herefter genoptages og godkende den årsrapport, der er udarbejdet på dansk. Den fortsatte generalforsamling skal indkaldes efter de normale indkaldelsesfrister, ligesom den nye årsrapport inden generalforsamlingen skal gøres tilgængelig for kapitalejerne efter de almindelige regler herom. Generalforsamlingen kan til hver en tid beslutte, at årsrapporten atter kun skal aflægges på dansk. Det er ikke et krav, at generalforsamlingen vedtager, at alle dokumenter til brug på eller efter generalforsamlingen udarbejdes udelukkende på engelsk. Generalforsamlingen kan således godt træffe beslutning om, at det alene er årsrapporten, der aflægges på engelsk, mens de resterende dokumenter til brug under eller efter generalforsamlingen fortsat udarbejdes på dansk. Overgangen til aflæggelse af årsrapport på engelsk skal ske i forbindelse med godkendelse af årsrapporten. Der kan således ikke være en delårsrapport, der aflægges udelukkende på engelsk før end, der har været aflagt minimum en årsrapport udelukkende på engelsk. I forbindelse med stiftelsen af et kapitalselskab er det muligt at indføre en bestemmelse i vedtægterne om, at årsrapporten aflægges på engelsk. Der vil således ikke være krav om, at 100 a skal iagttages, før end årsrapporten kan aflægges udelukkende på engelsk. Bestemmelsen omfatter ikke aflæggelse af delårsrapporter på engelsk. Årsagen er, at disse ikke skal godkendes på en generalforsamling. Det er imidlertid et krav, at såfremt årsrapporten aflægges udelukkende på engelsk, så skal delårsrapporter ligeledes aflægges udelukkende på engelsk. Selskabslovens 126 om sprog på det øverste ledelsesorgans møder finder ikke anvendelse, når bestyrelsen skal godkende årsrapporten, hvis generalforsamlingen i medfør af selskabslovens 100 a har truffet beslutning om, at årsrapporten aflægges udelukkende på engelsk. Et medlem af virksomhedens øverste ledelsesorgan vil således ikke kunne kræve, at årsrapporten oversættes til dansk i forbindelse med det øverste ledelsesorgans godkendelse af årsrapporten, der er udarbejdet udelukkende på engelsk. Til nr. 3 Lov nr af 23. december 2012 indførte regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom. Forpligtelserne blev indsat ved nye bestemmelser i selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om investeringsforeninger m.v., og lov om værdipapirhandel. Reglerne medfører, at de største virksomheder i Danmark pr. 1. april 2013 er forpligtede til at opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan. For en definition af det øverste ledelsesorgan henvises til selskabslovens 5, nr. 5. Virksomhederne skal endvidere udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Det centrale ledelsesorgan, jf. selskabslovens 5, nr. 4, har ansvaret for denne politik. Virksomhederne skal årligt i sin årsrapport afrapportere om måltal samt opfyldelsen heraf og for sin politik.

20 Der henvises i det hele til de gældende lovbemærkninger, jf. Folketingstidende , A, (1. samling), L 17 som fremsat. Ved udarbejdelsen af reglerne var det tiltænkt, at de nye regler skulle omfatte de samme virksomheder, der siden 2009 har været forpligtede til at aflægge en redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 99 a, som udgør ca virksomheder. Det synes ikke at fremgå tilstrækkeligt klart af den gældende lovtekst, at modervirksomheder der isoleret set er små for store koncerner omfattes af de nye regler, hvorfor der foretages en præcisering i selskabsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt en række love på det finansielle område. Med henblik på at præcisere, at små moderselskaber for store koncerner er omfattet af reglerne om den kønsmæssige sammensætning, foreslås det at indsætte et nyt stk. 3 i selskabslovens 139 a, hvorefter moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, skal anvende beregningsreglerne i 139 a, stk. 2, på koncernniveau. Moderselskaber, der selvstændigt set er små, men som er modervirksomhed for en stor koncern, omfattes således af forpligtelsen til at opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Endvidere omfattes de af forpligtelsen til årligt at afrapportere om måltal og politikker i sin årsrapport, jf. 99 b, i årsregnskabsloven. Til nr. 1 Til 3 Lov nr af 23. december 2012 indførte regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom. Forpligtelserne blev indsat ved nye bestemmelser i selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om investeringsforeninger m.v., og lov om værdipapirhandel. Der henvises i det hele til lovbemærkningerne, jf. Folketingstidende , A, (1. samling), L 17 som fremsat. Det synes ikke tilstrækkeligt klart i den gældende lovtekst, at modervirksomheder der selvstændigt set er små for store koncerner omfattes af reglerne om måltal og politikker. Med henblik på at præcisere, at dette er tilfældet, foreslås det at indsætte et nyt stk. 3 i 18 a, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvorefter modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal anvende beregningsreglerne i 18 a, stk. 2, på koncernniveau. Modervirksomheder, der isoleret set er små, men som er modervirksomhed for en stor koncern, omfattes således af forpligtelsen til at opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Endvidere omfattes de af forpligtelsen til årligt at afrapportere om måltal og politikker i sin årsrapport, jf. årsregnskabslovens 99 b. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets 2, nr. 3. Til nr.1 Til 4

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 1 I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. til. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og regler om den kønsmæssige

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven

Til interessenterne på vedhæftede liste. Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Til interessenterne på vedhæftede liste 6. april 2016 Sag 2016-1425, 2016-465 og 2016-1158 Høring over udkast til tre bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet

Læs mere

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v.

Lovforslaget er sendt i høring den 31. maj 2013 med høringsfrist den 12. juli 2013 til i alt 118 organisationer, foreninger, m.v. 1. oktober 2013 Høringsnotat ad L 23 - Forslag til ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love om årsrapporter på engelsk og den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 1. Indledning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 252 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love 2013/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 139 indsættes i kapitel 7: »Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Forslag. til. 1. Efter 139 indsættes i kapitel 7: »Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 315 Offentligt Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 17 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 17 Folketinget Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love (Indførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Ligestillingsudvalget 2012-13 L 17 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 3. oktober 2012 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder)

Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) 7. oktober 2008 Høringsnotat - Forslag til ændring af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder) Eksp.nr. /ksh-eogs 1. Indledning Udkast til lovforslag har været sendt i høring

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Navn: 92-gruppen Forum for bæredygtig udvikling Advokatsamfundet/Advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Arbejdsmarkedets Tillægs

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Lovforslaget er sendt i høring den 29. juni 2012 med høringsfrist den 20. august 2012 til i alt 125 organisationer, foreninger, m.v., jf. pkt. 4.

Lovforslaget er sendt i høring den 29. juni 2012 med høringsfrist den 20. august 2012 til i alt 125 organisationer, foreninger, m.v., jf. pkt. 4. Ligestillingsudvalget 2012-13 L 17 Bilag 1 Offentligt 2. oktober 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og andre forskellige love (Indførelse af regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Høringsliste. Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation

Høringsliste. Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 Bilag 1 Offentligt Høringsliste Erhvervsstyrelsens høringsliste: Organisation Aalborg Universitet Aarhus Universitet AgroSkat ApS Akademikernes Centralorganisation

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 26 Bilag 1 Offentligt 11. september 2012 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven 1. Baggrund og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund... 4 2.1 Datagrundlag...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt

Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt Erhvervsudvalget L 133 - Bilag 2 Offentligt 17. februar 2006 Eksp.nr. 235660 /abn-dep Høringsnotat vedr. udkast til forslag til lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) 1. Indledning Forslaget er

Læs mere

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017

BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 BEK nr 1385 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0014843

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Marts 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Lovforslag nr. L 2 Folketinget Lovforslag nr. L 2 Folketinget 1753-54 Fremsat den 12. oktober 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Tabskaution

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom Erhvervsstyrelsen Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Hvilke virksomheder

Læs mere

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende.

Enkelte bestemmelser indeholder indholdsmæssige ændringer. Disse bestemmelser nævnes i det følgende. Erhvervsstyrelsen, 18. marts 2014 Grethe Krogh Jensen J.nr. 2014-0037032 Bestemmelser med indholdsmæssige ændringer i udkast til Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v.

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247

Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-5247 Erhvervsstyrelsen, den 29. april 2015 Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den XX:XX:XX af ligestillings- og kirkeministeren (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og politik for

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 26. januar 2012 Lovtidende A 2012 Udgivet den 26. januar 2012 24. januar 2012. Nr. 52. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed UDKAST Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed I medfør af 148 a, 155, stk. 1-3, 155 a, 155 b, 157, stk. 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012.

Tak for muligheden for at kommentere høringsudkastet fra Erhvervsstyrelsen af 29. juni 2012. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Anne Aarup Fenger Pr. e-mail: annfen@erst.dk 20. august 2012 Udkast til lovforslag om ændring af selskabsloven

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«.

1. (Sættes ikke i kraft for Grønland)2. Overalt i loven ændres»det Finansielle Virksomhedsråd«til:»Det Finansielle Råd«. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af bogføringsloven

Udkast til. Forslag. til. Lov om ændring af bogføringsloven Udkast til Forslag til Lov om ændring af bogføringsloven (Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet) 1 I bogføringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006, som ændret ved 62 i lov nr. 468

Læs mere

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5

Ændringsforslag med bemærkninger. Ændringsforslag. Til 1. Til 5 Ændringsforslag med bemærkninger Ændringsforslag Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af : Til 1 1) I stk. 3 ændres 16, stk. 2, til: 16, stk. 3,. 2) Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: Til

Læs mere

Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven. Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007

Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven. Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007 Skjal 3 Vmr: j. nr. 200700440 Dagf.: 5. november 2007 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar årsregnskabsloven Uppskot til L nr. 108 af 7. februar 2007 2006-07 - L 20 (oversigt):

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd 2012/1 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for ligestilling og kirke, 2012-2963 Fremsat den 3. oktober 2012 af ministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd 2008/1 LSF 93 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., Ligestilling j.nr. 2008-2315 Fremsat den 11. december 2008 af minister for ligestilling

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg)

NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg) NOTAT (Til Folketingets Erhvervsudvalg) 26. april 2010 10/02282-3 /arh-dep Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligt mv.) 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 b REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 b I henhold til årsregnskabslovens 99 b, skal store virksomheder (regnskabsklasse C og D) i ledelsesberetningen redegøre for: - status for det opstillede måltal

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens

Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens Dato: 16. juni 2014 Sag: POL-14/03945-9 Sagsbehandler: /mcm Høringsliste bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed KONKURRENCE- OG 3F Fagligt Fælles Forbund Advokatnævnet Advokatrådet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af bogføringsloven

Forslag. Lov om ændring af bogføringsloven 2014/1 LSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 2014-7244 Fremsat den 5. november 2014 af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere