Ans0gning om praekvalifikation som operat0r pa f0devare-klyngeorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ans0gning om praekvalifikation som operat0r pa f0devare-klyngeorganisation"

Transkript

1 Ans0gning om praekvalifikation som operat0r pa f0devare-klyngeorganisation Vedr. Regionalfondens Prioritetsakse lb Projektets titel: "0get innovation og beskaeftigelse i sma og mellemstore f^devarevirksomheder gennem udvikling og drift af en staerk klyngeorganisation" Baggrund for projektet F0devareerhvervet pa Bornholm har i en arraekke vaeret i en positiv udvikling med 0get produktivitet i primaersektoren og Bornholms varemaerke i forhold til f0devarer er stasrkere end nogensinde. 0get opmaerksomhed pa flere kvalitetsprodukter og f0devareoplevelser har styrket det bornholmske f0devarebrand; ligesom Bright Green Island strategien star som en naturlig sigtelinje for 0ens f0devare-relaterede initiativer, med fokus pa bseredygtighed og ressourceeffektivitet i f0devareproduktionen. Den positive udvikling til trods, vurderes de bornholmske f0devarer til fortsat at have et uforl0st potentiale. Derfor har foreningen Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur (herefter GB), Bornholms Landbrug (herefter BL) og Bornholms Regionskommune (herefter BRK) etableret et formelt partnerskab, hvor de igennem et proces- og produktinnovativt samarbejde, vil arbejde malrettet for et fuldt udbytte af Bornholms potentiale som f0devareproducerende 0. Det er partnerskabets ambition, at man ved at forpligte sig gensidigt i et intensiveret samarbejde og ved at igangsaette en raekke konkrete indsatser pa tva^rs, vil kunne styrke evnen til innovation. Her igennem er det intensionen at l0fte den samlede beskaeftigelse og eksport, isaer i de sma og mellemstore virksomheder (herefter SMVer). Ved at arbejde taettere pa primaerproducenterne, koordinere sine indsatser og herved "sikre faelles fodslag", vil partnerskabet kunne bidrage til flere blivende arbejdspladser og herved underbygge en realisering af malsaetningen om 200 nye arbejdspladser frem mod ar 2020, som er beskrevet i aftalen om vaekstplan for Bornholm Partnerskabet vil henover en 3,5 arige periode have saerligt fokus pa kompetenceudvikling, innovation og produktudvikling, afsaatning og eksport, markedsf0ring og en styrkelse af vaerdikseden fra jord til bord. Til netop dette formal er GB af Erhvervs- og Vsekstministeriet tildelt 5 mio. kr. Hervaerende ans0gningom midlerfra Regionalfonden, skal ses i sammenhaeng hermed. Behovet for et styrket f0devareklyngesamarbejde Det er partnerskabets overbevisning, at vaekst og udvikling af erhvervet via 0get proces- og produktinnovation, alene kan finde sted, ved en styrkelse af det nuvaerende f0devareklyngesamarbejdet. Pa denne vis er partnerskabet i trad med den klynge- og netvaerksstrategi, som er udarbejdet af regionerne og en raekke ministerier, hvori klyngesamarbejdet netop tilskrives stor betydning for navnlig SMV'ers evne til at saette mil for vaekst og innovation. Gennem et velfungerende klyngesamarbejde er det muligt, at etablere de n0dvendige links mellem akt0rerne og nye d0re til nye markeder med 0gede eksportmuligheder, vil kunne aben sig, fremgar det af klyngestrategien. 1

2 I dag er en stor del af de lokale f0de\/areforarbejdende virksomheder pa Bornholm medlemmer af GB, og udg0r en virksomhedsklynge for f0devarer. Men der er ikke her tale om en egentlig f0devareklynge, sadan at forsta, at der er bred deltagelse fra ogsa andre led i vaerdikaeden. Blandt andre indgar ingen offentlige myndigheder eller videns institutioner i netvaerket og der er derfor behov for at udvide klyngesamarbejdet til ogsa at rumme sadanne akt0rer. Med etablereingen af det ny partnerskab mellem GB, BL og BRK er det ans0gers vurdering, at der er skabt et staerkt momentum og en fornyet mulighed for at etablere et sadant tvaersektorielt og innovativt klyngesamarbejde. Pa vegne af det ny partnerskab, der kan fungere som platform og afsaet for et bredere, styrket og mere innovativt f0devareklyngesamarbejde, ans0ger Bornholms Landbrug hermed om at blive k!yngeoperat0r. Klyngesamarbejdets primaere akt0rer Det foreslas at det nye partnerskab: GB, BL og BRK udg0r kernen i en ny styrket og formaliseret f0devareklynge. En klynge, der tilsammen vil rade over en bred vifte af kompetencer, til gavn for de virksomheder, hvor det er formalet at skabe innovation, udvikling, vaekst og beskaeftigelse. I vedlagte bilag redeg0res for de profiler, erfaringer og kompetencer, som bringes med GB, BL og BRK ind i klyngesamarbejdet (bilag 1). Til den formaliserede treenighed, som udg0r grundpillerne i den ny f0devareklyngeorganisation, knytter sig en stribe 0vrige og helt afg0rende samarbejdspartnere. Herunder relevante uddannelsesinstitutioner, videns institutioner og erhvervsfremmeakt0rer, som eksempelvis Campus Bornholm, CRT, BCB, Vasksthus Hovedstadsregionen, LIFE, universiteterne, Innovationsnetvaerket Foodnetwork med flere. Som et led i forberedelsen af denne ans0gning, er etableret kontakt til flere af de her naevnte centrale a^rer, med et erklseret 0nske om et fremtidigt taet samarbejde. Skulle rollen som f0devare-klyngeoperat0r til videreopbygning af en staerk klyngeorganisation med afsaet i de bornholmske f0devarevirksomheder tilga Bornholms Landbrug, vil indsatsen koncentrere sig om 2 vaesentlige punkter; en indsats for at facilitere hele f0devareklyngen fra jord til bord, og inddragelsen af andre akt0rers ressourcer og erfaringer vasre afg0rende for succes og malopfyldelse. Af vedlagte bilag 5 fremgar det hvilke 0vrige samarbejdspartnere, der pa nuvaerende tidspunkt har erklaeret interesse i, at indga i et taet samarbejde omkring realisering af det fulde potentiale indenfor f0devareromradet pa Bornholm. Formal og delmal Formalet med projektet er at udvikle og opna en styrket f0devareklyngeorganisation pa Bornholm, byggende pa det ny partnerskab mellem GB, BL og BRK. Det er f0devareklyngens formal, fortsat at udvikle det momentum som er skabt gennem de forgangne ars indsatser til klyngeudvikling af f0devareomradet og at medvirke til at Bornholm fortsat og i stigende grad vil vaere en toneangivende f0devareregion i ind- og udland, karakteriseret ved blandt andet en relativt h0j andel af innovative SMV er. 2

3 Gennem et veludviklet klyngesamarbejde skal der skabes bedre grundlag for fornyet vaekst og produktudvikling, 0get beskaeftigelse, bedre markedsf0ring og st0rre afssetning og eksport af kvalitetsf0devarer. 0get beskaeftigelse og eksport af flere kvalitetsf0devarer pa nye og st0rre markeder skal opnas gennem et fornyet fokus pa virksomhedsdreven og praksisorienteret innovation, navnlig i SMVerne. Den ny f0devareklyngeorganisation vil arbejde ud fra f0lgende 5 delmal, der ogsa vil ligge til grund for de konkrete indsatser og aktiviteter som forventes igangsat og l0ftet i klyngesamarbejdet: 1. Virksomhedernes (SMV) kompetenceniveau og professionalisering er generelt 0get 2. Graden af proces- og produktinnovation er 0get og 20 procent flere virksomheder, deltager i samarbejdsprojekter om innovation 3. Der ses en st0rre afsastning og eksport til nye markeder 4. Der er udviklet og ivaerksat en styrket offensiv markedsf0ring 5. Samarbejdet i vaerdikasde fra jord til bord (producent, leverand0r; forarbejdning, grossist og aftager) er styrket - og antallet af medlemmer i f0devareklyngesamarbejdet er steget med 50 procent I klyngesamarbejdet skal i projektperioden og i et samarbejde med blandt andet relevante erhvervsfremmeakt0rer igangsaettes initiativer, som im0dekommer et bredt anerkendt behov for at: > skabe vaekst og 0get beskaeftigelse i f0devareerhvervet > h0jne de bornholmske producenters kompetenceniveau gennem en 0get professionalisering > opbygge en skalering af produktionen > styrke produktudviklingen og innovationen af bornholmske f0devarer > 0ge den samlede vaerditilvaekst i produktionen > tiltraekke, fastholde og modne f0devareivaerksasttere > 0ge afsaetningen (salg og eksport) af f0devareprodukter - lokalt, nationalt og internationalt > forstaerke markedsf0ringen og afsaetningen af f0devarerelaterede madkulturoplevelser, herunder i reg'i af Bornholms Madkulturhus - Gaarden samt ved events > styrke f0devarerelaterede netvaerksaktiviteter og 0ge sammenhaengskraften mellem akt0rer og "tetne hullerne" i vaerdikaeden fra jord til bord, herunder specifikt en styrkelse af forarbejdningsleddet (udvikling af processer og produkter). Beskrivelse af den forventede indsats Med de tildelte midler fra Erhvervs- og Vaekstministeriet forventes partnerskabet mellem GB, BL og BRK allerede 1. halvar 2015, dels at have nedsat et klyngesekretariat, med repraesentation fra (som minimum) de tre primasre akt0rer GB, BL og BRK, dels at have etableret og bemandet 4 arbejdsgrupper til at l0fte konkrete delmal og indsatser. 3

4 Safremt Vsekstforum tildeler ans0ger opgaven som klyngeoperat0r; skal de bevilgede midler anvendes til at koordinere og sammentaenke de beskrevne opgaver i ftfdevareklyngesekretariat og arbejdsgrupper, der halvaret forinden eretableret pa midler fra Erhvervs- og Vaekstministeriet. Klyngesekretariatet vil med Bornholms Landbrug som klyngesamarbejdets operat0r vsere fysisk placeret i Bornholms Landbrugs lokaliteter pa Kannikegard, dog med fysisk tilstedevaerelse pa Melstedgard, mindst en dag om ugen. Klyngesekretariatets formal og opgave vil vaere: > At facilitere og sikre fremdrift i de nedsatte arbejdsgmppers arbejde med, at implementere konkrete handlinger knyttet til f0lgende 4 ud af 5 delmal: 1) 0get kompetenceudvikling og professionalisering, 2) Innovation og produktudvikling, 3) Afsaetning og eksport, 4) Offensiv markedsf0ring. > At sikre inddragelse af de n0dvendige samarbejdspartnere med de rette erfaringer og kompetencer > At vaere ops0gende og formidlende omkring f0devareklyngens netvaerksaktiviteter, for herved at 0ge antallet af virksomheder i klyngesamarbejdet og styrke innovationsaktiviteterne i klyngen > At radgive nye og allerede etablerede SMVere i forhold til styrket klyngeledelse, strategi- og produktudvikling > At facilitere en frugtbar matchmaking mellem forskellige virksomheder og akt0rer i klyngen, hvor ved viden kan spredes og nye innovative processer og produkter udvikles Konkrete aktiviteter For at indfri de 5 delmal, som er opstillet i projektet og herved 0ge andelen af innovative SMVere, forventes igangsat en raekke konkrete initiativer og aktiviteter: Delmal 1: Kompetenceudvikling - og en 0get professionalisering af erhvervet > Koordinering af arbejdsgruppens arbejde med indsatser under Kompetenceudvikling og professionalisering > Bidrage med behovsafdaekning for kompetenceudvikling i f0devareerhvervet (potentialejagt) og ivaerksaettelse af initiativer til oparbejdning af n0dvendige kompetencer indenfor markedsf0ring (emballage og historiefortaelling), afsaetning, salg, eksport, messedeltagelse, innovation, produktudvikling, skalering af produktion, 0konomisk og ledelsesmaessig kapacitet samt service i relation til f0devareturisme > Facilitering af ivaerksaetterkonkurrencer, fx med acceleratorforl0b for start-up SMV'er. Forl0bet inkluderer boot-camps, mentorordning og individuel vejledning. Det forventes at en realisering af disse aktiviteter, vil ske gennem andre fondsmidler, herunder projektmidler i Socialfondens prioritetsakse 1.2 samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vsekstministeriet (aktstykket). 4

5 Delmal 2: Proces- og produktinnovation > : Implementering af arbejdsgruppens arbejde med indsatser under Innovation og produktudvikling > Facilitering af matchmakingprocesser mellem forskellige virksomheder og akt0rer i klyngen, hvor ved viden kan spredes og nye innovative processer og produkter udvikles > Forberedelse af abning af Madkulturhuset Melstedgard. Herunder: o Etablering af et "produktudviklingsforum", som skal underst0tte de tvaergaende samarbejder mellem blandt andet producenter, restaurat0rer og detailhandlen. o Udvikling af fjadevarerelaterede madkulturelleoplevelser, som skal underst0tte den nye attraktion, Bornholms Madkulturhus gennem eksempelvis workshops, seminarer, guidede ture m.m. > Generering af konkrete ans0gnmger om produkt-/procesudviklingsprojekter > Unders0gelse af muligheder for 0get branding og beskrivelse af det bornholmske terroir, herunder produkternes saeregenhed med henblik pa kommercialisering. De konkrete produkt-/procesudviklingsprojekter s0ges efterf0lgende finansieret med midler fra Regionalfondens Prioritetsakse l.a. samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vaskstministeriet (aktstykket). Delmal 3: 0get afsaetning og eksport > Implementering af arbejdsgruppes arbejde med indsatser under Afssetning, salgs- og netvserksaktiviteter (eksport) > Udvikle og styrke afsaetningen af produkter gennem eksportfremmeprogram i samarbejde med eksempelvis FOOD og Eksportradet og/ eller andre eksportfremmeakt0rer, Konkrete aktiviteter her inkluderer individuelle bes0g hos relevante (dvs. eksport-modne) akt0rer i f0devarebranchen pa Bornholm, som gennem et indledende forl0b (afdsekning af virksomhedens "parathed" via standardiserede sp0rgeguides) bliver kategoriseret til mere intensiv sparring med Eksportradet og/eller andre relevante eksportfremmeakt0rer. > Udvikle salgs- og netvaerksaktiviteter for producenter, fx ved deltagelse i fagmesser > Afs0ge afsaetningspotentiaiet ved initiativer som slagtebus, opskaeringsvirksomhed o.l. De konkrete produkt-/procesudviklingsprojekter s0ges efterf0lgende finansieret med midler fra Regionalfondens Prioritetsakse 2 samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vsekstministeriet (aktstykket). Delmal 4: Styrket offensiv markedsf0ring > Implementering af arbejdsgruppens arbejde med indsatser under Events & Markedsf0ring > Abning af Madkulturhuset Melstedgard. Herunder: 5

6 o Afssetningsaftaler med bornholmske turismeakt0rer med henblik pa gmppe-ture, events, individuelle pakkersamt markedsf0ringstiltag pa Bornholm. o 0get brug af blandt andet samt sociale medier > Styrket markedsf0ring af Bornholm som madkultur-destination i taet samarbejde med eksempelvis FOOD og Destination Bornholm. Konkrete aktiviteter herfor inkluderer: o Markedsf0ringskampagner pa kollektivt niveau o Journalistture, bes0gsprogrammer (eksempelvis i regi af Food Energy Tours) m.m. > Udvikling af faelles produktemballering med afseet i Bright-Green-Island visionen > Unders0gelse af den bornholmske terrior og herunder muligheden for at opna en BGBmaerkning (Beskyttet Geografisk Betegnelse) pa udvalgte produkter. De konkrete produkt-/procesudviklingsprojekter s0ges efterf0lgende finansieret med midler fra Regionalfondens Prioritetsakse 2. samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vsekstministeriet (aktstykket). Delmal 5: Styrkelse af den samlede vserdikaede fra jord til bord (producent, leverand0r, forarbejdning, grossist og aftager) > Analysearbejde til bl.a. kortlaegning af styrker og svagheder af den eksisterende vaerdikaede fra jord til bord med henblik pa at styrke Bornholms f0devarestrategiske udgangspunkt > Styrke samarbejdet med detailhandlen og udvikle en model/drejebog for et samarbejde med henblik pa 0get afsaetning. > Styrke samarbejdet med restaurationsbranchen via afdsekning og nedbrydning af barrierer for afsastning af lokale kvalitetsf0devarer i restaurationerne. Denne indsats vil blive medfinansieret af midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vaekstministeriet (aktstykket). Desuden skal det sammentasnkes med et igangvaerende projekt i BRK "0get afsastning af lokale f0devare". Umiddelbare resultater i relation til delmalene Delmal 1: Kompetenceudvikling - og en 0get professionalisering af erhvervet > Der er sket en generel professionalisering af SMV'ere og i sserdeleshed virksomheder med megetfa ansatte > Der er skabt en eftersp0rgsel af kvalitetsf0devarer gennem en styrket indsats for en stasrkere maddanneise og en h0jnet madkultur-turisme/-service lokalt. Delmal 2: Innovation og produktudvikling > Forandringen i klyngeorganisationen har bidraget til en mere innovativ proces- og produktudvikling og antallet af innovative SMVere pa Bornholm, der deltager i samarbejdsprojekter om innovation, er 0get med 20 procent. 6

7 > Frugtbare matchmaking forl0b af virksomheder og akt0rer i klyngesamarbejdet har resulteret i en 0get videndeling, hvorfor antallet af proces- og produktinnovative SMVer er steget. > Der er i stigende grad lykkedes at tiltraskke ivaarksaettere savel som at fastholde og modne etablerede virksomheder, hvor igennem antallet af arbejdspladser er 0get > Der er oparbejdet savel en vaerditilvaekst i - som en skalering af produktionen med 0get indtjening og flere arbejdspladser til f0lge > Madkulturhuset er idriftsat og tiltraskker nye ivaerksaettere, etablerede virksomheder savel som nye/flere turister. Delmal 3: 0get afsaetning og eksport > Der er skabt nye arbejdspladser som f0lge af en 0get afsaetning (salg og eksport) af f0devareprodukter, lokalt, nationalt og internationalt. > Der er etableret en faelles it-platform til opbevaring, forarbejdning, pakning og distribution af f0devarer pa 0en, koordineret med lanceringen af webshoppen Delmal 4: Styrket offensiv markedsf0ring > Bornholmske f0devareprodukter og det bornholmske f0devarebrand har opnaet en staerkere markedsposition gennem blandt andet eksport pa nye markeder i ind- og udland > Der er etableret en styrket og mere offensiv markedsf0ring af bornholmske f0devarer og f0devarerelaterede oplevelser gennem blandt andet FOOD,, Destination Bornholm, sociale medier og nye, online salgskanaler. > De f0devarerelaterede turismeoplevelser er styrket, og der er skabt nye madkulturoplevelser i ydersaesonen med henblik pa mere offensiv markedsf0ring og 0get eksport. > Markeds- og produktudviklingspotentialet ved diverse f0devareevents og f0devarefestivaller er udfoldet, eksempelvis i kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem og Abent Landbrug Delmal 5: Styrket vaerdikaede fra jord til bord (producent, leverand0r, forarbejdning, grossist og aftager) > Der er skabt 0get synergi og sammenhaengskraft i den samlede vaerdikaede fra jord til bord. > Der er etableret en staerk klyngeorganisation, der er forankret tvaersektorielt og antallet af medlemmer i f0devareklyngesamarbejdet er steget med 50 procent. Denne klyngesupporterende tilgang indgar med netvaerksaktiviteter og styrker hele vaerdikaeden. Forventet effekt af indsatserne pa laengere sigt De ovenover beskrevne kortsigtede ma! for projektet forventes kun yderligere styrket i arene efter projektets afvikling. Saledes forventes det, at: > det bornholmske f0devareerhverv vil vaere karakteriseret dels ved en staark klyngekultur med stadig flere aktive medlemmer af klyngesamarbejdet, dels en h0j grad af professionalisering og et stadig voksende antal SMVer, der vil drive forretning med vaekst, innovation og arbejdspladsfor0gelse for 0je. Som f0lge heraf vil der blive etableret flere nye arbejdspladser, 7

8 der - i saerdeleshed i forarbejdningsleddet - vil sikre en stadig st0rre afsastning af bornholmske kvalitetsf0devarer i savel ind- som udland, pa nye og st0rre markeder > madkultur-turisme vil tegne sig for en stadig st0rre andel af den turisme som vil tilga 0en; som f0lge af blandt andet en styrket og mere offensiv markedsf0ringsindsats. > Bornholm vil vasre arnested for innovation og ivaerksaetterand og tiltrsekke, fastholde og modne de stadig flere ivasrksaettere med en 0'get vasrditilvaekst til f0lge, blandt andet som f0lge af en intensiveret markedsf0ring > Melstedgard/ Gaarden vil vaere etableret som hele Bornholms Madkulturhus og vaere nationalt og internationalt anerkendt, som det f0rste regionale madkulturhus i Danmark. Gaarden vil vaere det naturlige udgangspunkt for f0devarerelateret produktudvikling i regi af partnerskabet. Der vil vaere etableret en staerk kobling til isaer turismeerhvervet > der kan etableres en faelles it- platform og dertilh0rende pakkehal m.v., hvorved forarbejdning, pakning, opbevaring og distributionen af stadig flere f0devarer til et stadig st0rre marked kan sikres. Kritiske antagelser i forhold til malopfyldelse En umiddelbar kritisk antagelse i forhold til projektets malopfyldelse vil vaere, at det lykkedes for operat0ren af indsatsen for 0get innovation og beskaeftigelse i sma og mellemstore f0devarevirksomheder gennem udvikling og drift af en staark klyngeorganisation, at etablere de n0dvendige samarbejder med relevante partnere. I saerdeleshed samarbejdet med operat0ren for vaekstrettet kompetenceudvikling samt operat0ren for flere vaekstvirksomheder, med fokus pa internationalisering og salg uden for Bornholm. Herunder 0vrige akt0rer pa 0en, med viden om- og erfaring indenfor erhvervs- og eksportfremme. Det er desuden en forudsabtning for succes i projektet, at de bornholmske f0devarevirksomheder 0nsker at indga i et samarbejde omkring vaekstrettet kompetenceudvikling og professionalisering, proces- og produktinnovation samt 0get afsaetning. Endelig er det af afg0rende betydning for projektets succes og malopfyldelse, at det i l0bet af projektets 3 arige l0betid lykkedes at mobilisere og forankre en styrket f0devareklyngeorganisation. Projektets l0betid Projektet forventes at l0be over en 3 arlig periode med opstart og afslutning ultimo Tids- og handlingsplan Safremt ans0ger nar videre til en egentlig Regionalfondsans0gning; vil blive udarbejdet en detaljeret tids- og handleplan. Heraf vil det fremga hvornar de neevnte aktiviteter forventes implementeret i l0bet af projektperioden, og hvem, der er hovedansvarlig for at l0fte de enkelte aktiviteter. 8

9 Projektets malgruppe Den primaere malgruppe i projektet er 0ens SMV'ere med innovations- og vaekstpotentiale. Sekundaere malgrupper er 0vrige akt0rer i den samlede vserdikaede fra jord til bord, herunder ogsa erhvervsfremmeakt0rer, videns- og forskningsinstitutioner med flere. Organisering Den forventede organiseringen af det nye f0devareklyngesamarbejde ses illustreret i vedhaeftede bilag (Bilag 2). Safremt ans0ger nar igennem til en egentlig Regionalfondsans0gning/ yil blive udarbejdet en specifik projektorganisation, med styregruppe, projektledelse mv. Bornholms Landbrug vil anbefale, at der nedssettes en form for styregruppe samt projektgruppe, hvor samtlige operat0rer indenfor f0devare indsatsen er repraesenteret. Budget og finansieringsplan Vedlagt er et overordnet budget og finansieringsplan for projektet (Bilag 3). Bilag Vedlagt ans0gningen er vedlagt f0lgende bilag: Bilag 1: Profiler for de primaere akt0rer i partnerskab og projektsamarbejdet Bilag 2: Organisering Bilag 3: Overordnet budget og finansieringsplan Bilag 4: Underskrevet hensigtserklaering, primaerpartnere GB, BL, BRK Bilag 5: Interessetilkendegivelser, 0vrige samarbejdspartnere Bilag 6: CV 9

10 Bilag 1: Profil for de primaere akt0rer i samarbejdet Bornholms Landbrug Bomholms Landbrug (BL) blev dannet ved fusion mellem Bornholms Land0konomiske Forening og Bornholms Familielandbrug i foraret BL har som formal at varetage medlemmers faglige, 0konomiske, sociale og kulturelle interesser. BL ligger midt pa 0en og rader som velfungerende organisation med 460 medlemmer og 32 ansatte, over de n0dvendige faciliteter til samarbejdet: Kontoret er altid bemandet, telefonerne abne dagligt i tidsrummet kl og m0defaciliteter. BL er en del af erhvervsorganisationen Landbrug & F0devarer og DLBR. DLBR er et landsdaekkende netvaerk bestaende af 30 selvstsendige radgivningsvirksomheder og et faelles viden- og innovationscenter, SEGES, som beskaeftiger mere end medarbejdere, hvis overordnede opgave er at radgive og formidle viden indenfor landbrugsproduktion. Derudover betjener SEGES ogsa sma og mellemstore virksomheder i andre erhverv, ligesom SEGES opererer internationalt. SEGES leverer uvildig radgivning inden for f0lgende omrader, 0konomi/ jura, milj0, planter, husdyr, strategisk udvikling, virksomhedsledelse og energiproduktion. I 2013 havde Bornholms Landbrug en omsaetning pa 16,9 mio. kr. og Mnninger pa 12,6 mio. kr. Aktivmassen var pa godt 16 mio. kr. og egenkapitalen 10,7 mio. kr. BLs eksisterende F0devareradgivning BL har etableret en regulser F0devareradgivning, og i dag tilbydes alle f0devarevirksomheder 0konomiradgivning, regnskabsf0ring, sekretaerbistand og hjaelp til projektans0gninger, suppleret med den faglige F0devareradgivning, som saerligt l0ser opgaver indenfor 5 hovedomrader: Produktudvikling F0devarelovgivning Optimering af f0devareproduktionen Virksomhedsopstart Afsaetningsfremme F0devareradgivningen har det seneste halve ar vseret i kontakt med 25 bornholmske f0devareproducenter, og fungerer aktuelt som f0devarefaglig projektleder for Karsten Wesths nye opskaeringsvirksomhed i Hasle. BLs kompetencer som operat0r Bornholms Landbrugs eksisterende medarbejderstab repraesenterer en bred vifte af udviklings- og drifts kompetencer; revision, drift0konomi, skatteregnskaber, budgetlaegning og finansiering, strategisk udvikling og -planlaegning, fundraising, projektledelse, f0devareradgivning, erhvervs- og personalejura, myndighedssagsbehandling, faglig radgivning mht. landbrugets primasrproduktion, milj0radgivning, mv. Bornholms Landbrug har derfor en stor del af de n0dvendige projekt- og f0devarefaglige kompetencer, som er forudsaetningen for at l0se opgaven som klyngeoperat0r. Hovedkernen bliver Klaus Petersen (Strategisk Virksomhedsradgiver), Elisabeth Falk (fundraising, projektledelse og landdistriktsudvikling), Signe Folke (F0devareradgiver) Lisbeth Exsteen (projektsekretaer og information) og Ulla Skov (Bogholderi og administration). Derudover deltager virksomhedens 0vrige personale i n0dvendigt omfang. Alle er ledet af Henry Jespersen (Centerleder). Der vil om n0dvendigt ske yderligere ansaettelserfor at udfylde opgavens rammer.

11 BLs specifikke erfaringer og kompetencer ift. denne ans0gning > Kompetenceudvikling og professionalisering Kompetenceudvikling er en integreret del af BLs aktiviteter og ydelser, der l0bende giver en professionalisering i landbmget. BL arrangerer selv kurser, inspirationsture og inspektioner, opretter action-learning sets, udgiver faglige nyhedsbreve og hjemmesider, afholder workshops og foredrag, inviterer oplaegsholdere og faglige virksomheder, samt st0tter medlemmernes deltagelse i konferencer, messer og kurser. BL gennemf0rer allerede en del af de samme aktiviteter for f0devarevirksomhederne. Senest er der planlagt og gennemf0rt workshops om produktudvikling, drift af gardbutikker, slagt og salg af fjerkrae og inspirationstur til sjaellandske gr0ntsagsproducenter. > Innovation og produktudvikling BL deltager i medlemmernes innovationsprocesser, bade i rollen som igangsaetter, radgiver og konsulent. Landbrugenes forskelligartethed, hvad angar f.eks st0rrelsej drift og ressourcer forudsaetter at hver eneste innovationsproces tilpasses den enkelte bedrift, dens muligheder og behov, oftest med et 0konomisk/ ressource- og milj0maessigt sigte for 0je. I den f0devarefaglige afdeling har BL med nyanssettelser satset pa at tilbyde virksomhedeme samme erfarne og kompetente radgivning indenfor strategisk produktudvikling. BL deltager i innovationsopgaverne pa alle niveauer fra budgettering og planlaegning af virksomhedernes drift til valg af ingrediens eller emballerings-metode. Indsatsen tilrettelaegges efter formalet, f.eks som radgivning og servicering, deltagelse i udviklingsforl0b, accelratorforl0b, kurser, videnformidling og action-learning. > 0get afsaetning og eksport Virksomhedsdrift og afsaetning af produkter er en indarbejdet del af BL landbrugsfaglige, f0devarefaglige og 0konomiske radgivning, hvor vi gennem malrettede indsatser indenfor f.eks. produktudvikling, myndigheds-behandling, virksomhedsoptimering og markedsbearbejdning 0ger afsaetningsmulighederne for den enkelte virksomhed eller gruppen. > Styrket offensiv markedsf0ring BL deltager og arrangerer som organisation markedsf0ring af medlemmerne og deres interesser pa bade lokalt og nationalt plan ved deltagelse i arrangementer som Folkem0det, Sol over Gudhjem og DM i traktortraek samt udgivelse af nyhedsbreve og hjemmesidenyheder. BL har gode relationer til pressen bade lokalt og nationalt og der optages l0bende artikler og indslag skrevet eller fremf0rt af BLs medarbejdere. > Styrket vaerdikaede fra jord til bord BL har formaet at styrke matchmakingen mellem f0devareproducent og forbruger, gennem f.eks deltagelse i afsaetningsm0der mellem f0devareproducent og supermarked, samt gennem involvering i offentlige k0kkeners brug af lokale f0devarer. BL s0rger for dokumentation, aftaler og kontrakter og l0ser ogsa praktiske opgaver omkring maerkning, lovgivning og logistik. BL har med sit indgaende kendskab til f0devareproducenternes vaesentligste udfordringerforudseetningeme for styrke samarbejderne samt pege pa og minimere de barrierer, der skaber forhindringer.

12 Projektledelse og afrapportering Bornholms Landbrug har, igennem de seneste 10-arige virke, vaeret projektleder for projekter i eget regi i st0rrelsesordenen fra ca kr til ca. 3 millioner, bl.a. social-og regionalfondsprojekter. For medlemmer og kunder er Bornholms Landbrug regelmaessigt involveret i udviklingsprojekter i primserproduktionen pa op til tocifrede millionbel0b - ofte i forbindelse med udvidelse af produktionen. Derudover er Bornholms Landbrug fundraiser for medlemmer og andre kunder, og har igennem de seneste 10 ar hjems0gt ca millioner, isaar fra IMaturErhverv. Bornholms Landbrug varetager bade de formelle funktioner med ans0gning, projektstyring, afrapportering og evaluering, men varetager ogsa projektledelse, og faciliterings-, sparrings- og udviklingsopgaver ifm. projekter. En raekke af Bornholms Landbrug medarbejdere har som projektansatte deltaget i nationale og Internationale projekter. Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur er en forening af medlemmer, som driver virksomhed indenfor produktion, foraedling og/eller afsaetning af bornholmske f0devareprodukter. Medlemsvirksomhedens CVR-nummer skal som udgangspunkt vsere registreret pa Bornholm. Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur har for nuvserende 46 medlemmer og er organiseret med en bestyrelse og en sekretaer. Foreningens formal er: at promovere og fremme udviklingen af bornholmske f0devarer at 0ge markedsf0ring og afsastning af bornholmske madkulturoplevelser og f0devareprodukter at opna en faelles kontaktflade til pressen og myndigheder Konkret arbejder Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur for et taettere samarbejde mellem sma og store bornholmske f0devarevirksomheder. Med afsaet i foreningens formal, vil fokus konkret vaere pa at udvikle nye forretningsmuligheder og netvaerk, samt pa at styrke den faelles position for markedsf0ring og salg af bornholmske f0devarer. Dette skal ske gennem en synergieffekt mellem virksomhedernes omfattende profilering af bornholmske kvalitetsprodukter ved brug af kvalitetsmaerke, faelles salgs- og markedsf0ringskampagner, produktudvikling, teknologiudvikling, deltagelse pa messer og gennemf0relse af faelles opgaver i et samarbejde med relevante akt0rer pa Bornholm. Senest har Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur gennem lobbyarbejde og pa baggrund af synlige resultater og fokus pa netop synergiskabende netvaerks- og klyngeaktiviteter i samarbejdet med relevante akt0rer og samarbejdspartnere bade lokalt pa Bornholm og nationalt, opnaet en finansiering pa kr. 5. mio. fra Erhvervs- og Vaekstministeriet.

13 Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur orienterer sig fremadrettet med udgangspunkt i de unikke rammer, som gaarden - Bornholms madkulturhus stiller til radighed fra medio Saledes vil initiativer og aktiviteter for en vaesentlig del drage fordel af madkulturhusets position som branchehus for isser f0devareerhvervet. Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur planlsegger at bruge gaarden - Bornholms madkulturhus som fysisk udgangspunkt og centra It omdrejningspunkt. I forhold til naervaerende ans0gning, vil det ny-etablerede partnerskab mellem Bornholms Landbrug, Bornholms Regionskommune og Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur, blive den naturlige organisatoriske platform med Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur (med tilh0rende sekretariat) som formand for partnerskabet.

14 Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune er som offentlig myndighed engageret i en rsekke f0devareprojekter; herunder i det nationale omlaegningsprojekt "0kol0ft", hvor Regionskommunens servicedirekt0r er en central del af den nationale styregruppe. I 0kol0ft er det en malsaetning, at opna 60 % 0kologi i den kommunale madproduktion medio 2015, et mal som primsert forventes indfriet gennem uddannelse af k0kkenmedarbejdere. Regionskommunen er tilsvarende engageret i "tvillingprojektet": "0get afsaetning af lokale f0devarer med henblik pa jobskabelse og C02-reduktion", hvor Regionskommunen er projektejer og har opnaet st0tte fra det regionale Vaekstforum. I dette projekt, er det en malsaetning, at de lokale f0devarer skal udg0re 40 % af kommunens samlede madproduktion ultimo Projektet er forankret i sekretariatet og gennemf0res i taet samarbejde med K0benhavns Madhus, Bornholms Landbrug og f0devareministeriets projekt "Kloge F0devareindk0b". Projektet l0ber fra September 2014 til udgangen af Formalet med dette projekt er, dels at unders0ge de juridiske rammer for, at BRK kan blive 'hjemmemarked' for en lokal produktion. I k0lvandet pa disse to projekter har borgmesteren indledt et samarbejde med K0benhavns Madhus, der skal afklare muligheden for, at K0benhavn og hovedstadsomradet bliver marked for bornholmske f0devarer. Til foraret afvikles eventen "Bornholm pa Radhuspladsen" til profilering af 0ens f0devarer.

15 Bilag 2: Illustration af f0devareklyngesamarbejdets organisering

16 Bilag 3 Budget og finansieringsplan Aktivitet 1. juli Jul juli jul juli jul 2018 Subtotal Intern l0n, incl evt. projektanssettelse Revision % udokumenteret (husleje, rejser, m0der, osv) t)bb r..: v.:: Udgifter i alt Finansieringsplan Erhvervs- og Vaekstministeriet (aktstykket) Regionalfonden (Vsekstforum) Regionale udviklingsmidler

17 Bomholms Vaekstforum Landemaerket Rgnne Dato 8. januar 2015 Hensigtserklsering om Parhieiskabsaftalc mellem Born holms Regionskommune (herefter BRK), Gourmet Bornholm (herefter GB) og Bornholms Landbrug (herefter BL) BRK, GB og BL vil genie tilkendegive sine interesser i et fremtidigt klyngeudviklingsprojekt pa Bornholm, og vil i den forbindelse gerne stille sine netvesrk og viden til radighed. BRK, GB og BL deltager som ligevaerdige samarbejdspartner ps almindelige vilksr i videreudvikling af en stserk fodevareklynge ps Bornholm. Partnerskabet vil henover en 3 arige periode have sasrligt fokus ps kompetenceudvikling, innovation og produktudvikling, afsaetning og eksport, inarkedsf0ring og en styrkelse af vaerdikaeden fra jord til bord. Hensigtserklasring om Partnerskabsaftalen underskrives i forbindelse med, at Bomholms Landbrug via st0tte fra strukturfondene, s0ger Vaekstforum om at blive praekvalificeret som klyngeoperat0r, dels for en 0get innovationsindsats i sm& og mellemstore virksomheder gennem staerke klyngeorganisationer samt en intensiveret vaekstrettet indsats for kompetenceudvikling i de bomholmske virksomheder. BRK, GB og BL ser frem til et tset samarbejde med Bomholms Landbrug som klyngeoperatar, og deltager geme. Hensigtserklaeringen forventes fulgt op af en egentlig Partnerskabsaftale mellem parteme.

18 Bilag 6 CV Klaus Petersen, Bomholms Landbrug Elisabeth Falk, Bomholms Landbrug Slgne Folke, Bomholms Landbrug

19 H"RESTA Bornholms Vaekstforum Landemaerket R0nne Den 9. januai'2015 Intercssctilkendegivelse Horesta Region Bornholm vil gerne tilkendegive sin interesse i et fremtidigt klyngeudviklingsprojekt pa Bornholm, og vil i den forbindelse gerne stille sit netvaerk og sin viden til radighed. Horesta Region Bornholm deltager gerne p& almindelige vilkar i en klyngeindsats med saerlig fokus pa fedevareinnovation samt udvikling og gennemf0rsel af kompetencel0ft for sma og mellemstore fodevarevirksomheder og stiller ligeledes sine faglige kompetencer til radighed for 0vrige opgaver i et klyngeudviklingsprojekt. Interessetilkendegivelsen sker i forbindelse med, at Bornholms Landbrug via st0tte fra strukturfondene, S0ger Vaekstforum om at blive praekvalificeret som klyngeoperat0r, dels for en 0get innovationsindsats i sms og mellemstore virksomheder gennem staerke klyngeorganisationer saint en intensiveret vaekstrettet indsats for kompetenceudvikling i de bornliolmske virksomheder. Horesta Region Bornholm ser frem til et samarbejde med Bornholms Landbrug som klyngeoperat0r, og deltager gerne. Venlig hilsen h Fmd. Horesta Region Bornholm Benny Schou

20 Bomliolms Vaskstforum Landeraaerket Ramie CRT CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Dato ^. ry^ua^c 5o(b Interessetilkendegivelse CRT vil geme tilkendegive sin interesse i et fremtidigt klyngeudviklingsprojekt pa Bomliolm, og vil i den forbindelse geme stille sit netvasrk og sin viden til radiglied. CRT deltager geme pa almindelige vilkar og tilbyder falgende; Vidensprocesser, leeringsfonner og innovation i sms f0devarevirksoniheder, dvs. analyser af og radgivning om, hvordan forskellige former for viden (f.eks. teknisk og markedsrelateret viden) udvikles, kombineres, spredes og forankres regionalt i forbindelse med innovationer. Samspil og sammenhasng mellem den industrielle danske fodevareklynge og den bomhoknske fiadevareklynge. Kvalitets-feidevareproduktion og oplevelsesokonomi, herunder fodevarers betydning for oinraders identitet og branding (koordinerede lokale oplevelsesekonomiske strategier). Tvasrsektorielle netvaerkssamarbejder mellem fiadevarer, turisme, kunsdiandvaerk o. lign. Samspil mellem lokal, regional og national fadevarepolitik. Kortlaegning og evaluering af fodevareklyngeudviklingen ps Bomliolm, perspektiveret med danske og intemationale initiativer. Udvikling af specialversioner for landbrug og fadevarer vha. Den Regionale Model for Erhverv og Beskceftigelse, SAM-K/LINE samt brag af CRT's registerdata som grundlag for alskens fodevareanalyser (f.eks. om kompetence- og arbejdskraftbehov). Interessetilkendegivelsen sker i forbindelse med, at Bomholms Landbrug via st0tte fra strukturfondene, S0ger Vaskstforum om at blive praskvalificeret som klyngeoperat0r, dels for en 0get innovationsindsats i sma og mellemstore virksomheder gennem staerke klyngeorganisationer samt en intensiveret vaekstrettet indsats for kompetenceudvikling i de bomholmske virksomheder. CRT ser frem til et samarbejde med Bomliolms Landbrug som klyngeoperat0r, og deltager geme. (underskrift) Titel Stempel/logo eller brevpapir /^.DT CENTER FOR REGIONALr\ 8 OG VUaiSMirFORSKNlNG Stenbruas1")! is '.-J/'JO Nexw Tlf. +45 d6m Fax

Ansogningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler

Ansogningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler F3 Bornholms Regionskommune CwJ Landemaerket 26 tsj) J 3700 Ronne eub@brk.dk Sendes til kommunen Erhverv, Uddannelse og Beskseftlgelse Landemaerket 26 3700 R0nne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Journalnummer

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup.

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Social- og Sundhedsskolen RESUL TATLfZJNSK TRAKT mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Baggrund Denne kontrakt er udfcerdiget med baggrund i Undervisningsministeriets

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

G0r viden til vaerdi. business COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY. Indhold

G0r viden til vaerdi. business COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY. Indhold business COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY G0r viden til vaerdi Copenhagen Business Academys Udviklingskontrakt 2015-2017 Indhold Indledning s. 2 Bedre kvalitet i uddannelserne s. 4 St0rre relevans og 0get gennemsigtighed

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

REG X cafe: Spørgsmål

REG X cafe: Spørgsmål REG X cafe: Spørgsmål 1. Hvordan skaber en klyngefacilitatorværdi for virksomhederne i klyngen (nævn de tre vigtigste faktorer)? 2. Hvad er de 3 vigtigste spørgsmål du stiller en virksomheder/et medlem

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

+45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation & Ledelse Gift, to sønner

+45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation & Ledelse Gift, to sønner Curriculum Vitae Personlige oplysninger Navn Adresse Telefon Mail Web Fødselsdato Uddannelse Civilstand Motto +45 30 65 45 00 fe@flexmanagement.dk www.flexmanagement.dk 7. januar 1962 Ingeniør, HD Organisation

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Redeg0relse fra styringsdlalogm0de mellem H0rsholm almene Boligselskab (HAB) og H0rsholm Kommune 2014

Redeg0relse fra styringsdlalogm0de mellem H0rsholm almene Boligselskab (HAB) og H0rsholm Kommune 2014 HORSHOLiM KOMMUNE Vedr0rende styringsdiaiogm0de Dato: 23.09.2014 Kontakt Charlotte Westergaard Juridisk konsulent cwe@horsholm.dk Direktetlf. 4849 1078 Center for Politik og Borgerservice Tif. 4849 1050

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere