Ans0gning om praekvalifikation som operat0r pa f0devare-klyngeorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ans0gning om praekvalifikation som operat0r pa f0devare-klyngeorganisation"

Transkript

1 Ans0gning om praekvalifikation som operat0r pa f0devare-klyngeorganisation Vedr. Regionalfondens Prioritetsakse lb Projektets titel: "0get innovation og beskaeftigelse i sma og mellemstore f^devarevirksomheder gennem udvikling og drift af en staerk klyngeorganisation" Baggrund for projektet F0devareerhvervet pa Bornholm har i en arraekke vaeret i en positiv udvikling med 0get produktivitet i primaersektoren og Bornholms varemaerke i forhold til f0devarer er stasrkere end nogensinde. 0get opmaerksomhed pa flere kvalitetsprodukter og f0devareoplevelser har styrket det bornholmske f0devarebrand; ligesom Bright Green Island strategien star som en naturlig sigtelinje for 0ens f0devare-relaterede initiativer, med fokus pa bseredygtighed og ressourceeffektivitet i f0devareproduktionen. Den positive udvikling til trods, vurderes de bornholmske f0devarer til fortsat at have et uforl0st potentiale. Derfor har foreningen Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur (herefter GB), Bornholms Landbrug (herefter BL) og Bornholms Regionskommune (herefter BRK) etableret et formelt partnerskab, hvor de igennem et proces- og produktinnovativt samarbejde, vil arbejde malrettet for et fuldt udbytte af Bornholms potentiale som f0devareproducerende 0. Det er partnerskabets ambition, at man ved at forpligte sig gensidigt i et intensiveret samarbejde og ved at igangsaette en raekke konkrete indsatser pa tva^rs, vil kunne styrke evnen til innovation. Her igennem er det intensionen at l0fte den samlede beskaeftigelse og eksport, isaer i de sma og mellemstore virksomheder (herefter SMVer). Ved at arbejde taettere pa primaerproducenterne, koordinere sine indsatser og herved "sikre faelles fodslag", vil partnerskabet kunne bidrage til flere blivende arbejdspladser og herved underbygge en realisering af malsaetningen om 200 nye arbejdspladser frem mod ar 2020, som er beskrevet i aftalen om vaekstplan for Bornholm Partnerskabet vil henover en 3,5 arige periode have saerligt fokus pa kompetenceudvikling, innovation og produktudvikling, afsaatning og eksport, markedsf0ring og en styrkelse af vaerdikseden fra jord til bord. Til netop dette formal er GB af Erhvervs- og Vsekstministeriet tildelt 5 mio. kr. Hervaerende ans0gningom midlerfra Regionalfonden, skal ses i sammenhaeng hermed. Behovet for et styrket f0devareklyngesamarbejde Det er partnerskabets overbevisning, at vaekst og udvikling af erhvervet via 0get proces- og produktinnovation, alene kan finde sted, ved en styrkelse af det nuvaerende f0devareklyngesamarbejdet. Pa denne vis er partnerskabet i trad med den klynge- og netvaerksstrategi, som er udarbejdet af regionerne og en raekke ministerier, hvori klyngesamarbejdet netop tilskrives stor betydning for navnlig SMV'ers evne til at saette mil for vaekst og innovation. Gennem et velfungerende klyngesamarbejde er det muligt, at etablere de n0dvendige links mellem akt0rerne og nye d0re til nye markeder med 0gede eksportmuligheder, vil kunne aben sig, fremgar det af klyngestrategien. 1

2 I dag er en stor del af de lokale f0de\/areforarbejdende virksomheder pa Bornholm medlemmer af GB, og udg0r en virksomhedsklynge for f0devarer. Men der er ikke her tale om en egentlig f0devareklynge, sadan at forsta, at der er bred deltagelse fra ogsa andre led i vaerdikaeden. Blandt andre indgar ingen offentlige myndigheder eller videns institutioner i netvaerket og der er derfor behov for at udvide klyngesamarbejdet til ogsa at rumme sadanne akt0rer. Med etablereingen af det ny partnerskab mellem GB, BL og BRK er det ans0gers vurdering, at der er skabt et staerkt momentum og en fornyet mulighed for at etablere et sadant tvaersektorielt og innovativt klyngesamarbejde. Pa vegne af det ny partnerskab, der kan fungere som platform og afsaet for et bredere, styrket og mere innovativt f0devareklyngesamarbejde, ans0ger Bornholms Landbrug hermed om at blive k!yngeoperat0r. Klyngesamarbejdets primaere akt0rer Det foreslas at det nye partnerskab: GB, BL og BRK udg0r kernen i en ny styrket og formaliseret f0devareklynge. En klynge, der tilsammen vil rade over en bred vifte af kompetencer, til gavn for de virksomheder, hvor det er formalet at skabe innovation, udvikling, vaekst og beskaeftigelse. I vedlagte bilag redeg0res for de profiler, erfaringer og kompetencer, som bringes med GB, BL og BRK ind i klyngesamarbejdet (bilag 1). Til den formaliserede treenighed, som udg0r grundpillerne i den ny f0devareklyngeorganisation, knytter sig en stribe 0vrige og helt afg0rende samarbejdspartnere. Herunder relevante uddannelsesinstitutioner, videns institutioner og erhvervsfremmeakt0rer, som eksempelvis Campus Bornholm, CRT, BCB, Vasksthus Hovedstadsregionen, LIFE, universiteterne, Innovationsnetvaerket Foodnetwork med flere. Som et led i forberedelsen af denne ans0gning, er etableret kontakt til flere af de her naevnte centrale a^rer, med et erklseret 0nske om et fremtidigt taet samarbejde. Skulle rollen som f0devare-klyngeoperat0r til videreopbygning af en staerk klyngeorganisation med afsaet i de bornholmske f0devarevirksomheder tilga Bornholms Landbrug, vil indsatsen koncentrere sig om 2 vaesentlige punkter; en indsats for at facilitere hele f0devareklyngen fra jord til bord, og inddragelsen af andre akt0rers ressourcer og erfaringer vasre afg0rende for succes og malopfyldelse. Af vedlagte bilag 5 fremgar det hvilke 0vrige samarbejdspartnere, der pa nuvaerende tidspunkt har erklaeret interesse i, at indga i et taet samarbejde omkring realisering af det fulde potentiale indenfor f0devareromradet pa Bornholm. Formal og delmal Formalet med projektet er at udvikle og opna en styrket f0devareklyngeorganisation pa Bornholm, byggende pa det ny partnerskab mellem GB, BL og BRK. Det er f0devareklyngens formal, fortsat at udvikle det momentum som er skabt gennem de forgangne ars indsatser til klyngeudvikling af f0devareomradet og at medvirke til at Bornholm fortsat og i stigende grad vil vaere en toneangivende f0devareregion i ind- og udland, karakteriseret ved blandt andet en relativt h0j andel af innovative SMV er. 2

3 Gennem et veludviklet klyngesamarbejde skal der skabes bedre grundlag for fornyet vaekst og produktudvikling, 0get beskaeftigelse, bedre markedsf0ring og st0rre afssetning og eksport af kvalitetsf0devarer. 0get beskaeftigelse og eksport af flere kvalitetsf0devarer pa nye og st0rre markeder skal opnas gennem et fornyet fokus pa virksomhedsdreven og praksisorienteret innovation, navnlig i SMVerne. Den ny f0devareklyngeorganisation vil arbejde ud fra f0lgende 5 delmal, der ogsa vil ligge til grund for de konkrete indsatser og aktiviteter som forventes igangsat og l0ftet i klyngesamarbejdet: 1. Virksomhedernes (SMV) kompetenceniveau og professionalisering er generelt 0get 2. Graden af proces- og produktinnovation er 0get og 20 procent flere virksomheder, deltager i samarbejdsprojekter om innovation 3. Der ses en st0rre afsastning og eksport til nye markeder 4. Der er udviklet og ivaerksat en styrket offensiv markedsf0ring 5. Samarbejdet i vaerdikasde fra jord til bord (producent, leverand0r; forarbejdning, grossist og aftager) er styrket - og antallet af medlemmer i f0devareklyngesamarbejdet er steget med 50 procent I klyngesamarbejdet skal i projektperioden og i et samarbejde med blandt andet relevante erhvervsfremmeakt0rer igangsaettes initiativer, som im0dekommer et bredt anerkendt behov for at: > skabe vaekst og 0get beskaeftigelse i f0devareerhvervet > h0jne de bornholmske producenters kompetenceniveau gennem en 0get professionalisering > opbygge en skalering af produktionen > styrke produktudviklingen og innovationen af bornholmske f0devarer > 0ge den samlede vaerditilvaekst i produktionen > tiltraekke, fastholde og modne f0devareivaerksasttere > 0ge afsaetningen (salg og eksport) af f0devareprodukter - lokalt, nationalt og internationalt > forstaerke markedsf0ringen og afsaetningen af f0devarerelaterede madkulturoplevelser, herunder i reg'i af Bornholms Madkulturhus - Gaarden samt ved events > styrke f0devarerelaterede netvaerksaktiviteter og 0ge sammenhaengskraften mellem akt0rer og "tetne hullerne" i vaerdikaeden fra jord til bord, herunder specifikt en styrkelse af forarbejdningsleddet (udvikling af processer og produkter). Beskrivelse af den forventede indsats Med de tildelte midler fra Erhvervs- og Vaekstministeriet forventes partnerskabet mellem GB, BL og BRK allerede 1. halvar 2015, dels at have nedsat et klyngesekretariat, med repraesentation fra (som minimum) de tre primasre akt0rer GB, BL og BRK, dels at have etableret og bemandet 4 arbejdsgrupper til at l0fte konkrete delmal og indsatser. 3

4 Safremt Vsekstforum tildeler ans0ger opgaven som klyngeoperat0r; skal de bevilgede midler anvendes til at koordinere og sammentaenke de beskrevne opgaver i ftfdevareklyngesekretariat og arbejdsgrupper, der halvaret forinden eretableret pa midler fra Erhvervs- og Vaekstministeriet. Klyngesekretariatet vil med Bornholms Landbrug som klyngesamarbejdets operat0r vsere fysisk placeret i Bornholms Landbrugs lokaliteter pa Kannikegard, dog med fysisk tilstedevaerelse pa Melstedgard, mindst en dag om ugen. Klyngesekretariatets formal og opgave vil vaere: > At facilitere og sikre fremdrift i de nedsatte arbejdsgmppers arbejde med, at implementere konkrete handlinger knyttet til f0lgende 4 ud af 5 delmal: 1) 0get kompetenceudvikling og professionalisering, 2) Innovation og produktudvikling, 3) Afsaetning og eksport, 4) Offensiv markedsf0ring. > At sikre inddragelse af de n0dvendige samarbejdspartnere med de rette erfaringer og kompetencer > At vaere ops0gende og formidlende omkring f0devareklyngens netvaerksaktiviteter, for herved at 0ge antallet af virksomheder i klyngesamarbejdet og styrke innovationsaktiviteterne i klyngen > At radgive nye og allerede etablerede SMVere i forhold til styrket klyngeledelse, strategi- og produktudvikling > At facilitere en frugtbar matchmaking mellem forskellige virksomheder og akt0rer i klyngen, hvor ved viden kan spredes og nye innovative processer og produkter udvikles Konkrete aktiviteter For at indfri de 5 delmal, som er opstillet i projektet og herved 0ge andelen af innovative SMVere, forventes igangsat en raekke konkrete initiativer og aktiviteter: Delmal 1: Kompetenceudvikling - og en 0get professionalisering af erhvervet > Koordinering af arbejdsgruppens arbejde med indsatser under Kompetenceudvikling og professionalisering > Bidrage med behovsafdaekning for kompetenceudvikling i f0devareerhvervet (potentialejagt) og ivaerksaettelse af initiativer til oparbejdning af n0dvendige kompetencer indenfor markedsf0ring (emballage og historiefortaelling), afsaetning, salg, eksport, messedeltagelse, innovation, produktudvikling, skalering af produktion, 0konomisk og ledelsesmaessig kapacitet samt service i relation til f0devareturisme > Facilitering af ivaerksaetterkonkurrencer, fx med acceleratorforl0b for start-up SMV'er. Forl0bet inkluderer boot-camps, mentorordning og individuel vejledning. Det forventes at en realisering af disse aktiviteter, vil ske gennem andre fondsmidler, herunder projektmidler i Socialfondens prioritetsakse 1.2 samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vsekstministeriet (aktstykket). 4

5 Delmal 2: Proces- og produktinnovation > : Implementering af arbejdsgruppens arbejde med indsatser under Innovation og produktudvikling > Facilitering af matchmakingprocesser mellem forskellige virksomheder og akt0rer i klyngen, hvor ved viden kan spredes og nye innovative processer og produkter udvikles > Forberedelse af abning af Madkulturhuset Melstedgard. Herunder: o Etablering af et "produktudviklingsforum", som skal underst0tte de tvaergaende samarbejder mellem blandt andet producenter, restaurat0rer og detailhandlen. o Udvikling af fjadevarerelaterede madkulturelleoplevelser, som skal underst0tte den nye attraktion, Bornholms Madkulturhus gennem eksempelvis workshops, seminarer, guidede ture m.m. > Generering af konkrete ans0gnmger om produkt-/procesudviklingsprojekter > Unders0gelse af muligheder for 0get branding og beskrivelse af det bornholmske terroir, herunder produkternes saeregenhed med henblik pa kommercialisering. De konkrete produkt-/procesudviklingsprojekter s0ges efterf0lgende finansieret med midler fra Regionalfondens Prioritetsakse l.a. samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vaskstministeriet (aktstykket). Delmal 3: 0get afsaetning og eksport > Implementering af arbejdsgruppes arbejde med indsatser under Afssetning, salgs- og netvserksaktiviteter (eksport) > Udvikle og styrke afsaetningen af produkter gennem eksportfremmeprogram i samarbejde med eksempelvis FOOD og Eksportradet og/ eller andre eksportfremmeakt0rer, Konkrete aktiviteter her inkluderer individuelle bes0g hos relevante (dvs. eksport-modne) akt0rer i f0devarebranchen pa Bornholm, som gennem et indledende forl0b (afdsekning af virksomhedens "parathed" via standardiserede sp0rgeguides) bliver kategoriseret til mere intensiv sparring med Eksportradet og/eller andre relevante eksportfremmeakt0rer. > Udvikle salgs- og netvaerksaktiviteter for producenter, fx ved deltagelse i fagmesser > Afs0ge afsaetningspotentiaiet ved initiativer som slagtebus, opskaeringsvirksomhed o.l. De konkrete produkt-/procesudviklingsprojekter s0ges efterf0lgende finansieret med midler fra Regionalfondens Prioritetsakse 2 samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vsekstministeriet (aktstykket). Delmal 4: Styrket offensiv markedsf0ring > Implementering af arbejdsgruppens arbejde med indsatser under Events & Markedsf0ring > Abning af Madkulturhuset Melstedgard. Herunder: 5

6 o Afssetningsaftaler med bornholmske turismeakt0rer med henblik pa gmppe-ture, events, individuelle pakkersamt markedsf0ringstiltag pa Bornholm. o 0get brug af blandt andet samt sociale medier > Styrket markedsf0ring af Bornholm som madkultur-destination i taet samarbejde med eksempelvis FOOD og Destination Bornholm. Konkrete aktiviteter herfor inkluderer: o Markedsf0ringskampagner pa kollektivt niveau o Journalistture, bes0gsprogrammer (eksempelvis i regi af Food Energy Tours) m.m. > Udvikling af faelles produktemballering med afseet i Bright-Green-Island visionen > Unders0gelse af den bornholmske terrior og herunder muligheden for at opna en BGBmaerkning (Beskyttet Geografisk Betegnelse) pa udvalgte produkter. De konkrete produkt-/procesudviklingsprojekter s0ges efterf0lgende finansieret med midler fra Regionalfondens Prioritetsakse 2. samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vsekstministeriet (aktstykket). Delmal 5: Styrkelse af den samlede vserdikaede fra jord til bord (producent, leverand0r, forarbejdning, grossist og aftager) > Analysearbejde til bl.a. kortlaegning af styrker og svagheder af den eksisterende vaerdikaede fra jord til bord med henblik pa at styrke Bornholms f0devarestrategiske udgangspunkt > Styrke samarbejdet med detailhandlen og udvikle en model/drejebog for et samarbejde med henblik pa 0get afsaetning. > Styrke samarbejdet med restaurationsbranchen via afdsekning og nedbrydning af barrierer for afsastning af lokale kvalitetsf0devarer i restaurationerne. Denne indsats vil blive medfinansieret af midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vaekstministeriet (aktstykket). Desuden skal det sammentasnkes med et igangvaerende projekt i BRK "0get afsastning af lokale f0devare". Umiddelbare resultater i relation til delmalene Delmal 1: Kompetenceudvikling - og en 0get professionalisering af erhvervet > Der er sket en generel professionalisering af SMV'ere og i sserdeleshed virksomheder med megetfa ansatte > Der er skabt en eftersp0rgsel af kvalitetsf0devarer gennem en styrket indsats for en stasrkere maddanneise og en h0jnet madkultur-turisme/-service lokalt. Delmal 2: Innovation og produktudvikling > Forandringen i klyngeorganisationen har bidraget til en mere innovativ proces- og produktudvikling og antallet af innovative SMVere pa Bornholm, der deltager i samarbejdsprojekter om innovation, er 0get med 20 procent. 6

7 > Frugtbare matchmaking forl0b af virksomheder og akt0rer i klyngesamarbejdet har resulteret i en 0get videndeling, hvorfor antallet af proces- og produktinnovative SMVer er steget. > Der er i stigende grad lykkedes at tiltraskke ivaarksaettere savel som at fastholde og modne etablerede virksomheder, hvor igennem antallet af arbejdspladser er 0get > Der er oparbejdet savel en vaerditilvaekst i - som en skalering af produktionen med 0get indtjening og flere arbejdspladser til f0lge > Madkulturhuset er idriftsat og tiltraskker nye ivaerksaettere, etablerede virksomheder savel som nye/flere turister. Delmal 3: 0get afsaetning og eksport > Der er skabt nye arbejdspladser som f0lge af en 0get afsaetning (salg og eksport) af f0devareprodukter, lokalt, nationalt og internationalt. > Der er etableret en faelles it-platform til opbevaring, forarbejdning, pakning og distribution af f0devarer pa 0en, koordineret med lanceringen af webshoppen Delmal 4: Styrket offensiv markedsf0ring > Bornholmske f0devareprodukter og det bornholmske f0devarebrand har opnaet en staerkere markedsposition gennem blandt andet eksport pa nye markeder i ind- og udland > Der er etableret en styrket og mere offensiv markedsf0ring af bornholmske f0devarer og f0devarerelaterede oplevelser gennem blandt andet FOOD,, Destination Bornholm, sociale medier og nye, online salgskanaler. > De f0devarerelaterede turismeoplevelser er styrket, og der er skabt nye madkulturoplevelser i ydersaesonen med henblik pa mere offensiv markedsf0ring og 0get eksport. > Markeds- og produktudviklingspotentialet ved diverse f0devareevents og f0devarefestivaller er udfoldet, eksempelvis i kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem og Abent Landbrug Delmal 5: Styrket vaerdikaede fra jord til bord (producent, leverand0r, forarbejdning, grossist og aftager) > Der er skabt 0get synergi og sammenhaengskraft i den samlede vaerdikaede fra jord til bord. > Der er etableret en staerk klyngeorganisation, der er forankret tvaersektorielt og antallet af medlemmer i f0devareklyngesamarbejdet er steget med 50 procent. Denne klyngesupporterende tilgang indgar med netvaerksaktiviteter og styrker hele vaerdikaeden. Forventet effekt af indsatserne pa laengere sigt De ovenover beskrevne kortsigtede ma! for projektet forventes kun yderligere styrket i arene efter projektets afvikling. Saledes forventes det, at: > det bornholmske f0devareerhverv vil vaere karakteriseret dels ved en staark klyngekultur med stadig flere aktive medlemmer af klyngesamarbejdet, dels en h0j grad af professionalisering og et stadig voksende antal SMVer, der vil drive forretning med vaekst, innovation og arbejdspladsfor0gelse for 0je. Som f0lge heraf vil der blive etableret flere nye arbejdspladser, 7

8 der - i saerdeleshed i forarbejdningsleddet - vil sikre en stadig st0rre afsastning af bornholmske kvalitetsf0devarer i savel ind- som udland, pa nye og st0rre markeder > madkultur-turisme vil tegne sig for en stadig st0rre andel af den turisme som vil tilga 0en; som f0lge af blandt andet en styrket og mere offensiv markedsf0ringsindsats. > Bornholm vil vasre arnested for innovation og ivaerksaetterand og tiltrsekke, fastholde og modne de stadig flere ivasrksaettere med en 0'get vasrditilvaekst til f0lge, blandt andet som f0lge af en intensiveret markedsf0ring > Melstedgard/ Gaarden vil vaere etableret som hele Bornholms Madkulturhus og vaere nationalt og internationalt anerkendt, som det f0rste regionale madkulturhus i Danmark. Gaarden vil vaere det naturlige udgangspunkt for f0devarerelateret produktudvikling i regi af partnerskabet. Der vil vaere etableret en staerk kobling til isaer turismeerhvervet > der kan etableres en faelles it- platform og dertilh0rende pakkehal m.v., hvorved forarbejdning, pakning, opbevaring og distributionen af stadig flere f0devarer til et stadig st0rre marked kan sikres. Kritiske antagelser i forhold til malopfyldelse En umiddelbar kritisk antagelse i forhold til projektets malopfyldelse vil vaere, at det lykkedes for operat0ren af indsatsen for 0get innovation og beskaeftigelse i sma og mellemstore f0devarevirksomheder gennem udvikling og drift af en staark klyngeorganisation, at etablere de n0dvendige samarbejder med relevante partnere. I saerdeleshed samarbejdet med operat0ren for vaekstrettet kompetenceudvikling samt operat0ren for flere vaekstvirksomheder, med fokus pa internationalisering og salg uden for Bornholm. Herunder 0vrige akt0rer pa 0en, med viden om- og erfaring indenfor erhvervs- og eksportfremme. Det er desuden en forudsabtning for succes i projektet, at de bornholmske f0devarevirksomheder 0nsker at indga i et samarbejde omkring vaekstrettet kompetenceudvikling og professionalisering, proces- og produktinnovation samt 0get afsaetning. Endelig er det af afg0rende betydning for projektets succes og malopfyldelse, at det i l0bet af projektets 3 arige l0betid lykkedes at mobilisere og forankre en styrket f0devareklyngeorganisation. Projektets l0betid Projektet forventes at l0be over en 3 arlig periode med opstart og afslutning ultimo Tids- og handlingsplan Safremt ans0ger nar videre til en egentlig Regionalfondsans0gning; vil blive udarbejdet en detaljeret tids- og handleplan. Heraf vil det fremga hvornar de neevnte aktiviteter forventes implementeret i l0bet af projektperioden, og hvem, der er hovedansvarlig for at l0fte de enkelte aktiviteter. 8

9 Projektets malgruppe Den primaere malgruppe i projektet er 0ens SMV'ere med innovations- og vaekstpotentiale. Sekundaere malgrupper er 0vrige akt0rer i den samlede vserdikaede fra jord til bord, herunder ogsa erhvervsfremmeakt0rer, videns- og forskningsinstitutioner med flere. Organisering Den forventede organiseringen af det nye f0devareklyngesamarbejde ses illustreret i vedhaeftede bilag (Bilag 2). Safremt ans0ger nar igennem til en egentlig Regionalfondsans0gning/ yil blive udarbejdet en specifik projektorganisation, med styregruppe, projektledelse mv. Bornholms Landbrug vil anbefale, at der nedssettes en form for styregruppe samt projektgruppe, hvor samtlige operat0rer indenfor f0devare indsatsen er repraesenteret. Budget og finansieringsplan Vedlagt er et overordnet budget og finansieringsplan for projektet (Bilag 3). Bilag Vedlagt ans0gningen er vedlagt f0lgende bilag: Bilag 1: Profiler for de primaere akt0rer i partnerskab og projektsamarbejdet Bilag 2: Organisering Bilag 3: Overordnet budget og finansieringsplan Bilag 4: Underskrevet hensigtserklaering, primaerpartnere GB, BL, BRK Bilag 5: Interessetilkendegivelser, 0vrige samarbejdspartnere Bilag 6: CV 9

10 Bilag 1: Profil for de primaere akt0rer i samarbejdet Bornholms Landbrug Bomholms Landbrug (BL) blev dannet ved fusion mellem Bornholms Land0konomiske Forening og Bornholms Familielandbrug i foraret BL har som formal at varetage medlemmers faglige, 0konomiske, sociale og kulturelle interesser. BL ligger midt pa 0en og rader som velfungerende organisation med 460 medlemmer og 32 ansatte, over de n0dvendige faciliteter til samarbejdet: Kontoret er altid bemandet, telefonerne abne dagligt i tidsrummet kl og m0defaciliteter. BL er en del af erhvervsorganisationen Landbrug & F0devarer og DLBR. DLBR er et landsdaekkende netvaerk bestaende af 30 selvstsendige radgivningsvirksomheder og et faelles viden- og innovationscenter, SEGES, som beskaeftiger mere end medarbejdere, hvis overordnede opgave er at radgive og formidle viden indenfor landbrugsproduktion. Derudover betjener SEGES ogsa sma og mellemstore virksomheder i andre erhverv, ligesom SEGES opererer internationalt. SEGES leverer uvildig radgivning inden for f0lgende omrader, 0konomi/ jura, milj0, planter, husdyr, strategisk udvikling, virksomhedsledelse og energiproduktion. I 2013 havde Bornholms Landbrug en omsaetning pa 16,9 mio. kr. og Mnninger pa 12,6 mio. kr. Aktivmassen var pa godt 16 mio. kr. og egenkapitalen 10,7 mio. kr. BLs eksisterende F0devareradgivning BL har etableret en regulser F0devareradgivning, og i dag tilbydes alle f0devarevirksomheder 0konomiradgivning, regnskabsf0ring, sekretaerbistand og hjaelp til projektans0gninger, suppleret med den faglige F0devareradgivning, som saerligt l0ser opgaver indenfor 5 hovedomrader: Produktudvikling F0devarelovgivning Optimering af f0devareproduktionen Virksomhedsopstart Afsaetningsfremme F0devareradgivningen har det seneste halve ar vseret i kontakt med 25 bornholmske f0devareproducenter, og fungerer aktuelt som f0devarefaglig projektleder for Karsten Wesths nye opskaeringsvirksomhed i Hasle. BLs kompetencer som operat0r Bornholms Landbrugs eksisterende medarbejderstab repraesenterer en bred vifte af udviklings- og drifts kompetencer; revision, drift0konomi, skatteregnskaber, budgetlaegning og finansiering, strategisk udvikling og -planlaegning, fundraising, projektledelse, f0devareradgivning, erhvervs- og personalejura, myndighedssagsbehandling, faglig radgivning mht. landbrugets primasrproduktion, milj0radgivning, mv. Bornholms Landbrug har derfor en stor del af de n0dvendige projekt- og f0devarefaglige kompetencer, som er forudsaetningen for at l0se opgaven som klyngeoperat0r. Hovedkernen bliver Klaus Petersen (Strategisk Virksomhedsradgiver), Elisabeth Falk (fundraising, projektledelse og landdistriktsudvikling), Signe Folke (F0devareradgiver) Lisbeth Exsteen (projektsekretaer og information) og Ulla Skov (Bogholderi og administration). Derudover deltager virksomhedens 0vrige personale i n0dvendigt omfang. Alle er ledet af Henry Jespersen (Centerleder). Der vil om n0dvendigt ske yderligere ansaettelserfor at udfylde opgavens rammer.

11 BLs specifikke erfaringer og kompetencer ift. denne ans0gning > Kompetenceudvikling og professionalisering Kompetenceudvikling er en integreret del af BLs aktiviteter og ydelser, der l0bende giver en professionalisering i landbmget. BL arrangerer selv kurser, inspirationsture og inspektioner, opretter action-learning sets, udgiver faglige nyhedsbreve og hjemmesider, afholder workshops og foredrag, inviterer oplaegsholdere og faglige virksomheder, samt st0tter medlemmernes deltagelse i konferencer, messer og kurser. BL gennemf0rer allerede en del af de samme aktiviteter for f0devarevirksomhederne. Senest er der planlagt og gennemf0rt workshops om produktudvikling, drift af gardbutikker, slagt og salg af fjerkrae og inspirationstur til sjaellandske gr0ntsagsproducenter. > Innovation og produktudvikling BL deltager i medlemmernes innovationsprocesser, bade i rollen som igangsaetter, radgiver og konsulent. Landbrugenes forskelligartethed, hvad angar f.eks st0rrelsej drift og ressourcer forudsaetter at hver eneste innovationsproces tilpasses den enkelte bedrift, dens muligheder og behov, oftest med et 0konomisk/ ressource- og milj0maessigt sigte for 0je. I den f0devarefaglige afdeling har BL med nyanssettelser satset pa at tilbyde virksomhedeme samme erfarne og kompetente radgivning indenfor strategisk produktudvikling. BL deltager i innovationsopgaverne pa alle niveauer fra budgettering og planlaegning af virksomhedernes drift til valg af ingrediens eller emballerings-metode. Indsatsen tilrettelaegges efter formalet, f.eks som radgivning og servicering, deltagelse i udviklingsforl0b, accelratorforl0b, kurser, videnformidling og action-learning. > 0get afsaetning og eksport Virksomhedsdrift og afsaetning af produkter er en indarbejdet del af BL landbrugsfaglige, f0devarefaglige og 0konomiske radgivning, hvor vi gennem malrettede indsatser indenfor f.eks. produktudvikling, myndigheds-behandling, virksomhedsoptimering og markedsbearbejdning 0ger afsaetningsmulighederne for den enkelte virksomhed eller gruppen. > Styrket offensiv markedsf0ring BL deltager og arrangerer som organisation markedsf0ring af medlemmerne og deres interesser pa bade lokalt og nationalt plan ved deltagelse i arrangementer som Folkem0det, Sol over Gudhjem og DM i traktortraek samt udgivelse af nyhedsbreve og hjemmesidenyheder. BL har gode relationer til pressen bade lokalt og nationalt og der optages l0bende artikler og indslag skrevet eller fremf0rt af BLs medarbejdere. > Styrket vaerdikaede fra jord til bord BL har formaet at styrke matchmakingen mellem f0devareproducent og forbruger, gennem f.eks deltagelse i afsaetningsm0der mellem f0devareproducent og supermarked, samt gennem involvering i offentlige k0kkeners brug af lokale f0devarer. BL s0rger for dokumentation, aftaler og kontrakter og l0ser ogsa praktiske opgaver omkring maerkning, lovgivning og logistik. BL har med sit indgaende kendskab til f0devareproducenternes vaesentligste udfordringerforudseetningeme for styrke samarbejderne samt pege pa og minimere de barrierer, der skaber forhindringer.

12 Projektledelse og afrapportering Bornholms Landbrug har, igennem de seneste 10-arige virke, vaeret projektleder for projekter i eget regi i st0rrelsesordenen fra ca kr til ca. 3 millioner, bl.a. social-og regionalfondsprojekter. For medlemmer og kunder er Bornholms Landbrug regelmaessigt involveret i udviklingsprojekter i primserproduktionen pa op til tocifrede millionbel0b - ofte i forbindelse med udvidelse af produktionen. Derudover er Bornholms Landbrug fundraiser for medlemmer og andre kunder, og har igennem de seneste 10 ar hjems0gt ca millioner, isaar fra IMaturErhverv. Bornholms Landbrug varetager bade de formelle funktioner med ans0gning, projektstyring, afrapportering og evaluering, men varetager ogsa projektledelse, og faciliterings-, sparrings- og udviklingsopgaver ifm. projekter. En raekke af Bornholms Landbrug medarbejdere har som projektansatte deltaget i nationale og Internationale projekter. Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur er en forening af medlemmer, som driver virksomhed indenfor produktion, foraedling og/eller afsaetning af bornholmske f0devareprodukter. Medlemsvirksomhedens CVR-nummer skal som udgangspunkt vsere registreret pa Bornholm. Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur har for nuvserende 46 medlemmer og er organiseret med en bestyrelse og en sekretaer. Foreningens formal er: at promovere og fremme udviklingen af bornholmske f0devarer at 0ge markedsf0ring og afsastning af bornholmske madkulturoplevelser og f0devareprodukter at opna en faelles kontaktflade til pressen og myndigheder Konkret arbejder Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur for et taettere samarbejde mellem sma og store bornholmske f0devarevirksomheder. Med afsaet i foreningens formal, vil fokus konkret vaere pa at udvikle nye forretningsmuligheder og netvaerk, samt pa at styrke den faelles position for markedsf0ring og salg af bornholmske f0devarer. Dette skal ske gennem en synergieffekt mellem virksomhedernes omfattende profilering af bornholmske kvalitetsprodukter ved brug af kvalitetsmaerke, faelles salgs- og markedsf0ringskampagner, produktudvikling, teknologiudvikling, deltagelse pa messer og gennemf0relse af faelles opgaver i et samarbejde med relevante akt0rer pa Bornholm. Senest har Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur gennem lobbyarbejde og pa baggrund af synlige resultater og fokus pa netop synergiskabende netvaerks- og klyngeaktiviteter i samarbejdet med relevante akt0rer og samarbejdspartnere bade lokalt pa Bornholm og nationalt, opnaet en finansiering pa kr. 5. mio. fra Erhvervs- og Vaekstministeriet.

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift. Maj 2011 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over indstillede projekter med formål, effekter og fremdrift Maj 2011 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

R0NNE HAVN A/S. Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50. Arsrapport 2014 COMMERCIAL PORT OF BORNHOLM

R0NNE HAVN A/S. Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50. Arsrapport 2014 COMMERCIAL PORT OF BORNHOLM Ronne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 Arsrapport 2014 1 RONNE HAVN A/S Indhold Side Aret kort fortalt ved den adm. direktor 2 Hoved- og nogletal Pategninger Ledelse spa tegning Revisionspategning Ledelsesberetning

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere