Ans0gning om praekvalifikation som operat0r pa f0devare-klyngeorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ans0gning om praekvalifikation som operat0r pa f0devare-klyngeorganisation"

Transkript

1 Ans0gning om praekvalifikation som operat0r pa f0devare-klyngeorganisation Vedr. Regionalfondens Prioritetsakse lb Projektets titel: "0get innovation og beskaeftigelse i sma og mellemstore f^devarevirksomheder gennem udvikling og drift af en staerk klyngeorganisation" Baggrund for projektet F0devareerhvervet pa Bornholm har i en arraekke vaeret i en positiv udvikling med 0get produktivitet i primaersektoren og Bornholms varemaerke i forhold til f0devarer er stasrkere end nogensinde. 0get opmaerksomhed pa flere kvalitetsprodukter og f0devareoplevelser har styrket det bornholmske f0devarebrand; ligesom Bright Green Island strategien star som en naturlig sigtelinje for 0ens f0devare-relaterede initiativer, med fokus pa bseredygtighed og ressourceeffektivitet i f0devareproduktionen. Den positive udvikling til trods, vurderes de bornholmske f0devarer til fortsat at have et uforl0st potentiale. Derfor har foreningen Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur (herefter GB), Bornholms Landbrug (herefter BL) og Bornholms Regionskommune (herefter BRK) etableret et formelt partnerskab, hvor de igennem et proces- og produktinnovativt samarbejde, vil arbejde malrettet for et fuldt udbytte af Bornholms potentiale som f0devareproducerende 0. Det er partnerskabets ambition, at man ved at forpligte sig gensidigt i et intensiveret samarbejde og ved at igangsaette en raekke konkrete indsatser pa tva^rs, vil kunne styrke evnen til innovation. Her igennem er det intensionen at l0fte den samlede beskaeftigelse og eksport, isaer i de sma og mellemstore virksomheder (herefter SMVer). Ved at arbejde taettere pa primaerproducenterne, koordinere sine indsatser og herved "sikre faelles fodslag", vil partnerskabet kunne bidrage til flere blivende arbejdspladser og herved underbygge en realisering af malsaetningen om 200 nye arbejdspladser frem mod ar 2020, som er beskrevet i aftalen om vaekstplan for Bornholm Partnerskabet vil henover en 3,5 arige periode have saerligt fokus pa kompetenceudvikling, innovation og produktudvikling, afsaatning og eksport, markedsf0ring og en styrkelse af vaerdikseden fra jord til bord. Til netop dette formal er GB af Erhvervs- og Vsekstministeriet tildelt 5 mio. kr. Hervaerende ans0gningom midlerfra Regionalfonden, skal ses i sammenhaeng hermed. Behovet for et styrket f0devareklyngesamarbejde Det er partnerskabets overbevisning, at vaekst og udvikling af erhvervet via 0get proces- og produktinnovation, alene kan finde sted, ved en styrkelse af det nuvaerende f0devareklyngesamarbejdet. Pa denne vis er partnerskabet i trad med den klynge- og netvaerksstrategi, som er udarbejdet af regionerne og en raekke ministerier, hvori klyngesamarbejdet netop tilskrives stor betydning for navnlig SMV'ers evne til at saette mil for vaekst og innovation. Gennem et velfungerende klyngesamarbejde er det muligt, at etablere de n0dvendige links mellem akt0rerne og nye d0re til nye markeder med 0gede eksportmuligheder, vil kunne aben sig, fremgar det af klyngestrategien. 1

2 I dag er en stor del af de lokale f0de\/areforarbejdende virksomheder pa Bornholm medlemmer af GB, og udg0r en virksomhedsklynge for f0devarer. Men der er ikke her tale om en egentlig f0devareklynge, sadan at forsta, at der er bred deltagelse fra ogsa andre led i vaerdikaeden. Blandt andre indgar ingen offentlige myndigheder eller videns institutioner i netvaerket og der er derfor behov for at udvide klyngesamarbejdet til ogsa at rumme sadanne akt0rer. Med etablereingen af det ny partnerskab mellem GB, BL og BRK er det ans0gers vurdering, at der er skabt et staerkt momentum og en fornyet mulighed for at etablere et sadant tvaersektorielt og innovativt klyngesamarbejde. Pa vegne af det ny partnerskab, der kan fungere som platform og afsaet for et bredere, styrket og mere innovativt f0devareklyngesamarbejde, ans0ger Bornholms Landbrug hermed om at blive k!yngeoperat0r. Klyngesamarbejdets primaere akt0rer Det foreslas at det nye partnerskab: GB, BL og BRK udg0r kernen i en ny styrket og formaliseret f0devareklynge. En klynge, der tilsammen vil rade over en bred vifte af kompetencer, til gavn for de virksomheder, hvor det er formalet at skabe innovation, udvikling, vaekst og beskaeftigelse. I vedlagte bilag redeg0res for de profiler, erfaringer og kompetencer, som bringes med GB, BL og BRK ind i klyngesamarbejdet (bilag 1). Til den formaliserede treenighed, som udg0r grundpillerne i den ny f0devareklyngeorganisation, knytter sig en stribe 0vrige og helt afg0rende samarbejdspartnere. Herunder relevante uddannelsesinstitutioner, videns institutioner og erhvervsfremmeakt0rer, som eksempelvis Campus Bornholm, CRT, BCB, Vasksthus Hovedstadsregionen, LIFE, universiteterne, Innovationsnetvaerket Foodnetwork med flere. Som et led i forberedelsen af denne ans0gning, er etableret kontakt til flere af de her naevnte centrale a^rer, med et erklseret 0nske om et fremtidigt taet samarbejde. Skulle rollen som f0devare-klyngeoperat0r til videreopbygning af en staerk klyngeorganisation med afsaet i de bornholmske f0devarevirksomheder tilga Bornholms Landbrug, vil indsatsen koncentrere sig om 2 vaesentlige punkter; en indsats for at facilitere hele f0devareklyngen fra jord til bord, og inddragelsen af andre akt0rers ressourcer og erfaringer vasre afg0rende for succes og malopfyldelse. Af vedlagte bilag 5 fremgar det hvilke 0vrige samarbejdspartnere, der pa nuvaerende tidspunkt har erklaeret interesse i, at indga i et taet samarbejde omkring realisering af det fulde potentiale indenfor f0devareromradet pa Bornholm. Formal og delmal Formalet med projektet er at udvikle og opna en styrket f0devareklyngeorganisation pa Bornholm, byggende pa det ny partnerskab mellem GB, BL og BRK. Det er f0devareklyngens formal, fortsat at udvikle det momentum som er skabt gennem de forgangne ars indsatser til klyngeudvikling af f0devareomradet og at medvirke til at Bornholm fortsat og i stigende grad vil vaere en toneangivende f0devareregion i ind- og udland, karakteriseret ved blandt andet en relativt h0j andel af innovative SMV er. 2

3 Gennem et veludviklet klyngesamarbejde skal der skabes bedre grundlag for fornyet vaekst og produktudvikling, 0get beskaeftigelse, bedre markedsf0ring og st0rre afssetning og eksport af kvalitetsf0devarer. 0get beskaeftigelse og eksport af flere kvalitetsf0devarer pa nye og st0rre markeder skal opnas gennem et fornyet fokus pa virksomhedsdreven og praksisorienteret innovation, navnlig i SMVerne. Den ny f0devareklyngeorganisation vil arbejde ud fra f0lgende 5 delmal, der ogsa vil ligge til grund for de konkrete indsatser og aktiviteter som forventes igangsat og l0ftet i klyngesamarbejdet: 1. Virksomhedernes (SMV) kompetenceniveau og professionalisering er generelt 0get 2. Graden af proces- og produktinnovation er 0get og 20 procent flere virksomheder, deltager i samarbejdsprojekter om innovation 3. Der ses en st0rre afsastning og eksport til nye markeder 4. Der er udviklet og ivaerksat en styrket offensiv markedsf0ring 5. Samarbejdet i vaerdikasde fra jord til bord (producent, leverand0r; forarbejdning, grossist og aftager) er styrket - og antallet af medlemmer i f0devareklyngesamarbejdet er steget med 50 procent I klyngesamarbejdet skal i projektperioden og i et samarbejde med blandt andet relevante erhvervsfremmeakt0rer igangsaettes initiativer, som im0dekommer et bredt anerkendt behov for at: > skabe vaekst og 0get beskaeftigelse i f0devareerhvervet > h0jne de bornholmske producenters kompetenceniveau gennem en 0get professionalisering > opbygge en skalering af produktionen > styrke produktudviklingen og innovationen af bornholmske f0devarer > 0ge den samlede vaerditilvaekst i produktionen > tiltraekke, fastholde og modne f0devareivaerksasttere > 0ge afsaetningen (salg og eksport) af f0devareprodukter - lokalt, nationalt og internationalt > forstaerke markedsf0ringen og afsaetningen af f0devarerelaterede madkulturoplevelser, herunder i reg'i af Bornholms Madkulturhus - Gaarden samt ved events > styrke f0devarerelaterede netvaerksaktiviteter og 0ge sammenhaengskraften mellem akt0rer og "tetne hullerne" i vaerdikaeden fra jord til bord, herunder specifikt en styrkelse af forarbejdningsleddet (udvikling af processer og produkter). Beskrivelse af den forventede indsats Med de tildelte midler fra Erhvervs- og Vaekstministeriet forventes partnerskabet mellem GB, BL og BRK allerede 1. halvar 2015, dels at have nedsat et klyngesekretariat, med repraesentation fra (som minimum) de tre primasre akt0rer GB, BL og BRK, dels at have etableret og bemandet 4 arbejdsgrupper til at l0fte konkrete delmal og indsatser. 3

4 Safremt Vsekstforum tildeler ans0ger opgaven som klyngeoperat0r; skal de bevilgede midler anvendes til at koordinere og sammentaenke de beskrevne opgaver i ftfdevareklyngesekretariat og arbejdsgrupper, der halvaret forinden eretableret pa midler fra Erhvervs- og Vaekstministeriet. Klyngesekretariatet vil med Bornholms Landbrug som klyngesamarbejdets operat0r vsere fysisk placeret i Bornholms Landbrugs lokaliteter pa Kannikegard, dog med fysisk tilstedevaerelse pa Melstedgard, mindst en dag om ugen. Klyngesekretariatets formal og opgave vil vaere: > At facilitere og sikre fremdrift i de nedsatte arbejdsgmppers arbejde med, at implementere konkrete handlinger knyttet til f0lgende 4 ud af 5 delmal: 1) 0get kompetenceudvikling og professionalisering, 2) Innovation og produktudvikling, 3) Afsaetning og eksport, 4) Offensiv markedsf0ring. > At sikre inddragelse af de n0dvendige samarbejdspartnere med de rette erfaringer og kompetencer > At vaere ops0gende og formidlende omkring f0devareklyngens netvaerksaktiviteter, for herved at 0ge antallet af virksomheder i klyngesamarbejdet og styrke innovationsaktiviteterne i klyngen > At radgive nye og allerede etablerede SMVere i forhold til styrket klyngeledelse, strategi- og produktudvikling > At facilitere en frugtbar matchmaking mellem forskellige virksomheder og akt0rer i klyngen, hvor ved viden kan spredes og nye innovative processer og produkter udvikles Konkrete aktiviteter For at indfri de 5 delmal, som er opstillet i projektet og herved 0ge andelen af innovative SMVere, forventes igangsat en raekke konkrete initiativer og aktiviteter: Delmal 1: Kompetenceudvikling - og en 0get professionalisering af erhvervet > Koordinering af arbejdsgruppens arbejde med indsatser under Kompetenceudvikling og professionalisering > Bidrage med behovsafdaekning for kompetenceudvikling i f0devareerhvervet (potentialejagt) og ivaerksaettelse af initiativer til oparbejdning af n0dvendige kompetencer indenfor markedsf0ring (emballage og historiefortaelling), afsaetning, salg, eksport, messedeltagelse, innovation, produktudvikling, skalering af produktion, 0konomisk og ledelsesmaessig kapacitet samt service i relation til f0devareturisme > Facilitering af ivaerksaetterkonkurrencer, fx med acceleratorforl0b for start-up SMV'er. Forl0bet inkluderer boot-camps, mentorordning og individuel vejledning. Det forventes at en realisering af disse aktiviteter, vil ske gennem andre fondsmidler, herunder projektmidler i Socialfondens prioritetsakse 1.2 samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vsekstministeriet (aktstykket). 4

5 Delmal 2: Proces- og produktinnovation > : Implementering af arbejdsgruppens arbejde med indsatser under Innovation og produktudvikling > Facilitering af matchmakingprocesser mellem forskellige virksomheder og akt0rer i klyngen, hvor ved viden kan spredes og nye innovative processer og produkter udvikles > Forberedelse af abning af Madkulturhuset Melstedgard. Herunder: o Etablering af et "produktudviklingsforum", som skal underst0tte de tvaergaende samarbejder mellem blandt andet producenter, restaurat0rer og detailhandlen. o Udvikling af fjadevarerelaterede madkulturelleoplevelser, som skal underst0tte den nye attraktion, Bornholms Madkulturhus gennem eksempelvis workshops, seminarer, guidede ture m.m. > Generering af konkrete ans0gnmger om produkt-/procesudviklingsprojekter > Unders0gelse af muligheder for 0get branding og beskrivelse af det bornholmske terroir, herunder produkternes saeregenhed med henblik pa kommercialisering. De konkrete produkt-/procesudviklingsprojekter s0ges efterf0lgende finansieret med midler fra Regionalfondens Prioritetsakse l.a. samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vaskstministeriet (aktstykket). Delmal 3: 0get afsaetning og eksport > Implementering af arbejdsgruppes arbejde med indsatser under Afssetning, salgs- og netvserksaktiviteter (eksport) > Udvikle og styrke afsaetningen af produkter gennem eksportfremmeprogram i samarbejde med eksempelvis FOOD og Eksportradet og/ eller andre eksportfremmeakt0rer, Konkrete aktiviteter her inkluderer individuelle bes0g hos relevante (dvs. eksport-modne) akt0rer i f0devarebranchen pa Bornholm, som gennem et indledende forl0b (afdsekning af virksomhedens "parathed" via standardiserede sp0rgeguides) bliver kategoriseret til mere intensiv sparring med Eksportradet og/eller andre relevante eksportfremmeakt0rer. > Udvikle salgs- og netvaerksaktiviteter for producenter, fx ved deltagelse i fagmesser > Afs0ge afsaetningspotentiaiet ved initiativer som slagtebus, opskaeringsvirksomhed o.l. De konkrete produkt-/procesudviklingsprojekter s0ges efterf0lgende finansieret med midler fra Regionalfondens Prioritetsakse 2 samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vsekstministeriet (aktstykket). Delmal 4: Styrket offensiv markedsf0ring > Implementering af arbejdsgruppens arbejde med indsatser under Events & Markedsf0ring > Abning af Madkulturhuset Melstedgard. Herunder: 5

6 o Afssetningsaftaler med bornholmske turismeakt0rer med henblik pa gmppe-ture, events, individuelle pakkersamt markedsf0ringstiltag pa Bornholm. o 0get brug af blandt andet samt sociale medier > Styrket markedsf0ring af Bornholm som madkultur-destination i taet samarbejde med eksempelvis FOOD og Destination Bornholm. Konkrete aktiviteter herfor inkluderer: o Markedsf0ringskampagner pa kollektivt niveau o Journalistture, bes0gsprogrammer (eksempelvis i regi af Food Energy Tours) m.m. > Udvikling af faelles produktemballering med afseet i Bright-Green-Island visionen > Unders0gelse af den bornholmske terrior og herunder muligheden for at opna en BGBmaerkning (Beskyttet Geografisk Betegnelse) pa udvalgte produkter. De konkrete produkt-/procesudviklingsprojekter s0ges efterf0lgende finansieret med midler fra Regionalfondens Prioritetsakse 2. samt midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vsekstministeriet (aktstykket). Delmal 5: Styrkelse af den samlede vserdikaede fra jord til bord (producent, leverand0r, forarbejdning, grossist og aftager) > Analysearbejde til bl.a. kortlaegning af styrker og svagheder af den eksisterende vaerdikaede fra jord til bord med henblik pa at styrke Bornholms f0devarestrategiske udgangspunkt > Styrke samarbejdet med detailhandlen og udvikle en model/drejebog for et samarbejde med henblik pa 0get afsaetning. > Styrke samarbejdet med restaurationsbranchen via afdsekning og nedbrydning af barrierer for afsastning af lokale kvalitetsf0devarer i restaurationerne. Denne indsats vil blive medfinansieret af midler fra eksempelvis Erhvervs- og Vaekstministeriet (aktstykket). Desuden skal det sammentasnkes med et igangvaerende projekt i BRK "0get afsastning af lokale f0devare". Umiddelbare resultater i relation til delmalene Delmal 1: Kompetenceudvikling - og en 0get professionalisering af erhvervet > Der er sket en generel professionalisering af SMV'ere og i sserdeleshed virksomheder med megetfa ansatte > Der er skabt en eftersp0rgsel af kvalitetsf0devarer gennem en styrket indsats for en stasrkere maddanneise og en h0jnet madkultur-turisme/-service lokalt. Delmal 2: Innovation og produktudvikling > Forandringen i klyngeorganisationen har bidraget til en mere innovativ proces- og produktudvikling og antallet af innovative SMVere pa Bornholm, der deltager i samarbejdsprojekter om innovation, er 0get med 20 procent. 6

7 > Frugtbare matchmaking forl0b af virksomheder og akt0rer i klyngesamarbejdet har resulteret i en 0get videndeling, hvorfor antallet af proces- og produktinnovative SMVer er steget. > Der er i stigende grad lykkedes at tiltraskke ivaarksaettere savel som at fastholde og modne etablerede virksomheder, hvor igennem antallet af arbejdspladser er 0get > Der er oparbejdet savel en vaerditilvaekst i - som en skalering af produktionen med 0get indtjening og flere arbejdspladser til f0lge > Madkulturhuset er idriftsat og tiltraskker nye ivaerksaettere, etablerede virksomheder savel som nye/flere turister. Delmal 3: 0get afsaetning og eksport > Der er skabt nye arbejdspladser som f0lge af en 0get afsaetning (salg og eksport) af f0devareprodukter, lokalt, nationalt og internationalt. > Der er etableret en faelles it-platform til opbevaring, forarbejdning, pakning og distribution af f0devarer pa 0en, koordineret med lanceringen af webshoppen Delmal 4: Styrket offensiv markedsf0ring > Bornholmske f0devareprodukter og det bornholmske f0devarebrand har opnaet en staerkere markedsposition gennem blandt andet eksport pa nye markeder i ind- og udland > Der er etableret en styrket og mere offensiv markedsf0ring af bornholmske f0devarer og f0devarerelaterede oplevelser gennem blandt andet FOOD,, Destination Bornholm, sociale medier og nye, online salgskanaler. > De f0devarerelaterede turismeoplevelser er styrket, og der er skabt nye madkulturoplevelser i ydersaesonen med henblik pa mere offensiv markedsf0ring og 0get eksport. > Markeds- og produktudviklingspotentialet ved diverse f0devareevents og f0devarefestivaller er udfoldet, eksempelvis i kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem og Abent Landbrug Delmal 5: Styrket vaerdikaede fra jord til bord (producent, leverand0r, forarbejdning, grossist og aftager) > Der er skabt 0get synergi og sammenhaengskraft i den samlede vaerdikaede fra jord til bord. > Der er etableret en staerk klyngeorganisation, der er forankret tvaersektorielt og antallet af medlemmer i f0devareklyngesamarbejdet er steget med 50 procent. Denne klyngesupporterende tilgang indgar med netvaerksaktiviteter og styrker hele vaerdikaeden. Forventet effekt af indsatserne pa laengere sigt De ovenover beskrevne kortsigtede ma! for projektet forventes kun yderligere styrket i arene efter projektets afvikling. Saledes forventes det, at: > det bornholmske f0devareerhverv vil vaere karakteriseret dels ved en staark klyngekultur med stadig flere aktive medlemmer af klyngesamarbejdet, dels en h0j grad af professionalisering og et stadig voksende antal SMVer, der vil drive forretning med vaekst, innovation og arbejdspladsfor0gelse for 0je. Som f0lge heraf vil der blive etableret flere nye arbejdspladser, 7

8 der - i saerdeleshed i forarbejdningsleddet - vil sikre en stadig st0rre afsastning af bornholmske kvalitetsf0devarer i savel ind- som udland, pa nye og st0rre markeder > madkultur-turisme vil tegne sig for en stadig st0rre andel af den turisme som vil tilga 0en; som f0lge af blandt andet en styrket og mere offensiv markedsf0ringsindsats. > Bornholm vil vasre arnested for innovation og ivaerksaetterand og tiltrsekke, fastholde og modne de stadig flere ivasrksaettere med en 0'get vasrditilvaekst til f0lge, blandt andet som f0lge af en intensiveret markedsf0ring > Melstedgard/ Gaarden vil vaere etableret som hele Bornholms Madkulturhus og vaere nationalt og internationalt anerkendt, som det f0rste regionale madkulturhus i Danmark. Gaarden vil vaere det naturlige udgangspunkt for f0devarerelateret produktudvikling i regi af partnerskabet. Der vil vaere etableret en staerk kobling til isaer turismeerhvervet > der kan etableres en faelles it- platform og dertilh0rende pakkehal m.v., hvorved forarbejdning, pakning, opbevaring og distributionen af stadig flere f0devarer til et stadig st0rre marked kan sikres. Kritiske antagelser i forhold til malopfyldelse En umiddelbar kritisk antagelse i forhold til projektets malopfyldelse vil vaere, at det lykkedes for operat0ren af indsatsen for 0get innovation og beskaeftigelse i sma og mellemstore f0devarevirksomheder gennem udvikling og drift af en staark klyngeorganisation, at etablere de n0dvendige samarbejder med relevante partnere. I saerdeleshed samarbejdet med operat0ren for vaekstrettet kompetenceudvikling samt operat0ren for flere vaekstvirksomheder, med fokus pa internationalisering og salg uden for Bornholm. Herunder 0vrige akt0rer pa 0en, med viden om- og erfaring indenfor erhvervs- og eksportfremme. Det er desuden en forudsabtning for succes i projektet, at de bornholmske f0devarevirksomheder 0nsker at indga i et samarbejde omkring vaekstrettet kompetenceudvikling og professionalisering, proces- og produktinnovation samt 0get afsaetning. Endelig er det af afg0rende betydning for projektets succes og malopfyldelse, at det i l0bet af projektets 3 arige l0betid lykkedes at mobilisere og forankre en styrket f0devareklyngeorganisation. Projektets l0betid Projektet forventes at l0be over en 3 arlig periode med opstart og afslutning ultimo Tids- og handlingsplan Safremt ans0ger nar videre til en egentlig Regionalfondsans0gning; vil blive udarbejdet en detaljeret tids- og handleplan. Heraf vil det fremga hvornar de neevnte aktiviteter forventes implementeret i l0bet af projektperioden, og hvem, der er hovedansvarlig for at l0fte de enkelte aktiviteter. 8

9 Projektets malgruppe Den primaere malgruppe i projektet er 0ens SMV'ere med innovations- og vaekstpotentiale. Sekundaere malgrupper er 0vrige akt0rer i den samlede vserdikaede fra jord til bord, herunder ogsa erhvervsfremmeakt0rer, videns- og forskningsinstitutioner med flere. Organisering Den forventede organiseringen af det nye f0devareklyngesamarbejde ses illustreret i vedhaeftede bilag (Bilag 2). Safremt ans0ger nar igennem til en egentlig Regionalfondsans0gning/ yil blive udarbejdet en specifik projektorganisation, med styregruppe, projektledelse mv. Bornholms Landbrug vil anbefale, at der nedssettes en form for styregruppe samt projektgruppe, hvor samtlige operat0rer indenfor f0devare indsatsen er repraesenteret. Budget og finansieringsplan Vedlagt er et overordnet budget og finansieringsplan for projektet (Bilag 3). Bilag Vedlagt ans0gningen er vedlagt f0lgende bilag: Bilag 1: Profiler for de primaere akt0rer i partnerskab og projektsamarbejdet Bilag 2: Organisering Bilag 3: Overordnet budget og finansieringsplan Bilag 4: Underskrevet hensigtserklaering, primaerpartnere GB, BL, BRK Bilag 5: Interessetilkendegivelser, 0vrige samarbejdspartnere Bilag 6: CV 9

10 Bilag 1: Profil for de primaere akt0rer i samarbejdet Bornholms Landbrug Bomholms Landbrug (BL) blev dannet ved fusion mellem Bornholms Land0konomiske Forening og Bornholms Familielandbrug i foraret BL har som formal at varetage medlemmers faglige, 0konomiske, sociale og kulturelle interesser. BL ligger midt pa 0en og rader som velfungerende organisation med 460 medlemmer og 32 ansatte, over de n0dvendige faciliteter til samarbejdet: Kontoret er altid bemandet, telefonerne abne dagligt i tidsrummet kl og m0defaciliteter. BL er en del af erhvervsorganisationen Landbrug & F0devarer og DLBR. DLBR er et landsdaekkende netvaerk bestaende af 30 selvstsendige radgivningsvirksomheder og et faelles viden- og innovationscenter, SEGES, som beskaeftiger mere end medarbejdere, hvis overordnede opgave er at radgive og formidle viden indenfor landbrugsproduktion. Derudover betjener SEGES ogsa sma og mellemstore virksomheder i andre erhverv, ligesom SEGES opererer internationalt. SEGES leverer uvildig radgivning inden for f0lgende omrader, 0konomi/ jura, milj0, planter, husdyr, strategisk udvikling, virksomhedsledelse og energiproduktion. I 2013 havde Bornholms Landbrug en omsaetning pa 16,9 mio. kr. og Mnninger pa 12,6 mio. kr. Aktivmassen var pa godt 16 mio. kr. og egenkapitalen 10,7 mio. kr. BLs eksisterende F0devareradgivning BL har etableret en regulser F0devareradgivning, og i dag tilbydes alle f0devarevirksomheder 0konomiradgivning, regnskabsf0ring, sekretaerbistand og hjaelp til projektans0gninger, suppleret med den faglige F0devareradgivning, som saerligt l0ser opgaver indenfor 5 hovedomrader: Produktudvikling F0devarelovgivning Optimering af f0devareproduktionen Virksomhedsopstart Afsaetningsfremme F0devareradgivningen har det seneste halve ar vseret i kontakt med 25 bornholmske f0devareproducenter, og fungerer aktuelt som f0devarefaglig projektleder for Karsten Wesths nye opskaeringsvirksomhed i Hasle. BLs kompetencer som operat0r Bornholms Landbrugs eksisterende medarbejderstab repraesenterer en bred vifte af udviklings- og drifts kompetencer; revision, drift0konomi, skatteregnskaber, budgetlaegning og finansiering, strategisk udvikling og -planlaegning, fundraising, projektledelse, f0devareradgivning, erhvervs- og personalejura, myndighedssagsbehandling, faglig radgivning mht. landbrugets primasrproduktion, milj0radgivning, mv. Bornholms Landbrug har derfor en stor del af de n0dvendige projekt- og f0devarefaglige kompetencer, som er forudsaetningen for at l0se opgaven som klyngeoperat0r. Hovedkernen bliver Klaus Petersen (Strategisk Virksomhedsradgiver), Elisabeth Falk (fundraising, projektledelse og landdistriktsudvikling), Signe Folke (F0devareradgiver) Lisbeth Exsteen (projektsekretaer og information) og Ulla Skov (Bogholderi og administration). Derudover deltager virksomhedens 0vrige personale i n0dvendigt omfang. Alle er ledet af Henry Jespersen (Centerleder). Der vil om n0dvendigt ske yderligere ansaettelserfor at udfylde opgavens rammer.

11 BLs specifikke erfaringer og kompetencer ift. denne ans0gning > Kompetenceudvikling og professionalisering Kompetenceudvikling er en integreret del af BLs aktiviteter og ydelser, der l0bende giver en professionalisering i landbmget. BL arrangerer selv kurser, inspirationsture og inspektioner, opretter action-learning sets, udgiver faglige nyhedsbreve og hjemmesider, afholder workshops og foredrag, inviterer oplaegsholdere og faglige virksomheder, samt st0tter medlemmernes deltagelse i konferencer, messer og kurser. BL gennemf0rer allerede en del af de samme aktiviteter for f0devarevirksomhederne. Senest er der planlagt og gennemf0rt workshops om produktudvikling, drift af gardbutikker, slagt og salg af fjerkrae og inspirationstur til sjaellandske gr0ntsagsproducenter. > Innovation og produktudvikling BL deltager i medlemmernes innovationsprocesser, bade i rollen som igangsaetter, radgiver og konsulent. Landbrugenes forskelligartethed, hvad angar f.eks st0rrelsej drift og ressourcer forudsaetter at hver eneste innovationsproces tilpasses den enkelte bedrift, dens muligheder og behov, oftest med et 0konomisk/ ressource- og milj0maessigt sigte for 0je. I den f0devarefaglige afdeling har BL med nyanssettelser satset pa at tilbyde virksomhedeme samme erfarne og kompetente radgivning indenfor strategisk produktudvikling. BL deltager i innovationsopgaverne pa alle niveauer fra budgettering og planlaegning af virksomhedernes drift til valg af ingrediens eller emballerings-metode. Indsatsen tilrettelaegges efter formalet, f.eks som radgivning og servicering, deltagelse i udviklingsforl0b, accelratorforl0b, kurser, videnformidling og action-learning. > 0get afsaetning og eksport Virksomhedsdrift og afsaetning af produkter er en indarbejdet del af BL landbrugsfaglige, f0devarefaglige og 0konomiske radgivning, hvor vi gennem malrettede indsatser indenfor f.eks. produktudvikling, myndigheds-behandling, virksomhedsoptimering og markedsbearbejdning 0ger afsaetningsmulighederne for den enkelte virksomhed eller gruppen. > Styrket offensiv markedsf0ring BL deltager og arrangerer som organisation markedsf0ring af medlemmerne og deres interesser pa bade lokalt og nationalt plan ved deltagelse i arrangementer som Folkem0det, Sol over Gudhjem og DM i traktortraek samt udgivelse af nyhedsbreve og hjemmesidenyheder. BL har gode relationer til pressen bade lokalt og nationalt og der optages l0bende artikler og indslag skrevet eller fremf0rt af BLs medarbejdere. > Styrket vaerdikaede fra jord til bord BL har formaet at styrke matchmakingen mellem f0devareproducent og forbruger, gennem f.eks deltagelse i afsaetningsm0der mellem f0devareproducent og supermarked, samt gennem involvering i offentlige k0kkeners brug af lokale f0devarer. BL s0rger for dokumentation, aftaler og kontrakter og l0ser ogsa praktiske opgaver omkring maerkning, lovgivning og logistik. BL har med sit indgaende kendskab til f0devareproducenternes vaesentligste udfordringerforudseetningeme for styrke samarbejderne samt pege pa og minimere de barrierer, der skaber forhindringer.

12 Projektledelse og afrapportering Bornholms Landbrug har, igennem de seneste 10-arige virke, vaeret projektleder for projekter i eget regi i st0rrelsesordenen fra ca kr til ca. 3 millioner, bl.a. social-og regionalfondsprojekter. For medlemmer og kunder er Bornholms Landbrug regelmaessigt involveret i udviklingsprojekter i primserproduktionen pa op til tocifrede millionbel0b - ofte i forbindelse med udvidelse af produktionen. Derudover er Bornholms Landbrug fundraiser for medlemmer og andre kunder, og har igennem de seneste 10 ar hjems0gt ca millioner, isaar fra IMaturErhverv. Bornholms Landbrug varetager bade de formelle funktioner med ans0gning, projektstyring, afrapportering og evaluering, men varetager ogsa projektledelse, og faciliterings-, sparrings- og udviklingsopgaver ifm. projekter. En raekke af Bornholms Landbrug medarbejdere har som projektansatte deltaget i nationale og Internationale projekter. Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur er en forening af medlemmer, som driver virksomhed indenfor produktion, foraedling og/eller afsaetning af bornholmske f0devareprodukter. Medlemsvirksomhedens CVR-nummer skal som udgangspunkt vsere registreret pa Bornholm. Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur har for nuvserende 46 medlemmer og er organiseret med en bestyrelse og en sekretaer. Foreningens formal er: at promovere og fremme udviklingen af bornholmske f0devarer at 0ge markedsf0ring og afsastning af bornholmske madkulturoplevelser og f0devareprodukter at opna en faelles kontaktflade til pressen og myndigheder Konkret arbejder Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur for et taettere samarbejde mellem sma og store bornholmske f0devarevirksomheder. Med afsaet i foreningens formal, vil fokus konkret vaere pa at udvikle nye forretningsmuligheder og netvaerk, samt pa at styrke den faelles position for markedsf0ring og salg af bornholmske f0devarer. Dette skal ske gennem en synergieffekt mellem virksomhedernes omfattende profilering af bornholmske kvalitetsprodukter ved brug af kvalitetsmaerke, faelles salgs- og markedsf0ringskampagner, produktudvikling, teknologiudvikling, deltagelse pa messer og gennemf0relse af faelles opgaver i et samarbejde med relevante akt0rer pa Bornholm. Senest har Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur gennem lobbyarbejde og pa baggrund af synlige resultater og fokus pa netop synergiskabende netvaerks- og klyngeaktiviteter i samarbejdet med relevante akt0rer og samarbejdspartnere bade lokalt pa Bornholm og nationalt, opnaet en finansiering pa kr. 5. mio. fra Erhvervs- og Vaekstministeriet.

13 Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur orienterer sig fremadrettet med udgangspunkt i de unikke rammer, som gaarden - Bornholms madkulturhus stiller til radighed fra medio Saledes vil initiativer og aktiviteter for en vaesentlig del drage fordel af madkulturhusets position som branchehus for isser f0devareerhvervet. Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur planlsegger at bruge gaarden - Bornholms madkulturhus som fysisk udgangspunkt og centra It omdrejningspunkt. I forhold til naervaerende ans0gning, vil det ny-etablerede partnerskab mellem Bornholms Landbrug, Bornholms Regionskommune og Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur, blive den naturlige organisatoriske platform med Gourmet Bornholm - en del af regional madkultur (med tilh0rende sekretariat) som formand for partnerskabet.

14 Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune er som offentlig myndighed engageret i en rsekke f0devareprojekter; herunder i det nationale omlaegningsprojekt "0kol0ft", hvor Regionskommunens servicedirekt0r er en central del af den nationale styregruppe. I 0kol0ft er det en malsaetning, at opna 60 % 0kologi i den kommunale madproduktion medio 2015, et mal som primsert forventes indfriet gennem uddannelse af k0kkenmedarbejdere. Regionskommunen er tilsvarende engageret i "tvillingprojektet": "0get afsaetning af lokale f0devarer med henblik pa jobskabelse og C02-reduktion", hvor Regionskommunen er projektejer og har opnaet st0tte fra det regionale Vaekstforum. I dette projekt, er det en malsaetning, at de lokale f0devarer skal udg0re 40 % af kommunens samlede madproduktion ultimo Projektet er forankret i sekretariatet og gennemf0res i taet samarbejde med K0benhavns Madhus, Bornholms Landbrug og f0devareministeriets projekt "Kloge F0devareindk0b". Projektet l0ber fra September 2014 til udgangen af Formalet med dette projekt er, dels at unders0ge de juridiske rammer for, at BRK kan blive 'hjemmemarked' for en lokal produktion. I k0lvandet pa disse to projekter har borgmesteren indledt et samarbejde med K0benhavns Madhus, der skal afklare muligheden for, at K0benhavn og hovedstadsomradet bliver marked for bornholmske f0devarer. Til foraret afvikles eventen "Bornholm pa Radhuspladsen" til profilering af 0ens f0devarer.

15 Bilag 2: Illustration af f0devareklyngesamarbejdets organisering

16 Bilag 3 Budget og finansieringsplan Aktivitet 1. juli Jul juli jul juli jul 2018 Subtotal Intern l0n, incl evt. projektanssettelse Revision % udokumenteret (husleje, rejser, m0der, osv) t)bb r..: v.:: Udgifter i alt Finansieringsplan Erhvervs- og Vaekstministeriet (aktstykket) Regionalfonden (Vsekstforum) Regionale udviklingsmidler

17 Bomholms Vaekstforum Landemaerket Rgnne Dato 8. januar 2015 Hensigtserklsering om Parhieiskabsaftalc mellem Born holms Regionskommune (herefter BRK), Gourmet Bornholm (herefter GB) og Bornholms Landbrug (herefter BL) BRK, GB og BL vil genie tilkendegive sine interesser i et fremtidigt klyngeudviklingsprojekt pa Bornholm, og vil i den forbindelse gerne stille sine netvesrk og viden til radighed. BRK, GB og BL deltager som ligevaerdige samarbejdspartner ps almindelige vilksr i videreudvikling af en stserk fodevareklynge ps Bornholm. Partnerskabet vil henover en 3 arige periode have sasrligt fokus ps kompetenceudvikling, innovation og produktudvikling, afsaetning og eksport, inarkedsf0ring og en styrkelse af vaerdikaeden fra jord til bord. Hensigtserklasring om Partnerskabsaftalen underskrives i forbindelse med, at Bomholms Landbrug via st0tte fra strukturfondene, s0ger Vaekstforum om at blive praekvalificeret som klyngeoperat0r, dels for en 0get innovationsindsats i sm& og mellemstore virksomheder gennem staerke klyngeorganisationer samt en intensiveret vaekstrettet indsats for kompetenceudvikling i de bomholmske virksomheder. BRK, GB og BL ser frem til et tset samarbejde med Bomholms Landbrug som klyngeoperatar, og deltager geme. Hensigtserklaeringen forventes fulgt op af en egentlig Partnerskabsaftale mellem parteme.

18 Bilag 6 CV Klaus Petersen, Bomholms Landbrug Elisabeth Falk, Bomholms Landbrug Slgne Folke, Bomholms Landbrug

19 H"RESTA Bornholms Vaekstforum Landemaerket R0nne Den 9. januai'2015 Intercssctilkendegivelse Horesta Region Bornholm vil gerne tilkendegive sin interesse i et fremtidigt klyngeudviklingsprojekt pa Bornholm, og vil i den forbindelse gerne stille sit netvaerk og sin viden til radighed. Horesta Region Bornholm deltager gerne p& almindelige vilkar i en klyngeindsats med saerlig fokus pa fedevareinnovation samt udvikling og gennemf0rsel af kompetencel0ft for sma og mellemstore fodevarevirksomheder og stiller ligeledes sine faglige kompetencer til radighed for 0vrige opgaver i et klyngeudviklingsprojekt. Interessetilkendegivelsen sker i forbindelse med, at Bornholms Landbrug via st0tte fra strukturfondene, S0ger Vaekstforum om at blive praekvalificeret som klyngeoperat0r, dels for en 0get innovationsindsats i sms og mellemstore virksomheder gennem staerke klyngeorganisationer saint en intensiveret vaekstrettet indsats for kompetenceudvikling i de bornliolmske virksomheder. Horesta Region Bornholm ser frem til et samarbejde med Bornholms Landbrug som klyngeoperat0r, og deltager gerne. Venlig hilsen h Fmd. Horesta Region Bornholm Benny Schou

20 Bomliolms Vaskstforum Landeraaerket Ramie CRT CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Dato ^. ry^ua^c 5o(b Interessetilkendegivelse CRT vil geme tilkendegive sin interesse i et fremtidigt klyngeudviklingsprojekt pa Bomliolm, og vil i den forbindelse geme stille sit netvasrk og sin viden til radiglied. CRT deltager geme pa almindelige vilkar og tilbyder falgende; Vidensprocesser, leeringsfonner og innovation i sms f0devarevirksoniheder, dvs. analyser af og radgivning om, hvordan forskellige former for viden (f.eks. teknisk og markedsrelateret viden) udvikles, kombineres, spredes og forankres regionalt i forbindelse med innovationer. Samspil og sammenhasng mellem den industrielle danske fodevareklynge og den bomhoknske fiadevareklynge. Kvalitets-feidevareproduktion og oplevelsesokonomi, herunder fodevarers betydning for oinraders identitet og branding (koordinerede lokale oplevelsesekonomiske strategier). Tvasrsektorielle netvaerkssamarbejder mellem fiadevarer, turisme, kunsdiandvaerk o. lign. Samspil mellem lokal, regional og national fadevarepolitik. Kortlaegning og evaluering af fodevareklyngeudviklingen ps Bomliolm, perspektiveret med danske og intemationale initiativer. Udvikling af specialversioner for landbrug og fadevarer vha. Den Regionale Model for Erhverv og Beskceftigelse, SAM-K/LINE samt brag af CRT's registerdata som grundlag for alskens fodevareanalyser (f.eks. om kompetence- og arbejdskraftbehov). Interessetilkendegivelsen sker i forbindelse med, at Bomholms Landbrug via st0tte fra strukturfondene, S0ger Vaskstforum om at blive praskvalificeret som klyngeoperat0r, dels for en 0get innovationsindsats i sma og mellemstore virksomheder gennem staerke klyngeorganisationer samt en intensiveret vaekstrettet indsats for kompetenceudvikling i de bomholmske virksomheder. CRT ser frem til et samarbejde med Bomliolms Landbrug som klyngeoperat0r, og deltager geme. (underskrift) Titel Stempel/logo eller brevpapir /^.DT CENTER FOR REGIONALr\ 8 OG VUaiSMirFORSKNlNG Stenbruas1")! is '.-J/'JO Nexw Tlf. +45 d6m Fax

Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet

Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet Ansøgning til Erhvervs- og Vækstministeriet Projektets titel: Etablering af partnerskab for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer Bornholms varemærke i forhold til fødevarer er stærkere

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger

Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Oversigt over VF sekretariatets inds llinger vedr. strukturfondene 2014 2020 l Væks orums møde den 29. september 2014 Krav Budget 2014 2020 Sekretariatets anbefalinger Regionalfonden Afsæ es nu Afsæ es

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus

Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus Den københavnske madbranche har været igennem en stor udvikling de sidste 10 år. Med forfatningen for Ny Nordisk Mad og åbningen af Noma er København

Læs mere

Østjyllands spisekammer

Østjyllands spisekammer Østjyllands spisekammer KOMPETENCER - VIDEN - INNOVATION Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Formålet med projektet... 3 Målgruppe... 3 2. Organisering og beskrivelse

Læs mere

Ansogningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler

Ansogningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler F3 Bornholms Regionskommune CwJ Landemaerket 26 tsj) J 3700 Ronne eub@brk.dk Sendes til kommunen Erhverv, Uddannelse og Beskseftlgelse Landemaerket 26 3700 R0nne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Journalnummer

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113

11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 11. Tilskudssager ved annoncering: Fødevarer og oplevelser Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2900113 Resume Vækstforum Sjælland vedtog den 4. september 2015 at indkalde ansøgninger til indsatser under

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM

FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM ORT AFSLUTTENDE PROJEKTRAPPORT FEMERN BELT LOGISTICS PLATFORM 1 RESUMÉ Projektet Femern Belt Logistics Platform blev igangsat som en del af Region Sjællands og Vækstforum Sjællands regionale erhvervsudviklingstiltag

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund:

Til Frederikssund Kommune. En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Til Frederikssund Kommune En kort introduktion til Fishing Zealand. Baggrund: Rapporten Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark, Fødevareministeriet 2010 understreger, at lystfiskerne genererer

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere

Vi vil skabe værdi. I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere STRATEGI 2018 2 STRATEGI 2018 Vi vil skabe værdi I SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse vil vi skabe værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og ejere 40.000 danske landmænd. Det gør vi ved at levere den

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Fødevarer som dynamo for regional udvikling. På forkant d. 19. april 2016

Fødevarer som dynamo for regional udvikling. På forkant d. 19. april 2016 Fødevarer som dynamo for regional udvikling På forkant d. 19. april 2016 Fyrtårn: Udvikling af lokale fødevarer Der var en gang Grænseregionalt samarbejde Bornholm Sydøstre Skåne Start: 1995! LAG-Bornholm

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af forretningsmodel

Læs mere

Strukturreformen. succes afhaenger af de offentlige ledere

Strukturreformen. succes afhaenger af de offentlige ledere John Storm Pedersen er cand.scient.adm og ph.d.. Han er lektor ved nstitut for Samfundsvidenskab og Erhvervsokonomi ved Roskilde Universitetscenter. John Storm Pedersen er forfatter til bogen "Nye rammer",

Læs mere

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Støtte til etablering af energiforskerpark 1. Resume Som et led i den samlede

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Business Center Bornholm er interesseret i at revitaliseringen indebærer:

Business Center Bornholm er interesseret i at revitaliseringen indebærer: Bornholms Vækstforum Landemærket 26 3700 Rønne 7. september 2016 Interessetilkendegivelse Business Center Bornholm Business Center Bornholm vil gerne tilkendegive sin interesse i en revitalisering af Bright

Læs mere

I takt med at sporten bliver mere og mere velfunderet og konkurrencen er blevet staerkere, er behovet for helarlige traeningsfaciliteter stigende.

I takt med at sporten bliver mere og mere velfunderet og konkurrencen er blevet staerkere, er behovet for helarlige traeningsfaciliteter stigende. For at realisere visionen, kraever det optimale idraetsfaciliteter, saledes at sporten kan dyrkes hele aret. Opf0relse af indend0rsfaciliteter skal vaere n0glen; sa sporten ogsa kan dyrkes om vinteren.

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Ans0gning om stotte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen

Ans0gning om stotte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen E-f" j Bornholms Regionskommune Fritid og Kultur %gy 3700 Ronne Sendes til kommunen Fritid og Kultur Ullasvej 23 3700 R0nne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Journalnummer Ans0gning om stotte til kulturelle

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010.

Indstilling. Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. november 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. november 2010 Støtte fra Erhvervspuljen til videreudvikling af Agro Food Park 1. Resume Der lægges med denne indstilling op til at støtte den videre

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Handlingsplan. Destination Bornholm ApS. Juli 2013 december 2014. Basis- og operatøropgaver for Bornholms Vækstforum BILAG 8. Bornholms Vækstforum

Handlingsplan. Destination Bornholm ApS. Juli 2013 december 2014. Basis- og operatøropgaver for Bornholms Vækstforum BILAG 8. Bornholms Vækstforum BILAG 8 Bornholms Vækstforum Destination Bornholm ApS 3. juni 2013 Handlingsplan Juli 2013 december 2014 Basis- og operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Handlingsplanen er gældende for perioden juli

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx

T:\Winword\910 Tønder Handelsstandsforening\Arbejdsmateriale 2013-14\Memoer\Memo - initiativ bycenterchef.docx Memo stillingen som Event- og Marketingkoordinator Baggrund Tønder Erhvervsråd og Tønder Handelsstandsforening har indgået en aftale om tilpasning af den eksisterende bycenterchefstilling til de behov

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Beskrivelse Tovholder Samarbejdspartnere Erhvervspolitik Nyt brug af land analyse af nye typer af iværksættere samt opfølgning

Beskrivelse Tovholder Samarbejdspartnere Erhvervspolitik Nyt brug af land analyse af nye typer af iværksættere samt opfølgning SAG 106919 DOK 1139842 DATO: 20.01.2012 Indkredsning af jobprofiler i den fremtidige erhvervsindsats Dette notat skitserer i hovedtræk, hvilke erhvervsopgaver der i dag løses i Planafdelingen inden for

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business REuse WAste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Status, sept. 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre,

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til anderledes og styrket samarbejde mellem forældre, børn og sundhedspersonale

Projektbeskrivelse. Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til anderledes og styrket samarbejde mellem forældre, børn og sundhedspersonale Hospitalsenheden Vest Herning Børneafdelingen Gl. Landevej DK-7400 Herning Tel. +45 7843 3600 www.vest.rm.dk 21. september 2012 Projektbeskrivelse Far og mor som partnere - Udvikling af kompetencer til

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere