REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN"

Transkript

1 REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009

2 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Årsregnskabet er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 "Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fi skeriområdet" også kaldet administrationsbekendtgørelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Regnskabet udviser en positiv afvigelse fra budget på 843 t.kr.. Dette skyldes større realiseret overførsel fra sidste år end forventet på budgettidspunktet samt, at produktionsafgifterne er større ende forventet samtidig med, at de afgivne tilskudstilsagn ikke er anvendt fuldt ud. Odense den 4. maj ~hnstensen Formand I 1

3 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Vi har revideret årsregnskabet for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter for regnskabsåret l. januar december 2009, omfattende regnskab, supplerende oplysninger, opgørelse over de seneste 5 regnskabsår og beretning. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse nr. 762 af IO. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens stemmelse med bekendtgørelse nr. 762 af IO. juli 2008 om administration og revision af prom ilie- og pro duktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Dette ansvar omfatter udfonnning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinfonnation, uanset om fejlinfonnationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabs praksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vo res revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Bekendt gørelse nr. 762 af IO. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Disse standarder og bekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnska bet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væ sentlig fej linformation i årsregnskabet, uanset om fejlinfonnationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi kovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for udvalgets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er pas sende efter omstændighederne, men ikke med det fonnål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af til skudsmodtagers interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurde ring afden samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dis positioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon klusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters aktiver, passiver og den økonomiske stilling pr. 31. december 2009 samt resultatet af Pro duktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters aktiviteter for regnskabsåret l. januar - 3 l. december 2009, i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af IO. juli 2008 om administration og revision af promilje- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Det er ligeledes vores op fattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillin ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 2

4 Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af årsregnskabet for l. januar december 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen og at oplysningerne i årsregnskabet om resujtater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfon de mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsens ansvar Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslin jer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters forvaltning og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promil le- og produktionsafgiftsfonde mv. indenforjordbrugs- og fiskeriområdet. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om admini stration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenforjordbrugs- og fiskeriområdet", har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stik prøvevist gennemgået rapportering i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hen sigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmel se med Bekendtgørelse nr. 762 af IO. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsaf giftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision ervi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i perioden l. januar december 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promi lie- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Odense, den V. maj 20 lo Deloitte Statsautoriseret Steen Chh;riSls:ren~';f Statsautoriseret revisor 3

5 RevisorerkJæring I henhold til Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet skal vi endvidere erklære: at at at at vi opfylder de i revisorlovgivningen indeholdte habijitetsbetingelser vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om midlerne er anvendt i overensstemmelse med de givne regler og vilkår vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder den gældende Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet samt Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters vedtægter. Odense, den LI. maj 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Steen Chils ensen Statsautoriseret revisor 4

6 - Regnskab Beløb i kr. Senest godkendte budget 2009 Regnskab 2009 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,2 1 Produktionsafgifter ,6 Promillemidler co 2 -midler Særbevilling Anden indtægt (specificeres) Renter ,0 Tilskud til fondsadministration ,0 I. Indtægter i alt ,7 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,6-0,1 Forskning og forsøg i alt ,6-6,1 Produktudvikling i alt 0 0 0,0 - Rådgivning i alt ,2-6,8 Uddannelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 - Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 - Kontrol i alt 0 0 0,00 - Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativ. u. EU-programmer ,7-1,1 II. Udgifter til formål i alt ,0-1,1 Fondsadministration - Generel fondsadministration Revisionsudgifter Bestyrelseshonorar III. Administration i alt IV. Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

7 V. Balance Aktiver i alt Likvide midler: Indestående i bank Debitorer: Tilgodehavende prod. afgifter Periodeafgrænsning Passiver i alt Kreditorer: Skyldige omkostniger m.v Danske Prydplanter Gartneribrugets Afsætningsudvalg Dansk Planteskoleejerforening Danmarks Jordbrugsforskning Brancheudvalget for Frugt og Grønt Danske Havecentre Væksthusgrøntsagssektoren 12 0 Dansk Gartneri 0 9 Danske Bær 0 29 Løgdriverklubben F Fondskapital: Overført fra forrige år Årets resultat Overførsel til næste år Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter ,2 0,0 Gartneribrugets Afsætningsudvalg ,1 0,0 Dansk Planteskoleejerforening ,0 2,5 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,1 6,5 Danske Havecentre ,8 0,0 Løgdriverklubben i Danmark ,2 0,0 Danmarks Jordbrugsforskning ,3 0,0 Dansk Champignondyrkerforening ,7 0,0 3 F ,5 13,3 VI. I alt ,0 1,1 6

8 Odense d. 4. maj 2010 I bestyrelsen: ~ Mogens Christensen formand Jesper Mazanti Aaslyng næstformand.. )/ L7/./U/z~(ti'!~ Svend Erik J~sen Susanne Tøttenborg ( -$;1/~ fj/~ &;~,v/ Hanne lindhard Pedersen 7

9 Noter til punkterne I - VI 1 Produktionsafgifter Grundafgift Kernefrugt upakket Stenfrugt Busk- og bærfrugt Grundafgift Grøntsager på friland Grundafgift 2 2 Dyrkede svampe Grundafgift Grøntsager i væksthus Grundafgift Potteplanter Grundafgift 7 7 Afskårne blomster og snitgrønt Grundafgift Blomsterløg og knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter Grundafgift Planteskoleplanter Produktionsafgifter i alt Tab på produktionsafgifter Produktionsafgifter netto

10 Supplerende oplysninger - Regnskab Beløb i 1000 kr. Senest godkendte budget 2009 Regnskab 2009 VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter i alt Afsætningsfremme 1. Afsætningsfremme-fælles kommunikationsplatform Fælles markedsføring Trendrådgivning I alt Afsætningsfremme Rådgivning 4. Producentinformation Erfagrupper/nyhedsbreve-miljømærke I alt Rådgivning Gartneribrugets Afsætningsudvalg i alt Medfinansiering under EU programmer 6. Markedsføringskampagne, frugt - grønt I alt Medfinansiering under EU programmer Dansk Planteskoleejerforening i alt Afsætningsfremme 7. Afsætningskampagne for planteskoleprodukter Haveinspiration I alt Afsætningsfremme Rådgivning 9. Indhentning af viden til produktionsplanteskoler I alt Rådgivning Medfinansiering under EU programmer 9. Indhentning af viden til produktionsplanteskoler I alt Medfinansiering under EU programmer

11 Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Medfinansiering under EU programmer 10. Udvikling og formidling af specialviden om frugt og grønt Optimal og miljøvenlig gødn. Af økologiske grøntsager I alt Medfinansiering under EU programmer Forskning og forsøg 12. Værdiafprøvning, frilandsgrøntsager I alt Forskning og forsøg Danske Havecentre i alt Afsætningsfremme 13. Havemagasinet Havens Dag I alt Afsætningsfremme Løgdriverklubben Danmark Afsætningsfremme 15. Afsætningskampagne, løgblomster I alt Afsætningsfremme Danmarks Jordbrugsforskning i alt Medfinansiering under EU programmer 16. Forbedret holdbarhed af milde salatløg I alt Medfinansiering under EU programmer Danske Bær i alt Afsætningsfremme 17. EU solbærkonference i Danmark I alt Afsætningsfremme

12 Dansk Gartneri Afsætningsfremme 18. Forprojekt generisk markedsføring af frugt og grønt I alt Afsætningsfremme

13 Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår Beløb i 1000 kr. Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 INDTÆGTER: Overført fra forrige år Produktionsafgifter Særbevilling Tilbagebetaling af tilskud Renter Tilskud til fondsadministration I. Indtægter i alt UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt Forskning og forsøg i alt Produktudvikling i alt Rådgivning i alt Uddannelse i alt Sygdomsforebyggelse i alt Sygdomsbekæmpelse i alt Dyrevelfærd i alt Kontrol i alt Særlige foranstaltninger Medfinans initiativ. u. EU-programm II. Udgifter til formål i alt Fondsadministration Generel fondsadministration Revisionsudgifter Bestyrelseshonorar III. Administration i alt IV. Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 18,22 9,17 12,34 14,66 12,08 Ovf. t. n. å. excl. tilbagebet Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 6,52 14,67 6,52 14,66 12,08 12

14 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter Gartneribrugets Afsætningsudvalg Dansk Planteskoleejerforening Danske Havecentre (tidl. LDP) Brancheudvalget for Frugt & Grønt Løgdriverklubben i Danmark Århus Universitet( DJF) Dansk Champignondyrkerforening Dansk Gartneri F Dansk Landbrugsrådgivning Flora Info Snitblomstsektoren Skovplanteringen Væksthusgrøntsagssektoren KVL Hækplanteklubben DAFO foreningen Allétræklubben Poul Erik Brander V. I alt Kontrol - nulsum

15 Ekstern beretning Fælles kommunikationsplatform. Projektet er finansieret via tilskud fra flere sider, men da projektet udgør en samlet helhed, rapporteres det samlede projekt med nedenstående specifikation. A. Produktionsafgiftsfonden Dette omfatter delprojektet Floradania.dk (magasinet), Billedbank og Floradania Markedsanalyse. Realiserede udgifter t.kr., tilskud t.kr. B. Promilleafgiftsmidlerne Dette omfatter delprojekter Strategisk markedsføring, Sælgerdatabasen og presseservice. Realiserede udgifter 318 t.kr., tilskud 303 t.kr. C. CO2-midlerne Dette omfatter delprojekterne Odense Blomsterfestival, Presseservice, Floradania Presse, Floradania Temarapporter, Ugenyt og Showroom samt projektstyring. Realiserede udgifter t.kr., tilskud t.kr. Formålet med den Fælles Kommunikationsplatform var at profilere, synliggøre og øge sortimentet af prydplanter på de europæiske markeder ved udsendelse af inspirations- og nyhedsmagasinet Floradania.dk suppleret af branchens internetportal Projektaktiviteterne har omfattet følgende delaktiviteter. Flora Dania Showroom har været en optimal profileringsmulighed for alle potteplanteproducenter, som har haft mulighed for gratis at udstille nyheder og sæsonkulturer i lejede drivhusfaciliteter nær blomstereksportørerne på Fyn. Udstillingen henvendte sig til professionelle plantehandlere og blomsterselskabernes sælgere. De udstillede produkter repræsenterede en umiddelbar tilgang og præsentation af gartneriernes aktuelle sortiment, farvespektrum, kvalitet og produktstørrelse. Floradania Showroom fungerer som et vigtigt afsætningsfremmende værktøj for salgsmedarbejderne ved blomstereksportørerne og en velegnet platform for introduktion af gartneriernes produktnyheder. Floradania Nyhedsmagasin blev udsendt fire gange i løbet af året til ca blomsterforretninger, havecentre andre planteindkøbere på hovedmarkederne Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Østrig, Schweiz og England. Magasinet blev desuden udsendt til kunder i Frankrig og Italien. Nyhedsmagasinet blev udsendt i sprogversioner tilpasset de pågældende markeder (dansk, svensk, tysk, engelsk, fransk og italiensk). Flora Danias internetportal har undergået en større fornyelse, hvor fokus er skiftet fra information til inspiration. Flora Dania Presse servicerede i 2009 den europæiske forbrugerpresse med udsendelse af inspirationsartikler og billedmateriale med udvalgte prydplanter, tilpasset sæson og blomstertrend. Inspirationsartiklerne er aktuelle og relaterede til det produktudvalg som tilbydes forbrugerne i butikkerne. Artiklerne blev udarbejdet af planteskribenter og målrettedes det brede forbrugerpublikum. Materialet blev udsendt elektronisk til forbrugerpressen i Danmark, Tyskland, Sverige, Schweiz, England og Finland. Flora Dania Presse udsendte desuden pressemeddelelser med information om plantenyheder, kampagner samt udstillinger og messer, hvor det var muligt at se hele plantesortimentet. Forbrugerpressen serviceredes desuden med idéoplæg og historier, kopiering af billedmateriale samt kontakter til ressourcepersoner og gartnerier, som dannede rammen for interviews og presseomtale. Slutteligt blev Odense Blomsterfestival anvendt som et attraktivt udstillingsvindue for erhvervet overfor de danske forbrugere og dette blev gennemført ved en række informationsformidlende aktiviteter og pressemø- 14

16 Ekstern beretning 2009 der med deltagelse af Floradania Marketing a/s. Strategisk Markedsinformation var i 2009 med til at tilvejebringe højaktuelle og repræsentative tilbagemeldinger fra de europæiske markeder for prydblomster. Videreformidlingen foregik i elektroniske nyhedsbreve og mere tilbundsgående temarapporter, som afdækkede centrale afsætningsmæssige udfordringer og problemstillinger for branchen. Ugenyt blev udsendt elektronisk som 49 gange i løbet af 2009 til alle interesserede prydplanteproducenter og blomstereksportører. Nyhedsbrevet er overskueligt og afdækker den øjeblikkelige stemning på markederne, herunder fremherskende præferencer angående blomsterfarver, produktstørrelse, kvalitet osv. Prisdannelsen på danske prydplanter og de tilsvarende europæiske produktpriser fremgik hver uge af et prisindeks opstillet på segmenterne blomstrende prydplanter, sæsonkulturer, grønne planter samt miniplanter. Temarapporterne blev i 2009 udarbejdet ved kombineret deskresearch og gennem kundebesøg på de pågældende markeder. Temarapporterne, der blev udarbejdet i 2009 havde emnerne: Danske gartneriers markedsføring, Miljøkommunikation i og Interessen for bæredygtigt producerede planter på det tyske marked. Danske Prydplanter har gennem udviklingen af en kommunikationsplatform formået at synliggøre og profilere sortimentet af prydplanter på de europæiske markeder. Dette er sket gennem udsendelsen af inspirationsog nyhedsmagasinet Floradania.dk, der er understøttet af webportalen hvor en omfattende billedbank har været omdrejningspunktet. På webportalen har der desuden været adgang til planteinformationer via Plantedatabasen, markedsinformation og sæsonanbefalinger, ligesom der har været links til branchens aktører. Kommunikationsplatformen har desuden været suppleret med en intensiv Presseindsats for også at få budskabet ud til forbrugerne, der i sidste ende skal aftage planterne. Potteplantebranchens kommunikationsplatform har således formået at inspirere og øge detailhandlens kendskab til sortiment, pasning, anvendelse, sæson, trends, farver og nyheder indenfor potteplantebranchen for derigennem at give forbrugerne bedre rådgivning, samt et mere spændende og varieret sortiment. 2. Fælles markedsføring i prydplantebranchen Udstillinger er fortsat et et utroligt vigtigt kontaktforum for aktørerne indenfor blomsterbranchen. Det skyldes at udstillingerne i høj grad fungerer som markedspladser, hvor nuværende og eventuelt nye kunderelationer udbygges eller cementeres. Messer og udstillinger giver mulighed for at præsentere produkter, salgskoncepter og serviceydelser overfor de besøgende kunder. Den fysiske og intense præsentationsform giver mulighed for at give de besøgende en positiv oplevelse og indtryk af den udbudte produktkvalitet. Det er muligt under messer direkte at sammenligne produkter, etablere og udbygge personlige relationer til kunder, opfange impulser og videreformidle nye vinkler på produktbegreber, produktanvendelse og præsentationsformer. Målet for deltagelse på plantefagmesserne var at tiltrække såvel eksisterende som nye kunder og skabe større synlighed af plantesortimentet. IPM 09 Deltagelsen på Europas største og vigtigste plantefagmesse med bred opbakning fra såvel gartnere som salgsselskaber gav mulighed for at præsentere indkøbere fra hele verden for et bredt sortiment, og dermed 15

17 Ekstern beretning 2009 skabe øget interesse for afsætningen af planter. Central sortiments & kulturstand Med opbygningen af en enkel og overskuelig fællesstand var det muligt for deltagende indkøbere at skabe sig et overblik over både bredden og dybden i sortimentet. Danseshows Med et show, der både skabte stemning, viste planter i en helt ny sammenhæng og samtidig skabte omtale rundt i de øvrige haller, må man sige at man på ny formodede, at ramme plet med en præsentationsform, der ligger i tidsånden og matcher forbrugernes ønsker og behov for selviscenesættelse. Eventene i den hal har efterhånden opnået et sådant renomme at pressen, herunder Tv-mediet nu fast aflægger et besøg på standen. Indslaget blev vist i TV Rundfunk Berlin-Brandenburg den 14. februar 2010 og var tilgængelig på sitet: Åbningsfestligheder & nyhedspris Ved at bidrage med en danske minister til at forestå åbningen af såvel den samlede messe, som den danske fællesstand, opnås opmærksomhed fra både presse og relevante interesseorganisationer til branchen. Modtagerne af Nyhedspriserne har efterfølgende nyt godt af honoreringerne gennem øget forespørgsel fra såvel kunder som presse, og har dermed udfyldt målkriterierne for denne aktivitet. Regionale fællesstande Deltagelse på messerne Salon du Vegetal, Miflor og Elmia Garden blev alle opfyldt, hvor den fælles udstillingsaktivitet har givet alle deltagerne store synergieffekter og større gennemslagskraft i det fremadrettede afsætningsarbejde. Samtidig har deltagelsen på messerne været en ideel mulighed for at etablere og vedligeholde personlige relationer til professionelle planteindkøbere fra hele Europa. Plantebranchen har profileret og markedsført sortimentet af prydplanter på de toneangivende europæiske blomstermesser, hvor IPM i Tyskland er den absolut største. 3. Trendrådgivning om prydplanter Trendprojektet har til formål at anvise nye udviklingsmuligheder for gartnerierne. Der etableres en fælles forståelsesplatform for gartnerier og blomstereksportører i bestræbelserne på at inspirere og aktualisere brugen af potteplanter som livsstilsprodukter. Seminarforløb gennemføres for at give en operationel og praksisnær tilgang til potteplantefolk, som ønsker nye impulser til hvorledes trendtendenser kan anvendes på færdigkulturer, forædlingsmæssige sammenhænge eller i den fremadrettede kommunikationsstrategi. Dertil skal projektet inspirere grossister og kunder til nye anvendelsesformer af potteplanter i sammenhæng med bolig og interiør-trends. Trendprojektet afvikles som en række sammenhængende og integrerede aktiviteter, herunder: International trend præsentation ved IPM 09 På den danske fællesudstilling ved IPM 09 i Tyskland viste gartnerierhvervet sine bud på blomstertrends for den kommende sæson gennem Danseshows samt en permanent udstilling på messen. Udstillingen præsenterer årets trends opdelt på fire sæsoner og gav samtidig inspiration til, hvordan planterne kan indpasses i de dominerende livsstils- og interiørtrends. Til lejligheden fremstilles trendbrochurer som blev uddelt til de besøgende gæster på udstillingen. Trendbrochuren sammenfattede de centrale temaer og elementer i blomstertrenden og fungerer som referenceramme og et inspirerende bud på anvendelse af danske potteplanter. 16

18 Ekstern beretning 2009 Handelspladsen Trendzoner På Handelspladsen i marts og juni opbyggedes en trendzone i tilknytning til gartneriernes udstillinger. Trendzonen gengav centraler temaer og inspirerende eksempler på sammensmeltningen mellem boliginteriør, blomster og individuelle livsstilselementer. Som noget nyt afholdtes samtidig et trendlaboratorium på Handelspladserne, hvor blomsterdekoratører gav smagsprøver på udvikling af added-valueprodukter og styling af potteplanter. Aktiviteten skete på gartneriernes egne produkter, og fotograferedes samtidig til inspirationsbilleder på hjemmesiden Trendkommunikationsplatform Flora Dania Magasin og Presse Gennem Floradania.dk blev den trendmæssige viden, som er blevet opbygget i projektforløbet formidlet direkte til mere end europæiske blomsterhandlere, havecentre og grossister. I magasinet præsenteredes sæsonens trend i en trendsektion, hvor sæsonens tema blev underbygget med forskellige udsagn, tekst, stemningsbilleder samt planteopsætninger. Trendseminarer Under overskriften Trendforsker for en dag deltog ca. 40 gartnere i et arrangement, som med afsæt i de overordnede trends, viste udviklingen indenfor blomstermoden. Trend- og Livsstilsbureauet PEJ-Gruppen står for arrangementet, som henvender sig til alle interesserede potteplantefagfolk. Tilsvarende blev arrangeret Konsulentdage, hvor gartnerierne kunne medbringe produktprøver og få dem stylet, perspektiviseret og hjulpet på vej til succes. Til formålet var sammensat et ekspertpanel bestående af produktudviklere, trendforskere, marketingfolk og lignende, som havde den fornødne ballast til at komme med forslag til de konkrete produktprøver. 4. Producentinformation Projektets formål var at informere Potteplanteproducenter om nyeste forskningsresultater fra ind- og udland og deres anvendelse i praksis, samt informere generelt om udviklinger indenfor branchen, og nye udviklingstendenser på afsætning, markedsforhold og virksomhedsledelse. Projektet indeholdt to hovedbestanddele. Den ene var udsendelse af Nyhedsbrev og den anden var afholdelse af temadage. Udsendelse af Nyhedsbreve med informationer om: - Status på igangværende forsøg. - Status på afprøvninger - Status på projekter om potteplanter - Information om fælles bekæmpelse af nye eller problematiske skadegørere. - Anden relevante faglig information for potteplanteproducenter. Der blev i løbet af 2009 udsendt ti nyhedsbreve, hvor alle blev udsendt via . Emnerne var en bred pa lette af informationer om produktion, erhvervspolitik, forskning og afsætning. Afholdelse af temadage og gå-hjem-møder (foredragsarrangementer) Ved foredragsarrangementer og temadage samledes potteplanteproducenter fra hele landet og orienteredes om den seneste forskning og udvikling på nogle specifikke temaområder, under medvirken af inden- og udenlandske foredragsholdere. Beløbet var tilskud til foredragshonorarer m.v. Deltagerne har selv betalt fortæring m.v. ved temadagen. 17

19 Ekstern beretning 2009 I løbet af 2009 blev der afholdt 2 temadage, henholdsvis d. 26. februar 2009 og d. 04. november Temaet for temadagen i foråret var Ny strategi for markedsføring af potteplanter og Fremtidens handel med indlæg fra nøglekunder med indlæg fra Indkøbschef fra Fakta, Stig Laursen og Soulaima Gourania. Temaet for temadagen i efteråret var Krisen vi har prøvet det før med indlæg fra 13 forskellige indlægsholdere, dækkende emnerne inden for produktion, markedsføring og afsætning. Her blev fremtidens udfordringer skitseret og analyseret i lyset af finans- og efterfølgende den økonomiske krise. Ud over ovenstående temadage blev der ligeledes afholdt to gå-hjem-møder, hvor henholdsvis produktionsog eksportrelaterede emner blev debatteret. For sidstnævnte vedkommende var de nye regulativer angående returemballage, der blev gennemgået for at skabe øget kendskab til lovgivningen og de forestående omkostningsforøgelser på området. 5. Erfagrupper/Nyhedsbreve om miljømærke for potteplanter. Formålet med aktiviteten var at støtte informations- og erfaringsudveksling mellem gartnere som er certificeret, eller ønsker at blive certificeret til at bruge mærket. Herunder ved at reducere brugen af energi, pesticider og gødningsstoffer. Projektet skal ses i sammenhæng med en flerårig indsats på området, for at fastholde og udvide interessen for miljøsystemer. Med udgangspunkt i reduktion af energi-, pesticid- og gødningsforbruget, støttes ekstern rådgivning til erfagrupper og kursusafholdelse og udsendelse af nyhedsbreve til deltagerne. Alle gartnere kan blive medlem af ordningen. I 2009 deltog 54 % af Danske Prydplanters medlemmer i MPS målt på væksthusareal. Konkret er der afholdt 1 erfakursus for deltagerne med fokus på nedsættelse af energi- og pesticidforbruget. Der er udsendt 1 nyhedsbrev samt diverse noter i Danske Prydplanters nyhedsbreve. Med udgangspunkt i reduktion af energi-, pesticid- og gødningsforbruget, støttes ekstern rådgivning til erfagrupper og kursusafholdelse og udsendelse af nyhedsbreve til deltagerne. Alle gartnere kan blive medlem af ordningen. 6. Markedsføringskampagne frugt og grønt Formålet med projektet var, at øge danskernes forbrug af frugt og grønt med særlig fokus på at påvirke kvinder med hjemmeboende børn. Aktiviteterne har omfattet løbende opdatering af projektets hjemmeside, herunder udsendelse af nyhedsbreve, annonceindrykning i en række ugeblade og magasiner, indrykning af bannerannoncer for projektets hjemmeside, Searchkampagne på Google, 3 udgivelser af magasinet Sæson med samlet oplag på eksemplarer samt én særudgave om æbler, udsendelse af en lang række pressemeddelelser, uddeling af jordbærpris, udvikling af undervisningsmateriale til folkeskolen, messedeltagelse, samt optrykning af plakater. Det primære omdrejningspunkt for projektet har været Sæson magasinet og det univers der er bygget op omkring dette. Der er således skabt en synergieffekt mellem magasin og de resterende aktiviteter, hvilket har optimeret påvirkningen af forbrugerne på flere fronter. Alle aktiviteter er ved programafslutning blevet omfattende evalueret og her blot nogle af de vigtigste resultater: alle sæsonmagasinerne er blevet afsat, besøgstallet for hjemmesiden er stigende, der har været utroligt meget positiv respons fra læserne af magasinet, der har været meget flotte klikrater på bannerannoncerne og deltagelse på messer med direkte kontakt med målgruppen har givet rigtig god respons samt gode ambassadører. 18

20 Ekstern beretning 2009 I starten og slutningen af 2009 er udsendt spørgeskema og indsamlet indkøbsdata via GFKs forbrugerpanel. Helt overordnet har forbruget af frugt og grønt ligget på relativt stabilt niveau siden programmet startede. Samtidig er kendskabet til 6-om-dagen steget. Der er således ikke nogen direkte sammenhæng mellem højt kendskab og udvikling i forbruget. Mange andre faktorer, som fx tilbud i butik, medierne, familieforhold, tid osv., spiller ind og er med til at påvirke forbruget. Men på baggrund af evaluering af de enkelte aktiviteter og viden om målgruppen har projektet uden tvivl bidraget til at påvirke forbruget i den rigtige retning. Men ændringer af madvaner tager tid og ikke noget man kan forvente flytter sig markant på 3 år. Projektet var kontraktbundet med Direktoratet for FødevareErhverv i henhold til detaljerede aktivitetsplaner. Programmet Frugt og grønt-friskhed og sundhed er i hovedtræk gennemført som planlagt. 7. Afsætningskampagne for planteskoleprodukter Ved gennemførelse af en række generelle markedsføringsaktiviteter søges en eksponering af planteskoleplanter overfor en række potentielle kundegrupper, målgrupper og opinionsdannere. Med gennemførelsen af disse aktiviteter ønsker man at udbrede kendskabet til planteskoleprodukter, deres anvendelsesmuligheder og betydning for miljøet og det omgivende samfund, herunder også bidrage til mere viden om afsætningsmæssige forhold i uddannelsen af planteskolegartnerne og medarbejdere. Ved indhentning af aktuel markedsinformation og videreformidling af denne samt gennem målrettede kampagner forventes det at der bliver en øget anvendelse af planteskoleprodukter I den første del af markedsføringsstrategien for afsætningsinitiativer for planteskolebranchen blev der gennemført målgruppeanalyser hvor 5 af branchens overordnede målgrupper blev kontaktet. Brochuren Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer er i et oplag på stk. blevet udsendt til landboejendomme med henblik på inspiration til øget plantning i landskabet. En Image site hjemmeside, som henvender sig til professionelle plantebrugere er under udarbejdelse og vil blive det centrale værktøj for fremtidig målrettet inspiration om planteanvendelse. DPF deltog for første gang i Odense Blomsterfestival for at nå ud til flere ikke-professionelle forbrugere og potentielle kunder. DPF udstillede planteskoleprodukter i et miljø i tråd med Blomsterfestivalens overordnede tema, som handlede om blomster og design. Der blev afholdt kursus for planteskoler i hvordan man kan få mere succes når man deltager på messer. 8. Haveinspiration Hovedformålet med projektet er at videreformidle viden om havedyrkning til den brede offentlighed. Målet tænkes nået gennem videreudvikling af hjemmesiden (www.haveinspiration.dk), som indeholder store mængder af letforståelig, overskuelig information og inspiration til brug for haveejerne. Målsætningen er at gøre til den fortrukne hjemmeside, når forbrugerne skal have information omkring planter til hus og have. I 2009 var det planlagt, at fornyelsen og videreudvikling af hjemmesiden skulle ske gennem oprettelsen af en web-blog (elektroniske indlæg som kommer med hyppig frekvens). I denne blog skulle der skrives om, hvad der er aktuelt i haven lige nu og opdateres løbende med nyt information af en fast forfatter. Den gennemførte brugerundersøgelse viste, at interessen for oprettelse af en web-blog var begrænset, og derfor er oprettelsen af web-blog udskudt. Brugerne efterspurgte bl.a. mere inspiration gennem artikler og billeder. Derfor fik de besøgende og abonnenterne af nyhedsbrevet i 2009 mulighed for at hente in- 19

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2015 (senest indsendte budget) Budget 2016 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2011 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2011 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløn i 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2012 Budget 2013 (senest indsendte budget) Budget 2014 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Kristelig Handicapforening CVR-nr. 19 13 69 49 Indholdsfortegnelse Side Oplysning om foreningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Side 4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til ledelsen i Dansk Vegetarforening Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Vegetarforening for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning ------------------------------------- Foreningsregnskab for året

Læs mere

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl

Stormøde: Evaluering af messer. Onsdag den 27. november. Kl Stormøde: Evaluering af messer Onsdag den 27. november Kl. 14.00-16.00 Agenda: 1. Velkomst Ved formanden for Udstillingsudvalget og Floradania Marketing 2. Opsamling fra Evalueringsmøder messer a. IPM

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring

Markedsføring. Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring Markedsføring Overordnede mål for Dansk Planteskoleejerforenings markedsføring - Markedsføring overfor målgrupperne, for at påvirke dem til at købe flere planter. - At øge kendskabet til målgruppernes

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug Årsrapport for året 2007 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning 1-2 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen M Registrerede revisorer»» a E D D L AN S KE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2015 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere