REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN"

Transkript

1 REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009

2 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Årsregnskabet er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 "Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fi skeriområdet" også kaldet administrationsbekendtgørelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Regnskabet udviser en positiv afvigelse fra budget på 843 t.kr.. Dette skyldes større realiseret overførsel fra sidste år end forventet på budgettidspunktet samt, at produktionsafgifterne er større ende forventet samtidig med, at de afgivne tilskudstilsagn ikke er anvendt fuldt ud. Odense den 4. maj ~hnstensen Formand I 1

3 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Vi har revideret årsregnskabet for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter for regnskabsåret l. januar december 2009, omfattende regnskab, supplerende oplysninger, opgørelse over de seneste 5 regnskabsår og beretning. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse nr. 762 af IO. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens stemmelse med bekendtgørelse nr. 762 af IO. juli 2008 om administration og revision af prom ilie- og pro duktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Dette ansvar omfatter udfonnning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinfonnation, uanset om fejlinfonnationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabs praksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vo res revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Bekendt gørelse nr. 762 af IO. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Disse standarder og bekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnska bet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væ sentlig fej linformation i årsregnskabet, uanset om fejlinfonnationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risi kovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for udvalgets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er pas sende efter omstændighederne, men ikke med det fonnål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af til skudsmodtagers interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurde ring afden samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dis positioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon klusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters aktiver, passiver og den økonomiske stilling pr. 31. december 2009 samt resultatet af Pro duktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters aktiviteter for regnskabsåret l. januar - 3 l. december 2009, i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af IO. juli 2008 om administration og revision af promilje- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Det er ligeledes vores op fattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillin ger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 2

4 Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af årsregnskabet for l. januar december 2009 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen og at oplysningerne i årsregnskabet om resujtater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfon de mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsens ansvar Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslin jer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters forvaltning og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promil le- og produktionsafgiftsfonde mv. indenforjordbrugs- og fiskeriområdet. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om admini stration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenforjordbrugs- og fiskeriområdet", har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stik prøvevist gennemgået rapportering i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hen sigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmel se med Bekendtgørelse nr. 762 af IO. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsaf giftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision ervi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i perioden l. januar december 2009 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promi lie- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Odense, den V. maj 20 lo Deloitte Statsautoriseret Steen Chh;riSls:ren~';f Statsautoriseret revisor 3

5 RevisorerkJæring I henhold til Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet skal vi endvidere erklære: at at at at vi opfylder de i revisorlovgivningen indeholdte habijitetsbetingelser vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om midlerne er anvendt i overensstemmelse med de givne regler og vilkår vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder den gældende Bekendtgørelse nr. 762 af 10. juli 2008 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet samt Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters vedtægter. Odense, den LI. maj 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Steen Chils ensen Statsautoriseret revisor 4

6 - Regnskab Beløb i kr. Senest godkendte budget 2009 Regnskab 2009 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,2 1 Produktionsafgifter ,6 Promillemidler co 2 -midler Særbevilling Anden indtægt (specificeres) Renter ,0 Tilskud til fondsadministration ,0 I. Indtægter i alt ,7 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,6-0,1 Forskning og forsøg i alt ,6-6,1 Produktudvikling i alt 0 0 0,0 - Rådgivning i alt ,2-6,8 Uddannelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 - Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 - Kontrol i alt 0 0 0,00 - Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativ. u. EU-programmer ,7-1,1 II. Udgifter til formål i alt ,0-1,1 Fondsadministration - Generel fondsadministration Revisionsudgifter Bestyrelseshonorar III. Administration i alt IV. Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

7 V. Balance Aktiver i alt Likvide midler: Indestående i bank Debitorer: Tilgodehavende prod. afgifter Periodeafgrænsning Passiver i alt Kreditorer: Skyldige omkostniger m.v Danske Prydplanter Gartneribrugets Afsætningsudvalg Dansk Planteskoleejerforening Danmarks Jordbrugsforskning Brancheudvalget for Frugt og Grønt Danske Havecentre Væksthusgrøntsagssektoren 12 0 Dansk Gartneri 0 9 Danske Bær 0 29 Løgdriverklubben F Fondskapital: Overført fra forrige år Årets resultat Overførsel til næste år Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter ,2 0,0 Gartneribrugets Afsætningsudvalg ,1 0,0 Dansk Planteskoleejerforening ,0 2,5 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,1 6,5 Danske Havecentre ,8 0,0 Løgdriverklubben i Danmark ,2 0,0 Danmarks Jordbrugsforskning ,3 0,0 Dansk Champignondyrkerforening ,7 0,0 3 F ,5 13,3 VI. I alt ,0 1,1 6

8 Odense d. 4. maj 2010 I bestyrelsen: ~ Mogens Christensen formand Jesper Mazanti Aaslyng næstformand.. )/ L7/./U/z~(ti'!~ Svend Erik J~sen Susanne Tøttenborg ( -$;1/~ fj/~ &;~,v/ Hanne lindhard Pedersen 7

9 Noter til punkterne I - VI 1 Produktionsafgifter Grundafgift Kernefrugt upakket Stenfrugt Busk- og bærfrugt Grundafgift Grøntsager på friland Grundafgift 2 2 Dyrkede svampe Grundafgift Grøntsager i væksthus Grundafgift Potteplanter Grundafgift 7 7 Afskårne blomster og snitgrønt Grundafgift Blomsterløg og knolde, herunder løgblomster, afskårne og i potter Grundafgift Planteskoleplanter Produktionsafgifter i alt Tab på produktionsafgifter Produktionsafgifter netto

10 Supplerende oplysninger - Regnskab Beløb i 1000 kr. Senest godkendte budget 2009 Regnskab 2009 VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter i alt Afsætningsfremme 1. Afsætningsfremme-fælles kommunikationsplatform Fælles markedsføring Trendrådgivning I alt Afsætningsfremme Rådgivning 4. Producentinformation Erfagrupper/nyhedsbreve-miljømærke I alt Rådgivning Gartneribrugets Afsætningsudvalg i alt Medfinansiering under EU programmer 6. Markedsføringskampagne, frugt - grønt I alt Medfinansiering under EU programmer Dansk Planteskoleejerforening i alt Afsætningsfremme 7. Afsætningskampagne for planteskoleprodukter Haveinspiration I alt Afsætningsfremme Rådgivning 9. Indhentning af viden til produktionsplanteskoler I alt Rådgivning Medfinansiering under EU programmer 9. Indhentning af viden til produktionsplanteskoler I alt Medfinansiering under EU programmer

11 Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Medfinansiering under EU programmer 10. Udvikling og formidling af specialviden om frugt og grønt Optimal og miljøvenlig gødn. Af økologiske grøntsager I alt Medfinansiering under EU programmer Forskning og forsøg 12. Værdiafprøvning, frilandsgrøntsager I alt Forskning og forsøg Danske Havecentre i alt Afsætningsfremme 13. Havemagasinet Havens Dag I alt Afsætningsfremme Løgdriverklubben Danmark Afsætningsfremme 15. Afsætningskampagne, løgblomster I alt Afsætningsfremme Danmarks Jordbrugsforskning i alt Medfinansiering under EU programmer 16. Forbedret holdbarhed af milde salatløg I alt Medfinansiering under EU programmer Danske Bær i alt Afsætningsfremme 17. EU solbærkonference i Danmark I alt Afsætningsfremme

12 Dansk Gartneri Afsætningsfremme 18. Forprojekt generisk markedsføring af frugt og grønt I alt Afsætningsfremme

13 Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår Beløb i 1000 kr. Regnskab 2005 Regnskab 2006 Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 INDTÆGTER: Overført fra forrige år Produktionsafgifter Særbevilling Tilbagebetaling af tilskud Renter Tilskud til fondsadministration I. Indtægter i alt UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt Forskning og forsøg i alt Produktudvikling i alt Rådgivning i alt Uddannelse i alt Sygdomsforebyggelse i alt Sygdomsbekæmpelse i alt Dyrevelfærd i alt Kontrol i alt Særlige foranstaltninger Medfinans initiativ. u. EU-programm II. Udgifter til formål i alt Fondsadministration Generel fondsadministration Revisionsudgifter Bestyrelseshonorar III. Administration i alt IV. Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 18,22 9,17 12,34 14,66 12,08 Ovf. t. n. å. excl. tilbagebet Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 6,52 14,67 6,52 14,66 12,08 12

14 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Danske Prydplanter Gartneribrugets Afsætningsudvalg Dansk Planteskoleejerforening Danske Havecentre (tidl. LDP) Brancheudvalget for Frugt & Grønt Løgdriverklubben i Danmark Århus Universitet( DJF) Dansk Champignondyrkerforening Dansk Gartneri F Dansk Landbrugsrådgivning Flora Info Snitblomstsektoren Skovplanteringen Væksthusgrøntsagssektoren KVL Hækplanteklubben DAFO foreningen Allétræklubben Poul Erik Brander V. I alt Kontrol - nulsum

15 Ekstern beretning Fælles kommunikationsplatform. Projektet er finansieret via tilskud fra flere sider, men da projektet udgør en samlet helhed, rapporteres det samlede projekt med nedenstående specifikation. A. Produktionsafgiftsfonden Dette omfatter delprojektet Floradania.dk (magasinet), Billedbank og Floradania Markedsanalyse. Realiserede udgifter t.kr., tilskud t.kr. B. Promilleafgiftsmidlerne Dette omfatter delprojekter Strategisk markedsføring, Sælgerdatabasen og presseservice. Realiserede udgifter 318 t.kr., tilskud 303 t.kr. C. CO2-midlerne Dette omfatter delprojekterne Odense Blomsterfestival, Presseservice, Floradania Presse, Floradania Temarapporter, Ugenyt og Showroom samt projektstyring. Realiserede udgifter t.kr., tilskud t.kr. Formålet med den Fælles Kommunikationsplatform var at profilere, synliggøre og øge sortimentet af prydplanter på de europæiske markeder ved udsendelse af inspirations- og nyhedsmagasinet Floradania.dk suppleret af branchens internetportal Projektaktiviteterne har omfattet følgende delaktiviteter. Flora Dania Showroom har været en optimal profileringsmulighed for alle potteplanteproducenter, som har haft mulighed for gratis at udstille nyheder og sæsonkulturer i lejede drivhusfaciliteter nær blomstereksportørerne på Fyn. Udstillingen henvendte sig til professionelle plantehandlere og blomsterselskabernes sælgere. De udstillede produkter repræsenterede en umiddelbar tilgang og præsentation af gartneriernes aktuelle sortiment, farvespektrum, kvalitet og produktstørrelse. Floradania Showroom fungerer som et vigtigt afsætningsfremmende værktøj for salgsmedarbejderne ved blomstereksportørerne og en velegnet platform for introduktion af gartneriernes produktnyheder. Floradania Nyhedsmagasin blev udsendt fire gange i løbet af året til ca blomsterforretninger, havecentre andre planteindkøbere på hovedmarkederne Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Østrig, Schweiz og England. Magasinet blev desuden udsendt til kunder i Frankrig og Italien. Nyhedsmagasinet blev udsendt i sprogversioner tilpasset de pågældende markeder (dansk, svensk, tysk, engelsk, fransk og italiensk). Flora Danias internetportal har undergået en større fornyelse, hvor fokus er skiftet fra information til inspiration. Flora Dania Presse servicerede i 2009 den europæiske forbrugerpresse med udsendelse af inspirationsartikler og billedmateriale med udvalgte prydplanter, tilpasset sæson og blomstertrend. Inspirationsartiklerne er aktuelle og relaterede til det produktudvalg som tilbydes forbrugerne i butikkerne. Artiklerne blev udarbejdet af planteskribenter og målrettedes det brede forbrugerpublikum. Materialet blev udsendt elektronisk til forbrugerpressen i Danmark, Tyskland, Sverige, Schweiz, England og Finland. Flora Dania Presse udsendte desuden pressemeddelelser med information om plantenyheder, kampagner samt udstillinger og messer, hvor det var muligt at se hele plantesortimentet. Forbrugerpressen serviceredes desuden med idéoplæg og historier, kopiering af billedmateriale samt kontakter til ressourcepersoner og gartnerier, som dannede rammen for interviews og presseomtale. Slutteligt blev Odense Blomsterfestival anvendt som et attraktivt udstillingsvindue for erhvervet overfor de danske forbrugere og dette blev gennemført ved en række informationsformidlende aktiviteter og pressemø- 14

16 Ekstern beretning 2009 der med deltagelse af Floradania Marketing a/s. Strategisk Markedsinformation var i 2009 med til at tilvejebringe højaktuelle og repræsentative tilbagemeldinger fra de europæiske markeder for prydblomster. Videreformidlingen foregik i elektroniske nyhedsbreve og mere tilbundsgående temarapporter, som afdækkede centrale afsætningsmæssige udfordringer og problemstillinger for branchen. Ugenyt blev udsendt elektronisk som 49 gange i løbet af 2009 til alle interesserede prydplanteproducenter og blomstereksportører. Nyhedsbrevet er overskueligt og afdækker den øjeblikkelige stemning på markederne, herunder fremherskende præferencer angående blomsterfarver, produktstørrelse, kvalitet osv. Prisdannelsen på danske prydplanter og de tilsvarende europæiske produktpriser fremgik hver uge af et prisindeks opstillet på segmenterne blomstrende prydplanter, sæsonkulturer, grønne planter samt miniplanter. Temarapporterne blev i 2009 udarbejdet ved kombineret deskresearch og gennem kundebesøg på de pågældende markeder. Temarapporterne, der blev udarbejdet i 2009 havde emnerne: Danske gartneriers markedsføring, Miljøkommunikation i og Interessen for bæredygtigt producerede planter på det tyske marked. Danske Prydplanter har gennem udviklingen af en kommunikationsplatform formået at synliggøre og profilere sortimentet af prydplanter på de europæiske markeder. Dette er sket gennem udsendelsen af inspirationsog nyhedsmagasinet Floradania.dk, der er understøttet af webportalen hvor en omfattende billedbank har været omdrejningspunktet. På webportalen har der desuden været adgang til planteinformationer via Plantedatabasen, markedsinformation og sæsonanbefalinger, ligesom der har været links til branchens aktører. Kommunikationsplatformen har desuden været suppleret med en intensiv Presseindsats for også at få budskabet ud til forbrugerne, der i sidste ende skal aftage planterne. Potteplantebranchens kommunikationsplatform har således formået at inspirere og øge detailhandlens kendskab til sortiment, pasning, anvendelse, sæson, trends, farver og nyheder indenfor potteplantebranchen for derigennem at give forbrugerne bedre rådgivning, samt et mere spændende og varieret sortiment. 2. Fælles markedsføring i prydplantebranchen Udstillinger er fortsat et et utroligt vigtigt kontaktforum for aktørerne indenfor blomsterbranchen. Det skyldes at udstillingerne i høj grad fungerer som markedspladser, hvor nuværende og eventuelt nye kunderelationer udbygges eller cementeres. Messer og udstillinger giver mulighed for at præsentere produkter, salgskoncepter og serviceydelser overfor de besøgende kunder. Den fysiske og intense præsentationsform giver mulighed for at give de besøgende en positiv oplevelse og indtryk af den udbudte produktkvalitet. Det er muligt under messer direkte at sammenligne produkter, etablere og udbygge personlige relationer til kunder, opfange impulser og videreformidle nye vinkler på produktbegreber, produktanvendelse og præsentationsformer. Målet for deltagelse på plantefagmesserne var at tiltrække såvel eksisterende som nye kunder og skabe større synlighed af plantesortimentet. IPM 09 Deltagelsen på Europas største og vigtigste plantefagmesse med bred opbakning fra såvel gartnere som salgsselskaber gav mulighed for at præsentere indkøbere fra hele verden for et bredt sortiment, og dermed 15

17 Ekstern beretning 2009 skabe øget interesse for afsætningen af planter. Central sortiments & kulturstand Med opbygningen af en enkel og overskuelig fællesstand var det muligt for deltagende indkøbere at skabe sig et overblik over både bredden og dybden i sortimentet. Danseshows Med et show, der både skabte stemning, viste planter i en helt ny sammenhæng og samtidig skabte omtale rundt i de øvrige haller, må man sige at man på ny formodede, at ramme plet med en præsentationsform, der ligger i tidsånden og matcher forbrugernes ønsker og behov for selviscenesættelse. Eventene i den hal har efterhånden opnået et sådant renomme at pressen, herunder Tv-mediet nu fast aflægger et besøg på standen. Indslaget blev vist i TV Rundfunk Berlin-Brandenburg den 14. februar 2010 og var tilgængelig på sitet: Åbningsfestligheder & nyhedspris Ved at bidrage med en danske minister til at forestå åbningen af såvel den samlede messe, som den danske fællesstand, opnås opmærksomhed fra både presse og relevante interesseorganisationer til branchen. Modtagerne af Nyhedspriserne har efterfølgende nyt godt af honoreringerne gennem øget forespørgsel fra såvel kunder som presse, og har dermed udfyldt målkriterierne for denne aktivitet. Regionale fællesstande Deltagelse på messerne Salon du Vegetal, Miflor og Elmia Garden blev alle opfyldt, hvor den fælles udstillingsaktivitet har givet alle deltagerne store synergieffekter og større gennemslagskraft i det fremadrettede afsætningsarbejde. Samtidig har deltagelsen på messerne været en ideel mulighed for at etablere og vedligeholde personlige relationer til professionelle planteindkøbere fra hele Europa. Plantebranchen har profileret og markedsført sortimentet af prydplanter på de toneangivende europæiske blomstermesser, hvor IPM i Tyskland er den absolut største. 3. Trendrådgivning om prydplanter Trendprojektet har til formål at anvise nye udviklingsmuligheder for gartnerierne. Der etableres en fælles forståelsesplatform for gartnerier og blomstereksportører i bestræbelserne på at inspirere og aktualisere brugen af potteplanter som livsstilsprodukter. Seminarforløb gennemføres for at give en operationel og praksisnær tilgang til potteplantefolk, som ønsker nye impulser til hvorledes trendtendenser kan anvendes på færdigkulturer, forædlingsmæssige sammenhænge eller i den fremadrettede kommunikationsstrategi. Dertil skal projektet inspirere grossister og kunder til nye anvendelsesformer af potteplanter i sammenhæng med bolig og interiør-trends. Trendprojektet afvikles som en række sammenhængende og integrerede aktiviteter, herunder: International trend præsentation ved IPM 09 På den danske fællesudstilling ved IPM 09 i Tyskland viste gartnerierhvervet sine bud på blomstertrends for den kommende sæson gennem Danseshows samt en permanent udstilling på messen. Udstillingen præsenterer årets trends opdelt på fire sæsoner og gav samtidig inspiration til, hvordan planterne kan indpasses i de dominerende livsstils- og interiørtrends. Til lejligheden fremstilles trendbrochurer som blev uddelt til de besøgende gæster på udstillingen. Trendbrochuren sammenfattede de centrale temaer og elementer i blomstertrenden og fungerer som referenceramme og et inspirerende bud på anvendelse af danske potteplanter. 16

18 Ekstern beretning 2009 Handelspladsen Trendzoner På Handelspladsen i marts og juni opbyggedes en trendzone i tilknytning til gartneriernes udstillinger. Trendzonen gengav centraler temaer og inspirerende eksempler på sammensmeltningen mellem boliginteriør, blomster og individuelle livsstilselementer. Som noget nyt afholdtes samtidig et trendlaboratorium på Handelspladserne, hvor blomsterdekoratører gav smagsprøver på udvikling af added-valueprodukter og styling af potteplanter. Aktiviteten skete på gartneriernes egne produkter, og fotograferedes samtidig til inspirationsbilleder på hjemmesiden Trendkommunikationsplatform Flora Dania Magasin og Presse Gennem Floradania.dk blev den trendmæssige viden, som er blevet opbygget i projektforløbet formidlet direkte til mere end europæiske blomsterhandlere, havecentre og grossister. I magasinet præsenteredes sæsonens trend i en trendsektion, hvor sæsonens tema blev underbygget med forskellige udsagn, tekst, stemningsbilleder samt planteopsætninger. Trendseminarer Under overskriften Trendforsker for en dag deltog ca. 40 gartnere i et arrangement, som med afsæt i de overordnede trends, viste udviklingen indenfor blomstermoden. Trend- og Livsstilsbureauet PEJ-Gruppen står for arrangementet, som henvender sig til alle interesserede potteplantefagfolk. Tilsvarende blev arrangeret Konsulentdage, hvor gartnerierne kunne medbringe produktprøver og få dem stylet, perspektiviseret og hjulpet på vej til succes. Til formålet var sammensat et ekspertpanel bestående af produktudviklere, trendforskere, marketingfolk og lignende, som havde den fornødne ballast til at komme med forslag til de konkrete produktprøver. 4. Producentinformation Projektets formål var at informere Potteplanteproducenter om nyeste forskningsresultater fra ind- og udland og deres anvendelse i praksis, samt informere generelt om udviklinger indenfor branchen, og nye udviklingstendenser på afsætning, markedsforhold og virksomhedsledelse. Projektet indeholdt to hovedbestanddele. Den ene var udsendelse af Nyhedsbrev og den anden var afholdelse af temadage. Udsendelse af Nyhedsbreve med informationer om: - Status på igangværende forsøg. - Status på afprøvninger - Status på projekter om potteplanter - Information om fælles bekæmpelse af nye eller problematiske skadegørere. - Anden relevante faglig information for potteplanteproducenter. Der blev i løbet af 2009 udsendt ti nyhedsbreve, hvor alle blev udsendt via . Emnerne var en bred pa lette af informationer om produktion, erhvervspolitik, forskning og afsætning. Afholdelse af temadage og gå-hjem-møder (foredragsarrangementer) Ved foredragsarrangementer og temadage samledes potteplanteproducenter fra hele landet og orienteredes om den seneste forskning og udvikling på nogle specifikke temaområder, under medvirken af inden- og udenlandske foredragsholdere. Beløbet var tilskud til foredragshonorarer m.v. Deltagerne har selv betalt fortæring m.v. ved temadagen. 17

19 Ekstern beretning 2009 I løbet af 2009 blev der afholdt 2 temadage, henholdsvis d. 26. februar 2009 og d. 04. november Temaet for temadagen i foråret var Ny strategi for markedsføring af potteplanter og Fremtidens handel med indlæg fra nøglekunder med indlæg fra Indkøbschef fra Fakta, Stig Laursen og Soulaima Gourania. Temaet for temadagen i efteråret var Krisen vi har prøvet det før med indlæg fra 13 forskellige indlægsholdere, dækkende emnerne inden for produktion, markedsføring og afsætning. Her blev fremtidens udfordringer skitseret og analyseret i lyset af finans- og efterfølgende den økonomiske krise. Ud over ovenstående temadage blev der ligeledes afholdt to gå-hjem-møder, hvor henholdsvis produktionsog eksportrelaterede emner blev debatteret. For sidstnævnte vedkommende var de nye regulativer angående returemballage, der blev gennemgået for at skabe øget kendskab til lovgivningen og de forestående omkostningsforøgelser på området. 5. Erfagrupper/Nyhedsbreve om miljømærke for potteplanter. Formålet med aktiviteten var at støtte informations- og erfaringsudveksling mellem gartnere som er certificeret, eller ønsker at blive certificeret til at bruge mærket. Herunder ved at reducere brugen af energi, pesticider og gødningsstoffer. Projektet skal ses i sammenhæng med en flerårig indsats på området, for at fastholde og udvide interessen for miljøsystemer. Med udgangspunkt i reduktion af energi-, pesticid- og gødningsforbruget, støttes ekstern rådgivning til erfagrupper og kursusafholdelse og udsendelse af nyhedsbreve til deltagerne. Alle gartnere kan blive medlem af ordningen. I 2009 deltog 54 % af Danske Prydplanters medlemmer i MPS målt på væksthusareal. Konkret er der afholdt 1 erfakursus for deltagerne med fokus på nedsættelse af energi- og pesticidforbruget. Der er udsendt 1 nyhedsbrev samt diverse noter i Danske Prydplanters nyhedsbreve. Med udgangspunkt i reduktion af energi-, pesticid- og gødningsforbruget, støttes ekstern rådgivning til erfagrupper og kursusafholdelse og udsendelse af nyhedsbreve til deltagerne. Alle gartnere kan blive medlem af ordningen. 6. Markedsføringskampagne frugt og grønt Formålet med projektet var, at øge danskernes forbrug af frugt og grønt med særlig fokus på at påvirke kvinder med hjemmeboende børn. Aktiviteterne har omfattet løbende opdatering af projektets hjemmeside, herunder udsendelse af nyhedsbreve, annonceindrykning i en række ugeblade og magasiner, indrykning af bannerannoncer for projektets hjemmeside, Searchkampagne på Google, 3 udgivelser af magasinet Sæson med samlet oplag på eksemplarer samt én særudgave om æbler, udsendelse af en lang række pressemeddelelser, uddeling af jordbærpris, udvikling af undervisningsmateriale til folkeskolen, messedeltagelse, samt optrykning af plakater. Det primære omdrejningspunkt for projektet har været Sæson magasinet og det univers der er bygget op omkring dette. Der er således skabt en synergieffekt mellem magasin og de resterende aktiviteter, hvilket har optimeret påvirkningen af forbrugerne på flere fronter. Alle aktiviteter er ved programafslutning blevet omfattende evalueret og her blot nogle af de vigtigste resultater: alle sæsonmagasinerne er blevet afsat, besøgstallet for hjemmesiden er stigende, der har været utroligt meget positiv respons fra læserne af magasinet, der har været meget flotte klikrater på bannerannoncerne og deltagelse på messer med direkte kontakt med målgruppen har givet rigtig god respons samt gode ambassadører. 18

20 Ekstern beretning 2009 I starten og slutningen af 2009 er udsendt spørgeskema og indsamlet indkøbsdata via GFKs forbrugerpanel. Helt overordnet har forbruget af frugt og grønt ligget på relativt stabilt niveau siden programmet startede. Samtidig er kendskabet til 6-om-dagen steget. Der er således ikke nogen direkte sammenhæng mellem højt kendskab og udvikling i forbruget. Mange andre faktorer, som fx tilbud i butik, medierne, familieforhold, tid osv., spiller ind og er med til at påvirke forbruget. Men på baggrund af evaluering af de enkelte aktiviteter og viden om målgruppen har projektet uden tvivl bidraget til at påvirke forbruget i den rigtige retning. Men ændringer af madvaner tager tid og ikke noget man kan forvente flytter sig markant på 3 år. Projektet var kontraktbundet med Direktoratet for FødevareErhverv i henhold til detaljerede aktivitetsplaner. Programmet Frugt og grønt-friskhed og sundhed er i hovedtræk gennemført som planlagt. 7. Afsætningskampagne for planteskoleprodukter Ved gennemførelse af en række generelle markedsføringsaktiviteter søges en eksponering af planteskoleplanter overfor en række potentielle kundegrupper, målgrupper og opinionsdannere. Med gennemførelsen af disse aktiviteter ønsker man at udbrede kendskabet til planteskoleprodukter, deres anvendelsesmuligheder og betydning for miljøet og det omgivende samfund, herunder også bidrage til mere viden om afsætningsmæssige forhold i uddannelsen af planteskolegartnerne og medarbejdere. Ved indhentning af aktuel markedsinformation og videreformidling af denne samt gennem målrettede kampagner forventes det at der bliver en øget anvendelse af planteskoleprodukter I den første del af markedsføringsstrategien for afsætningsinitiativer for planteskolebranchen blev der gennemført målgruppeanalyser hvor 5 af branchens overordnede målgrupper blev kontaktet. Brochuren Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer er i et oplag på stk. blevet udsendt til landboejendomme med henblik på inspiration til øget plantning i landskabet. En Image site hjemmeside, som henvender sig til professionelle plantebrugere er under udarbejdelse og vil blive det centrale værktøj for fremtidig målrettet inspiration om planteanvendelse. DPF deltog for første gang i Odense Blomsterfestival for at nå ud til flere ikke-professionelle forbrugere og potentielle kunder. DPF udstillede planteskoleprodukter i et miljø i tråd med Blomsterfestivalens overordnede tema, som handlede om blomster og design. Der blev afholdt kursus for planteskoler i hvordan man kan få mere succes når man deltager på messer. 8. Haveinspiration Hovedformålet med projektet er at videreformidle viden om havedyrkning til den brede offentlighed. Målet tænkes nået gennem videreudvikling af hjemmesiden (www.haveinspiration.dk), som indeholder store mængder af letforståelig, overskuelig information og inspiration til brug for haveejerne. Målsætningen er at gøre til den fortrukne hjemmeside, når forbrugerne skal have information omkring planter til hus og have. I 2009 var det planlagt, at fornyelsen og videreudvikling af hjemmesiden skulle ske gennem oprettelsen af en web-blog (elektroniske indlæg som kommer med hyppig frekvens). I denne blog skulle der skrives om, hvad der er aktuelt i haven lige nu og opdateres løbende med nyt information af en fast forfatter. Den gennemførte brugerundersøgelse viste, at interessen for oprettelse af en web-blog var begrænset, og derfor er oprettelsen af web-blog udskudt. Brugerne efterspurgte bl.a. mere inspiration gennem artikler og billeder. Derfor fik de besøgende og abonnenterne af nyhedsbrevet i 2009 mulighed for at hente in- 19

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007

esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 esoft systems a/s på FIRSTNORTH Marts 2007 Introduktion af esoft systems a/s på FIRSTNORTH Godkendt Rådgiver:: Dahl-Sørensen og Partners, Virksomhedsmæglere A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

læs om Forbrugerdrevet innovation Kampen mellem det yndige og det syndige Folketingsudvalg på gartneribesøg

læs om Forbrugerdrevet innovation Kampen mellem det yndige og det syndige Folketingsudvalg på gartneribesøg Nr. 16 torsdag 14. oktober 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk læs om Forbrugerdrevet innovation Kampen mellem det yndige og det syndige Folketingsudvalg på gartneribesøg 1 4 Forbrugerdrevet innovation

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere