Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 192 Folketinget Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder samt om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet (Forenklet indberetning af tilsynsresultater ang. vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.) 1 I lov om vandforsyning mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret bl.a. ved 10 i lov nr af 21. december 2011 og senest ved 12 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 63, stk. 1, indsættes efter»tilsynet har givet anledning til«:», jf. dog stk. 3« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal indsendes efter stk. 1, og i hvilken form dette skal ske.«3. I 72, stk. 2, 1. pkt., ændres»sundhedsstyrelsen og andre«til:»de« , stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser kan påklages af 1) afgørelsens adressat og 2) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.«2 I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 553 af 1. juni 2011 og senest ved 2 i lov nr. 61 af 29. januar 2013, foretages følgende ændringer: Stk. 5 bliver herefter stk Efter 42 indsættes:» 42 a. Vandløbsmyndighedens udgifter efter 42 og udgifter i forbindelse med administration af offentlige pumpelag betales af bidragyderne til laget. Ved fordeling af udgifterne finder 24, stk. 1 og 3, tilsvarende anvendelse.«3 Lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet ophæves. 4 I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010, som ændret ved 3 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og 1 i lov nr. 587 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, nr. 3, litra o, ændres»loven,«til:»loven og«. 2. 1, stk. 2, nr. 3, litra p, ophæves. Litra q bliver herefter litra p. 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Reglen i 2, stk. 2, om vandløbsmyndighedens udgifter i forbindelse med administration af offentlige vandløb 1. 12, stk. 4, ophæves. Miljømin. j.nr AL002786

2 finder anvendelse på udgifter, som vandløbsmyndigheden afholder efter lovens ikrafttræden. 2

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forenklet underretning om tilsyn med vandforsyninger Gældende ret Lovforslaget 2.2. Forenklet underretning om vandforsyningsafgørelser og ophævelse af Sundhedsstyrelsens klageadgang Gældende ret Lovforslaget 2.3. Ophævelse af miljøministerens godkendelse af regulativer for de tidligere amtsvandløb Gældende ret Lovforslaget 2.4. Indførelse af brugerfinansieret administration af pumpelag Gældende ret Lovforslaget 2.5. Ophævelse af kvalitetsstyringsloven og konsekvensændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder Gældende ret Kvalitetsstyringsloven Lov om forpligtende kommunale samarbejder Lovforslaget Kvalitetsstyringsloven Lov om forpligtende kommunale samarbejder 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgere 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Efter regeringens aftale af 10. juni 2012 med KL om kommunernes økonomi for 2013 skal der ske en forenkling og afbureaukratisering af den gældende regulering på natur- og miljøområdet. Der sigtes på at lette den kommunale administration bl.a. på vand- og naturområdet inden for en ramme på i alt 60 mio. kr. i perioden indtil Regeringen har som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt en række forenklingsinitiativer med KL. Lovforslagets formål er at udmønte de forenklingsinitiativer, der kræver lovændringer. Med lovforslaget foreslås følgende ændringer: Det foreslås, at kommunalbestyrelsernes forpligtelse til efter vandforsyningsloven at underrette miljøministeren om deres tilsyn med vandforsyningerne forenkles. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og 2. Det foreslås, at kommunalbestyrelsernes og miljøministerens forpligtelse til at underrette Sundhedsstyrelsen om afgørelser efter vandforsyningsloven forenkles, og at Sundhedsstyrelsens faste klageadgang over afgørelser efter vandforsyningsloven ophæves. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3 og 4. Det foreslås, at bestemmelsen i vandløbsloven om miljøministerens godkendelse af regulativer for de tidligere amtsvandløb ophæves. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 1. Det foreslås, at udgifterne til administration af offentlige pumpelag fremover skal være brugerfinansierede. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 2. Det foreslås, at lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på naturog miljøområdets ophæves. Der henvises til lovforslagets 3. Som en konsekvens af den foreslåede ophævelse af kvalitetsstyringsloven foreslås det endelig, at henvisningen til kvalitetsstyringsloven i lov om forpligtende kommunale samarbejder ophæves. Der henvises til lovforslagets 4. Herudover har regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt en række særskilte ændringer af administrative forskrifter og praksisser med henblik på regelforenkling og afbureaukratisering.

4 4 Lovforslaget og de planlagte ændringer af administrative forskrifter og praksisser er en del af regeringens samlede regelforenklingsindsats og understøtter regeringens ønske om en moderniseringsreform af den offentlige sektor, hvor regler og kontrol erstattes af tillid og fokus på resultater. Regeringen ønsker en mere enkel statslig styring, der giver lokal frihed til at bestemme, hvordan man bedst tilrettelægger opgaveløsningen. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forenklet underretning om tilsyn med vandforsyninger Gældende ret I vandforsyningsloven er det blandt andet fastlagt, at kommunalbestyrelserne fører tilsyn med landets cirka 2500 vandforsyninger. Kommunalbestyrelserne skal i dag underrette miljøministeren, i praksis Naturstyrelsen, jf. bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, om samtlige resultater af kommunalbestyrelsernes tilsyn med vandforsyningerne og om de foranstaltninger, som tilsynet har givet anledning til, jf. vandforsyningslovens 63, stk. 1. Miljøministeren kan fastsætte regler om, i hvilken form oplysningerne efter 63, stk. 1, skal indsendes, jf. 63, stk. 3. Efter bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med blandt andet det tekniske vandforsyningsanlæg, jf. bekendtgørelsens 25, jf. vandforsyningslovens 57, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sende kopi af resultaterne af tilsynet med det tekniske anlæg til ejeren af vandforsyningsanlægget og til Naturstyrelsen, jf. bekendtgørelsens 26, stk. 3. Et tilsyn med det tekniske anlæg er et tilsyn med vandforsyningsanlæggenes fysiske forhold. Tilsynsrapporterne indeholder således oplysninger om det enkelte forsyningsanlægs indretning, funktion, vedligeholdelses- og renholdelsestilstand. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hyppigheden af tilsynet med det tekniske anlæg. Kommunalbestyrelsernes tilsyn med det tekniske anlæg angår ikke kommunens løbende forpligtelse til at overvåge vandkvaliteten. Kommunalbestyrelsernes forpligtigelse til at underrette Naturstyrelsen om dispensationer, der udstedes ved overskridelse af kravene til vandkvaliteten, berøres ikke af lovforslaget Lovforslaget Det foreslås, at vandforsyningslovens 63, stk. 1 og 3, ændres, således at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen skal indsende til Naturstyrelsen. Miljøministeren kan som hidtil fastsætte regler om, i hvilken form dette skal ske. Lovændringen har til formål at forenkle kommunalbestyrelsens underretningspligt. Med den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse forventes fastsat nærmere regler om, hvilke konkrete oplysninger der skal indsendes til Naturstyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsernes tilsyn med vandforsyningsanlæggene. Bemyndigelsen skal således give mulighed for at konkretisere og forenkle kommunalbestyrelsens underretningspligt, da det må anses for bureaukratisk og unødigt ressourcekrævende, at der skal ske underretning til Naturstyrelsen af samtlige resultater af tilsynene. Dette gør sig især gældende i forhold til kommunalbestyrelsernes tilsyn med de tekniske anlæg, jf. 25 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøministeriet har tillid til, at kommunalbestyrelserne kan føre tilsyn med de tekniske anlæg på en fagligt tilfredsstillende måde, og at der ikke er behov for, at miljøministeren underrettes om resultater af disse tilsyn. Den foreslåede hjemmelsbestemmelse i vandforsyningslovens 63, stk. 3, forventes på den baggrund anvendt til at ophæve kommunalbestyrelsens underretningspligt over for Naturstyrelsen i relation til tilsynet med de tekniske anlæg, jf. 26, stk. 3, i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøministeren kan fortsat føre tilsyn med kommunalbestyrelsens tilsyn med de tekniske vandforsyningsanlæg i kraft af ministerens ulovbestemte tilsyn, hvorefter ministeren kan forlange oplysninger og dokumenter om forhold i kommunen og inden for tilsynets virkeområde, ligesom ministeren kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 63 og 63 a. Med lovforslaget og den efterfølgende ændring af bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg lettes kommunernes administrative byrde. Tilsynsrapporterne for de tekniske anlæg vedrører ikke f.eks. drikkevandskvalitet, som kommunalbestyrelsen uforandret skal underrette Naturstyrelsen om. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og Forenklet underretning om vandforsyningsafgørelser og ophævelse af Sundhedsstyrelsens klageadgang Gældende ret Sundhedsstyrelsen har adgang til at klage over alle afgørelser truffet af kommunalbestyrelserne eller miljøministeren efter vandforsyningsloven, jf. vandforsyningslovens 80, stk. 1, nr. 2. Sundhedsstyrelsen har anvendt klageadgangen meget sparsomt i løbet af de sidste ti år. Som en konsekvens af Sundhedsstyrelsens klageadgang skal kommunalbestyrelserne henholdsvis miljøministeren underrette Sundhedsstyrelsen om alle afgørelser truffet inden for vandforsyningslovens område, jf. vandforsyningslovens 72, stk. 2. Forpligtelsen til at underrette Sundhedsstyrelsen om trufne afgørelser fremgår ligeledes af bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning, jf. bekendtgørelsens 28, stk. 4.

5 Lovforslaget Med henblik på at forenkle kommunalbestyrelsens underretningspligt for så vidt angår trufne afgørelser foreslås det at ophæve kommunalbestyrelsens og miljøministerens forpligtelse til at underrette Sundhedsstyrelsen om alle afgørelser truffet inden for vandforsyningslovens område, jf. 72, stk. 2. Som følge af gældende regler har Sundhedsstyrelsens opgavevaretagelse fået karakter af et ulovbestemt tilsyn med kommunen, der ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens primære opgaver efter sundhedsloven. Med lovforslaget vil det løbende ulovbestemte tilsyn med kommunerne alene forestås af miljøministeren, dvs. i praksis Naturstyrelsen. Som følge af lovændringen vil bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning blive ændret, således at kommunalbestyrelserne fremover alene skal underrette Sundhedsstyrelsen om afgørelser i sager, hvor Sundhedsstyrelsen har udtalt sig i den konkrete sag. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3. I sammenhæng med ovennævnte forslag om forenklet underretningspligt over for Sundhedsstyrelsen foreslås det, at vandforsyningsloven ændres således, at Sundhedsstyrelsens faste klageadgang i vandforsyningslovens 80, stk. 1, nr. 2, ophæves. Sundhedsstyrelsen vil herefter kun have klageadgang, hvis Sundhedsstyrelsen har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hermed kan Sundhedsstyrelsen koncentrere sine ressourcer om primært at yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne. Der henvises til lovforslagets 1, nr Ophævelse af miljøministerens godkendelse af regulativer for de tidligere amtsvandløb Gældende ret Regulativer og ændringer af regulativer for visse offentlige vandløb kan først vedtages endeligt af vandløbsmyndigheden, dvs. kommunalbestyrelsen, med miljøministerens godkendelse, jf. vandløbslovens 12, stk. 4. Det drejer sig om de offentlige vandløb, der før kommunalreformen i 2007 var klassificeret som amtsvandløb Lovforslaget Vandløbslovens 12, stk. 4, om vedtagelse af regulativer for de tidligere amtsvandløb blev indført i forbindelse med følgelovgivningen som konsekvens af kommunalreformen pr. 1. januar De tidligere amtsvandløb er navnlig landets store vandløb, som gennemløber flere kommuner. Bestemmelsen var begrundet i et ønske om at sikre at sammenhængen i regulativudarbejdelsen for disse vandløb bibeholdes, og at regulativerne indeholder den afvejning af afvandingsinteresser og natur- og miljøinteresser, som kræves ifølge vandløbslovens formålsbestemmelse. Der er dog også mange andre vandløb end tidligere amtsvandløb, der passerer kommunegrænser. Kommunerne har derfor erfaring med tværkommunalt samarbejde om både vandløbsregulativer og vandløbsrestaureringer. Kommunerne har etableret navnlig uformelle fora, der håndterer disse udfordringer. Det vurderes, at kravet om statslig godkendelse af visse regulativer er en unødig administrativ byrde for både kommunerne og staten. Bestemmelsen i vandløbslovens 12, stk. 4, foreslås derfor ophævet. Der henvises til lovforslagets 2, nr Indførelse af brugerfinansieret administration af pumpelag Gældende ret Udgifter til administration af offentlige pumpelag afholdes i dag af vandløbsmyndighederne, dvs. kommunerne. Der er blandt andet tale om administration i forbindelse med revision af»afvandingsinteresser i pumpelagsområde«, når der sker ejendomsmæssige ændringer, samt opkrævning af bidrag, regnskabsrevision, vedtægtsændringer mv. Med hensyn til driftsudgifter for offentlige pumpelag afholder vandløbsmyndighederne, dvs. kommunerne, forskudsvis disse. Interessenternes bidrag opkræves sammen med ejendomsskatterne. Kommunerne afholder ikke udgifter til administration af private pumpelag Lovforslaget Det forhold, at vandløbsmyndighederne afholder udgifterne til administrationen af offentlige pumpelag hænger historisk sammen med, at det offentlige havde en interesse i de offentlige pumpelag, blandt andet fordi der var givet lån til de private lodsejere til etablering af pumpelagene. Lånene er imidlertid for længst tilbagebetalt, hvorfor der ikke længere er nogen særlig offentlig interesse i disse pumpelag. Det foreslås derfor, at administrationsudgifterne i lighed med driftsudgifterne fremover skal brugerbetales. Dette vil sikre en ligebehandling af lodsejere i henholdsvis private og offentlige pumpelag. De administrationsudgifter, der er tale om, er blandt andet udgifter til opkrævning af bidrag, til regnskabsrevision, til matrikulære berigtigelser og til vedtægtsændringer. Der henvises til lovforslagets 2, nr Ophævelse af kvalitetsstyringsloven og konsekvensændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder Gældende ret Kvalitetsstyringsloven Lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet (kvalitetsstyringsloven) blev vedtaget som led i kommunalreformen (se L 211, FT ), hvor de fleste borgerog virksomhedsrettede opgaver på natur- og miljøområdet blev samlet i kommunerne.

6 6 Formålet med loven var at styrke de kommunale natur- og miljøadministrationer i forbindelse med overtagelsen af de nye opgaver og dermed bidrage til at sikre borgere og virksomheder en korrekt, effektiv og ensartet administration gennem et krav om etablering af kvalitetsstyringssystemer på natur- og miljøområdet. Loven trådte i kraft den 1. juli Kvalitetsstyringssystemet stiller krav om udarbejdelse af sagsbehandlingsprocedurer og en række tværgående procedurer, der blandt andet skal sikre ansvarsfordeling, tilstedeværelse og inddragelse af de rette og tilstrækkelige kompetencer, koordinering mellem myndigheder, gennemførelse af intern måling af systemets effektivitet og egnethed til at nå fastsatte mål samt opfølgning herpå, offentlighed om kommunernes indsats og resultater som følge af deres kvalitetsstyringssystem og årlige audits. Det er endvidere et krav, at kommunerne opnår og vedligeholder certificering af de kommunale kvalitetsstyringssystemer. Certificeringen udgør en uvildig kontrol af, at systemet anvendes i praksis og er i overensstemmelse med kravene i loven og den tilhørende bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Alle kommuner har i dag etableret et certificeret kvalitetsstyringssystem i henhold til loven Lov om forpligtende kommunale samarbejder Det var i forbindelse med den daværende regerings aftale af 3. marts 2005 med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007 (landkortaftalen), der dannede grundlag for kommunalreformen, en forudsætning, at kommuner med under ca indbyggere, hvor der ikke var opbakning til en kommunesammenlægning, som alternativ skulle indgå et forpligtende kommunalt samarbejde med en eller flere kommuner med henblik på at sikre den faglige bæredygtighed for opgavevaretagelsen. Befolkningsgrundlaget i et sådant samarbejde skulle være mindst ca indbyggere. Som led i aftalen blev der på den baggrund udpeget syv forpligtende kommunale samarbejder: Læsø og Frederikshavn Kommuner, Samsø, Aarhus og Odder Kommuner, Fanø og Esbjerg Kommuner, Langeland og Svendborg Kommuner, Ærø og Svendborg Kommuner, Dragør og Tårnby Kommuner samt Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Reglerne om de forpligtende kommunale samarbejder blev fastsat i lov nr. 541 af 24. juni 2005, der trådte i kraft samtidig med resten af kommunalreformen den 1. januar De forpligtende kommunale samarbejder omfatter en række opgaver, som dels er tidligere amtskommunale opgaver, dels er kommunale opgaver med en tæt sammenhæng med de førnævnte amtskommunale opgaver. Det er fx visse opgaver på natur- og miljøområdet, herunder kommunalbestyrelsens opgaver efter kvalitetsstyringsloven, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder 1, stk. 2, nr. 3, litra p. Loven fastsætter, at samarbejdsformen er pligtmæssig delegation. Det betyder, at udførelsen af opgaven på hvert opgaveområde overlades til én kommune i samarbejdet, mens den delegerende kommune bevarer ansvaret for opgavevaretagelsen. Efter loven betaler den delegerende kommune den bemyndigede kommunes omkostninger ved udøvelsen af opgaverne. De forpligtende kommunale samarbejder og opgavefordelingen i de enkelte samarbejder blev fastsat i bekendtgørelse nr. 656 af 29. juni 2005 om revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder Lovforslaget Kvalitetsstyringsloven Det foreslås at ophæve kvalitetsstyringsloven. Forslaget indebærer, at det bliver frivilligt for kommunerne, om de ønsker at opretholde et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet, herunder hvordan de vil indrette systemet. Miljøministeriet har således tillid til, at kommunerne vil løse deres opgaver på natur- og miljøområdet fagligt tilfredsstillende og finder, at det fremadrettet bør overlades til kommunerne at sikre dette inden for rammerne af det kommunale selvstyre. Som en konsekvens af ophævelsen af loven mister eksisterende certifikater udstedt i medfør af loven deres gyldighed. Kommunerne kan fortsat vælge at lade deres kvalitetsstyringssystem certificere efter internationale standarder for kvalitetsledelse og -styring. Der henvises til lovforslagets Lov om forpligtende kommunale samarbejder Som en konsekvens af forslaget om at ophæve kvalitetsstyringsloven foreslås det at ophæve henvisningen til kvalitetsstyringsloven i lov om forpligtende kommunale samarbejder. Der henvises til lovforslagets Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De enkelte forslag i lovforslaget er forhandlet med KL. Der er opnået enighed om, at de enkelte lovændringer samlet vil betyde lettelser for kommunernes opgavevaretagelse på 7,7 mio.kr. i perioden Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for regionerne. Lovforslaget har i mindre omfang økonomiske og administrative konsekvenser for staten, bl.a. ved forslaget om bortfald af statslig godkendelse af visse vandløbsregulativer. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om at ændre vandløbsloven med hensyn til opkrævning af udgifter til administration af offentlige pumpe-

7 7 lag vil indebære øgede udgifter for erhvervslivet, fortrinsvis landbruget, på cirka 0,1 mio. kr. i perioden Lovforslaget vurderes i øvrigt ikke at indebære erhvervsøkonomiske konsekvenser. Lovforslaget vurderes ikke at have erhvervsadministrative konsekvenser. 5. Administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Udkast til lovforslag har været i høring hos: Advokatrådet/Advokatsamfundet, Biologiforbundet, Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Bureau Veritas Certification, Bæredygtigt Landbrug, COWI A/S, DANAK, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Akvakultur, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Entomologisk Forening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Fåreavl, Dansk Industri, Dansk Gartneri, Dansk Journalistforbund, Dansk Landboungdom, Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR), Dansk Standard, Dansk Træforening, Dansk Træinformation, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Danske Advokater, Danske Revisorer, Danske Specialmedier, Danske Svineproducenter, Danske Træindustrier, Danske Vandløb, DELTA, Den Danske Landinspektørforening, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA, Det Ny Public Serviceråd, Det Økologiske Råd, Det Økonomiske Råd, DHI, DILEM (Danske Idebaserede Lokale Elektroniske Medier), DK4, DR, Dyrenes Beskyttelse, EnviNa, Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering, Ferskvandsfiskeriforeningen, Finansrådet, FORCE Technology, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark, Foreningen af Danske Biologer, Foreningen af Danske Brøndborere, Foreningen af Danske Interaktive Medier, Foreningen af Fredningsnævnsformænd i Danmark og disses suppleanter, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Vandværker i Danmark, Foreningen Digitale Publicister, Foreningen Ugeaviserne, Godkendt Teknologisk Service GTS, Green Network, Greenpeace Danmark, Grønne Familier, Hede- Danmark, Hedeselskabet, Ingeniørforeningen IDA, Kanal Hovedstaden, Kanal 23, KL, Kommunalteknisk Chefforening, Konpa, Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug & Fødevarer, Landsbyrådet, Landsforeningen af Landsbysamfund, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Miljøbevægelsen NOAH, Miljøpartiet de Grønne, Miljøteknisk Brancheforening, MTG A/S, Nationalt Center for Miljø og Energi, Nordicom, NSOC-D, Praktiserende Landinspektørers Forening, Pressens Fællesindkøb, Rambøll Danmark, SAML - Sammenslutning Af Medier i Lokalsamfundet, Sammenslutningen af Danske Småøer, Skov & Landskab (Københavns Universitet), Småskovsforeningen Danmark, Spildevandsteknisk Forening, Videnscenter for Landbrug, Økologisk Landsforening, Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet, Helle Tegner Anker, Københavns Universitet, Peter Pagh, Københavns Universitet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ Mindreudgifter merudgifter Forslaget om at ændre vandløbsloven Ingen med hensyn til opkrævning af udgifter til administration af offentlige pumpelag vil indebære reducerede udgifter for kommunerne på ca. 0,1 mio. kr. i perioden Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for regioner, og kun i mindre grad for staten. Ændringerne af vandforsyningsloven og Ingen ophævelsen af kvalitetsstyringsloven vil betyde lettelser for kommunernes opgavevaretagelse på ca. 7,6 mio. kr. i perioden

8 8 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for regioner, og kun i mindre grad for staten. Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Forslaget om at ændre vandløbsloven med hensyn til opkrævning af udgifter til administration af offentlige pumpelag vil indebære øgede udgifter for erhvervslivet, fortrinsvis landbruget, på ca. 0,1 mio. kr. i perioden Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Forslaget er en konsekvensændring som følge af den foreslåede ændring af 63, stk. 3, hvorefter miljøministeren kan fastsætte regler om, hvilke tilsynsresultater m.v. kommunalbestyrelsen skal indsende til ministeren i relation til det tekniske tilsyn. Til nr. 2 Den gældende bestemmelse i 63, stk. 3, blev indsat i vandforsyningsloven ved udmøntningen af kommunalreformen for så vidt angik organiseringen af myndighederne i Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at ministeren som en konsekvens af aftalen om strukturreformen overtog det overordnede tilsyn med vandkvaliteten. Bestemmelsen giver miljøministeren hjemmel til at fastsætte i hvilken form oplysningerne om kommunalbestyrelsens tilsyn med vandforsyningsanlæggene efter 63, stk. 1, skal indsendes til ministeren. Kommunalbestyrelsens tilsyn omfatter både kvaliteten af vand, mængden af indvundet vand m.m. Det foreslås, at den gældende bestemmelse suppleres således, at ministeren udover at fastsætte regler om, i hvilken form kommunalbestyrelsen skal indsende oplysningerne om tilsynet efter stk. 1, også kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal indsendes om tilsynet. Det forventes, at hjemmelen vil blive udnyttet til at fastsætte regler om, at oplysningerne om kommunalbestyrelsens tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæggene ikke skal indsendes til ministeren. Det tekniske tilsyn angår anlæggets fysiske forhold, hvilke bl.a. er anlæggets indretning, funktion, vedligeholdelses- og reholdsstand. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.1. Til nr. 3 Efter den gældende lov om vandforsyning skal kommunalbestyrelsen og miljøministeren underrette Sundhedsstyrelsen om afgørelser inden for vandforsyningslovens område, jf. lovens 72, stk. 2, jf. stk. 1. I sammenhæng med den foreslåede ophævelse af Sundhedsstyrelsens faste klageadgang, jf. lovforslagets 1, nr. 4, foreslås den generelle underretningspligt af Sundhedsstyrelsen ophævet. Kommunalbestyrelserne og miljøministeren vil således ikke løbende skulle underrette Sundhedsstyrelsen om alle afgørelser. Som opfølgning på lovforslaget vil bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning blive ændret, således at kommunalbestyrelserne fremover kun skal underrette Sundhedsstyrelsen om afgørelser i sager, hvor Sundhedsstyrelsen har udtalt sig i den konkrete sag, jf. vandforsyningslovens 62, stk. 5. Lovforslaget ændrer ikke i øvrigt ved Sundhedsstyrelsens opgaver i henhold til vandforsyningsloven. Kommunerne har derfor f.eks. stadig en forpligtelse til at inddrage Sundhedsstyrelsen i en drøftelse, hvor det er nødvendigt i sager vedrørende sundhedsfarligt vand, jf. vandforsyningslovens 62, stk. 5. Sundhedsstyrelsens centrale opgaver i vandforsyningssager vil efter den foreslåede ændring primært bestå i at yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i overensstemmelse med sundhedslovens 214 om Sundhedsstyrelsens opgaver. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.2. Til nr. 4 Klageberettiget efter den foreslåede bestemmelse, der i øvrigt svarer til de gældende regler i vandforsyningslovens 80, stk. 1, nr. 1 og 3, er i alle tilfælde afgørelsens adressat. Derimod er det vanskeligt at afgrænse den kreds af personer, der herudover bør være klageberettiget. Som kriterium foreslås, at vedkommende klager skal have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. I forbindelse med afgørelser om tilladelse til oprettelse af et anlæg til almen vandforsyning vil bestemmelsen indebære, at eksempelvis de grundejere, der skal tilsluttes anlægget, og de grundejere, som forventes at blive berørt, f.eks. af en sænkning af grundvandstanden, vil være klageberettigede.

9 9 Anvendelsen af disse retningslinjer kan medføre, at det kan forekomme tvivlsomt, hvorvidt foreninger eller grupper kan indbringe en sag for klagemyndigheden som klagesag. Afgørende herfor må være, om den pågældende forening kan siges at repræsentere en personkreds, hvis individuelle, væsentlige interesser direkte berøres af beslutningen. Således må f.eks. en sportsfiskerforening kunne klage over en afgørelse om vandindvindingstilladelse, der kan have indflydelse på forholdene i et vandløb m.v., som foreningens medlemmer har interesse i. En juridisk person, f.eks. et aktieselskab eller en selvejende institution, kan klage under samme betingelser, som gælder for enkeltpersoner. En klageberettiget person vil naturligvis kunne vælge at lade en anden klage på sine vegne, f.eks. en advokat eller en forening (landboforening, naturfredningsforening, NOAH, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Foreningen af Vandværker i Danmark eller andre). Det må blot stå klart, at der foreligger et fuldmagtsforhold, og at den egentlige klageberettigede er den person, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Det foreslås, at bestemmelsen i vandforsyningslovens 80, stk. 1, nr. 2, om Sundhedsstyrelsens faste adgang til at klage over kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser til Natur- og Miljøklagenævnet ophæves. Det forventes ikke, at ophævelsen af bestemmelsen vil have nogen praktisk betydning, idet Sundhedsstyrelsen fortsat er klageberettiget, såfremt styrelsen har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.2. Til nr. 1 Til 2 Med forslaget ophæves kravet om miljøministerens godkendelse af vandløbsmyndighedernes vedtagelse af regulativer og ændringer af regulativer for de vandløb, der indtil den 1. januar 2007 var klassificeret som amtsvandløb. De tidligere amtsvandløb er navnlig landets store vandløb, som gennemløber flere kommuner. Der er dog også mange andre vandløb end tidligere amtsvandløb, der passerer kommunegrænser. Kommunerne har derfor erfaring med tværkommunalt samarbejde om både vandløbsregulativer og vandløbsrestaureringer. Kommunerne har etableret navnlig uformelle fora, der håndterer disse udfordringer. Det vurderes, at kravet om statslig godkendelse af visse regulativer er en unødig administrativ byrde for både kommunerne og staten. Bestemmelsen i vandløbslovens 12, stk. 4 foreslås derfor ophævet. Dermed vil der ikke være flere forskellige procedurer for vedtagelse af regulativer eller regulativændringer for offentlige vandløb. Der er ikke foreslået nogen overgangsordning i forbindelse med ophævelse af reglen. Det indebærer, at godkendelsessager, der verserer ved lovens ikrafttræden, bortfalder. Til nr. 2 Med forslaget bliver udgifterne til administration af offentlige pumpelag brugerfinansierede. Reglen i 2, nr. 2, om vandløbsmyndighedens udgifter i forbindelse med administration af offentlige pumpelag sikrer en økonomisk ligestilling mellem interessenterne i hhv. offentlige og private pumpelag. Det foreslås, at udgifterne fordeles efter det såkaldte nytteprincip, jf. vandløbslovens 24, stk., 1. Det indebærer, at udgifterne skal fordeles efter den nytte, de enkelte interessenter i pumpelaget har af anlægget. Der kan altså ikke anvendes fx et solidaritetsprincip. Vandløbsmyndighedens fordeling kan indbringes for en taksationskommission, jf. lovens 24, stk. 3. De administrationsudgifter, der er tale om, er for eksempel udgifter til opkrævning af bidrag, regnskabsrevision, matrikulære berigtigelser og vedtægtsændring. Forslaget vedrører kun de udgifter til administration af offentlige pumpelag, som vandløbsmyndigheden afholder efter lovens ikrafttræden. Administrationsudgifterne vil ligesom driftsudgifterne efter vandløbslovens 65 have samme fortrinsret som kommunale ejendomsskatter og opkræves sammen med disse. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 2.4. Til 3 Det foreslås at ophæve kvalitetsstyringsloven. Forslaget indebærer, at det bliver frivilligt for kommunerne, om de vil opretholde et kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet, herunder i hvilket omfang. Som en konsekvens af lovens ophævelse vil certifikater udstedt i medfør af loven miste deres gyldighed. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.5. Til nr. 1 og 2 Til 4 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at kvalitetsstyringsloven foreslås ophævet, jf. lovforslagets 4, stk. 2. Ændringerne indebærer, at henvisningen til kvalitetsstyringsloven i lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. 1, stk. 2, nr. 3, litra p, i lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010 med senere ændringer, ophæves. Til stk. 1 Til 5 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni Til stk. 2 Det foreslås, at lovændringen alene angår de udgifter til administration af offentlige pumpelag, som vandløbsmyndigheden afholder efter lovens ikrafttræden.

10 10 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om vandforsyning mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret bl.a. ved 10 i lov nr af 21. december 2011 og senest ved 12 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 63. Kommunalbestyrelsen underretter miljøministeren om resultaterne af tilsynet og om de foranstaltninger, tilsynet har givet anledning til. Stk. 2. Miljøministeren kan pålægge kommunalbestyrelserne at tage spørgsmål vedrørende tilsyn med vandforsyning op til behandling og beslutning. Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, i hvilken form oplysningerne anført i stk. 1 skal indsendes 72. Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser meddeles skriftligt til den pågældende. Når særlige grunde foreligger, kan påbud og forbud foreløbigt meddeles mundtligt. Stk. 2. Underretning om afgørelsen meddeles samtidig skriftligt til Sundhedsstyrelsen og andre berørte myndigheder. Endvidere underrettes skriftligt privatpersoner, som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i at få kundskab om beslutningen, samt organisationer, som må antages at være klageberettigede efter 80, stk. 2. Underretning til de nævnte privatpersoner og organisationer kan eventuelt finde sted ved offentlig annoncering. I tilfælde af offentlig annoncering kan det ske udelukkende digitalt. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, 3. pkt., skal organisationer, som må antages at være klageberettiget efter 80, stk. 2, have skriftlig underretning om kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser. 1. I 63, stk. 1, indsættes efter»tilsynet har givet anledning til«:», jf. dog stk. 3« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal indsendes efter stk. 1, og i hvilken form dette skal ske.«3. I 72, stk. 2, 1. pkt., ændres»sundhedsstyrelsen og andre«til:»de« , stk. 1, affattes således:

11 Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser kan påklages af 1) afgørelsens adressat, 2) Sundhedsstyrelsen og 3) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Stk. 2. (Undlades) Stk. 3. (Undlades) Stk. 4. (Undlades) Stk. 5. (Undlades) Stk. 6. (Undlades)» 80. Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser kan påklages af 1) afgørelsens adressat og 2) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.«2 I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 553 af 1. juni 2011 og senest ved 2 i lov nr. 61 af 29. januar 2013, foretages følgende ændringer: Stk. 4. For de vandløb, der indtil den 1. januar 2007 var klassificeret som amtsvandløb, kan vandløbsmyndigheden først endeligt vedtage et regulativ eller en ændring af et regulativ med miljøministerens godkendelse , stk. 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk Efter 42 indsættes:» 42 a. Vandløbsmyndighedens udgifter efter 42 og udgifter i forbindelse med administration af offentlige pumpelag betales af bidragyderne til laget. Ved fordeling af udgifterne finder 24, stk. 1 og 3, tilsvarende anvendelse.«3 Lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet ophæves. 4 I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010, som ændret ved 3 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og 1 i lov nr. 587 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

12 12 1. Kommunalbestyrelserne i de i medfør af 2, stk. 1, udpegede grupper af kommuner samarbejder med virkning fra den 1. januar 2007 efter reglerne i denne lov. Stk. 2. Samarbejdet omfatter 1) (udeladt) 2) (udeladt) 3) natur- og miljøområdet, for så vidt angår kommunalbestyrelsens opgaver efter a) lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt i medfør af loven, b) lov om vandforsyning m.v. og regler udstedt i medfør af loven, c) lov om forurenet jord og regler udstedt i medfør af loven, d) lov om beskyttelse af havmiljøet og regler udstedt i medfør af loven, e) lov om kemikalier og regler udstedt i medfør af loven, f) lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og regler udstedt i medfør af loven, g) lov om råstoffer og regler udstedt i medfør af loven, h) lov om okker og regler udstedt i medfør af loven, i) lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og regler udstedt i medfør af loven, j) lov om naturbeskyttelse, dog med undtagelse af 35, stk. 11, og 49, stk. 3, samt regler udstedt i medfør af loven, k) lov om vandløb og regler udstedt i medfør af loven, l) regler udstedt i medfør af lov om sommerhuse og campering m.v., m) 11 a, nr. 7, 11 e, stk. 3, 11 g samt kapitel 6 og 51 i lov om planlægning og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår anlæg omfattet af lovens 11 g, n) 2, stk. 1, nr. 5, litra a, jf. 18, stk. 3, i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne, o) lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse og regler udstedt i medfør af loven, p) lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt an- 1. I 1, stk. 2, nr. 3, litra o, ændres»loven,«til:»loven og«. 2. 1, stk. 2, nr. 3, litra p, ophæves. Litra q bliver herefter litra p.

13 går kommunalbestyrelsens opgaver efter litra a-m og q, og q) lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 4) (udeladt) 5) (udeladt) 13

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2011-12 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Plan- og miljøudvalget Formand: Knud Kristensen Martin Glerup, Lise B. Harbo, Kaj Wisti Lassen, Ib Johansen, Henrik Degn, Torben Duelund.. mandag den 23. oktober 2006 kl. 15:00

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø

Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014. jura uddan. For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere. Miljø Start for hold O: november 2013 Start for hold P: november 2014 KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere KL s Miljø jura uddan nelse For erfarne miljøsagsbehandlere og ledere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver

Forslag. Lov om ændring af lov om kolonihaver Lovforslag nr. L 214 Folketinget 2012-13 Fremsat den 25. april 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen

Læs mere