Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 192 Folketinget Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder samt om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet (Forenklet indberetning af tilsynsresultater ang. vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.) 1 I lov om vandforsyning mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret bl.a. ved 10 i lov nr af 21. december 2011 og senest ved 12 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 63, stk. 1, indsættes efter»tilsynet har givet anledning til«:», jf. dog stk. 3« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal indsendes efter stk. 1, og i hvilken form dette skal ske.«3. I 72, stk. 2, 1. pkt., ændres»sundhedsstyrelsen og andre«til:»de« , stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser kan påklages af 1) afgørelsens adressat og 2) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.«2 I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 553 af 1. juni 2011 og senest ved 2 i lov nr. 61 af 29. januar 2013, foretages følgende ændringer: Stk. 5 bliver herefter stk Efter 42 indsættes:» 42 a. Vandløbsmyndighedens udgifter efter 42 og udgifter i forbindelse med administration af offentlige pumpelag betales af bidragyderne til laget. Ved fordeling af udgifterne finder 24, stk. 1 og 3, tilsvarende anvendelse.«3 Lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet ophæves. 4 I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010, som ændret ved 3 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og 1 i lov nr. 587 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 2, nr. 3, litra o, ændres»loven,«til:»loven og«. 2. 1, stk. 2, nr. 3, litra p, ophæves. Litra q bliver herefter litra p. 5 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni Stk. 2. Reglen i 2, stk. 2, om vandløbsmyndighedens udgifter i forbindelse med administration af offentlige vandløb 1. 12, stk. 4, ophæves. Miljømin. j.nr AL002786

2 finder anvendelse på udgifter, som vandløbsmyndigheden afholder efter lovens ikrafttræden. 2

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forenklet underretning om tilsyn med vandforsyninger Gældende ret Lovforslaget 2.2. Forenklet underretning om vandforsyningsafgørelser og ophævelse af Sundhedsstyrelsens klageadgang Gældende ret Lovforslaget 2.3. Ophævelse af miljøministerens godkendelse af regulativer for de tidligere amtsvandløb Gældende ret Lovforslaget 2.4. Indførelse af brugerfinansieret administration af pumpelag Gældende ret Lovforslaget 2.5. Ophævelse af kvalitetsstyringsloven og konsekvensændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder Gældende ret Kvalitetsstyringsloven Lov om forpligtende kommunale samarbejder Lovforslaget Kvalitetsstyringsloven Lov om forpligtende kommunale samarbejder 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgere 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning Efter regeringens aftale af 10. juni 2012 med KL om kommunernes økonomi for 2013 skal der ske en forenkling og afbureaukratisering af den gældende regulering på natur- og miljøområdet. Der sigtes på at lette den kommunale administration bl.a. på vand- og naturområdet inden for en ramme på i alt 60 mio. kr. i perioden indtil Regeringen har som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt en række forenklingsinitiativer med KL. Lovforslagets formål er at udmønte de forenklingsinitiativer, der kræver lovændringer. Med lovforslaget foreslås følgende ændringer: Det foreslås, at kommunalbestyrelsernes forpligtelse til efter vandforsyningsloven at underrette miljøministeren om deres tilsyn med vandforsyningerne forenkles. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og 2. Det foreslås, at kommunalbestyrelsernes og miljøministerens forpligtelse til at underrette Sundhedsstyrelsen om afgørelser efter vandforsyningsloven forenkles, og at Sundhedsstyrelsens faste klageadgang over afgørelser efter vandforsyningsloven ophæves. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3 og 4. Det foreslås, at bestemmelsen i vandløbsloven om miljøministerens godkendelse af regulativer for de tidligere amtsvandløb ophæves. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 1. Det foreslås, at udgifterne til administration af offentlige pumpelag fremover skal være brugerfinansierede. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 2. Det foreslås, at lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på naturog miljøområdets ophæves. Der henvises til lovforslagets 3. Som en konsekvens af den foreslåede ophævelse af kvalitetsstyringsloven foreslås det endelig, at henvisningen til kvalitetsstyringsloven i lov om forpligtende kommunale samarbejder ophæves. Der henvises til lovforslagets 4. Herudover har regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 aftalt en række særskilte ændringer af administrative forskrifter og praksisser med henblik på regelforenkling og afbureaukratisering.

4 4 Lovforslaget og de planlagte ændringer af administrative forskrifter og praksisser er en del af regeringens samlede regelforenklingsindsats og understøtter regeringens ønske om en moderniseringsreform af den offentlige sektor, hvor regler og kontrol erstattes af tillid og fokus på resultater. Regeringen ønsker en mere enkel statslig styring, der giver lokal frihed til at bestemme, hvordan man bedst tilrettelægger opgaveløsningen. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Forenklet underretning om tilsyn med vandforsyninger Gældende ret I vandforsyningsloven er det blandt andet fastlagt, at kommunalbestyrelserne fører tilsyn med landets cirka 2500 vandforsyninger. Kommunalbestyrelserne skal i dag underrette miljøministeren, i praksis Naturstyrelsen, jf. bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen, om samtlige resultater af kommunalbestyrelsernes tilsyn med vandforsyningerne og om de foranstaltninger, som tilsynet har givet anledning til, jf. vandforsyningslovens 63, stk. 1. Miljøministeren kan fastsætte regler om, i hvilken form oplysningerne efter 63, stk. 1, skal indsendes, jf. 63, stk. 3. Efter bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med blandt andet det tekniske vandforsyningsanlæg, jf. bekendtgørelsens 25, jf. vandforsyningslovens 57, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sende kopi af resultaterne af tilsynet med det tekniske anlæg til ejeren af vandforsyningsanlægget og til Naturstyrelsen, jf. bekendtgørelsens 26, stk. 3. Et tilsyn med det tekniske anlæg er et tilsyn med vandforsyningsanlæggenes fysiske forhold. Tilsynsrapporterne indeholder således oplysninger om det enkelte forsyningsanlægs indretning, funktion, vedligeholdelses- og renholdelsestilstand. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hyppigheden af tilsynet med det tekniske anlæg. Kommunalbestyrelsernes tilsyn med det tekniske anlæg angår ikke kommunens løbende forpligtelse til at overvåge vandkvaliteten. Kommunalbestyrelsernes forpligtigelse til at underrette Naturstyrelsen om dispensationer, der udstedes ved overskridelse af kravene til vandkvaliteten, berøres ikke af lovforslaget Lovforslaget Det foreslås, at vandforsyningslovens 63, stk. 1 og 3, ændres, således at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen skal indsende til Naturstyrelsen. Miljøministeren kan som hidtil fastsætte regler om, i hvilken form dette skal ske. Lovændringen har til formål at forenkle kommunalbestyrelsens underretningspligt. Med den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse forventes fastsat nærmere regler om, hvilke konkrete oplysninger der skal indsendes til Naturstyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsernes tilsyn med vandforsyningsanlæggene. Bemyndigelsen skal således give mulighed for at konkretisere og forenkle kommunalbestyrelsens underretningspligt, da det må anses for bureaukratisk og unødigt ressourcekrævende, at der skal ske underretning til Naturstyrelsen af samtlige resultater af tilsynene. Dette gør sig især gældende i forhold til kommunalbestyrelsernes tilsyn med de tekniske anlæg, jf. 25 i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøministeriet har tillid til, at kommunalbestyrelserne kan føre tilsyn med de tekniske anlæg på en fagligt tilfredsstillende måde, og at der ikke er behov for, at miljøministeren underrettes om resultater af disse tilsyn. Den foreslåede hjemmelsbestemmelse i vandforsyningslovens 63, stk. 3, forventes på den baggrund anvendt til at ophæve kommunalbestyrelsens underretningspligt over for Naturstyrelsen i relation til tilsynet med de tekniske anlæg, jf. 26, stk. 3, i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøministeren kan fortsat føre tilsyn med kommunalbestyrelsens tilsyn med de tekniske vandforsyningsanlæg i kraft af ministerens ulovbestemte tilsyn, hvorefter ministeren kan forlange oplysninger og dokumenter om forhold i kommunen og inden for tilsynets virkeområde, ligesom ministeren kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 63 og 63 a. Med lovforslaget og den efterfølgende ændring af bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg lettes kommunernes administrative byrde. Tilsynsrapporterne for de tekniske anlæg vedrører ikke f.eks. drikkevandskvalitet, som kommunalbestyrelsen uforandret skal underrette Naturstyrelsen om. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og Forenklet underretning om vandforsyningsafgørelser og ophævelse af Sundhedsstyrelsens klageadgang Gældende ret Sundhedsstyrelsen har adgang til at klage over alle afgørelser truffet af kommunalbestyrelserne eller miljøministeren efter vandforsyningsloven, jf. vandforsyningslovens 80, stk. 1, nr. 2. Sundhedsstyrelsen har anvendt klageadgangen meget sparsomt i løbet af de sidste ti år. Som en konsekvens af Sundhedsstyrelsens klageadgang skal kommunalbestyrelserne henholdsvis miljøministeren underrette Sundhedsstyrelsen om alle afgørelser truffet inden for vandforsyningslovens område, jf. vandforsyningslovens 72, stk. 2. Forpligtelsen til at underrette Sundhedsstyrelsen om trufne afgørelser fremgår ligeledes af bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning, jf. bekendtgørelsens 28, stk. 4.

5 Lovforslaget Med henblik på at forenkle kommunalbestyrelsens underretningspligt for så vidt angår trufne afgørelser foreslås det at ophæve kommunalbestyrelsens og miljøministerens forpligtelse til at underrette Sundhedsstyrelsen om alle afgørelser truffet inden for vandforsyningslovens område, jf. 72, stk. 2. Som følge af gældende regler har Sundhedsstyrelsens opgavevaretagelse fået karakter af et ulovbestemt tilsyn med kommunen, der ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens primære opgaver efter sundhedsloven. Med lovforslaget vil det løbende ulovbestemte tilsyn med kommunerne alene forestås af miljøministeren, dvs. i praksis Naturstyrelsen. Som følge af lovændringen vil bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning blive ændret, således at kommunalbestyrelserne fremover alene skal underrette Sundhedsstyrelsen om afgørelser i sager, hvor Sundhedsstyrelsen har udtalt sig i den konkrete sag. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 3. I sammenhæng med ovennævnte forslag om forenklet underretningspligt over for Sundhedsstyrelsen foreslås det, at vandforsyningsloven ændres således, at Sundhedsstyrelsens faste klageadgang i vandforsyningslovens 80, stk. 1, nr. 2, ophæves. Sundhedsstyrelsen vil herefter kun have klageadgang, hvis Sundhedsstyrelsen har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Hermed kan Sundhedsstyrelsen koncentrere sine ressourcer om primært at yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne. Der henvises til lovforslagets 1, nr Ophævelse af miljøministerens godkendelse af regulativer for de tidligere amtsvandløb Gældende ret Regulativer og ændringer af regulativer for visse offentlige vandløb kan først vedtages endeligt af vandløbsmyndigheden, dvs. kommunalbestyrelsen, med miljøministerens godkendelse, jf. vandløbslovens 12, stk. 4. Det drejer sig om de offentlige vandløb, der før kommunalreformen i 2007 var klassificeret som amtsvandløb Lovforslaget Vandløbslovens 12, stk. 4, om vedtagelse af regulativer for de tidligere amtsvandløb blev indført i forbindelse med følgelovgivningen som konsekvens af kommunalreformen pr. 1. januar De tidligere amtsvandløb er navnlig landets store vandløb, som gennemløber flere kommuner. Bestemmelsen var begrundet i et ønske om at sikre at sammenhængen i regulativudarbejdelsen for disse vandløb bibeholdes, og at regulativerne indeholder den afvejning af afvandingsinteresser og natur- og miljøinteresser, som kræves ifølge vandløbslovens formålsbestemmelse. Der er dog også mange andre vandløb end tidligere amtsvandløb, der passerer kommunegrænser. Kommunerne har derfor erfaring med tværkommunalt samarbejde om både vandløbsregulativer og vandløbsrestaureringer. Kommunerne har etableret navnlig uformelle fora, der håndterer disse udfordringer. Det vurderes, at kravet om statslig godkendelse af visse regulativer er en unødig administrativ byrde for både kommunerne og staten. Bestemmelsen i vandløbslovens 12, stk. 4, foreslås derfor ophævet. Der henvises til lovforslagets 2, nr Indførelse af brugerfinansieret administration af pumpelag Gældende ret Udgifter til administration af offentlige pumpelag afholdes i dag af vandløbsmyndighederne, dvs. kommunerne. Der er blandt andet tale om administration i forbindelse med revision af»afvandingsinteresser i pumpelagsområde«, når der sker ejendomsmæssige ændringer, samt opkrævning af bidrag, regnskabsrevision, vedtægtsændringer mv. Med hensyn til driftsudgifter for offentlige pumpelag afholder vandløbsmyndighederne, dvs. kommunerne, forskudsvis disse. Interessenternes bidrag opkræves sammen med ejendomsskatterne. Kommunerne afholder ikke udgifter til administration af private pumpelag Lovforslaget Det forhold, at vandløbsmyndighederne afholder udgifterne til administrationen af offentlige pumpelag hænger historisk sammen med, at det offentlige havde en interesse i de offentlige pumpelag, blandt andet fordi der var givet lån til de private lodsejere til etablering af pumpelagene. Lånene er imidlertid for længst tilbagebetalt, hvorfor der ikke længere er nogen særlig offentlig interesse i disse pumpelag. Det foreslås derfor, at administrationsudgifterne i lighed med driftsudgifterne fremover skal brugerbetales. Dette vil sikre en ligebehandling af lodsejere i henholdsvis private og offentlige pumpelag. De administrationsudgifter, der er tale om, er blandt andet udgifter til opkrævning af bidrag, til regnskabsrevision, til matrikulære berigtigelser og til vedtægtsændringer. Der henvises til lovforslagets 2, nr Ophævelse af kvalitetsstyringsloven og konsekvensændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder Gældende ret Kvalitetsstyringsloven Lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet (kvalitetsstyringsloven) blev vedtaget som led i kommunalreformen (se L 211, FT ), hvor de fleste borgerog virksomhedsrettede opgaver på natur- og miljøområdet blev samlet i kommunerne.

6 6 Formålet med loven var at styrke de kommunale natur- og miljøadministrationer i forbindelse med overtagelsen af de nye opgaver og dermed bidrage til at sikre borgere og virksomheder en korrekt, effektiv og ensartet administration gennem et krav om etablering af kvalitetsstyringssystemer på natur- og miljøområdet. Loven trådte i kraft den 1. juli Kvalitetsstyringssystemet stiller krav om udarbejdelse af sagsbehandlingsprocedurer og en række tværgående procedurer, der blandt andet skal sikre ansvarsfordeling, tilstedeværelse og inddragelse af de rette og tilstrækkelige kompetencer, koordinering mellem myndigheder, gennemførelse af intern måling af systemets effektivitet og egnethed til at nå fastsatte mål samt opfølgning herpå, offentlighed om kommunernes indsats og resultater som følge af deres kvalitetsstyringssystem og årlige audits. Det er endvidere et krav, at kommunerne opnår og vedligeholder certificering af de kommunale kvalitetsstyringssystemer. Certificeringen udgør en uvildig kontrol af, at systemet anvendes i praksis og er i overensstemmelse med kravene i loven og den tilhørende bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Alle kommuner har i dag etableret et certificeret kvalitetsstyringssystem i henhold til loven Lov om forpligtende kommunale samarbejder Det var i forbindelse med den daværende regerings aftale af 3. marts 2005 med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007 (landkortaftalen), der dannede grundlag for kommunalreformen, en forudsætning, at kommuner med under ca indbyggere, hvor der ikke var opbakning til en kommunesammenlægning, som alternativ skulle indgå et forpligtende kommunalt samarbejde med en eller flere kommuner med henblik på at sikre den faglige bæredygtighed for opgavevaretagelsen. Befolkningsgrundlaget i et sådant samarbejde skulle være mindst ca indbyggere. Som led i aftalen blev der på den baggrund udpeget syv forpligtende kommunale samarbejder: Læsø og Frederikshavn Kommuner, Samsø, Aarhus og Odder Kommuner, Fanø og Esbjerg Kommuner, Langeland og Svendborg Kommuner, Ærø og Svendborg Kommuner, Dragør og Tårnby Kommuner samt Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Reglerne om de forpligtende kommunale samarbejder blev fastsat i lov nr. 541 af 24. juni 2005, der trådte i kraft samtidig med resten af kommunalreformen den 1. januar De forpligtende kommunale samarbejder omfatter en række opgaver, som dels er tidligere amtskommunale opgaver, dels er kommunale opgaver med en tæt sammenhæng med de førnævnte amtskommunale opgaver. Det er fx visse opgaver på natur- og miljøområdet, herunder kommunalbestyrelsens opgaver efter kvalitetsstyringsloven, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder 1, stk. 2, nr. 3, litra p. Loven fastsætter, at samarbejdsformen er pligtmæssig delegation. Det betyder, at udførelsen af opgaven på hvert opgaveområde overlades til én kommune i samarbejdet, mens den delegerende kommune bevarer ansvaret for opgavevaretagelsen. Efter loven betaler den delegerende kommune den bemyndigede kommunes omkostninger ved udøvelsen af opgaverne. De forpligtende kommunale samarbejder og opgavefordelingen i de enkelte samarbejder blev fastsat i bekendtgørelse nr. 656 af 29. juni 2005 om revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder Lovforslaget Kvalitetsstyringsloven Det foreslås at ophæve kvalitetsstyringsloven. Forslaget indebærer, at det bliver frivilligt for kommunerne, om de ønsker at opretholde et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet, herunder hvordan de vil indrette systemet. Miljøministeriet har således tillid til, at kommunerne vil løse deres opgaver på natur- og miljøområdet fagligt tilfredsstillende og finder, at det fremadrettet bør overlades til kommunerne at sikre dette inden for rammerne af det kommunale selvstyre. Som en konsekvens af ophævelsen af loven mister eksisterende certifikater udstedt i medfør af loven deres gyldighed. Kommunerne kan fortsat vælge at lade deres kvalitetsstyringssystem certificere efter internationale standarder for kvalitetsledelse og -styring. Der henvises til lovforslagets Lov om forpligtende kommunale samarbejder Som en konsekvens af forslaget om at ophæve kvalitetsstyringsloven foreslås det at ophæve henvisningen til kvalitetsstyringsloven i lov om forpligtende kommunale samarbejder. Der henvises til lovforslagets Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige De enkelte forslag i lovforslaget er forhandlet med KL. Der er opnået enighed om, at de enkelte lovændringer samlet vil betyde lettelser for kommunernes opgavevaretagelse på 7,7 mio.kr. i perioden Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for regionerne. Lovforslaget har i mindre omfang økonomiske og administrative konsekvenser for staten, bl.a. ved forslaget om bortfald af statslig godkendelse af visse vandløbsregulativer. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget om at ændre vandløbsloven med hensyn til opkrævning af udgifter til administration af offentlige pumpe-

7 7 lag vil indebære øgede udgifter for erhvervslivet, fortrinsvis landbruget, på cirka 0,1 mio. kr. i perioden Lovforslaget vurderes i øvrigt ikke at indebære erhvervsøkonomiske konsekvenser. Lovforslaget vurderes ikke at have erhvervsadministrative konsekvenser. 5. Administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Udkast til lovforslag har været i høring hos: Advokatrådet/Advokatsamfundet, Biologiforbundet, Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Bureau Veritas Certification, Bæredygtigt Landbrug, COWI A/S, DANAK, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Akvakultur, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Entomologisk Forening, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Fåreavl, Dansk Industri, Dansk Gartneri, Dansk Journalistforbund, Dansk Landboungdom, Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR), Dansk Standard, Dansk Træforening, Dansk Træinformation, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Danske Advokater, Danske Revisorer, Danske Specialmedier, Danske Svineproducenter, Danske Træindustrier, Danske Vandløb, DELTA, Den Danske Landinspektørforening, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA, Det Ny Public Serviceråd, Det Økologiske Råd, Det Økonomiske Råd, DHI, DILEM (Danske Idebaserede Lokale Elektroniske Medier), DK4, DR, Dyrenes Beskyttelse, EnviNa, Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering, Ferskvandsfiskeriforeningen, Finansrådet, FORCE Technology, Foreningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark, Foreningen af Danske Biologer, Foreningen af Danske Brøndborere, Foreningen af Danske Interaktive Medier, Foreningen af Fredningsnævnsformænd i Danmark og disses suppleanter, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen af Vandværker i Danmark, Foreningen Digitale Publicister, Foreningen Ugeaviserne, Godkendt Teknologisk Service GTS, Green Network, Greenpeace Danmark, Grønne Familier, Hede- Danmark, Hedeselskabet, Ingeniørforeningen IDA, Kanal Hovedstaden, Kanal 23, KL, Kommunalteknisk Chefforening, Konpa, Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug & Fødevarer, Landsbyrådet, Landsforeningen af Landsbysamfund, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Miljøbevægelsen NOAH, Miljøpartiet de Grønne, Miljøteknisk Brancheforening, MTG A/S, Nationalt Center for Miljø og Energi, Nordicom, NSOC-D, Praktiserende Landinspektørers Forening, Pressens Fællesindkøb, Rambøll Danmark, SAML - Sammenslutning Af Medier i Lokalsamfundet, Sammenslutningen af Danske Småøer, Skov & Landskab (Københavns Universitet), Småskovsforeningen Danmark, Spildevandsteknisk Forening, Videnscenter for Landbrug, Økologisk Landsforening, Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet, Helle Tegner Anker, Københavns Universitet, Peter Pagh, Københavns Universitet. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ Mindreudgifter merudgifter Forslaget om at ændre vandløbsloven Ingen med hensyn til opkrævning af udgifter til administration af offentlige pumpelag vil indebære reducerede udgifter for kommunerne på ca. 0,1 mio. kr. i perioden Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser for regioner, og kun i mindre grad for staten. Ændringerne af vandforsyningsloven og Ingen ophævelsen af kvalitetsstyringsloven vil betyde lettelser for kommunernes opgavevaretagelse på ca. 7,6 mio. kr. i perioden

8 8 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for regioner, og kun i mindre grad for staten. Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Forslaget om at ændre vandløbsloven med hensyn til opkrævning af udgifter til administration af offentlige pumpelag vil indebære øgede udgifter for erhvervslivet, fortrinsvis landbruget, på ca. 0,1 mio. kr. i perioden Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Forslaget er en konsekvensændring som følge af den foreslåede ændring af 63, stk. 3, hvorefter miljøministeren kan fastsætte regler om, hvilke tilsynsresultater m.v. kommunalbestyrelsen skal indsende til ministeren i relation til det tekniske tilsyn. Til nr. 2 Den gældende bestemmelse i 63, stk. 3, blev indsat i vandforsyningsloven ved udmøntningen af kommunalreformen for så vidt angik organiseringen af myndighederne i Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at ministeren som en konsekvens af aftalen om strukturreformen overtog det overordnede tilsyn med vandkvaliteten. Bestemmelsen giver miljøministeren hjemmel til at fastsætte i hvilken form oplysningerne om kommunalbestyrelsens tilsyn med vandforsyningsanlæggene efter 63, stk. 1, skal indsendes til ministeren. Kommunalbestyrelsens tilsyn omfatter både kvaliteten af vand, mængden af indvundet vand m.m. Det foreslås, at den gældende bestemmelse suppleres således, at ministeren udover at fastsætte regler om, i hvilken form kommunalbestyrelsen skal indsende oplysningerne om tilsynet efter stk. 1, også kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal indsendes om tilsynet. Det forventes, at hjemmelen vil blive udnyttet til at fastsætte regler om, at oplysningerne om kommunalbestyrelsens tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæggene ikke skal indsendes til ministeren. Det tekniske tilsyn angår anlæggets fysiske forhold, hvilke bl.a. er anlæggets indretning, funktion, vedligeholdelses- og reholdsstand. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.1. Til nr. 3 Efter den gældende lov om vandforsyning skal kommunalbestyrelsen og miljøministeren underrette Sundhedsstyrelsen om afgørelser inden for vandforsyningslovens område, jf. lovens 72, stk. 2, jf. stk. 1. I sammenhæng med den foreslåede ophævelse af Sundhedsstyrelsens faste klageadgang, jf. lovforslagets 1, nr. 4, foreslås den generelle underretningspligt af Sundhedsstyrelsen ophævet. Kommunalbestyrelserne og miljøministeren vil således ikke løbende skulle underrette Sundhedsstyrelsen om alle afgørelser. Som opfølgning på lovforslaget vil bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning blive ændret, således at kommunalbestyrelserne fremover kun skal underrette Sundhedsstyrelsen om afgørelser i sager, hvor Sundhedsstyrelsen har udtalt sig i den konkrete sag, jf. vandforsyningslovens 62, stk. 5. Lovforslaget ændrer ikke i øvrigt ved Sundhedsstyrelsens opgaver i henhold til vandforsyningsloven. Kommunerne har derfor f.eks. stadig en forpligtelse til at inddrage Sundhedsstyrelsen i en drøftelse, hvor det er nødvendigt i sager vedrørende sundhedsfarligt vand, jf. vandforsyningslovens 62, stk. 5. Sundhedsstyrelsens centrale opgaver i vandforsyningssager vil efter den foreslåede ændring primært bestå i at yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i overensstemmelse med sundhedslovens 214 om Sundhedsstyrelsens opgaver. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.2. Til nr. 4 Klageberettiget efter den foreslåede bestemmelse, der i øvrigt svarer til de gældende regler i vandforsyningslovens 80, stk. 1, nr. 1 og 3, er i alle tilfælde afgørelsens adressat. Derimod er det vanskeligt at afgrænse den kreds af personer, der herudover bør være klageberettiget. Som kriterium foreslås, at vedkommende klager skal have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. I forbindelse med afgørelser om tilladelse til oprettelse af et anlæg til almen vandforsyning vil bestemmelsen indebære, at eksempelvis de grundejere, der skal tilsluttes anlægget, og de grundejere, som forventes at blive berørt, f.eks. af en sænkning af grundvandstanden, vil være klageberettigede.

9 9 Anvendelsen af disse retningslinjer kan medføre, at det kan forekomme tvivlsomt, hvorvidt foreninger eller grupper kan indbringe en sag for klagemyndigheden som klagesag. Afgørende herfor må være, om den pågældende forening kan siges at repræsentere en personkreds, hvis individuelle, væsentlige interesser direkte berøres af beslutningen. Således må f.eks. en sportsfiskerforening kunne klage over en afgørelse om vandindvindingstilladelse, der kan have indflydelse på forholdene i et vandløb m.v., som foreningens medlemmer har interesse i. En juridisk person, f.eks. et aktieselskab eller en selvejende institution, kan klage under samme betingelser, som gælder for enkeltpersoner. En klageberettiget person vil naturligvis kunne vælge at lade en anden klage på sine vegne, f.eks. en advokat eller en forening (landboforening, naturfredningsforening, NOAH, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), Foreningen af Vandværker i Danmark eller andre). Det må blot stå klart, at der foreligger et fuldmagtsforhold, og at den egentlige klageberettigede er den person, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Det foreslås, at bestemmelsen i vandforsyningslovens 80, stk. 1, nr. 2, om Sundhedsstyrelsens faste adgang til at klage over kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser til Natur- og Miljøklagenævnet ophæves. Det forventes ikke, at ophævelsen af bestemmelsen vil have nogen praktisk betydning, idet Sundhedsstyrelsen fortsat er klageberettiget, såfremt styrelsen har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 2.2. Til nr. 1 Til 2 Med forslaget ophæves kravet om miljøministerens godkendelse af vandløbsmyndighedernes vedtagelse af regulativer og ændringer af regulativer for de vandløb, der indtil den 1. januar 2007 var klassificeret som amtsvandløb. De tidligere amtsvandløb er navnlig landets store vandløb, som gennemløber flere kommuner. Der er dog også mange andre vandløb end tidligere amtsvandløb, der passerer kommunegrænser. Kommunerne har derfor erfaring med tværkommunalt samarbejde om både vandløbsregulativer og vandløbsrestaureringer. Kommunerne har etableret navnlig uformelle fora, der håndterer disse udfordringer. Det vurderes, at kravet om statslig godkendelse af visse regulativer er en unødig administrativ byrde for både kommunerne og staten. Bestemmelsen i vandløbslovens 12, stk. 4 foreslås derfor ophævet. Dermed vil der ikke være flere forskellige procedurer for vedtagelse af regulativer eller regulativændringer for offentlige vandløb. Der er ikke foreslået nogen overgangsordning i forbindelse med ophævelse af reglen. Det indebærer, at godkendelsessager, der verserer ved lovens ikrafttræden, bortfalder. Til nr. 2 Med forslaget bliver udgifterne til administration af offentlige pumpelag brugerfinansierede. Reglen i 2, nr. 2, om vandløbsmyndighedens udgifter i forbindelse med administration af offentlige pumpelag sikrer en økonomisk ligestilling mellem interessenterne i hhv. offentlige og private pumpelag. Det foreslås, at udgifterne fordeles efter det såkaldte nytteprincip, jf. vandløbslovens 24, stk., 1. Det indebærer, at udgifterne skal fordeles efter den nytte, de enkelte interessenter i pumpelaget har af anlægget. Der kan altså ikke anvendes fx et solidaritetsprincip. Vandløbsmyndighedens fordeling kan indbringes for en taksationskommission, jf. lovens 24, stk. 3. De administrationsudgifter, der er tale om, er for eksempel udgifter til opkrævning af bidrag, regnskabsrevision, matrikulære berigtigelser og vedtægtsændring. Forslaget vedrører kun de udgifter til administration af offentlige pumpelag, som vandløbsmyndigheden afholder efter lovens ikrafttræden. Administrationsudgifterne vil ligesom driftsudgifterne efter vandløbslovens 65 have samme fortrinsret som kommunale ejendomsskatter og opkræves sammen med disse. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit 2.4. Til 3 Det foreslås at ophæve kvalitetsstyringsloven. Forslaget indebærer, at det bliver frivilligt for kommunerne, om de vil opretholde et kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet, herunder i hvilket omfang. Som en konsekvens af lovens ophævelse vil certifikater udstedt i medfør af loven miste deres gyldighed. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit 2.5. Til nr. 1 og 2 Til 4 Der er tale om konsekvensændringer som følge af, at kvalitetsstyringsloven foreslås ophævet, jf. lovforslagets 4, stk. 2. Ændringerne indebærer, at henvisningen til kvalitetsstyringsloven i lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. 1, stk. 2, nr. 3, litra p, i lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010 med senere ændringer, ophæves. Til stk. 1 Til 5 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni Til stk. 2 Det foreslås, at lovændringen alene angår de udgifter til administration af offentlige pumpelag, som vandløbsmyndigheden afholder efter lovens ikrafttræden.

10 10 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om vandforsyning mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret bl.a. ved 10 i lov nr af 21. december 2011 og senest ved 12 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer: 63. Kommunalbestyrelsen underretter miljøministeren om resultaterne af tilsynet og om de foranstaltninger, tilsynet har givet anledning til. Stk. 2. Miljøministeren kan pålægge kommunalbestyrelserne at tage spørgsmål vedrørende tilsyn med vandforsyning op til behandling og beslutning. Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, i hvilken form oplysningerne anført i stk. 1 skal indsendes 72. Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser meddeles skriftligt til den pågældende. Når særlige grunde foreligger, kan påbud og forbud foreløbigt meddeles mundtligt. Stk. 2. Underretning om afgørelsen meddeles samtidig skriftligt til Sundhedsstyrelsen og andre berørte myndigheder. Endvidere underrettes skriftligt privatpersoner, som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i at få kundskab om beslutningen, samt organisationer, som må antages at være klageberettigede efter 80, stk. 2. Underretning til de nævnte privatpersoner og organisationer kan eventuelt finde sted ved offentlig annoncering. I tilfælde af offentlig annoncering kan det ske udelukkende digitalt. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, 3. pkt., skal organisationer, som må antages at være klageberettiget efter 80, stk. 2, have skriftlig underretning om kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser. 1. I 63, stk. 1, indsættes efter»tilsynet har givet anledning til«:», jf. dog stk. 3« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal indsendes efter stk. 1, og i hvilken form dette skal ske.«3. I 72, stk. 2, 1. pkt., ændres»sundhedsstyrelsen og andre«til:»de« , stk. 1, affattes således:

11 Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser kan påklages af 1) afgørelsens adressat, 2) Sundhedsstyrelsen og 3) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Stk. 2. (Undlades) Stk. 3. (Undlades) Stk. 4. (Undlades) Stk. 5. (Undlades) Stk. 6. (Undlades)» 80. Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser kan påklages af 1) afgørelsens adressat og 2) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.«2 I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret bl.a. ved 3 i lov nr. 553 af 1. juni 2011 og senest ved 2 i lov nr. 61 af 29. januar 2013, foretages følgende ændringer: Stk. 4. For de vandløb, der indtil den 1. januar 2007 var klassificeret som amtsvandløb, kan vandløbsmyndigheden først endeligt vedtage et regulativ eller en ændring af et regulativ med miljøministerens godkendelse , stk. 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk Efter 42 indsættes:» 42 a. Vandløbsmyndighedens udgifter efter 42 og udgifter i forbindelse med administration af offentlige pumpelag betales af bidragyderne til laget. Ved fordeling af udgifterne finder 24, stk. 1 og 3, tilsvarende anvendelse.«3 Lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet ophæves. 4 I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010, som ændret ved 3 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og 1 i lov nr. 587 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

12 12 1. Kommunalbestyrelserne i de i medfør af 2, stk. 1, udpegede grupper af kommuner samarbejder med virkning fra den 1. januar 2007 efter reglerne i denne lov. Stk. 2. Samarbejdet omfatter 1) (udeladt) 2) (udeladt) 3) natur- og miljøområdet, for så vidt angår kommunalbestyrelsens opgaver efter a) lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt i medfør af loven, b) lov om vandforsyning m.v. og regler udstedt i medfør af loven, c) lov om forurenet jord og regler udstedt i medfør af loven, d) lov om beskyttelse af havmiljøet og regler udstedt i medfør af loven, e) lov om kemikalier og regler udstedt i medfør af loven, f) lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og regler udstedt i medfør af loven, g) lov om råstoffer og regler udstedt i medfør af loven, h) lov om okker og regler udstedt i medfør af loven, i) lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) og regler udstedt i medfør af loven, j) lov om naturbeskyttelse, dog med undtagelse af 35, stk. 11, og 49, stk. 3, samt regler udstedt i medfør af loven, k) lov om vandløb og regler udstedt i medfør af loven, l) regler udstedt i medfør af lov om sommerhuse og campering m.v., m) 11 a, nr. 7, 11 e, stk. 3, 11 g samt kapitel 6 og 51 i lov om planlægning og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår anlæg omfattet af lovens 11 g, n) 2, stk. 1, nr. 5, litra a, jf. 18, stk. 3, i lov om støtte til udvikling af landdistrikterne, o) lov om privat bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse og regler udstedt i medfør af loven, p) lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt an- 1. I 1, stk. 2, nr. 3, litra o, ændres»loven,«til:»loven og«. 2. 1, stk. 2, nr. 3, litra p, ophæves. Litra q bliver herefter litra p.

13 går kommunalbestyrelsens opgaver efter litra a-m og q, og q) lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 4) (udeladt) 5) (udeladt) 13

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00061 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og forskellige andre love 1) LOV nr 1631 af 26/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. NST-4200-00024 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1499

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT. 22. november 2013. Høringsliste Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 83 Bilag 1 Offentligt NOTAT 22. november 2013 Høringsliste Advokatfirmaet Henning Moritzen Advokatsamfundet Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) Akademikerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold

Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Vandløb Pjece om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Vandløbsloven Bekendtgørelse

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love. Fremsat den 7. november 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Forslag. Lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love. Fremsat den 7. november 2013 af miljøministeren (Ida Auken) 2013/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. Fremsat den 7. november 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse 1/10 Forslag til Lov om ændring af lov nr. 179 af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på 3-beskyttede arealer)

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt

Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. juni 2005 Kontor: 1.k.kt. J.nr.: 2004-2000-8 Sagsbeh.: jro Fil-navn: Lovforslag.indd./Ændringsforslag/

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet LBK nr 1205 af 28/09/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. 029-00510

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 405 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) 1 I lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

JURIDISK NYHEDSBREV FOR KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKABER

JURIDISK NYHEDSBREV FOR KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKABER JURIDISK NYHEDSBREV FOR KOMMUNALE FORSYNINGSSELSKABER VARME, VAND OG SPILDEVAND 27. SEPTEMBER 2013 NR. 1 INDHOLD En kort gennemgang af udvalgte nye love og bekendtgørelser siden 1. januar 2013. VARME -

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger.

Bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger, udsendt d.d. i en separat høring, indeholder tilhørende krav til kvaliteten af miljømålinger. Til høringsparterne på vedlagte høringsliste Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-405-00023 Ref. lmu/radko/ancdu Den 1. juli 2015 Høring af ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til

2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til 2013/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-400-00068 Fremsat den 24. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt LBK nr 1532 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg

Kommuner/kommunale organisationer Danske Regioner KL HK-Kommunal Miljøudvalg Offentlige myndigheder Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet Justitsministeriet Kirkeministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Kulturministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (forenklet administration af skovbyggelinjen.)

Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (forenklet administration af skovbyggelinjen.) Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (forenklet administration af skovbyggelinjen.) I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som senest ændret ved

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 30 Bilag 1 Offentligt NOTAT. Jura J.nr. 020-00103 Ref. metbr/bho/lim/hinel Den 3. oktober 2013

Miljøudvalget 2013-14 L 30 Bilag 1 Offentligt NOTAT. Jura J.nr. 020-00103 Ref. metbr/bho/lim/hinel Den 3. oktober 2013 Miljøudvalget 2013-14 L 30 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00103 Ref. metbr/bho/lim/hinel Den 3. oktober 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om vandløb, lov om naturbeskyttelse

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Denne vejledning er senest ændret den 25. februar Vejledning om Skovloven Klage. Indhold

Denne vejledning er senest ændret den 25. februar Vejledning om Skovloven Klage. Indhold Denne vejledning er senest ændret den 25. februar 2015. Vejledning om Skovloven 60-64 Klage Indhold 1. Afgørelser der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 2. Klageberettigede 2.1 Adressaten for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere