Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt."

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: februar 2013 J.nr.: NMK & NMK Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering og VVM-redegørelse i forbindelse med tilvejebringelse af kommuneplantillæg 002 og lokalplan 048 (Vindmøller ved Tornbygård) Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1 og lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven) 16, stk. 1, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4. Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen efter planloven skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer. 2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Bornholms Regionskommune offentliggjorde den 2. marts 2011 forslag til lokalplan nr. 048A og 048B Forslag om vindmøller mellem Klemensker og Muleby samt tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport samt VVM-redegørelse. Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af to beboere i området ved skrivelse af 14. marts 2011 og 19. marts Klagepunkter fra klager 1 Klager anfører, at de driver en hunde- og kattepension, som også er internat for Dyrenes Beskyttelse. Klager gør gældende, at husdyr ikke er taget med i miljøvurderingen og VVM-redgørelsen, som gør planen mangelfuld og behæftet med fejl. Desuden anfører klager, at det af VVM-redegørelsen fremgår, at grænseværdien for støj på 42 db(a) i det alternative forslag kun netop er overholdt ved klagers ejendom. Flere af ejendommene, hvor der er foretaget en støjberegning, ligger tæt på grænseværdien. Derudover tvivler klager på, at vindmøllerne kan overholde en støjgrænse på 20 db(a) ved 8 m/s. Endvidere anfører klager, at vindmøller har vist sig at have negative effekter for dyr, der er især fundet en del døde flagermus nær vindmøller også i Danmark. Dette skyldes lavfrekvent støj, hvilket øger trykket i dyrenes luftveje, og som får flagermusenes lunger til at eksplodere. Klager oplyser, at den effekt, ifølge en læge, ikke kun er forbeholdt for dyr. Klagepunkter fra klager 2 Klager har indsendt skrivelser til nævnet den 14. marts 2011, 1. maj 2011, 12. maj 2011, 13. maj 2011, 17. oktober 2011, 14. januar 2012, 17. januar 2012, 2. juni 2012, 10. september 2012 og 7. november Klagerne er neden for inddelt i emner. De enkelte skrivelser indeholder en række bilag, som ikke i denne afgørelse vil blive refereret i det fulde omfang, men som er nævnet bekendt. Klager gør generelt gældende, at miljørapporten og VVM-redegørelsen er ulovlige, da regionskommunen ikke har fulgt planloven, miljøvurderingsloven og sundhedsloven 3. Det begrunder klager med, at regionskommunen har undladt at omtale faktuel videnskabelig viden med hensyn til, hvilke sundheds-/sygdomseffekter vindmøller, især fra støj, har på mennesker. Derudover er rapporten mangelfuld med hensyn til naturkvaliteter og dyreliv. A) Støj/infralyde/vibrationer fra vindmøller Klage af 14. marts 2011 Klager anfører på baggrund af en omfattende litteratursøgning, at regionskommunen har tilsidesat sin informationspligt på væsentlige punkter ved ikke i miljørapporten at beskrive, hvilke sundhedsskadelige effekter vindmøller har. Neden for gives et kort uddrag af klagers referencer og kommentarer: Mange af de store vindmøller (effekt på over 1 MW og højder på meter) er endnu ikke testet med hensyn til skadevirkninger på menneskers og dyrs ( ) helbredsforhold eller evt. sygdomsmæssige følger, men et hastigt voksende antal forskningsrapporter fra udlandet tyder på endda store problemer for naboer i 3 Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, Sundhedsloven 2

3 afstande, der er det mangedobbelte (dvs. 2 5 km) af det, de nuværende danske regler kræver, nemlig minimum 4 gange møllehøjden. De danske grænser er sat ud fra små møllestørrelser og på et meget spinkelt underlag baseret på faktisk gennemførte undersøgelser af udsatte personer over længere tid, hvilket den gældende lovgivning forudsætter ( ). Ved aktindsigt fremkom det, at Bornholms Regionskommune slet ikke har indsamlet den type data, måske heller ikke læst den betydelige forskning på området. Desværre er der ikke fremkommet referat fra mødet, hvorfor udtalelsen ikke kan bekræftes. ( ) I det hele taget er forskningen vedrørende faktiske helbredsskader og sygdomme ved støjudsættelse fortsat ret begrænset i Danmark, ikke mindst vedrørende vindmøllestøj og andre skadevirkninger. Sidstnævnte karakteriseres dog konsekvent i publicerede rapporter verden over som betydeligt mere belastende end trafikog industristøj ( ), i høj grad også fordi støjen er til stede døgnet og året rundt. Med denne viden er det uforståeligt at der er fastsat grænseværdier for vindmøllestøj der er mere lempelige end for andre støjkilder i miljøet. F.eks. er grænseværdierne for boliger beliggende i det åbne land om natten 44 db(a) for vindmøller. Dette skal ses i forhold til 35dB(A), som gælder for alle andre støjkilder for de samme boliger om natten. De 9dB forskel sv.t. 8 gange højere fysisk lydtryk og en subjektiv fordobling af støjniveauet! Endvidere gælder om natten en grænseværdi på 20 db(a) for industriel lavfrekvent støj. ( ) Således anbefaler den internationale ISO støjstandarder med skrappere krav til rural communities i forhold til surburban og urban med et anbefalet støjniveau om natten på blot 25dB(A) modsat 30dB(A) i surburban og 35dB(A) i urban residential. Det virker besynderligt, at de danske regler er stik modsatte disse internationale standarder og kun gælder støj fra vindmøller. ( ) Udover hørligt støj indeholder møllestøj en betydelig del lavfrekvent støj og infralyde. Andelen af disse, særlig irriterende lyde, tiltager relativt med afstanden fra møllen. Infralyde kan ikke afskærmes men trænger ind i boliger og kan ved interferens danne stående bølger der bevirker store forskelle i belastningerne i forskellige bygningsdele. Grundet måleteknikkerne med A-kurve-korrektion i det laveste frekvensområde får man let indtrykket af at lydtrykket er ret lavt, hvor det faktisk kan ligge i niveauer på db uden korrektion. Infralyd har således en betydelig biologisk effekt (det slår mennesker ihjel i ikke meget højere doser) og udløser selv i relativt lave niveauer hormon- og blodtryksforandringer, dårlig søvnkvalitet ( ) og derved stress med deraf fremkommende alvorlige kroniske sygdomme i for eksempel kredsløbet. Den individuelle reaktion på belastningerne varierer en hel del, men vi ved ikke i forvejen, ud over de nævnte grupper, hvem der reagerer kraftig. ( ) Klager oplyser endvidere, at verdenssundhedsorganisationen (WHO) i 1999 har fastslået, at lavfrekvent støj kan føre til helbredsskader hos mennesker. Klager anfører derudover, at vindmølleområdet ikke ligger langt fra skole og børneinstitutioner, og at børn er særligt sårbare over for støj. Det er dokumenteret, at der ikke må være over 20 db baggrundsstøj, hvis koncentration, indlæring og opmærksomhed ikke skal svækkes. Yderligere påpeger klager, at den maksimale grænseværdi for støj ved 6 m/s og 8 m/s netop er overholdt ved to nabobeboelser. Klager påpeger yderligere, at det er besynderligt, at der ikke er grænseværdier for støj ved vindmølleejerens beboelse, og at regionskommunen ikke har taget højde for en sikkerhedsmargin på 2 db(a), hvilket medfører, at grænseværdien for støj ved nogle boliger, dermed reelt er overskredet. Klager gør også opmærksom på, at støjen om natten kan være op mod 15 db højere end om dagen på grund af bl.a. konversion af luftlag. 3

4 Klage af 1. maj 2011 Klager anfører, at afsnittet i VVM-redegørelsen om sundhed og den litteratur, som ligger til grund for dette afsnit, ikke er fyldestgørende. Derudover gør klager gældende, at forudsætninger for støjberegninger ikke er korrekte. Klager oplyser, at der er ændret i beregningernes Z-koordinat 4, efter at VVM-redegørelsen har været i høring. En ændret Z-koordinat har ifølge klager indflydelse på støj og skyggekast. Ændringen skyldes, at klager i forbindelse med aktindsigt har gjort opmærksom på, at der er anvendt en forkert Z- koordinat. Klage af 12. maj 2011 Med hensyn til anvendelse af en forkert Z-koordinat indsender klager i sin supplerende et notat udarbejdet til PlanEnergi, som omhandler vurderingen af Z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast gennem navhøjder ved vindmølleprojekt ved Tornbygård. Klager har bedt om notatet i forbindelse med en anmodning om aktindsigt den 15. april Af notatet Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård fremgår bl.a.: Beregning, støj og skyggekast ( ) Landinspektørfirmaet TPCs koordinater blev sendt til beregnerne, ( ), som dog ikke brugte z-værdien, men benyttede automatikken i WindPro for z-værdien. Kvalitetssikringen ved ( ) overså fejlen. Ved de øvrige naboboliger afsatte beregnerne, ( ), selv koordinaterne. På baggrund af klage fra Bo Samson er der beregnet nye værdier for støj og skyggekast med benyttelse af Landinspektørfirmaet TPCs koordinater. Vindmøllekoordinaterne er aflæst af Bornholms Regionskommune. Koordinater for naboer i større afstand end seks gange totalhøjden er aflæst af ( ) i april Behandlingen og kvalitetssikringen af de nye beregninger hos ( ) viste desuden, at ( ) har benyttet koordinaterne ved boligerne til støjtallene i VVM en. Det skulle rettelig være koordinaterne til støjberegningen. Disse koordinater kan ligge op til 15 meter fra boligen i retning mod vindmøllerne, og kan derfor give højere værdier for støj end boligkoordinaterne. Endvidere viste ( ) behandling af tallene, at det var lovgivningens grænseværdier og ikke de beregnede værdier, der var indført i alternativet for naboboligerne 26 og 27. ( ) Vurdering De nye z-værdier medfører ikke nogen væsentligt ændrede støjtal. Støjtallene er alene blevet højere ved mølleejerens bolig, nabobolig 25, hvor der ikke er nogen støjgrænser. Forhøjelsen ligger i størrelsesordenen 0,1 0,2 db(a). For en enkelt bolig, nabobolig 14, viser de nye beregninger en lavere værdi i hovedforslaget. Formindskelsen ligger på 0,6 db(a). De nye z-værdier medfører heller ikke nogen væsentlige ændringer for skyggetallene. Værdierne er højere for 11 naboboliger, når man ser på både hovedforslag og alternativ. Generelt ligger forhøjelsen mellem 1 og 6 minutter, men nabobolig 7 har dog som et enestående tilfælde en forhøjelse på 56 minutter for udendørs skyggekast. Ingen forhøjelser bringer nye naboboliger over den grænse på 5 timer årlig udendørs skyggekast, som Bornholms Regionskommune har fastlagt som maksimal 4 Kotehøjden ved de ejendomme, hvor man har foretaget måliger af støj og skyggekast. 4

5 skyggekastpåvirkning hos naboboligerne. For otte naboboliger er værdierne for skyggekast lavere, når man ser på både hovedforslag og alternativ. Ingen formindskede tal fjerner naboboliger fra den gruppe, som får over 5 timer årlig udendørs skyggekast. De nye z-værdier får derfor ingen praktisk betydning. Linje gennem navhøjder Rettelser af Z-koordinater har ingen betydning for hovedforslaget, men i alternativet er der et spring fra den nordligste til den mellemste mølle på 7,35 meter, mens den midterste og den sydligste mølle står i samme kote. Bestemmelsen i lokalplanen om en ret linje gennem navene er visuelt begrundet, så mindre, ikke synlige afvigelser vil kunne accepteres. I VVM en var der også afvigelser, men mindre end ved de justerede Z- koordinater. I VVM en blev det vurderet at forskellene var ubetydelige og ikke synlige. Der er udarbejdet nye visualiseringer med justerede Z-koordinater. Ud fra disse vurderes det at forskellene er ubetydelige og ikke synlige. Klage af 17. oktober 2011 Klager gør opmærksom på, at planerne har været i politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af planerne den 4. oktober 2012 og anfører, at regionskommunen har rettet miljørapport og VVM-redegørelse med hensyn til z-koordinaten. Klage af 14. januar 2012 Klager anfører, at der ikke er bindende grænseværdier for vindstyrker, der ikke måles ved 6 og 8 m/s, og at vindmøller derfor kan støje, det de vil, ved de øvrige vindstyrker. Støjmålinger fra andre vindstyrker end 6 og 8 m/s mangler i vurderingen over miljøpåvirkningerne i miljørapporten og VVMredegørelsen. Klager anfører, at med den viden, der er tilgængelig for de vindmøller, som er over 2 MW, så mener klager, at disse er sundhedsskadelige, og mener endvidere, at så længe dette ikke er afkræftet, bør vindmøller af denne størrelse ikke sættes op. Klage af 13. maj 2011 Klager indsender dokumentet Brev med kritikpunkter fra Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, som indeholder kritikpunkter til rapporten Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter (AV 1017/11) udarbejdet af DELTA på vegne af Sundhedsstyrelsen Klage af 14. januar 2012 Klager anfører, at støjberegningerne er forkerte, idet der er anvendt en forkert støjkildeværdi for vindmøllerne. Klager henviser til, at der er uoverensstemmelse med værdien angivet i VVMredgørelsen og en rapport 5, hvor en højere værdi er angivet. B) Skyggevirkninger, blink, solreflekser mv. Klage af 14. marts 2012 Klager anfører, at vindmøllerne vil stå som en mur mod klagers ejendom. Desuden anfører klager, at der er mange eksempler på, at kravet om maksimum 10 timers skygge per år i mange eksempler 5 Shell WindEnergy (2010): Noise Assessment, s. 10 5

6 overskrides. Generelt er langsigtede helbredsskader som følge af skyggekast endnu ikke undersøgt tilstrækkeligt, men skyggekast er et problem, der skaber belastninger og udløser stress. C) Bilag IV-arter Klage af 14. januar 2011 Klager oplyser, at der har været undersøgelse af flagermus i området i maj 2011, dvs. efter at høringsperioden er udløbet. Klager sætter spørgsmålstegn ved, om dette ikke skulle have været gennemført inden planerne blev sendt i høring. D) Alternativer Klage af 14. marts 2011 Klager gør gældende, at miljørapporten er i strid med miljøvurderingsloven, idet rapporten ikke omtaler rimelige alternativer (anden placering, små mølletyper, betydelig større sikkerhedsafstande, solfangere, jordvarme, biogas eller (i samarbejde med kommuner ved kysterne) bølgeanlæg eller placering på det åbne hav. E) Berørte myndigheder Klage af 14. marts 2011 Klager gør gældende, at myndigheden ikke har hørt relevante sundhedsmyndigheder (Sundhedsstyrelsen mv.) for at sikre sig, at materialet fra miljømyndighederne og deres rådgivningsfirma suppleres med aktuelle data fra sundhedsforskningen både nationalt og internationalt. Klage af 14. januar 2012 Klager gør gældende, at regionskommunen ikke har hørt den tidligere By- og Landskabsstyrelse i forbindelse med vurderingen af biologisk mangfoldighed. Klager anfører, at det er besynderligt, at der ikke er en forvaltende myndighed, der varetager menneskers sundhed. I den forbindelse har klager kontaktet og bedt om aktindsigt i regionskommunen, Justitsministeriet, Miljøministeriet samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse F) Overvågning Klage af 14. marts 2011 Klager gør gældende, at der ikke i materialet foreligger en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning, herunder bl.a. beboernes grad af gener, symptomer eller sygdomme før, under drift og efter evt. fraflytning. Klage af 14. januar 2012 Klager gør gældende, at regionskommunen giver Planenergi lov til at rette i VVM-redegørelsen. Dermed mener klager, at regionskommunen ikke har overholdt sin tilsynspligt. G) Manglende viden, øvrige mangler i rapporten og anden lovgivning 6

7 Klage af 14. marts 2011 Klager anfører, at der er ikke i tilstrækkelig grad er redegjort for sikkerhedsforhold, herunder isnedfald. Klager anmoder om, at regionskommunen indhenter teknisk dokumentation, der beskriver systemet på de to typegodkendte vindmøller. Klager gør gældende, at miljørapportens vurdering, med hensyn til afstand til vej, ikke er tilstrækkelig. Klager anfører, at regionskommunen i miljørapporten ikke har taget hensyn til miljøvurderingslovens bilag 2. Klager anfører, at borgerne ikke skal presses til at underskrive kontrakter, ved at de tilbydes økonomiske fordele. Klage af 14. januar 2012 Klager anfører, at afsnittet i miljørapporten om Manglende Viden ikke er tilstrækkelig. Dette anfører klager på baggrund af aktindsigt og artikler, som indikerer, at regionskommunen mangler viden om støj fra konkrete mølletyper. Desuden er støjberegninger foretaget i en højde på 10 m, mens støjen er kraftigere i en større højde. H) Offentlighed Klage af 14. marts 2011 Klager gør gældende, at offentligheden kun i beskedent omfang har været inddraget i planlægningsarbejdet, især ved de lokale områder, der er påtænkt til placering af vindmøllerne. Klage af 1. maj 2011 Klager anfører, at det har været misvisende, hvornår høringsfristen af planforslagene slutter, hvilket har haft konsekvenser for en 3. part i forbindelse med ansøgning om værditabsordningen. I) Aktindsigt Klager anmoder flere gange om aktindsigt hos bl.a. regionskommunen, men også andre styrelser og ministerier. Klage af 1. maj 2011 Klager gør gældende, at regionskommunen i flere tilfælde ikke inden for 10 dage har reageret på henvendelsen om aktindsigt. Klage af 17. oktober 2011 Klager anfører, at han har bedt om aktindsigt i de støjberegninger, der ligger til grund for vurdering af z-koordinatens betydning. Det har han ikke fået. Derudover har han den 17. oktober 2011 bedt om aktindsigt. Regionskommunen oplyste dengang, at der ville være en sagsbehandlingstid på 14 dage Klage af 14. januar

8 Klager anmoder regionskommunen om aktindsigt den 11. februar 2011 med hensyn til bl.a. høring af berørte myndigheder, is på møllevinger og VE 6 lovens 9. Klager modtager svar fra regionskommunen den 15. februar 2011, men anfører, at han ikke får et fyldestgørende svar med hensyn til høring af berørte myndigheder. Klager har desuden anmodet om aktindsigt i Miljøstyrelsen vedrørende støjberegninger, som Miljøstyrelsen ikke kan udlevere, hvorefter klager henviser til miljøoplysningslovens 7 3. Klager anmoder regionskommunen om aktindsigt den 7. juli 2011 vedrørende kendskab til en artikel om støj. Regionskommunen svarer den 10. august 2011, at artiklen ikke er indgået i planlægningen. Klager oplyser dog, at denne artikel fremgår af VVM-redegørelsens litteraturoversigt i afsnittet om Lovgivning og yderligere litteratur. Klager anmoder den 15. april 2011 og 20. juni 2011 om aktindsigt i bl.a. alle data, hvor der er rettet i beregninger af støj og af skyggekast samt den tilhørende redegørelse. Klager modtager kun redegørelsen, men ikke beregningerne. Regionskommunen oplyser den 20. juni 2011, at regionskommunen ikke har de dokumenter, som klager beder om, og dermed er dokumenterne ikke omfattet af lov om offentlighed i forvaltning. Klager anmoder den 13. juni 2011 og 14. december 2011 om aktindsigt i bl.a. datablad om vindmøllernes støjkilder, og om der er givet dispensation i forbindelse med planlægningen. Regionskommunen oplyser 14. december 2011, at de ikke er i besiddelse af et støjkildeblad for de vindmøller, som er omfattet af den netop gennemførte planlægning. Vindmølleopstilleren er forpligtet til at levere regionskommunen dokumentet i forbindelse med anmeldelse af vindmølleprojektet. Regionskommunen har imidlertid ikke modtaget en sådan anmeldelse på det tidspunkt. Klager henviser herefter til miljøoplysningslovens 3. J) Planlægning Klage af 14. marts 2011 Klager anfører, at miljørapporten ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009, Del 1, Mål og retningslinjer med hensyn til sundhed og forebyggelse. Derudover anfører klager, at der ikke er taget hensyn til de vurderingsparametre (f.eks. menneskers sundhed, herunder støj), der ligger til grund for miljøvurderingen af forslaget til Kommuneplan Miljørapporten og vindmølleplanen er i strid med planloven med hensyn til at respektere menneskets livsvilkår, sikre bevarelsen af landskaber og forbygge støjulemper. Sagens oplysninger Bornholms Regionskommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at opføre tre vindmøller i landzone ved Tornbygård på bakkekammen ved Vallemark mellem Klemensker og Muleby, som ligger på øens vestlige side. Forslaget består af et hovedforslag, som er lokalplanforslag nr. 048A og et alternativ, som er lokalplanforslag nr. 048B samt et forslag til kommuneplantillæg nr. 002 med tilhø- 6 Lovbekendtgørelse nr af 8. november 2011 om vedvarende energi 7 Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger 8

9 rende miljørapport og VVM-redegørelse. Miljørapport og VVM-redegørelse benævnes herefter som miljørapporten. Det fremgår af miljørapportens side 4, at projektet har været i offentlig debatfase fra den 27. januar til den 26. februar 2010 og blev annonceret i avisen Rytterknægten, samt på regionskommunens hjemmeside den 2. februar Forslagene blev offentliggjort den 2. marts 2011 og var i høring frem til den 27. april 2011, mens der på forsiden af lokalplanforslaget stod den 26. april I den offentlige høringsfase blev der afholdt et borgermøde den 29. marts Planforslagene blev endelig vedtaget den 23. november Det er det alternative forslag, som blev vedtaget. Lokalplan 048B benævnes herefter 048. Af berørte myndigheder er Statens Luftfartsvæsen blevet hørt. Lokalplanen har bonusvirkning og erstatter dermed de landzonetilladelser, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse 8. Vindmølleområdet er ca. 70 ha. I forslag 048A drejer det sig om tre vindmøller med en effekt på 2 MW, hvor møllerne har en højde på 118 meter. I forslag 048B drejer det sig om tre vindmøller med en effekt på 2,3 MW (total effekt 6,9 MW), og hvor møllerne har en højde på 126,3 m. Nærmeste nabobolig i hovedforslag og det alternative forslag er henholdsvis 473 m og 511 m. Vindmølleejernes bolig er ikke medregnet. Kommuneplan 2009 I kommuneplanens kapitel 9.7. er der fastsæt følgende retningslinjer for vindmøller: Planlægning for større vindmøller er omfattet af reglerne i vindmøllecirkulæret (cirkulære nr af 22. maj ), der fastlægger en række forhold, som skal varetages af den kommunale planlægning. Møller skal af landskabelige hensyn opføres i grupper på 2-5 møller. Møllegrupper med mere end 5 møller tillades ikke. For at sikre et harmonisk udseende af nye møller må vingediameter ikke afvige fra tårnhøjden med mere end 25 %. Derudover fremgår følgende af kommuneplanens redegørelse: Der udlægges med denne kommuneplan ikke yderligere områder til vindmøller. Kommunalbestyrelsen har imidlertid i 2009 igangsat arbejde med henblik på planlægning for to mulige nye vindmølleområder. Der er tale om følgende områder: Et område ved Tornbygård vest for Klemensker med en anslået mulighed for 2-3 møller med ca meters total højde og en samlet installeret effekt på ca. 6 MW Et område ved Krashave nord for Klemensker med en anslået mulighed for 3 5 møller med en totalhøjde på maksi malt 80 meter og en samlet installeret effekt på ca. 2,5 4,5 MW. Det fremgår af lokalplan 048, at området i forhold til kommuneplanen ikke tidligere har været udlagt som et område til vindmøller. Samtidig med vedtagelse af denne lokalplan blev der derfor vedtaget 8 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning, 36, stk. 1, nr. 5 9 Vejledning om planlægning for og zonetilladelse til opstilling af vindmøller. 9

10 kommuneplantillæg nr. 002, som har det formål at skabe overensstemmelse mellem kommuneplan 2009 og lokalplan 048. Miljørapporten Miljørapporten indeholder følgende hovedpunkter: indledning, ikke teknisk resumé, beskrivelse af anlægget, landskabelige forhold, miljøkonsekvenser ved naboer, øvrige miljøkonsekvenser, andre forhold, sundhed og overvågning og henvisninger. Støj/infralyde/vibrationer fra vindmøller I afsnit 5.2 Støjpåvirkning er der foretaget støjberegninger, der viser støjpåvirkningen ved naboejendommene ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Der er udført støjberegninger ved 27 naboboliger, der ligger i en radius af 1000 m fra møllerne. Grænseværdien 10 for støj ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelser er 44 db(a) ved 8 m/s og 42 db(a) ved 6 m/s. Beregninger for projektet er foretaget efter retningslinjerne i Vindmøllestøjbekendtgørelsen og er udført i programmet Wind-PRO version for hovedforslaget og version for alternativet. Til beregningen er anvendt følgende forudsætninger: Hovedforslaget, 2,0 MW-mølle: En vindmølle med navhøjde på 78 m, Rotordiameter 80 m og totalhøjde 118 m. Vindmøllen har en kildestøj på 103,1 db(a) ved 6 m/s vind og 105,0 db(a) ved 8 m/s vind. Ingen rentone fra møllen. Alternativet, 2,3 MW-mølle En vindmølle med navhøjde på 80 m, Rotordiameter 92,6 m og totalhøjde 126,3 m. Vindmølle 1 og 3 har en kildestøj på 104,1 db(a) og vindmølle 2 har en kildestøj på 103,0 db(a) ved 6 m/s vind. Ved 8 m/s vind er kildestøjen 105,4 db(a) for vindmølle 1 og 3, mens den er dæmpet til 104,4 db(a) for vindmølle 2. Ingen rentone fra møllen. Af tabel 5.3 på side 133 fremgår beregningsresultaterne, der viser den samlede støjpåvirkning fra begge vindmølletyper. På side 135 fremgår følgende om resultaterne. Hovedforslag Ved vindhastigheden 6 m/s ligger det højeste beregnede støjbidrag på 41,4 db(a) ved nabobolig 3. I alt vil syv naboboliger modtage en støjpåvirkning på eller over 40 db(a), deriblandt ejernes bolig. Ved vindhastigheden 8 m/s ligger det højeste beregnede støjbidrag på 43,3 db(a) ved nabobolig 3. I alt vil de samme syv naboboliger modtage en støjpåvirkning over 42 db(a). Alternativet 10 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om støj fra vindmøller (gældende ved vedtagelsen af planerne) 10

11 Ved vindhastigheden 6 m/s ligger det højeste beregnede støjbidrag på 46,0 db(a) ved nabobolig 25, som er vindmølleejernes bolig, hvor der ikke er lovkrav. Desuden ligger bidraget på grænseværdien, 42,0 db(a) hos både nabobolig 26 og 27. Yderligere fem naboboliger vil modtage en støjpåvirkning på eller over 40 db(a). Så i alt otte naboboliger vil modtage en støjpåvirkning på eller over 40 db(a), deriblandt ejerens bolig. Ved vindhastigheden 8 m/s ligger det højeste beregnede støjbidrag på 47,2 db(a) ved nabobolig 25, vindmølleejernes bolig. Desuden ligger bidraget på grænseværdien, 44,0 db(a), hos både nabobolig 26 og 27. I alt vil seks naboboliger modtage en støjpåvirkning over 42 db(a). Bornholms Regionskommune vil derfor kræve en støjmåling. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under 42,0 og 44,0 db(a) ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s, skal møllerne støjdæmpes. Med hensyn til støjberegninger til nabobeboelser oplyser regionskommunen, at ingen af de omkringliggende naboer ligger i et område, som efter Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5/1984 betragtes som støjfølsom. Regionskommunen lægger til grund, at Miljøstyrelsen i en klagesag fra 17. august 2004 har afgjort, at 6 boliger, der lå på række i umiddelbar nærhed af hinanden, som i et parcelhusområde, skulle betragtes som et boligområde, selvom det var beliggende i landzone. Derimod skulle andre boliger i det samme område, som lå med større indbyrdes afstand, betragtes som enkeltliggende boliger i det åbne land. På side 132 i miljørapporten fremgår følgende om støjberegninger til boliger: Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til vindmøllen, af de klimatiske forhold, som vindens retning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed, samt af de vindmølletekniske forhold. De vindmølletekniske forhold er fastlagt for hver mølletype, blandt andet på grundlag af typegodkendelsen fra Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi. Støjen fra de store vindmøller stammer primært fra kølesystemet og vingernes rotation, hvor især passagen af tårnet kan give støj. Det målte, eller beregnede, støjniveau for vindmøllen fortæller ikke alt om, hvor generende støjen kan være. Bliver der eksempelvis udsendt en såkaldt rentone, det vil sige en tydelig hørbar tone, vil den normalt være meget generende. Hvis der måles rentoner fra en vindmølle, vil der i støjberegningen blive tillagt yderligere fem db(a) for den pågældende vindmølle. Fra en ny typegodkendt vindmølle må der ikke være rentoner, der oftest vil være mekanisk støj fra lejer og gear. Tonerne kan eventuelt forekomme, når møllen bliver ældre. I et sådant tilfælde vil det være en fejl i møllen, som ejeren skal udbedre. Menneskets opfattelse af en støjkilde afhænger også af baggrundsstøjens niveau. Selv om støjemissionen fra en vindmølle stiger med stigende vindhastighed, vil baggrundsstøjen som regel overdøve støjen fra vindmøllen, hvis vindhastigheden er over 8 12 m/s. Ved vindhastigheder over 10 m/s stabiliserer eller falder støjen fra vindmøllerne. Alternativets møller er udstyret med aktiv ventilation, som i stille perioder træder frem fra baggrundsstøjen. Selv om denne støj er ganske lav og ikke overskrider støjgrænserne, vil den kunne være generende i perioder med svag eller ingen vind. ( ) Bornholms Regionskommune vil kræve en støjmåling på de rejste møller, da flere af værdierne i beregningerne ligger nærmere end 2 db(a) på grænseværdierne. ( ) 11

12 Infralyd Vindmøllerne udsender infralyd, lyd under 20 Hz, men niveauerne er lave. Selv tæt på møllerne er lydtrykniveauet langt under den normale høretærskel, og hverken Miljøstyrelsen eller Aalborg Universitet betragter infralyd fra vindmøllerne som et problem. ( ) Støjmåling og støjdæmpning Ved ejerens anmeldelse af vindmøllen efter Bekendtgørelse om støj fra vindmøller vil Bornholms Regionskommune kræve en støjmåling på vindmøllerne for at sikre, at støjbekendtgørelsens krav er overholdt. Hvis efterfølgende støjmåling viser, at vindmøllerne ikke overholder gældende lovkrav, skal ejeren få møllerne støjdæmpet eller få indstillet driften. Støjen kan dæmpes ved at nedsætte vingernes rotationshastighed ved de vindstyrker, hvor støjen er kritisk. Skyggevirkninger, blink, solreflekser mv. Skyggekast er beregnet ved de samme 27 nabobeboelser inden for 1000 m fra vindmøllerne. Miljørapporten oplyser følgende om skyggevirkninger, blink og solreflekser i afsnit 3.1 side 18 samt afsnit 5.3 side 139: Vingerne bliver overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår med mat overflade og reflekser fra vingerne minimeres. ( ) I hovedforslaget får to naboboliger, nabobolig 3, ( ), og nabobolig 5, ( ), teoretisk over ti timer udendørs og indendørs reel skyggekast om året. I alternativet får fire naboboliger teoretisk over ti timer udendørs og indendørs reel skyggekast om året. ( ) Bornholms Regionskommune vil kræve et skyggestopprogram installeret, så ingen nabobeboelser vil blive udsat for mere end 5 årlige timer reel skyggekast. Bilag IV-arter I miljørapportens afsnit 6.3 (side 144 og 146) vurderes følgende om bl.a. flagermus: Det er således sandsynligt, at der i området vil kunne træffes en lang række arter af fouragerende eller trækkende flagermus. Endvidere er det muligt, at der i nærområdets vandhuller og vådområder vil kunne findes en række padder og insekter. Men herudover er der ikke kendskab til, at der i området eventuelt skulle findes andre dyr, der er beskyttede ifølge habitatdirektivet. Endelig er der ikke kendskab til, at området eventuelt skulle rumme andre arter af dyr, som er særligt beskyttelseskrævende, arter på rød- og gul-lister, og projektområdet indeholder heller ikke småbiotoper, som kunne antyde en eventuel tilstedeværelse af sådanne arter. Det er vurderet, at vindmølleprojektet ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for fugle- og dyrelivet i området, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Det gælder også for habitatdirektivets Bilag IV-arter. Der er herudover ikke kendskab til forekomst af fredede eller truede, rød- eller gullistede plante- og dyrearter i området, hvor møllerne præcist bliver placeret. Sundheds- og sygdomseffekter I miljørapporten bliver der redegjort for påvirkning af menneskers sundhed i afsnit 8.1. Af det ikke tekniske resumé fremgår det på side 17: Vindmøller påvirker menneskers sundhed direkte og indirekte på en række områder. 12

13 ( ) Støjniveauet på maksimalt 44 db(a) ved naboboliger betyder, at der kan være en støj, der svarer til lidt mindre end sagte tale udendørs. Støjen kan dog være generende for nogle mennesker, der er meget følsomme for støj. Støjen vil komme som et sus, der bliver gentaget mellem hvert andet og hvert sekund afhængig af vindstyrken. Monotonien vil være en del af problemet ved påvirkningen, men støjen vil næppe kunne skelnes fra baggrundsstøjen fra bevoksning og bebyggelse med en vindhastighed over 8 12 m/s, der svarer til frisk til hård vind. Der kan være en øget oplevelse af stress, hvis skyggekastet falder på tidspunkter, hvor man er til stede. Derfor er det i lokalplanen bestemt, at naboer ikke må udsættes for mere end 5 timer reel skyggekast årligt. Der er ikke foretaget danske undersøgelser, der viser en evidens for øget stress og heller ikke for øget sygelighed ved beboelse i nærheden af vindmøller, så længe afstandskravene er opfyldt. Alternativer Det fremgår i indledningen (side 4) til miljørapporten, at regionskommunen har vurderet i alt fem forslag til vindmølleprojekter på øen, og placeringen af de tre vindmøller mellem Klemensker og Muleby er vurderet som et af de bedst egnede. Det konkrete projektforslag indeholder et hovedforslag og et alternativ. Derudover oplyses i miljørapporten (side 4) nedenstående om andre alternativer: Det har været foreslået at placere en af møllerne nord for Tornbyvej, men dette alternativ indgår ikke i denne VVM. Der er derudover beregnet på flere forskellige mølletyper for at opnå den bedste udnyttelse af vindressourcen, under størst mulige hensyn til omgivelserne. Hovedforslaget og alternativet har vist sig at være de bedste forslag, og således behandler denne rapport ikke andre muligheder. Det fremgår af miljørapportens ikke-teknisk resumé, side 12: Ved 0-alternativet opstilles ingen nye møller ved Tornbygård. Da projektområdet er et af de eneste, som kan overholde kommuneplanens retningslinjer for opstilling af vindmøller, vil der sandsynligvis ikke blive opstillet store vindmøller på øen, og målsætningerne om en øget andel af energi fra vindkraft vil blive sværere at nå. Overvågning (side 17 i miljørapporten) Kommunens miljøtilsyn skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen overholdes. Inden der udstedes ibrugtagningstilladelse, vil der normalt foregå en besigtigelse af forholdene. Endvidere sikrer kommunen sig, at eventuelle krav om støjmåling bliver overholdt, ved at kræve dokumentation for støjmålingen inden for en given tidsperiode. Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en plan for overvågning af, at mølleejeren overholder miljøkravene. Heri kan både indgå måling ved idriftsættelse og målinger ved almindeligt tilsyn, dog højst en gang årligt. Klage fra naboer kan også medføre, at kommunens miljøtilsyn pålægger ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling eller måling af skyggekastet, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er grundlag for klagen. Kommunen kan herefter om fornødent pålægge ejeren at dæmpe støjen eller stoppe møllen, hvis kravene i VVM-tilladelsen ikke er overholdt. Manglende viden, øvrige mangler i rapporten og anden lovgivning Det fremgår af miljørapporten på side 148, at der ikke er kendskab til øvrige forhold, hvorom der er manglende viden. Det fremgår af samme afsnit, at der ved en senere ændring af vindmøllebekendtgørelsen vil komme specifikke grænser for den lavfrekvente støj. Vedrørende isfald og sikkerhedsforhold fremgår nedenstående af miljørapporten (side 21): Havari 13

14 Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning, inden de opstilles. Med eksisterende erfaringer, skærpede krav til service og afstandskrav til naboer og offentlige veje, udgør havari ikke nogen væsentlig risiko. Isnedfald Vindmøllen har sikkerhedsfunktioner, som overvåger, at de meteorologiske instrumenter fungerer korrekt, og sikkerhedsfunktionerne stopper vindmøllen, hvis instrumenterne er overisede. Det er erfaringen, at vindmøller stopper ved overisning af de meteorologiske instrumenter, før der er afsat is på vindmøllens vinger, som kan give anledning til risiko under drift. Isen vil ryste af vingerne ved start og falde til jorden. Isen vil således ikke blive slynget ud fra møllerne, men de ganske tynde og små flager kan til tider opføre sig som papirark i vinden. Mens møllen er stoppet for overisning, og når den genstarter, kan der teoretisk være en risiko for at blive ramt af nedfaldende is, hvis man bevæger sig ind under møllehuset eller vingerne. Der er ikke i den nyere vindkrafthistorie i Danmark registreret personskade som følge af nedfaldende is fra vindmøller. Alle møller er placeret mindst 472 meter fra nærmeste nabobolig og henholdsvis 71 meter og 59 meter fra Tornbyvej i hovedforslag og alternativ. Vindmøllens vinger rækker således ikke ud over Tornbyvej. Tornbyvej er en bivej, der er svagt trafikeret. Endvidere står vindmøllerne på markarealer, hvor der ikke færdes særlig mange mennesker. Med de givne forhold og afstande vil der ikke være væsentlig risiko ved isnedfald. Det fremgår af miljørapporten side 13, at afstandskrav til nærmeste overordnede vej, Aabyvej, landevejen mellem Rønne og Hasle, er overholdt 11. Kommunens bemærkninger Natur- og Miljøklagenævnet har den 11. maj 2012 bedt regionskommunen om supplerende oplysninger. Bemærkninger til klager 1 Regionskommunen henviser til bemærkninger til klager 2. Om flagermus henviser regionskommunen til VVM-redegørelsen på side Bemærkninger til klager 2 Klager gør gældende, at de krav, der stillet til indholdet af en VVM-redegørelse, jf. VVMbekendtgørelsens 7 og bilag 4, ikke er opfyldt, ligesom klager heller ikke finder, at kravene i miljøvurderingslovens 7 og bilag 1 til indholdet af en miljørapport er overholdt. Regionskommunen oplyser, at indholdet af VVM-redegørelsen/miljørapporten påviser, beskriver og vurderer vindmølleprojektets direkte og indirekte virkninger på 1) Mennesker, fauna og flora, 2) jordbund, vand, luft, klima og landskab, 3) materielle goder og kulturarv, og 4) samspillet mellem disse faktorer. Endvidere indeholder VVM-redegørelsen/miljørapporten de oplysninger, som fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 4. Herudover har de ideer og forslag, som indkom i foroffentlighedsfasen, været inddraget i udarbejdelsen af VVM-redegørelsen/ miljørapporten. Det drejer sig primært om visualiseringspunkter samt undersøgelse af konflikter med teleoperatører. Klager har overordnet gjort gældende, at Bornholms Regionskommune i miljørapporten har undladt faktuel viden om sundheds- og sygdomseffekter i forbindelse med opstilling af store vindmøller 11 Målt til ca. 880 m i SagsGIS. 14

15 Regionskommunen oplyser, at emnet sundhed er beskrevet i miljørapportens afsnit 8.1. Heri er overordnet redegjort for sundhed i forhold til emissioner, støj samt skyggekast. Herudover er støj og skyggekast inkl. de sundhedsmæssige aspekter detaljeret belyst i miljørapportens 5.2 og 5.3. Afsnittene baserer sig på internationalt anerkendt forskning om vindmøllers potentielle påvirkning af sundheden, som ligger til grund for de tålegrænser, som er indarbejdet i de statslige myndigheders vejledninger og regler. Bornholms Regionskommune henviser desuden til Miljøministerens svar af 25. juni 2012 til Folketingets Miljøudvalg om emnet vindmøllestøj og helbred, samt til Sundhedsstyrelsens/-Deltas rapport af 9. marts 2011 om sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter 12. Støj Med hensyn til klagers påstand om, at VVM-redegørelsen/miljørapporten ikke i tilstrækkeligt omfang redegør for støjforhold oplyser regionskommunen, at det er regionskommunens opfattelse at VVMredegørelsen/miljørapportens redegørelse for støjforhold er i overensstemmelse med den relevante støjbekendtgørelse, som i dette tilfælde er bekendtgørelse nr af 14. december 2006, der var gældende på tidspunktet for vedtagelsen af lokalplanen, kommuneplantillægget og VVMredegørelsen. Om støjberegningen, herunder at beregningen burde tillægges en margin på 2 db(a) i forhold til vejledende støjgrænseværdier oplyser regionskommunen, at denne ikke har hjemmel til at indføre særregler for støj fra vindmøller. Støjgrænserne og beregningsmetoden for støj er fastsat af de statslige myndigheder. Derudover oplyser regionskommunen, at Miljøstyrelsen har udtalt følgende i høringsnotatet 13 i forbindelse med revision af vindmøllebekendtgørelsen: Hvis støjen fra vindmøller er højere end bekendtgørelsens støjgrænser, er der tale om et ulovligt forhold, som kommunen skal gribe ind over for, med mindre forholdet er af underordnet betydning. Det almindelige princip ved regulering af støj er, at en målt eller beregnet overskridelse, der er mindre end ubestemtheden på måleværdien, er af underordnet betydning. Det gælder for støj fra vindmøller, at ubestemtheden er fastlagt til 2 db. Reglerne i vindmøllebekendtgørelsen om håndhævelse af bekendtgørelsens støjgrænser medfører således, at der ved en konstateret overskridelse på 2 db eller mere foreligger grundlag for, at kommunen skal gribe ind over for støjen. Derudover har nævnet bedt regionskommunen om at kommentere klagers påstand om, at der er foretaget nye støjberegninger som følge af ændring af z-koordinat for nabobeboelserne, og at dette har medført rettelser i VVM-redegørelsen for så vidt angår støjberegningen. Regionskommunen oplyser, at der i dokumentet Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjder ved vindmølleprojekt ved Tornbygaard, som er udarbejdet den 9. maj 2011, er redegjort for nye beregnede værdier på baggrund af en justering af z-koordinaten. De ændrede værdier for z-koordinaten i forhold til tabel 5.3 i hoveddokumentet medfører ingen væsentlige ændringer på hverken støjtal, skyggekast eller den visuelle vurdering. Skyggevirkninger, blink, solreflekser 12 Ikke vedlagt i afgørelse

16 Om skyggevirkninger, blink og solreflekser oplyser regionskommunen, at afsnit 5.3 i VVMredegørelsen/miljørapporten af kommunen anses for at være en omhyggelig og fyldestgørende beskrivelse af problematikken. Dertil tilføjer regionskommunen, at det skal bemærkes, at der ikke er fastsat danske grænseværdier for generne fra skyggekast. I Miljøministeriets vejledning til vindmøllecirkulæret er det anbefalet, at det ved planlægningen for vindmøller sikres, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i mere end 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. Bornholms Regionskommune har i den tilhørende VVM-tilladelsen fra den 16. november 2011 stillet vilkår om installering af skyggestop på møllerne, sådan at ingen nabobeboelser udsættes for mere end gennemsnitligt 5 timer årligt reel skyggekast. Manglende viden, sikkerhedsforhold, afstand til vej Om klagers påstand om, at miljørapportens afsnit 7.5 ikke er korrekt, idet klager har henvist til, at der i miljørapporten ikke er redegjort for en lang række forhold om sundhed/sygdom, oplyser regionskommunen, at denne ikke har ikke kendskab til manglende viden om sundheds- og sygdomsmæssige forhold forårsaget af støj fra vindmøller. Samtidig bemærkes det, at sundheds- og sygdomsrelaterede forhold reguleres af de statslige myndigheder gennem fastlæggelse af grænseværdier for støj. Med hensyn til sikkerhedsforhold, herunder havari og isnedfald, henviser regionskommunen til bemærkninger omkring sikkerhedsforhold, herunder havari og isnedfald, som fremgår af afsnit 3.4 i VVM-redegørelsen/miljørapporten. Derudover oplyser regionskommunen, at Tornbyvej er en ganske svagt befærdet vej, hvorfor regionskommunen har vurderet, at dette yderligere reducerer risikoen for, at trafikanter kan blive ramt af isnedfald eller havaridele fra en mølle. Berørte myndigheder Nævnet har bedt regionskommunen at oplyse om, hvorvidt andre myndigheder, hvis områder berøres af forslaget til planen, er blevet hørt, inden der blev taget stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i miljørapporten, jf. miljøvurderingslovens 7, stk. 4. Hertil svarer regionskommunen, at en berørt myndighed efter 1 i bekendtgørelse nr af 20. november 2009 defineres som: En myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres. Det fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen, hvilke myndigheder, der i de enkelte tilfælde er tale om. Hvis regionskommunen måtte vurdere, at andre myndigheder end de, som er nævnt i bekendtgørelsen er berørt, skal disse også høres og underrettes. Regionskommunen oplyser, at kommunen i den konkrete sag ikke har fundet, at der findes eksterne myndigheder udover Statens Luftfartsvæsen, som måtte være berørte af vindmølleplanerne, og derfor er blevet hørt. Bilag IV-arter Nævnet har bedt regionskommunen at kommentere klagers oplysning om undersøgelser af flagermus i marken efter afsluttet høringsperiode. Regionskommunen oplyser, at så vidt regionskommunen er orienteret, har der været tale om en undersøgelse udført af studerende fra Københavns Universitet. Undersøgelsen er ikke iværksat af Bornholms Regionskommune. Aktindsigt Nævnet har bedt regionskommunen at kommentere klagers påstand om, at han ikke har fået aktindsigt i materiale, som han har udbedt sig. Regionskommunen oplyser, at kommunen har modtaget mange anmodninger fra klager om aktindsigt, som, så vidt der har været tale om dokumenter, der 16

17 har været i regionskommunens besiddelse, er blevet efterkommet. I visse tilfælde har anmodningerne om aktindsigt dog omhandlet oplysninger og dokumenter, som regionskommunen ikke er i besiddelse af. Regionskommunen oplyser yderligere, at klager den 29. marts 2011 har bedt om dokumentation for, at regionskommunen har benyttet den internationale tekniske specifikation IEC TS til beregningerne i VVM-redegørelsens tabel 5.3 (side 133). Regionskommune har den 3. maj 2011 svaret klager, at regionskommunen ikke er vidende om, hvilken relation, der eventuel måtte være mellem den nævnte specifikation og kravene til indholdet af en VVM-redegørelse, som er udarbejdet under iagttagelse af kravene i vindmøllebekendtgørelsen. Dertil oplyser regionskommunen, at Miljøstyrelsen har oplyst følgende: Den tekniske specifikation IEC TS er en præstandard, som beskriver en metode til støjdeklaration af vindmøller. Der er ikke i Danmark en deklarationsordning for støj fra vindmøller, og så vidt Miljøstyrelsen er orienteret, har heller ikke andre lande indført ordninger for støjdeklaration af møller. Der er med støjreglerne i vindmøllebekendtgørelsen ikke tale om produktregulering af den enkelte mølle, men om regler for hvor meget støj naboer til vindmøller i Danmark må udsættes for. Den gældende vindmøllebekendtgørelse stiller krav om, at den, der vil etablere eller ændre en vindmølle, skal anmelde det til kommunen. Her skal det dokumenteres, at vindmøllen kan overholde bekendtgørelsens støjregler. Anmelderen kan vælge at indlægge en sikkerhedsmargin i den støjberegning, som indgår i anmeldelsen, for at sikre sig imod, at møllen over skrider støjgrænsen, når den bliver stillet op, da det kan være meget omkostningskrævende at dæmpe støjen fra en mølle efterfølgende. Regionskommunen tilføjer, at den 14. december 2010 har klager anmodet om aktindsigt i typegodkendelsen på de to mølletyper, som VVM-redegørelsen omhandler. Regionskommunen var på daværende tidspunkt ikke i besiddelse af typegodkendelserne på de pågældende møller, hvorfor de ønskede dokumenter ikke har kunnet udleveres. Regionskommunen har dog efterfølgende fremskaffet typegodkendelsen på den største af de to mølletyper. Denne typegodkendelse blev den 14. januar 2011 tilsendt klager. Bornholms Regionskommune er fortsat ikke i besiddelse af typegodkendelsen af den mindre mølletype, som i øvrigt ikke længere er aktuel, da de vedtagne planer alene muliggør opstilling af den største af de to mølletyper. Offentlig høring Regionskommunen oplyser, at der i en avisannonce den 2. marts 2011 samt i naboorienteringsbreve af 1. marts 2011 er blevet oplyst, at indsigelser og bemærkninger skal være modtaget senest den 27. april På forsiden af lokalplanforslaget er det oplyst, at indsigelsesfristen for bemærkninger er den 26. april Klagers supplerende bemærkninger Klager 1 Klager 1 har tilføjet, at der omkring deres egen ejendom i en årrække har været forekomst af en del flagermus, hvilket også vil være tæt på de eventuelle opsatte vindmøller. Klager 2 Efter Natur- og Miljøklagenævnet den 11. maj 2012 har bedt regionskommunen om bemærkninger til klagen har klager indsendt supplerende materiale den 2. juni 2012 og 10. september Til regi- 17

18 onskommunens høringssvar har klager indsendt bemærkninger den 7. november Skrivelserne indeholder en række bilag, som ikke bliver uddybet i denne afgørelse, men som er nævnet bekendt. Generelt fastholder klager sine synspunkter og uddyber sine klagepunkter. Klager gør navnlig gældende, at der i miljørapportens støjberegninger er anvendt estimerede støjtal, da der for nuværende ikke findes støjtal for den pågældende mølletype. Klager er dog i besiddelse af en international rapport, der viser at der i miljørapporten er anvendt for lave støjkildedata. Klager anfører også, at der ikke er taget højde for en sikkerhedsmargin. Desuden stiller klager spørgsmål ved, hvorvidt støjberegninger er udført på et uvildigt grundlag, da det er vindmølleproducenten, der udfærdiger støjberegninger for vindmøllerne. Klager ønsker desuden af nævnet at få oplyst, hvilke myndigheder, der skal rettes henvendelse til med hensyn til de forhold, som nævnet ikke behandler. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser efter planloven og de i medfør af loven fastsatte forskrifter, herunder reglerne i VVM-bekendtgørelsen. I henhold til miljøvurderingslovens 16, stk. 1, kan afgørelser efter loven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til. Det er et retligt spørgsmål, om den påklagede VVM-redegørelse og miljørapport overholder kravene i VVM-bekendtgørelsen samt miljøvurderingsloven. Natur- og Miljøklagenævnet kan derimod ikke tage stilling til hensigtsmæssigheden eller rimeligheden af kommunens afgørelse. Der klages over en række forhold, som Natur- og Miljøklagenævnet ikke kan behandle. Nævnet kan bl.a. ikke tage stilling til, om gældende krav til støjforhold er rimelige, hvordan andre myndigheder (andre end kommunen) har håndteret henvendelser fra klager, forhold vedrørende værditabsordningen for vindmøller samt kommunens tilsynsforpligtigelse. VVM Formålet med VVM er at skabe et bedre beslutningsgrundlag forud for stillingtagen til konkrete projekter. Det fremgår af planlovens 11g, at enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-redegørelse). VVM-pligt udløses ifølge VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 1, ved nyanlæg og væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, hvis anlægget er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1. Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 38 Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller. Efter VVM-bekendtgørelsens 7, stk. 1, skal en VVM-redegørelse påvise, vurdere og beskrive et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer: 1) mennesker, fauna og flora, 2) jordbund, vand, luft, klima og landskab, 3) materielle goder og kulturarv, og 4) samspillet mellem disse faktorer. Redegørelsen skal ifølge 7, stk. 2, indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 4. Disse oplysninger omfatter bl.a.: 18

19 - En beskrivelse af anlæggets fysiske udformning og karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygningsog driftsfaserne, herunder angivelse af anlægget på kortbilag i relevante målestoksforhold. - En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af det ønskede anlæg, beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på omgivelserne, herunder navnlig virkningerne på befolkning, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske forhold, omfanget af transport, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang hertil og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer samt en beskrivelse af de som en mulig følge af miljøpåvirkningerne afledte socioøkonomiske forhold. - En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet, som følge af Støjbelastning Miljøvurdering Når en myndighed i medfør af lovgivningen tilvejebringer planer og programmer, som fastlægger rammerne for projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4, skal der efter lovens 3, stk. 1, nr. 1, udarbejdes en miljøvurdering. Projektet er omfattet af punkt 3 i) Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker). Ifølge lovens 7, stk. 1, skal miljørapporten fastlægge, beskrive og evaluere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens mål og geografiske anvendelsesområde. Rapporten skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 1 til loven, jf. 7, stk. 2, og de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til aktuel viden og gængse vurderingsmetoder, til planens detaljeringsgrad og indhold og på hvilket trin i et eventuelt planhierarki den befinder sig. Efter lovens bilag 1 skal en miljøvurdering bl.a. indeholde følgende oplysninger: c) Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. f) Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. g) Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens eller programmets gennemførelse. A) Støj/infralyde/vibrationer fra vindmøller Det fremgår af den dagældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller 14 2, at den, der ejer en vindmølle, er ansvarlig for, at den etableres, drives og vedligeholdes således, at bestemmelserne i bekendtgørelsen er overholdt. Der er i 3 fastsat bestemmelser om grænseværdierne for støjbelastningen fra vindmøller, herunder i stk. 1: Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land: 14 Bekendtgørelse nr om støj fra vindmøller af 14. december

20 a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Bekendtgørelsen indeholder endvidere i 5-7 krav til anmeldelse af vindmøllerne, herunder krav til dokumentation for at møllerne kan overholde støjgrænserne. På anmeldelsestidspunktet skal kravene i den til enhver tid gældende vindmøllebekendtgørelse overholdes. Det betyder, at anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at de gældende støjgrænser for den anmeldte vindmølletype er overholdte. Regionskommunen har forudsat, at vindmølleprojektet indrettes og udføres, således at bekendtgørelsens bestemmelser om støj overholdes. Efter planerne blev offentliggjort og inden den endelige vedtagelse blev støjberegningen ændret som følge af ændrede Z-koordinater. Det blev af regionskommunen vurderet, at de nye Z-koordinater ikke medførte nogen væsentlig ændring af støjtal. Nævnet finder ikke, at planerne herefter skulle i ny høring, men at man med de nye Z-koordinater har sikret et korrekt beslutningsgrundlag ved planens endelige vedtagelse. Nævnet har ud fra regionskommunens oplysninger forstået, at den ændrede beregning ikke har medført væsentlige ændringer på støjtal, skyggetal eller den visuelle vurdering. Regionskommunen har foretaget beregninger af støjpåvirkningen fra vindmøllerne. Det er endvidere påset, at støjen overholder kravene i vindmøllestøjbekendtgørelsen. Kravene er ifølge regionskommunens beregninger overholdt for alle naboboliger. Bekendtgørelsen fastsætter kun en maksimal tilladt støjværdi for hastighederne 6 m/s og 8 m/s. Regionskommunen har således undersøgt støjkonsekvenserne for de vindhastigheder, der er fastsat grænseværdier for efter bekendtgørelsen, og støjkonsekvensvurderingen må således anses for at være udført i tilstrækkeligt omfang. Derudover lægger nævnet til grund, at beregningerne er foretaget af regionskommunen efter de regler, der gælder i vindmøllebekendtgørelsen m.v. Nævnet finder på den baggrund, at regionskommunens vurdering af projektets støjmæssige påvirkning af omgivelserne er tilstrækkelig oplyst i redegørelsen. Nævnet har ikke bemærkninger til det anførte om, at de anvendte målemetoder ikke giver et dækkende billede af de reelle gener, idet der ved beregning af støj og skyggekast er anvendt det program, som bl.a. nævnes i vejledningen 15 til vindmøllecirkulæret 16. Om støjgener ved dyrepensionen lægger nævnet til grund, at der i den konkrete sag gælder de samme grænseværdier for støj som ved nabobeboelser. Der er endvidere klaget over lavfrekvent støj. Den reviderede vindmøllebekendtgørelse 17 trådte i kraft den 1. januar Med denne er indført grænser for den lavfrekvente støj fra vindmøller. Før dette tidspunkt indeholdt vindmøllebekendtgørelsen ikke bestemmelser om lavfrekvent støj. Plangrundlaget med tilhørende miljørapport for de omhandlede vindmøller i denne sag er udarbejdet forud for den 1. januar Ved anmeldelse efter 1. januar 2012 skal kravene i den reviderede bekendtgørelse overholdes. 15 Vejledning nr af 22. maj 2009 om planlægning for og zonetilladelse til opstilling af vindmøller. 16 Cirkulære nr af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøllerne. 17 Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om støj fra vindmøller. 20

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage

Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage MILJØRAPPORT Vindmøller ved Sønder Herreds Plantage Morsø Kommune - VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) - MILJØ-VURDERING (MV) August 2009 MORSØ KOMMUNE: Miljørapport - Vindmøller ved Sønder Herreds

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober 2014 1 Forord Hermed foreligger forslag

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 227 Offentligt Rapport Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter Udført for Sundhedsstyrelsen AV 1017/11 Sagsnr.: A520048 Side 1 af 53 9.

Læs mere

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM

Læs mere

Venlig hilsen Jan Williams

Venlig hilsen Jan Williams Nedenstående skrevet med rødt, er en mail fra fra vindfirmaet Eco Partner og som blev sendt den 11. februar 2014 til et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Mailens ordlyd er et typisk eksempel på, hvordan

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere