Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble"

Transkript

1 Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert Stevne Andersen, Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Grundejer: Gert Stevne Andersen, Vesteregnsvej 16, 5932 Humble CVR/P: CHR nr.: Godkendelse udarbejdet af: Charlotte Vesterlund McAinsh Journal nr. 13/27523 December 2013 Miljø og Teknik

2 Gert Stevne Andersen Vesteregnsvej Humble Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge Tlf: Tillægsgodkendelsen omfatter husdyrholdets anlæg: en ansøgt ændring i staldplacering samt opførelse af to fodersiloer. Antallet af dyr på årsbasis og sammensætning af dyreholdet ændres ikke i forhold til det, som er omfattet af miljøgodkendelse af 8. september Tillægget er givet på de vilkår, der er angivet under Afgørelse. Dato: Godkendt:.. Charlotte Vesterlund McAinsh Agronom Annonceret den Klagefristen udløber den Søgsmålsfristen udløber den Revurderes inden den 2

3 Resumé Gert Stevne Andersen har søgt Svendborg kommune om tillæg til miljøgodkendelse til kvægproduktion tilhørende Vesteregnsvej 16, 5932 Humble. Husdyrbruget er den 8. september 2010 godkendt efter husdyrlovens 12 (lov nr af 20. december 2006). Baggrunden for ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen er, at ansøger ønsker at ændre staldplacering for småkalvene samt ønsker at opføre to fodersiloer i forlængelse af de to nye stalde. Antallet af dyr og sammensætningen af dyreholdet ønskes ikke ændret. Tillægsgodkendelsen omfatter alene en vurdering af de parametre som berøres af ændringerne. Vilkår i miljøgodkendelsen fra 2010 er fortsat gældende. Ligesom vilkår tilføjet af Natur- og Miljøklagenævnet er gældende. En samlet liste over vilkår gældende for husdyrbruget kan ses i bilag 1. Samlet set har kommunen vurderet, at de ansøgte ændringer ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet, når ændringerne gennemføres som ansøgt. 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Indledning... 5 Svendborg Kommunes afgørelse... 5 Lovgrundlag... 5 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug... 5 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug... 5 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v Forvaltningsloven... 6 Afgørelse med vilkår... 6 Retsbeskyttelse... 7 Revurdering... 7 Klagevejledning... 7 Søgsmål... 8 Miljøteknisk redegørelse... 9 Husdyrbrugets anlæg... 9 Afstandskrav i forhold til Husdyrlovens 6 og Afstandskrav i forhold til Husdyrlovens Bedst anvendelig teknologi (BAT) Varetagelse af hensyn til landskab Lugt og betydningen heraf for naboer Ammoniakfordampning og betydningen heraf for Natura2000-områder og øvrige naturområder Beplantning som ønskes fjernet Øvrige parametre i miljøgodkendelsen Nabohøring Konklusion Bilag

5 Indledning Husdyrbruget på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble blev meddelt miljøgodkendelse 8. september Husdyrbruget har den 26. september 2013 søgt om at ændre staldindretning og -placering for småkalvene samt søgt om at opføre to nye fodersiloer. Svendborg Kommune har vurderet, at ændringerne er godkendelsespligtige, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 3. Miljøgodkendelsen fra 2010 blev dengang påklaget. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 4. juni 2012 kommunens afgørelse og fastsatte i den forbindelse udnyttelsesfristen til 4. juni Det vil sige ansøger kan fortsat nå at udnytte miljøgodkendelsen. Denne tillægsgodkendelse berører kun de forhold, der ønskes ændret i forhold til den meddelte miljøgodkendelse. Den oprindelige miljøgodkendelse er fortsat gældende for så vidt angår alle øvrige forhold, som ikke beskrives i denne tillægsgodkendelse. Tillægsgodkendelsen er opdelt i 2 dele. Første del er Svendborg Kommunes afgørelse, som indeholder vilkår for tillægsgodkendelsen. Anden del er en miljøteknisk redegørelse, som danner grundlag afgørelsen. Derudover er der vedhæftet et bilag med alle gældende vilkår for husdyrbruget. Svendborg Kommunes afgørelse Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK. nr af 4. december 2009, (husdyrloven)). Husdyrholdet er på ialt 539,6 dyreenheder og tillægsgodkendelsen gives derfor efter 12, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Som følge af Lov om forpligtende samarbejde (Bek. af lov nr 50 af 15/1/2010) er det Svendborg Kommune, der administrerer husdyrgodkendelsesloven for husdyrbrug i Langeland Kommune. Svendborg Kommune godkender og fører tilsyn med husdyrbrugets eksterne miljøforhold. Svendborg Kommune skal i forbindelse med godkendelsen sikre, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen vha. den bedst tilgængelige teknologi (BAT). Desuden skal det sikres, at husdyrbruget kan drives på stedet, så det er foreneligt med hensynet til omgivelserne. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (Bek. nr af 8. november 2013). Bekendtgørelsen fastsætter regler om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug efter kap. 3 i husdyrgodkendelsesloven. 5

6 Desuden sætter bekendtgørelsen bla. regler for udskiftning af udbringningsarealer og regler for revurdering af godkendelser af husdyrbrug. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bek. nr. 764 af 28. juni 2012). Bekendtgørelserne fastsætter bla. regler om dyreenhedsberegningerne. Forvaltningsloven (LBK. nr af 7. december 2007). I henhold til forvaltningsloven skal kommunen foretage partshøring inden der træffes afgørelse i en konkret sag, såfremt sagen indeholder oplysninger, der kan være til ugunst for den pågældende part, og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Der har i denne sag ikke været foretaget høring af naboer, da kommunen har vurderet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne. Afgørelse med vilkår Svendborg Kommune meddeler tillæg til Miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble. Godkendelsen meddeles til ejeren af husdyrbruget pt. Gert Stevne Andersen, Vesteregnsvej 16, 5932 Humble, der dermed er ansvarlig for, at ændringerne gennemføres i overensstemmelse med denne tillægsgodkendelse. Det afgøres samtidig, at tillægsgodkendelsen til husdyrbruget ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet. Tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den dato, hvor den er meddelt. Hvis tillægsgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Tillægsgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de gældende regler på området og miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Tillægget gives på baggrund af de oplysninger, som ansøger har sendt frem, kommunens beregninger i skema i samt den miljøtekniske redegørelse. I forbindelse med tillægsgodkendelsen er der tilføjet følgende vilkår: 1a. Stalde og siloer skal opføres som ansøgt og som vist på kort på side 9 i tillægsgodkendelsen. De samlede vilkår for bedriften fremgår af bilag 1. 6

7 Retsbeskyttelse Vilkårene i denne tillægsgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse ( 40 stk.1 i LBK nr af 4. december 2009). Husdybrugets egenkontrol er dog undtaget for retsbeskyttelsen, og tilsynsmyndigheden kan revidere denne for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening, eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn ( 53 stk.2 i LBK nr af 4. december 2009). Retsbeskyttelsesperioden regnes fra datoen for denne tillægsgodkendelse. Påklages tillægget, regnes perioden fra den dato, hvor Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse vedrørende klagen. Revurdering Tillægsgodkendelsen skal revurderes ( 41, stk. 3 i LBK nr af 4. december 2009) regelmæssigt og mindst hvert 10. år, dog skal første regelmæssige revurdering ske, når der er forløbet 8 år. Første revurdering skal foretages senest den X. XX Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet ( 76 i LBK nr af 4. december 2009). En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til: eller Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelse af godkendelsen. Klagefristen er den X. XX Svendborg Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, og underretter samtidig den godkendelsen er meddelt til. Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Klager over godkendelser, der indeholde vilkår efter husdyrgodkendelseslovens 27 stk. 1 eller stk. 2 har opsættende virkning, medmindre Naturog Miljøklagenævnet bestemmer andet. Følgende personer og organisationer er klageberettigede i den aktuelle sag jf. ( 84 stk. 1 og 3, 85 stk. 1,2,3,4, 86 stk. 1 og 2, 87 stk. 1 og 2 i LBK nr af 4. december 2009): Ansøger Gert Stevne Andersen, Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Naboer? Finn Stevne Andersen og Birgit Schultz, Vesteregnsvej 14, 5932 Humble. Søren Rosholt, Vesteregnsvej 20, 5932 Humble. Tina Anneli og Jan Halvorsen, Tre Høje 5, 5932 Humble. Louisa og Jørgen Koblauch, Stenberggade 2, 2. th., 2300 København S (ejer af Tre Høje 6, 5932 Humble). 7

8 Jette Tegner Henrik Ludvig Dyssell, Kildegårdsvej 6, 2900 Hellerup (ejer af Tre Høje 7, 5932 Humble). John Larsen, Tre Høje 8, 5932 Humble. Erik Østerby, Løvspringsvej 4 B, st.tv., 2920 Charlottenlund (ejer af Tre Høje 9, 5932 Humble). Bror Anders Lassen, Tre Høje 10, 5932 Humble. Hans Erik Elnegaard, Tre Høje 11, 5932 Humble. Mogens Møller, Damgårdsvej 23, 2990 Nivå (ejer af Tre Høje 12, 5932 Humble). Aksel Angelbo, Ormstrupvej 7, 5932 Humble. Flemming Bastholm Hansen, Ormstrupvej 20, 5932 Humble. Foreninger og organisationer Dansk Ornitologisk Forening, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd, Friluftsrådet, v. Christian Jensen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen, Naturstyrelsen, Kopi af denne afgørelse er sendt til alle ovenstående samt til ansøgers konsulent ved LRØ samt Langeland Kommune. Lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening har ligeledes fået tilsendt en kopi af afgørelsen. Klagegebyr Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr, som opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet. Søgsmål Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene ( 90 i LBK nr af 4. december 2009), skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål er den X. XXX

9 Miljøteknisk redegørelse I denne miljøtekniske redegørelse er det nærmere beskrevet, hvilke ændringer af den eksisterende godkendelse, der er søgt om. Disse ændringer er vurderet af Svendborg Kommune, og vurderingen danner grundlag for de nye vilkår, der meddeles med denne tillægsgodkendelse. Vurderingen skal belyse, hvilke miljømæssige konsekvenser de ansøgte ændringer vil kunne forventes at have på omgivelserne, og om de opfylder husdyrlovens krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Udgangspunktet for den miljøtekniske redegørelse er ansøgers oplysninger samt kommunens beregninger i skema af 6. oktober 2013 i Husdyrbrugets anlæg Ansøger har søgt om, at opføre to dybstrøelsesstalde placeret parallelt med den eksisterende halmlade, i stedet for kalvehytter placeret på en befæstet plads. En skitse over placering af nye stalde, siloer mm. er vist på følgende kort: Dybstrøelsesstaldene bliver på henholdsvis 90 x 6 m svarende til 540 m 2 og 96 x 6 m svarende til 576 m 2. Den ene stald bliver længere end den anden, da der opføres et foderrum i tilknytning til stalden. Højden på staldene bliver maksimalt 4 m. De eksisterende stalde er ca. 6 m til kip. Mellem de to nye stalde bliver pladsen befæstet. Staldene får et tagudhæng på 2 m ind over den befæstede plads. Desuden etableres der en befæstet kørevej fra de eksisterende stalde og ud til de nye stalde. Fodersiloerne placeres mod vest for enden af hver af de nye stalde. Højden på siloerne bliver 7,5 m. med en diameter på 2,7 m. 9

10 Der tilføjes et vilkår 1a til miljøgodkendelsen 1a. Stalde og siloer skal opføres som ansøgt og som vist på kort på side 9 i tillægsgodkendelsen. Jordvold Mod øst ønsker ansøger, at etablere en jordvold på maksimalt 2 m. Jordvolden vil fungere som læskærm og den etableres af jord fra den terrænregulering, som kræves for at placere de nye stalde i niveau med de eksisterende bygninger. En jordvold kræver landzonetilladelse efter 35 stk. 1 i Planloven (Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning). Det er Langeland Kommune, som skal udarbejde landzonetilladelsen. Nord for staldene findes en lille beplantning, som ansøger ønsker at fjerne i forbindelse med byggeriet. Vurderingen heraf er beskrevet under afsnit om natur. Størrelsen og sammensætningen af husdyrholdet ændres ikke. Der sker heller ingen ændringer i arealdelen udover, at der inddrages ca ½ ha til de nye stalde, siloer og kørearealer. Det vurderes dog at være en bagatelagtig ændring i forhold til det samlede udbringningsareal på 143,8 ha og de tilhørende vurderinger i forhold til overfladevand og grundvand. Der vurderes derfor ikke på arealdelen i denne tillægsgodkendelse. Afstandskrav i forhold til Husdyrlovens 6 og 20 Da staldplaceringerne ændres i forhold til det miljøgodkendte skal husdyrlovens afstandskrav vurderes. Afstandskrav til omboende og de aktuelle afstande er angivet i skemaet herunder. Afstandsforhold fra nærmeste anlæg til nærmeste nabo Afstand (m) Afstandskrav 6/ 20 (m) Byzone eller sommerhusområde* /300 Samlet bebyggelse i landzone mv** > /300 Enkeltbolig (Vesteregnsvej 14) / - * Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. ** Samlet bebyggelse i landzone mv. eller område i landzone, der i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Afstandene til nærmeste naboer, byzone m.m. er overholdt. Afstandene til nærmeste nabo, byzone, sommerhusområde og samlet bebyggelse er uændrede, da det er den eksisterende kalvestald, som er nærmest. Afstandskrav i forhold til Husdyrlovens 8 Husdyrgodkendelseslovens afstandskrav til veje, søer, skel etc. er angivet i skemaet herunder. Afstandsforhold fra nye staldanlæg og gyllebeholdere. Afstand (m) Afstandskrav (m) Fælles vandindvindingsanlæg > Enkelt vandindvindingsanlæg > Vandløb/dræn og søer (sø nord for) > Offentlig vej/ privat fællesvej > Levnedsmiddelvirksomhed > Naboskel Beboelse på samme ejendom Afstandene til de listede anlæg, skel m.m. er fortsat overholdt. Afstandene til søer, offentlig vej, naboskel og beboelse på samme ejendom forkortes med ca. 35 m, da de alle er nord for klimastalden, som flyttes mod nord. De øvrige afstande er uændret. 10

11 Bedst anvendelig teknologi (BAT) Da der ikke ændres i sammensætningen af dyreholdet, og da staldindretningen fortsat er dybstrøelse, har kommunen vurderet, at kravet om brug af BAT er opfyldt. Ifølge Miljøstyrelsen er dybstrøelse BAT for kalve, og der er ikke fastlagt BATemissionsgrænseværdier for slagtekalve i dybstrøelsessystemer. Ansøger har i den oprindelige ansøgning angivet, at 80 % af al dybstrøelsen udbringes direkte. Natur- og Miljøklagenævnet har i deres afgørelse af 4. juni 2012 tilføjet det som vilkår. Det generelle ammoniakreduktionskrav er på tidspunktet for ansøgers indsendelse af ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse 30 %. Dybstrøelsessystemer er dog undtaget fra det krav, og da alle dyrene går på dybstrøelse, er hele produktionen fritaget fra ammoniakreduktionskravet. Samlet set vurderer kommunen, at husdyrbruget ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler samt vilkår i miljøgodkendelsen vil anvende den bedste tilgængelige teknik, set i forhold til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen. Varetagelse af hensyn til landskab Ifølge Langelands Kommuneplan 2009 ligger ejendommen indenfor større sammenhængende landskabsområde og ifølge Landskabskarakteranalysen indenfor karakterområdet: Humble Bakkelandskab. Her er landskabstilstanden beskrevet som dårlig, men med særligt sårbare udsigter, og det strategiske mål for området er at vedligeholde det. Svendborg Kommune har besigtiget ejendommen og området for at vurdere byggeriets landskabelige påvirkning. Der skønnes, at skulle foretages terrænregulering på 4-6 m, hvor den tiloversblivende jord forventes indbygget og tilpasset som jordvold mod øst med glidende overgang til eksisterende terræn. Volden vil betyde afskærmning for østlige vinde. Vælger ansøger ikke at etablere volden, vil jorden i stedet blive fordelt på lavere liggende dele af den mark, hvor jorden fjernes. Etablering af en jordvold kræver landzonetilladelse. Fordeling af jorden inden for samme mark kræver ingen form for tilladelse. Placering af de nye stalde vurderes at være optimal på ejendommen, der samlet vil komme til at udgøre en bygningsmæssig fornuftig helhed. Kommunen vurderer, at der ikke vil være behov for afskærmende beplantning grundet byggeriets lavere højde i forhold til de eksisterende bygninger. Nybyggeriet vil være synligt fra kysten mod vest, men det vil være mindre markant grundet sin lavere højde i forhold til de eksisterende bygninger. Se nedenstående kort. 11 Den eksisterende ejendom set fra Stenbækvej helt ude ved kysten. De nye stalde placeres til venstre for (nord for) de eksisterende bygninger.

12 Kommunen vurderer, at de landskabelige anbefalinger for området er opfyldt, da nybyggeriet sker i tilknytning til eksisterende byggeri og placeres lavt i terræn, således at det samlede byggeri udgør en harmonisk helhed. Samlet set vurderer kommunen, at byggeriet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabet. Lugt og betydningen heraf for naboer Den samlede lugtbelastning fra ejendommen er uændret, da dyreholdet er uændret. Lugtcentrum forskydes lidt mod nordøst (ca. 15 m) som følge af den ændrede staldplacering. Lugtcentrum vil med ændringen flyttes til ca. midt i den første af de to nye stalde. Scenarieberegningen (skema 57904) viser, at geneafstandene fortsat er overholdt, se skema herunder. Afstande, beregnede geneafstande efter NY model og genekriterier. Områdetype Afstand fra lugtcentrum Beregnet geneafstand Genekriterie (OU E ) (m) (m) Byzone- eller sommerhusområde* Samlet bebyggelse i landzone mv Enkeltbolig * Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. ** Samlet bebyggelse i landzone mv. eller område i landzone, der i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrlovens lugtgenekriterier er overholdt. Ammoniakfordampning og betydningen heraf for Natura2000-områder og øvrige naturområder Den samlede ammoniakfordampning fra husdyrbruget påvirkes ikke af ændringen, da der ikke sker ændringer i dyreholdet. Kortet herunder viser naturområder i nærheden af husdyrbruget. Med den ændrede staldplacering forskydes ammoniakfordampningen lidt mod nordøst (ca. 15 m). Afstanden til sårbar natur indenfor Natura 2000-område bliver ikke kortere, som følge af ændringen. Afstanden til et mindre naturområde nord for ejendommen bliver 15 m kortere, 12

13 men da naturområdet ikke er kvælstoffølsomt, vurderer kommunen, at det ikke vil påvirke naturområdet væsentligt. På den baggrund vurderer kommunen, at ændringen ikke er væsentlig i forhold til nærliggende natur. Beplantning som ønskes fjernet Ansøger ønsker i forbindelse med ændringen, at fjerne en beplantning, som ligger lige nord for ejendommen, se kort herunder. Kommunen har besigtiget arealet og vurderer, at arealet ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Bevoksningen består hovedsagelig af Hyld, Tjørn og Ask samt Stor Nælde. Kommunen vurderer, at arealet ikke er levested for bilag IV arter. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at fjernelsen af beplantningen ikke vil være i konflikt med naturbeskyttelseslovens 3 eller beskyttelsen af bilag IV arter. Øvrige parametre i miljøgodkendelsen Kommunen vurderer, at ingen af de øvrige parametre, som er vurderet i miljøgodkendelsen påvirkes som følge af de ansøgte ændringer. Nabohøring I forbindelse med sagsbehandlingen har 13 naboer og ejere af tilstødende matrikler været partshørt i tre uger. Desuden har ansøger haft et udkast til afgørelse i høring i 2 uger. Der er indkommet bemærkninger vedrørende.. Konklusion Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt for de forhold som påvirkes af ændringerne, vurderer Svendborg Kommune, at ændringen af husdyrbruget kan godkendes. Ændringen vil ikke medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, naturområder omfattet af 7 i loven, øvrige naturområder, Natura 2000 områder, landskabelige værdier og kulturmiljøer. Endelig er det vurderet, at områdets bestande af vilde planter og dyr herunder bilag IV-arter samt deres levesteder ikke vil påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt. Samlet set vurderer Svendborg kommune, at ændringen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. 13

14 Bilag 1 Samlede vilkår gældende for husdyrbruget Husdyrhold og staldanlæg Husdyrbruget skal være sammensat og staldindretningen udført på følgende måde: Stald- Vægt/ Antal Dyreenheder Dyrehold Ansøgt type aldersgrænse årsdyr Slagtekalve Dybstrøelse kg ,58 1. Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 429,58 DE på årsplan. 1a. Stalde og siloer skal opføres som ansøgt og som vist på kort på side 9 i tillægsgodkendelsen. 2. Inden for det tilladte produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt, så længe det maksimale antal dyreenheder ikke overskrides. Drift af staldanlæg 3. Der stilles vilkår om at dybstrøelsesarealerne skal holdes tørre. Rengøring 4. Der skal sikres en god staldhygiejne, at stalde og fodringsanlæg holdes rene og kalvehytter og dybstrøelsesarealer holdes tørre. Ensilage 5. Markstakke med ensilage/wrapballer og lign. skal placeres mindst 50 m fra nabobeboelse. 6. Wrapballer og lign. skal placeres så de visuelt er til mindst gene for de omkringliggende naboer. Oplag af olie 7. Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal placeres på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag uden afløb, og med minimum 15 cm. opkanter eller opkanter svarende til at indholdet af den største beholder kan rummes i opsamlingskarret. Desuden skal beholdere/tanke placeres overdækket, så der ikke er mulighed for at det regner på tanke/beholdere eller i opsamlingskarret. 8. Senest september 2011 skal placeringen af dieseltanken opfylde kravene i foregående vilkår. 9. Diseltanken skal sikres mod påkørsel af landbrugsmaskiner f.eks. ved en opkant, pullert el. lign Der skal være monteret en afriverkobling mellem tank og slange eller alternativt må tankpistolen ikke kunne fastlåses under påfyldning. 11. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal foregå på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, som samtidig er dimensioneret til tung 14

15 trafik. Belægningen skal have fald mod midten, og påfyldningsslangen må ikke kunne nå ud over belægningen. 12. Der, hvor olie opbevares og håndteres skal der findes opsugningsmateriale. 13. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald. Kemikalier 14. Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag, og uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand. Energi- og Ressourceforbrug 15. Der skal føres journal over vand- og energiforbrug samt mængde af husdyrfoder. Dette kan gøres i forbindelse med det årlige regnskab for bedriften. 16. Senest 1 år efter gennemførelsen af udvidelsen skal en energikonsulent udarbejde en energirapport med henblik på at reducere energiforbruget på ejendommen. Der skal herefter hvert 5. år foretages en ny vurdering af energiforbruget med henblik på reduktion. Rapporterne skal kunne fremvises ved tilsyn. Gødningsopbevaring og håndtering 17. Markstakke med komposteret dybstrøelse må ikke placeres nærmere end 300 m fra A og B-målsat natur jf. kortbilag 3. 17a. 80 % af den producerede dybstrøelse skal udbringes direkte og pløjes ned. Driftsforstyrrelser og uheld Lugt 18. Beredskabsplanen og dennes placering skal være kendt af husdyrbrugets ansatte. Placeringen skal være let tilgængelig. 19. Beredskabsplanen skal revideres én gang årligt og skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvises med angivelse af seneste tidspunkt for revision. 20. Følgende geneafstande skal overholdes: Område Geneafstand Beregningsmodel Byzone eller fremtidigt 565 NY model byzoneområde Samlet bebyggelse og lign. 387 NY model Enkeltliggende bolig 123 NY model 21. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden. 22. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el. lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden. 15

16 Støj 23. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db(a) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealeroldsarealer må ikke overstige følgende værdier: Mandag-fredag kl (8) Lørdag kl (7) Mandag - fredag kl (1) Lørdag kl (4) Søn- og helligdag kl (8) Alle dage kl (½) Alle dage kl Maksimal værdi 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 µpa). Tallene i parenteserne angiver referencetiden inden for den pågældende periode. 24. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt skal det dokumenteres, at støjgrænserne i ovenstående vilkår overholdes. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt. 25. Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinier. 26. Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er opført på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendt til at udføre Miljømåling - ekstern støj. 27. Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder ( Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder) og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekg. nr af 11. december Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes. 29. Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer. Transport 30. Der må ikke ske udkørsel af dybstrøelse i weekender og på helligdage 31. Ved transport af dybstrøelse på offentlige veje skal vognen læsses, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel forekomme spild skal dette straks opsamles. 32. Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne. Inden etablering skal foranstaltningerne accepteres af tilsynsmyndigheden. 16

17 Støv 33. Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 34. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden. Lys 35. Driften må ikke give anledning til lysgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 36. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltagene accepteres af tilsynsmyndigheden. Skadedyr 37. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr (Skadedyrlaboratoriet). 38. Hvor foder opbevares og håndteres skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Affald 39. Farligt og ikke farligt affald skal opbevares sådan, at der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Drift af husdyrbrugets arealer 40. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens arealer svarende til 1,17 DE/ha per planår (1/8-31/7), og således, at der på bedriftens arealer ikke udbringes mere end i alt kg N. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 41. Der skal foreligge godkendelse af aftalearealerne inden disse kan modtage husdyrgødning fra Vesteregnsvej 16, 5932 Humble. Sædskifte 42. Der skal anvendes et sædskifte, der som gennemsnit årligt indeholder mindst 6,75 %- point efterafgrøder (svarende til 8,3 ha) udover de lovpligtige. 43. Der skal anvendes et sædskifte, der som gennemsnit årligt indeholder mindst 15 % frøgræs. Sædskiftet må have et udvaskningsindeks på højest 86. Ophør af drift 44. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres, hvis driften ophører. Orienteringen skal være skriftlig og skal sendes til tilsynsmyndigheden før ændringen/ophøret indtræder. 45. Ved driftens ophør skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og tilhold af skadedyr. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden. 17

18 Egenkontrol og dokumentation 46. Der skal foreligge dokumentation for, at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til (eks. i form af effektivitetskontrol). 47. Der skal foreligge dokumentation i form af forpagtnings/udbringningsaftaler, som viser, at der kan disponeres over de nødvendige udbringningsarealer mindst 1 år frem i tiden. 48. Der skal foreligge dokumentation for den udbragte mængde husdyrgødning samt indhold af N og P (eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber/dlbr Plante IT/Næsgaard markprogram). Der skal anvendes normtal svarende til dem der var gældende på ansøgningstidspunktet. 49. Der skal foreligge dokumentation for sædskifte (eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber incl. markplaner eller ansøgninger vedrørende enkeltbetalingsordningen). 50. Dokumentationen for ovennævnte vilkår (vilkår 46 49) skal opbevares i 5 år og kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg. 51. Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares i mindst 5 år og fremvises ved tilsyn: Hvornår der er foretaget aflæsning af el-, vand- og olieforbrug samt aflæsningsværdier (mindst én gang årligt). Hvornår belægningen følgende steder er kontrolleret (mindst én gang årligt) for tæthed samt hvornår eventuelle utætheder er repareret (skal repareres straks): Hvor olie opbevares og håndteres, Hvor kemikalier, rester og emballage opbevares. 18

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge

Matr. nr. 4a m.fl. Gislinge by, Gislinge UDKAST Miljøgodkendelse til Adelers Allé 208, 4532 Gislinge Efter 12 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune Xxxx DATO Datablad: Holbæk Kommune By og Landskab 12 miljøgodkendelse til Adelers Allé 208,

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om "Vilkår for anlæg", "Ventilation", som 2. vilkår:

Følgende vilkår tilføjes i afsnittet om Vilkår for anlæg, Ventilation, som 2. vilkår: Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. januar 2012 J.nr.: NMK-132-00054 (tidl. MKN-130-00347)og NMK-132-00563 Ref.: Bibi Søgaard-Bauditz, Bibis. Kristina Refsgaard,

Læs mere

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 1.600 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,4 kg, 42.000 smågrise 7,4 32 kg, 2.000 slagtesvin 32 107 kg og 1.040 polte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere