Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble"

Transkript

1 Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert Stevne Andersen, Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Grundejer: Gert Stevne Andersen, Vesteregnsvej 16, 5932 Humble CVR/P: CHR nr.: Godkendelse udarbejdet af: Charlotte Vesterlund McAinsh Journal nr. 13/27523 December 2013 Miljø og Teknik

2 Gert Stevne Andersen Vesteregnsvej Humble Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge Tlf: Tillægsgodkendelsen omfatter husdyrholdets anlæg: en ansøgt ændring i staldplacering samt opførelse af to fodersiloer. Antallet af dyr på årsbasis og sammensætning af dyreholdet ændres ikke i forhold til det, som er omfattet af miljøgodkendelse af 8. september Tillægget er givet på de vilkår, der er angivet under Afgørelse. Dato: Godkendt:.. Charlotte Vesterlund McAinsh Agronom Annonceret den Klagefristen udløber den Søgsmålsfristen udløber den Revurderes inden den 2

3 Resumé Gert Stevne Andersen har søgt Svendborg kommune om tillæg til miljøgodkendelse til kvægproduktion tilhørende Vesteregnsvej 16, 5932 Humble. Husdyrbruget er den 8. september 2010 godkendt efter husdyrlovens 12 (lov nr af 20. december 2006). Baggrunden for ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen er, at ansøger ønsker at ændre staldplacering for småkalvene samt ønsker at opføre to fodersiloer i forlængelse af de to nye stalde. Antallet af dyr og sammensætningen af dyreholdet ønskes ikke ændret. Tillægsgodkendelsen omfatter alene en vurdering af de parametre som berøres af ændringerne. Vilkår i miljøgodkendelsen fra 2010 er fortsat gældende. Ligesom vilkår tilføjet af Natur- og Miljøklagenævnet er gældende. En samlet liste over vilkår gældende for husdyrbruget kan ses i bilag 1. Samlet set har kommunen vurderet, at de ansøgte ændringer ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet, når ændringerne gennemføres som ansøgt. 3

4 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Indledning... 5 Svendborg Kommunes afgørelse... 5 Lovgrundlag... 5 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug... 5 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug... 5 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v Forvaltningsloven... 6 Afgørelse med vilkår... 6 Retsbeskyttelse... 7 Revurdering... 7 Klagevejledning... 7 Søgsmål... 8 Miljøteknisk redegørelse... 9 Husdyrbrugets anlæg... 9 Afstandskrav i forhold til Husdyrlovens 6 og Afstandskrav i forhold til Husdyrlovens Bedst anvendelig teknologi (BAT) Varetagelse af hensyn til landskab Lugt og betydningen heraf for naboer Ammoniakfordampning og betydningen heraf for Natura2000-områder og øvrige naturområder Beplantning som ønskes fjernet Øvrige parametre i miljøgodkendelsen Nabohøring Konklusion Bilag

5 Indledning Husdyrbruget på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble blev meddelt miljøgodkendelse 8. september Husdyrbruget har den 26. september 2013 søgt om at ændre staldindretning og -placering for småkalvene samt søgt om at opføre to nye fodersiloer. Svendborg Kommune har vurderet, at ændringerne er godkendelsespligtige, hvorfor der skal udarbejdes et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelseslovens 12, stk. 3. Miljøgodkendelsen fra 2010 blev dengang påklaget. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 4. juni 2012 kommunens afgørelse og fastsatte i den forbindelse udnyttelsesfristen til 4. juni Det vil sige ansøger kan fortsat nå at udnytte miljøgodkendelsen. Denne tillægsgodkendelse berører kun de forhold, der ønskes ændret i forhold til den meddelte miljøgodkendelse. Den oprindelige miljøgodkendelse er fortsat gældende for så vidt angår alle øvrige forhold, som ikke beskrives i denne tillægsgodkendelse. Tillægsgodkendelsen er opdelt i 2 dele. Første del er Svendborg Kommunes afgørelse, som indeholder vilkår for tillægsgodkendelsen. Anden del er en miljøteknisk redegørelse, som danner grundlag afgørelsen. Derudover er der vedhæftet et bilag med alle gældende vilkår for husdyrbruget. Svendborg Kommunes afgørelse Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK. nr af 4. december 2009, (husdyrloven)). Husdyrholdet er på ialt 539,6 dyreenheder og tillægsgodkendelsen gives derfor efter 12, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Som følge af Lov om forpligtende samarbejde (Bek. af lov nr 50 af 15/1/2010) er det Svendborg Kommune, der administrerer husdyrgodkendelsesloven for husdyrbrug i Langeland Kommune. Svendborg Kommune godkender og fører tilsyn med husdyrbrugets eksterne miljøforhold. Svendborg Kommune skal i forbindelse med godkendelsen sikre, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen vha. den bedst tilgængelige teknologi (BAT). Desuden skal det sikres, at husdyrbruget kan drives på stedet, så det er foreneligt med hensynet til omgivelserne. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (Bek. nr af 8. november 2013). Bekendtgørelsen fastsætter regler om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug efter kap. 3 i husdyrgodkendelsesloven. 5

6 Desuden sætter bekendtgørelsen bla. regler for udskiftning af udbringningsarealer og regler for revurdering af godkendelser af husdyrbrug. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bek. nr. 764 af 28. juni 2012). Bekendtgørelserne fastsætter bla. regler om dyreenhedsberegningerne. Forvaltningsloven (LBK. nr af 7. december 2007). I henhold til forvaltningsloven skal kommunen foretage partshøring inden der træffes afgørelse i en konkret sag, såfremt sagen indeholder oplysninger, der kan være til ugunst for den pågældende part, og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Der har i denne sag ikke været foretaget høring af naboer, da kommunen har vurderet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne. Afgørelse med vilkår Svendborg Kommune meddeler tillæg til Miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble. Godkendelsen meddeles til ejeren af husdyrbruget pt. Gert Stevne Andersen, Vesteregnsvej 16, 5932 Humble, der dermed er ansvarlig for, at ændringerne gennemføres i overensstemmelse med denne tillægsgodkendelse. Det afgøres samtidig, at tillægsgodkendelsen til husdyrbruget ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet. Tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den dato, hvor den er meddelt. Hvis tillægsgodkendelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden efterfølgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet de seneste 3 år. Tillægsgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de gældende regler på området og miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Tillægget gives på baggrund af de oplysninger, som ansøger har sendt frem, kommunens beregninger i skema i samt den miljøtekniske redegørelse. I forbindelse med tillægsgodkendelsen er der tilføjet følgende vilkår: 1a. Stalde og siloer skal opføres som ansøgt og som vist på kort på side 9 i tillægsgodkendelsen. De samlede vilkår for bedriften fremgår af bilag 1. 6

7 Retsbeskyttelse Vilkårene i denne tillægsgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse ( 40 stk.1 i LBK nr af 4. december 2009). Husdybrugets egenkontrol er dog undtaget for retsbeskyttelsen, og tilsynsmyndigheden kan revidere denne for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening, eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn ( 53 stk.2 i LBK nr af 4. december 2009). Retsbeskyttelsesperioden regnes fra datoen for denne tillægsgodkendelse. Påklages tillægget, regnes perioden fra den dato, hvor Natur- og Miljøklagenævnet træffer afgørelse vedrørende klagen. Revurdering Tillægsgodkendelsen skal revurderes ( 41, stk. 3 i LBK nr af 4. december 2009) regelmæssigt og mindst hvert 10. år, dog skal første regelmæssige revurdering ske, når der er forløbet 8 år. Første revurdering skal foretages senest den X. XX Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet ( 76 i LBK nr af 4. december 2009). En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til: eller Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelse af godkendelsen. Klagefristen er den X. XX Svendborg Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, og underretter samtidig den godkendelsen er meddelt til. Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Klager over godkendelser, der indeholde vilkår efter husdyrgodkendelseslovens 27 stk. 1 eller stk. 2 har opsættende virkning, medmindre Naturog Miljøklagenævnet bestemmer andet. Følgende personer og organisationer er klageberettigede i den aktuelle sag jf. ( 84 stk. 1 og 3, 85 stk. 1,2,3,4, 86 stk. 1 og 2, 87 stk. 1 og 2 i LBK nr af 4. december 2009): Ansøger Gert Stevne Andersen, Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Naboer? Finn Stevne Andersen og Birgit Schultz, Vesteregnsvej 14, 5932 Humble. Søren Rosholt, Vesteregnsvej 20, 5932 Humble. Tina Anneli og Jan Halvorsen, Tre Høje 5, 5932 Humble. Louisa og Jørgen Koblauch, Stenberggade 2, 2. th., 2300 København S (ejer af Tre Høje 6, 5932 Humble). 7

8 Jette Tegner Henrik Ludvig Dyssell, Kildegårdsvej 6, 2900 Hellerup (ejer af Tre Høje 7, 5932 Humble). John Larsen, Tre Høje 8, 5932 Humble. Erik Østerby, Løvspringsvej 4 B, st.tv., 2920 Charlottenlund (ejer af Tre Høje 9, 5932 Humble). Bror Anders Lassen, Tre Høje 10, 5932 Humble. Hans Erik Elnegaard, Tre Høje 11, 5932 Humble. Mogens Møller, Damgårdsvej 23, 2990 Nivå (ejer af Tre Høje 12, 5932 Humble). Aksel Angelbo, Ormstrupvej 7, 5932 Humble. Flemming Bastholm Hansen, Ormstrupvej 20, 5932 Humble. Foreninger og organisationer Dansk Ornitologisk Forening, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Det Økologiske Råd, Friluftsrådet, v. Christian Jensen, Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen, Naturstyrelsen, Kopi af denne afgørelse er sendt til alle ovenstående samt til ansøgers konsulent ved LRØ samt Langeland Kommune. Lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening har ligeledes fået tilsendt en kopi af afgørelsen. Klagegebyr Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr, som opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet. Søgsmål Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene ( 90 i LBK nr af 4. december 2009), skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål er den X. XXX

9 Miljøteknisk redegørelse I denne miljøtekniske redegørelse er det nærmere beskrevet, hvilke ændringer af den eksisterende godkendelse, der er søgt om. Disse ændringer er vurderet af Svendborg Kommune, og vurderingen danner grundlag for de nye vilkår, der meddeles med denne tillægsgodkendelse. Vurderingen skal belyse, hvilke miljømæssige konsekvenser de ansøgte ændringer vil kunne forventes at have på omgivelserne, og om de opfylder husdyrlovens krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Udgangspunktet for den miljøtekniske redegørelse er ansøgers oplysninger samt kommunens beregninger i skema af 6. oktober 2013 i Husdyrbrugets anlæg Ansøger har søgt om, at opføre to dybstrøelsesstalde placeret parallelt med den eksisterende halmlade, i stedet for kalvehytter placeret på en befæstet plads. En skitse over placering af nye stalde, siloer mm. er vist på følgende kort: Dybstrøelsesstaldene bliver på henholdsvis 90 x 6 m svarende til 540 m 2 og 96 x 6 m svarende til 576 m 2. Den ene stald bliver længere end den anden, da der opføres et foderrum i tilknytning til stalden. Højden på staldene bliver maksimalt 4 m. De eksisterende stalde er ca. 6 m til kip. Mellem de to nye stalde bliver pladsen befæstet. Staldene får et tagudhæng på 2 m ind over den befæstede plads. Desuden etableres der en befæstet kørevej fra de eksisterende stalde og ud til de nye stalde. Fodersiloerne placeres mod vest for enden af hver af de nye stalde. Højden på siloerne bliver 7,5 m. med en diameter på 2,7 m. 9

10 Der tilføjes et vilkår 1a til miljøgodkendelsen 1a. Stalde og siloer skal opføres som ansøgt og som vist på kort på side 9 i tillægsgodkendelsen. Jordvold Mod øst ønsker ansøger, at etablere en jordvold på maksimalt 2 m. Jordvolden vil fungere som læskærm og den etableres af jord fra den terrænregulering, som kræves for at placere de nye stalde i niveau med de eksisterende bygninger. En jordvold kræver landzonetilladelse efter 35 stk. 1 i Planloven (Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning). Det er Langeland Kommune, som skal udarbejde landzonetilladelsen. Nord for staldene findes en lille beplantning, som ansøger ønsker at fjerne i forbindelse med byggeriet. Vurderingen heraf er beskrevet under afsnit om natur. Størrelsen og sammensætningen af husdyrholdet ændres ikke. Der sker heller ingen ændringer i arealdelen udover, at der inddrages ca ½ ha til de nye stalde, siloer og kørearealer. Det vurderes dog at være en bagatelagtig ændring i forhold til det samlede udbringningsareal på 143,8 ha og de tilhørende vurderinger i forhold til overfladevand og grundvand. Der vurderes derfor ikke på arealdelen i denne tillægsgodkendelse. Afstandskrav i forhold til Husdyrlovens 6 og 20 Da staldplaceringerne ændres i forhold til det miljøgodkendte skal husdyrlovens afstandskrav vurderes. Afstandskrav til omboende og de aktuelle afstande er angivet i skemaet herunder. Afstandsforhold fra nærmeste anlæg til nærmeste nabo Afstand (m) Afstandskrav 6/ 20 (m) Byzone eller sommerhusområde* /300 Samlet bebyggelse i landzone mv** > /300 Enkeltbolig (Vesteregnsvej 14) / - * Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. ** Samlet bebyggelse i landzone mv. eller område i landzone, der i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Afstandene til nærmeste naboer, byzone m.m. er overholdt. Afstandene til nærmeste nabo, byzone, sommerhusområde og samlet bebyggelse er uændrede, da det er den eksisterende kalvestald, som er nærmest. Afstandskrav i forhold til Husdyrlovens 8 Husdyrgodkendelseslovens afstandskrav til veje, søer, skel etc. er angivet i skemaet herunder. Afstandsforhold fra nye staldanlæg og gyllebeholdere. Afstand (m) Afstandskrav (m) Fælles vandindvindingsanlæg > Enkelt vandindvindingsanlæg > Vandløb/dræn og søer (sø nord for) > Offentlig vej/ privat fællesvej > Levnedsmiddelvirksomhed > Naboskel Beboelse på samme ejendom Afstandene til de listede anlæg, skel m.m. er fortsat overholdt. Afstandene til søer, offentlig vej, naboskel og beboelse på samme ejendom forkortes med ca. 35 m, da de alle er nord for klimastalden, som flyttes mod nord. De øvrige afstande er uændret. 10

11 Bedst anvendelig teknologi (BAT) Da der ikke ændres i sammensætningen af dyreholdet, og da staldindretningen fortsat er dybstrøelse, har kommunen vurderet, at kravet om brug af BAT er opfyldt. Ifølge Miljøstyrelsen er dybstrøelse BAT for kalve, og der er ikke fastlagt BATemissionsgrænseværdier for slagtekalve i dybstrøelsessystemer. Ansøger har i den oprindelige ansøgning angivet, at 80 % af al dybstrøelsen udbringes direkte. Natur- og Miljøklagenævnet har i deres afgørelse af 4. juni 2012 tilføjet det som vilkår. Det generelle ammoniakreduktionskrav er på tidspunktet for ansøgers indsendelse af ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse 30 %. Dybstrøelsessystemer er dog undtaget fra det krav, og da alle dyrene går på dybstrøelse, er hele produktionen fritaget fra ammoniakreduktionskravet. Samlet set vurderer kommunen, at husdyrbruget ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler samt vilkår i miljøgodkendelsen vil anvende den bedste tilgængelige teknik, set i forhold til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen. Varetagelse af hensyn til landskab Ifølge Langelands Kommuneplan 2009 ligger ejendommen indenfor større sammenhængende landskabsområde og ifølge Landskabskarakteranalysen indenfor karakterområdet: Humble Bakkelandskab. Her er landskabstilstanden beskrevet som dårlig, men med særligt sårbare udsigter, og det strategiske mål for området er at vedligeholde det. Svendborg Kommune har besigtiget ejendommen og området for at vurdere byggeriets landskabelige påvirkning. Der skønnes, at skulle foretages terrænregulering på 4-6 m, hvor den tiloversblivende jord forventes indbygget og tilpasset som jordvold mod øst med glidende overgang til eksisterende terræn. Volden vil betyde afskærmning for østlige vinde. Vælger ansøger ikke at etablere volden, vil jorden i stedet blive fordelt på lavere liggende dele af den mark, hvor jorden fjernes. Etablering af en jordvold kræver landzonetilladelse. Fordeling af jorden inden for samme mark kræver ingen form for tilladelse. Placering af de nye stalde vurderes at være optimal på ejendommen, der samlet vil komme til at udgøre en bygningsmæssig fornuftig helhed. Kommunen vurderer, at der ikke vil være behov for afskærmende beplantning grundet byggeriets lavere højde i forhold til de eksisterende bygninger. Nybyggeriet vil være synligt fra kysten mod vest, men det vil være mindre markant grundet sin lavere højde i forhold til de eksisterende bygninger. Se nedenstående kort. 11 Den eksisterende ejendom set fra Stenbækvej helt ude ved kysten. De nye stalde placeres til venstre for (nord for) de eksisterende bygninger.

12 Kommunen vurderer, at de landskabelige anbefalinger for området er opfyldt, da nybyggeriet sker i tilknytning til eksisterende byggeri og placeres lavt i terræn, således at det samlede byggeri udgør en harmonisk helhed. Samlet set vurderer kommunen, at byggeriet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabet. Lugt og betydningen heraf for naboer Den samlede lugtbelastning fra ejendommen er uændret, da dyreholdet er uændret. Lugtcentrum forskydes lidt mod nordøst (ca. 15 m) som følge af den ændrede staldplacering. Lugtcentrum vil med ændringen flyttes til ca. midt i den første af de to nye stalde. Scenarieberegningen (skema 57904) viser, at geneafstandene fortsat er overholdt, se skema herunder. Afstande, beregnede geneafstande efter NY model og genekriterier. Områdetype Afstand fra lugtcentrum Beregnet geneafstand Genekriterie (OU E ) (m) (m) Byzone- eller sommerhusområde* Samlet bebyggelse i landzone mv Enkeltbolig * Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. ** Samlet bebyggelse i landzone mv. eller område i landzone, der i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrlovens lugtgenekriterier er overholdt. Ammoniakfordampning og betydningen heraf for Natura2000-områder og øvrige naturområder Den samlede ammoniakfordampning fra husdyrbruget påvirkes ikke af ændringen, da der ikke sker ændringer i dyreholdet. Kortet herunder viser naturområder i nærheden af husdyrbruget. Med den ændrede staldplacering forskydes ammoniakfordampningen lidt mod nordøst (ca. 15 m). Afstanden til sårbar natur indenfor Natura 2000-område bliver ikke kortere, som følge af ændringen. Afstanden til et mindre naturområde nord for ejendommen bliver 15 m kortere, 12

13 men da naturområdet ikke er kvælstoffølsomt, vurderer kommunen, at det ikke vil påvirke naturområdet væsentligt. På den baggrund vurderer kommunen, at ændringen ikke er væsentlig i forhold til nærliggende natur. Beplantning som ønskes fjernet Ansøger ønsker i forbindelse med ændringen, at fjerne en beplantning, som ligger lige nord for ejendommen, se kort herunder. Kommunen har besigtiget arealet og vurderer, at arealet ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Bevoksningen består hovedsagelig af Hyld, Tjørn og Ask samt Stor Nælde. Kommunen vurderer, at arealet ikke er levested for bilag IV arter. På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at fjernelsen af beplantningen ikke vil være i konflikt med naturbeskyttelseslovens 3 eller beskyttelsen af bilag IV arter. Øvrige parametre i miljøgodkendelsen Kommunen vurderer, at ingen af de øvrige parametre, som er vurderet i miljøgodkendelsen påvirkes som følge af de ansøgte ændringer. Nabohøring I forbindelse med sagsbehandlingen har 13 naboer og ejere af tilstødende matrikler været partshørt i tre uger. Desuden har ansøger haft et udkast til afgørelse i høring i 2 uger. Der er indkommet bemærkninger vedrørende.. Konklusion Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt for de forhold som påvirkes af ændringerne, vurderer Svendborg Kommune, at ændringen af husdyrbruget kan godkendes. Ændringen vil ikke medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, naturområder omfattet af 7 i loven, øvrige naturområder, Natura 2000 områder, landskabelige værdier og kulturmiljøer. Endelig er det vurderet, at områdets bestande af vilde planter og dyr herunder bilag IV-arter samt deres levesteder ikke vil påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt. Samlet set vurderer Svendborg kommune, at ændringen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. 13

14 Bilag 1 Samlede vilkår gældende for husdyrbruget Husdyrhold og staldanlæg Husdyrbruget skal være sammensat og staldindretningen udført på følgende måde: Stald- Vægt/ Antal Dyreenheder Dyrehold Ansøgt type aldersgrænse årsdyr Slagtekalve Dybstrøelse kg ,58 1. Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 429,58 DE på årsplan. 1a. Stalde og siloer skal opføres som ansøgt og som vist på kort på side 9 i tillægsgodkendelsen. 2. Inden for det tilladte produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt, så længe det maksimale antal dyreenheder ikke overskrides. Drift af staldanlæg 3. Der stilles vilkår om at dybstrøelsesarealerne skal holdes tørre. Rengøring 4. Der skal sikres en god staldhygiejne, at stalde og fodringsanlæg holdes rene og kalvehytter og dybstrøelsesarealer holdes tørre. Ensilage 5. Markstakke med ensilage/wrapballer og lign. skal placeres mindst 50 m fra nabobeboelse. 6. Wrapballer og lign. skal placeres så de visuelt er til mindst gene for de omkringliggende naboer. Oplag af olie 7. Beholdere til opbevaring af olie samt tanke til olieholdige produkter skal placeres på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag uden afløb, og med minimum 15 cm. opkanter eller opkanter svarende til at indholdet af den største beholder kan rummes i opsamlingskarret. Desuden skal beholdere/tanke placeres overdækket, så der ikke er mulighed for at det regner på tanke/beholdere eller i opsamlingskarret. 8. Senest september 2011 skal placeringen af dieseltanken opfylde kravene i foregående vilkår. 9. Diseltanken skal sikres mod påkørsel af landbrugsmaskiner f.eks. ved en opkant, pullert el. lign Der skal være monteret en afriverkobling mellem tank og slange eller alternativt må tankpistolen ikke kunne fastlåses under påfyldning. 11. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal foregå på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, som samtidig er dimensioneret til tung 14

15 trafik. Belægningen skal have fald mod midten, og påfyldningsslangen må ikke kunne nå ud over belægningen. 12. Der, hvor olie opbevares og håndteres skal der findes opsugningsmateriale. 13. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald. Kemikalier 14. Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag, og uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand. Energi- og Ressourceforbrug 15. Der skal føres journal over vand- og energiforbrug samt mængde af husdyrfoder. Dette kan gøres i forbindelse med det årlige regnskab for bedriften. 16. Senest 1 år efter gennemførelsen af udvidelsen skal en energikonsulent udarbejde en energirapport med henblik på at reducere energiforbruget på ejendommen. Der skal herefter hvert 5. år foretages en ny vurdering af energiforbruget med henblik på reduktion. Rapporterne skal kunne fremvises ved tilsyn. Gødningsopbevaring og håndtering 17. Markstakke med komposteret dybstrøelse må ikke placeres nærmere end 300 m fra A og B-målsat natur jf. kortbilag 3. 17a. 80 % af den producerede dybstrøelse skal udbringes direkte og pløjes ned. Driftsforstyrrelser og uheld Lugt 18. Beredskabsplanen og dennes placering skal være kendt af husdyrbrugets ansatte. Placeringen skal være let tilgængelig. 19. Beredskabsplanen skal revideres én gang årligt og skal på tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvises med angivelse af seneste tidspunkt for revision. 20. Følgende geneafstande skal overholdes: Område Geneafstand Beregningsmodel Byzone eller fremtidigt 565 NY model byzoneområde Samlet bebyggelse og lign. 387 NY model Enkeltliggende bolig 123 NY model 21. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener skal der foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden. 22. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el. lign., dog maksimalt én gang pr. år. Inden målinger eller beregninger foretages skal disse godkendes af tilsynsmyndigheden. 15

16 Støj 23. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db(a) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealeroldsarealer må ikke overstige følgende værdier: Mandag-fredag kl (8) Lørdag kl (7) Mandag - fredag kl (1) Lørdag kl (4) Søn- og helligdag kl (8) Alle dage kl (½) Alle dage kl Maksimal værdi 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 µpa). Tallene i parenteserne angiver referencetiden inden for den pågældende periode. 24. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt skal det dokumenteres, at støjgrænserne i ovenstående vilkår overholdes. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt. 25. Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter Miljøstyrelsens retningslinier. 26. Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er opført på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendt til at udføre Miljømåling - ekstern støj. 27. Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder ( Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder) og skal desuden være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekg. nr af 11. december Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes. 29. Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer. Transport 30. Der må ikke ske udkørsel af dybstrøelse i weekender og på helligdage 31. Ved transport af dybstrøelse på offentlige veje skal vognen læsses, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel forekomme spild skal dette straks opsamles. 32. Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der begrænser generne. Inden etablering skal foranstaltningerne accepteres af tilsynsmyndigheden. 16

17 Støv 33. Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 34. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener skal der foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af tilsynsmyndigheden. Lys 35. Driften må ikke give anledning til lysgener uden for ejendommens areal, som er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 36. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal der foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltagene accepteres af tilsynsmyndigheden. Skadedyr 37. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr (Skadedyrlaboratoriet). 38. Hvor foder opbevares og håndteres skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Affald 39. Farligt og ikke farligt affald skal opbevares sådan, at der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Drift af husdyrbrugets arealer 40. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens arealer svarende til 1,17 DE/ha per planår (1/8-31/7), og således, at der på bedriftens arealer ikke udbringes mere end i alt kg N. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 41. Der skal foreligge godkendelse af aftalearealerne inden disse kan modtage husdyrgødning fra Vesteregnsvej 16, 5932 Humble. Sædskifte 42. Der skal anvendes et sædskifte, der som gennemsnit årligt indeholder mindst 6,75 %- point efterafgrøder (svarende til 8,3 ha) udover de lovpligtige. 43. Der skal anvendes et sædskifte, der som gennemsnit årligt indeholder mindst 15 % frøgræs. Sædskiftet må have et udvaskningsindeks på højest 86. Ophør af drift 44. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres, hvis driften ophører. Orienteringen skal være skriftlig og skal sendes til tilsynsmyndigheden før ændringen/ophøret indtræder. 45. Ved driftens ophør skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og tilhold af skadedyr. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden. 17

18 Egenkontrol og dokumentation 46. Der skal foreligge dokumentation for, at husdyrholdet ikke er større end det, der meddeles godkendelse til (eks. i form af effektivitetskontrol). 47. Der skal foreligge dokumentation i form af forpagtnings/udbringningsaftaler, som viser, at der kan disponeres over de nødvendige udbringningsarealer mindst 1 år frem i tiden. 48. Der skal foreligge dokumentation for den udbragte mængde husdyrgødning samt indhold af N og P (eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber/dlbr Plante IT/Næsgaard markprogram). Der skal anvendes normtal svarende til dem der var gældende på ansøgningstidspunktet. 49. Der skal foreligge dokumentation for sædskifte (eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber incl. markplaner eller ansøgninger vedrørende enkeltbetalingsordningen). 50. Dokumentationen for ovennævnte vilkår (vilkår 46 49) skal opbevares i 5 år og kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg. 51. Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares i mindst 5 år og fremvises ved tilsyn: Hvornår der er foretaget aflæsning af el-, vand- og olieforbrug samt aflæsningsværdier (mindst én gang årligt). Hvornår belægningen følgende steder er kontrolleret (mindst én gang årligt) for tæthed samt hvornår eventuelle utætheder er repareret (skal repareres straks): Hvor olie opbevares og håndteres, Hvor kemikalier, rester og emballage opbevares. 18

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Pumpe, fortank til gyllebeholder

Pumpe, fortank til gyllebeholder Pumpe, fortank til gyllebeholder Opsamlingsplads og malkestald Kompressor, mælketank Fodersiloer, indkøbt foder Lysstofrør under tag Ny kostald Befæstet areal. Vakuumpumpe ca. 12 m til skel Sugetårn ved

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191

Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing. Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing, CVR nr.: 11857191 Jørgen Pedersen Siø 12, 5900 Rudkøbing Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om udvidelse af dyrehold, Siø 12, 5900 Rudkøbing,

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3,

AFGØRELSE om etablering af fodersilo på ejendommen Biskopstorpvej 3, TJØRNTVED A/S Skovsbovej 14 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 23-03-2016 J. nr. 16/2926

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk. Den 6. august 2015

Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk. Den 6. august 2015 Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk Den 6. august 2015 Nautrupvej 52 7870 Roslev - Anmeldeordningen 27 - Afgørelse - maskinhus - uden nabohøring. Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej 28 6800 Varde I henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Godkendt 5. september 2016

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016

Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej Spøttrup. Den 24. juni 2016 Nikolaj Bjerrum Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup nikolajbjerrum@hotmail.com Den 24. juni 2016 Ginnerupvej 23 7860 Spøttrup - 29 anmeldelse af opsamlingsplads til malkekøer - Uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 15. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelsesordning 28 - Ensilagesilo - Afgørelse Skive Kommune har den 22. september 2014 modtaget de sidste

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt ved flytning af småkalve internt på ejendommen, Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget en ansøgning om intern flytning af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø

Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø Genopførelse og udvidelse af Stormskadet lade Ny halmlade Tilladelse til opførelse af ny halmlade og udvidelse af eksisterende lade Tvedslundvej 19, 5471 Søndersø 27. februar 2014 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013 Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk Den 15. marts 2013 Grættrupvej 2 7870 Roslev - Afgørelse 19 c - Velfærds tilbygning til minkhaller 2013 Skive Kommune har den

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 1. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 26. september 2014 modtaget

Læs mere

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk.

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk. Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Ole Christensen Bøgelyvej 14 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder.

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder. Thøger Larsen Stjernegårdsvej 4 5772 Kværndrup Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse om udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærdskrav

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 26. september 2014 Furvej 31 7800 Skive - Afgørelse uden nabohøring - Anmeldeordning 27 - Malkeanlæg Skive Kommune har den 2. juli 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Poul Henning Thomsen V. Breumvej Roslev Den 26. maj 2014

Poul Henning Thomsen V. Breumvej Roslev Den 26. maj 2014 Poul Henning Thomsen V. Breumvej 5 7870 Roslev poulhenningthomsen@mail.dk Den 26. maj 2014 V. Breumvej 5 - Anmeldeordningen 27 - Afgørelse - Foderlade Skive Kommune har den 29. april 2014 modtaget en anmeldelse

Læs mere

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4,

#split# Tilladelse til etablering af ensilageplads og gyllebeholder på ejendommen Trangetvej 4, #split# Henrik Endelt Sørensen Trangetvej 4 9330 Dronninglund Sendt til virksomhedens digitale postkasse via cvr.nr. 23175657 Plan og Miljø Dato: 8. september 2014 Sags. nr.: 09.17.05-G01-1-14 Sagsbeh.:

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

I/S Skovgård v/ib Skovgaard Rohde Yttrupvej 9 7870 Roslev. leneogib@gmail.com. Den 30. november 2015

I/S Skovgård v/ib Skovgaard Rohde Yttrupvej 9 7870 Roslev. leneogib@gmail.com. Den 30. november 2015 I/S Skovgård v/ib Skovgaard Rohde Yttrupvej 9 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 30. november 2015 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Anmeldeordning 27 ændret anvendelse af kvægstald - uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Postboks 509 Rådhuspladsen 2 1 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr af

Postboks 509 Rådhuspladsen 2 1 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr af Henrik Haahr Andersen Bærsholmvej 20 Bærs 7800 Skive Den 15. januar 2013 Bærsholmvej 20 - Afgørelse - Anmeldelse - Maskinhus 19 Skive Kommune har optil den 10. december 2012 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 10 7870 Roslev - 29 anmeldeordningen - Afgørelse - Vaskeplads - Uden nabo høring Skive Kommune har den

Læs mere

I/S Engkjærgård Anders Dahlgaard/Aksel Timm Fjordvej 43 7870 Roslev engkjaergaard@gmail.com. Den 21. august 2013

I/S Engkjærgård Anders Dahlgaard/Aksel Timm Fjordvej 43 7870 Roslev engkjaergaard@gmail.com. Den 21. august 2013 I/S Engkjærgård Anders Dahlgaard/Aksel Timm Fjordvej 43 7870 Roslev engkjaergaard@gmail.com Den 21. august 2013 Fjordvej 43 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldelse 19 C - dyrevelfærd udvidelse Skive Kommune

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Plan, Byg og Miljø 3. april 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer til Kalundborgvej 33, 4460 Snertinge Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 26702348 Faurbogaard v. Henrik Petersen

Læs mere

Aleida og Arjen Bakker Nissumvej Roslev Den 30. juli 2013

Aleida og Arjen Bakker Nissumvej Roslev Den 30. juli 2013 Aleida og Arjen Bakker Nissumvej 26 7870 Roslev mussin@hotmail.com Den 30. juli 2013 Nissumvej 26 7870 Roslev - Anmeldelse 19 C - Dyrevelfærd udvidelse - Afgørelse Skive Kommune har den 24. maj og 9. juli

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk. Den 30. juli 2013

Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk. Den 30. juli 2013 Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk Den 30. juli 2013 Grundvadvej 10 - Anmeldelse - Maskinhus 19 - Afgørelse Skive Kommune har optil den 28. juni og 9. juli 2013

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning

Miljø og Natur. GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej Assens. Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN Mygindvej 8 5610 Assens 30-06-2016 Sags id: 16/10644 Afgørelse efter 32 Emissionsorienteret produktionstilpasning Mygindgård, Mygindvej 8, 5610 Assens (luftfoto 2016) Kontaktperson:

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen Erik og Minna Bang Clausen Stratvej 11 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. november 2012 Sagsbehandler Lars Waldemar Telefon direkte 76 16 51 39 Sags id 2012-13916 Dispensation fra afstandskrav

Læs mere

I/S Tviillingsgård Ved Mads og Gunnar Nielsen Toustrupvej Roslev. Den 22. oktober 2015

I/S Tviillingsgård Ved Mads og Gunnar Nielsen Toustrupvej Roslev. Den 22. oktober 2015 I/S Tviillingsgård Ved Mads og Gunnar Nielsen Toustrupvej 47 7870 Roslev tvillingen@tele.dk Den 22. oktober 2015 Toustrupvej 47 7870 Roslev - Anmeldeordning 27 - maskinhus - uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt på Rævhedevej 33, 9440 Aabybro

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt på Rævhedevej 33, 9440 Aabybro Johnny Rene Madsen Rævhedevej 33 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257 7356 bba@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver Teknik & Preben Østergård Sadderupvej 13 6705 Esbjerg Ø Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 23. marts 2014 14/4238 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere