Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen"

Transkript

1 Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

2 INDHOLD 1. Før eksamen Tilmelding Forudsætninger for deltagelse i eksamen Antal eksamensforsøg Dispensation Særlige eksamensvilkår Sygdom ved eksamen Under eksamen Eksamensformer Skriftlig eksamen Mundtlig eksamen Det anvendte sprog ved eksamen Hjælpemidler ved eksamen Efter eksamen Karakterer og karaktergivning Reeksamen Klage over eksamen Regler for snyd og forstyrrende adfærd

3 Dette regelsæt er et supplement til de gældende studieordninger for alle uddannelserne på Cphbusiness og gælder alle eksaminer, der afvikles på Cphbusiness uddannelser. Retsgrundlag for Cphbusiness eksamensreglement Eksamensreglementet er udfærdiget i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bekendtgørelser om eksamen ved visse videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Følgende bekendtgørelser gælder for eksamen og fremgår af studieordningerne: BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 114 af 03/02/2015: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Karakterbekendtgørelsen) I øvrigt henvises til Retsinformation på der til enhver tid indeholder de seneste versioner af love og bekendtgørelser på området. Ordforklaring Studieordning: En studieordning er en samling af de regler, der beskriver en uddannelses faglige indhold, og øvrige regler, der gælder på uddannelsen. Eksamenskatalog: Til hver studieordning hører detaljerede beskrivelser af eksaminer og andre prøver på den pågældende uddannelse. For nogle uddannelser er disse beskrivelser en del af studieordningen, og for andre er uddannelsens eksaminer beskrevet yderligere i et separat dokument. Disse dokumenter kaldes for uddannelsens eksamenskatalog eller studie- og eksamenskatalog. I resten af dette dokument omtales de detaljerede beskrivelser af eksaminer som eksamenskatalog. Hvem gælder reglerne for? Reglerne i dette reglement gælder for alle typer af eksaminer. I enkelte tilfælde er der forskelle mellem fuldtidsuddannelser og deltidsuddannelser. Dette er eksplicit angivet. 2

4 1. FØR EKSAMEN Fuldtidsuddannelser Langt de fleste eksaminer på Cphbusiness finder sted i december/januar og maj/juni med reeksamen i juli/august og februar/marts. På den enkelte uddannelse kan der være andre og flere eksamensterminer, som kan findes i eksamenskataloget for din uddannelse. Deltidsuddannelser På deltidsuddannelserne finder eksaminerne sted i december/januar og maj/juni Tilmelding Automatisk tilmelding til eksamen og reeksamen Du er automatisk tilmeldt alle eksaminer og reeksaminer. Består du ikke eksamen, er du automatisk tilmeldt den førstkommende reeksamen. Cphbusiness offentliggør tid og sted for eksamen på Fronter. Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i offentliggjorte eksamensplaner, så hold dig løbende orienteret. Såfremt en ændring sker senere end 14 dage før eksamensafholdelsen, vil du blive orienteret per . Bemærk at Cphbusiness skriver kun til studerendes cphbusiness- adresser. Framelding fra eksamen Framelding fra eksamen er kun muligt ved dokumenteret sygdom eller barsel Forudsætninger for deltagelse i eksamen I eksamenskataloget for de enkelte uddannelser kan du se, hvilke forudsætninger du skal opfylde for at deltage i eksamen (det kan eksempelvis være, at du skal gennemføre et antal obligatoriske læringsaktiviteter.) Er disse forudsætninger ikke opfyldt inden det tidspunkt, der er fastlagt i eksamenskataloget, bruger du et eksamensforsøg, men kan ikke aflægge eksamen. Du bliver automatisk tilmeldt reeksamen, og for at kunne deltage i denne eksamen skal forudsætningerne for deltagelse være opfyldt Antal eksamensforsøg Du har maksimalt tre forsøg til at bestå eksamen. Du vil blive udmeldt af studiet, hvis du efter tredje forsøg ikke har bestået eksamen Dispensation Cphbusiness har mulighed for at give dispensation fra de regler, der er fastsat i studieordningen, dette eksamensreglement og eksamenskataloget for din uddannelse, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Du ansøger om dispensation ved at indsende en skriftlig og begrundet ansøgning med relevant dokumentation. 3

5 Ansøgningen skal være modtaget senest 4 uger før eksamensdatoen. Hvis der er tale om dispensation til 4. eksamensforsøg, skal du dog indsende den hurtigst muligt efter du har brugt dit 3. eksamensforsøg. Send ansøgningen til receptionen på dit studiested (fuldtidsuddannelser). Send ansøgningen til (deltidsuddannelser) Særlige eksamensvilkår Hvis du har særlige udfordringer (f.eks. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse), kan du søge om at aflægge eksamen på særlige vilkår. På baggrund af din ansøgning vurderer Cphbusiness, om særlige eksamensvilkår er nødvendige for at ligestille dig med andre studerende i eksamenssituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af det faglige niveau. Hvornår skal du søge? Studerende med en permanent funktionsnedsættelse, som i forvejen får hjælp via SPS-systemet, vil i forbindelse med SPS-sagen blive vejledt om, hvordan de søger om særlige eksamensvilkår som en del af deres SPS-sagsforløb. Studerende, som ikke er SPS-modtagere, men som mener at have behov for særlige eksamensvilkår, skal søge om dette ved henvendelse til SPS-kontoret. Find kontaktinformationer på hjemmesiden: For at være berettiget til særlige eksamensvilkår skal man dokumentere sin funktionsnedsættelse og det deraf følgende behov for hjælp Sygdom ved eksamen Bliver du syg på en måde, der vil påvirke din deltagelse i en eksamen, skal du straks meddele det. På fuldtidsuddannelser til Studieadministrationen ved at du sender en mail til receptionen på dit studiested, på deltidsuddannelser ved at du sender en mail til Du skal dernæst hurtigst muligt fremskaffe en erklæring fra din læge om sygdom for den pågældende eksamensdag, så du ikke bruger et eksamensforsøg. Dokumentationen skal være modtaget af Cphbusiness senest 7 dage efter du skulle have aflagt eksamen. Du betaler selv eventuelle udgifter til udstedelse af erklæringen. Hvis du er langvarigt syg, bør du sikre, at dette registreres i det studieadministrative system af hensyn til vilkårene for din næste eksamenstilmelding og din indskrivning 4

6 på Cphbusiness. Tag derudover kontakt til Studie & Karriere, så du kan udarbejde en handlingsplan for hvordan du kan gennemføre dit studium. 2. UNDER EKSAMEN 2.1. Eksamensformer I eksamenskataloget kan du se, hvilke eksamensformer, der bruges på din uddannelse. I kataloget beskrives præcise krav og rammer for eksaminerne på de enkelte semestre Skriftlig eksamen Legitimation Du skal kunne dokumentere, at du har lovlig adgang til eksamen. Medbring derfor dit studiekort (fuldtidsuddannelser) eller anden billedlegitimation (deltidsuddannelser). Ved manglende legitimation tager administrationen stilling til, om du kan få adgang til eksamen. Hvis du bliver nægtet adgang til eksamen, bruger du et eksamensforsøg. Hvis du kommer efter eksamen er begyndt Du skal møde i lokalet senest 30 minutter inden det oplyste eksamenstidspunkt. Eksamen er officielt begyndt, når eksamenstilsyn eller underviser meddeler det. Hvis du kommer efter eksamen er begyndt, må du ikke deltage i eksamen. I det tilfælde bruger du et eksamensforsøg uden at måtte deltage i eksamen. Eget udstyr Som udgangspunkt aflægger du eksamen på dit eget udstyr. I eksamenskataloget for din uddannelse beskrives vilkårene for dine eksaminer. Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for at sikre, at udstyret virker, og at du får gemt dit arbejde undervejs. Bemærk at du ikke må lytte til musik under eksamen. Ingen pauser Vær opmærksom på, at der ingen pauser er, når du er til skriftlig eksamen. Du må gerne forlade lokalet for at gå på toilettet, men du ledsages af et eksamenstilsyn. Vis hensyn til de andre eksaminander, når du forlader lokalet. Du må ikke forlade lokalet for at ryge, gå i kantinen og lignende. Aflevering af besvarelse Vær opmærksom på, at du selv har det fulde ansvar for, at det du afleverer i Wiseflow. En beskrivelse af afleveringsformen findes i eksamenskataloget eller eksamensmanualen for din uddannelse. Når du har givet tilsynet besked om, at du har afleveret og ønsker at forlade eksamenslokalet, bedes du stille og roligt forlade eksamenslokalet. 5

7 Vis hensyn til de øvrige eksaminander og husk, at samtale ikke er tilladt i eksamenslokalet. Hvis du ønsker at forlade eksamen, før den er slut Du skal tilkalde tilsynet, når du har afleveret din eksamensbesvarelse i Wiseflow. Når tilsynet har krydset dig af, bedes du stille og roligt forlade eksamenslokalet. Vis hensyn til de øvrige eksaminander og husk, at samtale ikke er tilladt i eksamenslokalet. Du må ikke forlade eksamenslokalet inden for de sidste 30 minutter af eksamen, da der skal være arbejdsro til de eksaminander, der stadig arbejder med deres besvarelse Mundtlig eksamen Generelt om mundtlig eksamen På Cphbusiness afvikles de mundtlige eksaminer på forskellige måder, herunder som individuel mundtlig eksamen eller mundtlig gruppeeksamen med eller uden: forberedelse (individuel eller i grupper) eksamensprojekt/-case/-praktisk prøve (udarbejdet individuelt eller i grupper) Det er fastsat i eksamenskatalogerne, hvordan de forskellige eksaminer er fastlagt. Her er det også fastlagt, om du har mulighed for at vælge en individuel eksamen, hvis eksamen er fastlagt som en gruppeeksamen. Eksamenstidspunkt og -rækkefølge Eksamensrækkefølgen offentliggøres på Fronter. Rækkefølgen fastlægges først efter projekter og lignende er afleveret. Mød op i god tid (gerne 30 minutter før), så du kan overtage en eventuel udebleven studerendes eksamenstidspunkt. Mundtlige eksamener er offentlige. Dette kan fraviges, hvis der foreligger særlige omstændigheder, f.eks. hensynet til eksaminanden eller fortrolighedshensyn. Hvis du kommer for sent Hvis du kommer for sent, må du ikke gå til eksamen, og bruger et eksamensforsøg Mundtlig eksamen, hvor der indgår en individuel skriftlig opgavebesvarelse Læs specifikke krav til form og indhold for skriftlige opgavebesvarelser i eksamenskataloget for din uddannelse. Her kan du også læse, hvordan og hvornår du skal aflevere. Hvis du afleverer for sent Du skal overholde de frister, der er for aflevering af skriftlige opgavebesvarelser. Efter 6

8 afleveringsfristen er overskredet er det ikke teknisk muligt at aflevere, og du bruger et eksamensforsøg Mundtlig eksamen, hvor der indgår en skriftlig opgavebesvarelse udarbejdet i grupper Hvis du skriver i en gruppe og det i eksamenskataloget er fastsat, at den skriftlige opgavebesvarelse skal bedømmes selvstændigt, skal I angive, hvem der har skrevet hvad. Det skal være muligt at give en individuel bedømmelse på baggrund af hver studerendes bidrag. Det vil sige, at hver studerende skal have ansvar for en sammenhængende del af den skriftlige besvarelse. Hvis det ikke er muligt at konstatere en eller flere studerendes individuelle bidrag, kan eksamen ikke gennemføres og hele gruppen bruger et eksamensforsøg uden at kunne gå til eksamen. Hvis opgavebesvarelsen skal bedømmes selvstændigt (f.eks. hvis besvarelsen udgør 30 % af karakteren), vil det fremgå af eksamenskataloget. Hvis der ikke skal gives en selvstændig bedømmelse af den skriftlige opgavebesvarelse, indgår denne blot i en helhedsbedømmelse ved den mundtlige eksamen Det anvendte sprog ved eksamen Sproget ved en eksamen er det samme som undervisningssproget på det pågældende uddannelseselement. Ved eksaminer på dansk er det muligt at aflægge eksamen på svensk eller norsk, med mindre formålet med eksamen er at dokumentere den studerendes færdigheder på dansk. Ønsker du et andet eksamenssprog end det anvendt på uddannelseselementet, skal du søge om dispensation. Læs i afsnit 1.4 om at søge dispensation Hjælpemidler ved eksamen Som udgangspunkt er alle lovlige hjælpemidler tilladt ved eksamen. Hvis der er begrænsninger i hvilke hjælpemidler, der kan anvendes ved en eksamen, vil det fremgå af enten eksamenskataloget eller eksamensmanualen. 3. EFTER EKSAMEN 3.1. Karakterer og karaktergivning Karakterer 7-trinsskalaen anvendes ved hovedparten af alle eksaminer på Cphbusiness. Når du har opnået karakteren 02 eller derover, er eksamen bestået, og du kan ikke tage den om. Du kan se dine karakterer på selvbetjeningen. Studerende på deltidsuddannelser 7

9 modtager endvidere et enkeltfagsbevis. Administrationen oplyser ikke eksamenskarakterer. Mundtlig eksamen Ved mundtlig eksamen får du dit eksamensresultat i direkte forlængelse af eksamen. Du kan forvente, at se din karakter for en mundtlig eksamen på selvbetjeningen senest 7 dage efter eksamen. Skriftlig eksamen Ved skriftlig eksamen får du karakteren, når administrationen har modtaget og registreret karakteren fra bedømmerne. Karakteren offentliggøres herefter og senest 4 uger efter eksamen. Karakterer ved eksamen, der består af flere delprøver Hvis det er fastsat i studieordningen eller eksamenskataloget, at en eksamen består af flere delprøver, og du har opnået karakteren 02 eller derover i den samlede bedømmelse, kan du kun tage eventuelt ikke-beståede delprøver om, hvis det er fastsat i studieordningen eller eksamenskataloget at alle delprøver skal bestås Reeksamen Hvis du af en eller anden grund ikke består eksamen, bliver du automatisk tilmeldt næste eksamensforsøg. Hvis du var syg til eksamen, og du dokumenterede dette rettidigt, har du ikke brugt et eksamensforsøg. Du tilmeldes automatisk næste eksamensforsøg. Vær opmærksom på, at eksamensformen kan være anderledes ved dette eksamensforsøg. Vær desuden opmærksom på, at du skal genaflevere eventuelt skriftligt arbejde. 8

10 3.3. Klage over eksamen Klager under eksamen Hvis du mener, at der er fejl i eksaminationsgrundlaget eller eksamensforløbet, skal du gøre eksamenstilsynet eller eksaminator opmærksom på det under eksamen, så de har mulighed for at gribe ind. Klager efter eksamen Hvis du ønsker at klage over eksamen efter denne er aflagt, skal du være opmærksom på de regler, der gælder. Reglerne fremgår af den aktuelle eksamensbekendtgørelse, som kan findes på I det følgende beskrives reglerne kortfattet. Ved tvivlsspørgsmål er det bekendtgørelsens tekst, der er gældende, og denne bør altid konsulteres. Du kan klage over: 1) eksaminationsgrundlaget, herunder eksamensspørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav, 2) eksamensforløbet eller 3) den karakter du fik (bedømmelsen) Hvordan klager man? Klager over eksamen indgives individuelt af den studerende til Cphbusiness. Klagen skal være skriftlig og begrundet, så det kan vurderes, om der er sket fejl i forbindelse med eksamen. Du skal sende klagen til Hvad er fristen for at indgive klage? Du bør klage i umiddelbar forlængelse af eksamen, og klagen skal senest indgives 2 uger efter, du modtog dit eksamensresultat. Hvad sker der, når man klager? Cphbusiness forelægger klagen for bedømmerne, som inden for normalt to uger skal afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. Herefter får du lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en frist på normalt en uge. Hvad bliver resultatet af en klage? På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelse og den studerendes eventuelle kommentarer til denne udtalelse, træffer Cphbusiness en afgørelse i sagen. Afgørelsen kan omfatte: 1) tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige eksaminer, 2) tilbud om ny prøve (omprøve) eller 3) at du ikke får medhold i klagen Vær opmærksom på, at du som resultat af ombedømmelse eller omprøve kan få en lavere karakter. 9

11 Hvis du tilbydes ombedømmelse eller omprøve, har du to uger til at acceptere dette tilbud. Hvis du vælger at acceptere dette tilbud, er den oprindelige bedømmelse bortfaldet. Anke over afgørelser af eksamensklagesager Det er muligt at anke en afgørelse, dvs. klage over en afgørelse i en klagesag. Anke over faglige spørgsmål kan indbringes for et af Cphbusiness nedsat ankenævn. Anken skal være skriftlig og begrundet og indgives senest to uger efter den studerende har modtaget den afgørelse, der ankes. Ankenævnet træffer en skriftlig og begrundet afgørelse, som kan omfatte: tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige eksaminer, tilbud om omprøve ved nye bedømmere eller at den studerende ikke får medhold i anken Ankenævnets afgørelse meddeles Cphbusiness hurtigst muligt - ved vintereksamen senest to måneder og ved sommereksamen senest tre måneder - efter anken er indgivet. Hvis afgørelsen giver dig ret til enten ombedømmelse eller omprøve, har du to uger til at beslutte, om du ønsker at tage imod tilbuddet. Til ombedømmelser og omprøver vil der være andre bedømmere til stede end ved den oprindelige eksamen. Vær opmærksom på, at du som resultat af en ombedømmelse eller omprøve kan få en lavere karakter. Klager over retlige forhold Klager over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af Cphbusiness efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen, kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Klagen indgives til Cphbusiness, der afgiver en udtalelse, som den studerende skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på normalt en uge. Cphbusiness sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer til styrelsen. Fristen for indgivelse af klager til Cphbusiness er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren Regler for snyd og forstyrrende adfærd Cphbusiness har fastsat følgende regler for snyd, plagiat og forstyrrende adfærd under eksamen. Reglerne gælder for alle eksaminer og obligatoriske læringsaktiviteter/bundne forudsætninger på Cphbusiness. 10

12 Snyd Det betragtes som eksamenssnyd: Hvis du skaffer dig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave/et eksamensspørgsmål eller modtager hjælp udefra Hvis du medbringer ikke-tilladte hjælpemidler til en eksamen Hvis du anvender dele af andres skriftlige arbejde som dit eget uden korrekt kildeanvisning eller tydelig markering af, at det er et citat (plagiering) Hvis du genbruger dele af eget og allerede bedømt skriftligt arbejde/projekt i eksamensbesvarelsen uden angivelse af kilder og uden tydelig markering af, at det er et citat (plagiering) Hvis du forfalsker data, dokumenter eller lignende Hvis du til en eksamen, hvor internettet er tilladt, kommunikerer med andre (eksterne hjælpere eller andre studerende) Hvis du kopierer større afsnit fra Internettet ind i din besvarelse (mindre afsnit eller sætninger må kopieres ind i besvarelsen med korrekt kildeanvisning eller tydelig markering af, at det er et citat) Hvis du under eksamen anvender mobiltelefoner, Bluetooth e.l. Det betragtes som plagiat: Hvis du identisk/næsten identisk gengiver andres formuleringer eller værker, som dine egne ved at undlade kildeangivelse med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering. Eksempler på plagiering: Når du bruger længere passager med et ordvalg, der ligger så tæt på formuleringerne i et andet værk/lignende, at passagerne ikke kan være skrevet uden brug af værket. Når du bruger andres ord eller idéer, uden at disse er behørigt krediteret. Når du genanvender tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte skriftligt arbejde/projekter Når du anvender citater uden angivelse af kilde På Cphbusiness anvendes plagiatkontrolsystemer som f.eks. URKUND til konstatering af plagiat i opgaver. 11

13 Konsekvenser af snyd og plagiering I tilfælde af eksamenssnyd kan Cphbusiness bortvise en studerende fra eksamen. Det betyder, at eksamensbesvarelsen ikke vil blive bedømt og at den studerende har brugt et eksamensforsøg. Cphbusiness kan desuden beslutte, at den studerende skal bortvises for en kortere eller længere periode. Når sagen er færdigbehandlet udformer Cphbusiness en udtalelse, som den studerende, med en frist på 2 uger, får mulighed for at kommentere. Herefter træffes den endelige afgørelse, som meddeles den studerende. Anke af afgørelse Den studerende kan indbringe denne afgørelse til Kvalitetsenheden, som vurderer sagens akter og afgørelse. Kvalitet kan ad hoc-inddrage relevante personer til at belyse sagen. Kvalitet meddeler den studerende akademiets endelig afgørelse i sagen. I øvrigt gælder de almindelige regler for klager over retlige spørgsmål i afgørelser truffet af Cphbusiness, som beskrevet i dette reglement Forstyrrende adfærd Hvis du udviser forstyrrende adfærd ved eksamen og ikke retter dig efter tilsynets henstilling, vil du blive bortvist fra eksamen uden bedømmelse og bruger et eksamensforsøg. 12

Eksamensreglement. Gyldigt fra 19. februar Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement. Gyldigt fra 19. februar Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 19. februar 2018 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende)

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) EKSAMENSREGLER Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) Dette dokument indeholder de overordnede eksamensregler for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensregler er indskrevet

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer om eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt. Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer om afvikling af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense Anne Petersen og Jette Rasmussen Redigeret februar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU

Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Eksamensregler EUD, HTX OG KVU Skriftlig eksamen Mødetid Du skal møde mindst 15 minutter før, prøven/eksamen starter. Du må ikke gå ind i eksamensområdet/-lokalet, før den tilsynsførende giver lov. For

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver Prøver (AU's regler) Prøver (AU's regler) Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Eksamensreglement 2012

Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement 2012 Eksamensreglement for HTX HTX Lillebælt Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Du skal være i lokalet

Læs mere

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013

EKSAMENSORDNING. Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet. 3. Maj 2013 EKSAMENSORDNING Gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet 3. Maj 2013 Eksamensordning Denne eksamensordning gælder for prøver m.v. under Det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018)

Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2018) Undervisnings- og eksamensregler for masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2018-19 (September 2018) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AK AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015. Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest

Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Eksamensreglement for elever på de tekniske erhvervsuddannelser på EUC Nordvest Indholdsfortegnelse Indhold Generelt... 3 Tilmelding til eksamen... 3 Hvis du ikke ønsker at deltage i prøve eller eksamen...

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2017/2018 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler 5 Mundtlig eksamen 5 Sygdom

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg

Eksamensregler for Adgangskursus. Syddansk Universitet Sønderborg Eksamensregler for Adgangskursus Syddansk Universitet Sønderborg DWN, AK, SDU-S, dec. 2016 Indholdsfortegnelse Til- og framelding, tildeling af ekstra tid samt merit... 2 Skriftlige prøver... 3 Mundtlige

Læs mere

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser samt studieordningen

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver efteråret 2018 (nye regler fra marts 2019) Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 4 Mødetid 4 Prøvestart 4 Prøvevagt 4 Hjælpemidler

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2015 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner i

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Eksamensreglement 2018

Eksamensreglement 2018 Eksamensreglement 2018 HTX Lillebælt RHA 15.05.18 Eksamensreglement for HTX Regler ved skriftlige eksamener Datoerne for de skriftlige eksamener fremgår af eksamensplanen. Eksamenslokalet er åbent fra

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået BEDØMMELSESPLAN MATEMATIK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i matematik på et F-niveau. I grundforløbet, indenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND

17/18. Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 17/18 Eksamensreglement EUC Online EUC NORDVESTSJÆLLAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om eksamen... 3 1.1 Ministeriets krav om tilsynsførende ved alle online eksaminationer... 3 1.2 Indstilling til

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere