ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Bent Dyrberg Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetstatus Muserum - Ansøgning om anlægsbevilling Nr. Søby Skole - tilbygning til brug for arbejdspladser - Anlæg Valgfag i udskolingen Jebjerg Skole og USFO - Ombygning af "Den Gamle Skole" til USFO - Anlæg Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Nyt køkken på Mødestedet Om- og tilbygning på Idavang Resultatrevision Skive Lufthavn - Driftsaftale og driftstilskud Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2013 og budget Skive Geotermi - revideret fortsættelse af geotermi-projektet Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald - Hørringssvar Funktionsudbud for asfalt - bevillingssag Viborgvej - Cykelstier fra Dommerby til Skive - Anlægsbevilling Engvej/Havnevej/Nørre Boulevard - Anlægsbevilling Batumvej - Lokalplan nr Aflysning af vindmøllegruppe ved Batum Lokalplan nr Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten - endelig vedtagelse Lokalplan nr. 260 og Tillæg nr. 1 til kommuneplanen - Vindmølleområde ved Krejbjerg Områdefornyelse i Breum - bevillingssag Forslag til Klimatilpasningsplan Grundvandsbeskyttelse - Indsatsplan Skive - Stoholm Ændring af styrelsesvedtægt som følge af henvendelse fra statsforvaltningen Markedsføring af Skive Kommune gennem eliteidrætten sæson 2014/ Ansøgning til RENT LIV-puljen - Smag på landskabet Bosætningsstrategi Statusrapport 2013 for Skive Kommunes forsikringer og forsikringsforhold og forlængelse af aftale om mæglerbetjening Rybjergvej 41, Rybjerg - udbud af grund Møllegade 9, Ramsing - udbud af grund (efter usund bolig) Projekt - Friluftsfaciliteter ved Selde Vig - Selvstændigt projekt under Selde Fremtidens Landsby Ansøgning til RENT LIV-puljen - bidrag til stiftelse af fond Indgåelse af generationsskifteaftale Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 SIDE 2

4 1. BUDGETSTATUS 2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus for økonomiudvalget i mødet d. 17. juni I forhold til budgetoplægget præsenteret for økonomiudvalget i mødet d. 20. maj 2014 har fagudvalgene udarbejdet budgetoplæg herunder en opgørelse af de foreløbige tekniske ændringer som foreligger på nuværende tidspunkt. D. 3. juni 2014 er der endvidere indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi De foreløbige konsekvenser af aftalen på indtægtssiden er indarbejdet i resultatopgørelsen. I forlængelse af aftalen vil der primo juli 2014 foreligge en endelig opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud/udligning for de enkelte kommuner på baggrund af udmeldingen af statsgarantien. Endvidere vil der foreligge en opgørelse af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet som følge af vurderingen af udgiftsniveauet i aftalen mellem regeringen og KL. Efterfølgende vil indtægter og udgifter, herunder på arbejdsmarkedsområdet blive forelagt økonomiudvalget i mødet d. 12. august Primo juli 2014 forventes udsendt en ny budgetstatus til økonomiudvalget. Indtægter. Som følge af aftalen mellem regeringen og KL er der forudsat følgende ændringer på indtægtssiden: Der ydes et ekstraordinært tilskud til kommunerne i 2015 på 3 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Den sidstnævnte 1 mia. kr. fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af objektive kriterier og udmeldes til kommunerne senest d. 1. juli Forudsættes at Skive Kommune får en forholdsmæssig andel af de 3 mia. kr. på baggrund af indbyggertallet, vil det give en merindtægt på 25 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 17,5 mia. kr., hvilket er godt 0,5 mia. kr. mindre end i 2014, men 1,3 mia. kr. over det niveau KL hidtil har forudsat for Bloktilskuddet forøges med de 1,3 mia. kr. til finansiering af anlægsudgifterne. Det svarer til ca. 10 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Overførselsudgifterne, excl. forsikrede ledige, forventes at udgøre 63,9 mia. kr. i 2015, hvilket er 3,0 mia. kr. mindre end hidtil forudsat svarende til en mindreindtægt på 25 mio. kr. for Skive Kommune. Mindreindtægten må forventes at resultere i mindreudgifter på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, når de nærmere forudsætninger for regeringsaftalen er kendte og KL s budgetvejledninger på området offentliggøres i juli Indtægterne må stadig tages med et betydeligt forbehold, idet de endelige konsekvensberegninger af regeringsaftalen tillige med den endelige opgørelse af de objektive kriterier for den kommunale udligning først vil foreligge fra ministeriet primo juli SIDE 3

5 Driftsudgifter. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til det skattefinansierede drift, der viser en merudgift på 1,7 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.731,9 mio. kr. Ændringerne vedrører primært: En merudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14 på 3 undervisningsafdelinger. En mindreindtægt på 1,1 mio. kr. som følge af at administrationsaftalen med Skive Vand A/S er udfaset i 2013 og som følge af opgørelse af administrationsaftale med det nye renovationsselskab Nomi4S. Der er endvidere opgjort en merudgift til specialskoler på 4,2 mio. kr. som følge af stigende elevtal. I henhold til budgetproceduren forelægges merudgifter som følge af stigende elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering. Merudgiften forudsættes i lighed med tidligere år medtaget som et driftsønske på udvalgets område. Beløbet er ikke medtaget som en udgift i resultatopgørelsen. Der mangler fortsat en række tekniske ændringer, som forventes udarbejdet af udvalgene ultimo juni Det drejer sig bl.a. om: Udgifterne til arbejdsmarkedsområdet, jf. ovenfor. Lovændringer, der er udgiftsneutrale, idet merudgiften finansieres af bloktilskud. Merudgifter som følge af en tidsforskydning i udmøntningen af rationalet ved energibesparende foranstaltninger. Sagen forelægges direktionen med henblik på politisk afklaring, jf. Byrådets behandling af forventet regnskab pr En forventet merudgift til KCL på 1,6 mio. kr. som følge af Økonomi-og Indenrigsministeriets præcisering af momsregler for modtagere af kommunale tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere. Forsyningsområdet. Som følge af etableringen af renovationsselskabet Nomi4S er der forudsat balance i budgettet. Det ordinære driftsresultat og likviditet. Det ordinære driftsresultat kan herefter opgøres til 32,8 mio. kr. mod tidligere 19,3 mio. kr., mens likviditetstrækket ændres fra 53,2 til 43,1 mio. kr. Der må som udgangspunkt forventes en væsentlig reduktion i udgifterne til arbejdsmarkedsområdet. Såfremt udgiftsniveauet svarer til forventningerne på landsplan vil det resultere i en reduktion af udgifterne med 25 mio. kr. årligt for , hvilket vil forbedre det ordinære driftsresultat tilsvarende. Endvidere vil der forekomme ændringer af indtægterne i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige udmelding af indtægterne primo juli Det videre forløb. Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget Måned Aktivitet Juni KL s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2015 Status for Budget 2015 Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden August Status budget 2015 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2015 Oktober 2. behandling af budget 2015 SIDE 4

6 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Budget Teknisk ændring SIDE 5

7 2. MUSERUM - ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen ÅBENT BESLUTNING KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2014 DEN 3. JUNI 2014 Fraværende: Ingen Indstillingen blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At At At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr og der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse. Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler til udvidelse af Muse um, Krydsfelt Skive (museet på Havnevej) Anlægsbevillingen bruges til nødvendig frikøb og til ekstern assistance. SAGSFREMSTILLING MUSE UM har siden 2012 arbejdet med tiltag, der skal føre til renovering og udvidelse af Krydsfelt Skive (museet på Havnevej). Processen er startet med en række tiltag til forberedelse af ansøgnings- og byggeprocessen. Det allerede gennemførte arbejde inkluderer: En visionsproces for museet, der afsluttedes i 2013 Museumsstudietur til England efterår 2012 Undersøgelse af udviklingspotentialet for alle Museum Sallings destinationer med specielt henblik på Havnevej efterår 2012 Rebranding af museet, herunder udvikling af nyt navn og logo Udarbejdelse af et arkitektonisk forslag til Havnevejsbyggeriet i 2013 Udarbejdelse og trykning af en fundraisingbrochure i 2013 Byggeprojektet forventes at koste 107 mio.kr., der på nuværende tidspunkt tilsagn om 20 mio.kr. fra et fond ud over de 20 mio.kr. fra Byrådet. Givet Byrådets deadline om at der skal være rejst de resterende midler senest efteråret 2015, er der brug for at der frisættes ressourcer fra museet til fundraisingarbejdet gennem frikøb og ekstern assistance. Til dette ansøges om frigivelse af kr. til fundraisingarbejdet fra anlægsmidlerne til Havnevejsbyggeriet. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 6

8 3. NR. SØBY SKOLE - TILBYGNING TIL BRUG FOR ARBEJDSPLADSER - AN- LÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Fraværende: Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan D. Andersen deltog i stedet for Peder Christensen. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at der opføres en tilbygning i skolegården på 100 m² - udgift 1 mio. kr., at øgede driftsmidler til Nr. Søby Skole på kr. årligt finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme, at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på kr. årligt til udvendig vedligeholdelse af tilbygningen, at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. under område Skoler, at anlægsbevillingen finansieres fra Fællesområdet skoler, og at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. frigives i SAGSFREMSTILLING Fra 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Nye arbejdstidsregler for lærerne betyder, at de skal være på skolen i flere timer end tidligere. I den forbindelse er der behov for indretning af arbejdspladser og mødefaciliteter på Kommunens folkeskoler. Der har i foråret 2014 kørt en proces, hvor skolerne har fået hjælp af byggeherrerådgiver Bascon, Vines Erhvervsmøbler samt Teknisk Forvaltning til på bedste vis at kortlægge potentialer og muligheder for udnyttelse af eksisterende rammer og skitsere konkrete løsninger. Der er afsat ressourcer til indkøb af inventar. Skolerne har forskellige muligheder for at indrette inden for de eksisterende fysiske rammer. På Nr. Søby Skole ønskes en tilbygning på 100 m², der kan rumme 12 individuelle arbejdspladser, et stort og et lille (team-)møderum, samt toiletter. Bygningen ønskes placeret i skolegården som en tilbygning til den tidligere gymnastiksal med direkte adgang til denne. Prisen for tilbygningen forventes at være 1 mio. kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. SIDE 7

9 BILAG Nr. Søby Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer Nr. Søby Skole - arbejdspladser - skitse lokaleindretning SIDE 8

10 4. VALGFAG I UDSKOLINGEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Fraværende: Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan Dyrberg deltog i stedet for Peder Christensen. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at de kommunale valgfag godkendes, at skolerne får vidde rammer for at tænke nye og anderledes valgfag på tværs af skoler og i samarbejde med Ungdomsskolen-Skive, og at skolebestyrelserne får kompetence til lokalt at beslutte nye valgfag. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med folkeskolereformen, som træder i kraft 1. august 2014, gøres valgfag obligatorisk og fremrykkes samtidig fra 8. klasse til 7. klasse med to ugentlige lektioner som vejledende timetal på hvert af klassetrinnene klasse. Derudover gives der mulighed for at foretage ny klassedeling på grundlag af valget af fag med henblik på at give kommuner bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer herunder profillinjer og toninger af udskolingen. Deling af klasser kan fortsat ikke ske på baggrund af elevers standpunkt, evner og øvrige forudsætninger. Kommunalbestyrelsen får med reformen mulighed for at godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for: Tysk, fransk, spansk, medier, billedkunst, fotolære, filmkundskab, drama, musik, håndværk og design, madkundskab, almindelige indvandrersprog og arbejdskendskab. Som udgangspunkt er alle valgfag 1-årige. Dog er håndværk og design samt madkundskab 2-årigt, og tysk og fransk vil være 3-årigt. Ved etablering af nye valgfag skal kommunen følge Undervisningsministeriets skabelon for kommunale valgfag. Skabelonen indeholder krav om formulering af formål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt læseplan. Valgfag der ikke indgår i prøverækken, men som eleverne undervises i, skal indgå i elevernes projektopgave på 9. årgang. Skive Kommunes overbygningsskoler har i samarbejde med Ungdomsskolen-Skive udarbejdet en fælles valgfagsfolder, som henvender sig til alle unge i klasse i Skive Kommune, og som tilbyder valgfag på torsdage eftermiddage på Ungdomsskolen-Skive. Formålet med den fælles valgfagspakke er at tilbyde elever valgfag, som den enkelte skole kan have svært ved selv at etablere. Desuden tilbydes et ungdomsmiljø for målgruppen på tværs af Kommunens skoler. SIDE 9

11 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Øgede befordringsudgifter søges løst i eksisterende ramme. BILAG Valgfagsfolder SIDE 10

12 5. JEBJERG SKOLE OG USFO - OMBYGNING AF "DEN GAMLE SKOLE" TIL USFO - ANLÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Fraværende: Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan Dyrberg deltog i stedet for Peder Christensen. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur og Familieforvaltningen indstiller, at Den Gamle Skole ombygges til USFO udgift 3 mio. kr., at der godkendes mulighed for yderligere ændringer på Jebjerg Skole jf. forslag for op til kr. ved egenfinansiering af Skolen, at der meddeles anlægsbevilling på kr. under område Skoler, at bevillingen finansieres med 1 mio. kr. fra Dagtilbudsområdets driftsramme, at bevillingen finansieres med 2 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje, at der i budgetåret 2014, hvis Skolen ønsker den fulde ombygning, overflyttes op til kr. fra Skolens drift til anlæg, og at rådighedsbeløbet op til kr. frigives i SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede den 27. august 2013, at Jebjerg Børnehave skal flyttes til Jebjerg Skole, og at der pr. 1. august 2014 skal etableres en USFO. Ledelse og medarbejdere ved Jebjerg Skole og Jebjerg Børnehave har i samarbejde udarbejdet forslag til indretning af Den gamle Skole, så den kan anvendes til USFO. Forslaget indebærer, at nuværende skolefunktioner i bygningen skal flyttes til Den gule skole. I den gamle skole er lofter, vægge, gulve, vand og varmeinstallationer i god stand og skal bibeholdes i videst muligt omfang, men suppleres og ændres ved nye rum. Skærpede krav til lyd, lys, brand m.v. i forbindelse med ændret anvendelse til børnehave, indgår også i renoveringen. Det indebærer blandt andet visse brandmæssige ændringer i vægge og dæk, etablering af ABA-anlæg, brandslangevinde m.v. I kælderen indrettes et rum til vaske-/depotrum for børnehave og SFO. Øvrige kælderrum indgår ikke i renoveringen. Hele stueplanen ombygges til Børnehave for 54 børn. Første sal fungerer nu og fremtidigt som SFO for 50 børn. Visse funktioner flyttes fra stueplan, ligesom der her indrettes fælles personalerum med toilet og brus til børnehave og SFO. SIDE 11

13 Anden sal er nu indrettet til kontor og SFO. Her vil fremover være fælles kontor og depot for børnehave og SFO, møderum til husets og Skolens brugere, samt et SFO-lokale. Samtlige lokaler i bygningen skal males, og alle døre skal udskiftes. Den eksisterende hovedtrappe overholder ikke gældende regler og skal udskiftes, og trapperummet åbnes i facaden. Det eksisterende ventilationsanlæg opfylder ikke krav jf. gældende regler, og der påregnes at etablere et nyt anlæg i Skolen. Bygningens facader er løbende renoveret, men visse vinduer og døre ændres af hensyn til den nye indretning. I forbindelse med renoveringen er der ønske om bedre adgangsforhold til Skolens gymnastiksal via en lukket gangforbindelse. Skolen har pt. håndgerning og sanglokale i den pågældende bygning, og disse skal flyttes til Den Gule Skole, hvilket indebærer visse ombygninger her. Økonomisk overslag ombygning af Den Gamle Skole : Renovering af et kælderrum til vaskerum gulv/maling kr. Renovering af stueplan på 320 m 2 til børnehave kr. Renovering af 1. sal ca. 150 m 2 ombygges i SFO kr. Renovering af 2. sal til møde og personalerum kr. Nyt trappeforløb i bygningen kr. Nyt ventilationsanlæg kr. Uforudsete udgifter kr. Ombygning Den Gamle Skole kr. Glasgang til Gymnastiksal: Udføres uisoleret men som helt lukket forbindelsesgang Ændring på Skolen (lokaler til håndarbejde/sang): Nyt dørparti i ganglinie. Formningslokalet udvides i gangareal. Formning og sløjd samles via gangforbindelse, og der etableres foldedør imellem to lokaler. inkl. maling, gulve mv.... Samlet overslag kr kr kr. Overslagspriser er ekskl. inventar, IT, alarminstallation mv. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb kr kr. Evt. yderligere rådighedsbeløb kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. Evt. overførsel fra Skolens drift kr. BILAG Tegninger "Den Gamle Skole" i Jebjerg som USFO SIDE 12

14 Overvejelser og visioner fra Jebjerg Skole og Jebjerg Børnehave SIDE 13

15 6. LEDELSESSTRUKTUR PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. JUNI 2014 Fraværende: Peder Christensen Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der er gode børnehaver i Skive Kommune. Mange af dem er små. Udfordringen er, at børnetallet falder og er faldet meget igennem de sidste år. Udvalget ønsker fortsat at sikre børnehaver med høj kvalitet samt at sikre så mange børnehaver decentralt som muligt. Derfor indstiller Udvalget, at områdeledelse anvendes for at sikre decentrale pasningstilbud i Skive kommunes lokalområder, når disse bliver udfordret med faldende børnetal. Områdeledelse er derfor et middel til at opretholde et pasningstilbud, der fortsat er præget af faglig, pædagogisk og ressourcemæssig kvalitet. Udvalget indstiller endvidere, at udfordringerne med faldende børnetal ikke løses via ekstra tilførsler af ressourcer at alle daginstitutioner undersøger, hvordan forskellige modeller for fælles ledelse kan udnytte områdets ressourcer endnu bedre i forhold til sparring, økonomi, faglig udvikling, åbning mod skoler, og det øvrige lokalsamfund. at de selvejende daginstitutioner opfordres til samme proces at forvaltningen i konkrete tilfælde bemyndiges til at fremføre nye forslag når det skønnes hensigtsmæssigt således, at demografiprocessen målrettes de(n) enkelte enheder frem for hele Skive Kommune at Udvalget får en tilbagemelding fra daginstitutionerne inden udgangen på FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Udvalget definerer kriterier for etablering af områdeledelse på dagtilbudsområdet, at Udvalget sender eventuelle modeller, der kan opnås enighed om, videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned SAGSFREMSTILLING Et flertal i Børne- og Familieudvalget besluttede i april måned 2014 at indstille til Økonomiudvalget, at igangsætte en proces med at lave områdeledelse i lokalområderne 3 og 4 (med undtagelse af Oddense Børnehave), at der etableres områdeledelse i den nordlige del af område 6 mellem Resen Daycare og Rosenbakken, der etableres områdeledelse i lokalområde 1 mellem Troldehusene og Nr. Søby Børnehave, SIDE 14

16 der etableres områdeledelse i lokalområde 2 mellem Valhalla og Paletten, den nye struktur skal være implementeret senest 1. august 2016 jf. Udvalgets beslutning af 5. marts 2014, modellen, der med 100 børn udløser en fuldtids daglig leder, er udgangspunkt for områdeledelserne, og sende et signal til de selvejende daginstitutioner om at indgå i et forpligtende samarbejde på personalesiden, ledelsessiden og bestyrelsessiden i tilfælde af, at institutionerne fortsat ønsker at være selvejende. Et flertal i Økonomiudvalget besluttede at sende Udvalgets indstillinger videre til Byrådet. På byrådsmødet den 27. maj 2014 blev det besluttet at sende sagen tilbage til Børne- og Familieudvalget med henblik på at afsøge mulighederne for et bredere forlig. Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. juni 2014 at udsætte sagen og genoptage behandlingen på et ekstraordinært møde den 11. juni 2014 kl Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at den nuværende struktur på dagtilbudsområdet i fremtiden vil give store udfordringer, og at der vil være potentiale i at etablere tillempet områdeledelse. Potentialet består i, at specialviden og høj faglighed bedst sikres igennem større enheder. Samtidig er etablering af større enheder også muligheden for at bevare tilbud lokalt. Det er besluttet, at tillempet områdeledelse betyder, ledelse af et område, der består af to eller flere fysisk adskilte enheder at der er én områdeleder for hvert område samt daglig(e) leder(e) med ledelsestid afhængigt at børnetallet i hver fysisk enhed, at nuværende souschefer og afdelingsledere afskaffes, at der er én forældrebestyrelse for hver områdeledet enhed og forældreråd i hver afdeling med repræsentation i forældrebestyrelsen, at der er ét budget for hvert område, som områdelederen er ansvarlig for, at områdeledelse som udgangspunkt ikke indebærer mere ledelsestid, end der er i dag (selvvurderet ledelsestid), og at områdeledelse etableres i en proces, der strækker sig over en to-årig periode, og forventes implementeret inden sommerferien Udvalget har også besluttet, at konkrete ledelsesmodeller skal kunne drøftes i de enkelte områder fra område til område, og ses i en politisk kontekst. eventuelle sparede ledelsestimer tilfalder børnene områdelederne er forankrede i hverdagen, har fingrene i "mulden" det er vigtigt med decentrale tilbud i Kommunen. Det faldende børnetal rammer forskelligt i Kommunen. Det er især lokalområderne 3 og 5, der er udfordret. Lokalområde 3 består af Breum, Selde og Jebjerg. Det er besluttet at lave en udvidet skolefritidsordning i Jebjerg. Tilbage er børnehaverne i Selde og Breum. Selde er en lille børnehave med ca. 33 børn, mens Breum er lidt større med ca. 47 børn. Lokalområde 5 består (foruden VSD) af to selvejende børnehaver; nemlig Grankoglen i Rødding og Tumlegården i Balling. Rødding har ca. 40 børn, mens Tumlegården har ca. 57 børn. Lokalområde 4 består af Oddense, Roslev og Durup. Oddense er en selvejende børnehave, og den mindste børnehave i området med ca. 31 børn. Børnegården Durup har ca. 60 børn, og Roslev Børnehave har ca. 61 børn. SIDE 15

17 På grund af den ledige skolelederstilling på Oddense Skole foregår der er lokal proces, hvor skole og dagtilbud drøfter forskellige muligheder for fælles drift af skole- og dagtilbud. I lokalområde 3 og 4 kan der enten laves én områdeledelse med alle fire børnehaver eller to enheder med områdeledelse. Hvis der laves én enhed, vil det betyde en børnehave med ca. 200 børn. Hvis der laves to enheder (inden for lokalområderne), vil det i område 3 betyde en børnehave med ca. 80 børn og i område 4 ca. 120 børn. I den nordlige del af lokalområde 6 er der pt. en ledig lederstilling i Børnehaven Rosenbakken. Det kunne være anledningen til at beslutte områdeledelse mellem Resen Daycare og Børnehaven Rosenbakken, der fysisk ligger forholdsvist tæt på hinanden. Børnehaven Rosenbakken har ca. 70 børn, mens Resen Daycare er en stor børnehave med ca. 160 børn. Hvis Udvalget beslutter at lave områdeledelse i Resen/Rosenbakken, bør det samtidig overvejes, om der skal sendes et signal om at lave områdeledelse mellem Troldehusene og Nr. Søby Børnehave, der størrelsesmæssigt ligner Resen/Rosenbakken. I lokalområde 2 er både Valhalla og Paletten forholdsvis store enheder med ca. 100 børn i hver. For Palettens vedkommende er vuggestuebørnene medregnet i de ca. 100 børn. Der er ca. 72 børnehavebørn. Afhængigt af Udvalgets beslutning om størrelsesforholdet på de områdeledede enheder, kan en områdeledelse med ca. 200 børn være en realistisk mulighed. Forvaltningen har deltaget i bestyrelsesmøde i Apoteker Norgaards Børnehave, der er en del af lokalområde 6 og placeret i Skive midtby. Formålet var at drøfte, om Bestyrelsen kunne se en hensigtsmæssighed i eventuelt at blive kommunaliseret. Det kan Bestyrelsen ikke. Dog ønsker Bestyrelsen at sende det signal, at de selvfølgelig vil indgå i et tæt samarbejde med øvrige kommunale daginstitutioner om at prøve at imødekomme det faldende børnetal. Det er karakteristisk, at midtbyen i Skive ikke har været udfordret af faldende børnetal. De to institutioner i midtbyen (Lærkereden og Apoteker Norgaards Børnehave) har igennem mange år været fyldt op, og det har været praksis at sende børn fra midtbyen i omkringliggende børnehaver i lokalområdet og i område 2. Efterhånden er det stort set muligt at beholde børnene i midtbyen. Derfor har Forvaltningen ikke lavet en indstilling om områdeledelse mellem Lærkereden og Apoteker Norgaards Børnehave. Forvaltningen har heller ikke lavet en indstilling vedrørende Daginstitutionen Hedemarken/Hvidbjerg Børnehave. Den har i dag i alt ca. 176 børn inkl. vuggestuebørn. Pr. 1. august 2014 (eller snarest derefter) udvides Hvidbjerg afdelingen med yderligere 10 vuggestuepladser. Der er vedlagt to skemaer over modeller, hvor 80 børn udløser en fuldtids daglig leder 100 børn udløser en fuldtids daglig leder JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI SIDE 16

18 Der er truffet beslutning om, at en ny ledelsesstruktur skal etableres inden for det eksisterende budget. BILAG Skema - Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet - 80 børn Skema - Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet børn SIDE 17

19 7. NYT KØKKEN PÅ MØDESTEDET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen ÅBENT BESLUTNING SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 5. JUNI 2014 Fraværende: Betina Bugge Indstillingen godkendt FORVENTET SAGSGANG Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller at: der gives en anlægsbevilling på kr. til renovering af køkken på Mødestedet finansieringen sker ved frigivelse af rådighedsbeløb på kr. SAGSFREMSTILLING Mødestedet Sind har gennem udviklet sig meget med langt flere borgere, som benytter sig af stedet, end tidligere. Mellem forskellige borgere besøger Mødestedet dagligt. Madlavning middag og aften er en af de vigtige aktiviteter på Mødestedet. Med det stigende antal besøgende laves der nu frokost til personer og igen til aften til Nogle gange flere. Endvidere bager de meget brød og kager. Hvis der fortsat skal produceres mad fra bunden på Mødestedet, lever køkkenet med det nuværende besøgstal ikke op til lovens krav. Folk stopper op i køkkenet og snakker, hvilket ikke er hygiejnisk. Der er kun én vask, som anvendes til alt fra skrælning af gulerødder til kødvarer mm. Elinstallationerne er gamle og utidssvarende. Ved brug af ovn, opvaskemaskine, kaffe, elkedel mm. slår det sikringerne. Der er almindelig opvaskemaskine samt komfur. Kapaciteten vedr. kogeplader og ovn er ikke tilstrækkelig. Mødestedet ønsker fortsat selv at kunne producere mad til frokost og til aften. renovering af køkkenet således, at det lever op til Levnedsmiddelkontrollens mindstekrav. en industriopvaskemaskine, større kogeplade med 5 blus samt 2 separate ovne. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI I budgettet for 2014 er afsat kr. til formålet. Beløbet søges nu frigivet. Forventede udgifter: kr. til inventar inkl. installationer SIDE 18

20 kr. til bygningsarbejde kr. til malerarbejde kr. til ændring af eksisterende varme- og vandinstallation BILAG Nyt køkken på Mødestedet - projektbeskrivelse og priskalkulation SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere