ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Bent Dyrberg Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetstatus Muserum - Ansøgning om anlægsbevilling Nr. Søby Skole - tilbygning til brug for arbejdspladser - Anlæg Valgfag i udskolingen Jebjerg Skole og USFO - Ombygning af "Den Gamle Skole" til USFO - Anlæg Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Nyt køkken på Mødestedet Om- og tilbygning på Idavang Resultatrevision Skive Lufthavn - Driftsaftale og driftstilskud Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2013 og budget Skive Geotermi - revideret fortsættelse af geotermi-projektet Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald - Hørringssvar Funktionsudbud for asfalt - bevillingssag Viborgvej - Cykelstier fra Dommerby til Skive - Anlægsbevilling Engvej/Havnevej/Nørre Boulevard - Anlægsbevilling Batumvej - Lokalplan nr Aflysning af vindmøllegruppe ved Batum Lokalplan nr Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten - endelig vedtagelse Lokalplan nr. 260 og Tillæg nr. 1 til kommuneplanen - Vindmølleområde ved Krejbjerg Områdefornyelse i Breum - bevillingssag Forslag til Klimatilpasningsplan Grundvandsbeskyttelse - Indsatsplan Skive - Stoholm Ændring af styrelsesvedtægt som følge af henvendelse fra statsforvaltningen Markedsføring af Skive Kommune gennem eliteidrætten sæson 2014/ Ansøgning til RENT LIV-puljen - Smag på landskabet Bosætningsstrategi Statusrapport 2013 for Skive Kommunes forsikringer og forsikringsforhold og forlængelse af aftale om mæglerbetjening Rybjergvej 41, Rybjerg - udbud af grund Møllegade 9, Ramsing - udbud af grund (efter usund bolig) Projekt - Friluftsfaciliteter ved Selde Vig - Selvstændigt projekt under Selde Fremtidens Landsby Ansøgning til RENT LIV-puljen - bidrag til stiftelse af fond Indgåelse af generationsskifteaftale Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 SIDE 2

4 1. BUDGETSTATUS 2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus for økonomiudvalget i mødet d. 17. juni I forhold til budgetoplægget præsenteret for økonomiudvalget i mødet d. 20. maj 2014 har fagudvalgene udarbejdet budgetoplæg herunder en opgørelse af de foreløbige tekniske ændringer som foreligger på nuværende tidspunkt. D. 3. juni 2014 er der endvidere indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi De foreløbige konsekvenser af aftalen på indtægtssiden er indarbejdet i resultatopgørelsen. I forlængelse af aftalen vil der primo juli 2014 foreligge en endelig opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud/udligning for de enkelte kommuner på baggrund af udmeldingen af statsgarantien. Endvidere vil der foreligge en opgørelse af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet som følge af vurderingen af udgiftsniveauet i aftalen mellem regeringen og KL. Efterfølgende vil indtægter og udgifter, herunder på arbejdsmarkedsområdet blive forelagt økonomiudvalget i mødet d. 12. august Primo juli 2014 forventes udsendt en ny budgetstatus til økonomiudvalget. Indtægter. Som følge af aftalen mellem regeringen og KL er der forudsat følgende ændringer på indtægtssiden: Der ydes et ekstraordinært tilskud til kommunerne i 2015 på 3 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Den sidstnævnte 1 mia. kr. fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af objektive kriterier og udmeldes til kommunerne senest d. 1. juli Forudsættes at Skive Kommune får en forholdsmæssig andel af de 3 mia. kr. på baggrund af indbyggertallet, vil det give en merindtægt på 25 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 17,5 mia. kr., hvilket er godt 0,5 mia. kr. mindre end i 2014, men 1,3 mia. kr. over det niveau KL hidtil har forudsat for Bloktilskuddet forøges med de 1,3 mia. kr. til finansiering af anlægsudgifterne. Det svarer til ca. 10 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Overførselsudgifterne, excl. forsikrede ledige, forventes at udgøre 63,9 mia. kr. i 2015, hvilket er 3,0 mia. kr. mindre end hidtil forudsat svarende til en mindreindtægt på 25 mio. kr. for Skive Kommune. Mindreindtægten må forventes at resultere i mindreudgifter på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, når de nærmere forudsætninger for regeringsaftalen er kendte og KL s budgetvejledninger på området offentliggøres i juli Indtægterne må stadig tages med et betydeligt forbehold, idet de endelige konsekvensberegninger af regeringsaftalen tillige med den endelige opgørelse af de objektive kriterier for den kommunale udligning først vil foreligge fra ministeriet primo juli SIDE 3

5 Driftsudgifter. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til det skattefinansierede drift, der viser en merudgift på 1,7 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.731,9 mio. kr. Ændringerne vedrører primært: En merudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14 på 3 undervisningsafdelinger. En mindreindtægt på 1,1 mio. kr. som følge af at administrationsaftalen med Skive Vand A/S er udfaset i 2013 og som følge af opgørelse af administrationsaftale med det nye renovationsselskab Nomi4S. Der er endvidere opgjort en merudgift til specialskoler på 4,2 mio. kr. som følge af stigende elevtal. I henhold til budgetproceduren forelægges merudgifter som følge af stigende elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering. Merudgiften forudsættes i lighed med tidligere år medtaget som et driftsønske på udvalgets område. Beløbet er ikke medtaget som en udgift i resultatopgørelsen. Der mangler fortsat en række tekniske ændringer, som forventes udarbejdet af udvalgene ultimo juni Det drejer sig bl.a. om: Udgifterne til arbejdsmarkedsområdet, jf. ovenfor. Lovændringer, der er udgiftsneutrale, idet merudgiften finansieres af bloktilskud. Merudgifter som følge af en tidsforskydning i udmøntningen af rationalet ved energibesparende foranstaltninger. Sagen forelægges direktionen med henblik på politisk afklaring, jf. Byrådets behandling af forventet regnskab pr En forventet merudgift til KCL på 1,6 mio. kr. som følge af Økonomi-og Indenrigsministeriets præcisering af momsregler for modtagere af kommunale tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere. Forsyningsområdet. Som følge af etableringen af renovationsselskabet Nomi4S er der forudsat balance i budgettet. Det ordinære driftsresultat og likviditet. Det ordinære driftsresultat kan herefter opgøres til 32,8 mio. kr. mod tidligere 19,3 mio. kr., mens likviditetstrækket ændres fra 53,2 til 43,1 mio. kr. Der må som udgangspunkt forventes en væsentlig reduktion i udgifterne til arbejdsmarkedsområdet. Såfremt udgiftsniveauet svarer til forventningerne på landsplan vil det resultere i en reduktion af udgifterne med 25 mio. kr. årligt for , hvilket vil forbedre det ordinære driftsresultat tilsvarende. Endvidere vil der forekomme ændringer af indtægterne i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige udmelding af indtægterne primo juli Det videre forløb. Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget Måned Aktivitet Juni KL s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2015 Status for Budget 2015 Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden August Status budget 2015 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2015 Oktober 2. behandling af budget 2015 SIDE 4

6 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Budget Teknisk ændring SIDE 5

7 2. MUSERUM - ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen ÅBENT BESLUTNING KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2014 DEN 3. JUNI 2014 Fraværende: Ingen Indstillingen blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At At At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr og der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse. Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler til udvidelse af Muse um, Krydsfelt Skive (museet på Havnevej) Anlægsbevillingen bruges til nødvendig frikøb og til ekstern assistance. SAGSFREMSTILLING MUSE UM har siden 2012 arbejdet med tiltag, der skal føre til renovering og udvidelse af Krydsfelt Skive (museet på Havnevej). Processen er startet med en række tiltag til forberedelse af ansøgnings- og byggeprocessen. Det allerede gennemførte arbejde inkluderer: En visionsproces for museet, der afsluttedes i 2013 Museumsstudietur til England efterår 2012 Undersøgelse af udviklingspotentialet for alle Museum Sallings destinationer med specielt henblik på Havnevej efterår 2012 Rebranding af museet, herunder udvikling af nyt navn og logo Udarbejdelse af et arkitektonisk forslag til Havnevejsbyggeriet i 2013 Udarbejdelse og trykning af en fundraisingbrochure i 2013 Byggeprojektet forventes at koste 107 mio.kr., der på nuværende tidspunkt tilsagn om 20 mio.kr. fra et fond ud over de 20 mio.kr. fra Byrådet. Givet Byrådets deadline om at der skal være rejst de resterende midler senest efteråret 2015, er der brug for at der frisættes ressourcer fra museet til fundraisingarbejdet gennem frikøb og ekstern assistance. Til dette ansøges om frigivelse af kr. til fundraisingarbejdet fra anlægsmidlerne til Havnevejsbyggeriet. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 6

8 3. NR. SØBY SKOLE - TILBYGNING TIL BRUG FOR ARBEJDSPLADSER - AN- LÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Fraværende: Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan D. Andersen deltog i stedet for Peder Christensen. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at der opføres en tilbygning i skolegården på 100 m² - udgift 1 mio. kr., at øgede driftsmidler til Nr. Søby Skole på kr. årligt finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme, at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på kr. årligt til udvendig vedligeholdelse af tilbygningen, at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. under område Skoler, at anlægsbevillingen finansieres fra Fællesområdet skoler, og at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. frigives i SAGSFREMSTILLING Fra 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Nye arbejdstidsregler for lærerne betyder, at de skal være på skolen i flere timer end tidligere. I den forbindelse er der behov for indretning af arbejdspladser og mødefaciliteter på Kommunens folkeskoler. Der har i foråret 2014 kørt en proces, hvor skolerne har fået hjælp af byggeherrerådgiver Bascon, Vines Erhvervsmøbler samt Teknisk Forvaltning til på bedste vis at kortlægge potentialer og muligheder for udnyttelse af eksisterende rammer og skitsere konkrete løsninger. Der er afsat ressourcer til indkøb af inventar. Skolerne har forskellige muligheder for at indrette inden for de eksisterende fysiske rammer. På Nr. Søby Skole ønskes en tilbygning på 100 m², der kan rumme 12 individuelle arbejdspladser, et stort og et lille (team-)møderum, samt toiletter. Bygningen ønskes placeret i skolegården som en tilbygning til den tidligere gymnastiksal med direkte adgang til denne. Prisen for tilbygningen forventes at være 1 mio. kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. SIDE 7

9 BILAG Nr. Søby Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer Nr. Søby Skole - arbejdspladser - skitse lokaleindretning SIDE 8

10 4. VALGFAG I UDSKOLINGEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Fraværende: Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan Dyrberg deltog i stedet for Peder Christensen. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at de kommunale valgfag godkendes, at skolerne får vidde rammer for at tænke nye og anderledes valgfag på tværs af skoler og i samarbejde med Ungdomsskolen-Skive, og at skolebestyrelserne får kompetence til lokalt at beslutte nye valgfag. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med folkeskolereformen, som træder i kraft 1. august 2014, gøres valgfag obligatorisk og fremrykkes samtidig fra 8. klasse til 7. klasse med to ugentlige lektioner som vejledende timetal på hvert af klassetrinnene klasse. Derudover gives der mulighed for at foretage ny klassedeling på grundlag af valget af fag med henblik på at give kommuner bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer herunder profillinjer og toninger af udskolingen. Deling af klasser kan fortsat ikke ske på baggrund af elevers standpunkt, evner og øvrige forudsætninger. Kommunalbestyrelsen får med reformen mulighed for at godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for: Tysk, fransk, spansk, medier, billedkunst, fotolære, filmkundskab, drama, musik, håndværk og design, madkundskab, almindelige indvandrersprog og arbejdskendskab. Som udgangspunkt er alle valgfag 1-årige. Dog er håndværk og design samt madkundskab 2-årigt, og tysk og fransk vil være 3-årigt. Ved etablering af nye valgfag skal kommunen følge Undervisningsministeriets skabelon for kommunale valgfag. Skabelonen indeholder krav om formulering af formål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt læseplan. Valgfag der ikke indgår i prøverækken, men som eleverne undervises i, skal indgå i elevernes projektopgave på 9. årgang. Skive Kommunes overbygningsskoler har i samarbejde med Ungdomsskolen-Skive udarbejdet en fælles valgfagsfolder, som henvender sig til alle unge i klasse i Skive Kommune, og som tilbyder valgfag på torsdage eftermiddage på Ungdomsskolen-Skive. Formålet med den fælles valgfagspakke er at tilbyde elever valgfag, som den enkelte skole kan have svært ved selv at etablere. Desuden tilbydes et ungdomsmiljø for målgruppen på tværs af Kommunens skoler. SIDE 9

11 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Øgede befordringsudgifter søges løst i eksisterende ramme. BILAG Valgfagsfolder SIDE 10

12 5. JEBJERG SKOLE OG USFO - OMBYGNING AF "DEN GAMLE SKOLE" TIL USFO - ANLÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Fraværende: Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan Dyrberg deltog i stedet for Peder Christensen. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur og Familieforvaltningen indstiller, at Den Gamle Skole ombygges til USFO udgift 3 mio. kr., at der godkendes mulighed for yderligere ændringer på Jebjerg Skole jf. forslag for op til kr. ved egenfinansiering af Skolen, at der meddeles anlægsbevilling på kr. under område Skoler, at bevillingen finansieres med 1 mio. kr. fra Dagtilbudsområdets driftsramme, at bevillingen finansieres med 2 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje, at der i budgetåret 2014, hvis Skolen ønsker den fulde ombygning, overflyttes op til kr. fra Skolens drift til anlæg, og at rådighedsbeløbet op til kr. frigives i SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede den 27. august 2013, at Jebjerg Børnehave skal flyttes til Jebjerg Skole, og at der pr. 1. august 2014 skal etableres en USFO. Ledelse og medarbejdere ved Jebjerg Skole og Jebjerg Børnehave har i samarbejde udarbejdet forslag til indretning af Den gamle Skole, så den kan anvendes til USFO. Forslaget indebærer, at nuværende skolefunktioner i bygningen skal flyttes til Den gule skole. I den gamle skole er lofter, vægge, gulve, vand og varmeinstallationer i god stand og skal bibeholdes i videst muligt omfang, men suppleres og ændres ved nye rum. Skærpede krav til lyd, lys, brand m.v. i forbindelse med ændret anvendelse til børnehave, indgår også i renoveringen. Det indebærer blandt andet visse brandmæssige ændringer i vægge og dæk, etablering af ABA-anlæg, brandslangevinde m.v. I kælderen indrettes et rum til vaske-/depotrum for børnehave og SFO. Øvrige kælderrum indgår ikke i renoveringen. Hele stueplanen ombygges til Børnehave for 54 børn. Første sal fungerer nu og fremtidigt som SFO for 50 børn. Visse funktioner flyttes fra stueplan, ligesom der her indrettes fælles personalerum med toilet og brus til børnehave og SFO. SIDE 11

13 Anden sal er nu indrettet til kontor og SFO. Her vil fremover være fælles kontor og depot for børnehave og SFO, møderum til husets og Skolens brugere, samt et SFO-lokale. Samtlige lokaler i bygningen skal males, og alle døre skal udskiftes. Den eksisterende hovedtrappe overholder ikke gældende regler og skal udskiftes, og trapperummet åbnes i facaden. Det eksisterende ventilationsanlæg opfylder ikke krav jf. gældende regler, og der påregnes at etablere et nyt anlæg i Skolen. Bygningens facader er løbende renoveret, men visse vinduer og døre ændres af hensyn til den nye indretning. I forbindelse med renoveringen er der ønske om bedre adgangsforhold til Skolens gymnastiksal via en lukket gangforbindelse. Skolen har pt. håndgerning og sanglokale i den pågældende bygning, og disse skal flyttes til Den Gule Skole, hvilket indebærer visse ombygninger her. Økonomisk overslag ombygning af Den Gamle Skole : Renovering af et kælderrum til vaskerum gulv/maling kr. Renovering af stueplan på 320 m 2 til børnehave kr. Renovering af 1. sal ca. 150 m 2 ombygges i SFO kr. Renovering af 2. sal til møde og personalerum kr. Nyt trappeforløb i bygningen kr. Nyt ventilationsanlæg kr. Uforudsete udgifter kr. Ombygning Den Gamle Skole kr. Glasgang til Gymnastiksal: Udføres uisoleret men som helt lukket forbindelsesgang Ændring på Skolen (lokaler til håndarbejde/sang): Nyt dørparti i ganglinie. Formningslokalet udvides i gangareal. Formning og sløjd samles via gangforbindelse, og der etableres foldedør imellem to lokaler. inkl. maling, gulve mv.... Samlet overslag kr kr kr. Overslagspriser er ekskl. inventar, IT, alarminstallation mv. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb kr kr. Evt. yderligere rådighedsbeløb kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. Evt. overførsel fra Skolens drift kr. BILAG Tegninger "Den Gamle Skole" i Jebjerg som USFO SIDE 12

14 Overvejelser og visioner fra Jebjerg Skole og Jebjerg Børnehave SIDE 13

15 6. LEDELSESSTRUKTUR PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. JUNI 2014 Fraværende: Peder Christensen Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der er gode børnehaver i Skive Kommune. Mange af dem er små. Udfordringen er, at børnetallet falder og er faldet meget igennem de sidste år. Udvalget ønsker fortsat at sikre børnehaver med høj kvalitet samt at sikre så mange børnehaver decentralt som muligt. Derfor indstiller Udvalget, at områdeledelse anvendes for at sikre decentrale pasningstilbud i Skive kommunes lokalområder, når disse bliver udfordret med faldende børnetal. Områdeledelse er derfor et middel til at opretholde et pasningstilbud, der fortsat er præget af faglig, pædagogisk og ressourcemæssig kvalitet. Udvalget indstiller endvidere, at udfordringerne med faldende børnetal ikke løses via ekstra tilførsler af ressourcer at alle daginstitutioner undersøger, hvordan forskellige modeller for fælles ledelse kan udnytte områdets ressourcer endnu bedre i forhold til sparring, økonomi, faglig udvikling, åbning mod skoler, og det øvrige lokalsamfund. at de selvejende daginstitutioner opfordres til samme proces at forvaltningen i konkrete tilfælde bemyndiges til at fremføre nye forslag når det skønnes hensigtsmæssigt således, at demografiprocessen målrettes de(n) enkelte enheder frem for hele Skive Kommune at Udvalget får en tilbagemelding fra daginstitutionerne inden udgangen på FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Udvalget definerer kriterier for etablering af områdeledelse på dagtilbudsområdet, at Udvalget sender eventuelle modeller, der kan opnås enighed om, videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned SAGSFREMSTILLING Et flertal i Børne- og Familieudvalget besluttede i april måned 2014 at indstille til Økonomiudvalget, at igangsætte en proces med at lave områdeledelse i lokalområderne 3 og 4 (med undtagelse af Oddense Børnehave), at der etableres områdeledelse i den nordlige del af område 6 mellem Resen Daycare og Rosenbakken, der etableres områdeledelse i lokalområde 1 mellem Troldehusene og Nr. Søby Børnehave, SIDE 14

16 der etableres områdeledelse i lokalområde 2 mellem Valhalla og Paletten, den nye struktur skal være implementeret senest 1. august 2016 jf. Udvalgets beslutning af 5. marts 2014, modellen, der med 100 børn udløser en fuldtids daglig leder, er udgangspunkt for områdeledelserne, og sende et signal til de selvejende daginstitutioner om at indgå i et forpligtende samarbejde på personalesiden, ledelsessiden og bestyrelsessiden i tilfælde af, at institutionerne fortsat ønsker at være selvejende. Et flertal i Økonomiudvalget besluttede at sende Udvalgets indstillinger videre til Byrådet. På byrådsmødet den 27. maj 2014 blev det besluttet at sende sagen tilbage til Børne- og Familieudvalget med henblik på at afsøge mulighederne for et bredere forlig. Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. juni 2014 at udsætte sagen og genoptage behandlingen på et ekstraordinært møde den 11. juni 2014 kl Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at den nuværende struktur på dagtilbudsområdet i fremtiden vil give store udfordringer, og at der vil være potentiale i at etablere tillempet områdeledelse. Potentialet består i, at specialviden og høj faglighed bedst sikres igennem større enheder. Samtidig er etablering af større enheder også muligheden for at bevare tilbud lokalt. Det er besluttet, at tillempet områdeledelse betyder, ledelse af et område, der består af to eller flere fysisk adskilte enheder at der er én områdeleder for hvert område samt daglig(e) leder(e) med ledelsestid afhængigt at børnetallet i hver fysisk enhed, at nuværende souschefer og afdelingsledere afskaffes, at der er én forældrebestyrelse for hver områdeledet enhed og forældreråd i hver afdeling med repræsentation i forældrebestyrelsen, at der er ét budget for hvert område, som områdelederen er ansvarlig for, at områdeledelse som udgangspunkt ikke indebærer mere ledelsestid, end der er i dag (selvvurderet ledelsestid), og at områdeledelse etableres i en proces, der strækker sig over en to-årig periode, og forventes implementeret inden sommerferien Udvalget har også besluttet, at konkrete ledelsesmodeller skal kunne drøftes i de enkelte områder fra område til område, og ses i en politisk kontekst. eventuelle sparede ledelsestimer tilfalder børnene områdelederne er forankrede i hverdagen, har fingrene i "mulden" det er vigtigt med decentrale tilbud i Kommunen. Det faldende børnetal rammer forskelligt i Kommunen. Det er især lokalområderne 3 og 5, der er udfordret. Lokalområde 3 består af Breum, Selde og Jebjerg. Det er besluttet at lave en udvidet skolefritidsordning i Jebjerg. Tilbage er børnehaverne i Selde og Breum. Selde er en lille børnehave med ca. 33 børn, mens Breum er lidt større med ca. 47 børn. Lokalområde 5 består (foruden VSD) af to selvejende børnehaver; nemlig Grankoglen i Rødding og Tumlegården i Balling. Rødding har ca. 40 børn, mens Tumlegården har ca. 57 børn. Lokalområde 4 består af Oddense, Roslev og Durup. Oddense er en selvejende børnehave, og den mindste børnehave i området med ca. 31 børn. Børnegården Durup har ca. 60 børn, og Roslev Børnehave har ca. 61 børn. SIDE 15

17 På grund af den ledige skolelederstilling på Oddense Skole foregår der er lokal proces, hvor skole og dagtilbud drøfter forskellige muligheder for fælles drift af skole- og dagtilbud. I lokalområde 3 og 4 kan der enten laves én områdeledelse med alle fire børnehaver eller to enheder med områdeledelse. Hvis der laves én enhed, vil det betyde en børnehave med ca. 200 børn. Hvis der laves to enheder (inden for lokalområderne), vil det i område 3 betyde en børnehave med ca. 80 børn og i område 4 ca. 120 børn. I den nordlige del af lokalområde 6 er der pt. en ledig lederstilling i Børnehaven Rosenbakken. Det kunne være anledningen til at beslutte områdeledelse mellem Resen Daycare og Børnehaven Rosenbakken, der fysisk ligger forholdsvist tæt på hinanden. Børnehaven Rosenbakken har ca. 70 børn, mens Resen Daycare er en stor børnehave med ca. 160 børn. Hvis Udvalget beslutter at lave områdeledelse i Resen/Rosenbakken, bør det samtidig overvejes, om der skal sendes et signal om at lave områdeledelse mellem Troldehusene og Nr. Søby Børnehave, der størrelsesmæssigt ligner Resen/Rosenbakken. I lokalområde 2 er både Valhalla og Paletten forholdsvis store enheder med ca. 100 børn i hver. For Palettens vedkommende er vuggestuebørnene medregnet i de ca. 100 børn. Der er ca. 72 børnehavebørn. Afhængigt af Udvalgets beslutning om størrelsesforholdet på de områdeledede enheder, kan en områdeledelse med ca. 200 børn være en realistisk mulighed. Forvaltningen har deltaget i bestyrelsesmøde i Apoteker Norgaards Børnehave, der er en del af lokalområde 6 og placeret i Skive midtby. Formålet var at drøfte, om Bestyrelsen kunne se en hensigtsmæssighed i eventuelt at blive kommunaliseret. Det kan Bestyrelsen ikke. Dog ønsker Bestyrelsen at sende det signal, at de selvfølgelig vil indgå i et tæt samarbejde med øvrige kommunale daginstitutioner om at prøve at imødekomme det faldende børnetal. Det er karakteristisk, at midtbyen i Skive ikke har været udfordret af faldende børnetal. De to institutioner i midtbyen (Lærkereden og Apoteker Norgaards Børnehave) har igennem mange år været fyldt op, og det har været praksis at sende børn fra midtbyen i omkringliggende børnehaver i lokalområdet og i område 2. Efterhånden er det stort set muligt at beholde børnene i midtbyen. Derfor har Forvaltningen ikke lavet en indstilling om områdeledelse mellem Lærkereden og Apoteker Norgaards Børnehave. Forvaltningen har heller ikke lavet en indstilling vedrørende Daginstitutionen Hedemarken/Hvidbjerg Børnehave. Den har i dag i alt ca. 176 børn inkl. vuggestuebørn. Pr. 1. august 2014 (eller snarest derefter) udvides Hvidbjerg afdelingen med yderligere 10 vuggestuepladser. Der er vedlagt to skemaer over modeller, hvor 80 børn udløser en fuldtids daglig leder 100 børn udløser en fuldtids daglig leder JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI SIDE 16

18 Der er truffet beslutning om, at en ny ledelsesstruktur skal etableres inden for det eksisterende budget. BILAG Skema - Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet - 80 børn Skema - Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet børn SIDE 17

19 7. NYT KØKKEN PÅ MØDESTEDET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen ÅBENT BESLUTNING SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 5. JUNI 2014 Fraværende: Betina Bugge Indstillingen godkendt FORVENTET SAGSGANG Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller at: der gives en anlægsbevilling på kr. til renovering af køkken på Mødestedet finansieringen sker ved frigivelse af rådighedsbeløb på kr. SAGSFREMSTILLING Mødestedet Sind har gennem udviklet sig meget med langt flere borgere, som benytter sig af stedet, end tidligere. Mellem forskellige borgere besøger Mødestedet dagligt. Madlavning middag og aften er en af de vigtige aktiviteter på Mødestedet. Med det stigende antal besøgende laves der nu frokost til personer og igen til aften til Nogle gange flere. Endvidere bager de meget brød og kager. Hvis der fortsat skal produceres mad fra bunden på Mødestedet, lever køkkenet med det nuværende besøgstal ikke op til lovens krav. Folk stopper op i køkkenet og snakker, hvilket ikke er hygiejnisk. Der er kun én vask, som anvendes til alt fra skrælning af gulerødder til kødvarer mm. Elinstallationerne er gamle og utidssvarende. Ved brug af ovn, opvaskemaskine, kaffe, elkedel mm. slår det sikringerne. Der er almindelig opvaskemaskine samt komfur. Kapaciteten vedr. kogeplader og ovn er ikke tilstrækkelig. Mødestedet ønsker fortsat selv at kunne producere mad til frokost og til aften. renovering af køkkenet således, at det lever op til Levnedsmiddelkontrollens mindstekrav. en industriopvaskemaskine, større kogeplade med 5 blus samt 2 separate ovne. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI I budgettet for 2014 er afsat kr. til formålet. Beløbet søges nu frigivet. Forventede udgifter: kr. til inventar inkl. installationer SIDE 18

20 kr. til bygningsarbejde kr. til malerarbejde kr. til ændring af eksisterende varme- og vandinstallation BILAG Nyt køkken på Mødestedet - projektbeskrivelse og priskalkulation SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 24. juni 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 24. juni 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 24. juni 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/ Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling 1. FORVENTET REGNSKAB OG HALVÅRSREGNSKAB PR. 30/6 2017 Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959 Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling ÅBENT BESLUTNING ØKONOMIUDVALG DEN 12. SEPTEMBER 2017 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. februar 2014 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. november 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. november 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. januar 016 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2013. Mødedato: 17. september 2013. Byrådssalen, Torvegade 10 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2013. Mødedato: 17. september 2013. Byrådssalen, Torvegade 10 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2013 Mødedato: 17. september 2013 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. april Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. april Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. april 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 16. december 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00.

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 16. december 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 16. december 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere