ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Niels Ole D. Nielsen, Anders Bøge, Bent Dyrberg Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Budgetstatus Muserum - Ansøgning om anlægsbevilling Nr. Søby Skole - tilbygning til brug for arbejdspladser - Anlæg Valgfag i udskolingen Jebjerg Skole og USFO - Ombygning af "Den Gamle Skole" til USFO - Anlæg Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Nyt køkken på Mødestedet Om- og tilbygning på Idavang Resultatrevision Skive Lufthavn - Driftsaftale og driftstilskud Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2013 og budget Skive Geotermi - revideret fortsættelse af geotermi-projektet Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald - Hørringssvar Funktionsudbud for asfalt - bevillingssag Viborgvej - Cykelstier fra Dommerby til Skive - Anlægsbevilling Engvej/Havnevej/Nørre Boulevard - Anlægsbevilling Batumvej - Lokalplan nr Aflysning af vindmøllegruppe ved Batum Lokalplan nr Sommerhusområderne Gammelgård og Emmelsten - endelig vedtagelse Lokalplan nr. 260 og Tillæg nr. 1 til kommuneplanen - Vindmølleområde ved Krejbjerg Områdefornyelse i Breum - bevillingssag Forslag til Klimatilpasningsplan Grundvandsbeskyttelse - Indsatsplan Skive - Stoholm Ændring af styrelsesvedtægt som følge af henvendelse fra statsforvaltningen Markedsføring af Skive Kommune gennem eliteidrætten sæson 2014/ Ansøgning til RENT LIV-puljen - Smag på landskabet Bosætningsstrategi Statusrapport 2013 for Skive Kommunes forsikringer og forsikringsforhold og forlængelse af aftale om mæglerbetjening Rybjergvej 41, Rybjerg - udbud af grund Møllegade 9, Ramsing - udbud af grund (efter usund bolig) Projekt - Friluftsfaciliteter ved Selde Vig - Selvstændigt projekt under Selde Fremtidens Landsby Ansøgning til RENT LIV-puljen - bidrag til stiftelse af fond Indgåelse af generationsskifteaftale Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 SIDE 2

4 1. BUDGETSTATUS 2015 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus for økonomiudvalget i mødet d. 17. juni I forhold til budgetoplægget præsenteret for økonomiudvalget i mødet d. 20. maj 2014 har fagudvalgene udarbejdet budgetoplæg herunder en opgørelse af de foreløbige tekniske ændringer som foreligger på nuværende tidspunkt. D. 3. juni 2014 er der endvidere indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi De foreløbige konsekvenser af aftalen på indtægtssiden er indarbejdet i resultatopgørelsen. I forlængelse af aftalen vil der primo juli 2014 foreligge en endelig opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud/udligning for de enkelte kommuner på baggrund af udmeldingen af statsgarantien. Endvidere vil der foreligge en opgørelse af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet som følge af vurderingen af udgiftsniveauet i aftalen mellem regeringen og KL. Efterfølgende vil indtægter og udgifter, herunder på arbejdsmarkedsområdet blive forelagt økonomiudvalget i mødet d. 12. august Primo juli 2014 forventes udsendt en ny budgetstatus til økonomiudvalget. Indtægter. Som følge af aftalen mellem regeringen og KL er der forudsat følgende ændringer på indtægtssiden: Der ydes et ekstraordinært tilskud til kommunerne i 2015 på 3 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Den sidstnævnte 1 mia. kr. fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af objektive kriterier og udmeldes til kommunerne senest d. 1. juli Forudsættes at Skive Kommune får en forholdsmæssig andel af de 3 mia. kr. på baggrund af indbyggertallet, vil det give en merindtægt på 25 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 17,5 mia. kr., hvilket er godt 0,5 mia. kr. mindre end i 2014, men 1,3 mia. kr. over det niveau KL hidtil har forudsat for Bloktilskuddet forøges med de 1,3 mia. kr. til finansiering af anlægsudgifterne. Det svarer til ca. 10 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Overførselsudgifterne, excl. forsikrede ledige, forventes at udgøre 63,9 mia. kr. i 2015, hvilket er 3,0 mia. kr. mindre end hidtil forudsat svarende til en mindreindtægt på 25 mio. kr. for Skive Kommune. Mindreindtægten må forventes at resultere i mindreudgifter på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, når de nærmere forudsætninger for regeringsaftalen er kendte og KL s budgetvejledninger på området offentliggøres i juli Indtægterne må stadig tages med et betydeligt forbehold, idet de endelige konsekvensberegninger af regeringsaftalen tillige med den endelige opgørelse af de objektive kriterier for den kommunale udligning først vil foreligge fra ministeriet primo juli SIDE 3

5 Driftsudgifter. Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til det skattefinansierede drift, der viser en merudgift på 1,7 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.731,9 mio. kr. Ændringerne vedrører primært: En merudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14 på 3 undervisningsafdelinger. En mindreindtægt på 1,1 mio. kr. som følge af at administrationsaftalen med Skive Vand A/S er udfaset i 2013 og som følge af opgørelse af administrationsaftale med det nye renovationsselskab Nomi4S. Der er endvidere opgjort en merudgift til specialskoler på 4,2 mio. kr. som følge af stigende elevtal. I henhold til budgetproceduren forelægges merudgifter som følge af stigende elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering. Merudgiften forudsættes i lighed med tidligere år medtaget som et driftsønske på udvalgets område. Beløbet er ikke medtaget som en udgift i resultatopgørelsen. Der mangler fortsat en række tekniske ændringer, som forventes udarbejdet af udvalgene ultimo juni Det drejer sig bl.a. om: Udgifterne til arbejdsmarkedsområdet, jf. ovenfor. Lovændringer, der er udgiftsneutrale, idet merudgiften finansieres af bloktilskud. Merudgifter som følge af en tidsforskydning i udmøntningen af rationalet ved energibesparende foranstaltninger. Sagen forelægges direktionen med henblik på politisk afklaring, jf. Byrådets behandling af forventet regnskab pr En forventet merudgift til KCL på 1,6 mio. kr. som følge af Økonomi-og Indenrigsministeriets præcisering af momsregler for modtagere af kommunale tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere. Forsyningsområdet. Som følge af etableringen af renovationsselskabet Nomi4S er der forudsat balance i budgettet. Det ordinære driftsresultat og likviditet. Det ordinære driftsresultat kan herefter opgøres til 32,8 mio. kr. mod tidligere 19,3 mio. kr., mens likviditetstrækket ændres fra 53,2 til 43,1 mio. kr. Der må som udgangspunkt forventes en væsentlig reduktion i udgifterne til arbejdsmarkedsområdet. Såfremt udgiftsniveauet svarer til forventningerne på landsplan vil det resultere i en reduktion af udgifterne med 25 mio. kr. årligt for , hvilket vil forbedre det ordinære driftsresultat tilsvarende. Endvidere vil der forekomme ændringer af indtægterne i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets endelige udmelding af indtægterne primo juli Det videre forløb. Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget Måned Aktivitet Juni KL s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2015 Status for Budget 2015 Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden August Status budget 2015 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2015 Oktober 2. behandling af budget 2015 SIDE 4

6 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Budget Teknisk ændring SIDE 5

7 2. MUSERUM - ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen ÅBENT BESLUTNING KULTUR OG FRITIDSUDVALGET 2014 DEN 3. JUNI 2014 Fraværende: Ingen Indstillingen blev anbefalet FORVENTET SAGSGANG Kultur og Fritidsudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At At At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr og der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse. Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler til udvidelse af Muse um, Krydsfelt Skive (museet på Havnevej) Anlægsbevillingen bruges til nødvendig frikøb og til ekstern assistance. SAGSFREMSTILLING MUSE UM har siden 2012 arbejdet med tiltag, der skal føre til renovering og udvidelse af Krydsfelt Skive (museet på Havnevej). Processen er startet med en række tiltag til forberedelse af ansøgnings- og byggeprocessen. Det allerede gennemførte arbejde inkluderer: En visionsproces for museet, der afsluttedes i 2013 Museumsstudietur til England efterår 2012 Undersøgelse af udviklingspotentialet for alle Museum Sallings destinationer med specielt henblik på Havnevej efterår 2012 Rebranding af museet, herunder udvikling af nyt navn og logo Udarbejdelse af et arkitektonisk forslag til Havnevejsbyggeriet i 2013 Udarbejdelse og trykning af en fundraisingbrochure i 2013 Byggeprojektet forventes at koste 107 mio.kr., der på nuværende tidspunkt tilsagn om 20 mio.kr. fra et fond ud over de 20 mio.kr. fra Byrådet. Givet Byrådets deadline om at der skal være rejst de resterende midler senest efteråret 2015, er der brug for at der frisættes ressourcer fra museet til fundraisingarbejdet gennem frikøb og ekstern assistance. Til dette ansøges om frigivelse af kr. til fundraisingarbejdet fra anlægsmidlerne til Havnevejsbyggeriet. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 6

8 3. NR. SØBY SKOLE - TILBYGNING TIL BRUG FOR ARBEJDSPLADSER - AN- LÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Fraværende: Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan D. Andersen deltog i stedet for Peder Christensen. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at der opføres en tilbygning i skolegården på 100 m² - udgift 1 mio. kr., at øgede driftsmidler til Nr. Søby Skole på kr. årligt finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme, at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på kr. årligt til udvendig vedligeholdelse af tilbygningen, at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. under område Skoler, at anlægsbevillingen finansieres fra Fællesområdet skoler, og at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. frigives i SAGSFREMSTILLING Fra 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Nye arbejdstidsregler for lærerne betyder, at de skal være på skolen i flere timer end tidligere. I den forbindelse er der behov for indretning af arbejdspladser og mødefaciliteter på Kommunens folkeskoler. Der har i foråret 2014 kørt en proces, hvor skolerne har fået hjælp af byggeherrerådgiver Bascon, Vines Erhvervsmøbler samt Teknisk Forvaltning til på bedste vis at kortlægge potentialer og muligheder for udnyttelse af eksisterende rammer og skitsere konkrete løsninger. Der er afsat ressourcer til indkøb af inventar. Skolerne har forskellige muligheder for at indrette inden for de eksisterende fysiske rammer. På Nr. Søby Skole ønskes en tilbygning på 100 m², der kan rumme 12 individuelle arbejdspladser, et stort og et lille (team-)møderum, samt toiletter. Bygningen ønskes placeret i skolegården som en tilbygning til den tidligere gymnastiksal med direkte adgang til denne. Prisen for tilbygningen forventes at være 1 mio. kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. SIDE 7

9 BILAG Nr. Søby Skole - arbejdspladser - udgifter til lokaleændringer Nr. Søby Skole - arbejdspladser - skitse lokaleindretning SIDE 8

10 4. VALGFAG I UDSKOLINGEN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Nielsen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Fraværende: Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan Dyrberg deltog i stedet for Peder Christensen. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at de kommunale valgfag godkendes, at skolerne får vidde rammer for at tænke nye og anderledes valgfag på tværs af skoler og i samarbejde med Ungdomsskolen-Skive, og at skolebestyrelserne får kompetence til lokalt at beslutte nye valgfag. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med folkeskolereformen, som træder i kraft 1. august 2014, gøres valgfag obligatorisk og fremrykkes samtidig fra 8. klasse til 7. klasse med to ugentlige lektioner som vejledende timetal på hvert af klassetrinnene klasse. Derudover gives der mulighed for at foretage ny klassedeling på grundlag af valget af fag med henblik på at give kommuner bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer herunder profillinjer og toninger af udskolingen. Deling af klasser kan fortsat ikke ske på baggrund af elevers standpunkt, evner og øvrige forudsætninger. Kommunalbestyrelsen får med reformen mulighed for at godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over de valgfag, der findes Fælles Mål for: Tysk, fransk, spansk, medier, billedkunst, fotolære, filmkundskab, drama, musik, håndværk og design, madkundskab, almindelige indvandrersprog og arbejdskendskab. Som udgangspunkt er alle valgfag 1-årige. Dog er håndværk og design samt madkundskab 2-årigt, og tysk og fransk vil være 3-årigt. Ved etablering af nye valgfag skal kommunen følge Undervisningsministeriets skabelon for kommunale valgfag. Skabelonen indeholder krav om formulering af formål, kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål samt læseplan. Valgfag der ikke indgår i prøverækken, men som eleverne undervises i, skal indgå i elevernes projektopgave på 9. årgang. Skive Kommunes overbygningsskoler har i samarbejde med Ungdomsskolen-Skive udarbejdet en fælles valgfagsfolder, som henvender sig til alle unge i klasse i Skive Kommune, og som tilbyder valgfag på torsdage eftermiddage på Ungdomsskolen-Skive. Formålet med den fælles valgfagspakke er at tilbyde elever valgfag, som den enkelte skole kan have svært ved selv at etablere. Desuden tilbydes et ungdomsmiljø for målgruppen på tværs af Kommunens skoler. SIDE 9

11 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Øgede befordringsudgifter søges løst i eksisterende ramme. BILAG Valgfagsfolder SIDE 10

12 5. JEBJERG SKOLE OG USFO - OMBYGNING AF "DEN GAMLE SKOLE" TIL USFO - ANLÆG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 4. JUNI 2014 Fraværende: Frede Frandsen Indstillingen blev anbefalet. Jan Dyrberg deltog i stedet for Peder Christensen. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur og Familieforvaltningen indstiller, at Den Gamle Skole ombygges til USFO udgift 3 mio. kr., at der godkendes mulighed for yderligere ændringer på Jebjerg Skole jf. forslag for op til kr. ved egenfinansiering af Skolen, at der meddeles anlægsbevilling på kr. under område Skoler, at bevillingen finansieres med 1 mio. kr. fra Dagtilbudsområdets driftsramme, at bevillingen finansieres med 2 mio. kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje, at der i budgetåret 2014, hvis Skolen ønsker den fulde ombygning, overflyttes op til kr. fra Skolens drift til anlæg, og at rådighedsbeløbet op til kr. frigives i SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede den 27. august 2013, at Jebjerg Børnehave skal flyttes til Jebjerg Skole, og at der pr. 1. august 2014 skal etableres en USFO. Ledelse og medarbejdere ved Jebjerg Skole og Jebjerg Børnehave har i samarbejde udarbejdet forslag til indretning af Den gamle Skole, så den kan anvendes til USFO. Forslaget indebærer, at nuværende skolefunktioner i bygningen skal flyttes til Den gule skole. I den gamle skole er lofter, vægge, gulve, vand og varmeinstallationer i god stand og skal bibeholdes i videst muligt omfang, men suppleres og ændres ved nye rum. Skærpede krav til lyd, lys, brand m.v. i forbindelse med ændret anvendelse til børnehave, indgår også i renoveringen. Det indebærer blandt andet visse brandmæssige ændringer i vægge og dæk, etablering af ABA-anlæg, brandslangevinde m.v. I kælderen indrettes et rum til vaske-/depotrum for børnehave og SFO. Øvrige kælderrum indgår ikke i renoveringen. Hele stueplanen ombygges til Børnehave for 54 børn. Første sal fungerer nu og fremtidigt som SFO for 50 børn. Visse funktioner flyttes fra stueplan, ligesom der her indrettes fælles personalerum med toilet og brus til børnehave og SFO. SIDE 11

13 Anden sal er nu indrettet til kontor og SFO. Her vil fremover være fælles kontor og depot for børnehave og SFO, møderum til husets og Skolens brugere, samt et SFO-lokale. Samtlige lokaler i bygningen skal males, og alle døre skal udskiftes. Den eksisterende hovedtrappe overholder ikke gældende regler og skal udskiftes, og trapperummet åbnes i facaden. Det eksisterende ventilationsanlæg opfylder ikke krav jf. gældende regler, og der påregnes at etablere et nyt anlæg i Skolen. Bygningens facader er løbende renoveret, men visse vinduer og døre ændres af hensyn til den nye indretning. I forbindelse med renoveringen er der ønske om bedre adgangsforhold til Skolens gymnastiksal via en lukket gangforbindelse. Skolen har pt. håndgerning og sanglokale i den pågældende bygning, og disse skal flyttes til Den Gule Skole, hvilket indebærer visse ombygninger her. Økonomisk overslag ombygning af Den Gamle Skole : Renovering af et kælderrum til vaskerum gulv/maling kr. Renovering af stueplan på 320 m 2 til børnehave kr. Renovering af 1. sal ca. 150 m 2 ombygges i SFO kr. Renovering af 2. sal til møde og personalerum kr. Nyt trappeforløb i bygningen kr. Nyt ventilationsanlæg kr. Uforudsete udgifter kr. Ombygning Den Gamle Skole kr. Glasgang til Gymnastiksal: Udføres uisoleret men som helt lukket forbindelsesgang Ændring på Skolen (lokaler til håndarbejde/sang): Nyt dørparti i ganglinie. Formningslokalet udvides i gangareal. Formning og sløjd samles via gangforbindelse, og der etableres foldedør imellem to lokaler. inkl. maling, gulve mv.... Samlet overslag kr kr kr. Overslagspriser er ekskl. inventar, IT, alarminstallation mv. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Udgift 2014 Indtægt 2014 Anlægsbevilling i alt Rådighedsbeløb kr kr. Evt. yderligere rådighedsbeløb kr kr. Afsat rådighedsbeløb kr. Evt. overførsel fra Skolens drift kr. BILAG Tegninger "Den Gamle Skole" i Jebjerg som USFO SIDE 12

14 Overvejelser og visioner fra Jebjerg Skole og Jebjerg Børnehave SIDE 13

15 6. LEDELSESSTRUKTUR PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen ÅBENT BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 11. JUNI 2014 Fraværende: Peder Christensen Børne- og Familieudvalget har besluttet, at der er gode børnehaver i Skive Kommune. Mange af dem er små. Udfordringen er, at børnetallet falder og er faldet meget igennem de sidste år. Udvalget ønsker fortsat at sikre børnehaver med høj kvalitet samt at sikre så mange børnehaver decentralt som muligt. Derfor indstiller Udvalget, at områdeledelse anvendes for at sikre decentrale pasningstilbud i Skive kommunes lokalområder, når disse bliver udfordret med faldende børnetal. Områdeledelse er derfor et middel til at opretholde et pasningstilbud, der fortsat er præget af faglig, pædagogisk og ressourcemæssig kvalitet. Udvalget indstiller endvidere, at udfordringerne med faldende børnetal ikke løses via ekstra tilførsler af ressourcer at alle daginstitutioner undersøger, hvordan forskellige modeller for fælles ledelse kan udnytte områdets ressourcer endnu bedre i forhold til sparring, økonomi, faglig udvikling, åbning mod skoler, og det øvrige lokalsamfund. at de selvejende daginstitutioner opfordres til samme proces at forvaltningen i konkrete tilfælde bemyndiges til at fremføre nye forslag når det skønnes hensigtsmæssigt således, at demografiprocessen målrettes de(n) enkelte enheder frem for hele Skive Kommune at Udvalget får en tilbagemelding fra daginstitutionerne inden udgangen på FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Udvalget definerer kriterier for etablering af områdeledelse på dagtilbudsområdet, at Udvalget sender eventuelle modeller, der kan opnås enighed om, videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i juni måned SAGSFREMSTILLING Et flertal i Børne- og Familieudvalget besluttede i april måned 2014 at indstille til Økonomiudvalget, at igangsætte en proces med at lave områdeledelse i lokalområderne 3 og 4 (med undtagelse af Oddense Børnehave), at der etableres områdeledelse i den nordlige del af område 6 mellem Resen Daycare og Rosenbakken, der etableres områdeledelse i lokalområde 1 mellem Troldehusene og Nr. Søby Børnehave, SIDE 14

16 der etableres områdeledelse i lokalområde 2 mellem Valhalla og Paletten, den nye struktur skal være implementeret senest 1. august 2016 jf. Udvalgets beslutning af 5. marts 2014, modellen, der med 100 børn udløser en fuldtids daglig leder, er udgangspunkt for områdeledelserne, og sende et signal til de selvejende daginstitutioner om at indgå i et forpligtende samarbejde på personalesiden, ledelsessiden og bestyrelsessiden i tilfælde af, at institutionerne fortsat ønsker at være selvejende. Et flertal i Økonomiudvalget besluttede at sende Udvalgets indstillinger videre til Byrådet. På byrådsmødet den 27. maj 2014 blev det besluttet at sende sagen tilbage til Børne- og Familieudvalget med henblik på at afsøge mulighederne for et bredere forlig. Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. juni 2014 at udsætte sagen og genoptage behandlingen på et ekstraordinært møde den 11. juni 2014 kl Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at den nuværende struktur på dagtilbudsområdet i fremtiden vil give store udfordringer, og at der vil være potentiale i at etablere tillempet områdeledelse. Potentialet består i, at specialviden og høj faglighed bedst sikres igennem større enheder. Samtidig er etablering af større enheder også muligheden for at bevare tilbud lokalt. Det er besluttet, at tillempet områdeledelse betyder, ledelse af et område, der består af to eller flere fysisk adskilte enheder at der er én områdeleder for hvert område samt daglig(e) leder(e) med ledelsestid afhængigt at børnetallet i hver fysisk enhed, at nuværende souschefer og afdelingsledere afskaffes, at der er én forældrebestyrelse for hver områdeledet enhed og forældreråd i hver afdeling med repræsentation i forældrebestyrelsen, at der er ét budget for hvert område, som områdelederen er ansvarlig for, at områdeledelse som udgangspunkt ikke indebærer mere ledelsestid, end der er i dag (selvvurderet ledelsestid), og at områdeledelse etableres i en proces, der strækker sig over en to-årig periode, og forventes implementeret inden sommerferien Udvalget har også besluttet, at konkrete ledelsesmodeller skal kunne drøftes i de enkelte områder fra område til område, og ses i en politisk kontekst. eventuelle sparede ledelsestimer tilfalder børnene områdelederne er forankrede i hverdagen, har fingrene i "mulden" det er vigtigt med decentrale tilbud i Kommunen. Det faldende børnetal rammer forskelligt i Kommunen. Det er især lokalområderne 3 og 5, der er udfordret. Lokalområde 3 består af Breum, Selde og Jebjerg. Det er besluttet at lave en udvidet skolefritidsordning i Jebjerg. Tilbage er børnehaverne i Selde og Breum. Selde er en lille børnehave med ca. 33 børn, mens Breum er lidt større med ca. 47 børn. Lokalområde 5 består (foruden VSD) af to selvejende børnehaver; nemlig Grankoglen i Rødding og Tumlegården i Balling. Rødding har ca. 40 børn, mens Tumlegården har ca. 57 børn. Lokalområde 4 består af Oddense, Roslev og Durup. Oddense er en selvejende børnehave, og den mindste børnehave i området med ca. 31 børn. Børnegården Durup har ca. 60 børn, og Roslev Børnehave har ca. 61 børn. SIDE 15

17 På grund af den ledige skolelederstilling på Oddense Skole foregår der er lokal proces, hvor skole og dagtilbud drøfter forskellige muligheder for fælles drift af skole- og dagtilbud. I lokalområde 3 og 4 kan der enten laves én områdeledelse med alle fire børnehaver eller to enheder med områdeledelse. Hvis der laves én enhed, vil det betyde en børnehave med ca. 200 børn. Hvis der laves to enheder (inden for lokalområderne), vil det i område 3 betyde en børnehave med ca. 80 børn og i område 4 ca. 120 børn. I den nordlige del af lokalområde 6 er der pt. en ledig lederstilling i Børnehaven Rosenbakken. Det kunne være anledningen til at beslutte områdeledelse mellem Resen Daycare og Børnehaven Rosenbakken, der fysisk ligger forholdsvist tæt på hinanden. Børnehaven Rosenbakken har ca. 70 børn, mens Resen Daycare er en stor børnehave med ca. 160 børn. Hvis Udvalget beslutter at lave områdeledelse i Resen/Rosenbakken, bør det samtidig overvejes, om der skal sendes et signal om at lave områdeledelse mellem Troldehusene og Nr. Søby Børnehave, der størrelsesmæssigt ligner Resen/Rosenbakken. I lokalområde 2 er både Valhalla og Paletten forholdsvis store enheder med ca. 100 børn i hver. For Palettens vedkommende er vuggestuebørnene medregnet i de ca. 100 børn. Der er ca. 72 børnehavebørn. Afhængigt af Udvalgets beslutning om størrelsesforholdet på de områdeledede enheder, kan en områdeledelse med ca. 200 børn være en realistisk mulighed. Forvaltningen har deltaget i bestyrelsesmøde i Apoteker Norgaards Børnehave, der er en del af lokalområde 6 og placeret i Skive midtby. Formålet var at drøfte, om Bestyrelsen kunne se en hensigtsmæssighed i eventuelt at blive kommunaliseret. Det kan Bestyrelsen ikke. Dog ønsker Bestyrelsen at sende det signal, at de selvfølgelig vil indgå i et tæt samarbejde med øvrige kommunale daginstitutioner om at prøve at imødekomme det faldende børnetal. Det er karakteristisk, at midtbyen i Skive ikke har været udfordret af faldende børnetal. De to institutioner i midtbyen (Lærkereden og Apoteker Norgaards Børnehave) har igennem mange år været fyldt op, og det har været praksis at sende børn fra midtbyen i omkringliggende børnehaver i lokalområdet og i område 2. Efterhånden er det stort set muligt at beholde børnene i midtbyen. Derfor har Forvaltningen ikke lavet en indstilling om områdeledelse mellem Lærkereden og Apoteker Norgaards Børnehave. Forvaltningen har heller ikke lavet en indstilling vedrørende Daginstitutionen Hedemarken/Hvidbjerg Børnehave. Den har i dag i alt ca. 176 børn inkl. vuggestuebørn. Pr. 1. august 2014 (eller snarest derefter) udvides Hvidbjerg afdelingen med yderligere 10 vuggestuepladser. Der er vedlagt to skemaer over modeller, hvor 80 børn udløser en fuldtids daglig leder 100 børn udløser en fuldtids daglig leder JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI SIDE 16

18 Der er truffet beslutning om, at en ny ledelsesstruktur skal etableres inden for det eksisterende budget. BILAG Skema - Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet - 80 børn Skema - Ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet børn SIDE 17

19 7. NYT KØKKEN PÅ MØDESTEDET Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lars Kristiansen ÅBENT BESLUTNING SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 5. JUNI 2014 Fraværende: Betina Bugge Indstillingen godkendt FORVENTET SAGSGANG Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller at: der gives en anlægsbevilling på kr. til renovering af køkken på Mødestedet finansieringen sker ved frigivelse af rådighedsbeløb på kr. SAGSFREMSTILLING Mødestedet Sind har gennem udviklet sig meget med langt flere borgere, som benytter sig af stedet, end tidligere. Mellem forskellige borgere besøger Mødestedet dagligt. Madlavning middag og aften er en af de vigtige aktiviteter på Mødestedet. Med det stigende antal besøgende laves der nu frokost til personer og igen til aften til Nogle gange flere. Endvidere bager de meget brød og kager. Hvis der fortsat skal produceres mad fra bunden på Mødestedet, lever køkkenet med det nuværende besøgstal ikke op til lovens krav. Folk stopper op i køkkenet og snakker, hvilket ikke er hygiejnisk. Der er kun én vask, som anvendes til alt fra skrælning af gulerødder til kødvarer mm. Elinstallationerne er gamle og utidssvarende. Ved brug af ovn, opvaskemaskine, kaffe, elkedel mm. slår det sikringerne. Der er almindelig opvaskemaskine samt komfur. Kapaciteten vedr. kogeplader og ovn er ikke tilstrækkelig. Mødestedet ønsker fortsat selv at kunne producere mad til frokost og til aften. renovering af køkkenet således, at det lever op til Levnedsmiddelkontrollens mindstekrav. en industriopvaskemaskine, større kogeplade med 5 blus samt 2 separate ovne. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI I budgettet for 2014 er afsat kr. til formålet. Beløbet søges nu frigivet. Forventede udgifter: kr. til inventar inkl. installationer SIDE 18

20 kr. til bygningsarbejde kr. til malerarbejde kr. til ændring af eksisterende varme- og vandinstallation BILAG Nyt køkken på Mødestedet - projektbeskrivelse og priskalkulation SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere