Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli 2010 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf

2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Meddelelse af miljøgodkendelse Vilkår Generelle forhold Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Påvirkninger fra arealerne Egenkontrol og dokumentation Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Generelt BAT staldteknologi Ventilation Fodring Generelt BAT foder Opbevaring og håndtering af foder og ensilage Rengøring af stalde Energi- og vandforbrug Generelt BAT energi- og vandforbrug Spildevand samt tag- og overfladevand Kemikalier og medicin Affald Generelt BAT affald Olie Driftsforstyrrelser og uheld Generelt BAT driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og -mængder Opbevaring af flydende husdyrgødning Generelt BAT opbevaring af husdyrgødning Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost Anden organisk gødning Håndtering og udbringning af husdyrgødning

3 6.5.1 Generelt BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj Støv Lys Ammoniak generel reduktion Ammoniak individuel reduktion Påvirkninger fra arealerne Udbringningsarealerne Arealanvendelse Aftalearealer Beskyttet natur Nitrat til grundvand Nitrat til overfladevand vandløb, søer og kystvande Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Natura Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV) Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi Egenkontrol og dokumentation Klagevejledning Bilag

4 Datablad Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget Raaholt på Goldbækvej 13, 6230 Rødekro. Miljøgodkendelse meddelelses i medfør af 11, stk. 2 i lov nr af 20. december 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Godkendelsesdato: 19. juli 2010 Ansøger: Bent Pedersen, Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Telefonnr.: Mobilnummer: Ejer af ejendommen: Kontaktperson: Husdyrbrugets navn: Bent Pedersen, Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Bent Pedersen, Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Raaholt Ejendomsnr.: Matr.nr. og ejerlav: 8, 57, 59 og 67 Øbening, Egvad, 129 Hellevad ejerlav, Hellevad CVR nr.: CVR/p nr.: CHRnr.: Biaktiviteter: Andre ejendomme: Miljørådgiver: Tilsynsmyndighed: Sagsbehandler, miljø: Kvalitetssikring, miljø: Sagsbehandler, natur: Kvalitetssikring, natur: Ingen Ingen, kun ubebygget landbrugslod Morten Bentzon Hansen. Landbosyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, tlf: , Aabenraa Kommune Lone Jensen Lene Kragh Møller Lone Jensen Birgitte Mythue Sagsnr: 08/21275 Høring i Tønder Kommune: Sagsbehandler: Øvrige afgørelser: Helle Højland Nielsen ingen Skabelonversion: 4 4

5 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bent Petersen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen Raaholt beliggende Goldbækvej 13, 6230 Rødekro. Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. Ansøgning er oprindelig indsendt den 30. april 2008, seneste revision af ansøgning er med skema nr. 7039, version 9 indsendt til Aabenraa Kommune den 28. april 2010 og udskrevet fra den 28. april Ansøgningen fremgår af bilag 1. Husdyrbruget har ikke tidligere være miljøgodkendt. Ejendommen er VVM screenet i 2003 til 163,6 DE. Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier/stude, småkalve og tyrekalve. Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr af 19. december 2009 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse er i nudrift beregnet til 164 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 236,4 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter 11. Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregningsfaktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 190 dyreenheder (nye DE) og ansøgt drift 301,14 dyreenheder (nye DE). Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: en gyllebeholder på 4000 m 3 en vaskeplads/møddingsplads på 450 m 2 (18 m x 24 m) Der er desuden tale om retlig lovliggørelse af ombygning af den nordlige ende af foderlade til stald med dybstrøelse til goldkøer (20m x 8,5m). Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte i umiddelbart efter at godkendelsen er givet og afsluttes ½-1 år efter afhængig af årstiden. Umiddelbart efter byggeriets afslutning indsættes der dyr i staldene, og der forventes fuld produktion senest 3 år efter godkendelsen er givet. 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion og arealer kvægbruget på Raaholt, Goldbækvej 13, 6230 Rødekro udvider fra de nuværende 100 køer, 76 kvier/stude (6 25 mdr.), 22 småkalve (0 6 mdr.) og 50 prod. tyrekalve ( kg.) svarende til 190 DE til 157 køer med en ydelse på kg mælk/ko, 119 kvier/stude (6 25 mdr.), 38 småkalve (0 6 mdr.) og 78 prod. tyrekalve (40 55 kg.) svarende til 301,14 DE. Der afgives 9,82 DE kvæggylle til andre bedrifter. Der hører i alt 138,7 ha udbringningsarealer til produktionen, heraf 7,03 ha af udbringningsarealer i form af gylleaftaler. Alle udbringningsarealerne ligger indenfor m af ejendommen på nær et forpagtet areal beliggende i Tønder Kommune. Dette areal ligger ca m fra ejendommen. Arealerne fremgår af kortbilaget. 5

6 Beliggenhed og planmæssige forhold En del af foderladen er blevet indrettet med dybstrøelsesafdeling til goldkøer. Der etableres desuden en kombineret møddingsplads/vaskeplads nord for eksisterende staldanlæg. Denne bliver på ca. 450 m 2. Umiddelbart nord for denne etableres desuden en ny gyllebeholder på m 3. Den kombinerede vaske og møddingsplads samt den nye gyllebeholder vil komme til at ligge mindre end 30 m fra skel til Goldbækvej 15/17. Da ejendommen er klemt inde mellem Goldbækvej 15/17 og Goldbækvej 11 er der reelt ikke mulighed for at placere gylleeholder mv. i tilknytning til de eksisterende bygninger uden at skulle have dispensation fra afstandskravet til naboskel. Med den valgte placering af ny gyllebeholder og vaske/møddingsplads vil ejendommen ikke ændre karakter, idet udvidelsen sker i de eksisterende bygningsrammer og nyanlæg vil ligge i tæt tilknytning til det eksisterende og bag ved det eksisterende anlæg. Der er meddelt dispensation fra afstandskravet til skel i forhold til gyllebeholder og vaske/møddingsplads, da ejendommen ligger klemt inde mellem Goldbækvej 11 og Goldbækvej 15/17, og der reelt ikke er mulighed for at overholde afstandskravet samtidig med at anlægget skal ligge samlet. Landskabelige værdier Ejendommen og produktionsanlægget ligger ikke indenfor nogen landskabelig udpegning. Der er både beplantning øst og vest for ejendommen, som er medvirkende til at knytte ejendommen til landskabet. Der vurderes ikke at være behov for yderligere beplantning ved ejendommen. Såvel ny gyllebeholder og ny vaske/møddingsplads placeres i tæt tilknytning til det eksisterende anlæg. Lugt, støv og støj Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, og der er blevet indrettet en dybstrøelsesafdeling til goldkøer i den nordlige forlængelse af foderladen. Lugtberegningerne viser at lugtgeneafstanden til enkeltbeboelse i landzone er overholdt. Der er tale om Goldbækvej 11. Størstedelen af husdyrproduktionen er placeret i staldbygningerne længst væk fra nabobeboelsen. Den beregnede geneafstand for lugt er 73,54 m meter og den korrigerede geneafstand er 46,81 m. Den aktuelle gennemsnitlige afstand til produktionsanlægget på Goldbækvej er 79,47 m i henhold til beregningerne i husdyrgodkendelse.dk. Den korrigerede geneafstand er et udtryk for at dele af produktionsanlægget ligger mere end 1,2x geneafstanden væk fra nabobeboelsen. Der ligger ingen byzone, sommerhusområde eller lokalplans udpegede boligområder inden for 1000 m fra produktionen. Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver gener udenfor husdyrbruget. Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Transport til og fra ejendommen Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 711 til 844 årligt. Hovedparten af det øgede antal transporter skyldes større mængder husdyrgødning samt større mængder grovfoder til ejendommen. I gennemsnit er der tale om 2,5 ekstra transporter om ugen til/fra ejendommen. Den øgede transport vil være koncentreret i en kortere periode om foråret ved udbringning af husdyrgødning samt i en kortere periode omkring høst af grovfoder. Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1000 m fra anlægget, og det nærmeste Natura 2000 område ved Bolderslev Skov og Uge Skov ligger mere end 12 km sydøst for anlægget. Inden for m af anlægget findes kun få 3 beskyttede naturområder. De mo- 6

7 ser, som ligger indenfor m af ejendommen, er alle relativt nærigsrige og uden væsentligt naturindhold. Derudover findes kun søer og vandhuller samt et vandløb Goldbækken. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt fosforoverskud er overholdt. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvaskning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områder, der er sårbare for nitratudvaskning til overfladevand. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfladevand beregnet til 51,9 kg N/ha ud af rodzonen. En del af udbringningsarealerne er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. Her viser beregningerne, at udvaskningen er under 50 mg nitrat pr. liter i ansøgt drift. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det betyder, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Udvidelsen sker i eksisterende staldanlæg, idet en del af foderladen er indrettet med dybstrøelse til goldkøer. Denne ombygning retlig lovliggøres med denne godkendelse. Der etableres skraber på spalterne i kostalden for at nedsætte ammoniakemissionen. Den nye goldkoafdeling er indrettet med dybstrøelse, hvor dybstrøelsen køres direkte ud. Derved elimineres lagertabet og det samlede stald- og lagertab bliver derfor beskeden. Der etableres møddingsplads til opbevaring af den del af dybstrøelsen, som ikke bringes direkte ud. Pladsen kan endvidere anvendes til vaskeplads, hvorved risikoen for punktkildeforurening med pesticider mv. elimineres. Der er i forhold til at mindske energiforbruget på ejendommen frekvensstyrede vacuumpumper. Der stilles endvidere vilkår om serviceaftale på malkerobotterne og mindst et årligt eftersyn af mælkekølingsanlægget af autoriseriet kølefirma. Ejendommen vurderes dermed at overholde krav til BAT i forhold til energiforbrug. Service på malkerobotter og løbende registrering af vandforbruget vil ligeledes sikre BAT i forhold til vandforbruget. Opbevaring af husdyrgødningen sker dels i gyllebeholdere og dels på møddingsplads med afløb til gyllebeholder. Opbevaringen opfylder således kravene til BAT. Udspredning af husdyrgødningen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen samt reglerne for markog gødningsplanlægning foruden godt landmandsskab. Der føres daglig tilsyn med bedriften, og der udføres løbende vedligeholdelsesarbejder. Der forefindes beredskabsplan og der er gjort tiltag til at mindske risikoen for uheld. Vurdering Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes. Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte udvidelse af husdyrbruget Raaholt, Goldbækvej 13, 6230 Rødekro. 1.3 Offentlighed Ansøgning om miljøgodkendelse har ikke været offentlig annonceret idet der er tale om en 11 godkendelse. Museum Sønderjylland arkæologi Haderslev blev 7. maj 2010 orienteret om ansøgningen. Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 17. juni 2010 sendt i høring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. Høringsberettigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 13 Klagevejledning. Der var en frist på 3 uger til afgivelse af bemærkninger. 7

8 Høringssvaret fra Tønder Kommune er blevet udskriftet. Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal- Bladet Budstikken onsdag den 21. juli 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til 11 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Raaholt, Goldbækvej 13, 6230 Rødekro. Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 157 årskøer st. race kg mælk/ko årskvier/stude 6-25 mdr 38 småkalve 0-6 mdr 78 prod. tyrekalve kg. Svarende til 301,14 DE. Miljøgodkendelsen meddeles også til: en gyllebeholder på 4000 m 3 møddingsplads/vaskeplads på 450 m 2 retlig lovliggørelse af ombygning af foderlade til dybstrøelsesstald til goldkøer. Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter accept af anmeldt byggeri eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Raaholt, Goldbækvej 13, 6230 Rødekro. Miljøgodkendelsen meddeles: på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, efter 11 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer og i henhold til de fastsatte vilkår. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og Aabenraa Kommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt heller ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer, og ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 1 Mælkeydelsen er den gennemsnitlige årsydelse i kg mælk fra ydelseskontrollen. Besætninger udenfor den officielle ydelseskontrol skal anvende leveret mælk pr. årsko x 1,068. 8

9 Den 19. juli 2010 Lene Kragh Møller Miljøsagsbehandler Teknik & Miljø Miljø & Natur Birgitte Myrthue Natursagsbehandler Teknik & Miljø Miljø & Natur Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Plantagevej 4, 6330 Padborg Plantagevej 4, 6330 Padborg Direkte Direkte

10 2 Vilkår 2.1 Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 7039, version 9, genereret den 28. april 2010 og udskrevet fra den 28. april 2010 og med de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. Gyldighed 3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være udnyttet 2 år efter meddelelse af godkendelse. 2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier og fredninger 4. Vaskeplads/møddingsplads nr skal opføres mindst 5 m fra skel mod Goldbækvej 15/ Gyllebeholder nr skal opføres mindst 5 m fra skel mod Goldbækvej 15/17 og mindst 30 m fra skel mod Goldbækvej 11. Placering i landskabet 6. Hegnet i naboskel til Goldbækvej 15/17 må ikke fjernes, og der skal genplantes såfremt hegnet bliver åbent som følge af plantedød. 10

11 2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning 7. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 8. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. Stald nr. Dyrehold Staldsystem (gulvsystem og udmugningssystem) Vægt/alder Stipladser (antal individer) DE Kostald køer Sengestald med spalter Ydelse kg mælk/ko ,10 Kostald køer dybstrøelse Ydelse kg mælk/ko 3 4,45 Ny stald køer Dybstrøelse Ydelse kg mælk/ko 23 34,08 ungdyrstald Kviekalve Dybstrøelse 0-6 mdr 38 10,27 ungdyrstald Kvier Sengestald med spalter 6-25 mdr ,48 ungdyrstald Tyrekalve Dybstrøelse kg 8 (78 2 ) 0,76 8. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående tabel. 9. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrelse efter 2 år, og når besætningen er nået op på 301,14 (max) DE. 10. Spaltearealet i den eksisterende kostald (1.1.1) skal skrabes mindst hver fjerde time. 11. I staldafsnit (1.1.2, ) med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 12. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, således at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. Kontrol skal ske minimum 1 gang i døgnet. Fodring 13. Udfodringen for kvægholdet skal ske i forhold til en forud fastlagt foderplan som bl.a. tager hensyn til den aktuelle grovfoderkvalitet og til de enkelte dyregruppers næringsstofbehov mv angiver antal producerede tyrekalve årligt 11

12 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 14. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må ikke placeres på samme sted, før der er gået 5 år. Tidspunkt og placering af ensilagestakke skal noteres på et kortbilag i driftsjournalen, der skal opbevares i mindst 5 år. 15. Ensilage i markstak skal overholde følgende afstandskrav: Kategori Enkelt vandindvindingsanlæg Fælles vandindvindingsanlæg Vandløb (herunder dræn) og søer Offentlig vej og privat fællesvej Levnedsmiddelvirksomhed Nabobeboelse Til naboskel Afstandskrav, meter 25 m 50 m 15 m 15 m 25 m 50 m 30 m 16. Ensilage i markstakke må ikke placeres på arealer, som skråner mod vandløb og søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 17. Ensilage skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 18. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning i siloen. 19. Kasseret ensilage fra ensilageplads/silo eller markstak skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener og forurening af omgivelserne. Rengøring af stalde 20. Staldene med dybstrøelse skal rengøres ved udmugning. I øvrige stalde til kvæg skal der ske en løbende rengøring, som sikrer, at spaltearealerne holdes bedst mulig rene. Fodergangene skal rengøres løbende således, at der ikke henlægger foderrester. Energi- og vandforbrug 21. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 22. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 23. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over kwh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 24. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekøleanlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. Der skal være serviceaftale på malkerobotterne og på mælkekølingsanlægget. 25. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 26. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over m 3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. 12

13 Spildevand samt tag - og overfaldevand 27. Overfladvand fra møddingsplads/vaskeplads skal ledes til gyllebeholder. 28. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. 29. Det udvendige foderbord skal forsynet med en kant, således at saftafløb fra foderet og evt iblandet regnvand vil løbe til dybstrøelsesmåtten Kemikalier og medicin mv. 30. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer hvis der måtte ske udslip. Affald 31. Opbevaringspladsen til døde dyr skal paceres mellem nuværende gyllebeholder og dybstrøelsesafdeling til goldkøer, som vist på bilag Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 9 Olie 33. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 34. Tankning af diesel fra stationær tank skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 35. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. 36. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. Driftsforstyrrelser og uheld 37. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt spild. 38. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. 39. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. 2.4 Gødningsproduktion og håndtering Opbevaring af flydende husdyrgødning 40. Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af gyllen. 41. Beholderne skal hvert år ved tømning efterses for synlige skader og mangler, og disse skal udbedres straks. Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 42. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i ethvert delparti, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før kompost igen må placeres på det samme sted. 43. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. I et hvert delparti skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen og opbevares i mindst 5 år. 44. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i markstakke må ikke placeres på arealer som skråner mere end 6 grader mod vandløb, søer eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 13

14 Anden organisk gødning 45. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. Håndtering og udbringning af husdyrgødning 46. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 47. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebeholderne. 48. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal der være en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderne finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. 49. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, fx ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Traktoren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret. 50. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket. 2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt 51. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften. Fluer og skadedyr 52. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium. Transport 53. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje skal vognen læsses ordentlig, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles. 54. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles. Støj 55. Bidraget fra landbruget med adressen Goldbækvej 13, 6230 Rødekro bestemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må i Det åbne land ikke overskride følgende værdier: Mandag - fredag kl Lørdag kl Mandag - fredag kl Lørdag kl Søn og helligdag kl Det åbne land Alle dage kl Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved boliger. For dagperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede time. 14

15 For natperioden kl skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjbelastede halve time. Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i landbrugets støjbidrag. Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget. Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne afholdes af landbruget. 56. Tønder Kommune kan, også inden der er forløbet 8 år efter meddelelsen af godkendelsen, meddele påbud i henhold til 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til landbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro.Tønder Kommune kan stille krav om overholdelse af grænseværdier for støjkilder, der befinder sig på landbrugets driftsarealer beliggende i Tønder Kommune. Tønder Kommune fastlægger de relevante grænseværdier. Støv 57. Kørsel på ejendommens matrikler og omkring ejendommen skal ske med tilpas lav hastighed for at minimere støvgener. Lys 58. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke vende direkte mod nabobeboelsen mod vest. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. 59. Der skal være natsænkning af lyset i stalden mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Ammoniak generel reduktion 60. Der skal være skraber på spalterne i den eksisterende kostald, og spalterne skal skrabes minimum hver 4. time. 61. Mindst 75 % af dybstrøelsen skal køres direkte i mark og pløjes ned. 2.6 Påvirkninger fra arealerne Udbringningsarealerne 62. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 2,21 DE/ha (DE-reel). 63. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 131,55 ha udbringningsareal + 7,03 ha aftaleareal, som fremgår af nedenstående kort 15

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 10.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 17. september

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 9. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn- dringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 10.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring:

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring: Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-03-2014 Sagsnr.: 11/38527 Dok.nr.: 80 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 37 m.fl. Hinderup, Hellevad m.fl.

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 37 m.fl. Hinderup, Hellevad m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-09-2014 Sagsnr.: 13/23026 Dok.nr.: 247 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Gl. Bajstrupvej 2, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Gl. Bajstrupvej 2, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Gl. Bajstrupvej 2, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup- Bov

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup- Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 07-11-2014 Sagsnr.: 13/37710 Dok.løbenr.: 143 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 24. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-10-2012 Sagsnr.: 11/16383 Dok.nr.: 99 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Dato: 20-06-2012 Sagsnr.: 11/17347 Dok.nr.: 55 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af kvægbruget Nr Hostrup Bygade 11, 6230 Rødekro til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af kvægbruget Nr Hostrup Bygade 11, 6230 Rødekro til kommentering i 6 uger Til Naboer, andre berørte og andre parter samt Foreninger og organisationer Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 25-09-2015 Sagsnr.: 15/15651 Dok.løbenr.: 257487/15

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Oksevejen 55, 6392 Bolderslev til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Oksevejen 55, 6392 Bolderslev til kommentering i 6 uger Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2016 Sagsnr.: 16/6632 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Løgumklostervej 20 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Løgumklostervej 20 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Løgumklostervej 20 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 27.

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 14. marts

Læs mere

Meddelelse om miljøgodkendelse af kvægbruget Smedagervej 23, 6360 Tinglev

Meddelelse om miljøgodkendelse af kvægbruget Smedagervej 23, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-10-2015 Sagsnr.: 15/15357 Dok.løbenr.: 274765/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev

Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 13. september

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Pumpe, fortank til gyllebeholder

Pumpe, fortank til gyllebeholder Pumpe, fortank til gyllebeholder Opsamlingsplads og malkestald Kompressor, mælketank Fodersiloer, indkøbt foder Lysstofrør under tag Ny kostald Befæstet areal. Vakuumpumpe ca. 12 m til skel Sugetårn ved

Læs mere

Miljøgodkendelse af Minkfarmen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Minkfarmen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Minkfarmen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 30.

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af malkekvægbruget Kassøvej 26, 6230 Rødekro, matr.nr. 16 m.fl. Kassø, Hjordkær

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af malkekvægbruget Kassøvej 26, 6230 Rødekro, matr.nr. 16 m.fl. Kassø, Hjordkær Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-01-2015 Sagsnr.: 14/19042 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Miljøgodkendelse af Fjerkræbruget Rugbjergvej 32, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Fjerkræbruget Rugbjergvej 32, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Fjerkræbruget Rugbjergvej 32, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 10.

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget Søderup Kongsgaard, Søderupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl.

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget Søderup Kongsgaard, Søderupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/21947 Dok.nr.: 78 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-11-2014 Sagsnr.: 11-19761 Dok.løbenr.: 3115584/14 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Rise Hjarupvej 239, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Rise Hjarupvej 239, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Rise Hjarupvej 239, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Godkendelsesdato: Den 6. september 2010 Aabenraa

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

Den anmeldte plads er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lars Roed Sønderladevej 33 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 8. maj 2014 Miljøtilladelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Saksborgvej 58, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af kvægbruget Saksborgvej 58, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 29-06-2012 Sagsnr.: 10/39009 Dok.nr.: 93 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Smedagervej 4, 6360 Tinglev

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Smedagervej 4, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 15/9599 Dok.løbenr.: 286594/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af kvægbruget på Veggerbyvej 69, Hyllested, 9541 Suldrup - Ændringer i dyreholdet og kalvestald, samt bygning af møddingsplads og vaskeplads.. 12 Lov nr. 1486 af 4. december

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 23-04-2015 Sagsnr.: 14/30481 Dok.løbenr.: 108416/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Meddelelse af miljøgodkendelse af økologisk ægproduktion på Flensborgvej

Meddelelse af miljøgodkendelse af økologisk ægproduktion på Flensborgvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-11-2015 Sagsnr.: 15/18724 Dok.løbenr.: 311419/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Greensgaard Rebbølvej 14, 6392 Bolderslev

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Greensgaard Rebbølvej 14, 6392 Bolderslev Miljøgodkendelse af Kvægbruget Greensgaard Rebbølvej 14, 6392 Bolderslev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Grenvej 1, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Grenvej 1, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Grenvej 1, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 28. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Frydendalvej Padborg

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Frydendalvej Padborg Miljøgodkendelse af Kvægbruget Frydendalvej 48 6330 Padborg 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 24.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingdamvej 8, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingdamvej 8, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingdamvej 8, 6372 Bylderup-Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 20.

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov 12 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 30. september 2010 Aabenraa

Læs mere

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro

Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægproduktion på Tange Søvej 83 8840 Rødkærsbro Viborg Kommune, Virksomhedsmiljø, Teknik og Miljø, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg DATABLAD Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Burkal Kirkevej 47, 6372 Bylderup-Bov

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Burkal Kirkevej 47, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 2-10-2015 Sagsnr.: 15/6809 Dok.løbenr.: 264883/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af Husdyrbruget Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa

Revurdering af miljøgodkendelse af Husdyrbruget Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa Revurdering af miljøgodkendelse af Husdyrbruget Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa 41 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Revurderingsdato:

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere