Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 15. april lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 15. april 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00."

Transkript

1 Mødedo: 15. april 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 15. april 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Politisk Ledelsesinformion for Kultur- og Fritidsudvalget 3 2 Årsrapport 2014 for Tønder Sports- og Fritidscenter 4 3 Forslag til ændring af driftsaftale om drift af Tønder Sport og Fritidscenter 6 4 Ansøgning om etablering af kunstgræsbane i Tønder 10 5 Budget Drøftelse af struktur- og innovionstiltag 11 6 Ansøgning fra Sønderjyllands Symfoniorkester om tilskud til operakoncert i Schackenborg Slotshave 12 7 Projekt Serviceniveau i Kultur- og Fritidsafdelingen 15 9 Møde med TM Tønder Håndbold Årshjul Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 15. april Sager til orientering 20 Lukkede dagsordenspunkter 11 Salg af kommunal ejendom Personsag april

3 1. Politisk Ledelsesinformion for Kultur- og Fritidsudvalget S Sagsfremstilling Politisk ledelsesinformion for marts måned 2015 inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med marts Forvaltningen vil på mødet gennemgå rapporten. Bilag fremsendes senere eller udleveres på mødet. Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Punktet udgår pga. tekniske problemer. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

4 2. Årsrapport 2014 for Tønder Sports- og Fritidscenter S Sagsfremstilling Tønder Sport- og Fritidscenters årsregnskab viser et underskud på kr. og de samlede aktiver udgør kr. Egenkapitalen er med årets result blevet reduceret med kr. og viser ved regnskabsårets udgang et negivt beløb på kr. Egenkapitalen er sammens således: Som konsekvens heraf er der i 2015 iværks en økonomisk handleplan for afvikling af den negive egenkapital. Aktiviteter: Tønder Sports- og Fritidscenter har i 2014 været særligt berørt af ombygningen. Cafeteriet har været lukket fra maj og resten af året og den fortste drift er forsøgt opretholdt fra vandrehjemmets køkken. Fra august 2014 har køkkenet endvidere udvidet deres aktiviteter med levering af skolemad til ca. 650 brugere. I centret arbejdes der forts med udvikling af nye aktiviteter med fokus på arrangementer og træningslejre. I svømmehallen er der blandt andet på grund af faldet i foreningstimer etableret hold i aqua fitness og rygtræning. Økonomi Mellemværendet med Tønder Kommune er ultimo 2014 øget med i alt kr. og udgør ultimo kr. Heraf udgør den langfristede gæld kr. og øvrig mellemregning kr. Bestyrelsen ser positivt på den fremtidige drift, som med baggrund i de tiltag der er iværks, forventer fremover et driftsoverskud. Driftsoverskuddet vil kunne dække en afdragsprofil over en årrække, men afdragene vil hæmme mulighederne for den nødvendige udvikling af centret. Bestyrelsen anmoder derfor om en hel eller delvis gældsafskrivning, så det bliver muligt forts udvikle centret til gavn for de mange brugere. Bilag Brev fra DSI Tønder Sport og Fritidscenter TSFC - Årsrapport 2014 TSFC - Revisionsprotokol side 29-33, 2014 TSFC - Udskrift af revisionsprotokol side 34-38, april

5 Direktøren for kultur og Fritid indstiller, årsregnskabet tages til efterretning, Kultur og Fritidsudvalget tager stilling til henvendelsen fra bestyrelsen fra DSI Tønder Sport og Fritidscenter om en hel eller delvis afskrivning af den opståede gæld til Tønder Kommune, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Beslutning Årsregnskabet tages til efterretning. Udvalget indstiller, anmodning om fuld afskrivning af gæld ikke imødekommes, men gæld til Tønder Kommune modregnes med kr. pga feriepengeforpligtelsen, og den nye gældsforpligtelse afdrages over 6 år. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

6 3. Forslag til ændring af driftsaftale om drift af Tønder Sport og Fritidscenter S Sagsfremstilling Mellem Den selvejende Institution Tønder Sport og Fritidscenter og Tønder Kommune er der forslag om ændring af driftsaftalen på følgende punkter: Som følge af Økonomiudvalgets godkendelse af navneændringen fra Tønderhallerne til Tønder Sport og Fritidscenter den 14. marts 2012 konsekvensrettes driftsaftalen med det godkendte navn. Forslag til ændring i pkt. 1 Institutionen ansætter selv nødvendigt personale til varetage driften. Løn og ansættelsesvilkår for institutions personale fastsættes i henhold til de af KL, efter forhandling med de for institutionens personale forhandlingsberettigede organisioner, fastste bestemmelser ændres til Institutionen ansætter selv nødvendigt personale til varetage driften. Løn og ansættelsesvilkår for institutionens månedslønnede personale fastsættes til de af KL indgåede overenskomster. Ved aflønning af timelønnet personale kan der indgås lokalaftaler. Forslag til ændring i pkt. 3 foretage nødvendig og relevant markedsføring af Tønderhallerne, Tønder vandrehjem Danhostel Tønder og Tønder campingplads Ændres til er ansvarlig for markedsføring af Tønder Sport og Fritidscenter, Tønder Danhostel og Tønder Campingplads. som udgangspunkt holde Tønderhallerne åbent året rundt, undtagen på enkelte helligdage er slettet Ny linje tilføjet i pkt. 3 administrere den daglige drift i alle henseender af den i sameje ejede hal 4, der er opført i tilknytning til Tønder Sport og Fritidscenter, jf. vedtægter for ejerforeningen Tønderhal april

7 Nyt pkt. 4 inds Den selvejende institution forpligtiger sig til benytte det fælles kommunale booking- og foreningssystem, som implementeres i løbet af 2015/2016. Systemet skal benyttes, når foreninger m.fl. skal booke timer i Tønder Sport og Fritidscenter. Forslag til ændring i pkt. 4 - nu pkt. 5 Tønder Kommune yder et årligt tilskud til varetagelsen af den selvejende institutions opgaver vedrørende Tønderhallerne i henhold til nærværende aftale. Tilskuddet fastsættes årligt i henhold til retningslinjer fasts af Tønder Kommunalbestyrelse, og i overensstemmelse med de vedtagne principper for halharmoniseringsmodellen. Tilskuddet udbetales i 4 lige store rer hvert kvartal, henholdsvis den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Den selvejende institution skal i god tid inden næste rebetaling fremsende en opgørelse til Tønder Kommune over anvendte hal- og lokaletimer for foreninger m.v. i det forløbne kvartal, jf. principperne i halharmoniseringsmodellen. Ændres til Tønder Kommune stiller årligt et budget til rådighed til varetagelsen af den selvejende institutions opgaver vedrørende Tønderhallerne i henhold til nærværende aftale. Budgettets størrelse fastsættes årligt i henhold til retningslinjer fasts af Tønder Kommunalbestyrelse. Lejeaftaler skal godkendes af Tønder Kommune Ændres til Indgåelse af leje- og leasingaftaler skal altid godkendes af Tønder Kommune. Forslag til ændring i pkt. 5 - nu pkt. 6 Tønder Kommune varetager den udvendige ekstraordinære vedligeholdelse af bygningerne, samt vedligeholdelse og renholdelse af udendørsanlæg og parkeringspladser beliggende ud for Tønderhal I/svømmehallen, forbindelsesvejen langs Tønderhal I og II samt alle arealer beliggende øst herfor, og alle udendørsanlæg og arealer beliggende nordøst for grusstien mellem Tønderhal II/III og tennisbanerne (inkl. boldbaner og stadion). Tønder Kommune afholder endvidere udgifterne til bygningsforsikring og ejendomsskter. Den udvendige almindelige vedligeholdelse samt renholdelse af bygningerne og udendørsanlæg, herunder befæstede og grønne arealer m.v. i tilknytning til Tønderhallerne, Tønder vandrehjem og Tønder campingplads påhviler den selvejende institution, jf. Tønder Kommunes bygningsvedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesforpligtelsen skal varetages, så bygninger, udendørsanlæg m.v. til enhver tid fremstår venlig, indbydende, imødekommende og rengjort. Ændres til Tønder Kommune varetager den udvendige vedligeholdelse af alle bygninger, samt vedligeholdelse og renholdelse af udendørsanlæg, jf. vedlagte kortoversigt. Den selvejende 15. april

8 institution varetager renholdelsen af de øvrige udendørsanlæg, som ikke er skitseret i kortoversigten. Tønder Sport og Fritidscenter varetager renholdelse af bygningerne og øvrige udendørsanlæg, som ikke nævnt i ovenstående afsnit, herunder befæstede og grønne arealer m.v. i tilknytninger til Tønderhallerne, Tønder vandrehjem og Tønder Campingplads. Vedligeholdelsesforpligtelsen skal varetages, så bygninger, udendørsanlæg m.v. til enhver tid fremstår venlig, indbydende, imødekommende og rengjort. Forslag til ændring i pkt. 7 - nu pkt. 8 Aftalen træder i kraft den 1. januar 2012 og vedvarer indtil den opsiges af en af parterne. Tønder Kommune kan opsige aftalen med 3 måneders varsel til førstkommende 1. januar. Dog kan de dele af aftalen, der vedrører driften af Tønder Vandrehjem og Tønder campingplads, opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i måneden i tilfælde af bortsalg eller anden overdragelse af Tønder vandrehjem og/eller Tønder campingplads. Aftalen kan ændres uden overholdelse af opsigelsesvarsel ved enighed mellem parterne. Ændres til Aftalen træder i kraft den 1. januar 2015 og ophæver tidligere indgået aftale. Aftalen kan af hver af parterne opsiges skriftlig med 6 måneders varsel til den førstkommende januar. Aftalen kan ændres uden overholdelse af opsigelsesvarsel ved enighed mellem parterne. Bilag Udkast til ny driftsaftale med DSI Tønder Sports og Fritidscenter Tønder Sport og Fritidscenter inkl. Tønder Danhostel og Tønder Campingplads - Bebygget areal Oversigt på vedligeholdelse af udenomsarealer Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, de foreslåede ændringer i driftsaftalen om drift af Tønder Sport og Fritidscenter godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 15. april

9 Beslutning Indstillingen anbefales. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

10 4. Ansøgning om etablering af kunstgræsbane i Tønder Ø Sagsfremstilling Tønder Sportsforening Fodboldafdelingen har sendt en ansøgning til Tønder Kommune om anlægstilskud til medfinansiering af en kunstgræsbane i Tønder. De ønsker banen etableret, hvor den nuværende lysbane ligger. Formålet er, der kan spilles udendørs fodbold i Tønder året rundt. Desuden vil en kunstgræsbane være med til aflaste græsbanerne. Der er siden 1999 kommet langt flere fodboldspiller og brugere af fodboldbanerne, og derfor er de generelt hårdt belastet af slid, og det vil en kunstgræsbane være med til afhjælpe. Økonomi Den maksimale pris på banen forventes blive kr. Bilag Ansøgning 2015 uden tilbud Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, ansøgningen drøftes. Beslutning Repræsentanter for TSF inviteres til en drøftelse af projektet. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

11 5. Budget Drøftelse af struktur- og innovionstiltag A Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 11. december besluttet der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 arbejdes med 3 spor Spor 1 - Struktur Spor 2 - Innovion Spor 3 - Procentbesparelse Kultur og Fritidsudvalget har i januar og februar måned drøftet mulige emner til strukturændringer, som efterfølgende er fulgt op af en temadag for hele Kommunalbestyrelsen. Oplæg til innovionsemner er drøftet på en fælles temadag i marts for udvalgsformænd, HMU og alle Fagmedudvalg. Bilag Budgetlægning Kultur og Fritidsudvalg, april Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, udvalget drøfter egne relevante emer til innovion med henblik på den efterfølgende budgetlægning for 2016 Beslutning Der holdes en fælles innovions-workshop mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- og Skoleudvalget vedr. biblioteker. Derudover en workshop vedr. synergieffekter mellem svømmehaller, hvor repræsentanter for svømmehallerne deltager.. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

12 6. Ansøgning fra Sønderjyllands Symfoniorkester om tilskud til operakoncert i Schackenborg Slotshave P Sagsfremstilling Sønderjyllands Symfoniorkester søger om et tilskud på kr. til en udendørs operakoncert, som orkestret ønsker holde den 16. august 2015 i Schackenborg Slotshave. En tilsvarende ansøgning er sendt til Haderslev Kommune, hvor symfoniorkestret ønsker spille i slotshaven i Gram. Symfoniorkestret håber med disse slotskoncerter lægge grunden til en årligt tilbagevendende sommertradition, hvor et bredt publikum får mulighed for opleve opera gennem kombinionen af picnic i slotshaven, en kendt konferencier og et populært udvalg af kendte og elskede arier. Der forventes omkring 250 publikummer til hver koncert. Økonomi Symfoniorkestrets budget til to koncerter Udgifter Udgifter til solister, konferencier og dirigent: kr. Logistik (bl.a. opstilling og nedtagning af mobilscene, lys og lyd, bustransport) kr. Markedsføring kr. Udgifter i alt kr. Indtægter Billetsalg (250 gæster x2 med gennemsnitlig billetpris på 144 kr.) kr. Sønderjyllands Symfoniorkester søger tilskud fra Tønder Kommune på: kr. Sønderjyllands Symfoniorkester søger tilskud fra Haderslev Kommune på kr. Symfoniorkestret har søgt Kirk Fonden om det resterende beløb: kr. Bilag Ansøgningslotskoncerter2015GRAM_SCHACK.docx Direktøren for Kultur og Fritid indstiller ansøgningen behandles. Beslutning Der ydes et tilskud på kr. til koncerten, som finansieres af rådighedskontoen. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

13 7. Projekt G Sagsfremstilling Projekt 4+4 handler om udnytte de Fire dage før Tønder Festivalen til noget mere og større end i dag. Ved sidste års festival fremkom en ide om benytte de fire dage op til festivalens afholdelse sidst i august måned til sætte hele Tønder Kommune mere på landkortet. Der er i forvejen en del gæster i byen, og pressens bevågenhed er der. Tønder Festival er Tønders internionale brand - det må kunne udnyttes til gøre Tønder endnu bedre og mere kendt. Imellem alle gode kræfter, traditioner, energier, projekter og ideer i området i og omkring Tønder Kommune og Tønder Festival må der kunne skabes synergier i samarbejde med lokale og regionale aktører. Tønder Kommune har en unik nur, et fantastisk kulturlandskab, en speciel historie og gode initiiver. Vi har et righoldigt udbud af kunsthåndværkere, fødevareproducenter, særlig arkitektur, museer m.v. Alt sammen er et godt spejl af tid og sted, placeret centralt for særlige oplevelser i Sydvestdanmark og pakket ind i høflig beskedenhed. På denne baggrund foreslås igangsætte et testforløb i indeværende år sammen med firmaet DemocraCity, som kan danne basis for et efterfølgende egentligt udviklingsprojekt over to år. Muligheden for et interregprojekt foreligger, men der vil også blive søgt andre steder. Visionen for udviklingsprojektet skal være styrke Tønder Kommunes navn, gennem lokale drivkræfter, initiiver og ressourcer i tæt samarbejde med Tønder Festival med det mål skabe: Én fortælling - Én identitet Målet skal være eksponere og stimulere områdets seværdigheder, kultur, erhverv og detailhandel gennem øgede besøgstal fordelt over 4+4 dage til glæde for både Tønder Kommune, Tønder Festival og hele regionen. Sammensætningen af tilbuddene skal ske gennem et nøje tilrettelagt forløb, hvor eksisterende muligheder registreres og nye muligheder udvikles. Processen skal ses som udvikling af en potentialeplan for området, hvor der lægges stregier, der har virkning på turisme og erhvervsudvikling på kort og ikke mindst lang sigt for området året rundt. Såvel testforløb som udviklingsprojekt foreslås forankret i Tønder Kommunes Kulturafdeling. Der foreslås neds en styregruppe bestående af repræsentanter fra Tønder Erhvervsråd, Rømø-Tønder Turistforening, Tønder Festivalen, Landdistriktsudvalget, medlem af Kultur og Fritidsudvalget og projektejer samt sekretær. Sekretarisbetjening forestås af DemocraCity samt sekretær fra Tønder Kommune. 15. april

14 Under forudsætning af godkendelse af forankring og styregruppesammensætning er direktøren for Kultur og Fritid projektejer. Økonomi Økonomien i testforløbet er på kr. Heraf bidrager indtil videre Festivalfonden med kr., Feriepartner Rømø med kr. og Direktionens udviklingspulje med kr. Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2015 udgifter til sekretærbistanden, samt midler til ansøgninger til interreg projekter for en toårig periode, ialt kr. pr. år. Bilag TK-TF 4+4.docx TK-TF dec.docx Direktøren For Kultur og Fritid indstiller, testforløbet godkendes, forankring og styregruppens sammensætning godkendes, Kulturområdet bidrager med kr. til finansieringen i 2015, og Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en repræsentant til styregruppen. Beslutning Indstillingen godkendt. Jørgen Popp Petersen udpeges som repræsentant til styregruppen. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

15 8. Serviceniveau i Kultur- og Fritidsafdelingen P Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsafdelingen har siden kommunesammenlægningen i 2007 været i en proces, hvor opgaverne har ændret sig på flere måder. Det drejer sig om: større kompleksitet på grund af indhold og type flere større projekt- og ad hoc opgaver to nye brugerudvalg (Kulturelt Forum og Landdistriktsudvalget) udbygning af kulturområdet med to kulturaftaler og Kulturuge større fokus på frivillighed og borgerinddragelse Der er behov for, få tilpasset forventningerne til opgaveudførelsen med den tid, der er til rådighed med de personaleressourcer, afdelingen har. Samtidig er der behov for få tilpasset medarbejdernes kompetencer til de kompetencebehov, ændringen i opgavesammensætningen medfører. Formålet med få beskrevet serviceniveauet i opgaveudførelsen i Kultur- og Fritidsafdelingen er skabe balance mellem opgaverne og de tilstedeværende ressourcer, samt sikre der i fremtiden også vil være ressourcer og kompetencer til ad hoc- / innovionsprojekter, således afdelingen kan være med til føre kommunens stregiplan ud i livet. De elementer, der skal arbejdes med omkring beskrivelse af serviceniveau, er reducering af tidsforbrug og afdækning af behov for personalekompetencer. 15. april

16 Afdelingens opgaver kan opdeles i fire kegorier: 1. udvalgsbetjening 2. administrion 3. projekter - igangværende 4. ad hoc / innovion Det er i forhold til disse kegorier, tidsforbruget skal reduceres. Konkret vil det blive omkring de første tre kegorier, der skal reduceres på tidsforbruget. Vedr. den fjerde kegori handler det om, deltagelse kun sker, såfremt afdelingen har timer, som det er muligt prioritere til opgaverne. Der er vedhæftet et not, hvor "Indledning, Formål, Opgavetyper og Hvordan gør vi det?" er mere uddybende beskrevet. Direktøren for Kultur- og Fritid indstiller, 4. februar 2015, pkt. 5: oplægget i notet godkendes, og implementeringen igangsættes. Kultur- og Fritidsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 5: Oplægget sendes til høring i underudvalgene. Sagen genoptages Oplægget til det fremtidige serviceniveau har været sendt i høring i de tre underudvalg, og de har alle sendt svar tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalgene giver alle udtryk for, de ikke mener, det er muligt for dem reducere deres antal af møder til 4 ordinære møder årligt. Med så få møder vil foreningerne opleve alt for lange svartider på behandling af de deres sager. Udvalgene ønsker heller ikke holde møder uden sekretarisbistand, da det er vigtigt for dem, beslutninger træffes på korrekt grundlag, men de er åbne over for, mindske forvaltningens repræsention på møderne. 15. april

17 Folkeoplysningsudvalget er det udvalg, der med 11 ordinære møder om året, indtil nu har holdt flest møder. Kulturelt Forum og Landdistriktsudvalget har haft ca. 8 ordinære møder om året. Folkeoplysningsudvalget vil forsøge reducere med 2 møder årligt, ved reducere antallet af puljeansøgninger til behandling i udvalget. Dette gør de ved fastsætte en minimumsgrænse for en administriv behandling af puljeansøgninger. Alle udvalg giver også udtryk for, det ikke vil være muligt med eftermiddagsmøder, da man så udelukker udvalgsmedlemmer, der arbejder og/eller har børn, i kunne deltage i møderne. Desuden skriver Kulturelt Forum og Landdistriktsudvalget i deres høringssvar, et ønske fra kommunens side om reducere antallet af møder med de frivillige brugerudvalg står i skarp kontrast til Tønder Kommunens ønske om inddragelse af frivillige. De tre høringssvar er samlet og vedhæftet i ét bilag. Bilag Beskrivelse af serviceniveau i Kultur og Fritidsafdelingen.docx Samlet bilag med høringssvar Direktøren for Kultur og Fritid indstiller; høringstilbagemeldinger drøftes. Beslutning Til møderne deltager forvaltningen som udgangspunkt med én medarbejder. Der gennemføres administrive forenklinger i de enkelte brugerudvalg i dialog mellem brugerudvalg og forvaltning - blandt andet i administrion af tilskud og bevillinger, således disse besluttes af forvaltningen på grundlag af principper godkendt i udvalgene. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

18 9. Møde med TM Tønder Håndbold G Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget får besøg af 2 repræsentanter fra TM Tønder Håndbold kl De vil gerne drøfte med udvalget, hvordan TM Tønder Håndbold kan bruges yderligere til markedsføre Tønder Kommune - såvel internt som udenfor kommunen. Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, sagen drøftes. Beslutning Drøftet. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

19 10. Årshjul Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 15. april A Sagsfremstilling Årshjulet bruges som styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde Emner for april 2015: Besøg i Tønder Biograf 1&2 kl Besøg i friluftbade udsættes til maj mødet Besøg i Drøhses Hus herunder Knipleskolen flyttes til juni mødet. Bilag Årshjul mødet den 15. april 2015 Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, årshjulet opderes. Beslutning Fællesmøde med sønderjyske kulturudvalg kan være ultimo maj, primo juni. Besøgsrunde med friluftsbade starter i Toftlund. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

20 13. Sager til orientering G Sagsfremstilling Orientering v/udvalgsformanden: Orientering v/udvalgsmedlemmer: Orientering v/direktøren: Orientering v/forvaltningen: Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, orientering tages til efterretning Beslutning Formanden: Møde med JBU. Møde med Agerskov Ungdomsskole. Afdelingslederen: Møde med klubber om lysanlæg. Jens Møller deltog ikke i mødet. 15. april

21 11. Salg af kommunal ejendom G april

22 12. Personsag K april

23 Underskrifter Renè N. Andersen Flemming A. Gjelstrup Jørgen Popp Petersen Jens Møller Poul Erik Kjær 15. april

24 Bilag Brev fra DSI Tønder Sport og Fritidscenter TSFC - Årsrapport 2014 TSFC - Revisionsprotokol side 29-33, 2014 TSFC - Udskrift af revisionsprotokol side 34-38, 2014 Udkast til ny driftsaftale med DSI Tønder Sports og Fritidscenter Tønder Sport og Fritidscenter inkl. Tønder Danhostel og Tønder Campingplads - Bebygget areal Oversigt på vedligeholdelse af udenomsarealer Ansøgning 2015 uden tilbud Budgetlægning Kultur og Fritidsudvalg, april Ansøgningslotskoncerter2015GRAM_SCHACK.docx TK-TF 4+4.docx TK-TF dec.docx Beskrivelse af serviceniveau i Kultur og Fritidsafdelingen.docx Samlet bilag med høringssvar Årshjul mødet den 15. april april

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 10. juni 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 10. juni 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 10. juni 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Besøg i Drøhses Hus og

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

NOTAT. 7. januar 2015

NOTAT. 7. januar 2015 NOTAT 7. januar 2015 Budgetlægning for 2016 Kultur og Fritidsudvalget møde i januar Økonomiudvalget har på deres møde den 11. december 2014 besluttet at der skal arbejdes med 3 spor i processen for budgetlægningen

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert *

3. Wivi Jørgensen søger om tilskud til Gospel workshop med efterfølgende koncert * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 4. oktober 2005, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Processen i forhold til udformning af kulturpolitik * 3. Wivi

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: 18:00-19:10. Sct. Bendtsgade 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: 18:00-19:10. Sct. Bendtsgade 1 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: - 19:10 Mødested: Harhoffværelset Sct. Bendtsgade 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Mogens Larsen (ML) - Næstformand Birthe Nielsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget

REFERAT. Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget REFERAT Møde nr. : 04/2010 Sted : Kantinen 1. sal, Kirkestien 1, Allingåbro Dato : 17. maj 2010 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 17:30 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen)

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 5. februar 2014. lokale 1. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 5. februar 2014. lokale 1. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedato: 5. februar 2014 Mødelokale: Toftlund Rådhus, lokale 1 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 5. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Besøg på bibliotekerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 5. april 2016 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 5. april 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013.

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007 Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 3 Møde i Kulturpaletten... 3 Pkt.nr.

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FCM KLUBSAMARBEJDET FORENINGEN AF 26. APRIL 1998

VEDTÆGTER FOR FCM KLUBSAMARBEJDET FORENINGEN AF 26. APRIL 1998 VEDTÆGTER FOR FCM KLUBSAMARBEJDET FORENINGEN AF 26. APRIL 1998 1. Navn 1.1. Foreningens navn er FCM Klubsamarbejdet Foreningen af 26. april 1998 (herefter foreningen ). 2. Formål 2.1. Foreningens formål

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 10. august 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Skolesag Lukket sag 2. Styrkelse af ledelseskvaliteten

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH)

Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold (HUH) Forretningsmodel for Haderslev Ungdoms Håndbold () Formål og målsætninger: Haderslev Ungdoms Håndbold () er et holdfællesskab af deltagne samarbejdsklubber. For tiden deltager Team Haderslev KFUM () og

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. MARTS 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. MARTS 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 20. MARTS 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 1. Konstituering 3 2. Anmodning om udtrædelse som suppleant til Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 18.15 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Britta Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel Eriksen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 11. juni 2014. 45, Skærbæk. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 11. juni 2014. 45, Skærbæk. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 11. juni 2014 Mødelokale: Lokale 1, Tøndervej 45, Skærbæk Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 11. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Tønder Kulturhus

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen 1. Navn og hjemsted 1.1 Mødrehjælpens navn er 'Fonden Mødrehjælpen'. 1.2 Mødrehjælpen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Mødrehjælpens formål er: At yde

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Center Kultur & Fritid Skørpingvej 7 9575 Terndrup REFERAT KULTURRÅDET

Center Kultur & Fritid Skørpingvej 7 9575 Terndrup REFERAT KULTURRÅDET REFERAT KULTURRÅDET Mødedato: Onsdag d. 7. januar Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Sted: Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping Deltagere: Helle Jørgensen Bjarne Hansen Vibeke Sunde Michael Sasserson Lone

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10

Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Mødedato: 19. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 17:10 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 19. januar 2006 1

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 18. maj 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde.

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. 31. august 2012 Sagsbehandler: BTH Dok.nr.: 2012/0069929-1 Kultur, Fritid og Erhverv Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. Baggrund for Frederiksbergs internationale

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. april 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:30-16:00 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa Christensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Referat. Den 16. januar 2015

Referat. Den 16. januar 2015 Referat Den 16. januar 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. januar 2015

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Konstituering med nye i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 3.2 B2015... 3 4 Fagudbud 2015/2016... 3 5 Fravær... 3 5.1 HF i Grenaa 2013/2014... 3 5.2 AVU

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur- og fritidsudvalget den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

DAGSORDEN. Folkeoplysningsudvalget. Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18.

DAGSORDEN. Folkeoplysningsudvalget. Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18. Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2011 Sted : Rougsøhallen, 8950 Ørsted Dato : 10. oktober 2011 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Kirsten G. Jensen (Kommunalbestyrelsen) Else Søjmark

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA ØKONOMIUDVALGETS MØDE DEN 3. JANUAR 2007 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS Indholdsfortegnelse 162 Valg af næstformand for økonomiudvalget 163 Tilskud til handelsstandsforeninger

Læs mere

Fanø Kunst Festival 2016 1 O FEB. 2016. MODTAtET FANØ KOMMUNE. Fanø Kommune. Bøme- & Kulturudvalget. Att. Niels Heinel. 5. - 8.

Fanø Kunst Festival 2016 1 O FEB. 2016. MODTAtET FANØ KOMMUNE. Fanø Kommune. Bøme- & Kulturudvalget. Att. Niels Heinel. 5. - 8. Fanø Kommune Bøme- & Kulturudvalget Att. Niels Heinel MODTAtET 1 O FEB. 2016 FANØ KOMMUNE Fanø Kunst Festival 2016 5. - 8. maj Arrangør: Fano Kunstfestival Ansøgning om midler til afvikling af Fanø Kunstfestival

Læs mere

2. Rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke vedr. nydanskeres deltagelse i det lokale foreningsliv *

2. Rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke vedr. nydanskeres deltagelse i det lokale foreningsliv * Møde i tirsdag den 17. februar 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Rapport fra Mellemfolkeligt Samvirke vedr. nydanskeres deltagelse i det lokale foreningsliv

Læs mere