Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning"

Transkript

1 Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Beregningsforudsætninger alternativ 2 22 Ændring i busdrift i 0-alternativ 2 23 Alternativ 1 (letbanens anden etape i drift) 4 3 Europa Plads - Banegårdspladsen - Brabrand 4 31 Busruter uden letbane (0-alternativ) 5 32 Busruter med letbanens anden etape i drift i Europa Plads - Banegårdspladsen - Hasselager 9 41 Busruter uden letbane (0-alternativ) 9 42 Busruter med letbanens anden etape i drift i Skejby - Vejlby Busruter uden letbane (0-alternativ) Busruter med letbanens anden etape i drift i Lisbjerg - Hinnerup Busruter uden letbane (0-alternativ) Busruter med letbanens anden etape i drift i Lisbjerg - Trige Busruter uden letbane (0-alternativ) Busruter med letbanens anden etape i drift i Sibirien - Nordhavnen Busruter uden letbane (0-alternativ) Busruter med letbanens anden etape i drift i Indledning Notatet indeholder en detaljering af de ændringer i busdriften, der forudsættes som følge af den forventede byvækst og byomdannelse frem til 2020 og som følge af, at anden etape af letbanen anlægges Der ses kun på de dele af byen, der påvirker passagergrundlaget for den enkelte udbygningsetape i Århus Kommune I forudsætningsnotatet for byudvikling, hvoraf det fremgår i hvilke bydele, der kan forventes en vækst i antallet af indbyggere eller arbejdspladser, Dokumentnr P G-1 Version 1 Udgivelsesdato 9 februar 2009 \\Lyproj\proj\65928G\3_Pdoc\DOC\Prioritering af udbygningsetaper\afrapportering\til AFLEVERING TIL OS\Busdrift i Århus_rettet_070409DOC Udarbejdet Kontrolleret Godkendt CRHO NMJ PV

2 2 / 20 der påvirker driftsomfanget i den kollektive trafik De ændringer i busdriften, der er forudsat som følge af etableringen af letbanens etape 1, er indregnet i forudsætningerne Det skal nævnes, at etapen med letbane gennem busaksen (mellem Nørrebrogade og Banegårdspladsen) ikke indgår i vurderingerne Denne etape kan ikke prioriteres ud fra anlægs- og driftsmæssige konsekvenser, men skal anlægges ud fra andre hensyn, primært hensynet til en mere central betjening af bymidten, men også driftsafviklingshensyn kan spille ind, idet havnestrækningen på et tidspunkt vil blive belastet med mange togafgange 2 Beregningsforudsætninger Det forudsættes, at letbanens etape 1 er i drift, og de ændringer i busdriften, der blev forudsat i notat dateret 11 april 2008, er forudsat gennemført Beregningerne foretages for to alternativer: Alternativ 0, hvor der er forslag til ændringer i busdriften som følge af byudviklingen inden for den enkelte udbygningsetapes influensområde Alternativ 1, som indeholder forslag til de ændringer, der skal gennemføres i busdriften, når den pågældende letbaneetape kommer i drift Alternativ 1 indeholder således færre timer til buskørsel end alternativ 0 Det er hensigten, at beregningen af driftsøkonomien for udbygningsetaperne i Århus Kommune skal baseres på disse busnet Beregningerne tager udgangspunkt i den nuværende køreplan for bybusserne og de regionale busser Udarbejdelsen af en ny kollektiv trafikplan er i gang Implementeringen af denne trafikplan vil betyde, at grundlaget for beregningerne i dette notat bliver ændret 21 0-alternativ Der fastlægges ændringer i busdriften i et 0-alternativ, hvor letbanen ikke er etableret i 2020, samt et alternativ 1, hvor letbanen er etableret i Ændring i busdrift i 0-alternativ I 0-alternativet tages der højde for væksten i antallet af indbyggere og arbejdspladser i de udpegede byudviklingsområder og byvækstområder i forudsætningsnotatet om byudvikling Det undersøges, hvorvidt væksten i antallet af indbyggere og arbejdspladser nødvendiggør en øgning af busdriften inden for korridoren for den enkelte udbygningsetape Øgningen i busdriften fastlægges ud fra antallet af nye rejser med kollektiv trafik i spidstimen Busdriften øges med 1 afgang for hver 50 nye rejser i spidsti-

3 3 / 20 men i tidsrummene kl 7-9 og kl på hverdage medmindre der er tale om helt nye ruter For helt nye ruter etableres fuld driftstid, hvilket omfatter mindst 18 driftstimer pr døgn og mindst halvtimes drift 221 Fastlæggelse af antallet af nye rejser Antallet af rejser med kollektiv trafik pr arbejdsplads fastlægges ved at forudsætte, at 30 % af antallet af rejser pr indbygger er arbejdsrelaterede Århus by vil på grund af sin størrelse være udgangspunktet eller destinationen for mange af de nye rejser, der dannes i de nye boligområder og erhvervsområder i letbanekorridorerne ud mod omegnskommunerne Hvis der optræder både et boligområde og et erhvervsområde i en af korridorerne uden for Århus by, vil størstedelen af rejserne for de to områder være modsatrettede, og derfor anvendes blot den største af de to antal rejser til at fastlægge en eventuel øgning af busdriften Hvis et nyt boligområde og et nyt erhvervsområde med en vis størrelse har en kort indbyrdes afstand, foretages en større del af rejserne til erhvervsområdet af beboere fra boligområdet, og disse rejser medtages således i realiteten to gange Derfor anvendes blot den største af de to antal rejser til at fastlægge en eventuel øgning af busdriften i sådanne tilfælde Dette vil især være tilfældet i Århus by, hvor korridorerne ikke er så lange 222 Nye rejser i Århus Kommune Antallet af nye rejser med kollektiv trafik i spidstimen i de udpegede byudviklingsområder og byvækstområder i Århus Kommune beregnes ud fra følgende forudsætninger: - 45 mio årlige interne rejser med kollektiv trafik i Århus Kommune, heraf: - ca 40 mio årlige rejser med Århus Sporveje - ca 5 mio årlige rejser med regionale busser og tog indbyggere i Århus Kommune foretager de 45 mio årlige interne rejser i kommunen - 30 % af de kollektive rejser er bolig-arbejdsrelaterede - Døgntallet for antal rejser beregnes ud fra det årlige antal rejser ved division med 300 Derved tages højde for forskel på antal rejsende på hverdag og i weekender - Antal rejsende i spidstimen udregnes for de to retninger hver for sig ved en halvering af døgntallet - For hver retning regnes med at 15 % af de daglige rejser foregår i spidstimen Der forventes ikke at komme nye større institutioner i byudviklingsområderne inden for letbanens influensområde Der er foretaget gennemsnitsbetragtninger for alle byudviklingsområder Ud fra ovenstående forudsætninger fås følgende nøgletal:

4 4 / 20 Antal rejser pr år Antal rejser pr dag Antal rejser pr retning pr dag Antal rejser i spidstimen pr retning Pr indbygger 150 0,5 0,25 0,038 Pr arbejdsplads 45 0,15 0,075 0,011 Tabel 1 Nøgletal for antal rejser med kollektiv trafik i de udpegede byudviklingsområder og byvækstområder for etaperne inden for Århus Kommune Det er forudsat, at 20 % af de nye rejser, der genereres i byvækstområderne, bruger anden kollektiv trafik end de ruter, der er relevante i forhold til den kommende letbane Det er forudsat, at 75 % % af de nye rejser i Århus Kommune har relation til Århus by afhængig af byudviklingsområdets placering i eller uden for Århus by 23 Alternativ 1 (letbanens anden etape i drift) Til fastlæggelsen af busdriften i alternativ 1 anvendes samme principper, som blev anvendt i forbindelse med vurderingerne af etape 1 Principperne for ændringer er følgende: - Ruter, der på hele forløbet benytter samme veje som letbanen, nedlægges - Ruter, der benytter samme veje som letbanen på dele af forløbet, vurderes nærmere og nedlægges helt eller delvist - Ruter, der betjener områder i nærheden af letbaneruterne, vurderes, og frekvenserne ændres eventuelt - Betjening af områder langt fra letbanetraceerne bibeholdes uændret Ud fra disse principper er der foretaget en vurdering af hver enkelt rute, hvilket resulterer i nedenstående forslag Ændringerne tager udgangspunkt i alternativ 0, der forudsættes at være gældende indtil letbanen er i drift 3 Europa Plads - Banegårdspladsen - Brabrand Etapen forløber fra Europa Plads til Banegårdspladsen ad Ny Banegårdsgade og derfra ad Park Allé, Vester Allé, Thorvaldsensgade og Viborgvej til Hasle Torv og videre derfra ad Ryhavevej til Gjellerup og Brabrand

5 5 / Busruter uden letbane (0-alternativ) 311 Bybusser og oplandsruter Det er fastlagt, at byudviklingsområderne i Åby-området vil skabe en vækst på ca 7700 indbyggere og ca 6800 arbejdspladser frem til 2020 Ud fra nøgletallene i Tabel 1 er det beregnet, at der kræves 3 ekstra busafgange i spidsperioden kl 7-9 og kl på hverdage for at opretholde et driftsudbud i korridoren Europa Plads - Banegårdspladsen - Brabrand, der svarer til den i dag Med udgangspunkt i køretiden for rute 15 og 16 mellem Banegårdspladsen og Brabrand svarer udvidelsen til en forøgelse på ca 4500 køreplantimer årligt 312 Regionale ruter Det er fastlagt, at byudviklingsområderne i korridoren Brabrand - Galten - Silkeborg vil skabe en vækst på ca 3500 indbyggere og ca 7500 arbejdspladser frem til 2020 Ud fra nøgletallene i Tabel 1 er det beregnet, at der kræves 1 ekstra busafgang mellem Silkeborg og Århus i spidsperioden kl 7-9 og kl på hverdage for at opretholde et driftsudbud i korridoren Århus Rutebilstation - Brabrand - Galten - Silkeborg, der svarer til den i dag Med udgangspunkt i køretiden for rute 113 mellem Århus Rutebilstation og Brabrand svarer udvidelsen til en forøgelse på ca 950 køreplantimer 313 Samlet ændring i 0-alternativet uden letbane Inden for korridoren Europa Plads - Banegårdspladsen - Brabrand svarer udvidelsen af busdriften til en forøgelse på ca 5450 køreplantimer 32 Busruter med letbanens anden etape i drift i 2020 Letbanen forløber mellem Europa Plads og Brabrand og vil kunne erstatte det meste af busdriften på Viborgvej mellem Brabrand og centrum Der forudsættes, at der etableres omstigning i Hasle for både bybusruterne og de regionale ruter, der får endestation i Hasle Dette indebærer, at rute 14 og 15 vil køre sammenfaldende med letbanen på en kort del af strækningen på Ryhavevej 321 Bybusruter og oplandsruter Tabel 2 viser en oversigt over de foreslåede ændringer for de enkelte ruter, som etapen til Brabrand vurderes at påvirke For de enkelte ruter foreslås følgende ændringer: - Rute 3: Hasle Nord - Banegårdspladsen Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Hasle nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den rutestump, der er tilbage i det nordlige Hasle, planlægges samlet med øvrige ruter i området

6 6 / 20 - Rute 5: Gl Åby/Toveshøj - Banegårdspladsen Ruten nedlægges og erstattes af en ny rute ad Silkeborgvej med betjening af Brabrand - Rute 10: Åbyhøj Nord - Banegårdspladsen Ruten nedlægges og erstattes af en ny rute ad Silkeborgvej med betjening af Brabrand Strækningen mod Åbyhøj Nord forudsættes dækket af letbanen - Rute 14: Skjoldhøj - Banegårdspladsen Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Hasle nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den rutestump, der er tilbage i Skjoldhøj, planlægges samlet med øvrige ruter i området - Rute 15: Brabrand Nord / Skjoldhøjkollegiet - Banegårdspladsen Ruten nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen - Rute 16: Brabrand Vest - Banegårdspladsen Ruten nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen - Rute 17: Brabrand Syd - Banegårdspladsen Ruten nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen - Rute 18: Hans Broges Bakker/Toveshøj - Banegårdspladsen Ruten nedlægges og erstattes af en ny rute ad Silkeborgvej med betjening af Brabrand - Rute 25: Tilst Vestervej - Banegårdspladsen Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Hasle nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den resterende del af ruten i Tilst og Langkær planlægges samlet med øvrige ruter i området - Rute 52: Lillering - Banegårdspladsen Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Brabrand station nedlægges Den resterende del af ruten til Lillering forudsættes stadig at få busbetjening - Rute 55: Tilst Vestervej - Banegårdspladsen Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Hasle nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den resterende del af ruten i Tilst planlægges samlet med øvrige ruter i området - Rute 90: Marienlund - Skjoldhøjkollegiet - Marienlund Rutens kørsel nedlægges mellem Silkeborgvej/Vestre Ringgade og Viborgvej/Vestre Ringgade Den resterende del af ruten til og fra Marienlund forudsættes stadig at få busbetjening - Ny rute: En ny rute mellem Banegårdspladsen og Brabrand Nord / Brabrand Vest ad Silkeborgvej erstatter ruterne 5, 10, 16, 17, 52 og 90 Frekvensen for ruten fastlægges til 6 afgange i timen i spidsperioderne kl 7-9 og 14-18, 4 afgange i timen mellem kl 9 og 14 og 2 afgange på øvrige tidspunkter

7 7 / 20 Ændringerne vil medføre, at der også bør ske ombrydninger af andre ruter Eksempelvis bør det vurderes om de ruter, der afkortes ved Skejby skal integreres i andre ruter, men disse ændringer har som udgangspunkt ikke timemæssige konsekvenser Den ekstra afgang i 0-alternativet nedlægges sammen med rute 15 og rute 16 Rute nr Strækning Ændring i antal køreplantimer pr år Hvad ændres 3 Hasle Nord - Banegårdspladsen Gl Åby/Toveshøj - Banegårdspladsen Nedlægges helt 10 Åbyhøj Nord - Banegårdspladsen 6630 Nedlægges helt 14 Skjoldhøj - Banegårdspladsen Brabrand Nord/Skjoldhøjkollegiet - Banegårdspladsen Nedlægges helt 16 Brabrand Vest - Banegårdspladsen Nedlægges helt 17 Brabrand Syd - Banegårdspladsen Nedlægges helt 18 Hans Broges Bakker/Toveshøj - Banegårdspladsen 25 Tilst Vestervej - Banegårdspladsen Lillering - Banegårdspladsen Tilst Vestervej - Banegårdspladsen Ny rute Marienlund - Skjoldhøjkollegiet - Marienlund Brabrand Nord/Brabrand Vest - Banegårdspladsen Nedlægges mellem Hasle og Banegårdspladsen Nedlægges mellem Hasle og Banegårdspladsen 9750 Nedlægges helt Ekstra afgange som følge af byudvikling 4500 Nedlægges helt Ændring i alt på bybusruterne Nedlægges mellem Hasle og Banegårdspladsen Nedlægges mellem Brabrand station og Banegårdspladsen Nedlægges mellem Hasle og Banegårdspladsen Nedlægges mellem Silkeborgvej/Vestre Ringgade og Viborgvej/Vestre Ringgade Buslinierne på Silkeborgvej samles i en ny rute mellem Brabrand Nord / Brabrand Vest og Banegårdspladsen Tabel 2 Reduktion af køreplantimer på bybusser og oplandsruter i forhold til 0- alternativet, som følge af letbanens etablering Det fremgår, at der reduceres med ca timer årligt på bybus- og oplandsruterne

8 8 / Regionale ruter Tabel 3 viser en oversigt over de foreslåede ændringer for de enkelte ruter, som etapen til Brabrand vurderes at påvirke For de enkelte ruter foreslås følgende ændringer: - Rute 111: Hinnerup - Sabro - Århus Rutebilstation Rutens kørsel fra rutebilstationen til Hasle nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Resten af ruten i Århus Kommune forudsættes opretholdt Der er omstigning til letbanen i Hasle - Rute 112: Silkeborg - Århus Rutebilstation Rutens kørsel fra rutebilstationen til Hasle nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Resten af ruten i Århus Kommune forudsættes opretholdt Der er omstigning til letbanen i Hasle - Rute 114: Viborg - Hammel - Århus Rutebilstation Rutens kørsel fra rutebilstationen til Hasle nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Resten af ruten i Århus Kommune forudsættes opretholdt Der er omstigning til letbanen i Hasle - Rute 116: Galten - Århus Rutebilstation Rutens kørsel fra rutebilstationen til Hasle nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Resten af ruten i Århus Kommune forudsættes opretholdt Der er omstigning til letbanen i Hasle Busdriften på rute 113 inklusiv de ekstra afgange i 0-alternativet nedlægges ikke mellem Brabrand og Århus Rutebilstation, da ruten ikke kører parallelt med letbanestrækningen Brabrand - Hasle - Banegårdspladsen Rute nr Strækning Ændring i antal køreplantimer pr år 111 Hinnerup - Sabro - Århus Rutebilstation Silkeborg - Århus Rutebilstation Viborg - Hammel - Århus Rutebilstation Galten - Århus Rutebilstation 2080 Ændring i alt på de regionale ruter 9180 Hvad ændres Nedlægges mellem Hasle og Århus Rutebilstation Nedlægges mellem Hasle og Århus Rutebilstation Nedlægges mellem Hasle og Århus Rutebilstation Nedlægges mellem Hasle og Århus Rutebilstation Tabel 3 Reduktion af køreplantimer på regionale ruter i forhold til 0-alternativet, som følge af letbanens etablering Det fremgår, at der reduceres med ca 9200 timer årligt på regionalruterne

9 9 / Samlet ændring i letbanealternativet Den samlede reduktion på busdriften ved etablering af letbaneetapen Europa Plads - Banegårdspladsen - Brabrand er estimeret til årligt at være ca køreplantimer 4 Europa Plads - Banegårdspladsen - Hasselager Etapen forløber fra Europa Plads til Banegårdspladsen ad Ny Banegårdsgade og derfra ad M P Bruuns Gade, Ingerslevs Boulevard og Skanderborgvej til Viby Torv og videre til Hasselager Ved anlæg af denne etape forudsættes det, at Odderbanens tracé mellem Århus H og Gunnar Clausens Vej ikke længere anvendes 41 Busruter uden letbane (0-alternativ) 411 Bybusser og oplandsruter Det er fastlagt, at der i lokalsamfundet Hasselager-Kolt vil ske en befolkningstilvækst på ca 1000 indbyggere frem til 2020 Ud fra nøgletallene i Tabel 1 er det beregnet, at der ikke kræves ekstra busafgange i spidsperioden kl 7-9 og kl på hverdage for at opretholde et driftsudbud i korridoren Europa Plads - Banegårdspladsen - Hasselager, der svarer til den i dag 412 Regionale ruter Det er fastlagt, at byudviklingsområderne i korridoren Hasselager - Hørning - Skanderborg vil skabe en vækst på ca 2700 indbyggere og ca 500 arbejdspladser frem til 2020 Ud fra nøgletallene i Tabel 1 er det beregnet, at der ikke kræves ekstra busafgange mellem Skanderborg og Århus i spidsperioden kl 7-9 og kl på hverdage for at opretholde et driftsudbud i korridoren Århus Rutebilstation - Hasselager - Hørning - Skanderborg, der svarer til den i dag 413 Samlet ændring i 0-alternativet uden letbane Inden for korridoren Europa Plads - Banegårdspladsen - Brabrand forusdættes ikke at ske en udvidelse af busdriften 42 Busruter med letbanens anden etape i drift i 2020 Letbanen mellem Europa Plads og Hasselager vil kunne erstatte det meste af busdriften på Skanderborgvej mellem Hasselager og centrum Der forudsættes etableret omstigning i Viby for de bybusruter, der ikke når ud til Hasselager, samt i Hasselager for de øvrige bybusruter Det forudsættes, at de regionale ruter foretager omstigning i Viby for at sikre mulighed for videre forbindelser til øvrige dele af Århus Enkelte ruter skal omlægges til Viby

10 10 / Bybusruter og oplandsruter Tabel 4 viser en oversigt over de foreslåede ændringer for de enkelte ruter, som etapen til Hasselager vurderes at påvirke For de enkelte ruter foreslås følgende ændringer: - Rute 5: Stavtrup - Viby - Banegårdspladsen Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Viby nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den rutestump, der er tilbage til Stavtrup, planlægges samlet med øvrige ruter i området - Rute 9: Grøfthøj - Viby - Banegårdspladsen Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Viby Torv nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den rutestump, der er tilbage i Grøfthøj, planlægges samlet med øvrige ruter i området - Rute 11: Østerby - Chr X's Vej - Banegårdspladsen Ruten omlægges til Viby Torv og nedlægges på strækningen mellem Viby og Banegårdspladsen, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den resterende del af ruten til og fra Østerby forudsættes stadig at få busbetjening - Rute 15: Kolt - Hasselager - Viby - Banegårdspladsen Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Hasselager nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den resterende del af ruten til og fra Kolt forudsættes stadig at få busbetjening - Rute 25: Søndervang - Viby - Banegårdspladsen Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Viby nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den rutestump, der er tilbage i Søndervang, planlægges samlet med øvrige ruter i området - Rute 26: Hasselager - Viby - Banegårdspladsen Ruten nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen - Rute 52: Solbjerg - Viby - Banegårdspladsen Ruten er forudsat nedlagt mellem Tranbjerg og Banegårdspladsen allerede ved etablering af letbanens etape 1 - Rute 53: Ankersgade - Frederiks Allé - Banegårdspladsen Ruten nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Specialkørslen på ruten erstattes ikke - Rute 55: Harlev - Ormslev - Stavtrup - Viby - Banegårdspladsen Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Viby nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den resterende del af ruten til og fra Harlev forudsættes stadig at få busbetjening

11 11 / 20 - Rute 58: Langenæs Allé - Frederiks Allé - Banegårdspladsen Ruten nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Rute nr Ny rute 1 Ny rute 2 Strækning Stavtrup - Viby - Banegårdspladsen Grøfthøj - Viby - Banegårdspladsen Østerby - Chr X's Vej - Banegårdspladsen Kolt - Hasselager - Viby - Banegårdspladsen Søndervang - Viby - Banegårdspladsen Hasselager - Viby - Banegårdspladsen Ankersgade - Frederiks Allé - Banegårdspladsen Harlev - Ormslev - Stavtrup - Viby - Banegårdspladsen Langenæs - Frederiks Allé - Banegårdspladsen Betjening af Jyllands Allé og Grundtvigsvej Betjening af Langenæs og Ankersgade Ændring i antal køreplantimer pr år Nedlægges 2560 Nedlægges Nedlægges Ændring i alt på bybusruterne Hvad ændres Nedlægges mellem Viby og Banegårdspladsen Nedlægges mellem Viby og Banegårdspladsen Nedlægges mellem Viby og Banegårdspladsen (omlægges til Viby) Nedlægges mellem Hasselager og Banegårdspladsen Nedlægges mellem Viby og Banegårdspladsen Nedlægges mellem Viby og Banegårdspladsen Til erstatning af betjeningen af disse strækninger på rute 9 Til erstatning af betjeningen af disse områder på rute 53 og 58 Tabel 4 Reduktion af køreplantimer på bybusser og oplandsruter i forhold til 0- alternativet, som følge af letbanens etablering Det fremgår, at der reduceres med ca timer årligt på bybus- og oplandsruterne

12 12 / Regionale ruter Tabel 5 viser en oversigt over de foreslåede ændringer for de enkelte ruter, som etapen til Brabrand vurderes at påvirke For de enkelte ruter foreslås følgende ændringer: - Rute 107: Skanderborg - Hørning - Hasselager - Viby - Århus Rutebilstation Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Viby nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den resterende del af ruten i Århus Kommune forudsættes opretholdt Der er omstigning til letbanen i Viby - Rute 109: Galten - Hørning - Hasselager - Viby - Århus Rutebilstation Rutens kørsel fra Banegårdspladsen til Viby nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Den resterende del af ruten i Århus Kommune forudsættes opretholdt Der er omstigning til letbanen i Viby - 202: Vejle - Horsens - Viby - Århus Rutebilstation Rutebilstation Ruten er forudsat nedlagt mellem Tranbjerg og Banegårdspladsen allerede ved etablering af letbanens etape 1 Begrundelsen for omstigning i Viby for rute 107 og 109 frem for i Hasselager er, at passagererne får mulighed for at komme videre til andre dele af byen De ekstra afgange i 0-alternativet nedlægges på strækningen mellem Banegårdspladsen og Viby sammen med nedlæggelsen af rute 107 Rute nr Strækning Ændring i antal køreplantimer pr år Hvad ændres Skanderborg - Hørning - Hasselager - Viby - Århus Rutebilstation Galten - Hørning - Hasselager - Viby - Århus Rutebilstation Ændring i alt på bybusruterne 8460 Nedlægges mellem Viby og Banegårdspladsen Nedlægges mellem Viby og Banegårdspladsen Tabel 5 Reduktion af køreplantimer på regionale ruter i forhold til 0-alternativet, som følge af letbanens etablering Det fremgår, at der reduceres med ca 8500 timer årligt på regionalruterne 423 Samlet ændring i letbanealternativet Den samlede reduktion på busdriften ved etablering af letbaneetapen Europa Plads - Banegårdspladsen - Hasselager er estimeret til årligt at være ca køreplantimer 5 Skejby - Vejlby Etapen forløber fra etape 1 på Randersvej til Thorsøvej i Vejlby Etapen betjener således et område i bydelen Vejlby

13 13 / Busruter uden letbane (0-alternativ) 511 Bybusruter og oplandsruter Det er fastlagt, at byudviklingsområderne i Vejlby vil skabe en vækst på ca 3600 indbyggere og ca 2900 arbejdspladser frem til 2020 Ud fra nøgletallene i Tabel 1 er det beregnet, at der kræves 2 ekstra busafgange i spidsperioden kl 7-9 og kl på hverdage for at opretholde et driftsudbud i korridoren Skejby-Vejlby, der svarer til den i dag Med udgangspunkt i køretiden for rute 12 mellem Skejby og Egå Strandvej svarer dette til en forøgelse på ca 1400 køreplantimer årligt 512 Regionale ruter Byudviklingen i Vejlby påvirker ikke den regionale busdrift 513 Samlet ændring i alternativet uden letbane Inden for korridoren Skejby - Vejlby svarer udvidelsen af busdriften til en forøgelse på ca 1400 køreplantimer 52 Busruter med letbanens anden etape i drift i 2020 Letbanen mellem Skejby og Vejlby vil kunne erstatte det meste af busdriften på Nydamsvej og Vejlby Ringvej Der forudsættes, at der etableres omstigning til letbanens etape 1 i Skejby Det forudsættes, at der etableres omstigning ved letbanens endestation for de bybusruter, der betjener det nordøstlige opland 521 Bybusruter og oplandsruter Tabel 6 viser en oversigt over de foreslåede ændringer for de enkelte ruter, som etapen til Vejlby vurderes at påvirke For de enkelte ruter foreslås følgende ændringer: - Rute 7: Vejlby Nord - Banegårdspladsen Kørslen på ruten reduceres til 2 afgange i timen - Rute 12: Egå Strandvej - Vejlby - Hasle - Viby - Holme - Højbjerg Kørslen mellem Egå Strandvej og Randersvej nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Ruten omlægges, så der er endestation i Skejby Øst for Grenåvej henvises til brug af linje 6 og 16 - Rute 53: Lindå - Elev - Lystrup - Vejlby - Banegårdspladsen Kørslen på ruten mellem Vejlby og Banegårdspladsen nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen

14 14 / 20 De ekstra afgange i 0-alternativet nedlægges på strækningen mellem Skejby og Vejlby sammen med nedlæggelsen af rute 12 Rute nr Strækning Ændring i antal køreplantimer pr år Hvad ændres 7 Vejlby Nord - Banegårdspladsen Reduceres til 2 afgange i timen indtil kl Egå Strandvej - Vejlby - Hasle - Viby - Holme - Højbjerg Lindå - Elev - Lystrup - Vejlby - Banegårdspladsen Ekstra afgange som følge af byudvikling Ændring i alt på bybusruterne Nedlægges Nedlægges mellem Egå Strandvej og Randersvej (omlægges til Skejby) Nedlægges mellem Vejlby og Banegårdspladsen Tabel 6 Reduktion af køreplantimer på bybusser og oplandsruter i forhold til 0- alternativet, som følge af letbanens etablering Det fremgår, at der reduceres med ca timer årligt på bybus- og oplandsruterne 522 Regionale ruter Byudviklingen i Vejlby påvirker ikke den regionale busdrift 523 Samlet ændring i letbanealternativet Den samlede reduktion på busdriften ved etablering af letbaneetapen Skejby - Vejlby er estimeret til årligt at være ca køreplantimer 6 Lisbjerg - Hinnerup Etapen forløber fra Lisbjerg til Hinnerup Etapen betjener Lisbjerg Vest, Søften og Hinnerup by Etapen slutter ved stationen i Hinnerup 61 Busruter uden letbane (0-alternativ) 611 Bybusruter og oplandsruter Det er fastlagt, at byudviklingsområderne i Lisbjerg Vest vil skabe en vækst på ca 400 indbyggere og ca 3500 arbejdspladser frem til 2020 Ud fra nøgletallene i Tabel 1 er det beregnet, at der ikke kræves ekstra busafgange mellem Skejby og Lisbjerg Vest i spidsperioden kl 7-9 og kl på hverdage for at opretholde et driftsudbud i korridoren Skejby - Lisbjerg Vest, der svarer til den i dag Byudviklingen i Lisbjerg Vest vurderes ikke at påvirke bybusdriften, men i stedet at blive betjent af den ekstra regionale drift

15 15 / Regionale ruter Det er fastlagt, at byudviklingsområderne i korridoren Lisbjerg Vest - Hinnerup vil skabe en vækst på ca 3400 indbyggere og ca 4700 arbejdspladser frem til 2020 Ud fra nøgletallene i Tabel 1 er det beregnet, at der kræves 1 ekstra busafgang mellem Skejby og Hinnerup i spidsperioden kl 7-9 og kl på hverdage for at opretholde et driftsudbud i korridoren Århus - Hinnerup, der svarer til den i dag Med udgangspunkt i køretiden for rute 115 mellem Skejby og Hinnerup svarer udvidelsen til en forøgelse på ca 1000 køreplantimer årligt Det er fastlagt, at byudviklingsområderne i korridoren Hinnerup - Hadsten vil skabe en vækst på ca 2400 indbyggere og 1300 arbejdspladser frem til 2020 Ud fra nøgletallene i Tabel 1 er det beregnet, at der ikke kræves ekstra busafgange mellem Skejby og Hinnerup i spidsperioden kl 7-9 og kl på hverdage for at opretholde et driftsudbud i korridoren Skejby - Hinnerup, der svarer til den i dag 613 Samlet ændring i alternativet uden letbane Inden for korridoren Lisbjerg Vest - Hinnerup svarer udvidelsen af busdriften til en forøgelse på ca 1000 køreplantimer 62 Busruter med letbanens anden etape i drift i 2020 Letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup vil kunne erstatte al busdriften på rute 115 mellem Skejby og Hinnerup Desuden afkortes ruterne 117 og 118 ved Park and Ride anlægget i Lisbjerg 621 Bybusruter og oplandsruter Den ekstra busafgang på rute 3 mellem Lisbjerg og Lisbjerg Vest som følge af byudviklingen i Lisbjerg nedlægges Dette svarer til en årlig reduktion på ca 170 køreplantimer 622 Regionale ruter Tabel 7 viser en oversigt over de foreslåede ændringer for de enkelte ruter, som etapen til Hinnerup vurderes at påvirke For de enkelte ruter foreslås følgende ændringer: - Rute 115: Randers - Galten - Hadsten - Hinnerup - Skejby Rutens kørsel fra Skejby til Hinnerup nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Strækningen mellem Skejby og Århus Rutebilstation er forudsat nedlagt i forbindelse med etableringen af letbanens etape 1 - Rute 117 Langå - Hadsten - Ødum - Trige - Skejby og rute 118 Randers - Ødum - Trige - Skejby afkortes ved Parker & Rejs anlægget i Lisbjerg, hvor der kan foretages omstigning til letbanen Strækningen

16 16 / 20 mellem Skejby og Århus Rutebilstation er forudsat nedlagt i forbindelse med etableringen af etape 1 - Rute 124: Hammel - Hinnerup - Søften - Skejby - Universitet Ruten er en ny rute og indgår således ikke i driftsbesparelserne for etape 1 Ruten nedlægges derfor mellem Universitetet og Hinnerup De ekstra afgange i 0-alternativet nedlægges på strækningen mellem Skejby og Hinnerup sammen med nedlæggelsen af rute 115 Rute nr Strækning Randers - Galten - Hadsten - Hinnerup - Skejby Langå - Hadsten - Ødum - Trige - Skejby Ændring i antal køreplantimer pr år Hvad ændres 8950 Nedlægges mellem Skejby og Hinnerup Randers - Ødum - Trige - Skejby Hammel - Hinnerup - Søften - Skejby - Universitetet Ekstra afgange som følge af byudvikling Ændring i alt på bybusruterne Nedlægges mellem Skejby og Parker & Rejs anlægget i Lisbjerg Nedlægges mellem Skejby og Parker & Rejs anlægget i Lisbjerg 4380 Nedlægges mellem Universitetet og Hinnerup 1000 Nedlægges mellem Skejby og Hinnerup Tabel 7 Reduktion af køreplantimer på regionale ruter i forhold til 0-alternativet, som følge af letbanens etablering Det fremgår, at der reduceres med ca timer årligt på regionalruterne 623 Samlet ændring i letbanealternativet Den samlede reduktion på busdriften ved etablering af letbaneetapen Lisbjerg Vest - Hinnerup er estimeret til årligt at være ca køreplantimer 7 Lisbjerg - Trige Etapen forløber fra Lisbjerg til Trige Etapen betjener Lisbjerg Vest, Ølsted og Trige

17 17 / Busruter uden letbane (0-alternativ) 711 Bybusruter og oplandsruter Det er fastlagt, at byudviklingsområderne i korridoren Lisbjerg Vest - Trige vil skabe en vækst på ca 4700 indbyggere og 2900 arbejdspladser frem til 2020 Ud fra nøgletallene i Tabel 1 er det beregnet, at der kræves 2 ekstra busafgange mellem Skejby og Trige i spidsperioden kl 7-9 og kl på hverdage for at opretholde et driftsudbud i korridoren Skejby - Trige, der svarer til den i dag Med udgangspunkt i køretiden for rute 3 svarer udvidelsen til en forøgelse på ca 500 køreplantimer årligt 712 Regionale ruter Byudviklingen i Lisbjerg Vest og i korridoren Lisbjerg Vest - Trige forudsættes ikke at påvirke den regionale busdrift på strækningen Lisbjerg - Trige 713 Samlet ændring i alternativet uden letbane Inden for korridoren Lisbjerg - Trige svarer udvidelsen af busdriften til en forøgelse på ca 500 køreplantimer 72 Busruter med letbanens anden etape i drift i 2020 Letbanen mellem Lisbjerg og Trige vil kunne erstatte al busdriften på rute 3 mellem Lisbjerg og Trige samt på rute 117 og 118 mellem Skejby og Trige Desuden afkortes ruterne 117 og 118 ved Park and Ride anlægget i Lisbjerg 721 Bybusruter og oplandsruter Tabel 8 viser en oversigt over de foreslåede ændringer for de enkelte ruter, som etapen til Trige vurderes at påvirke For de enkelte ruter foreslås følgende ændringer: - Rute 3: Trige - Lisbjerg Vest - Lisbjerg Rutens kørsel nedlægges, da der her køres parallelt eller tilnærmet parallelt med letbanen Strækningen mellem Lisbjerg og Århus Rutebilstation er forudsat nedlagt i forbindelse med etableringen af letbanens etape 1 De ekstra afgange i 0-alternativet nedlægges på strækningen mellem Lisbjerg og Trige sammen med nedlæggelsen af rute 3 Rute nr Strækning Ændring i antal køreplantimer pr år Hvad ændres 3 Trige - Lisbjerg Vest - Lisbjerg 3670 Nedlægges Ekstra afgange som følge af byudvikling 500 Nedlægges Ændring i alt på bybusruterne 4170

18 18 / 20 Tabel 8 Reduktion af køreplantimer på bybusser og oplandsruter i forhold til 0- alternativet, som følge af letbanens etablering Det fremgår, at der reduceres med ca 4200 timer årligt på bybus- og oplandsruterne De berørte ruter og deres ændringer fremgår af Error! Reference source not found og Error! Reference source not found 722 Regionale ruter Tabel 9 viser en oversigt over de foreslåede ændringer for de enkelte ruter, som etapen til Hinnerup vurderes at påvirke For de enkelte ruter foreslås følgende ændringer: - Rute 117: Langå - Hadsten - Ødum - Trige - Skejby: Ruten afkortes i Trige, hvor der kan foretages omstigning til letbanen Strækningen mellem Skejby og Århus Rutebilstation er forudsat nedlagt i forbindelse med etableringen af etape 1 - Rute 118: Randers - Ødum - Trige - Skejby: De afgange, der ikke er lynbusser eller x-busser, afkortes i Trige Resten af afgangene afkortes ved Parker & Rejs anlægget i Lisbjerg Strækningen mellem Skejby og Århus Rutebilstation er forudsat nedlagt i forbindelse med etableringen af etape 1 Rute nr Strækning Ændring i antal køreplantimer pr år Hvad ændres 117 Langå - Hadsten - Ødum - Trige - Skejby 1610 Nedlægges mellem Skejby og Trige 118 Randers - Ødum - Trige - Skejby 2230 Ændring i alt på bybusruterne 3840 Nedlægges mellem Skejby og Trige / Parker & Rejs anlægget i Lisbjerg Tabel 9 Reduktion af køreplantimer på regionale ruter i forhold til 0-alternativet, som følge af letbanens etablering Det fremgår, at der reduceres med ca 3800 timer årligt på regionalruterne 723 Samlet ændring i letbanealternativet Den samlede reduktion på busdriften ved etablering af letbaneetapen Lisbjerg Vest - Trige er estimeret til årligt at være ca8000 køreplantimer 8 Sibirien - Nordhavnen Driftsmæssigt forløber etapen fra Banegårdspladsen til Nordhavnen Etapen betjener Nordhavnen i Århus

19 19 / Busruter uden letbane (0-alternativ) 811 Bybusruter og oplandsruter Det er forudsat, at der i 2020 er etableret busdrift mellem Banegårdspladsen og Nordhavnen med en frekvens på 6 afgange i timen på hverdage indtil kl 18 og 4 afgange i timen på øvrige tidspunkter Det er fastlagt, at byudviklingen på Nordhavnen vil skabe en vækst på ca 8000 indbyggere og ca arbejdspladser frem til 2020 Det vurderes, at de 6 afgange i spidstimen er tilstrækkeligt til at dække det øgede passagerantal Der sker således ingen øgning af busdriften 812 Regionale ruter Byudviklingen på Nordhavnen påvirker ikke den regionale busdrift 813 Samlet ændring i alternativet uden letbane Der sker ingen ændring af busdriften i 0-alternativet under den forudsætning, at en buslinie er i drift på Nordhavnen i Busruter med letbanens anden etape i drift i 2020 Letbanen mellem Banegårdspladsen og Nordhavnen vil kunne erstatte al busdriften på Nordhavnen 821 Bybusruter og oplandsruter Tabel 10 viser en oversigt over de foreslåede ændringer for bybuslinie på Nordhavnen: - Den forudsatte bybuslinje nedlægges, da den kører parallelt med letbanen Rute nr Strækning Ændring i antal køreplantimer pr år Hvad ændres Ny linie Banegårdspladsen - Nordhavnen 9660 Nedlægges Ændring i alt på bybusruterne 9660 Tabel 10 Reduktion af køreplantimer på bybusser og oplandsruter i forhold til 0- alternativet, som følge af letbanens etablering Det fremgår, at der reduceres med ca 9700 timer årligt på bybus- og oplandsruterne 822 Regionale ruter Byudviklingen på Nordhavnen påvirker ikke den regionale busdrift

20 20 / Samlet ændring i letbanealternativet Den samlede reduktion på busdriften ved etablering af letbaneetapen Sibirien - Nordhavnen er estimeret til årligt at være ca 9700 køreplantimer

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort over byudviklingen i kommunerne. Midttrafik A/S. Notat. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Kort over byudviklingen i kommunerne. Midttrafik A/S. Notat. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik A/S Kort over byudviklingen i kommunerne Notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Generelt på alle linjer.

Generelt på alle linjer. Køretider Side 1 af 32 Generelt på alle linjer. 13.11.14 08.12.14 10.12.14 Resumé af bemærkninger fra efterår 13 : Det var opmærksomhed på, at alle linjer havde den samme køretid på fælles strækninger,

Læs mere

Pendling fra omegnskommunerne

Pendling fra omegnskommunerne Midttrafik - Letbanesekretariatet Pendling fra omegnskommunerne - fordeling på arbejdspladsområder i Århus Kommune Arbejdsnotat Januar 2008 Udgivelsesdato 11.01 2008 Pendlingsstatistikker for omegnskommunerne

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone

1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Zone 1 Tranbjerg - Holmevej - Dalgas Avenue - Banegårdspladsen - Marienlund Mandag - fredag Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 5.36-12.16 12.33-17.33 17.49-23.19 3 Tingskov Allé af 05.16 36 56 16

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 228 / 10.7.2007

Aktionsgruppens Mailservice Nr. 228 / 10.7.2007 Aktionsgruppens Mailservice Nr. 228 / 10.7.2007 Indhold 1. Nyheder.. 2. Læserbreve, meninger og debat. 3. Pauseaftalen. Nyheder. Chauffører har opgivet Århus Sporveje: http://jp.dk/indland/aar/article1001627.ece

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Konsekvenser. Frekvenser

Konsekvenser. Frekvenser Konsekvenser Frekvenser Letbane i Århus-området UDFORDRINGEN Vækst på 1.000 nye indbyggere pr. år Antal nye arbejdspladser vokser lige så meget Ny by i Lisbjerg med 20.000 indbyggere Skejby Sygehus vokser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Busrevolution i Århus

Busrevolution i Århus Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der

Læs mere

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE

CHAUFFØR- UDVALGSMØDE -09-06 CHAUFFØR- UDVALGSMØDE 5. september 06 -09-06 Chaufførudvalgsmøde TAKST VEST Imødekommer statsrevisorernes kritik af et uforståeligt takstsystem: Et fælles zonesystem. Hvert trafikselskab udgør et

Læs mere

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes)

Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Opsamling af høringssvar vedr. principper for kollektiv trafikplan Generelle bemærkninger (antal henvendelser med samme budskab angivet i parentes) Forslag til fremkommelighed: Alle døre skal kunne bruges

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus

Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området. Herunder sammenligning ml. Vision om letbane og Ren luft i Århus 1 REN LUFT I ÅRHUS Århus Miljøgruppe M97: Hovedsynspunkter om et letbanesystem i Århus-området Miljøet både byens og det globale skal i højsædet. Passagerernes komfort skal i højsædet. Hensynet til den

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Århus Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 00 Indholdsfortegnelse: Side : Kort : Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side : Tabel og : Ruteoversigt for X bus

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd

Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Indspil til kollektiv trafikplan for det østjyske bybånd Trafikkonference 08, Kollektiv Trafik Forum Ole Sørensen, projektleder, Letbanesekretariatet i Midttrafik Det østjyske bybånd To sammenhængende

Læs mere

Prioritering af letbanens etape 2

Prioritering af letbanens etape 2 Midttrafik Prioritering af letbanens etape 2 Teknisk rapport August 2009 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Midttrafik Prioritering

Læs mere

SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000

SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000 SPORVOGNE I ÅRHUS? ÅRHUS KOMMUNE, MAGISTRATENS 5. AFDELING AUGUST 2000 INDHOLD SPORVOGNE I ÅRHUS Århus Byråd igangsatte i samarbejde med Trafikministeriet i juni 1999 etableringen af et beslutningsgrundlag

Læs mere

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000

ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 August 2000 ANTAL FAMILIER I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2000 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med samme

Læs mere

!"!! #$% &!' &'#" & #,+* # #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) *+ # ! " # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# "#$ %$%!

!!! #$% &!' &'# & #,+* # #$4 + 5&'&!&5'&!&5'&-' &!' +) *+ # !  # * * * !*' 0 0!*'*1 ,*'#- +'# #$ %$%! !"!! #$% &!' &'#" ( )&+)&!'+#, +" +#,++#+-" & #,+ #./#&(&0.123%$ #$4 + 5&"'&!&5'&!&5'"&-' &!' +) + #.& &+$%! " # 2'#34',$'!' 0 0!'1,'# 0./$','#- +'# &') $&'( "#$ %$%! $!%& ' Dansk Indvandrere Efterkommere

Læs mere

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag

Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Bilag Juni 2009 Kollektiv trafikplan for Randers Kommune Bilag Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse Figur 1: Det samlede busnet i Randers Kommune Bybusser...4 Figur 2: Det samlede busnet i Randers Kommune.

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 2017

Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 2017 Forslag til Kollektiv Trafikplan 017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL TRAFIKPLAN AARHUS 017 FORSLAG TIL KOLLEKTIV TRAFIKPLAN 017 for Aarhusområdet Tilpasning til Letbanen INDHOLD

Læs mere

Letbane og bustilpasninger

Letbane og bustilpasninger Letbane og bustilpasninger Ny kollektiv trafikplan for Aarhus 2017 Rigmor Korsgaard, Letbanen kommer! Letbanen består af Odderbanen og Grenåbanen. Der bygges 12 km ny banestrækning mellem Aarhus H og Lystrup.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2009 Familier og husstande i Århus Kommune, 1. januar 2009 Det samlede antal familier i Århus Kommune pr. 1. januar 2009 udgør 167.021, hvilket er

Læs mere

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider

Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Beskyttelse af drikkevand behov for indsats mod pesticider Teknisk Udvalg Februar 2016 Kortlægning dokumenterer behov Pesticider over grænseværdien i hver sjette boring Vi har et problem, der skal løses

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002

FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.07 April 2002 FAMILIER OG HUSSTANDE I ÅRHUS KOMMUNE 1. JANUAR 2002 x En familie består af en eller flere voksne personer samt børn under 18 år med

Læs mere

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje

Notat. Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Den 27. maj Trafik og Veje Notat Den 27. maj 2010 Hovedbudskaber vedr. forslag til kollektiv trafikplan. Samlet set er der modtaget i alt knapt 800 henvendelser med høringssvar om trafikplanforslaget. Budskaberne fra de enkelte

Læs mere

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE,

ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Februar 2004 ANTAL FØDTE BØRN I ÅRHUS KOMMUNE, 1994-2003 x I 2003 blev der i Århus Kommune født 4.092 børn mod 3.992 i 2002. En stigning på 2,5%. x I forhold

Læs mere

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997

Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Pendling i Århus Kommune, 2001 og 1997 Konklusion Hovedkonklusionerne i nærværende rapport er, at stadig flere pendler til og fra Århus Kommune. Der er en kraftig stigning i antallet af pendlere mellem

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 7 Folke- og førtidspensionister, 3-7 x Personer, der er født før 1.7.1939, kan få folkepension som 67-årige. Personer, der er født den 1.7.1939 og

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Marts 2006 Antal fødte børn i Århus Kommune, 1997-2006 I 2006 blev der i Århus Kommune født 3.954 børn mod 3.924 i 2005. En lille stigning på 0,8 %. I

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 1A. Kolt Park Allé Vejlby/Skejbyparken. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 1A. Kolt Park Allé Vejlby/Skejbyparken. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje Kolt Park Allé Vejlby/Skejbyparken Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer på

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Vision om letbaner i Århus-området

Vision om letbaner i Århus-området Vision om letbaner i Århus-området April 2005 Århus Amt og Århus Kommune Rapporten er udarbejdet af: COWI A/S Udgivelsesdato 26. april 2005 Udarbejdet Kontorlleret NMJ LJR Godkendt LJR Dokumentnr.: \\Lyproj\proj\61476A\3_Pdoc\DOC\HC00004245-notat_rev3.DOC

Læs mere

Kollektiv Trafikplan Århus Nyt busnet fra 2011. Februar 2010. i samarbejde med. Tetraplan

Kollektiv Trafikplan Århus Nyt busnet fra 2011. Februar 2010. i samarbejde med. Tetraplan Kollektiv Trafikplan Århus Nyt busnet fra 2011 Februar 2010 i samarbejde med Tetraplan Dokumentnr A002218/P-70082-A-002 Version 5 ISBN-13: 978-87-91044-08-3 Udgivelsesdato 2 februar 2010 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen Version 3 - juni 2016 FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Notat. Passagertal og indtægter i bybusserne. Til Teknisk Udvalg. Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012.

Notat. Passagertal og indtægter i bybusserne. Til Teknisk Udvalg. Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 21. Juni 2012 Passagertal og indtægter i bybusserne Kollektiv Trafik

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel

Scenarier - styrker og svagheder. Planstrategi Århus som eksempel Scenarier - styrker og svagheder Planstrategi Århus som eksempel Planstrategi Århus - hvad gik opgaven ud på? Ambitiøs politisk udmelding om vækst og udvikling i Århus Mål for arbejdet Økomonisk bæredygtighed

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder DEBATOPLÆG Trafik i Aarhus 2030 Debatoplæg Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Forord - Kollektiv trafik

Forord - Kollektiv trafik 2012 Forord - Kollektiv trafik Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende kollektiv trafik i Viborg midtby

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 14. Grøfthøj Park Allé Tilst Vest. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 14. Grøfthøj Park Allé Tilst Vest. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje 14 Grøfthøj Park Allé Tilst Vest Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer på linjen

Læs mere

Høringskøreplan. Linje 6A. Skåde/Holme Ringvejen AUH Skejby/ Risskov. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her

Høringskøreplan. Linje 6A. Skåde/Holme Ringvejen AUH Skejby/ Risskov. Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Høringskøreplan Linje Skåde/Holme Ringvejen AUH Skejby/ Risskov Køreplanen vil være gyldig fra 7. august 2017 til 30. juni 2018 Se rutekort, stoppestedsliste og høringskøreplan til ændringer her Ændringer

Læs mere

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag

FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1. Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Bilag 1 - Ændringer og konsekvenser ved trafikplanforslag Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for Aarhusområdet - tilpasning til letbanen FORSLAG TIL RAFIKPLAN AARHUS 2017 ILAG 1 BILAG 1: ÆNDRINGER

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice

2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice 2. Kampagne for øget valgdeltagelse v/ Lene Hartig Danielsen, Borgerservice Der var følgende spørgsmål efter oplæget: Lystrup har en internet portal, hvor plakater og andet oplysningsmateriale kunne sættes

Læs mere

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23.

Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K. Århus Kommune. Den Dato. Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. Trafikudvalget Christiansborg 1240 København K Den Dato Århus Kommune Foretræde for Folketingets Trafikudvalg den 23. oktober 2008 Ved det kommende foretræde den 23. oktober 2008 ønsker Århus Kommune at

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1.

Indstilling. Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger til høringsnotat fra Letbanesamarbejdet. 1. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. april 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Prioritering af letbanens efterfølgende etaper. Aarhus Kommunes bemærkninger

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016

Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Til Aarhus Byråd via Magistraten fra MTM Dato 18. november 2015 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Redegørelse for kommunens grundsalg i 2014

Læs mere

Letbaner i Århus-området

Letbaner i Århus-området Århus Kommune og Århus Amt Rapport August 2006 1 Indholdsfortegnelse 1 Vision om letbaner i Århus-området 3 2 Sammenfatning 5 3 Letbanenettet 10 31 Det trafikale grundlag 10 32 Køreplaner 14 33 Eksempel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

35 Stoppestedsliste. 35 Logistikparken - Stavtrup. (kun til/fra Langkær Gymnasium) ZONE 302 LOGISTIKPARKEN BRABRAND HARLEV VIBY TORV STAVTRUP ÅBO

35 Stoppestedsliste. 35 Logistikparken - Stavtrup. (kun til/fra Langkær Gymnasium) ZONE 302 LOGISTIKPARKEN BRABRAND HARLEV VIBY TORV STAVTRUP ÅBO Stoppestedsliste Logistikparken - Stavtrup *S Kun stop mod Stavtrup Vest *V Kun mod Viby Torv Listen kan både læses oppefra og nedefra. 4 15 4 15 Langkær Gymnasium Holmstrupgård Sintrupvej Holmstrupgårdvej/Edwin

Læs mere

Den kollektive trafik i Slagelse Kommune

Den kollektive trafik i Slagelse Kommune Slagelse Kommune/Movia Den kollektive trafik i Slagelse Kommune Slutrapport Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune/Movia

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune

BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION. Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS MOBILITETS KOMMISSION Niels Højberg Formand for Mobilitetskommissionen Stadsdirektør i Aarhus Kommune BUSINESS REGION AARHUS DANMARKS VÆKSTCENTER NUMMER 2 ET POLITISK INTERESSEFÆLLESSKAB:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikal tilgængelighedsanalyse, fase 1. Region Midtjylland. Notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Trafikal tilgængelighedsanalyse, fase 1. Region Midtjylland. Notat. 1 Indledning Region Midtjylland Trafikal tilgængelighedsanalyse, fase 1 Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Referenceramme

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab, regnskab, 3. kvartal Regnskab Difference budget minus regnskab Aarhus Kommune Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter 455.427.000 457.646.000

Læs mere

Nuværende. Fremtidige

Nuværende. Fremtidige Nuværende Transport over 20 dage* 194 1145 871 7278 112 9600 Frekvens 0,02 0,12 0,09 0,76 0,01 1 Dagligt pres* 13,6 80,5 61,2 511,7 7,9 675 *Regnet fra en population på 675 Transport over 20 dage* 165

Læs mere