Sundhedsstyrelsens krav om at sammenlægge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens krav om at sammenlægge"

Transkript

1 !"# Sundhedsstyrelsens krav om at sammenlægge den del af det hiv-forebyggende arbejde, som støttes af styrelsen, under én organisation har fået Hiv- Danmarks bestyrelse til at tage initiativ til en strategi, der fokuserer på Hiv- Danmarks udfordringer og muligheder i de kommende 5 år. Den 1. januar 2012 overdrages Rådgivning Øst og Vest til en ny fælles hiv/ aids-organisation. I såvel København som Århus flytter Hiv-Danmark sammen med den nye fælles organisation, hvor vi skal bidrage med vores særlige viden og indsigt. Patientforeningen vil fortsætte med at drive og udvikle sine eksisterende aktiviteter såsom fortalerarbejde, væresteder og informationsformidling og vil støtte op under det frivillige udvalgsarbejde, selvhjælpsgrupper og lignende aktiviteter. I den kommende tid bliver det alfa og omega, at patientforeningen sætter fokus på, hvordan foreningslivet styrkes og udbygges, når en så stor del af omsætningen forsvinder. I runde tal reduceres Hiv-Danmarks økonomi fra en årlig omsætning fra 6 til 7 mio. kr. og ned til 1,5 til 2 mio kr., hvis de planlagte aktiviteter for 2012 kan hente den fornødne fi nansiering. Det har ikke mindst betydning for personalet og for foreningens fremtidige udvikling. Bestyrelsen påtænker at nedsætte et Hiv-Danmark-panel af hiv-smittede, der kan samle op på de input, som foreningens medlemmer og hiv-smittede tilknyttet ambulatorier og rådgivninger kommer med. Disse input er væsentlige for at sikre engagement og opbakning til patientforeningens arbejde med at forbedre hiv-smittedes liv og udtrykke deres behov. Det er endnu tidligt i processen, hvor patientforeningens finanslovsfinansierede aktiviteter, rådgivningerne, endnu ikke er blevet overdraget. Der tegner sig imidlertid et billede af forskellige interesseområder, hvor patientforeningen vil kunne sætte nogle tydelige spor. Hiv-Danmark vil fastholde sit fokus på sårbare hiv-smittede. De forbedrede behandlingsmuligheder udfordrer de til tider låste og forældede billeder på hiv i samfundet, som medvirker til at stigmatisere hiv-smittede. Straffelovsbestemmelsen er et helt klart eksempel på dette. Selv om grundlaget for bestemmelsen er eroderet, så fortsætter loven med at kaste lange skygger efter sig, når den indirekte fastholder, at hiv sættes lig med en dødsstraf og at smittespredningen udelukkende er den hiv-smittedes ansvar. Den manglende opmærksomhed på hiv-smittedes behov ses også i vores mangeårige kamp for at skabe ordentlige psykosociale rådgivningstilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes liv som en helhed og styrker vedkommende. Alt for længe har der været et ensidigt fokus på hiv som en fysisk lidelse. Hiv-Danmark vil styrke sit fortalerarbejde, så de psykosociale aspekter ved hiv i højere grad kommer i fokus. Når det er sagt, så vil stadig flere hiv- smittede blive ældre som følge af de forbedrede behandlingsmuligheder. De stadig flere ældre hiv-smittede skaber et behov for en øget sammenhæng i behandlingen, som kan give den enkelte større indsigt, tryghed og overblik over sin helbredssituation. Endelig er der behov for, at hiv-smittede råber vagt i gevær, når der vedtages besparelser på hiv-området, uden at hiv-smittede har været involveret i denne proces. Danmark har underskrevet flere deklarationer om større involvering af hiv-smittede i forebyggelsen og behandlingen. Det ville helt klart klæde danske politikere at leve op til dette. Uden at lyde alt for alvorlig, så tæller hver en stemme. Og det er vigtigt, uanset hvor eller hvad du beskæftiger dig med. Der er brug for dig, når du deler dine hverdagsoplevelser i en rådgivningssituation eller i en selvhjælpsgruppe. Der er brug for dig, når du er vært i en af vores cafeer. Der er brug for dig, når du tilføjer dig til en af Hiv- Danmarks mange facebook-grupper for at sympatisere med eller deltage i den pågældende aktivitet. Der er brug for dig som frivillig i Hiv-Danmark, hvor vi sammen vil arbejde for større lydhørhed, meningsfuldhed, relevans og effektivitet i den samlede forebyggelse og behandling af hiv i Danmark. Sammen er vi med til at skabe den fremtid, som hiv-smittede har brug for, har krav på og som vi i samlet flok støtter op om.

2 På Odense Universitetshospital følges den hiv-smittede kvinde af tre ambulatorier i forbindelse med en graviditet. Pjecen giver et enkelt overblik over det planlagte forløb, der følger kvinden fra uger inde i graviditeten til 18 måneder efter at barnet er født. Afdeling Q er den afdeling, som holder kontrol med hiv-infektionen, hvor hiv-behandlingen eventuelt justeres. Afdeling D er afdelingen, der tager sig af selve fødslen. Her kan den gravide også tilknyttes en jordemoder, der følger den gravide med almindelige kontroller og forberedelser til fødslen. Afdeling H er hospitalets børneafdeling, som tager hånd om det nyfødte barn og følger barnet til det er omkring 18 månder. Pjecen er tænkt som en hjælp til gravide, der er tilknyttet hiv-ambulatoriet afdeling Q på Odense Universitetshospital. Den er gratis og udleveres til hiv-smittede kvinder, der er gravide eller som planlægger en graviditet. Interesserede er også velkomne til at rette henvendelse på afdeling Q og få mere information. $%&'%()%*+,--./012*345 Testambassadører og Kafe Knud er nogle af de eksisterende facebook-profiler, der er oprettet i Hiv-Danmark regi. Nu følger Café Lone, der ønsker at skabe et fællesskab på nettet. Om netværket skriver Café Lone: Vi vil skabe et åbent og kærligt netværk for mennesker, der er ven med, pårørende til, eller hiv-positive selv. Et netværk for mennesker, som er klar på udvide sit kendskab til hiv-problematikker i hverdagens Danmark og tale åbent om dem. Samtidig at oplyse kort og præcist om, hvad der sker lokalt, nationalt og internationalt. Hvorfor? Fordi vi tror på, at et åbent netværk bringer os nærmere på forståelsen af, hvad hiv gør ved os alle. Facebookprofilen er ikke en offentlig profi l. Det vil ikke være muligt for andre uden for netværket at se, om man er medlem. Spørgsmålet om åbenhed er dog en af tankerne bag netværket. Jacob Hermansen fra Hiv-Danmarks bestyrelse er en af initiativtagerne bag Café Lones facebook. Om åbenhed skriver han i invitationen til netværket: Åbent forstået som, at det kan blive endnu mere integreret i dagligdagen som en naturlig ting, og ikke åbent som, at det er den væsentligste oplysning, omverdenen behøver at vide om ens personlighed. Hiv fylder meget de første par år, men At leve med hiv, eller være kæreste med en hiv-positiv, pårørende til (ven, familiemedlem mm), bundfælder sig for de fleste med tiden. Jo større et netværk du har, jo hurtigere tror vi på, at bundfaldet sker! Netop derfor er det vigtigt at invitere hiv-smittede med i denne gruppe, forklarer Jacob. Den enkelte hiv-smittede vil sikkert kunne nikke genkendende til noget af det ovenstående. Hver især har vi jo vores helt egen historie, uanset hvem vi er, og hvordan hiv har påvirket vores liv. Café Lone facebook er så at sige skudt i gang. Netværket er åbent for alle, som er berørt af hiv, uanset hvor i landet, du bor. Hvis du er interesseret i at vide mere om netværket, så tag kontakt til Café Lone på

3 pqrsq tuvbweixbicfyi`xez_yb`x{zbh }~x`ej ij~`iz zb` oyeg_y`bo_fveaixfec]bj _cf bgewecfjbi]gbxec }i` gxezb`by{`baicfiavš ezf}_fveaixba_z _zoml b}icgxeczfegbc ˆ x`ej ij~`izfabg fabg}i` bfj{ƒezbafez bgec]bj _cf bgewec abajxecejjbc _jbb`v`e {`a ggiccbavš ezf f e bgbegbafžgxezb\]`eji Žbfabicfi bb` i]gbxeczfx{zb i bxmz iwbxhf_ j_ b`]`ibc }_fveaixbah_z}i`e b`b_ ziczb b}icgxbaoml tœyb`x{zbh }~h _jb i`]_gb`xezbxbgbf xjcža aijabfvšabxb]_c bxxb`yei _fjexgb jcžacecz x^bgewecfj\ xia_`e _zjicj_c toey jxecejjbcvš _fjexgbužzb} fxezzb`e x giccbavš\ix _`zužzb} f_ze i`wbx_ci xezcbcgbf xxeczvš ezf}_fveaixba i bxb` g užzb} fš} b bfegbœ `bze_cf ibxxicg gjž `_fjexgbfžzb} f \]^_`abcdeb`fabgh`bgijak`lmnoml Hidtil har hiv-smittede skulle rejse til København for at få kontrol og behandling, men i foråret har Region Sjælland åbnet for et Infektionsmedicinsk Ambulatorium på Roskilde Sygehus. som kan modtage hiv-smittede. Overlæge Ulrik Bak Dragsted, der er ansvarlig for hiv-klinikken på Roskilde Sygehus fortæller om baggrunden for at etablere afdelingen: Vi ved, at mange hiv-smittede ønsker at være tilknyttet et ambulatorium, der er i nærheden af deres hjem og arbejde. Siden åbningen 1. april i år har vi oplevet en stabil tilgang af brugere. Vi regner med, at vi vokser efterhånden som vores tilbud bliver kendt. Roskilde er således et lille nyt ambulatorium. En af fordelene ved at skifte til Roskilde Sygehus er, at hiv-smittede kan være med til at forme rammerne for den nye klinik f.eks. i forhold til åbningstider og andre rutiner, så det passer bedst muligt til deres behov. Vi er også glade for at have en fast psykolog tilknyttet vores klinik, udtaler Ulrik Bak Dragsted. Selvom hiv i dag ikke er en dødsdom, er sygdommen stadig alvorlig og kan være en stor psykisk belastning for den enkelte patient og patientens pårørende. Derfor anser vi et tilbud om psykologhjælp som vigtigt, slutter Ulrik Bak Dragsted. Ulrik Bak Dragsted glæder sig over, at behandlingsmulighederne er blevet så meget bedre siden sygdommen først dukkede op i 80 erne: Hiv har udviklet sig fra en dødelig sygdom til i dag at være en kronisk sygdom, hvis du forstår mig ret. Hvis man er velbehandlet, er det faktisk muligt at leve en næsten normal tilværelse, have et godt sexliv og endda få børn uden at virus bliver overføres til fosteret eller partneren. Ulrik Bak Dragsted fortsætter: Det, der er helt afgørende er, at hivsmittede gør sig klart, at de skal følge behandlingen resten af livet. Hvis man i perioder ikke tager sin medicin, er der risiko for udvikling af alvorlige følgesygdomme, resistent (modstandsdygtigt) virus og måske endda for tidlig død, forklarer Ulrik Bak Dragsted. Da hiv-behandling går ind under det frie sygehusvalg, er det muligt for patienter at fortsætte deres behandling i Region Hovedstaden eller på andre infektionsmedicinske afdelinger. Den eneste forskel for patienterne bliver, at Region Sjælland ikke længere refunderer transportudgifterne, hvis man vælger at blive fulgt på en afdeling uden for regionen. Omvendt har patienter fra andre regioner naturligvis også mulighed for at blive tilknyttet Roskilde. JKLMKNOKPQRSS TUVWXPYZ[

4 ±²³ µ ¹º µ» ¼½µ ¼¾ ÀµÁÂÃÄÂÁ Gennem de senere år har flere udenlandske undersøgelser peget i retning af, at der er en vis ulighed i sundhed mellem LGBT-borgere og den generelle befolkning, og at flere lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner kæmper med en række specifik ke sundhedsmæssige udfordringer. På konferencen fremlagde Anja Katz, projektleder i STOP AIDS, resultaterne fra STOP AIDS forundersøgelse af sundhed blandt LGBT. Forundersøgelsen tog blandt andet udgangspunkt i LBLs** levevilkårsundersøgelse fra Denne undersøgelse bekræfter, at selvmordsraten, alkohol forbrug og rygning i Danmark er højere blandt LGBT sammenlignet med den almene befolkning. Der spekuleres på årsagerne til denne forskel, alt fra fraværet af børn til generel social udsathed for visse grupper af LGBT. STOP AIDS anbefaler, at man allerede på nuværende tidspunkt iværksætter en række initiativer for at dæmme op for denne forskel i sundhed. I følge STOP AIDS er der blandt andet behov for, at der sættes fokus på: En bedre undervisning i og synlighed af LGBT i folkeskolen. Etablering af et videnscenter, der kan understøtte og iværksætte relevant forskning på området. En ny levevilkårsundersøgelse blandt LGBT for at sammenligne med LBL undersøgelsen fra Udfordringerne for transpersoner og på etniske minoritetsgrupper. Kampagne om det gode LGBT-liv. Etablering af et checkpoint for kvinder, som kan tage udgangspunkt i sundhedsproblemer for kvinder, der har sex med kvinder. *) LGBT er et nudansk begreb, der omfatter homo- og biseksuelle samt transpersoner. **) Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) skiftede i 2009 navn til LGBT-Danmark. Ÿ ª«

5 ØàþáâßÞä íþâçßþýüâþýã ßñâ ÿ Det er jo mig, der kommer i klemme, siger Anders Jensen, da VI&HIV spørger han, hvad han tænker om behandlingssituationen i Region Hovedstaden, lige nu. Anders Jensen er midt i fyrrene og har været hiv-smittet i godt 15 år. Han er en af de patienter, der i foråret fik besked om, at den medicin, han hidtil har fået og har været tilfreds med, ikke længere kunne tilbydes patienter i Region Hovedstaden. Jeg havde lige fortalt min læge, at jeg var glad for behandlingen, og den virkede godt. Og så siger min læge, at jeg skal skifte til de gamle piller, som jeg fi k for fem år siden, fortæller Anders. På vej ud, spørger jeg én af sygeplejerskerne, hvorfor jeg skal skifte; hun siger, at det handler om økonomi. Jeg forstår godt, at man må tage hensyn til økonomien, men hvad med patienterne? Skal man ikke også tage hensyn til dem, spørger Anders og giver selv svaret: Der tales så meget om kvalitet i behandlingen og om at sætte patienten i centrum, men kvalitet i behandlingen er jo ikke bare et spørgsmål om medicinens effekt man må jo også tage hensyn til, om patienten er tryg ved behandlingen, og om det fungerer i hverdagen at følge behandlingen. tilbage på den enkle behandling. Jeg bliver noget overrasket, da lægen siger, at det slet ikke kan lade sig gøre. Han siger at udbuddet er kørt og så kan medicinalfirmaerne ikke komme bageftermed en ny pris og prøve at møve sig ind igen. Konklusionen bliver, at selvom medicinen nu har den rigtige pris, så kan jeg stadig ikke få den. Denne så kan de lære det -holdningvidner i virkeligheden om systemets kamp med sig selv; myndighederne laver meget stramme retningslinjer, lægemiddelindustrien vil sælge medicinen så dyrt som muligt, og lægerne skal så udskrive medicinen. Men det er os patienter, der kommer i klemme, konstaterer Anders Jensen. Det er os, der skal skifte behandling, og det er os, der føler os mere sygeliggjorte, når vores medicinskab nu igen fyldes med pilleglas, som om vi var nærmere de 85 år end de 45, forklarer Anders. Myndighederne, lægemiddelindustrien og lægerne sidder i hvert sit lille kongedømme og bekæmper hinanden, samtidig med at de lukker øjnene for patienterne. Det er sådan, det foregår lige nu. At patienterne i andre regioner af Danmark har fået lov til at beholde den enkle behandling, generer ikke Anders: Jeg glæder mig over, at det ikke går helt så hårdt ud over de hiv-smittede andre steder. Men samtidig ærgrer det mig, at vi i hovedstaden bliver tvunget over på mere besværlige kombinationsbehandlinger end i andre dele af Danmark, hvor ændringerne har været mere moderate. For Anders handler det ikke bare om, at sundhedsvæsenet skal tilbyde den bedste behandling. Det handler også om afmagten ved at føle sig fanget i et politisk spil mellem myndigheder, læger og medicinalindustri, hvor patienterne efterlades uden den mindste chance for at påvirke deres egen situation. Der går et par måneder, og Anders hører fra en ven i samme situation, at prisen på den medicin, han blev skiftet fra, nu er blevet sænket, så den koster det samme som den behandling han blev âþýã öáäþäöæ ÿ ý ØäÝÞâçÞäçÞäÞâÞßáõÝíéßÞßáéí ÞÞßâíéöéßäãåäýþÞäÝÞûÞÞâ ÞäÝßãà sat i på grund af besparelserne. Næste gang jeg er oppe på min afdeling, beder jeg derfor om at komme âþßäíäéçæíäòþâàáâóþêãäýæíäéãàêíåô ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâãäåÞäÝÞæçÞãàÝèâ çèéþêëçìþýíîíäïáðþäßæíééñâäèþ õãöþäßþâ öæóèýþçßâþôíôúäßãóæþûþâüýãýþþâàáâ ÝèâÞýþÞÝíîíäÞäç ãæýþæþçáõíßâþ ÞçëæßãßãàëÝóëÝêáçØìéâáç ùâþþæß ãääèþõãöþäßþâí Þ ÛâÞéíáäÞâäÞçíäÝ ñóçîþäßâãæïø àáâç ÞææíéÞßãóæÞûÞâ ãõâíæ ç í ÞçöæóíææíéÞâÞóÞêãäÝæíäé íýþßýþå ÞéíáäÿáåÞÝçßãÝÞäóÞçæëûÞâãß âõþçíäþâþßäíäéçæíäòþâèýþâæíéþâþü ìþýßâþþä Þæß áìõáäþäßþâ æéþâüãßø õãöþäßþâàâã õâíçþäõüþäßá áìõáäþäßçßãóæþßàáâ ãßöæàâþýççöææþ ÞéíáäÿáåÞÝçßãÝÞäç íäýþäàáâýþßäëå þþýíîíäãæåíâ çáìêþýþäç âãåáìóíææíéþâþìþýíîíä âþäýþëýóëý ä Þâ ìþäàüâõãöþäßþâäþìëæíéêþýàáâãß àüýþäþä æþâþóþêãäýæíäé ÅÆÇÈÆÉÊÆËÌÍÎÎ ÏÐÑÒÓËÔÕÖ Tidslinje:

6 På den 6. hiv-konference for det internationale AIDS-samfund om sygdomsudvikling, behandling og forebyggelse var sidstnævnte forebyggelse et af de helt store emner, der optog mange personer. Ikke mindst har de fantastisk positive resultater fra undersøgelser om reduceret eller næsten elimineret smitterisiko blandt velbehandlede, som blev offentliggjort kort forud for konferencen, sparket et fornyet liv i den diskussion, der opstod, da et par svejtsiske læger tilbage i 2008 lempede anbefalingerne for sikker sex for par med forskellig hiv-status, hvor partneren er velbehandlede. Nogle kalder ligefrem behandling for den nye forebyggelse. Med al mulig respekt for det opmuntrende i og behovet for igen at fastslå, at behandling drastisk reducerer smitterisikoen, er det imidlertid noget af en 5{5F]H]:BV;>:C5H9?\765C5a C><<56;5dB]]7Wa}5CBVdq=5Z WWn Z;`<<5?56<B?BH9?>EVpC5? *+,-.&/01!"#!$%!&'()) sproglig tilsnigelse at kalde behandling for forebyggelse. Og måske et problem. Budskabet fjerner let vores fokus fra, at mange hiv-smittede konstateres alt for sent. For langt de fleste hiv-smittede i Europa ville det være ønsketænkning at konstateres til tiden. I Danmark er vi ikke helt på omgangshøjde med Europa, alligevel anslås hver femte hiv-smittede ikke at kende sin hiv-status herhjemme. På den led er behandling ikke forebyggelse, fordi behandlingen ikke er tilgængelig. Fokus på behandling kan let fjerne fokus fra anden klassisk forebyggelse. Når behandlingen er så optimal, hvad er f.eks. behovet for fortsat i W7q<B6ABVC5VC_C5H`H9:5H5? ><mV>E?96=:B6CVd5?7>65?<5C56 X5?HB?3`??5dqU5?79H9?965AC5?=5Z 5? udstrækning at rådgive hiv-smittede og andre om sikker sex (læs: kondombrug)? De seneste 10 år har vi set en udvikling mod stadig færre rådgivningstilbud ud fra devisen om, at hivsmittede overlever og derfor ikke har de samme behov for rådgivning som tidligere. På den led får den eksisterende forebyggelse nu konkurrence om midlerne, hvis behandling sættes lig forebyggelse. Hvad er motivet for at iværksætte behandlingen? Behandler vi nu på samfundets eller på den enkeltes præmis? Det er logisk, at der overordnet er en vis ræson i at behandle smitsomme sygdomme af hensyn til samfundet eller ikke mindst hensynet til partnere. Beskyttelsen af partneren giver den enkelte hiv-smittede en stærk motivation til at gå i behandling. Men ved at understrege forebyggelsen fjernes så fokus fra IJKLMNOPQRNSTUBHVWXYZVB:[9<Z 3>?=\6C5V<5C567V_??5?979F>3>? ]:ghf3?bijjezijjh]:kllhzklila B::5<`6C=:5H5V><7Fq?5Vawq?<B6 9mpCB3?9FBHB?;56H5C;B:HC5:56B3

7 patientens kliniske behov for behandling? På den led vil behandling være af hensyn til samfundet og ikke til den enkelte hiv-smittede. Forfølger man denne strategi tyder intet dog på nuværende tidspunkt på, at det har en gavnlig effekt på den hivsmittede. Tidlig iværksættelse af behandling kort efter smittetidspunktet forbedrer ikke behandlingsudkommet markant. Der er en meget lille nærmest marginal effekt som skal skal holdes op imod den ulempe det vil være for den enkelte, og den større indsats mod og risiko for manglende motivation til behandling, når der ikke er nogen mærkbare symptomer på sygdom. ÄÅ ÌÊÇÉ ÆÌàÒÎ ÎÍÃÙàÌÎÙÍãËÆÇÙÍ ÓÆÇãÆÍÌÊÄÊÅÏÎÇËÏÌÖÊ ØÄÓÊÐÎËÆÒÙÍ ÊÏÉáôÙÆËÌÊÅÆËÏÌÄÈÉÍÄÊÉÓÎÙÅÒÊØ ÇÊÅÅÎÌãÄÏÓÒÎÙÎÄÆËÄôÉÎÕÒÎæÎÌÄÅÎÌÇÎ ËÏÌÓ ÇÙÞ ÌÎÄÄÍÆÙÊÉÊóËÌÊÅÆÞÂÎÌÖÆÌÓÆÇÊ ÆÒØ ÒÎÙÎÌÄÎÒ ÞëÒÊÇÊÅÅÎÌÇÎ ÊÄÍÎÄÊÉÓÊÇÙÄÍ ÙàÌÎÙÎÒÄÎÆËàÎÖÆÇÙÒÊÇÉÙÊÄÅÃÍÎØ ÒÊÉÎÄÔÉÏÙÎÑÒÆÍôÙÎàÎÖÆÇÙÒÊÇÉÎÇ œµµ ÚÛÛêÏ ÎÌÌÆÄÅÎÙÎÄËÏÌØ ÄÏÓÒ ÉÎÅÒÊÇÊÅÅÎÌãÏÉÙÎÎÌÙÎÌ ÎÙÎÍ àêòòêéíïéîùîåñ ÍÌÎÙÄÅÆàÑÒÆÍÃÙØ àìîùîàîöæçùòêçéîçêóëìêåæþ ÒÆÇÉÍÞâÆÖÊ ÅÏÇÄÍÆÇÍ ÇÙÌÎÌÄÊÉãÖÆÌ ÇÔÎÍÑÒËÆÄÎãÖ ÏÌÕÆÑÎÇÍÎÌÊÇÙÙÌÆØ ÉÎÄÞâÎÍ ÆÌÄÔÒÎÙÎÄÙÎÍÍÌÎÙæÎ ÆßØ ÄÅÎÌÇÎÆËÎÍÒÏ ÎÇÙÎËÏÌÄÈÉãÙÎÌ ÆÌ ÃÙ ÊÅÒÊÇÉÎÇÆËÎÇ ÆßßÊÇÎ ÌÎÍÄ ÌÞ ÈæÎàÒÊÅÅÎÍËÏÌÎÉÔÌÏÓÅÌÊÇÉéÛËÏÌÄÈÉ ßÊÇÎËÏÌÄÈÉÕÔÜéÔÌãÙÎÌ ÆÌÇÔÎÍÄÔ ÓÎÙÝÚËÏÌÄÅÎÒÒÊÉÎ ÆßßÊÇÎÅÆÇÙÊÙÆÍÎÌÞ ÍÎÌËÈÒÉÎÇÙÎßÆËíËÌÆÅÒÞÜêÞÛÛÞ ìêìäùæéääõêäçêçéîìçãàòî ÎÍÑÒìÏÌÄØ ËÏÌÄÕÊÄÇÊÇÉãÇÎÓÒÊÉÅÒÞÜîÞÛÛÓÎÙÎËØ ÙÆÉÄÄÕÊÄÇÊÇÉíÇÉÆÇÉÏÓÓÔÇÎÙÎÇÞ ìêùäõãçåíîíîìäíæùêéùîíäæóóî ñö ÏÌÙÎÌæÏÎÌòÏÌÒÙóÊÙÄâÆôõÞ ÏÅÍÏàÎÌÄÆÓÍÙÎÇÜÞÙÎßÎÓàÎÌÚÛÜÜ ÔÌÎÍÎÌèÙÎÇÚÚÞÄÎÕÍÎÓàÎÌãÙÎÇÚðÞ ìêòóîòùêçéñòäõêäçêçéîçîìçèù ÎÇØ âæíïîìëïììïìäùæéääõêäçêçéêîïîìø ßÆËÎÒÏÇÎÞÙÅ ÕÔÍÒËÞðÛÚÚéîöîÎÒÒÎÌÕÔßÆËÎÒÏÇÎ ÙÊÉÏÉÄÅÆÒÄÅÎÄÎÇÎÄÍÑÌÄÙÆÉÎÇËÈÌ ûâæíïîìçî ÊÒÏÉÄÔàÒÊ ÎÒÆÉÍÕÔ ÖæÎÓÓÎÄÊÙÎÇÏÉÓÎÇÃÎÇ ÊÒÒÈàÎÇÙÎ ëæùîúíîïéäèùíåæçëôîäëïìéåìþ øìêäëïìúìîðîìäóîçãîìðûåìþ ýš¾ž þÿ ÕÔÖæÎÓÓÎÄÊÙÎÇÞ àòê ÎÄÎÇÙÍÃÙ ÊÆüôÖÎÙÄÓÆÊÒÎÇÄÆÓÍ ÑÒÌÊÓÎÒÊÉÎÕÌÊÄÎÌÞ ÇôÍÑÒàÃÙÊ ÆËí ÏÇÎÞ ÎÙàÌÊÇÉÉÎÌØ ÇÎÙÊÇÎ ÎÇÇÎÌÞ ÒÏÉ ÆÇÙÅÆÇÅÈàÎÄ ÏÌÙÊÉÄÏÓÎÌÃÇÙÎÌäÛÔÌÎÌÖÎÌÎÍ þ Ÿ š¾ž š žÿ±ª Ÿž ¾ Ÿ±ª ÆÌÌÆÇÉÎÓÎÇÍÊ ÆËÎ ÏÇÎÞâÈÌÎÇÎÔàØ ÏÌÙÊÉÄÏÓÎÌÏ ÎÌäÛÔÌÖÆÌ ÊÎÍÇôÍ ÌÎÙÆÉÙÎÇêÞÄÎÕÍÎÓàÎÌËÌÆÅÒÞÚÛÞ ÎÇÇÎÌÞ ÒÏÉ ÆÇÙÅÆÇÅÈàÎÄÑÒÌÊÓÎØ ÒÊÉÎÕÌÊÄÎÌÞ ÇÎÄÅÒÞÚÛÞÛÛÞ ÎÙàÌÊÇÉÉÎÌÇÎÙÊÇÎ ÎÓàÎÌÚÛÜÜÞ ÙÎÇÜÝÞÏÅÍÏàÎÌÏÉËÌÎÙÆÉÙÎÇÜÜÞÇÏØ ÎÌèËÌÎÙÆÉÙÎÇÜöÞÄÎÕÍÎÓàÎÌãËÌÎÙÆÉ âæíïîìëïìëìîùæéäåòãàêîïîìôìîí À¾Ÿ ¼¼ž ª««Á ª«ÂÃÄÅÆÇÄÈÉÇÊÇÉÄËÌÊÄÍÎÇËÏÌÄÍÈÐÎÑÒ ÄÓÔÉÌÃÕÕÎÌËÏÌÖÊ ØÄÓÊÐÎÙÎÏÉÕÔØ äþûûûåìþ ÅÆÇÖ ÎÌÉÌÃÕÕÎÏÕÇÔÄÍÈÐÎÕÔÏÕÑÒ ÂÊ ØâÆÇÓÆÌÅÏÕÇÔÌÎÅÄÍÎÌÇÄÍÈÐÎã ÙÎßÎÓàÎÌÚÛÜÜÅÒÞÜÚÞÛÛÞáÔËÌÎÓÍ ÌÈÌÎÇÙÎÊÚÛÜÚÎÌÏÇÄÙÆÉÙÎÇÜÝÞ åìãõõîìãùîìöæìóïùíæéîíäíèðî àîçöæ ÇëÞ ÉÌÃÕÕÎÌãáÅÊÇÙÎÌÉÆÙÎÝÝãÚÞãÜÜéêëÈØ ÇÆ ÇÄÎÇÙÎÄÑÒèÂÊ ØâÆÇÓÆÌÅãáÓÔØ ÄÆÓÓÎÒÎæÒÊÉÖÎÙÞçÊÒÆÉÏÉÉÌÃÕÕÎØ ÊÚÛÜãÄÅÆÒÊÇÙÄÎÇÙÎÙÎÌÎÄàÊÒÆÉ ÎÙ žÿ ª««š œ žÿš š ž šž Project leader Vibeke Lenskjold from the newly opened health clinic for undocumented migrants, will come and talk about what they can offer and what experiences they have had so far. As the clinic has opening hours Mondays and Wednesdays from 5 to 8 pm. ± «ª µ ¼žš½ ¾žš¹ žš ž µÿ ² žÿ ž¹ Ÿºž Ÿ» ž ž «±ª²«³ ªª we have decided to have this Educational Afternoon on a Thursday rather than Wednesday because we find the topic extremely important. As always we serve a light snack. Let us know if you are coming. We serve light snacks during the presentation and discussion. All are welcome. Th is meeting will be conducted in English with possibility of translation in to Danish. Let us know if you are coming: For more information call and ask for Kirsten Madsen. ƒ ˆ ŠŠ Œ Ž

8 ƒ ˆ Š Œ Ž Vi er to instruktører under programmet Hiv og din krop og vil hermed invitere dig til en aften med særligt fokus på, hvordan du som hiv-smittet kan blive mere pro-aktiv i mødet med læger og sygeplejersker, hvilke risici virus og medicin påfører leverens sundhed, og hvad du selv kan gøre for at forebygge. Udover at formidle information om virus og hiv-medicinens påvirkning af din lever, vil Lars undervise i yoga samt inspirere deltagerne til at skabe sunde vaner i forhold til at leve et liv med hiv og medicin. Arrangementet er gratis og fi nder sted på Vesterbro, Gammel Kongevej 5A. den 29. september 2011 fra kl til Husk behageligt træningstøj. Tilmelding påkrævet, skriv til Mere information om yoga kan fås på Har du spørgsmål så send en mail til Jens Peder Høeberg på Vi glæder os til at se dig! Generelt: Hiv og din kropsform er et undervisningsprogram målrettet hiv-smittede. Bliv klogere på hiv, lever, nyre, hjerte, ændret fedtfordeling m.v. og hør, hvad du selv kan gøre, og/eller hvad du kunne være opmærksom på, næste gang du er på ambulatoriet til kontrolbesøg. Instruktører kommer gerne ud og underviser grupper rundt omkring i hele landet. Kontakt eller ring til sekretariatet på T og hør nærmere om OXeN\EGG!-2!,#9$(!(E='#9$*= ]'(:!"V)!(2:!45(!4$-:7(5.':'5)99=B9$?'<: d!":>$"2!"5$"20$(2/$0!"4!(!4$-:7( XV+cNOATD OA+CQXACOQTXAD+fgU C!"44):)"49a*#6!1,$)9= '*0).'(;!/'94!('2(!:%9$:(!4)*!(!))"49a*= T-:';!(\+!$49)"!,$"4$*4!"HL=2!#:=HGEE $"20$(.'()"49a*54!(!(2!"4:<'#.'(4(!:%9'25 +!h!,;!(\+!$49)"!,$"4$*4!"je='-:';!(hgee #6(7(!"4!5!8!(9$4:!'* +$",$(-.'(/)012,)3!4!5!"#$%!"&'(!")"*),!49!,$..'(!")"*!"= $"4(!;!(7(:$./)0<$"2!:-7"5$94!(52!-2<$9):!:5 #'9)%2-%9/7(2.'(/'94!99!(!:")2-;$**(<"4=>)01 #!(=>)01+$",$(-9!4!2$.!";!2:?(!92!54!(!( *(<##!(5$"4(!#$%!"&'(!")"*!('*;(<*!(*(<#1 +$",$(-!('*26#$($#9?'(*$")2$%'".'(2:73!1 OJJJHMPLP )".'R/)014$",$(-=4- C-)"4!(*$4!KK5H= ACCDEFGH1IJKL QJJFEMGGK EEMFN;/=N SSS=/)014$",$(-=4- ijklmnmolpoqrst o y mlmyšollm}ym œ ~ uvswxxlmyz{r o}k~poqr olx Ÿœst mk{mn noz m}ur } ym} žonkyrqmym} Ÿ œ rnnr}qmlm}{mnstu mllmkzym}w zq jymnok r{kmyzq r myrqm nrš œœ~ ym} œ oq C:73!^(,$!99!(1.'(!")"*\ C:73!,!49!,\ ]!49!,2.'(!")"*\ W6(7(!"4!,!49!,\ NTDOADUVDOWX=YX V"-!9:,!49!,Z/)012,)3!:[\ #6(!*="(=MKIG'*-'":'"(=GGGIGEHJII= $./)012,)3!4!,!49!,,!(=+!:/`a9#!('25"6( 4<;!:$9!(=>)01+$",$(-0)9*!("!-!"4!$":$99!: +<-$";!:$9!4):,!49!,2-'"%"*!":0)$"!:;$"- HMG1E=GGG-(= bhgg-(= 0)27*!(',2:73!/'2.'"4!5)-',,<"!('*)(!1 *)'"!(=+)"!#!(2'"9)*!'#9?2")"*!(Z"$0"5$4(!22! ]$(-_(#64)")"4;!:$9)"*5/0)9-!:-'"%"*!": be=ggg-(= '*!1,$)9[0)4!(!*)0!2)--!%9$"4(!=

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder

3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder 3.1 Fortalerarbejde for understøttende lovgivning, hiv-programmer og patientstøtte. Hiv-Danmark ønsker at: Styrke sit mandat blandt hiv-smittede

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark

Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark Thomas R. Kristensen, bestyrelsesmedlem i AIDS-Fondet, Danmark Mange muligheder Huxi Bach, satiriker og ikke hiv-smittet, og Thomas Buttenschön,

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk

Kom med i PROPA ET GODT LIV. selv med prostatakræft. www.propa.dk Kom med i ET GODT LIV selv med prostatakræft www.propa.dk Få et godt liv selv med prostatakræft Velkommen i s fællesskab 3 ud af 4 mænd over 75 år har kræftceller i prostata, men kun ganske få dør af den

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Patientinformation. Gode råd. - om at tage medicin mod HIV hver dag. Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Patientinformation. Gode råd. - om at tage medicin mod HIV hver dag. Infektionsmedicinsk Afdeling Q Patientinformation Gode råd - om at tage medicin mod HIV hver dag Infektionsmedicinsk Afdeling Q Medicin hver dag - hvorfor? Det er MEGET vigtigt, at du husker at tage al din medicin hver dag, på de tidspunkter

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Hvad er aids! Aids er en yderst alvorlig sygdom, som skyldes et virus, der kaldes hiv (human immundefekt virus). Dette virus ødelægger organismens

Læs mere

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion 1.1 Patientforeningen Hiv-Danmarks baggrund og vision 1.2 Værdigrundlag og principper 1.3 Formål med strategiplan 2012-2016

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

HIV og kontaktopsporing

HIV og kontaktopsporing HIV og kontaktopsporing Erfaringer fra Danmark. Kolding Fjord, maj 2011. Intensiveret rådgivning og kontaktopsporing i DK. Tinne Laursen Hanne Sørensen Sexual intercourse forbidden, duty appointment Tinne

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Pressemateriale Pressemeddelelse 400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Overset sygdom kan ramme alle ny kampagne med kendte ambassadører skal resultere i færre tilfælde af slem invaliditet Er du knogleskør?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016

Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Hiv-Danmark Strategiplan 2012-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og introduktion 1.1 Patientforeningen Hiv-Danmarks baggrund og vision 1.2 Værdigrundlag og principper 1.3 Formål med strategiplan 2012-2016

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Hiv-Danmarks Dag uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Opsamling af caféprocessen opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

E-Journal. Oktober 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Oktober 2011. E-Journal

E-Journal. Oktober 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Oktober 2011. E-Journal 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad POSITIV DIALOG ÅBENHED OM HIV? BUNDET AF PILLERNE VI GØR EN FORSKEL, DET GIVER MENING FOR MIG MEDICINSK NYT PAUSER, RESISTENS OG MEDICIN HIV OG DINE

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

Pårørende tager skeen i egen hånd. Anja Engmann Martin Fritzen

Pårørende tager skeen i egen hånd. Anja Engmann Martin Fritzen Pårørende tager skeen i egen hånd Anja Engmann Martin Fritzen Martin Fritzen Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvad vil jeg? "Derfor er online fællesskaber vigtige for pårørende". Martin Fritzen Web: www.martinfritzen.dk

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Reproduktiv sundhed blandt etniske minoriteter i Danmark. Anne Rygaard Bennedsen Axelborg 9. november 2007

Reproduktiv sundhed blandt etniske minoriteter i Danmark. Anne Rygaard Bennedsen Axelborg 9. november 2007 Reproduktiv sundhed blandt etniske minoriteter i Danmark Anne Rygaard Bennedsen Axelborg 9. november 2007 WHO s definition reproduktiv sundhed Reproductive health is a state of complete physical, mental

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

1. Indledning. Hvad er folkesundhed?

1. Indledning. Hvad er folkesundhed? 1. Indledning Det er hensigten med denne bog om folkesundhed i Grønland at give en samlet fremstilling af en række større sundhedsproblemer. Den umiddelbare årsag til at bogen skrives netop nu er, at Hjemmestyret

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning

En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning En hjælp til dig i hverdagen! Få overblik over Danmarks Lungeforenings tilbud og rådgivning 0 Brug os Danmarks Lungeforening har flere forskellige tilbud og rådgivning, som du og dine patienter kan benytte

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 79 Offentligt Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Afdelingen for Sundhed & Forebyggelse

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

At være aktiv i lupusforskningen

At være aktiv i lupusforskningen At være aktiv i lupusforskningen Anja Berggreen Karin Sørig Hougaard I projektet: Håndtering af træthed hos kvinder med lupus - et studie med inddragelse af patientforskningspartnere Øvrige deltagere:

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

den hiv-negative partner

den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Røgfri graviditet. Rygestop er en gave til jeres barn. TEST: Parat til rygestop

Røgfri graviditet. Rygestop er en gave til jeres barn. TEST: Parat til rygestop Røgfri graviditet Rygestop er en gave til jeres barn TEST: Parat til rygestop Rygestop er den bedste gave En røgfri graviditet er noget af det vigtigste, I kan give jeres barn lige nu... Rygestop er altid

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

April 2012 22. årgang Årsberetning Hiv-Danmarks medlemsblad

April 2012 22. årgang Årsberetning Hiv-Danmarks medlemsblad 2103 1121013819202718293010381030381909307231902039029184193481289018394832577362895673163786578365378265378653462584215843258923475984327868 93476248976293476348906493268924378690347689432 2103 1121013819202718293010381030381909307231902039029184193481289018394832577362895673163786

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Lørdag den 7. februar 2015 var ca. 40 deltagere samlet til Hiv-Danmark Dagen. Helle Andersen bød velkommen som foreningens formand. Hiv-Danmarks aktiviteter

Læs mere