Sundhedsstyrelsens krav om at sammenlægge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens krav om at sammenlægge"

Transkript

1 !"# Sundhedsstyrelsens krav om at sammenlægge den del af det hiv-forebyggende arbejde, som støttes af styrelsen, under én organisation har fået Hiv- Danmarks bestyrelse til at tage initiativ til en strategi, der fokuserer på Hiv- Danmarks udfordringer og muligheder i de kommende 5 år. Den 1. januar 2012 overdrages Rådgivning Øst og Vest til en ny fælles hiv/ aids-organisation. I såvel København som Århus flytter Hiv-Danmark sammen med den nye fælles organisation, hvor vi skal bidrage med vores særlige viden og indsigt. Patientforeningen vil fortsætte med at drive og udvikle sine eksisterende aktiviteter såsom fortalerarbejde, væresteder og informationsformidling og vil støtte op under det frivillige udvalgsarbejde, selvhjælpsgrupper og lignende aktiviteter. I den kommende tid bliver det alfa og omega, at patientforeningen sætter fokus på, hvordan foreningslivet styrkes og udbygges, når en så stor del af omsætningen forsvinder. I runde tal reduceres Hiv-Danmarks økonomi fra en årlig omsætning fra 6 til 7 mio. kr. og ned til 1,5 til 2 mio kr., hvis de planlagte aktiviteter for 2012 kan hente den fornødne fi nansiering. Det har ikke mindst betydning for personalet og for foreningens fremtidige udvikling. Bestyrelsen påtænker at nedsætte et Hiv-Danmark-panel af hiv-smittede, der kan samle op på de input, som foreningens medlemmer og hiv-smittede tilknyttet ambulatorier og rådgivninger kommer med. Disse input er væsentlige for at sikre engagement og opbakning til patientforeningens arbejde med at forbedre hiv-smittedes liv og udtrykke deres behov. Det er endnu tidligt i processen, hvor patientforeningens finanslovsfinansierede aktiviteter, rådgivningerne, endnu ikke er blevet overdraget. Der tegner sig imidlertid et billede af forskellige interesseområder, hvor patientforeningen vil kunne sætte nogle tydelige spor. Hiv-Danmark vil fastholde sit fokus på sårbare hiv-smittede. De forbedrede behandlingsmuligheder udfordrer de til tider låste og forældede billeder på hiv i samfundet, som medvirker til at stigmatisere hiv-smittede. Straffelovsbestemmelsen er et helt klart eksempel på dette. Selv om grundlaget for bestemmelsen er eroderet, så fortsætter loven med at kaste lange skygger efter sig, når den indirekte fastholder, at hiv sættes lig med en dødsstraf og at smittespredningen udelukkende er den hiv-smittedes ansvar. Den manglende opmærksomhed på hiv-smittedes behov ses også i vores mangeårige kamp for at skabe ordentlige psykosociale rådgivningstilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes liv som en helhed og styrker vedkommende. Alt for længe har der været et ensidigt fokus på hiv som en fysisk lidelse. Hiv-Danmark vil styrke sit fortalerarbejde, så de psykosociale aspekter ved hiv i højere grad kommer i fokus. Når det er sagt, så vil stadig flere hiv- smittede blive ældre som følge af de forbedrede behandlingsmuligheder. De stadig flere ældre hiv-smittede skaber et behov for en øget sammenhæng i behandlingen, som kan give den enkelte større indsigt, tryghed og overblik over sin helbredssituation. Endelig er der behov for, at hiv-smittede råber vagt i gevær, når der vedtages besparelser på hiv-området, uden at hiv-smittede har været involveret i denne proces. Danmark har underskrevet flere deklarationer om større involvering af hiv-smittede i forebyggelsen og behandlingen. Det ville helt klart klæde danske politikere at leve op til dette. Uden at lyde alt for alvorlig, så tæller hver en stemme. Og det er vigtigt, uanset hvor eller hvad du beskæftiger dig med. Der er brug for dig, når du deler dine hverdagsoplevelser i en rådgivningssituation eller i en selvhjælpsgruppe. Der er brug for dig, når du er vært i en af vores cafeer. Der er brug for dig, når du tilføjer dig til en af Hiv- Danmarks mange facebook-grupper for at sympatisere med eller deltage i den pågældende aktivitet. Der er brug for dig som frivillig i Hiv-Danmark, hvor vi sammen vil arbejde for større lydhørhed, meningsfuldhed, relevans og effektivitet i den samlede forebyggelse og behandling af hiv i Danmark. Sammen er vi med til at skabe den fremtid, som hiv-smittede har brug for, har krav på og som vi i samlet flok støtter op om.

2 På Odense Universitetshospital følges den hiv-smittede kvinde af tre ambulatorier i forbindelse med en graviditet. Pjecen giver et enkelt overblik over det planlagte forløb, der følger kvinden fra uger inde i graviditeten til 18 måneder efter at barnet er født. Afdeling Q er den afdeling, som holder kontrol med hiv-infektionen, hvor hiv-behandlingen eventuelt justeres. Afdeling D er afdelingen, der tager sig af selve fødslen. Her kan den gravide også tilknyttes en jordemoder, der følger den gravide med almindelige kontroller og forberedelser til fødslen. Afdeling H er hospitalets børneafdeling, som tager hånd om det nyfødte barn og følger barnet til det er omkring 18 månder. Pjecen er tænkt som en hjælp til gravide, der er tilknyttet hiv-ambulatoriet afdeling Q på Odense Universitetshospital. Den er gratis og udleveres til hiv-smittede kvinder, der er gravide eller som planlægger en graviditet. Interesserede er også velkomne til at rette henvendelse på afdeling Q og få mere information. $%&'%()%*+,--./012*345 Testambassadører og Kafe Knud er nogle af de eksisterende facebook-profiler, der er oprettet i Hiv-Danmark regi. Nu følger Café Lone, der ønsker at skabe et fællesskab på nettet. Om netværket skriver Café Lone: Vi vil skabe et åbent og kærligt netværk for mennesker, der er ven med, pårørende til, eller hiv-positive selv. Et netværk for mennesker, som er klar på udvide sit kendskab til hiv-problematikker i hverdagens Danmark og tale åbent om dem. Samtidig at oplyse kort og præcist om, hvad der sker lokalt, nationalt og internationalt. Hvorfor? Fordi vi tror på, at et åbent netværk bringer os nærmere på forståelsen af, hvad hiv gør ved os alle. Facebookprofilen er ikke en offentlig profi l. Det vil ikke være muligt for andre uden for netværket at se, om man er medlem. Spørgsmålet om åbenhed er dog en af tankerne bag netværket. Jacob Hermansen fra Hiv-Danmarks bestyrelse er en af initiativtagerne bag Café Lones facebook. Om åbenhed skriver han i invitationen til netværket: Åbent forstået som, at det kan blive endnu mere integreret i dagligdagen som en naturlig ting, og ikke åbent som, at det er den væsentligste oplysning, omverdenen behøver at vide om ens personlighed. Hiv fylder meget de første par år, men At leve med hiv, eller være kæreste med en hiv-positiv, pårørende til (ven, familiemedlem mm), bundfælder sig for de fleste med tiden. Jo større et netværk du har, jo hurtigere tror vi på, at bundfaldet sker! Netop derfor er det vigtigt at invitere hiv-smittede med i denne gruppe, forklarer Jacob. Den enkelte hiv-smittede vil sikkert kunne nikke genkendende til noget af det ovenstående. Hver især har vi jo vores helt egen historie, uanset hvem vi er, og hvordan hiv har påvirket vores liv. Café Lone facebook er så at sige skudt i gang. Netværket er åbent for alle, som er berørt af hiv, uanset hvor i landet, du bor. Hvis du er interesseret i at vide mere om netværket, så tag kontakt til Café Lone på

3 pqrsq tuvbweixbicfyi`xez_yb`x{zbh }~x`ej ij~`iz zb` oyeg_y`bo_fveaixfec]bj _cf bgewecfjbi]gbxec }i` gxezb`by{`baicfiavš ezf}_fveaixba_z _zoml b}icgxeczfegbc ˆ x`ej ij~`izfabg fabg}i` bfj{ƒezbafez bgec]bj _cf bgewec abajxecejjbc _jbb`v`e {`a ggiccbavš ezf f e bgbegbafžgxezb\]`eji Žbfabicfi bb` i]gbxeczfx{zb i bxmz iwbxhf_ j_ b`]`ibc }_fveaixbah_z}i`e b`b_ ziczb b}icgxbaoml tœyb`x{zbh }~h _jb i`]_gb`xezbxbgbf xjcža aijabfvšabxb]_c bxxb`yei _fjexgb jcžacecz x^bgewecfj\ xia_`e _zjicj_c toey jxecejjbcvš _fjexgbužzb} fxezzb`e x giccbavš\ix _`zužzb} f_ze i`wbx_ci xezcbcgbf xxeczvš ezf}_fveaixba i bxb` g užzb} fš} b bfegbœ `bze_cf ibxxicg gjž `_fjexgbfžzb} f \]^_`abcdeb`fabgh`bgijak`lmnoml Hidtil har hiv-smittede skulle rejse til København for at få kontrol og behandling, men i foråret har Region Sjælland åbnet for et Infektionsmedicinsk Ambulatorium på Roskilde Sygehus. som kan modtage hiv-smittede. Overlæge Ulrik Bak Dragsted, der er ansvarlig for hiv-klinikken på Roskilde Sygehus fortæller om baggrunden for at etablere afdelingen: Vi ved, at mange hiv-smittede ønsker at være tilknyttet et ambulatorium, der er i nærheden af deres hjem og arbejde. Siden åbningen 1. april i år har vi oplevet en stabil tilgang af brugere. Vi regner med, at vi vokser efterhånden som vores tilbud bliver kendt. Roskilde er således et lille nyt ambulatorium. En af fordelene ved at skifte til Roskilde Sygehus er, at hiv-smittede kan være med til at forme rammerne for den nye klinik f.eks. i forhold til åbningstider og andre rutiner, så det passer bedst muligt til deres behov. Vi er også glade for at have en fast psykolog tilknyttet vores klinik, udtaler Ulrik Bak Dragsted. Selvom hiv i dag ikke er en dødsdom, er sygdommen stadig alvorlig og kan være en stor psykisk belastning for den enkelte patient og patientens pårørende. Derfor anser vi et tilbud om psykologhjælp som vigtigt, slutter Ulrik Bak Dragsted. Ulrik Bak Dragsted glæder sig over, at behandlingsmulighederne er blevet så meget bedre siden sygdommen først dukkede op i 80 erne: Hiv har udviklet sig fra en dødelig sygdom til i dag at være en kronisk sygdom, hvis du forstår mig ret. Hvis man er velbehandlet, er det faktisk muligt at leve en næsten normal tilværelse, have et godt sexliv og endda få børn uden at virus bliver overføres til fosteret eller partneren. Ulrik Bak Dragsted fortsætter: Det, der er helt afgørende er, at hivsmittede gør sig klart, at de skal følge behandlingen resten af livet. Hvis man i perioder ikke tager sin medicin, er der risiko for udvikling af alvorlige følgesygdomme, resistent (modstandsdygtigt) virus og måske endda for tidlig død, forklarer Ulrik Bak Dragsted. Da hiv-behandling går ind under det frie sygehusvalg, er det muligt for patienter at fortsætte deres behandling i Region Hovedstaden eller på andre infektionsmedicinske afdelinger. Den eneste forskel for patienterne bliver, at Region Sjælland ikke længere refunderer transportudgifterne, hvis man vælger at blive fulgt på en afdeling uden for regionen. Omvendt har patienter fra andre regioner naturligvis også mulighed for at blive tilknyttet Roskilde. JKLMKNOKPQRSS TUVWXPYZ[

4 ±²³ µ ¹º µ» ¼½µ ¼¾ ÀµÁÂÃÄÂÁ Gennem de senere år har flere udenlandske undersøgelser peget i retning af, at der er en vis ulighed i sundhed mellem LGBT-borgere og den generelle befolkning, og at flere lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner kæmper med en række specifik ke sundhedsmæssige udfordringer. På konferencen fremlagde Anja Katz, projektleder i STOP AIDS, resultaterne fra STOP AIDS forundersøgelse af sundhed blandt LGBT. Forundersøgelsen tog blandt andet udgangspunkt i LBLs** levevilkårsundersøgelse fra Denne undersøgelse bekræfter, at selvmordsraten, alkohol forbrug og rygning i Danmark er højere blandt LGBT sammenlignet med den almene befolkning. Der spekuleres på årsagerne til denne forskel, alt fra fraværet af børn til generel social udsathed for visse grupper af LGBT. STOP AIDS anbefaler, at man allerede på nuværende tidspunkt iværksætter en række initiativer for at dæmme op for denne forskel i sundhed. I følge STOP AIDS er der blandt andet behov for, at der sættes fokus på: En bedre undervisning i og synlighed af LGBT i folkeskolen. Etablering af et videnscenter, der kan understøtte og iværksætte relevant forskning på området. En ny levevilkårsundersøgelse blandt LGBT for at sammenligne med LBL undersøgelsen fra Udfordringerne for transpersoner og på etniske minoritetsgrupper. Kampagne om det gode LGBT-liv. Etablering af et checkpoint for kvinder, som kan tage udgangspunkt i sundhedsproblemer for kvinder, der har sex med kvinder. *) LGBT er et nudansk begreb, der omfatter homo- og biseksuelle samt transpersoner. **) Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) skiftede i 2009 navn til LGBT-Danmark. Ÿ ª«

5 ØàþáâßÞä íþâçßþýüâþýã ßñâ ÿ Det er jo mig, der kommer i klemme, siger Anders Jensen, da VI&HIV spørger han, hvad han tænker om behandlingssituationen i Region Hovedstaden, lige nu. Anders Jensen er midt i fyrrene og har været hiv-smittet i godt 15 år. Han er en af de patienter, der i foråret fik besked om, at den medicin, han hidtil har fået og har været tilfreds med, ikke længere kunne tilbydes patienter i Region Hovedstaden. Jeg havde lige fortalt min læge, at jeg var glad for behandlingen, og den virkede godt. Og så siger min læge, at jeg skal skifte til de gamle piller, som jeg fi k for fem år siden, fortæller Anders. På vej ud, spørger jeg én af sygeplejerskerne, hvorfor jeg skal skifte; hun siger, at det handler om økonomi. Jeg forstår godt, at man må tage hensyn til økonomien, men hvad med patienterne? Skal man ikke også tage hensyn til dem, spørger Anders og giver selv svaret: Der tales så meget om kvalitet i behandlingen og om at sætte patienten i centrum, men kvalitet i behandlingen er jo ikke bare et spørgsmål om medicinens effekt man må jo også tage hensyn til, om patienten er tryg ved behandlingen, og om det fungerer i hverdagen at følge behandlingen. tilbage på den enkle behandling. Jeg bliver noget overrasket, da lægen siger, at det slet ikke kan lade sig gøre. Han siger at udbuddet er kørt og så kan medicinalfirmaerne ikke komme bageftermed en ny pris og prøve at møve sig ind igen. Konklusionen bliver, at selvom medicinen nu har den rigtige pris, så kan jeg stadig ikke få den. Denne så kan de lære det -holdningvidner i virkeligheden om systemets kamp med sig selv; myndighederne laver meget stramme retningslinjer, lægemiddelindustrien vil sælge medicinen så dyrt som muligt, og lægerne skal så udskrive medicinen. Men det er os patienter, der kommer i klemme, konstaterer Anders Jensen. Det er os, der skal skifte behandling, og det er os, der føler os mere sygeliggjorte, når vores medicinskab nu igen fyldes med pilleglas, som om vi var nærmere de 85 år end de 45, forklarer Anders. Myndighederne, lægemiddelindustrien og lægerne sidder i hvert sit lille kongedømme og bekæmper hinanden, samtidig med at de lukker øjnene for patienterne. Det er sådan, det foregår lige nu. At patienterne i andre regioner af Danmark har fået lov til at beholde den enkle behandling, generer ikke Anders: Jeg glæder mig over, at det ikke går helt så hårdt ud over de hiv-smittede andre steder. Men samtidig ærgrer det mig, at vi i hovedstaden bliver tvunget over på mere besværlige kombinationsbehandlinger end i andre dele af Danmark, hvor ændringerne har været mere moderate. For Anders handler det ikke bare om, at sundhedsvæsenet skal tilbyde den bedste behandling. Det handler også om afmagten ved at føle sig fanget i et politisk spil mellem myndigheder, læger og medicinalindustri, hvor patienterne efterlades uden den mindste chance for at påvirke deres egen situation. Der går et par måneder, og Anders hører fra en ven i samme situation, at prisen på den medicin, han blev skiftet fra, nu er blevet sænket, så den koster det samme som den behandling han blev âþýã öáäþäöæ ÿ ý ØäÝÞâçÞäçÞäÞâÞßáõÝíéßÞßáéí ÞÞßâíéöéßäãåäýþÞäÝÞûÞÞâ ÞäÝßãà sat i på grund af besparelserne. Næste gang jeg er oppe på min afdeling, beder jeg derfor om at komme âþßäíäéçæíäòþâàáâóþêãäýæíäéãàêíåô ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâãäåÞäÝÞæçÞãàÝèâ çèéþêëçìþýíîíäïáðþäßæíééñâäèþ õãöþäßþâ öæóèýþçßâþôíôúäßãóæþûþâüýãýþþâàáâ ÝèâÞýþÞÝíîíäÞäç ãæýþæþçáõíßâþ ÞçëæßãßãàëÝóëÝêáçØìéâáç ùâþþæß ãääèþõãöþäßþâí Þ ÛâÞéíáäÞâäÞçíäÝ ñóçîþäßâãæïø àáâç ÞææíéÞßãóæÞûÞâ ãõâíæ ç í ÞçöæóíææíéÞâÞóÞêãäÝæíäé íýþßýþå ÞéíáäÿáåÞÝçßãÝÞäóÞçæëûÞâãß âõþçíäþâþßäíäéçæíäòþâèýþâæíéþâþü ìþýßâþþä Þæß áìõáäþäßþâ æéþâüãßø õãöþäßþâàâã õâíçþäõüþäßá áìõáäþäßçßãóæþßàáâ ãßöæàâþýççöææþ ÞéíáäÿáåÞÝçßãÝÞäç íäýþäàáâýþßäëå þþýíîíäãæåíâ çáìêþýþäç âãåáìóíææíéþâþìþýíîíä âþäýþëýóëý ä Þâ ìþäàüâõãöþäßþâäþìëæíéêþýàáâãß àüýþäþä æþâþóþêãäýæíäé ÅÆÇÈÆÉÊÆËÌÍÎÎ ÏÐÑÒÓËÔÕÖ Tidslinje:

6 På den 6. hiv-konference for det internationale AIDS-samfund om sygdomsudvikling, behandling og forebyggelse var sidstnævnte forebyggelse et af de helt store emner, der optog mange personer. Ikke mindst har de fantastisk positive resultater fra undersøgelser om reduceret eller næsten elimineret smitterisiko blandt velbehandlede, som blev offentliggjort kort forud for konferencen, sparket et fornyet liv i den diskussion, der opstod, da et par svejtsiske læger tilbage i 2008 lempede anbefalingerne for sikker sex for par med forskellig hiv-status, hvor partneren er velbehandlede. Nogle kalder ligefrem behandling for den nye forebyggelse. Med al mulig respekt for det opmuntrende i og behovet for igen at fastslå, at behandling drastisk reducerer smitterisikoen, er det imidlertid noget af en 5{5F]H]:BV;>:C5H9?\765C5a C><<56;5dB]]7Wa}5CBVdq=5Z WWn Z;`<<5?56<B?BH9?>EVpC5? *+,-.&/01!"#!$%!&'()) sproglig tilsnigelse at kalde behandling for forebyggelse. Og måske et problem. Budskabet fjerner let vores fokus fra, at mange hiv-smittede konstateres alt for sent. For langt de fleste hiv-smittede i Europa ville det være ønsketænkning at konstateres til tiden. I Danmark er vi ikke helt på omgangshøjde med Europa, alligevel anslås hver femte hiv-smittede ikke at kende sin hiv-status herhjemme. På den led er behandling ikke forebyggelse, fordi behandlingen ikke er tilgængelig. Fokus på behandling kan let fjerne fokus fra anden klassisk forebyggelse. Når behandlingen er så optimal, hvad er f.eks. behovet for fortsat i W7q<B6ABVC5VC_C5H`H9:5H5? ><mV>E?96=:B6CVd5?7>65?<5C56 X5?HB?3`??5dqU5?79H9?965AC5?=5Z 5? udstrækning at rådgive hiv-smittede og andre om sikker sex (læs: kondombrug)? De seneste 10 år har vi set en udvikling mod stadig færre rådgivningstilbud ud fra devisen om, at hivsmittede overlever og derfor ikke har de samme behov for rådgivning som tidligere. På den led får den eksisterende forebyggelse nu konkurrence om midlerne, hvis behandling sættes lig forebyggelse. Hvad er motivet for at iværksætte behandlingen? Behandler vi nu på samfundets eller på den enkeltes præmis? Det er logisk, at der overordnet er en vis ræson i at behandle smitsomme sygdomme af hensyn til samfundet eller ikke mindst hensynet til partnere. Beskyttelsen af partneren giver den enkelte hiv-smittede en stærk motivation til at gå i behandling. Men ved at understrege forebyggelsen fjernes så fokus fra IJKLMNOPQRNSTUBHVWXYZVB:[9<Z 3>?=\6C5V<5C567V_??5?979F>3>? ]:ghf3?bijjezijjh]:kllhzklila B::5<`6C=:5H5V><7Fq?5Vawq?<B6 9mpCB3?9FBHB?;56H5C;B:HC5:56B3

7 patientens kliniske behov for behandling? På den led vil behandling være af hensyn til samfundet og ikke til den enkelte hiv-smittede. Forfølger man denne strategi tyder intet dog på nuværende tidspunkt på, at det har en gavnlig effekt på den hivsmittede. Tidlig iværksættelse af behandling kort efter smittetidspunktet forbedrer ikke behandlingsudkommet markant. Der er en meget lille nærmest marginal effekt som skal skal holdes op imod den ulempe det vil være for den enkelte, og den større indsats mod og risiko for manglende motivation til behandling, når der ikke er nogen mærkbare symptomer på sygdom. ÄÅ ÌÊÇÉ ÆÌàÒÎ ÎÍÃÙàÌÎÙÍãËÆÇÙÍ ÓÆÇãÆÍÌÊÄÊÅÏÎÇËÏÌÖÊ ØÄÓÊÐÎËÆÒÙÍ ÊÏÉáôÙÆËÌÊÅÆËÏÌÄÈÉÍÄÊÉÓÎÙÅÒÊØ ÇÊÅÅÎÌãÄÏÓÒÎÙÎÄÆËÄôÉÎÕÒÎæÎÌÄÅÎÌÇÎ ËÏÌÓ ÇÙÞ ÌÎÄÄÍÆÙÊÉÊóËÌÊÅÆÞÂÎÌÖÆÌÓÆÇÊ ÆÒØ ÒÎÙÎÌÄÎÒ ÞëÒÊÇÊÅÅÎÌÇÎ ÊÄÍÎÄÊÉÓÊÇÙÄÍ ÙàÌÎÙÎÒÄÎÆËàÎÖÆÇÙÒÊÇÉÙÊÄÅÃÍÎØ ÒÊÉÎÄÔÉÏÙÎÑÒÆÍôÙÎàÎÖÆÇÙÒÊÇÉÎÇ œµµ ÚÛÛêÏ ÎÌÌÆÄÅÎÙÎÄËÏÌØ ÄÏÓÒ ÉÎÅÒÊÇÊÅÅÎÌãÏÉÙÎÎÌÙÎÌ ÎÙÎÍ àêòòêéíïéîùîåñ ÍÌÎÙÄÅÆàÑÒÆÍÃÙØ àìîùîàîöæçùòêçéîçêóëìêåæþ ÒÆÇÉÍÞâÆÖÊ ÅÏÇÄÍÆÇÍ ÇÙÌÎÌÄÊÉãÖÆÌ ÇÔÎÍÑÒËÆÄÎãÖ ÏÌÕÆÑÎÇÍÎÌÊÇÙÙÌÆØ ÉÎÄÞâÎÍ ÆÌÄÔÒÎÙÎÄÙÎÍÍÌÎÙæÎ ÆßØ ÄÅÎÌÇÎÆËÎÍÒÏ ÎÇÙÎËÏÌÄÈÉãÙÎÌ ÆÌ ÃÙ ÊÅÒÊÇÉÎÇÆËÎÇ ÆßßÊÇÎ ÌÎÍÄ ÌÞ ÈæÎàÒÊÅÅÎÍËÏÌÎÉÔÌÏÓÅÌÊÇÉéÛËÏÌÄÈÉ ßÊÇÎËÏÌÄÈÉÕÔÜéÔÌãÙÎÌ ÆÌÇÔÎÍÄÔ ÓÎÙÝÚËÏÌÄÅÎÒÒÊÉÎ ÆßßÊÇÎÅÆÇÙÊÙÆÍÎÌÞ ÍÎÌËÈÒÉÎÇÙÎßÆËíËÌÆÅÒÞÜêÞÛÛÞ ìêìäùæéääõêäçêçéîìçãàòî ÎÍÑÒìÏÌÄØ ËÏÌÄÕÊÄÇÊÇÉãÇÎÓÒÊÉÅÒÞÜîÞÛÛÓÎÙÎËØ ÙÆÉÄÄÕÊÄÇÊÇÉíÇÉÆÇÉÏÓÓÔÇÎÙÎÇÞ ìêùäõãçåíîíîìäíæùêéùîíäæóóî ñö ÏÌÙÎÌæÏÎÌòÏÌÒÙóÊÙÄâÆôõÞ ÏÅÍÏàÎÌÄÆÓÍÙÎÇÜÞÙÎßÎÓàÎÌÚÛÜÜ ÔÌÎÍÎÌèÙÎÇÚÚÞÄÎÕÍÎÓàÎÌãÙÎÇÚðÞ ìêòóîòùêçéñòäõêäçêçéîçîìçèù ÎÇØ âæíïîìëïììïìäùæéääõêäçêçéêîïîìø ßÆËÎÒÏÇÎÞÙÅ ÕÔÍÒËÞðÛÚÚéîöîÎÒÒÎÌÕÔßÆËÎÒÏÇÎ ÙÊÉÏÉÄÅÆÒÄÅÎÄÎÇÎÄÍÑÌÄÙÆÉÎÇËÈÌ ûâæíïîìçî ÊÒÏÉÄÔàÒÊ ÎÒÆÉÍÕÔ ÖæÎÓÓÎÄÊÙÎÇÏÉÓÎÇÃÎÇ ÊÒÒÈàÎÇÙÎ ëæùîúíîïéäèùíåæçëôîäëïìéåìþ øìêäëïìúìîðîìäóîçãîìðûåìþ ýš¾ž þÿ ÕÔÖæÎÓÓÎÄÊÙÎÇÞ àòê ÎÄÎÇÙÍÃÙ ÊÆüôÖÎÙÄÓÆÊÒÎÇÄÆÓÍ ÑÒÌÊÓÎÒÊÉÎÕÌÊÄÎÌÞ ÇôÍÑÒàÃÙÊ ÆËí ÏÇÎÞ ÎÙàÌÊÇÉÉÎÌØ ÇÎÙÊÇÎ ÎÇÇÎÌÞ ÒÏÉ ÆÇÙÅÆÇÅÈàÎÄ ÏÌÙÊÉÄÏÓÎÌÃÇÙÎÌäÛÔÌÎÌÖÎÌÎÍ þ Ÿ š¾ž š žÿ±ª Ÿž ¾ Ÿ±ª ÆÌÌÆÇÉÎÓÎÇÍÊ ÆËÎ ÏÇÎÞâÈÌÎÇÎÔàØ ÏÌÙÊÉÄÏÓÎÌÏ ÎÌäÛÔÌÖÆÌ ÊÎÍÇôÍ ÌÎÙÆÉÙÎÇêÞÄÎÕÍÎÓàÎÌËÌÆÅÒÞÚÛÞ ÎÇÇÎÌÞ ÒÏÉ ÆÇÙÅÆÇÅÈàÎÄÑÒÌÊÓÎØ ÒÊÉÎÕÌÊÄÎÌÞ ÇÎÄÅÒÞÚÛÞÛÛÞ ÎÙàÌÊÇÉÉÎÌÇÎÙÊÇÎ ÎÓàÎÌÚÛÜÜÞ ÙÎÇÜÝÞÏÅÍÏàÎÌÏÉËÌÎÙÆÉÙÎÇÜÜÞÇÏØ ÎÌèËÌÎÙÆÉÙÎÇÜöÞÄÎÕÍÎÓàÎÌãËÌÎÙÆÉ âæíïîìëïìëìîùæéäåòãàêîïîìôìîí À¾Ÿ ¼¼ž ª««Á ª«ÂÃÄÅÆÇÄÈÉÇÊÇÉÄËÌÊÄÍÎÇËÏÌÄÍÈÐÎÑÒ ÄÓÔÉÌÃÕÕÎÌËÏÌÖÊ ØÄÓÊÐÎÙÎÏÉÕÔØ äþûûûåìþ ÅÆÇÖ ÎÌÉÌÃÕÕÎÏÕÇÔÄÍÈÐÎÕÔÏÕÑÒ ÂÊ ØâÆÇÓÆÌÅÏÕÇÔÌÎÅÄÍÎÌÇÄÍÈÐÎã ÙÎßÎÓàÎÌÚÛÜÜÅÒÞÜÚÞÛÛÞáÔËÌÎÓÍ ÌÈÌÎÇÙÎÊÚÛÜÚÎÌÏÇÄÙÆÉÙÎÇÜÝÞ åìãõõîìãùîìöæìóïùíæéîíäíèðî àîçöæ ÇëÞ ÉÌÃÕÕÎÌãáÅÊÇÙÎÌÉÆÙÎÝÝãÚÞãÜÜéêëÈØ ÇÆ ÇÄÎÇÙÎÄÑÒèÂÊ ØâÆÇÓÆÌÅãáÓÔØ ÄÆÓÓÎÒÎæÒÊÉÖÎÙÞçÊÒÆÉÏÉÉÌÃÕÕÎØ ÊÚÛÜãÄÅÆÒÊÇÙÄÎÇÙÎÙÎÌÎÄàÊÒÆÉ ÎÙ žÿ ª««š œ žÿš š ž šž Project leader Vibeke Lenskjold from the newly opened health clinic for undocumented migrants, will come and talk about what they can offer and what experiences they have had so far. As the clinic has opening hours Mondays and Wednesdays from 5 to 8 pm. ± «ª µ ¼žš½ ¾žš¹ žš ž µÿ ² žÿ ž¹ Ÿºž Ÿ» ž ž «±ª²«³ ªª we have decided to have this Educational Afternoon on a Thursday rather than Wednesday because we find the topic extremely important. As always we serve a light snack. Let us know if you are coming. We serve light snacks during the presentation and discussion. All are welcome. Th is meeting will be conducted in English with possibility of translation in to Danish. Let us know if you are coming: For more information call and ask for Kirsten Madsen. ƒ ˆ ŠŠ Œ Ž

8 ƒ ˆ Š Œ Ž Vi er to instruktører under programmet Hiv og din krop og vil hermed invitere dig til en aften med særligt fokus på, hvordan du som hiv-smittet kan blive mere pro-aktiv i mødet med læger og sygeplejersker, hvilke risici virus og medicin påfører leverens sundhed, og hvad du selv kan gøre for at forebygge. Udover at formidle information om virus og hiv-medicinens påvirkning af din lever, vil Lars undervise i yoga samt inspirere deltagerne til at skabe sunde vaner i forhold til at leve et liv med hiv og medicin. Arrangementet er gratis og fi nder sted på Vesterbro, Gammel Kongevej 5A. den 29. september 2011 fra kl til Husk behageligt træningstøj. Tilmelding påkrævet, skriv til Mere information om yoga kan fås på Har du spørgsmål så send en mail til Jens Peder Høeberg på Vi glæder os til at se dig! Generelt: Hiv og din kropsform er et undervisningsprogram målrettet hiv-smittede. Bliv klogere på hiv, lever, nyre, hjerte, ændret fedtfordeling m.v. og hør, hvad du selv kan gøre, og/eller hvad du kunne være opmærksom på, næste gang du er på ambulatoriet til kontrolbesøg. Instruktører kommer gerne ud og underviser grupper rundt omkring i hele landet. Kontakt eller ring til sekretariatet på T og hør nærmere om OXeN\EGG!-2!,#9$(!(E='#9$*= ]'(:!"V)!(2:!45(!4$-:7(5.':'5)99=B9$?'<: d!":>$"2!"5$"20$(2/$0!"4!(!4$-:7( XV+cNOATD OA+CQXACOQTXAD+fgU C!"44):)"49a*#6!1,$)9= '*0).'(;!/'94!('2(!:%9$:(!4)*!(!))"49a*= T-:';!(\+!$49)"!,$"4$*4!"HL=2!#:=HGEE $"20$(.'()"49a*54!(!(2!"4:<'#.'(4(!:%9'25 +!h!,;!(\+!$49)"!,$"4$*4!"je='-:';!(hgee #6(7(!"4!5!8!(9$4:!'* +$",$(-.'(/)012,)3!4!5!"#$%!"&'(!")"*),!49!,$..'(!")"*!"= $"4(!;!(7(:$./)0<$"2!:-7"5$94!(52!-2<$9):!:5 #'9)%2-%9/7(2.'(/'94!99!(!:")2-;$**(<"4=>)01 #!(=>)01+$",$(-9!4!2$.!";!2:?(!92!54!(!( *(<##!(5$"4(!#$%!"&'(!")"*!('*;(<*!(*(<#1 +$",$(-!('*26#$($#9?'(*$")2$%'".'(2:73!1 OJJJHMPLP )".'R/)014$",$(-=4- C-)"4!(*$4!KK5H= ACCDEFGH1IJKL QJJFEMGGK EEMFN;/=N SSS=/)014$",$(-=4- ijklmnmolpoqrst o y mlmyšollm}ym œ ~ uvswxxlmyz{r o}k~poqr olx Ÿœst mk{mn noz m}ur } ym} žonkyrqmym} Ÿ œ rnnr}qmlm}{mnstu mllmkzym}w zq jymnok r{kmyzq r myrqm nrš œœ~ ym} œ oq C:73!^(,$!99!(1.'(!")"*\ C:73!,!49!,\ ]!49!,2.'(!")"*\ W6(7(!"4!,!49!,\ NTDOADUVDOWX=YX V"-!9:,!49!,Z/)012,)3!:[\ #6(!*="(=MKIG'*-'":'"(=GGGIGEHJII= $./)012,)3!4!,!49!,,!(=+!:/`a9#!('25"6( 4<;!:$9!(=>)01+$",$(-0)9*!("!-!"4!$":$99!: +<-$";!:$9!4):,!49!,2-'"%"*!":0)$"!:;$"- HMG1E=GGG-(= bhgg-(= 0)27*!(',2:73!/'2.'"4!5)-',,<"!('*)(!1 *)'"!(=+)"!#!(2'"9)*!'#9?2")"*!(Z"$0"5$4(!22! ]$(-_(#64)")"4;!:$9)"*5/0)9-!:-'"%"*!": be=ggg-(= '*!1,$)9[0)4!(!*)0!2)--!%9$"4(!=

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Lørdag den 7. februar 2015 var ca. 40 deltagere samlet til Hiv-Danmark Dagen. Helle Andersen bød velkommen som foreningens formand. Hiv-Danmarks aktiviteter

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Indhold Side HIV-smittet hvad NU?..................................................... 5 Hvad er HIV?.............................................................

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Hele vejen rundt - Hvordan i praksis? Sygeplejerske Trine Bager Infektionsmedicinsk ambulatorium Odense Universitetshospital

Hele vejen rundt - Hvordan i praksis? Sygeplejerske Trine Bager Infektionsmedicinsk ambulatorium Odense Universitetshospital Hele vejen rundt - Hvordan i praksis? Sygeplejerske Trine Bager Infektionsmedicinsk ambulatorium Odense Universitetshospital Diagnosticeret hepatitis B Sygdommens karakteristisk og udvikling Hvilke skader

Læs mere

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig!

Februar 2011 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal. Sådan tilmelder du dig! 21. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad E-journal Orienteringsaftner Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg I maj inviterer Hiv- Danmark og de infektionsmedicinske afdelinger

Læs mere

Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død

Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død Min største frygt er, at jeg en dag vågner op og er død Om mødet mellem hiv-smittede patienter fra etniske minoritetsgrupper og det danske sundhedssystem Rapport fra Hiv-Danmarks Brobyggerprojekt Hiv-Danmark

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen

Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen 19. årgang Gratis kondomer er klogt! Af Frank Bentin, kandidat (S) til Københavns Borgerrepræsentation og tidl. formand for Positivgruppen Efter 10 år uden en landsdækkende sikkersexkampagne gennemførte

Læs mere

At være ung og hivsmittet

At være ung og hivsmittet At være ung og hivsmittet Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Kopiering af artiklen At være ung og hiv-smittet og 2 Fakta om hiv eller deling af denne pdf med deltagerne. I kan også arbejde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen 10-12 Hjertesundhed og social ulighed hvad virker og hvad virker

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI Afdelingslæge, Ph.d. Mette Mogensen Bindevævsklinikken Dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital, København ALT DET DER PÅVIRKER HVERDAGEN Udseende Træthed Bekymring for fremtiden

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

UDIAGNOSTICEREDE HIV-SMITTEDE I DANMARK HANDLINGSPLAN STATUS OG OPDATERING 2011

UDIAGNOSTICEREDE HIV-SMITTEDE I DANMARK HANDLINGSPLAN STATUS OG OPDATERING 2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 25 Offentligt UDIAGNOSTICEREDE HIV-SMITTEDE I DANMARK HANDLINGSPLAN STATUS OG OPDATERING 2011 1 INDHOLD Indledning... 3 Idé og mål... 3 Baggrund...

Læs mere

Rådgivning Region syd

Rådgivning Region syd Rådgivning Region syd Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Odense 11 Aktiviteter i Rådgivning Varde 12

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

At få konstateret hiv

At få konstateret hiv Kapitel 3 At få konstateret hiv 53 55 56 57 59 60 61 64 66 At få beskeden Mest sandsynlige smittemåde Mest sandsynlige smittested Den konkrete situation Hvilke informationer skal en ny-konstateret hiv-smittet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011

Samarbejde med patientforeninger. Workshop ved TR-Forum 2011 Samarbejde med patientforeninger Workshop ved TR-Forum 2011 Sådan går det 100 medlemmer, fra de er 20 til 65 år Pct. Mænd Kvinder Alderspension 72 72 Dødsfald 14 8 Førtidspension 14 20 Kritisk syg 18 15

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

»En gave i en virkelig grim indpakning«

»En gave i en virkelig grim indpakning« »En gave i en virkelig grim indpakning«hiv er i dag ikke en sygdom, man dør af, men den er fuld af tabu og skam. Den er stadig præget af uvidenhed, der gør det til en kamp at leve med hiv. Mads Damgaard

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende

Her kan du få hjælp. Tilbud til patienter og pårørende Rådgivning Kræftens Bekæmpelse Her kan du få hjælp Tilbud til patienter og pårørende Sundhedscenter for Kræftramte Rådgivningsenheden Ryesgade 27 2200 København N Tlf. 35 27 18 00 Mødestedet på Frederiksberg

Læs mere

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Behandling og bivirkninger

Behandling og bivirkninger Kapitel 7 Behandling og bivirkninger 147 148 150 151 152 Den moderne flerstofsbehandling At være i ARVbehandling Dialogen med personalet på de hivbehandlende centre Bivirkninger Bange for at andre skal

Læs mere

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem Kapitel 9 Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem 167 168 170 173 175 Socialforvaltningen Årsager til henvendelse på socialforvaltningen Gør kendskabet til hiv-status nogen forskel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K

Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Referat af bestyrelsesmøde 8. oktober 2011, Skindergade 44, 1159 København K Til stede: Helle Andersen, Jacob Hermansen, Jens Peder Høeberg, Sarah Aschieng, Helle Schnell, Bent Hansen, Solveig Roth, Kristian

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

April 2008 18. årgang

April 2008 18. årgang 18. årgang Årsberetning 2007 Nykonstaterede i Danmark 2007 Kursus for nykonstaterede 1 Indholdsfortegnelse Beretningsdel I 02 I normaliseringens skygge 04 Behandling i perspektiv 05 Fakta om Hiv-Danmark

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Orienteringsaftener Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg

Orienteringsaftener Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg 20. årgang Orienteringsaftener Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg Kom til en aften i maj måned på et ambulatorium i din region og bliv opdateret på medicin og forskning inden for hiv. Hiv-Danmark afvikler

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere