Sundhedsstyrelsens krav om at sammenlægge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsstyrelsens krav om at sammenlægge"

Transkript

1 !"# Sundhedsstyrelsens krav om at sammenlægge den del af det hiv-forebyggende arbejde, som støttes af styrelsen, under én organisation har fået Hiv- Danmarks bestyrelse til at tage initiativ til en strategi, der fokuserer på Hiv- Danmarks udfordringer og muligheder i de kommende 5 år. Den 1. januar 2012 overdrages Rådgivning Øst og Vest til en ny fælles hiv/ aids-organisation. I såvel København som Århus flytter Hiv-Danmark sammen med den nye fælles organisation, hvor vi skal bidrage med vores særlige viden og indsigt. Patientforeningen vil fortsætte med at drive og udvikle sine eksisterende aktiviteter såsom fortalerarbejde, væresteder og informationsformidling og vil støtte op under det frivillige udvalgsarbejde, selvhjælpsgrupper og lignende aktiviteter. I den kommende tid bliver det alfa og omega, at patientforeningen sætter fokus på, hvordan foreningslivet styrkes og udbygges, når en så stor del af omsætningen forsvinder. I runde tal reduceres Hiv-Danmarks økonomi fra en årlig omsætning fra 6 til 7 mio. kr. og ned til 1,5 til 2 mio kr., hvis de planlagte aktiviteter for 2012 kan hente den fornødne fi nansiering. Det har ikke mindst betydning for personalet og for foreningens fremtidige udvikling. Bestyrelsen påtænker at nedsætte et Hiv-Danmark-panel af hiv-smittede, der kan samle op på de input, som foreningens medlemmer og hiv-smittede tilknyttet ambulatorier og rådgivninger kommer med. Disse input er væsentlige for at sikre engagement og opbakning til patientforeningens arbejde med at forbedre hiv-smittedes liv og udtrykke deres behov. Det er endnu tidligt i processen, hvor patientforeningens finanslovsfinansierede aktiviteter, rådgivningerne, endnu ikke er blevet overdraget. Der tegner sig imidlertid et billede af forskellige interesseområder, hvor patientforeningen vil kunne sætte nogle tydelige spor. Hiv-Danmark vil fastholde sit fokus på sårbare hiv-smittede. De forbedrede behandlingsmuligheder udfordrer de til tider låste og forældede billeder på hiv i samfundet, som medvirker til at stigmatisere hiv-smittede. Straffelovsbestemmelsen er et helt klart eksempel på dette. Selv om grundlaget for bestemmelsen er eroderet, så fortsætter loven med at kaste lange skygger efter sig, når den indirekte fastholder, at hiv sættes lig med en dødsstraf og at smittespredningen udelukkende er den hiv-smittedes ansvar. Den manglende opmærksomhed på hiv-smittedes behov ses også i vores mangeårige kamp for at skabe ordentlige psykosociale rådgivningstilbud, der tager udgangspunkt i den enkeltes liv som en helhed og styrker vedkommende. Alt for længe har der været et ensidigt fokus på hiv som en fysisk lidelse. Hiv-Danmark vil styrke sit fortalerarbejde, så de psykosociale aspekter ved hiv i højere grad kommer i fokus. Når det er sagt, så vil stadig flere hiv- smittede blive ældre som følge af de forbedrede behandlingsmuligheder. De stadig flere ældre hiv-smittede skaber et behov for en øget sammenhæng i behandlingen, som kan give den enkelte større indsigt, tryghed og overblik over sin helbredssituation. Endelig er der behov for, at hiv-smittede råber vagt i gevær, når der vedtages besparelser på hiv-området, uden at hiv-smittede har været involveret i denne proces. Danmark har underskrevet flere deklarationer om større involvering af hiv-smittede i forebyggelsen og behandlingen. Det ville helt klart klæde danske politikere at leve op til dette. Uden at lyde alt for alvorlig, så tæller hver en stemme. Og det er vigtigt, uanset hvor eller hvad du beskæftiger dig med. Der er brug for dig, når du deler dine hverdagsoplevelser i en rådgivningssituation eller i en selvhjælpsgruppe. Der er brug for dig, når du er vært i en af vores cafeer. Der er brug for dig, når du tilføjer dig til en af Hiv- Danmarks mange facebook-grupper for at sympatisere med eller deltage i den pågældende aktivitet. Der er brug for dig som frivillig i Hiv-Danmark, hvor vi sammen vil arbejde for større lydhørhed, meningsfuldhed, relevans og effektivitet i den samlede forebyggelse og behandling af hiv i Danmark. Sammen er vi med til at skabe den fremtid, som hiv-smittede har brug for, har krav på og som vi i samlet flok støtter op om.

2 På Odense Universitetshospital følges den hiv-smittede kvinde af tre ambulatorier i forbindelse med en graviditet. Pjecen giver et enkelt overblik over det planlagte forløb, der følger kvinden fra uger inde i graviditeten til 18 måneder efter at barnet er født. Afdeling Q er den afdeling, som holder kontrol med hiv-infektionen, hvor hiv-behandlingen eventuelt justeres. Afdeling D er afdelingen, der tager sig af selve fødslen. Her kan den gravide også tilknyttes en jordemoder, der følger den gravide med almindelige kontroller og forberedelser til fødslen. Afdeling H er hospitalets børneafdeling, som tager hånd om det nyfødte barn og følger barnet til det er omkring 18 månder. Pjecen er tænkt som en hjælp til gravide, der er tilknyttet hiv-ambulatoriet afdeling Q på Odense Universitetshospital. Den er gratis og udleveres til hiv-smittede kvinder, der er gravide eller som planlægger en graviditet. Interesserede er også velkomne til at rette henvendelse på afdeling Q og få mere information. $%&'%()%*+,--./012*345 Testambassadører og Kafe Knud er nogle af de eksisterende facebook-profiler, der er oprettet i Hiv-Danmark regi. Nu følger Café Lone, der ønsker at skabe et fællesskab på nettet. Om netværket skriver Café Lone: Vi vil skabe et åbent og kærligt netværk for mennesker, der er ven med, pårørende til, eller hiv-positive selv. Et netværk for mennesker, som er klar på udvide sit kendskab til hiv-problematikker i hverdagens Danmark og tale åbent om dem. Samtidig at oplyse kort og præcist om, hvad der sker lokalt, nationalt og internationalt. Hvorfor? Fordi vi tror på, at et åbent netværk bringer os nærmere på forståelsen af, hvad hiv gør ved os alle. Facebookprofilen er ikke en offentlig profi l. Det vil ikke være muligt for andre uden for netværket at se, om man er medlem. Spørgsmålet om åbenhed er dog en af tankerne bag netværket. Jacob Hermansen fra Hiv-Danmarks bestyrelse er en af initiativtagerne bag Café Lones facebook. Om åbenhed skriver han i invitationen til netværket: Åbent forstået som, at det kan blive endnu mere integreret i dagligdagen som en naturlig ting, og ikke åbent som, at det er den væsentligste oplysning, omverdenen behøver at vide om ens personlighed. Hiv fylder meget de første par år, men At leve med hiv, eller være kæreste med en hiv-positiv, pårørende til (ven, familiemedlem mm), bundfælder sig for de fleste med tiden. Jo større et netværk du har, jo hurtigere tror vi på, at bundfaldet sker! Netop derfor er det vigtigt at invitere hiv-smittede med i denne gruppe, forklarer Jacob. Den enkelte hiv-smittede vil sikkert kunne nikke genkendende til noget af det ovenstående. Hver især har vi jo vores helt egen historie, uanset hvem vi er, og hvordan hiv har påvirket vores liv. Café Lone facebook er så at sige skudt i gang. Netværket er åbent for alle, som er berørt af hiv, uanset hvor i landet, du bor. Hvis du er interesseret i at vide mere om netværket, så tag kontakt til Café Lone på

3 pqrsq tuvbweixbicfyi`xez_yb`x{zbh }~x`ej ij~`iz zb` oyeg_y`bo_fveaixfec]bj _cf bgewecfjbi]gbxec }i` gxezb`by{`baicfiavš ezf}_fveaixba_z _zoml b}icgxeczfegbc ˆ x`ej ij~`izfabg fabg}i` bfj{ƒezbafez bgec]bj _cf bgewec abajxecejjbc _jbb`v`e {`a ggiccbavš ezf f e bgbegbafžgxezb\]`eji Žbfabicfi bb` i]gbxeczfx{zb i bxmz iwbxhf_ j_ b`]`ibc }_fveaixbah_z}i`e b`b_ ziczb b}icgxbaoml tœyb`x{zbh }~h _jb i`]_gb`xezbxbgbf xjcža aijabfvšabxb]_c bxxb`yei _fjexgb jcžacecz x^bgewecfj\ xia_`e _zjicj_c toey jxecejjbcvš _fjexgbužzb} fxezzb`e x giccbavš\ix _`zužzb} f_ze i`wbx_ci xezcbcgbf xxeczvš ezf}_fveaixba i bxb` g užzb} fš} b bfegbœ `bze_cf ibxxicg gjž `_fjexgbfžzb} f \]^_`abcdeb`fabgh`bgijak`lmnoml Hidtil har hiv-smittede skulle rejse til København for at få kontrol og behandling, men i foråret har Region Sjælland åbnet for et Infektionsmedicinsk Ambulatorium på Roskilde Sygehus. som kan modtage hiv-smittede. Overlæge Ulrik Bak Dragsted, der er ansvarlig for hiv-klinikken på Roskilde Sygehus fortæller om baggrunden for at etablere afdelingen: Vi ved, at mange hiv-smittede ønsker at være tilknyttet et ambulatorium, der er i nærheden af deres hjem og arbejde. Siden åbningen 1. april i år har vi oplevet en stabil tilgang af brugere. Vi regner med, at vi vokser efterhånden som vores tilbud bliver kendt. Roskilde er således et lille nyt ambulatorium. En af fordelene ved at skifte til Roskilde Sygehus er, at hiv-smittede kan være med til at forme rammerne for den nye klinik f.eks. i forhold til åbningstider og andre rutiner, så det passer bedst muligt til deres behov. Vi er også glade for at have en fast psykolog tilknyttet vores klinik, udtaler Ulrik Bak Dragsted. Selvom hiv i dag ikke er en dødsdom, er sygdommen stadig alvorlig og kan være en stor psykisk belastning for den enkelte patient og patientens pårørende. Derfor anser vi et tilbud om psykologhjælp som vigtigt, slutter Ulrik Bak Dragsted. Ulrik Bak Dragsted glæder sig over, at behandlingsmulighederne er blevet så meget bedre siden sygdommen først dukkede op i 80 erne: Hiv har udviklet sig fra en dødelig sygdom til i dag at være en kronisk sygdom, hvis du forstår mig ret. Hvis man er velbehandlet, er det faktisk muligt at leve en næsten normal tilværelse, have et godt sexliv og endda få børn uden at virus bliver overføres til fosteret eller partneren. Ulrik Bak Dragsted fortsætter: Det, der er helt afgørende er, at hivsmittede gør sig klart, at de skal følge behandlingen resten af livet. Hvis man i perioder ikke tager sin medicin, er der risiko for udvikling af alvorlige følgesygdomme, resistent (modstandsdygtigt) virus og måske endda for tidlig død, forklarer Ulrik Bak Dragsted. Da hiv-behandling går ind under det frie sygehusvalg, er det muligt for patienter at fortsætte deres behandling i Region Hovedstaden eller på andre infektionsmedicinske afdelinger. Den eneste forskel for patienterne bliver, at Region Sjælland ikke længere refunderer transportudgifterne, hvis man vælger at blive fulgt på en afdeling uden for regionen. Omvendt har patienter fra andre regioner naturligvis også mulighed for at blive tilknyttet Roskilde. JKLMKNOKPQRSS TUVWXPYZ[

4 ±²³ µ ¹º µ» ¼½µ ¼¾ ÀµÁÂÃÄÂÁ Gennem de senere år har flere udenlandske undersøgelser peget i retning af, at der er en vis ulighed i sundhed mellem LGBT-borgere og den generelle befolkning, og at flere lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner kæmper med en række specifik ke sundhedsmæssige udfordringer. På konferencen fremlagde Anja Katz, projektleder i STOP AIDS, resultaterne fra STOP AIDS forundersøgelse af sundhed blandt LGBT. Forundersøgelsen tog blandt andet udgangspunkt i LBLs** levevilkårsundersøgelse fra Denne undersøgelse bekræfter, at selvmordsraten, alkohol forbrug og rygning i Danmark er højere blandt LGBT sammenlignet med den almene befolkning. Der spekuleres på årsagerne til denne forskel, alt fra fraværet af børn til generel social udsathed for visse grupper af LGBT. STOP AIDS anbefaler, at man allerede på nuværende tidspunkt iværksætter en række initiativer for at dæmme op for denne forskel i sundhed. I følge STOP AIDS er der blandt andet behov for, at der sættes fokus på: En bedre undervisning i og synlighed af LGBT i folkeskolen. Etablering af et videnscenter, der kan understøtte og iværksætte relevant forskning på området. En ny levevilkårsundersøgelse blandt LGBT for at sammenligne med LBL undersøgelsen fra Udfordringerne for transpersoner og på etniske minoritetsgrupper. Kampagne om det gode LGBT-liv. Etablering af et checkpoint for kvinder, som kan tage udgangspunkt i sundhedsproblemer for kvinder, der har sex med kvinder. *) LGBT er et nudansk begreb, der omfatter homo- og biseksuelle samt transpersoner. **) Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) skiftede i 2009 navn til LGBT-Danmark. Ÿ ª«

5 ØàþáâßÞä íþâçßþýüâþýã ßñâ ÿ Det er jo mig, der kommer i klemme, siger Anders Jensen, da VI&HIV spørger han, hvad han tænker om behandlingssituationen i Region Hovedstaden, lige nu. Anders Jensen er midt i fyrrene og har været hiv-smittet i godt 15 år. Han er en af de patienter, der i foråret fik besked om, at den medicin, han hidtil har fået og har været tilfreds med, ikke længere kunne tilbydes patienter i Region Hovedstaden. Jeg havde lige fortalt min læge, at jeg var glad for behandlingen, og den virkede godt. Og så siger min læge, at jeg skal skifte til de gamle piller, som jeg fi k for fem år siden, fortæller Anders. På vej ud, spørger jeg én af sygeplejerskerne, hvorfor jeg skal skifte; hun siger, at det handler om økonomi. Jeg forstår godt, at man må tage hensyn til økonomien, men hvad med patienterne? Skal man ikke også tage hensyn til dem, spørger Anders og giver selv svaret: Der tales så meget om kvalitet i behandlingen og om at sætte patienten i centrum, men kvalitet i behandlingen er jo ikke bare et spørgsmål om medicinens effekt man må jo også tage hensyn til, om patienten er tryg ved behandlingen, og om det fungerer i hverdagen at følge behandlingen. tilbage på den enkle behandling. Jeg bliver noget overrasket, da lægen siger, at det slet ikke kan lade sig gøre. Han siger at udbuddet er kørt og så kan medicinalfirmaerne ikke komme bageftermed en ny pris og prøve at møve sig ind igen. Konklusionen bliver, at selvom medicinen nu har den rigtige pris, så kan jeg stadig ikke få den. Denne så kan de lære det -holdningvidner i virkeligheden om systemets kamp med sig selv; myndighederne laver meget stramme retningslinjer, lægemiddelindustrien vil sælge medicinen så dyrt som muligt, og lægerne skal så udskrive medicinen. Men det er os patienter, der kommer i klemme, konstaterer Anders Jensen. Det er os, der skal skifte behandling, og det er os, der føler os mere sygeliggjorte, når vores medicinskab nu igen fyldes med pilleglas, som om vi var nærmere de 85 år end de 45, forklarer Anders. Myndighederne, lægemiddelindustrien og lægerne sidder i hvert sit lille kongedømme og bekæmper hinanden, samtidig med at de lukker øjnene for patienterne. Det er sådan, det foregår lige nu. At patienterne i andre regioner af Danmark har fået lov til at beholde den enkle behandling, generer ikke Anders: Jeg glæder mig over, at det ikke går helt så hårdt ud over de hiv-smittede andre steder. Men samtidig ærgrer det mig, at vi i hovedstaden bliver tvunget over på mere besværlige kombinationsbehandlinger end i andre dele af Danmark, hvor ændringerne har været mere moderate. For Anders handler det ikke bare om, at sundhedsvæsenet skal tilbyde den bedste behandling. Det handler også om afmagten ved at føle sig fanget i et politisk spil mellem myndigheder, læger og medicinalindustri, hvor patienterne efterlades uden den mindste chance for at påvirke deres egen situation. Der går et par måneder, og Anders hører fra en ven i samme situation, at prisen på den medicin, han blev skiftet fra, nu er blevet sænket, så den koster det samme som den behandling han blev âþýã öáäþäöæ ÿ ý ØäÝÞâçÞäçÞäÞâÞßáõÝíéßÞßáéí ÞÞßâíéöéßäãåäýþÞäÝÞûÞÞâ ÞäÝßãà sat i på grund af besparelserne. Næste gang jeg er oppe på min afdeling, beder jeg derfor om at komme âþßäíäéçæíäòþâàáâóþêãäýæíäéãàêíåô ØÙÚÛ ÜÝÞßàáâãäåÞäÝÞæçÞãàÝèâ çèéþêëçìþýíîíäïáðþäßæíééñâäèþ õãöþäßþâ öæóèýþçßâþôíôúäßãóæþûþâüýãýþþâàáâ ÝèâÞýþÞÝíîíäÞäç ãæýþæþçáõíßâþ ÞçëæßãßãàëÝóëÝêáçØìéâáç ùâþþæß ãääèþõãöþäßþâí Þ ÛâÞéíáäÞâäÞçíäÝ ñóçîþäßâãæïø àáâç ÞææíéÞßãóæÞûÞâ ãõâíæ ç í ÞçöæóíææíéÞâÞóÞêãäÝæíäé íýþßýþå ÞéíáäÿáåÞÝçßãÝÞäóÞçæëûÞâãß âõþçíäþâþßäíäéçæíäòþâèýþâæíéþâþü ìþýßâþþä Þæß áìõáäþäßþâ æéþâüãßø õãöþäßþâàâã õâíçþäõüþäßá áìõáäþäßçßãóæþßàáâ ãßöæàâþýççöææþ ÞéíáäÿáåÞÝçßãÝÞäç íäýþäàáâýþßäëå þþýíîíäãæåíâ çáìêþýþäç âãåáìóíææíéþâþìþýíîíä âþäýþëýóëý ä Þâ ìþäàüâõãöþäßþâäþìëæíéêþýàáâãß àüýþäþä æþâþóþêãäýæíäé ÅÆÇÈÆÉÊÆËÌÍÎÎ ÏÐÑÒÓËÔÕÖ Tidslinje:

6 På den 6. hiv-konference for det internationale AIDS-samfund om sygdomsudvikling, behandling og forebyggelse var sidstnævnte forebyggelse et af de helt store emner, der optog mange personer. Ikke mindst har de fantastisk positive resultater fra undersøgelser om reduceret eller næsten elimineret smitterisiko blandt velbehandlede, som blev offentliggjort kort forud for konferencen, sparket et fornyet liv i den diskussion, der opstod, da et par svejtsiske læger tilbage i 2008 lempede anbefalingerne for sikker sex for par med forskellig hiv-status, hvor partneren er velbehandlede. Nogle kalder ligefrem behandling for den nye forebyggelse. Med al mulig respekt for det opmuntrende i og behovet for igen at fastslå, at behandling drastisk reducerer smitterisikoen, er det imidlertid noget af en 5{5F]H]:BV;>:C5H9?\765C5a C><<56;5dB]]7Wa}5CBVdq=5Z WWn Z;`<<5?56<B?BH9?>EVpC5? *+,-.&/01!"#!$%!&'()) sproglig tilsnigelse at kalde behandling for forebyggelse. Og måske et problem. Budskabet fjerner let vores fokus fra, at mange hiv-smittede konstateres alt for sent. For langt de fleste hiv-smittede i Europa ville det være ønsketænkning at konstateres til tiden. I Danmark er vi ikke helt på omgangshøjde med Europa, alligevel anslås hver femte hiv-smittede ikke at kende sin hiv-status herhjemme. På den led er behandling ikke forebyggelse, fordi behandlingen ikke er tilgængelig. Fokus på behandling kan let fjerne fokus fra anden klassisk forebyggelse. Når behandlingen er så optimal, hvad er f.eks. behovet for fortsat i W7q<B6ABVC5VC_C5H`H9:5H5? ><mV>E?96=:B6CVd5?7>65?<5C56 X5?HB?3`??5dqU5?79H9?965AC5?=5Z 5? udstrækning at rådgive hiv-smittede og andre om sikker sex (læs: kondombrug)? De seneste 10 år har vi set en udvikling mod stadig færre rådgivningstilbud ud fra devisen om, at hivsmittede overlever og derfor ikke har de samme behov for rådgivning som tidligere. På den led får den eksisterende forebyggelse nu konkurrence om midlerne, hvis behandling sættes lig forebyggelse. Hvad er motivet for at iværksætte behandlingen? Behandler vi nu på samfundets eller på den enkeltes præmis? Det er logisk, at der overordnet er en vis ræson i at behandle smitsomme sygdomme af hensyn til samfundet eller ikke mindst hensynet til partnere. Beskyttelsen af partneren giver den enkelte hiv-smittede en stærk motivation til at gå i behandling. Men ved at understrege forebyggelsen fjernes så fokus fra IJKLMNOPQRNSTUBHVWXYZVB:[9<Z 3>?=\6C5V<5C567V_??5?979F>3>? ]:ghf3?bijjezijjh]:kllhzklila B::5<`6C=:5H5V><7Fq?5Vawq?<B6 9mpCB3?9FBHB?;56H5C;B:HC5:56B3

7 patientens kliniske behov for behandling? På den led vil behandling være af hensyn til samfundet og ikke til den enkelte hiv-smittede. Forfølger man denne strategi tyder intet dog på nuværende tidspunkt på, at det har en gavnlig effekt på den hivsmittede. Tidlig iværksættelse af behandling kort efter smittetidspunktet forbedrer ikke behandlingsudkommet markant. Der er en meget lille nærmest marginal effekt som skal skal holdes op imod den ulempe det vil være for den enkelte, og den større indsats mod og risiko for manglende motivation til behandling, når der ikke er nogen mærkbare symptomer på sygdom. ÄÅ ÌÊÇÉ ÆÌàÒÎ ÎÍÃÙàÌÎÙÍãËÆÇÙÍ ÓÆÇãÆÍÌÊÄÊÅÏÎÇËÏÌÖÊ ØÄÓÊÐÎËÆÒÙÍ ÊÏÉáôÙÆËÌÊÅÆËÏÌÄÈÉÍÄÊÉÓÎÙÅÒÊØ ÇÊÅÅÎÌãÄÏÓÒÎÙÎÄÆËÄôÉÎÕÒÎæÎÌÄÅÎÌÇÎ ËÏÌÓ ÇÙÞ ÌÎÄÄÍÆÙÊÉÊóËÌÊÅÆÞÂÎÌÖÆÌÓÆÇÊ ÆÒØ ÒÎÙÎÌÄÎÒ ÞëÒÊÇÊÅÅÎÌÇÎ ÊÄÍÎÄÊÉÓÊÇÙÄÍ ÙàÌÎÙÎÒÄÎÆËàÎÖÆÇÙÒÊÇÉÙÊÄÅÃÍÎØ ÒÊÉÎÄÔÉÏÙÎÑÒÆÍôÙÎàÎÖÆÇÙÒÊÇÉÎÇ œµµ ÚÛÛêÏ ÎÌÌÆÄÅÎÙÎÄËÏÌØ ÄÏÓÒ ÉÎÅÒÊÇÊÅÅÎÌãÏÉÙÎÎÌÙÎÌ ÎÙÎÍ àêòòêéíïéîùîåñ ÍÌÎÙÄÅÆàÑÒÆÍÃÙØ àìîùîàîöæçùòêçéîçêóëìêåæþ ÒÆÇÉÍÞâÆÖÊ ÅÏÇÄÍÆÇÍ ÇÙÌÎÌÄÊÉãÖÆÌ ÇÔÎÍÑÒËÆÄÎãÖ ÏÌÕÆÑÎÇÍÎÌÊÇÙÙÌÆØ ÉÎÄÞâÎÍ ÆÌÄÔÒÎÙÎÄÙÎÍÍÌÎÙæÎ ÆßØ ÄÅÎÌÇÎÆËÎÍÒÏ ÎÇÙÎËÏÌÄÈÉãÙÎÌ ÆÌ ÃÙ ÊÅÒÊÇÉÎÇÆËÎÇ ÆßßÊÇÎ ÌÎÍÄ ÌÞ ÈæÎàÒÊÅÅÎÍËÏÌÎÉÔÌÏÓÅÌÊÇÉéÛËÏÌÄÈÉ ßÊÇÎËÏÌÄÈÉÕÔÜéÔÌãÙÎÌ ÆÌÇÔÎÍÄÔ ÓÎÙÝÚËÏÌÄÅÎÒÒÊÉÎ ÆßßÊÇÎÅÆÇÙÊÙÆÍÎÌÞ ÍÎÌËÈÒÉÎÇÙÎßÆËíËÌÆÅÒÞÜêÞÛÛÞ ìêìäùæéääõêäçêçéîìçãàòî ÎÍÑÒìÏÌÄØ ËÏÌÄÕÊÄÇÊÇÉãÇÎÓÒÊÉÅÒÞÜîÞÛÛÓÎÙÎËØ ÙÆÉÄÄÕÊÄÇÊÇÉíÇÉÆÇÉÏÓÓÔÇÎÙÎÇÞ ìêùäõãçåíîíîìäíæùêéùîíäæóóî ñö ÏÌÙÎÌæÏÎÌòÏÌÒÙóÊÙÄâÆôõÞ ÏÅÍÏàÎÌÄÆÓÍÙÎÇÜÞÙÎßÎÓàÎÌÚÛÜÜ ÔÌÎÍÎÌèÙÎÇÚÚÞÄÎÕÍÎÓàÎÌãÙÎÇÚðÞ ìêòóîòùêçéñòäõêäçêçéîçîìçèù ÎÇØ âæíïîìëïììïìäùæéääõêäçêçéêîïîìø ßÆËÎÒÏÇÎÞÙÅ ÕÔÍÒËÞðÛÚÚéîöîÎÒÒÎÌÕÔßÆËÎÒÏÇÎ ÙÊÉÏÉÄÅÆÒÄÅÎÄÎÇÎÄÍÑÌÄÙÆÉÎÇËÈÌ ûâæíïîìçî ÊÒÏÉÄÔàÒÊ ÎÒÆÉÍÕÔ ÖæÎÓÓÎÄÊÙÎÇÏÉÓÎÇÃÎÇ ÊÒÒÈàÎÇÙÎ ëæùîúíîïéäèùíåæçëôîäëïìéåìþ øìêäëïìúìîðîìäóîçãîìðûåìþ ýš¾ž þÿ ÕÔÖæÎÓÓÎÄÊÙÎÇÞ àòê ÎÄÎÇÙÍÃÙ ÊÆüôÖÎÙÄÓÆÊÒÎÇÄÆÓÍ ÑÒÌÊÓÎÒÊÉÎÕÌÊÄÎÌÞ ÇôÍÑÒàÃÙÊ ÆËí ÏÇÎÞ ÎÙàÌÊÇÉÉÎÌØ ÇÎÙÊÇÎ ÎÇÇÎÌÞ ÒÏÉ ÆÇÙÅÆÇÅÈàÎÄ ÏÌÙÊÉÄÏÓÎÌÃÇÙÎÌäÛÔÌÎÌÖÎÌÎÍ þ Ÿ š¾ž š žÿ±ª Ÿž ¾ Ÿ±ª ÆÌÌÆÇÉÎÓÎÇÍÊ ÆËÎ ÏÇÎÞâÈÌÎÇÎÔàØ ÏÌÙÊÉÄÏÓÎÌÏ ÎÌäÛÔÌÖÆÌ ÊÎÍÇôÍ ÌÎÙÆÉÙÎÇêÞÄÎÕÍÎÓàÎÌËÌÆÅÒÞÚÛÞ ÎÇÇÎÌÞ ÒÏÉ ÆÇÙÅÆÇÅÈàÎÄÑÒÌÊÓÎØ ÒÊÉÎÕÌÊÄÎÌÞ ÇÎÄÅÒÞÚÛÞÛÛÞ ÎÙàÌÊÇÉÉÎÌÇÎÙÊÇÎ ÎÓàÎÌÚÛÜÜÞ ÙÎÇÜÝÞÏÅÍÏàÎÌÏÉËÌÎÙÆÉÙÎÇÜÜÞÇÏØ ÎÌèËÌÎÙÆÉÙÎÇÜöÞÄÎÕÍÎÓàÎÌãËÌÎÙÆÉ âæíïîìëïìëìîùæéäåòãàêîïîìôìîí À¾Ÿ ¼¼ž ª««Á ª«ÂÃÄÅÆÇÄÈÉÇÊÇÉÄËÌÊÄÍÎÇËÏÌÄÍÈÐÎÑÒ ÄÓÔÉÌÃÕÕÎÌËÏÌÖÊ ØÄÓÊÐÎÙÎÏÉÕÔØ äþûûûåìþ ÅÆÇÖ ÎÌÉÌÃÕÕÎÏÕÇÔÄÍÈÐÎÕÔÏÕÑÒ ÂÊ ØâÆÇÓÆÌÅÏÕÇÔÌÎÅÄÍÎÌÇÄÍÈÐÎã ÙÎßÎÓàÎÌÚÛÜÜÅÒÞÜÚÞÛÛÞáÔËÌÎÓÍ ÌÈÌÎÇÙÎÊÚÛÜÚÎÌÏÇÄÙÆÉÙÎÇÜÝÞ åìãõõîìãùîìöæìóïùíæéîíäíèðî àîçöæ ÇëÞ ÉÌÃÕÕÎÌãáÅÊÇÙÎÌÉÆÙÎÝÝãÚÞãÜÜéêëÈØ ÇÆ ÇÄÎÇÙÎÄÑÒèÂÊ ØâÆÇÓÆÌÅãáÓÔØ ÄÆÓÓÎÒÎæÒÊÉÖÎÙÞçÊÒÆÉÏÉÉÌÃÕÕÎØ ÊÚÛÜãÄÅÆÒÊÇÙÄÎÇÙÎÙÎÌÎÄàÊÒÆÉ ÎÙ žÿ ª««š œ žÿš š ž šž Project leader Vibeke Lenskjold from the newly opened health clinic for undocumented migrants, will come and talk about what they can offer and what experiences they have had so far. As the clinic has opening hours Mondays and Wednesdays from 5 to 8 pm. ± «ª µ ¼žš½ ¾žš¹ žš ž µÿ ² žÿ ž¹ Ÿºž Ÿ» ž ž «±ª²«³ ªª we have decided to have this Educational Afternoon on a Thursday rather than Wednesday because we find the topic extremely important. As always we serve a light snack. Let us know if you are coming. We serve light snacks during the presentation and discussion. All are welcome. Th is meeting will be conducted in English with possibility of translation in to Danish. Let us know if you are coming: For more information call and ask for Kirsten Madsen. ƒ ˆ ŠŠ Œ Ž

8 ƒ ˆ Š Œ Ž Vi er to instruktører under programmet Hiv og din krop og vil hermed invitere dig til en aften med særligt fokus på, hvordan du som hiv-smittet kan blive mere pro-aktiv i mødet med læger og sygeplejersker, hvilke risici virus og medicin påfører leverens sundhed, og hvad du selv kan gøre for at forebygge. Udover at formidle information om virus og hiv-medicinens påvirkning af din lever, vil Lars undervise i yoga samt inspirere deltagerne til at skabe sunde vaner i forhold til at leve et liv med hiv og medicin. Arrangementet er gratis og fi nder sted på Vesterbro, Gammel Kongevej 5A. den 29. september 2011 fra kl til Husk behageligt træningstøj. Tilmelding påkrævet, skriv til Mere information om yoga kan fås på Har du spørgsmål så send en mail til Jens Peder Høeberg på Vi glæder os til at se dig! Generelt: Hiv og din kropsform er et undervisningsprogram målrettet hiv-smittede. Bliv klogere på hiv, lever, nyre, hjerte, ændret fedtfordeling m.v. og hør, hvad du selv kan gøre, og/eller hvad du kunne være opmærksom på, næste gang du er på ambulatoriet til kontrolbesøg. Instruktører kommer gerne ud og underviser grupper rundt omkring i hele landet. Kontakt eller ring til sekretariatet på T og hør nærmere om OXeN\EGG!-2!,#9$(!(E='#9$*= ]'(:!"V)!(2:!45(!4$-:7(5.':'5)99=B9$?'<: d!":>$"2!"5$"20$(2/$0!"4!(!4$-:7( XV+cNOATD OA+CQXACOQTXAD+fgU C!"44):)"49a*#6!1,$)9= '*0).'(;!/'94!('2(!:%9$:(!4)*!(!))"49a*= T-:';!(\+!$49)"!,$"4$*4!"HL=2!#:=HGEE $"20$(.'()"49a*54!(!(2!"4:<'#.'(4(!:%9'25 +!h!,;!(\+!$49)"!,$"4$*4!"je='-:';!(hgee #6(7(!"4!5!8!(9$4:!'* +$",$(-.'(/)012,)3!4!5!"#$%!"&'(!")"*),!49!,$..'(!")"*!"= $"4(!;!(7(:$./)0<$"2!:-7"5$94!(52!-2<$9):!:5 #'9)%2-%9/7(2.'(/'94!99!(!:")2-;$**(<"4=>)01 #!(=>)01+$",$(-9!4!2$.!";!2:?(!92!54!(!( *(<##!(5$"4(!#$%!"&'(!")"*!('*;(<*!(*(<#1 +$",$(-!('*26#$($#9?'(*$")2$%'".'(2:73!1 OJJJHMPLP )".'R/)014$",$(-=4- C-)"4!(*$4!KK5H= ACCDEFGH1IJKL QJJFEMGGK EEMFN;/=N SSS=/)014$",$(-=4- ijklmnmolpoqrst o y mlmyšollm}ym œ ~ uvswxxlmyz{r o}k~poqr olx Ÿœst mk{mn noz m}ur } ym} žonkyrqmym} Ÿ œ rnnr}qmlm}{mnstu mllmkzym}w zq jymnok r{kmyzq r myrqm nrš œœ~ ym} œ oq C:73!^(,$!99!(1.'(!")"*\ C:73!,!49!,\ ]!49!,2.'(!")"*\ W6(7(!"4!,!49!,\ NTDOADUVDOWX=YX V"-!9:,!49!,Z/)012,)3!:[\ #6(!*="(=MKIG'*-'":'"(=GGGIGEHJII= $./)012,)3!4!,!49!,,!(=+!:/`a9#!('25"6( 4<;!:$9!(=>)01+$",$(-0)9*!("!-!"4!$":$99!: +<-$";!:$9!4):,!49!,2-'"%"*!":0)$"!:;$"- HMG1E=GGG-(= bhgg-(= 0)27*!(',2:73!/'2.'"4!5)-',,<"!('*)(!1 *)'"!(=+)"!#!(2'"9)*!'#9?2")"*!(Z"$0"5$4(!22! ]$(-_(#64)")"4;!:$9)"*5/0)9-!:-'"%"*!": be=ggg-(= '*!1,$)9[0)4!(!*)0!2)--!%9$"4(!=

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere