Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT"

Transkript

1 Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard (A) Fraværende: Bente Hedegaard (A) Norddjurs Kommune

2 Kultur- og udviklingsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgningen for kultur- og udviklingsudvalget ultimo februar måned Årsregnskab sektorbeskrivelse Kultur- og udviklingsudvalgets arbejdsplan Forslag til idekatalog til budget Udkast til revideret landdistriktspolitik Forslag til kommuneplan Ændret placering af centerområdet i Ørum Godkendelse af planlægning, der muliggør opstilling af vindmøller i Hevring Ådal Renovering af skulptur af Arnoldi Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik Udmøntning af midler til ungdomsunivers Kulturhuset Stationen Trustrup, køkkenprojekt Pavillonen - anlægsregnskab for nye sceneforhold m.v Forlængelse af aftale med Djurs Wind Power Forslag til en ny sundhedspolitik i Norddjurs Kommune Meddelelser...36 Bilagsoversigt...38 Norddjurs Kommune

3 Kultur- og udviklingsudvalget Budgetopfølgningen for kultur- og udviklingsudvalget ultimo februar måned S00 13/650 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. ultimo februar måned 2013 viser på driftsområdet, at forventet regnskab for 2013 vil svare til det korrigerede budget. Der er afsat rådighedsbeløb til tre anlægsprojekter i 2013, men der er endnu ikke søgt anlægsbevilling hertil. Der er indgået overenskomstforlig mellem KL og KTO som bl.a. indeholder de generelle lønstigninger for I økonomiaftalen for 2013 er lønbudgetterne opregnet med 1,44 procent. Når der tages højde for KTO-forliget, er det nuværende skøn for lønudviklingen kun 0,54 procent. Lønbudgetterne er derfor opregnet med 0,90 procentpoint mere, end der rent faktisk skal anvendes på løn i I forbindelse med budgetopfølgning pr. ultimo marts 2013, vil de økonomiske konsekvenser være beregnet og indeholdt i det forventede regnskab. Økonomiske konsekvenser (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Forventet regnskab Forventet tillægsbevillingsbehov Drift Anlæg Effekten på kommunes serviceramme er: (1.000 kr.) 2013 Tillægsbevillinger på kultur- og udviklingsudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme 650 Afvigelse indenfor servicerammen 0 1

4 Kultur- og udviklingsudvalget I alt 650 *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen Der i 2013 afsat budget på 0,650 mio. kr. til to projekter, der er finansieret af udviklingspuljen for 2012, hvilket bevirker at servicerammen forhøjes. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for februar måned 2013 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben KUU bilag til februar måneds budgetopfølgning /13 2 Åben KUU februar 2013 specifikation af korrektioner 39165/13 3 Åben Anlæg - bilag til budgetopfølgning februar /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Jytte Dalgaard deltog ikke. Blev taget til efterretning. 2

5 Kultur- og udviklingsudvalget Årsregnskab sektorbeskrivelse S00 12/19741 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2012 skal behandles i økonomiudvalget den 16. april 2013 og i kommunalbestyrelsen den 23. april Som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune indgår der en sektorbeskrivelse for hvert fagudvalg. Kultur- og udviklingsudvalgets sektorbeskrivelse for 2012 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sektorbeskrivelsen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Sektorbeskrivelse for kultur- og udviklingsudvalget /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Jytte Dalgaard deltog ikke. Blev taget til efterretning. 3

6 Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalgets arbejdsplan P35 13/5984 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Der er udarbejdet vedlagte forslag til en arbejdsplan for kultur- og udviklingsudvalget i Af arbejdsplanen for kultur- og udviklingsudvalget fremgår kultur- og udviklingsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt er kendskab til og som skal behandles i kultur- og udviklingsudvalget i Der vil fremadrettet blive tilføjet sager til arbejdsplanen i takt med, at tidspunkt for politisk behandling af kommende sager fastlægges. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at arbejdsplanen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag arbejdsplan KUU /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Jytte Dalgaard deltog ikke. Blev taget til efterretning. 4

7 Kultur- og udviklingsudvalget Forslag til idekatalog til budget S00 13/6849 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen , at kommunalbestyrelsesmedlemmerne og fagudvalgene i perioden fra den april 2013 har mulighed for at stille spørgsmål og få lavet beregninger af forslag til idekatalog. Kultur- og udviklingsudvalgets medlemmer opfordres til at medbringe spørgsmål og ideer til mødet. Kultur- og udviklingsudvalget vil på møderne i maj og juni få en status på beregningerne til idekataloget på udvalgets eget område. Ligeledes vil kommunalbestyrelsen på temamøderne den 25. juni 2013 og den 8. august 2013 få en status på beregninger til idekataloget. På mødet medio august (uge 33) skal kultur- og udviklingsudvalget behandle de politiske ideer og driftsforslag inden for udvalgets område. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte skema til brug for arbejdet med forslagene. Økonomiske konsekvenser Der er ingen konsekvenser på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og udviklingsudvalget drøfter spørgsmål og forslag til idekataloget. Bilag: 1 Åben Skabelon politiker forslag og spørgsmål 43796/13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Jytte Dalgaard deltog ikke. 5

8 Kultur- og udviklingsudvalget Sager oprettes vedrørende følgende forslag: permanente lokaler til Kulturskolen Kulturring Østjylland. 6

9 Kultur- og udviklingsudvalget Udkast til revideret landdistriktspolitik P22 12/23210 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der indarbejdes en passus i landdistriktspolitikken ( side 4 i forbindelse med fastholdelse og fremme af erhverv i landdistrikter) om, at kommunen gerne vil understøtte erhvervslivet med at sikre arbejdskraft med hensigtsmæssige kompetencer til de jobs, der kan skabes lokalt også på landet. Beslutning i Voksen- plejeudvalget den : Voksen- og plejeudvalget tilslutter sig indholdet i den reviderede landdistriktspolitik. Beslutning i Børn- og Ungdomsudvalget den : Et flertal i børne- og ungdomsudvalget bestående af Mads Nikolajsen, Else Søjmark, Tom Bytoft, Benny Hammer, Berit Byskov og Jørgen Vest Rasmussen tilslutter sig indholdet i landdistriktspolitikken med den tilføjelse, at der på side 6 bør tilføjes følgende indsatsområder: Udvikling af sammenhængen mellem dagpasning og skole i børnebyerne i Norddjurs Kommunes landdistrikter. Udvikling af Norddjurs Kommunes børnebyer i form af forebyggende og tidlig indsats og af samarbejde med kultur- og fritidsliv og lokalsamfund i øvrigt. Bente Hedegaard tager forbehold. Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Ingen bemærkninger. 7

10 Kultur- og udviklingsudvalget Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2010 landdistriktspolitikken Det gode liv på landet i Norddjurs, Landdistriktspolitikken er en integreret del af Planstrategi og Kommuneplan 2009, og politikken er desuden koordineret med politikker og planer på ældre-, børn og unge-, sundheds-, natur og miljø-, og turismeområdet. Efterfølgende udarbejdede forvaltningen Handlingsplan for udmøntning af initiativer. Udviklingsforvaltningen har på baggrund af kultur- og udviklingsudvalgets beslutning den 17. december 2012 om revidering af landdistriktspolitikken udarbejdet et udkast til landdistriktspolitik for perioden , som er afstemt med Udviklingsstrategi 2011 se bilag. Der er tale om en redaktionel revidering, og den reviderede udgave af landdistriktspolitikken har fokus på de samme seks udviklingstemaer som den hidtidige landdistriktspolitik: Dialog og samarbejde Offentlig service Erhvervsmuligheder Attraktive landsbyer Muligheder for fællesskaber og oplevelser Synliggørelse af det gode liv på landet Sammen med udkast til revideret landdistriktspolitik forelægges en redegørelse for arbejdet med konkrete initiativer i perioden se bilag. Revideringen af landdistriktspolitikken består primært i en opdatering med udgangspunkt i de gennemførte aktiviteter. Såfremt kultur- og udviklingsudvalget kan godkende udkastet til revideret landdistriktspolitik, sendes dette i høring i februar hos stående udvalg, samvirker og råd samt Destination Djursland. Der vil desuden blive annonceret i lokalpressen, så andre interesserede kan fremkomme med bemærkninger og forslag. Efter høring vil udkastet i marts blive fremlangt i kultur- og udviklingsudvalget til endelig godkendelse. 8

11 Kultur- og udviklingsudvalget I marts 2013 foreslår forvaltningen, at der afholdes en lokal landdistriktskonference med temaer fra landdistriktspolitikken. Konferencen skal fungere som optakt til, at forvaltningen udarbejder en handlingsplan for perioden I høringsperioden er der indkommet en række bemærkninger og forslag til landdistriktspolitikken. Disse vedlægges som bilag sammen med forvaltningens bemærkninger hertil. Vedtaget er også revideret oplæg til landdistriktspolitik med forslag til ændringer som konsekvens af de modtagne høringsbidrag. Ændringerne er markeret med rødt. Den foreslåede landdistriktskonference afholdes. Den 29. maj Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at høringsbidrag 8 fra børne- og ungdomsudvalget samt bemærkningerne hertil drøftes Udkast til landdistriktspolitikken godkendes med de foreslåede ændringer samt vurdering af, hvorvidt ændringsforslag fra høringsbidrag 8 skal indgå. Bilag: 1 Åben Indkomne høringsbidrag til landdistriktspolitik.pdf 42769/13 2 Åben Indkomne høringsbidrag til landdistriktspolitik 2013 med forvaltningens 42904/13 bemærkninger.pdf 3 Åben Udkast Landdistriktspolitik KUU /13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Jytte Dalgaard deltog ikke. Godkendt, idet der tilføjes tekst om bemærkning fra børne- og ungdomsudvalget. 9

12 Kultur- og udviklingsudvalget Forslag til kommuneplan P00 10/14450 Åben sag Sagsgang: KUU, MTU, VPU, BUU, AMU, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Udviklingsforvaltningen har forslag til kommuneplan 2013 under udarbejdelse. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en delvis revision af kommuneplanen. Før det endelige forslag vedtages til udsendelse i offentlig høring, skal forslaget sendes i høring i de stående udvalg. Øvrige råd og nævn høres om forslaget i den offentlige høringsfase. Denne sag forbereder høringen i de stående udvalg, som gennemføres efterfølgende fra 9. april til 1. maj Forslaget kan ses her Processen for det videre arbejde: Tidsplan: Dato Handling 8. april 2013 Udkast til forslag behandles i Kultur- og udviklingsudvalget, hvorefter der foretages høring i stående udvalg. 9. april 1. maj 2013 Høring i stående udvalg 27. maj 2013 Godkendelse af forslag til kp13 i Kulturog udviklingsudvalget 11. juni 2013 Godkendelse af forslag til kp13 i Økonomiudvalget 18. juni 2013 Godkendelse af kp13 i Kommunalbestyrelsen 3. juli 11. september 2013 Offentlig høringsperiode Uge 34, fx 21. og 22. august 2013 Offentlige møder 11. september 11. oktober 2013 Behandling af høringssvar 28. oktober 2013 Behandling i Kultur- og 10

13 Kultur- og udviklingsudvalget udviklingsudvalget 25. november 2013 Godkendelse af kp13i Kultur- og udviklingsudvalget 3. december 2013 Godkendelse af kp13 i Økonomiudvalget 10. december 2013 Godkendelse af kp13 i Kommunalbestyrelsen I høringsperioden i de stående udvalg afholdes møde med Naturstyrelsen med det formål at få vurderet om udlæg af erhvervsområde nord for Grenaa kan have konsekvenser for øvrig udlæg, lige som problematikken omkring de særlige drikkevandsområder drøftes i forhold til Trustrup og Auning Temaer til revision: Landskabstemaet, udpegning af værdifulde landbrugsområder, udpegning af områder til placering af store avls- og driftsbygninger, skovrejsning, bystrukturer, klima er blevet revideret. Udpegning af større sammenhængende landskaber skal foregå i samarbejde med nabokommunerne og vil blive taget op i planperioden. Øvrige temaer er gennemgået og tilrettet for faktuelle fejl og mangler. Særlige fokusområder: Erhvervsområde nord for Grenaa udvides i kommuneplanen. Det drejer sig om et temmelig stort område, som indgår i den udviklingsplan, der er udarbejdet for Grenaa Havn. Kortbilag vedlagt, idet området endnu ikke kan ses i den digitale kommuneplan. Område nr. 3E14 er udlæg af nyt område til virksomheder med særlig beliggenhedskrav, område nr. 3E15 er udlæg af nyt erhvervsområde, område nr. 7F1 er område til bynær skov. Indskrænkning af butiksområdet i Grenaa. Papgrunden udtages af centerområdet og udlægges til boligområde. Det betyder, at der ikke kan opføres butikker på dette område. Tendenserne for fremtidens detailhandel viser, at der vil blive færre butikker i 11

14 Kultur- og udviklingsudvalget fremtiden.. Såfremt der skal være mere liv i bymidten, findes det hensigtsmæssigt at indskrænke centerområdet. En rækkefølgebestemmelse for Papgrunden og GD-grunden i Grenaa indsættes. Bestemmelsen skal sikre, at kommunen kan kontrollere sit anlægsbudget. Linjeføringen for fordelingsvejen fra Østerbrogade til Mellemstrupvej i Grenaa ændres. Letbanen og Grenaa. Der arbejdes med letbanespørgsmålet i Grenaa - trinbræt ved Hessel, letbane til havnen. Da tiden er knap, kan vi ikke nå at indarbejde den endelige plan i kommuneplanen, men indskrive nogle hensigtserklæringer. Efterfølgende udarbejdes der et kommuneplantillæg. Endelig beslutning om etablering af nye stationer rejses i særskilte sager, hvor de konkrete forslag og økonomien heri fremlægges. Nordre omfartsvej Grenaa. Her er planlægningen i gang. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse offentliggøres i sommeren Den planlagte sydligste omfartsvej om Auning sløjfes. Grenaa Havn skrives ind i kommuneplanen i forhold til arbejdet med masterplan og ændring af erhvervsareal nord for Grenaa. Det er ikke hensigten, at der udlægges yderligere områder i forbindelse med kommuneplanen. Der er en række perspektivområder, som er godkendt, og som kan udnyttes ved udarbejdelse af kommuneplantillæg/lokalplan eller lokalplan. Herudover skal arealer inden for eksisterende bygrænser, som på længere sigt kan udnyttes til bebyggelsesformål, kortlægges. Her tænkes på Grenaa, Auning, Allingåbro, Ørsted. Auning: Der er udlagt areal i Auning øst, som der igangsættes planlægning for i foråret Desuden er drivhusgrunden ryddet og kan ved lokalplan inddrages i byzone med anvendelse til boligformål. 12

15 Kultur- og udviklingsudvalget Der er foretaget afgrænsning af følgende nye landsbyer: Grund, Tårup, Ring, Selkær, Høbjerg, Kastbjerg, Bønnerup by, Sangstrup, Karlby, Villersø, Thorsø og Hoed. Der vedlægges oversigtsskema med angivelse af de væsentligste ændringer. Høringssvar fra foroffentlighedfasen I forbindelse med vedtagelsen af udviklingsstrategien, blev det besluttet, at de høringssvar, der indkom i foroffentlighedsfasen skulle vurderes i forbindelse med kommuneplanarbejdet. Flere af høringssvarene er kommuneplanen uvedkommende og skal behandles af andre fagforvaltninger. Vurderingen af de øvrige forslag i forhold til kommuneplanarbejdet ses herunder Allan Tarp, Grenaa foreslår, at der anlægges en megahavn ved Glatved. Udviklingsforvaltningens bemærkninger: Det er vurderet, at forslaget ikke skal indgå i kommuneplanen, idet havneaktiviteter ønskes henlagt til Grenaa havn. SF, Norddjurs ønsker, at kommuneplanen bliver tydelig om den fysiske arealdisponering, så de nationale krav indgår, og der kortlægges omkring kyst, fjord og Kolindsund. Risikoen for oversvømmelser i Grenaaa og Allingåbro tænkes ind i planlægningen. Potentialet omkring Randers Fjord kortlægges. Flere boligområder ved Trustrup-Lyngby, Ålsø-Ålsrode og syd for Grenaa, hvor der er nærhed til letbanen. Anlæg af supercykelstier og opgradering af internettet. Udvikling af deponiområdet ved Glatved og bedre vilkår for økologisk landbrug. Udviklingsforvaltningens bemærkninger: I forbindelse med den kortlægning af landskabet, der har fundet sted, er området langs kysten udpeget som særlig værdifuldt landskab og vil som følge her af få særlig opmærksomhed. De nationale krav er en del af kommuneplanen, som også skal iagttages i forhold til eventuelle aktiviteter og konkrete projekter. Ingen kommentarer med hensyn til Kolindsund. Risikoen for oversvømmelser i Allingåbro og Grenaa indgår i den klimatilpasningsplan, som er under udarbejdelse. Der foregår planlægning af området omkring Randers Fjord i forhold til at blive godkendt som Naturpark Randers Fjord. Det betyder, at de tiltag der måtte gennemføres, skal gennemføres i respekt 13

16 Kultur- og udviklingsudvalget for områdets natur og landskabelige forhold. Der er allerede udlagt byudviklingsområder omkring, så muligheden for vækst er sikret. Det er vurderet, at der ikke er behov for nye udlæg i forbindelse med det sydlige Grenaa, Ålsø og Ålsrode, men at der tænkes i byfortætning i lighed med andre byer i kommunen. Opgradering af bredbåndsnettet er ikke et tema i kommuneplanen. Der er en vejledning under udarbejdelse, som gør sagsbehandlingen nemmere i forhold til opstilling af master. Med hensyn til udvikling af deponiområdet ved Glatved er de muligheder, der anføres for fremtidig anvendelse til stede. Forslaget kan videresendes til Reno Djurs. Kolindsunds venner ønsker at gendannelsen af Kolindsund skal indskrives i kommuneplanen som en overordnet målsætning. Samtidig skal det konkretiseres, hvordan man mere handlingsorienteret vil bære sig ad med at opfylde denne målsætning og at arbejdet skal koordineres med Syddjurs. Udviklingsforvaltningen har ingen kommentarer Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslaget i sin nuværende form sendes til høring i de stående udvalg med svarfrist til 2. maj Bilag: 1 Åben Ændringer fra kp09 til kp13 - KUU /13 2 Åben Kort over nye erhvervsområder nord for Grenaa KUU1303.pdf 47642/13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt, idet Jytte Dalgaard forbeholder sig senere at fremkomme med bemærkninger vedrørende Kolindsund. 14

17 Kultur- og udviklingsudvalget Ændret placering af centerområdet i Ørum P00 11/23379 Åben sag Sagsgang KUU, ØK, KB, høring Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i foråret 2012 besluttet, at der skal skabes mulighed for detailhandel på et erhvervsareal ved Skolebakken i Ørum. Planlægningsarbejdet har været igangsat med foroffentlighedsfase og offentliggørelse af forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Naturstyrelsen har imidlertid gjort indsigelse mod planens endelige vedtagelse med henvisning til planlovens bestemmelser om at detailhandelsbutikker skal placeres i den centrale del af en by. Styrelsen har i forbindelse hermed anført, at det er en statslig interesse, at kommunen i planlægningen sikrer, at arealer til butiksformål lægges i bymidten. For Ørums vedkommende skal daglig- og udvalgsvarebutikker således ligge i rammeområde 04-1-C i kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune. Rammeområde 04-1-C og planlægningen for Ørum kan ses på Bilag 1. Indsigelsen betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan vedtage planforslagene endeligt, før der er opnået enighed mellem kommunen og Naturstyrelsen om de nødvendige ændringer. Udviklingsforvaltningen har efterfølgende været i dialog med Naturstyrelsen om sagen. Kommunen har herunder oplyst, at der er klare begrundelser for, at kommunen har offentliggjort forslaget om et areal til butiksformål på det udpegede sted. Der var tidligere flere detailhandelsbutikker i centerområdet. Nu er der kun én dagligvarebutik tilbage i form af en Dagli"Brugs. Udviklingen har altså tydeligt vist, at der ikke er grundlag for at opretholde bymidten som centerområde. Kommunen ønsker fortsat at understøtte Ørum som en af kommunens seks centerbyer ved, at der planlægges mulighed for at etablere en eller flere butikker i den østlige del af Ørum i det 15

18 Kultur- og udviklingsudvalget område, som er byens egentlige centerområde i kraft af, at der er bibliotek, idrætshal, kiosk, skoler, benzintank og en autoforhandler. Udviklingsforvaltningen har oplyst til Naturstyrelsen, at bestyrelsen for Dagli Brugsen ønsker at flytte den eksisterende butik til erhvervsområdet ved hovedvejen, fordi der her vil være bedre basis for at opretholde butikken. På dette grundlag har udviklingsforvaltningen anmodet Naturstyrelsen om en forhandling med henblik på, at indsigelsen frafaldes. Naturstyrelsen har svaret, at kommunen har levet op til den statslige interesse med den gældende midtbyafgrænsning af Ørum, hvor der lægges op til at den afgrænsede midtby skal styrkes. Hvorvidt Norddjurs Kommune ønsker at ændre sin planlægning for Ørum vil Naturstyrelsen ikke forholde sig til, før kommunen har offentliggjort et nyt planforslag. Udviklingsforvaltningen foreslår derfor, at der gennemføres en ny procedure, som lægger op til at ændre planlægningen for Ørum, sådan at det nuværende centerområde udlægges til boligområde, og at der udlægges et nyt centerområde ved hovedvejen. Afgrænsningen af det foreslåede nye centerområde er vist på Bilag 2. Forslaget til lokalplan vil ikke blive ændret ud over nogle mindre justeringer. Økonomiske konsekvenser Ingen Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 16

19 Kultur- og udviklingsudvalget der i henhold til planloven gennemføres en ny foroffentlighedsfase, som tager sigte på at ændre planlægningen i Ørum, så centerområdet flyttes til erhvervsområdet ved hovedvejen og at det nuværende centerområde udlægges til boligområde, 2. proceduren for gennemførelsen af et tillæg til kommuneplanen startes, såfremt der ikke indkommer idéer og ændringsforslag som følge af offentlighedsfasen. Bilag: 1 Åben Rammeområde 04-1-C 39639/13 2 Åben Afgrænsningen af det foreslåede nye centerområde 39641/13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Tiltrædes. 17

20 Kultur- og udviklingsudvalget Godkendelse af planlægning, der muliggør opstilling af vindmøller i Hevring Ådal P15 11/21218 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i mødet den 11. september 2012 forslag til VVM-redegørelse, tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 og lokalplan nr for opstilling af 6 vindmøller i område 6 i Hevring Ådal. Forslagene har været i offentlig høring fra 26. september til den 28. november Norddjurs Kommune har et stort potentiale for at udlægge arealer til vindmøller. Af landskabelige hensyn er det valgt at koncentrere indsatsen om de områder, som giver størst mulig effekt, altså hvor der kan opnås den mest koncentrerede produktion af vedvarende energi. Disse områder er metodisk valgt med udgangspunkt i områder, som har plads til minimum tre vindmøller med en højde på op til 150 meter. På den baggrund er der udpeget 6 områder i Norddjurs Kommune, hvoraf området i Hevring Ådal er det ene. Alle områderne fremgår af kommunens vindmølleplan, som er en del af kommuneplan 09. Advokat, Codexadvokater har udarbejdet et notat, der generelt beskriver kommunalbestyrelsens råderum i forbindelse med den endelige stillingtagen til, hvorvidt kommunalbestyrelsen ønsker at vedtage et kommuneplantillæg, der er fremkommet som led i en VVM-proces. Notatet vedlægges som bilag 1. Planlægningsprocessen Planlægningen for opstilling af vindmøller i område 6 er gennemført på baggrund af ansøgning fra Ecopartner og DLBR Energi Invest. Planlægningen består i VVM-redegørelse, kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr Når planlægningen er godkendt, kan området udnyttes til opstilling af 6 vindmøller på op til 150 m højde. I perioden fra 18. januar til 15. februar 2012 har der været en offentlig idefase. I idefasen indkom 6 bemærkninger, som er blevet inddraget i det videre arbejde. Desuden har offentlige 18

21 Kultur- og udviklingsudvalget myndigheder været hørt. Kun forsvarets bygningstjeneste har givet bemærkninger i forhold til lysmarkering. Konsulentfirmaet PlanEnergi har i perioden fra 15. februar til 29. juni 2012 udarbejdet forslag til VVM-redegørelse og miljørapport samt forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleområdet med henblik på opstilling af 6 vindmøller. Udarbejdelsen af materialet er sket i samarbejde med Norddjurs Kommunes udviklingsforvaltningen og projektholderne. Offentlighedsfasen I offentlighedsfasen er der modtaget 5 forskellige typer underskriftslister med i alt 385 underskrifter, alle mod opstilling af vindmøller. Flere af underskriverne har skrevet under flere steder, ligesom nogle af underskriverne også har indsendt individuelle høringssvar. Her ud over er der modtaget 60 individuelle høringssvar, heraf er 9 positive i forhold til opstilling af vindmøller, 4 er fra personer, der ikke er bosiddende i Norddjurs Kommune. De væsentligste argumenter imod opstilling af vindmøllerne er angsten for det ukendte i form af støj og det visuelle, ligesom påvirkningen af naturen spiller en rolle. De indsendte høringssvar indeholder en række konkrete spørgsmål, også spørgsmål, som kommunen ikke er ansvarlig for. I det omfang, det er kommunens ansvar vil spørgsmålene blive besvaret, når sagen er færdigbehandlet i kommunalbestyrelsen med reference til VVMredegørelsen. De originale høringssvar (bilag 2) samt en oversigt over høringssvarene (bilag 3), som indeholder kommentarer dels fra udviklingsforvaltningen og dels fra PlanEnergi vedlægges. Der er udarbejdet en kommentar til høringssvar nr. 52 fra Codexadvokaterne, der vedlægges som bilag 4. Endvidere er der særlige bemærkninger fra PlanEnergi til høringssvar nr. 34 vedlægges som bilag 5. Som bilag 6 vedlægges en skematisk oversigt over de øvrige støjkilder i området, og som bilag 7 vedlægges et kort, der viser vindmøllernes placering i forhold de omkringliggende byer. 19

22 Kultur- og udviklingsudvalget Økonomiske konsekvenser Gennemførelse af projektet har ingen økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller at forslag til VVM-redegørelse, tillæg nr. 19 til kommuneplanen samt lokalplan vedtages og offentliggøres. Bilag: 1 Åben Redegørelse, kommunalbestyrelsens forpligtelser KUU1302.PDF 28675/13 2 Åben Høringssvar samlet - alt. KUU1302 pdf 19607/13 3 Åben Oversigt over høringssvar suppleret med kort indhold. KUU1302 docx 28676/13 4 Åben Redegørelse vedr. indsigelse nr. 52. KUU1302 PDF 28679/13 5 Åben Kommentarer fra Planenergi til indsigelse nr. 34. KUU1302.xls 28680/13 6 Åben Overblik over støjende aktiviteter i Hevring Ådal. KUU1302.docx 28682/13 7 Åben Kort med nabobyer. KUU1302.pdf 28683/13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Punktet udsættes til kultur- og udvalgets møde den 8. april Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Udsættes. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Udsættes med henvisning til igangværende gennemgang og eventuel revision af vindmøllecirkulære og vindmøllebekendtgørelse. 20

23 Kultur- og udviklingsudvalget Renovering af skulptur af Arnoldi K02 12/22486 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Per Arnoldi har henvendt sig til Norddjurs Kommune for at gøre opmærksom på, at den ca. 20 år gamle skulptur ved indfaldsvejen nord for Grenaa er i en dårlig forfatning. Kunstneren foreslår enten renovering eller nedtagning af skulpturen. Der er ikke afsat midler i budgettet til renovering af kunstværker, da disse ikke er indeholdt i budgetposter i forvaltningen. Forvaltningen vurderer, at skulpturen har været et markant kendemærke for Grenaa i mange år. Forvaltningen har lavet et overslag over renoveringsomkostninger som beløber sig til 0,08-0,1 mio. kr. En renovering af skulpturen giver ikke en varig sikring af kunstværket, da der fortsat ikke er indarbejdet en pulje i budgettet til vedligeholdelse og renovering af kunstværker eller andre kulturhistorisk bevaringsværdige kunstværker eller bygninger i Norddjurs Kommune. Eksempelvis ejer Norddjurs Kommune ved museumsfusionen i Museum Østjylland den fredede og bevaringsværdige bygning, som huser Grenaa-afdelingen. Tilsvarende fredede kulturhistoriske bygninger er bl.a. Baunhøj Mølle, det gamle rådhus og arresten på Torvet i Grenaa. Manglende vedligeholdelse af kunstværker og kulturhistoriske bygninger påfører væsentlige omkostninger på sigt ved forfald, ligesom det kræver særlig ekspertise at forestå vedligeholdelsesarbejdet. Både kunstværker og kulturhistoriske bygninger kræver, at der er mulighed for at prioritere disse uafhængigt af de afsatte driftsmidler til renovering af kommunale bygninger i Norddjurs Kommune. 21

24 Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingsforvaltningen kan opstille følgende scenarier for den konkrete sag og fremtidige sager. 1. Skulpturen nedtages. 2. Skulpturen renoveres i 2013 med midler fra udviklingspuljen inden for en ramme af 0,1 mio.kr. Eventuelt overskud tilbageføres til udviklingspuljen. 3. Renovering af skulpturen indgår som et driftsforslag til budget Renovering af kunstværker og bevaringsværdige bygninger indgår som et forslag til en pulje til budget 2014 og overslagsårene. Økonomiske konsekvenser Ved valg af et af de to første punkter, vil finansieringen kunne findes inden for kultur- og udviklingsudvalgets driftsramme. Punkt 3 medfører et omprioriteringsforslag til budget 2014 og punkt 4 medfører, afhængig af puljens størrelse og det økonomiske omfang af renoveringsarbejderne, enten et omprioriteringsforslag eller et anlægsforslag til budget Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Bilag: 1 Åben Brev fra Per Arnoldi 39551/13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Punkt 4 godkendt. Der udarbejdes forslag jfr. punkt 4. 22

25 Kultur- og udviklingsudvalget Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik P22 13/1711 Åben sag Sagsgang: VPU, Høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling For Norddjurs Kommune er det vigtigt, at flygtninge og indvandrere føler sig velkomne og hurtigt bliver i stand til at deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen. En vellykket integration er et fælles anliggende, der kræver vilje og forståelse fra alle borgere i kommunen uanset etnisk og kulturel baggrund. På denne baggrund godkendte kommunalbestyrelsen i marts 2009 en integrationspolitik, der skaber en samlet ramme for Norddjurs Kommunes integrationsindsats. Integrationspolitikken indeholder en beskrivelse af overordnede målsætninger og konkrete indsatser på en række kommunale hovedområder som f.eks. modtagelse og boligplacering, skole- og dagtilbud, uddannelse og beskæftigelse, sundhed og omsorg samt kultur og fritid. Efterfølgende har Norddjurs Kommune udarbejdet en lang række generelle politikker, planer og kvalitetsstandarder på disse områder, som har betydning for alle kommunens borgere herunder også flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikkens målsætninger skal i vid udstrækning tage udgangspunkt i Norddjurs Kommunes øvrige politikker og planer, og politikken skal medvirke til at sikre, at borgere med anden etnisk og kulturel baggrund kan blive omfattet af de generelle tilbud og aktiviteter for alle borgere i kommunen. Der er derfor behov for at tage den nuværende integrationspolitik op til revision, så integrationsindsatsen i højere grad kan komme til at spille sammen med og påvirke kommunens øvrige politikker og planer, og indgå som en del af de generelle aktivitets- og servicetilbud. 23

26 Kultur- og udviklingsudvalget Som følge heraf har velfærdsforvaltningen udarbejdet et forslag til et kommissorium og en tidsplan for arbejdet med en ny integrationspolitik. Forslaget er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til et kommissorium og en tidsplan for det kommende arbejde med en revision af integrationspolitikken sendes til høring i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet, ungdomsrådet og kommunens øvrige fagudvalg. Beslutning fra Børne- og ungdomsudvalgets møde den Børne- og ungdomsudvalget godkender indstillingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. under afsnittet Proces erstattes Repræsentanter fra Norddjurs Idrætsråd af Repræsentanter fra samvirkerne på kultur- og fritidsområdet, og at 2. det endelige forslag til integrationspolitik også sendes til høring i Fritidsrådet. Bilag: 1 Åben Ny integrationspolitik - kommissorium 24418/13 Indstilling Økonomidirektøren indstiller, at kommissoriet drøftes med henblik på at afgive høringssvar. 24

27 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet anbefaler forslaget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at der er to pladser i projektgruppen til arbejdsmarkedsområdet, da en stor del af indsatsen med integration er forankret under arbejdsmarkedsområdet. Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 25

28 Kultur- og udviklingsudvalget Udmøntning af midler til ungdomsunivers I00 10/21239 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I budget 2013 er der afsat 0,250 mio. kr. til drift og 0,250 mio. kr. til anlæg til ungdomsunivers. Der er nedsat en styregruppe, som består af én repræsentant fra følgende områder: socialområdet, skole- og dagtilbudsområdet, ungerådet/aktørerne, fritidsområdet og interessentgruppen i forbindelse med udviklingsseminar i Grenaa i Kultur- og udviklingschefen er formand for styregruppen. I 2012 var der afsat 0,500 mio. kr. til anlæg. Efter indstilling fra styregruppen vedtog kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012, at 0,200 mio. kr. udmøntes til aktiviteter drevet af unge for unge. Aktivitetsmidlerne skal understøtte opbygningen af ungdomsmiljøet i Norddjurs. 0,300 mio. kr. anvendes til inddragelse af unge i udformningen af en plan for, at området omkring N.P. Josiassens Vej og forbindelseslinjen ind mod bymidten tilføres anlæg og faciliteter, der styrker signalværdien og oplevelsen af et godt ungemiljø. De udmøntede aktivitetsmidler er anvendt til processen i forbindelse med formulering af ungdomspolitik. Herudover forestår UngNorddjurs i den kommende tid annonceringen og udmøntningen af de resterende aktivitetsmidler. Midlerne til anlæg planlægges anvendt i forbindelse med en kommende proces for udvikling af Grenaa bymidte og forbindelseslinjer til bl.a. campus-området. Styregruppen fremlægger hermed et forslag til anvendelse af midlerne for I vedlagte bilag fremgår styregruppens ønsker til udmøntning, som i hovedtræk handler om, at 0,250 mio. kr. anvendes til forsøg med fysisk ungdomsmiljø i den tidligere arrest på Torvet i Grenaa bymidte. Bygningen er i en stand, der betyder, at lokalerne med oprydning og rengøring kan anvendes. Anvendelsen er betinget af indhentning af de nødvendige tilladelser fra brandmyndighederne. 26

29 Kultur- og udviklingsudvalget Forsøgsordningen skal danne baggrund for, at et endelig koncept for et ungdomshus, og et forslag til placering enten i eksisterende eller ny bygning, udarbejdes ultimo Styregruppen foreslår, at udmøntning af midler til anlæg på 0,250 mio. kr. rejses i en særskilt sag senere på året, når forsøgsordningen kan pege på konkret anvendelse af disse. Økonomiske konsekvenser Der er ingen konsekvenser, da der er tale om afsatte budgetbeløb til formålet. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. den tidligere arrestbygning på Torvet i Grenaa anvendes som ramme for forsøg med ungdomsunivers i 2013 under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser kan indhentes, 2. driftsmidler på 0,250 mio. kr. udmøntes til aktiviteter i forbindelse med forsøget, 3. midlerne overdrages til UngNorddjurs koordinator for Aktørerne og Aktørerne med henblik på budgettering og disponering af disse, 4. aktørerne afrapporterer resultaterne af forsøget til styregruppen, 5. styregruppen rejser en særskilt sag om anvendelse af anlægsmidlerne på 0,250 mio. kr., når forsøgsordningen kan pege på behov for frigørelse af midlerne, 6. styregruppen udarbejder konceptbeskrivelse på baggrund af forsøgsordningen i 4. kvartal 2013 med henblik på udmøntning af midler til ungdomsunivers Bilag: 1 Åben Notat om etablering af ungdomsunivers 42071/13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 27

30 Kultur- og udviklingsudvalget Kulturhuset Stationen Trustrup, køkkenprojekt G01 09/3070 Åben sag Sagsgang KUU Sagsfremstilling På kultur- og udviklingsudvalgets driftsbudget for 2013 er der afsat et beløb på 0,150 mio. kr. excl. momsandel (= brutto 0,163 mio. kr.) som tilskud til etablering af nye køkkenfaciliteter. Formålet er at tilgodese og øge de mange aktiviteter i huset, idet de nuværende køkkenfaciliteter ikke er tidssvarende og uhensigtsmæssige i indretning. Kulturhuset Stationen, som er kommunalt ejet, er et samlingssted for alle borgere i lokalområdet og rammen for kulturelle aktiviteter. Der er en række foreninger/brugerkredse knyttet til huset, der udpeger en bestyrelse for huset. Kultur- og udviklingsudvalget har indgået en brugsaftale med bestyrelsen. Brugsaftalen regulerer vilkårene for benyttelsen af huset. Bestyrelsen for huset har udarbejdet et budget på i alt 0,357 mio. kr. incl. moms for indretning af nyt køkken og opførelse af et nyt depotrum på ca. 12 m 2. Der er indregnet et beløb på 0,016 mio. kr. i frivilligt arbejde. Bestyrelsen for LAG-Djursland har indstillet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, at der ydes et tilskud på halvdelen af udgifterne, nemlig 0,178 mio. kr. Med denne forudsætning som grundlag vil bestyrelsen få finansieret den fulde udgift, når det kommunale tilskud på 0,163 mio. kr. brutto udbetales. Kultur- og udviklingsafdelingen og teknik- og driftsafdelingen foreslår, på grundlag af drøftelser med bestyrelsen for huset, at bestyrelsen, når der er givet byggetilladelse, får udbetalt det kommunale tilskud i takt med projektets gennemførelse, og at bestyrelsen således er regnskabsførende bygherre på projektet. Det er en forudsætning for at få det nævnte LAG-tilskud, at bestyrelsen har dispositionsret over huset i minimum en 5-årig periode. Brugsaftalen mellem kultur- og udviklingsudvalget og husets bestyrelse kan af begge parter opsiges inden et regnskabsårs begyndelse med 6 måneders varsel. For at modtage LAG-tilskuddet skal brugsaftalen suppleres med en 28

31 Kultur- og udviklingsudvalget bestemmelse om, at bestyrelsen har brugsret over stedet i en periode på 5 år regnet fra 1. juli Gældende udbudsregler skal følges. Økonomiske konsekvenser Ved udbetaling af et tilskud på 0,163 mio. kr. til bestyrelsen for Kulturhuset Stationen Trustrup får kommunen et momsrefusionsbeløb på 0,013 mio. kr. via den kommunale momsrefusionsordning. Netto vil tilskuddet herefter svare til det i budgettet afsatte beløb på 0,150 mio. kr. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. projektet kan godkendes udført af bestyrelsen for Kulturhuset Stationen forudsat byggetilladelse gives, 2. at det kommunale tilskud på 0,150 mio. kr. excl. momsandel svarende til brutto 0,163 mio. kr. udbetales til bestyrelsen for Kulturhuset Stationen i takt med projektets gennemførelse, og 3. at brugsaftalen mellem kommunen og bestyrelsen suppleres med følgende ordlyd: Bestyrelsen for Kulturhuset Stationen har brugsret over stedet i en periode på 5 år regnet fra den 1. juli 2013 forudsat brugsaftalens bestemmelser i øvrigt respekteres. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 29

32 Kultur- og udviklingsudvalget Pavillonen - anlægsregnskab for nye sceneforhold m.v Ø00 10/4077 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen gav den 4. maj 2010 en anlægsbevilling på 7,400 mio. kr. til 1. etape af fremtidssikring af Pavillonen. 1. etape omfatter en udbygning af centerscenen og af de kunstnerfaciliteter, der hører til. Anlægsprojektet er afsluttet primo 2013, og der foreligger nu anlægsregnskab, hvorefter det samlede forbrug udgør 7,531 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,131 mio. kr. eller 1,77 procent. Merudgiften skyldes følgende forhold: I forbindelse med behandling af byggesagen blev der stillet krav om etablering af ny brandtrappe. Byggeudvalget godkendte en øget betaling til totalentreprenøren i forbindelse med udbedring af mangler. Byggeudvalget godkendte et øget honorar til bygherrerådgiveren som følge af en meget tidskrævende sag i forbindelse med afslutning af projektet. Anlægsregnskabet vedlægges. Anlægsregnskabet forelægges for kultur- og udviklingsudvalget som en efterretningssag, idet den formelle godkendelse af anlægsregnskabet sker i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet for Økonomiske konsekvenser 30

33 Kultur- og udviklingsudvalget Merforbruget har medført et træk på kassebeholdningen på 0,131 mio. kr. Merforbruget vil i budgetopfølgningen for marts måned 2013 blive tilført kassen med 0,131 mio. kr., finansieret af udviklingspuljen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at anlægsregnskabet tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Anlægsregnskab Kulturhuset Pavillonen.pdf 40814/13 Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Blev taget til efterretning. 31

34 Kultur- og udviklingsudvalget Forlængelse af aftale med Djurs Wind Power Ø39 12/1187 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen modtog i forbindelse med sit møde den 22. januar 2013 orientering om at samarbejdet med Djurs Wind Power, om tiltrækning og udvikling af virksomheder med udgangspunkt i netværkets aktiviteter i forbindelse med etablering af Anholt Havmøllepark og Grenaa Havn, var sat i bero på grund af, at stillingen som koordinator af netværket var vakant. Der er efterfølgende blevet ansat en ny koordinator. Norddjurs Kommune har været i dialog med Djurs Wind Power om en eventuel forlængelse af den nuværende kontrakt, så samarbejdet fortsættes i to hele kalenderår i alt. Det vil betyde en forlængelse af aftalen med fire måneder til 30. juni Bestyrelsen for Djurs Wind Power er indstillet på en forlængelse af aftalen. Udviklingsforvaltningen anbefaler, at aftalen forlænges, så Norddjurs Kommune kan få den fulde effekt af projektet som beskrevet i resultatmålene under forudsætning af, at foreningen Djurs Wind Power eksisterer frem til sluttidspunktet for den forlængede aftale. Økonomiske konsekvenser Der vil forsat blive opereret inden for den fastlagte økonomiske ramme på 0,42 mio. kr. årligt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at aftalen med Djurs Wind Power forlænges fire måneder frem til 30. juni 2014 under forudsætning af, at foreningen Djurs Wind Power fortsat eksisterer i

35 Kultur- og udviklingsudvalget Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Godkendt. 33

36 Kultur- og udviklingsudvalget Forslag til en ny sundhedspolitik i Norddjurs Kommune P22 11/22159 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17. januar 2012 et kommissorium med tidsplan for arbejdet med en ny sundhedspolitik i Norddjurs Kommune. Den 16. april 2012 blev der afholdt et dialogmøde, hvor en bred kreds af interessenter drøftede visioner og strategier for det fremtidige arbejde med en sundhedspolitik. Der er nedsat en projektgruppe, som blandt andet på baggrund af dialogmødet den 16. april 2012 har formuleret et forslag til vision og strategier for Norddjurs Kommunes sundhedspolitik, som voksen- og plejeudvalget godkendte på sit møde den 25. oktober Med afsæt i voksen- og plejeudvalgets drøftelser og dialogmødet er der nu udarbejdet et endeligt forslag til en ny sundhedspolitik. Forslaget er vedlagt som bilag. I forslaget lægges der op til, at det skal være Norddjurs Kommunes overordnede sundhedspolitiske vision, at alle borgere har et sundt, meningsfyldt og aktivt liv, og at kommunen og borgerne i fællesskab arbejder for, at sundhed bliver en naturlig del af alle borgeres hverdag. Voksen- og plejeudvalget besluttede på sit møde den 21. februar 2013 at sende forslaget til en ny sundhedspolitik til høring i ældrerådet, handicaprådet, ungdomsrådet, integrationsrådet og de politiske fagudvalg. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling 34

37 Kultur- og udviklingsudvalget Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget udarbejder et høringssvar til forslaget til en ny sundhedspolitik i Norddjurs Kommune. Udviklingsdirektøren indstiller, at det drøftes, om der skal udarbejdes høringssvar. Bilag: 1 Åben Udkast til sundhedspolitik /13 Indstilling Formanden indstiller, at der udarbejdes høringssvar. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget godkender indstillingen. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget anbefaler forslaget til en ny sundhedspolitik med den tilføjelse, at strategiområdet fokus på kvalitet og dokumentation (på s. 6 og s. 16) ændres til fokus på kvalitet, dokumentation og læring. Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Ingen bemærkninger. 35

38 Kultur- og udviklingsudvalget Meddelelser I00 09/21993 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Fra kultur- og udviklingsudvalgets medlemmer: Fra udviklingsdirektøren: Kommende møder: 23. april kl i Grenaa Idrætscenter. 2. inspirationsmøde på fritidsområdet. Tema: Idrætsforeninger i en moderne kultur. Oplægsholdere Kasper Lund Kirkegaard, Danmarks Idrætsforbund og projekt SMIL v. Henrik Johansen fra Auning Idrætscenter. 6. maj 2013 kl Fællesmøde mellem MTU og KUU om planlægning maj 2013 Studietur til Karlsruhe 16. maj 2013 kl Offentligt møde om udviklingsplan for Auning maj 2013 Gl. Estrup Landbrugsmesse 29. maj 2013 kl Mini-landdistriktskonference 2. juni 2013 Indvielse af broer v. Gl. Estrup. Liv i forsamlingshusene G00 09/18839 Liv i Forsamlingshusene er et projekt med årligt 30 arrangementer i de ca. 60 forsamlingshuse på Djursland. Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune er fælles om projektet. Hver kommune bidrager årligt med ca kr., og honorarudgiften udgør kr. til projektledelse. Fra tidligere år var der med udgangen af 2011 oparbejdet et underskud på kr., som er vokset, så det med udgangen af 2012 udgør kr. Der er kommunerne og projektlederen imellem indgået en aftale, som betyder, at underskuddet afskrives, og at driftsvilkårene for projektet ændres, så der fortsat kan sikres 30 arrangementer på Djursland inden for det godkendte budget. Ansøgning om områdefornyelsesmidler til Grenaa 36

39 Kultur- og udviklingsudvalget Der søges om ramme til områdefornyelse i Grenaa Midtby. En områdefornyelse omfatter elementer af både social og kulturel karakter, lige som forbedring af de fysiske forhold indgår, herunder infrastruktur, byforskønnelse, etablering af nye muligheder for aktiviteter både indendørs og udendørs indgår. Der søges om en ramme på 5 mio.. kr. over 5 år. Beløbet skal medfinansieres med 10 mio. over 5 år. Der er låneadgang til den kommunale medfinansiering for 95 % af beløbet. Iværksætteraften 36 konsultationer med erhvervsserviceleverandører repræsenterende ca. 20 virksomheder blev afviklet d. 12. marts i Grenaa. Arrangementet er et tilbud til iværksættere og unge virksomheder om korte konsultationer af 15. minutters varighed ved advokat, revisor, SKAT, A-kasse, LAG koordinator og erhvervskonsulenter. Efterfølgende drøfter rådgiverne de enkelte forretningsplaner, for om muligt, at identificere særlige vækstpotentialer og dermed iværksættere med særlige rådgivningsbehov. Økonomiske konsekvenser Indstilling Beslutning i Kultur- og udviklingsudvalget den Blev taget til efterretning. 37

40 Kultur- og udviklingsudvalget Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgningen for kultur- og udviklingsudvalget ultimo februar måned KUU bilag til februar måneds budgetopfølgning 2013 (39162/13) 2. KUU februar 2013 specifikation af korrektioner (39165/13) 3. Anlæg - bilag til budgetopfølgning februar 2013 (36542/13) 2. Årsregnskab sektorbeskrivelse 1. Sektorbeskrivelse for kultur- og udviklingsudvalget 2012 (39248/13) 3. Kultur- og udviklingsudvalgets arbejdsplan Bilag arbejdsplan KUU (38186/13) 4. Forslag til idekatalog til budget Skabelon politiker forslag og spørgsmål (43796/13) 5. Udkast til revideret landdistriktspolitik Indkomne høringsbidrag til landdistriktspolitik.pdf (42769/13) 2. Indkomne høringsbidrag til landdistriktspolitik 2013 med forvaltningens bemærkninger.pdf (42904/13) 3. Udkast Landdistriktspolitik KUU1301 (23779/13) 6. Forslag til kommuneplan Ændringer fra kp09 til kp13 - KUU1303 (47168/13) 2. Kort over nye erhvervsområder nord for Grenaa KUU1303.pdf (47642/13) 7. Ændret placering af centerområdet i Ørum 1. Rammeområde 04-1-C (39639/13) 2. Afgrænsningen af det foreslåede nye centerområde (39641/13) 8. Godkendelse af planlægning, der muliggør opstilling af vindmøller i Hevring Ådal 1. Redegørelse, kommunalbestyrelsens forpligtelser KUU1302.PDF (28675/13) 38

41 Kultur- og udviklingsudvalget Høringssvar samlet - alt. KUU1302 pdf (19607/13) 3. Oversigt over høringssvar suppleret med kort indhold. KUU1302 docx (28676/13) 4. Redegørelse vedr. indsigelse nr. 52. KUU1302 PDF (28679/13) 5. Kommentarer fra Planenergi til indsigelse nr. 34. KUU1302.xls (28680/13) 6. Overblik over støjende aktiviteter i Hevring Ådal. KUU1302.docx (28682/13) 7. Kort med nabobyer. KUU1302.pdf (28683/13) 9. Renovering af skulptur af Arnoldi 1. Brev fra Per Arnoldi (39551/13) 10. Kommissorium for arbejdet med en ny integrationspolitik 1. Ny integrationspolitik - kommissorium (24418/13) 11. Udmøntning af midler til ungdomsunivers Notat om etablering af ungdomsunivers (42071/13) 13. Pavillonen - anlægsregnskab for nye sceneforhold m.v. 1. Anlægsregnskab Kulturhuset Pavillonen.pdf (40814/13) 15. Forslag til en ny sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 1. Udkast til sundhedspolitik 2013 (23788/13) 39

42 Kultur- og udviklingsudvalget Underskriftsside Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard (A) 40

43 Bilag: 1.1. KUU bilag til februar måneds budgetopfølgning 2013 Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39162/13

44 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo februar måned 2013 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Forventet regnskab Drift Anlæg /. *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen **Afvigelse ekskl. forbrug af overførte beløb jf. tabel Udvikling i overførte beløb fra tidligere år Drift: Budgetopfølgningen pr. ultimo februar 2013 viser et forbrug på 16,150 mio. kr. svarende til 27,7 % af det korrigerede budget. På nuværende tidspunkt forventes regnskab 2013 at svare til det korrigerede budget. Kultur- og udviklingsudvalget ligger på nuværende tidspunkt 0,650 mio. kr. over servicerammen, hvilket skyldes at projekterne initiativer i forbindelse med turismestrategien og fokuseret erhvervsservice i forbindelse med Havets Ressourcer er finansieret af udviklingspuljen fra 2012.

45 Områder indenfor servicerammen: (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2013 Korr. vedt. budget 2013 Forbrug ult. februar måned 2013 Afvigelse ekskl. forventede overførsler* Forventet regnskab 2013 Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Effekten på kommunens serviceramme er: (1.000 kr.) Tillægsbevillinger på Kultur- og udviklingsudvalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* Afvigelse indenfor servicerammen I alt./. *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til budgetopfølgningen Udviklingspuljen: Udviklingspuljen er tænkt anvendt til udviklingsformål og budgetteret med 2,320 mio. kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er udmøntet 0,480 mio. kr. Udmøntning fra udviklingspuljen til anlægsprojekter har konsekvens for servicerammen, da budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg. Kultur- og udviklingsområdet: På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 16,150 mio. kr., svarende til 27,7 % af kultur- og udviklingsudvalgets korrigerede budget. I lighed med tidligere år skyldes dette forhold, at en række tilskud allerede er bogført, mens selve udbetalingen sker jævnt fordelt over året. Afvigelser indenfor servicerammen kr Ingen afvigelse Kultur- og udviklingsområdet i alt =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Områder udenfor servicerammen: Kultur- og udviklingsudvalget har ingen budgetområder udenfor servicerammen.

46 Kultur- og udviklingsudvalget har følgende opmærksomhedspunkter: Udmøntning fra, puljen til haller og idrætsanlæg samt puljen til multihuse og udviklingspuljen vil kunne resultere i, at budgetbeløb flyttes fra drift til anlæg, afhængig af udmøntningens formål. Forholdet vil udelukkende have budgetmæssig konsekvens for servicerammen og måske for kvalitetsfondsområdet, men ikke for kassebeholdningen. Anlæg (1.000 kr.) Opr. vedt. budget 2013 Korr. vedt. budget 2013 Forbrug ult. februar måned 2013 Afvigelse* Forventet regnskab 2013 Kulturområdet Udviklingsområdet I alt * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til P-plads ved Grenaa Idrætscenter og 1,5 mio. kr. til Ørsted Rideklub samt 0,250 mio. kr. til Ungdomsunivers. Der er endnu ikke søgt anlægsbevilling til disse formål. Der er registreret forbrug på 0,136 mio. kr. vedrørende nogle anlæg, der er påbegyndt i tidligere år. Forventet forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

47 Bilag: 1.2. KUU februar 2013 specifikation af korrektioner Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39165/13

48 Specifikation af korrektioner til Kultur- og udviklingsudvalget's drift- og anlægsrammer pr. februar 2013 Der er i 2013 givet følgende tillægsbevillinger til henholdsvis drift og anlæg: Beslutningsdato i KB (i kr.) Effekt på kommunens samlede serviceramme (sæt X) Indenfor servicerammen Driftsområdet Udenfor servicerammen Anlægsområdet Oprindeligt budget Korrektioner: Initiativer i forbindelse med turismestrategien, projekter 2013 X 150 Finansieret af udviklingspuljen for Fokuseret erhvervsservice i forbindelse med Havets Ressourcer X 500 Finansieret af udviklingspuljen for Grenaa Havns 200 jubilæum, arrangementsmedarbejder under ØK -150 Finansieret af afsat beløb på 0,450 mio. kr. til jubilæumet Samlet korrektion Korr. budget Korrektioner med effekt på kommunens samlede serviceramme: 650 kr.

49 Bilag: 1.3. Anlæg - bilag til budgetopfølgning februar 2013 Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36542/13

50 Anlægsbudget ult. februar 2013 Forventet forbrug 2013 Korr. budget forventet afvigelse Budget marts Budget 2. kvartal Budget 3. kvartal Budget 4. kvartal UdvalgProjekt nr Projekt Forbrug ØKU XA Projekt Åbyen XA Arealerhvervelser XA Byggemodning, pulje XA Indtægter boligformål jordforsyning XA Indtægter erhvervsformål jordforsyning XA Reserve Real Dania projekter XA Salg 2013 af sommerhusområde vest Grenaa XA Fuglsang/ Hessel, vejanlæg XA Hestehaven, færdiggørelse af stamvej XA Erhvervsparcel Århusvej-Ringvej Grenaa ØKU Total BU XA Børnebyer Rougsø- og Toubroskolen XA It-folkeskolen XA Overbygning Auning XA Overbygning Søndre Skole XA Energiforanstaltninger Anholt Skole XA Ung Norddjurs Allingåbroskolen XA Børnehave Glesborg XA Ny daginstitution (Østre Skole) XA Ny daginstitution (Auning) XA Daginstitution i Allingåbro XA It-dagtilbudsområdet XA Totalrådgivning helhedsplanen XA Udbygningsplan skole- og dagtilbud BU Total KUU XA P-plads ved Grenaa Idrætscenter XA Ørsted Rideklub XA Ungdomsunivers - fysisk anlæg XA Udstillingsfacilit. Anholt Havmøllepark XA Renovering haller og idrætsanlæg mv XA Kulturhuset Pavillionen, scene mv XA Banestien Allingåbro-Ryomgård KUU Total MTU XA Bygningsrenoveringspulje XA Indsats vedr. tomme boliger XA Indsats tomme boliger XA Indsats tomme boliger XA Stiprojekt Allingåbro - Ørsted XA Omfartsvej nord for Grenaa XA Cykelsti pulje Auning -Ø. Alling -Tårup XA Cykelpendler pladser XA Hovedgaden i Allingåbro omlægning XA Kystsikring Anholt XA Legepladser, kommunale og v. institution XA Ombygning af Hedebo-Centret XA Kvalitetsfondsmidl bygningsrenov MTU Total VPU XA STU-kollegium XA Nyt Aktivitetscenter Ørsted XA Varmtvandsbassin XA Etablering af nyt storkøkken VPU Total Hovedtotal

51 Bilag: 2.1. Sektorbeskrivelse for kultur- og udviklingsudvalget 2012 Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39248/13

52 Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2012 Sektorbeskrivelse for kultur- og udviklingsudvalget (note X) kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet Udvalgs-området i alt *-= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget omfatter følgende funktioner: Fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur (Letbanen) Folkebiblioteker Kulturel virksomhed (museer, teatre, musik og andre kulturelle opgaver) Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. (bl.a. lokaletilskud) Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Serviceudgifter 2012 Serviceudgifter, kr., netto Oprindeligt budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til opr. budget 2012* Udviklingspuljen Kulturområdet Udviklingsområdet Udvalgsområdet i alt *-= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt Kultur- og udviklingsudvalget har ikke områder uden for servicerammen.

53 Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2012 Regnskabsforklaringer 2012 Kultur- og udviklingsudvalget har et mindreforbrug på 2,332 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger på netto 0,967 mio. kr. (negativ). Heraf vedrører overførte midler fra ,733 mio. kr. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til projekterne operatør til lokal erhvervsservice ved Væksthus Midtjylland, genopretning af ny boldbane i Åstrup, ekstraordinært tilskud til Destination Djursland, maskinpark m.m. til kunstgræsbane ved GIC samt udstillingsfacilitet vedrørende Anholt Havmøllepark. Der er givet tillægsbevillinger til anlægstilskud til multihus ved Nørre Djurs Hallen, anlægsmidler til renovering af haller og idrætsanlæg, P-plads Ørum Aktivcenter, anlægstilskud til Naturpark Rander Fjord og udviklingspuljen har finansieret projekter der først igangsættes i Udviklingspuljen Kultur- og udvikling administrerer en fælles udviklingspulje på 2,320 mio. kr. Fra puljen er der givet bevilling til drift på 1,802 mio. kr. og til anlæg på 0,125 mio. kr. Ultimo 2012 henstår et uforbrugt beløb på 0,393 mio. kr. På driftssiden er de største bevillinger givet til fusion mellem Fjordcentret og Naturskolen, masterplan vedrørende Grenaa Havn, kulturaftale med Kulturministeriet vedrørende Kulturring Østjylland, projekt nyt liv ved Fjellerup Strand, leje af lokaler til turistbureauet i Grenaa, udstillingsfacilitet Anholt Havmøllepark og til gennemførelse af 2013 projekterne vedrørende synliggørelse af initiativer i forbindelse med turismestrategien samt videreførelse af fokuseret erhvervsserviceindsats om havets ressourcer. Kulturområdet Udgiftsområdet omfatter i hovedtræk folkebibliotekerne, museer, kulturskole, kulturhuse, kulturelle opgaver bredt, tilskud til foreninger, aftenskoler og idrætshaller. På kulturområdet er der indgået aftalestyring med biblioteksområdet, Grenaa Egnsarkiv samt kulturskolen. Kulturafdelingen har i årets løb arbejdet med de indsatsområder i henhold til den godkendte kultur- og fritidspolitik fastsatte handlingsplan.

54 Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2012 På fritidsområdet er der indgået drifts- og samarbejdsaftaler med samtlige idrætshaller. På kulturområdet er der givet følgende tillægsbevillinger i 2012: Område Mio. kr.* Genopretning af ny boldbane i Åstrup, KB ,310 Budgetoverførsler fra 2011, KB Biblioteksområdet 0,043 - Kulturskolen -0,234 - Grenaa Egnsarkiv 0,155 - Øvrige kulturområder 0,603 Anlægstilskud multihus, Nørre Djurs Hallen, driftspulje, KB ,000 Anlægstilskud til haller og idrætsanlæg, driftspulje, KB Anlægsprojekt P-plads Ørum Aktivcenter, driftspulje, KB Driftsbesparelse vedr. energibesparende foranstaltninger, KB ,021 Forsikring vedr. indbrud og hærværk, Grenaa Bibliotek, KB ,013 Forsikringsbesparelse ved udbud af kommunes forsikringer, KB ,146 Udmøntning af midler til ungdomsunivers/campus, KB ,200 Kraftværket.com ny streetfacilitet, KB ,080 Maskinpark m.m. kunstgræsbane GIC, overført fra anlæg, KB ,250 Kulturområdet i alt -3,377 * - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Afvigelsen til det korrigerede budget på 1,444 mio. kr. fordeler sig på følgende hovedområder: Område Mio. kr.* Stadion og idrætsanlæg -0,501 Norddjurs biblioteker -0,134 Egnsarkiver 0,043 Museer -0,070 Teatre -0,088 Musikarrangementer 0,124 Kulturhuse -0,025 Forsamlingshuse -0,025 Kulturelle puljebeløb -0,313 Kulturprojekter, herunder ungdomsunivers -0,261 Folkeoplysende voksenundervisning -0,133 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde -0,284 Lokaletilskud 0,223 I alt -1,444 *-= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt Af større afvigelser kan nævnes, at afvigelsen vedrørende stadion og idrætsanlæg vedrører genopretning af bane i Åstrup og udmøntning af renoveringspuljen til haller og idrætsanlæg for 2012, hvor tiltag er igangsat men ikke afsluttet. De kulturelle puljebeløb er ikke fuldt ud anvendt i indeværende år og budgettet til ungdomsunivers

55 Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2012 under kulturprojekterne er først fra efteråret blevet anvendt, hvorfor der ultimo året henstår et uforbrugt budgetbeløb. Fremtiden Kulturområdet vil fortsat arbejde med dialog og partnerskabe, når projekter udvikles og gennemføres, så initiativer forankres lokalt og med samarbejdspartnerne. Afdelingen vil ligeledes arbejde med at finansiere projekter gennem eksterne midler. Kulturområdet har ligeledes fokus på at fortsætte, udvikle og evt. indgå i nye tværkommunale eller internationale samarbejder og projekter, som kan styrke udviklingen af Norddjurs Kommune. På kulturområdet vil der i 2013 være fokus på: Digitalisering på kultur- og fritidsområdet. Øge den fleksible anvendelse af faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Implementering af kulturaftale i regi af Kulturring Østjylland. Implementering af handlinger under kultur- og fritidspolitik. Deltagelse i projekter i forbindelse med kulturhovedstad Aarhus Etablering et ungdomsmiljø for unge i Grenaa ungdomsunivers. Udvikle samarbejdet mellem borgerservice og Norddjurs Biblioteker. Udvikle biblioteksområdet til de ændrede krav om digital information og digitale oplevelser. Udvikle talentmiljøet gennem initiativer i Kulturskole Norddjurs. Styrke sammenhængen mellem Grenaa Egnsarkiv/det kommunale arkiv og kultur- og udviklings arbejde. Udviklingsområdet Udgiftsområdet omfatter i hovedtræk overordnet planlægning og udviklingsopgaver inden for landdistrikter, bosætning, overordnet infrastruktur, turisme, erhvervsservice og erhvervsudvikling. Udviklingsområdets driftsbudget er primært bundet op på samarbejdsaftaler med Fjordcentret / Naturcenter Norddjurs og Djursland for Fuld Damp. Tilskud til Kattegatcentret og Anholt Turistkontor samt samarbejdet med Destination Djursland/DUR, Væksthus Midtjylland, erhvervssamarbejdet Business Region Aarhus, Central Denmark EU Offfice. På udviklingsområdet er der givet følgende tillægsbevillinger i 2012: Område Mio. kr.* Operatør til lokal erhvervsservice, Væksthus Midtjylland, KB ,500 Budgetoverførsel fra 2011 til ,166

56 Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2012 Ekstraordinært tilskud til Destination Djursland, KB ,000 Forsikringsbesparelse ved udbud af kommunes forsikringer, KB ,001 Overflyttet fra anlæg til drift, KB : - Udstillingsfacilitet Anholt Havmøllepark 0,570 - Undersøgelse vedr. letbanen i Grenaa 0,050 Udviklingsområdet i alt 3,285 * - = reducerer udgiftsbudgettet/øger indtægtsbudgettet, + = øger udgiftsbudgettet/ reducerer indtægtsbudgettet Afvigelsen til det korrigerede budget på 0,496 mio. kr. fordeler sig på følgende hovedområder: Område Mio. kr.* Andre fritidsfaciliteter -0,030 Turisme -0,409 Erhvervsservice- og iværksætteri -0,401 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 0,344 I alt -0,496 *-= mindreforbrug/merindtægt, += merforbrug/mindreindtægt Afvigelsen vedrører igangsatte projekter inden for de enkelte områder. Der vil være udsving mellem de enkelte år, for så vidt angår modtagne projekttilskud, afholdte udgifter og kommunens egenfinansiering af projekterne. Fremtiden Udviklingsområdet vil fortsat arbejde med dialog og partnerskabe, når projekter udvikles og gennemføres, så initiativer forankres lokalt og med samarbejdspartnerne. Afdelingen vil ligeledes arbejde med at finansiere projekter gennem eksterne midler. Udviklingsområdet har ligeledes fokus på at fortsætte, udvikle og evt. indgå i nye tværkommunale eller internationale samarbejder og projekter, som kan styrke udviklingen af Norddjurs Kommune. I 2013 vil der være særligt fokus på: Udarbejdelse og færdiggørelse af Kommuneplan 2013 for Norddjurs Kommune. Udvikling af Grenaa med særligt fokus på bymidten sammenhængen til ungdomsuddannelserne og forbindelseslinjer i byen. Udvikling af Auning med særligt fokus på bymidten. Udformning af bosætningsstrategi og markedsføringsinitiativer. Færdiggørelse og implementering af erhvervspolitik. Markedsføre Norddjurs Kommune som erhvervsvenlig kommune. Udføre projekter under turismestrategien for Djursland.

57 Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2012 Udvikle Naturpark Randers Fjord i samarbejde med Randers Kommune. Implementere landdistriktspolitik. Implementere natur- og friluftsstrategi.

58 Bilag: 3.1. Bilag arbejdsplan KUU Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38186/13

59 1 Marts /5984 Kultur- og udviklingsudvalget, KUU Arbejdsplan for 2013 Mandag den 28. januar 2013 Budgetopfølgning Mandag den 25. februar 2013 Budgetopfølgning Mandag den 8. april 2013 Budgetopfølgning Årsregnskab 2012 sektorbeskrivelse Forslag til idekatalog til budget Arbejdsplan 2013 Udmøntning af anlægsmidler til ungdomsunivers Bevilling til køkkenprojekt, Kulturhuset Stationen, Trustrup Anlægsregnskab, ny scene mm, Pavillonen, Grenaa Forslag til kommuneplan 2013 Ændret placering af centerområdet i Ørum Landdistriktspolitik Sundhedspolitik i høring Godkendelse af planlægning, der muliggør opstilling af vindmøller i Hevring Ådal Forlængelse af aftale med Djurs Wind Power Integrationspolitik i høring

60 2 Renovering af Per Arnoldi skulptur Mandag den 29. april 2013 Budgetopfølgning Arbejdsplan 2013 Erhvervspolitik (?) Pyloner i Grenaa og Auning Ansøgning Handar Mandag den 27. maj 2013 Budgetopfølgning Arbejdsplan 2013 Udmøntning af midler til Ørsted Rideklub Udmøntning af midler til p-plads ved GIC Prioritering af anlæg Evaluering af samarbejdet med Djurs Wind Power Forslag til kommuneplan sendes til politisk behandling i alle udvalg Mandag den 24. juni 2013 Budgetopfølgning Arbejdsplan 2013 Forslag fra udvalg til kommuneplan 2013 behandles med henblik på offentliggørelse Mandag den 26. august 2013 Budgetopfølgning Arbejdsplan 2013 Halvårsregnskabet Orientering om budget Evaluering af samarbejde med Djurs Wind Power

61 3 Mandag den 23. september 2013 Dialogmøde kulturskolen Budgetopfølgning Arbejdsplan 2013 Mandag den 28. oktober 2013 Dialogmøde med selvejende institutioner og foreninger på turismeområdet Mandag den 25. november 2013 Dialogmøde kulturområdet Budgetopfølgning Arbejdsplan 2013 Budgetopfølgning Arbejdsplan 2013 Godkendelse af aftaleenheder Behandling af forslag til kommuneplan inkl. høringssvar - vedtagelse af plan Regnskaber for selvejende institutioner Regnskab og årsberetning fra Museum Østjylland Evaluering af samarbejdet med Djurs Wind Power Mandag den 16. december 2013 Dialogmøde fritidsområdet Budgetopfølgning Arbejdsplan 2013 Evaluering af kultur- og fritidspolitik - handlinger handlinger 2014

62 Bilag: 4.1. Skabelon politiker forslag og spørgsmål Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43796/13

63 XXudvalget Politiker forslag/spørgsmål budget 2014 Titel: (Hvilken titel har forslaget/spørgsmålet) Nr. (Udfyldes af forvaltningen) (1.000 kr. i 2014 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter F.eks Indtægter Netto Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt (Udfyldes af forvaltningen) Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller Baggrund og beskrivelse: (Her beskrives forslaget/spørgsmålet) Ønskes uddybet af forvaltningen: (Hvad ønsker forslagsstilleren, at forvaltningen beskriver/beregner) 1

64 Bilag: 5.1. Indkomne høringsbidrag til landdistriktspolitik.pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42769/13

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83 Bilag: 5.2. Indkomne høringsbidrag til landdistriktspolitik 2013 med forvaltningens bemærkninger.pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42904/13

84 Høringsbidrag til udkast til landdistriktspolitik Høringsbidrag Bemærkninger 1. Voldby Lokalforening På vegne af de 7 byer omkring Voldby skoledistrikt kommenteres temaet offentlig service. Der udtrykkes bekymring i forhold til fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur. Det pointeres, at dagpleje, børnehave og skole i nærmiljøet er alfa og omega for, at de øvrige beskrevne temaer i landdistriktspolitikken kan lykkes. Konkret mener man, at projekt børneby bør have mindst én valgperiode mere, før der træffes endelig beslutning om fremtidig skolestruktur. Konkret foreslås endvidere, at lade børn nord for den nye omfartsvej tilhøre Voldby skoledistrikt. Udviklingsforvaltningen forslår, at denne del af høringsbidraget oversendes til børn- og ungeafdelingen til videre behandling. Herudover har Voldby Lokalforening en række konkrete handlingsforslag: Blandt andet: Etablering af bynær skov og anvendelse af Voldby plejehjem. Udviklingsforvaltningen foreslår, at disse forslag vil blive vurderet nærmere i forbindelse med udformning af konkret handleplan. Udviklingsforvaltningen vil inddrage Voldby Lokalforening i dialog herom. 2. Djursland Landboforening Djursland Landboforening beder om at få oplyst, hvad der menes med, at landbruget omlægges? - i afsnit 4.3. Hermed menes, at landbrugene bliver færre og større, og udviklingsforvaltningen foreslår, at det skrives ind i teksten. Herudover foreslår Djursland Landboforening, at der indføjes et afsnit med denne tekst: Selv om antallet af beskæftigede i Fødevareerhvervet i Norddjurs Kommune er faldende, er det stadig langt den største erhvervssektor i Norddjurs - målt på beskæftigede tal fra undersøgelsen Kontur viser, at Fødevareerhvervet i Norddjurs samlet beskæftiger personer. Tallet dækker over 889 beskæftigede i det primære landbrugserhverv, 357 beskæftigede i fremstillingserhverv, 367 i støtte-erhverv, såsom foderproduktion og endelig 829 i tilknyttede serviceerhverv. På anden- og tredjepladsen over erhvervsressourcer kommer henholdsvis transportsektoren og turismeerhvervet. De tre nævnte ressourceområder fylder relativt mere i Norddjurs end de gør både i forhold til Region Midtjylland og hele Danmark. Udviklingsforvaltningen foreslår, at det fremsendte forslag oversendes til drøftelse i

85 forbindelse med erhvervspolitikken, idet det er meget specifikt i forhold til de øvrige beskrivelser i landdistriktspolitikken. 3. Nørager Beboerforening/Boldklub Udtrykker ønske om et samarbejde med Norddjurs Kommune om at brande årets landsby 2013 i sammenhæng med Norddjurs som helhed. Udviklingsforvaltningen foreslår, at Norddjurs Kommune i forbindelse med udformning af handleplan og i forbindelse med iværksættelse af generelle markedsføringsinitiativer i kommunen siger tak til invitationen og indleder dialog med Nørager herom. 4. Kai Hansen I høringsbidraget fremsættes en række forslag, som kan være med til at skabe det gode liv på landet, og som skal sættes i gang af Norddjurs Kommune. Blandt andet: etablering af landsbypulje til forskønnelse, indførelse af tussepenge til små og hurtige initiativer, indførelse af årets landsbydag, valg af månedens landsby. Udviklingsforvaltningen foreslår, at ideerne vurderes i forbindelse med udformning af handleplan, og at konkrete initiativer igangsættes i takt med, at foreninger og borgere i landsbyerne selv ønsker at medvirke hertil. 5. Destination Djursland Positiv tilkendegivelse over for politikkens fokus på helhed og samspil mellem de mange forskellige ressourcer til rådighed i landdistrikterne. Mål og udviklingstemaer findes yderst relevante i arbejdet med udvikling af Djursland som kystferieområde. Destination Djursland ser frem til at være samarbejdspartner i udmøntning af konkrete tiltag i den kommende handleplan. 6. Idrætsrådet I høringsbidraget lægges vægt på, at det gode liv på landet skabes af de folk, der bor der. Norddjurs Kommune skal gøre en særlig indsats for, at det er let at være leder/aktiv i landsbyen. Foreningslivet på landet er en livsvigtig funktion. Dialog og medindflydelse skal vægtes højere. Udviklingsforvaltningen finder, at temaet dialog og samarbejde allerede er beskrevet i landdistriktspolitik som et særdeles vigtigt tema. I den kommende handleplan vil de konkrete ideer blive vurderet og drøftet med foreninger og borgere i landsbyerne. Tilskud til forsamlingshuse og renoveringspuljen skal have en størrelse, så husene kan være i orden. Udviklingsforvaltningens kommentar: Spørgsmål om tilskudsstørrelser indgår i forbindelse

86 med den årlige budgetlægning. Konkret foreslås blandt andet, at forvaltningen deltager i flere fællesmøder med de lokale, og at der laves tilflytterkampagner. Udviklingsforvaltningens kommentar: Det er allerede i dag prioriteret højt at deltage i dialogmøder med lokalområderne, både når vi inviteres, og når vi selv inviterer. Der er allerede fokus på tilflytterkampagner, og nye initiativer vil blive medtaget i handleplanen og tilrettelagt i dialog med lokalområderne. I høringsbidraget opfordres til ikke at starte nye projekter med stier mv., inden de nuværende er plejet og skiltet. Udviklingsforvaltningens svar: Der er stor opmærksomhed på de rekreative anlæg. Jævnfør Natur- og Friluftsstrategien og handleplanen i forlængelse heraf. Her arbejdes der aktuelt med kategorisering af forskellige typer stier og formidling af, hvor man kan forvente at kunne færdes hhv. til fods, på cykel, med kørestol og barnevogn. Nye anlæg vil samtidig blive prioriteret forskellige steder i kommunen, når der opstår behov, og når der kan tilvejebringes økonomiske midler til både anlæg og drift. 7. Miljø- og teknikudvalget Ingen bemærkninger 8. Børne- og ungdomsudvalget BUU tilslutter sig indholdet i landdistriktspolitikken med følgende tilføjelse til indsatsområder under temaet offentlig service: Udvikling af sammenhængen mellem dagpasning og skole i børnebyerne i Norddjurs Kommunes landdistrikter. Udvikling af Norddjurs Kommunes børnebyer i form af forebyggende og tidlig indsats og af samarbejde med kultur- og fritidsliv og lokalsamfund i øvrigt. Udviklingsforvaltningen anbefaler, at tilføjelserne ikke indgår i landdistriktspolitikken, da de er meget specifikke. Tilføjelserne drøftes i Kultur- og udviklingsudvalget, hvorefter der tages stilling til, om de skal indgå i den endelige politik. 9. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget ønsker indarbejdet i afsnittet Mål og udviklingstemaer i forbindelse med fastholdelse og fremme af erhverv i landdistrikter: kommunen vil gerne understøtte erhvervslivet

87 med at sikre arbejdskraft med hensigtsmæssige kompetencer til de jobs, der kan skabes lokalt også på landet. Udviklingsforvaltningen foreslår, at det fremsendte forslag oversendes til drøftelse i forbindelse med erhvervspolitikken. 10. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget tilslutter sig indholdet i den reviderede landdistriktspolitik 11. Udviklingsforvaltningen Udviklingsforvaltningen foreslår, at temaet attraktive landsbyer 4.4. uddybes med følgende tilføjelser: Der er i de senere år skabt mulighed for at forskønne landsbyer og det åbne land ved nedrivning af tomme og faldefærdige bygninger og boliger med hjælp fra statslige puljer. Denne mulighed vil Norddjurs Kommune fortsat benytte sig af. Indsatsområder: Styrke indsatsen for forskønnelse af landsbyer og det åbne land gennem nedrivning af tomme og faldefærdige bygninger ved hjælp fra statslige puljer. Ledige arealer efter nedrivning af tomme bygninger i landsbyer genanvendes enten til byggegrunde eller til grønne oaser i det omfang, der kan opnås aftaler om etablering og drift.

88 Bilag: 5.3. Udkast Landdistriktspolitik KUU1301 Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 23779/13

89 NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik Udkast

90 1. Indhold 2. Indledning Fakta om Norddjurs Kommune Mål og udviklingstemaer Dialog, samarbejde og partnerskaber...5 Indsatsområder Offentlig service...6 Indsatsområder Erhvervsmuligheder...7 Indsatsområder Attraktive landsbyer...8 Indsatsområder Muligheder for fællesskab og oplevelser...9 Indsatsområder Synliggørelse af det gode liv på landet...10 Indsatsområder

91 2. Indledning Landdistriktspolitik rummer kommunalbestyrelsens visioner og mål for, hvorledes vi fremmer en positiv udvikling for kommunens landsbyer og landområder. Politikken er version 02 af kommunens første landdistriktspolitik, der blev vedtaget i 2010, og der er tale om en revidering heraf. Landdistriktspolitikken er tæt forbundet med kommunens overordnede udviklingsstrategi og kommuneplan. Vision Det er kommunalbestyrelsens vision, at det gode liv på landet udfolder sig hver dag i Norddjurs Kommune. Det gode liv er kendetegnet ved, at borgerne kan leve et sammenhængende liv med arbejde, familie, nære relationer og udviklende oplevelser. Forudsætningen er, at der bor mennesker på landet i dag, som vil bidrage til at skabe liv og sammenhængskraft, og at der fortsat kommer mennesker til, som vil engagere sig i udviklingen og bidrage med nye impulser. Sammenhæng mellem by og land Fra Udbyhøj i nordvest til Glatved i sydøst er der cirka 50 km i luftlinje. Spredt over hele kommunen ligger 48 byer af forskellig størrelse. De er alle beskrevet i kommuneplanen. De forskellige lokalsamfund supplerer hinanden og danner rammen om kommunens samlede udvikling. Grenaa er center for den væsentligste vækst i den østlige del af kommunen, og Auning er center i den vestlige del. Her vil man finde de tilbud, som naturligt hører hjemme, hvor et vist befolkningsunderlag er tilstede. I de øvrige byer er der stor forskel på, hvordan udviklingen indtil nu har været, og hvornår den er foregået. Også i fremtiden vil der være forskel på, hvad der kan ske i de enkelte byer. Generelt skal det i fremtiden også være attraktivt for borgere at bosætte sig i de mindre byer. Handlingsplan Landdistriktspolitikken følges op med en handlingsplan for Planen vil årligt blive revideret. I arbejdet med beskrivelse af handlingsplanen vil der foregå dialog med borgerne og med kommunens forskellige fagområder. 2

92 3. Fakta om Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune har et samlet areal på 743 km², inklusiv Anholt på 22 km². Kommunen har 114 km kyststrækning, og cirka 20 % er dækket af skov. Der er pr. 1. januar indbyggere, heraf bor i Grenaa og 2600 i Auning. Det vil sige, at halvdelen af kommunens indbyggere bor i de mindre byer eller på landet i det åbne land. Med cirka 53 indbyggere pr. km² er befolkningstætheden én af landets laveste. Ved indgangen til 2013 er befolkningstallet stabiliseret, men tidligere befolkningsprognoser viser et fald i befolkningstallet frem mod Landdistriktspolitikken skal medvirke til at imødegå negative tendenser i befolkningsudviklingen. Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter med Aarhus som drivkraft. Norddjurs Kommune har således de fordele, et vækstcenter medfører, når det gælder udveksling af arbejdskraft, borgere, viden og erhvervsmæssigt samarbejde. 3

93 4. Mål og udviklingstemaer Det er kommunalbestyrelsens mål med landdistriktspolitikken, at: Understøtte vilkårene for at bo og arbejde på landet for nuværende borgere og samtidig tiltrække nye. Skabe sammenhængskraft mellem land og by og samtidig styrke udviklingen i landområderne i den takt, der er efterspørgsel. Skabe sammenhæng i de forskellige kommunale indsatser, der tilsammen er med til at sætte rammerne for udvikling af det gode liv på landet i Norddjurs Kommune. Målene skal fremmes gennem arbejde med følgende udviklingstemaer: Dialog, samarbejde og partnerskaber Helhedstænkning og koordinering på tværs af de offentlige forvaltninger Samarbejde mellem kommune og lokalområder, samarbejde på tværs af lokalområder og ud over kommunen Offentlig service Adgang til dagtilbud og skoler, ældretilbud, sundhedstilbud, kultur- og fritidstilbud, kollektiv trafik og vejforbindelser, udvikling af fysisk og digital infrastruktur Erhvervsmuligheder Fastholdelse og fremme af erhverv og turisme i landdistrikter Attraktive landsbyer Fremme forskønnelse og udvikling af byerne Muligheder for fællesskab og oplevelser Styrke adgang til naturen og aktiviteter, understøtte foreningsliv og gentænke samlingssteder Synliggørelse af det gode liv på landet Formidle værdier og levemuligheder, bo-, erhvervs- og byggemuligheder 4

94 4.1. Dialog, samarbejde og partnerskaber Borgernes engagement i foreningsarbejde, socialt arbejde og i udvikling af levende og attraktive byer og bomiljøer i Norddjurs Kommune vil få stor betydning i de kommende år, hvor de offentlige ressourcer bliver knappe. Det betyder, at borgerne skal tage et medansvar for kommunens udvikling, samtidig får de mulighed for at påvirke og få indflydelse inden for mange områder. Virksomhederne kan ligeledes bidrage til udvikling af Norddjurs Kommune gennem engagement i lokalområderne. Norddjurs Kommune er en stor kommune med mange forskellige by- og landsbystrukturer. Norddjurs Kommune har siden 2007 haft fokus på, hvordan levende landdistrikter kan understøttes fra kommunal side. Politikerne har ikke, som tidligere i de mindre kommuner, mulighed for at være i kontinuerlig og tæt dialog med borgerne. Samarbejdet mellem lokalområder og kommune varetages via foreningers og borgergruppers aktive indsats og via borgerinddragelsesprocesser iværksat af Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at der fortsat tænkes i nye måder at organisere samarbejdet på, som fremmer, at alle lokalområder sikres lokalindflydelse på kommunens udvikling. Kommunalbestyrelsen vil styrke samarbejde på tværs af lokalområder, således at initiativer i ét område vil kunne inspirere i et andet område, og således at man kan løfte opgaver i fællesskab, som et lille lokalområde vil have svært ved at varetage alene. Samarbejde og dialog gælder også på tværs af kommunens forvaltninger. Planlægning skal ske ud fra en helhedstænkning og løbende koordineres på tværs. Indsatsområder Fremme samarbejde mellem kommune og lokalområder Fremme samarbejde mellem lokalområder Fremme kommunal helhedstænkning 5

95 4.2. Offentlig service Landområdernes og landsbyernes fortsatte udvikling afhænger af, at dagligdagen kan fungere for beboerne. Det betyder, at der skal være mulighed for blandt andet sundhedstilbud, børnepasning, skole og ældreomsorg. For de unge handler det om adgang til uddannelse og kultur- og fritidstilbud. For både erhvervsaktive, unge uddannelsessøgende og ældre spiller smidig kollektiv transport, gode vejforbindelser og sikre cykelstier en væsentlig rolle. Borgernes erfaringer og ideer er væsentlige, for at servicetilbuddene løbende kan udvikles og matche fremtidens livsstil og moderne borgeres behov. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at afstemme forventningerne med borgerne og tilbyde offentlig service til alle livsfaser. Kvaliteten i tilbuddene skal være optimal, og ikke alle lokalområder kan således have alle typer offentlig service. Der skal derfor være fokus på, hvorledes sammenhængen mellem de større byer og landområderne udvikles bedst muligt. På børne- og ungeområdet er arbejdet med et sammenhængende børneliv et godt eksempel på dette med etablering af børnebyer, hvor dagpasning og skole integreres i samme enhed. Grenaa og Auning har i kraft af deres størrelse nogle af de funktioner, som naturligt hører hjemme, hvor et vist befolkningsunderlag er tilstede. Grenaa har en størrelse, så det eksempelvis er muligt at have ungdomsuddannelser, udvalgsvarebutikker og større erhvervsvirksomheder. I Auning er mulighederne for et vist udbud af udvalgsvarebutikker, offentlig service og større erhvervsvirksomheder tilstede. Sådan skal udviklingen fortsat ske, og trafik og transport skal understøtte sammenhængen mellem byer og landområder. Sammenhængen til faciliteter og services uden for kommunen skal ligeledes være i orden. Alle byer vil have behov for samlingssteder og fritids- og kulturaktiviteter. Indsatsområder Udvikling af mobilitetsfremmende trafik- og transporttilbud, som kan understøtte sammenhængen mellem byerne i kommunen Udvikling af nettet af cykel- og vandrestier 6

96 4.3. Erhvervsmuligheder Erhvervslivet I landområderne er under forandring, og de primære erhverv fiskeri og landbrug omlægges. Landbrugene bliver færre og større. Norddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner ligger i dag inden for metal-, træ- og grafisk industri samt bygge- og anlæg. Disse erhverv udgør en betydelig del af lokal økonomi. Herudover viser analyse, at der er potentiale for nye typer erhverv inden for turisme, fødevarer, energi/miljø og fremstilling. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at fastholde, styrke og skabe nye arbejdspladser i landområderne, og der skal være fokus på at skabe gode vilkår for etablering og udvikling af egen virksomhed. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for udvikling af digital infrastruktur, således at landsbyernes mindre arbejdspladser og hjemmearbejdspladser kan betjene sig af attraktiv og stabil digital infrastruktur, og således at det er muligt at uddanne sig via e- learning. Der skal være mulighed for at etablere mindre virksomheder på velegnede erhvervsarealer i en række landsbyer, og mulighederne for udnyttelse af tiloversblevne landbrugsbygninger eller andre typer af erhvervsbyggeri skal synliggøres. Norddjurs Kommune har et tæt turismesamarbejde med Destination Djursland og Syddjurs Kommune. Der er i samarbejdet udarbejdet en strategi for turisme på Djursland og en turismepolitisk handlingsplan. Norddjurs Kommune har i sammenhæng med handlingsplanen også samarbejde med foreninger og borgergrupper i byerne langs nordkysten om turismeudvikling. Kommunalbestyrelsen vil udvikle og synliggøre Norddjurs Kommunes store værdier i kraft af natur, kyst, hav, havne, bymiljøer og attraktioner. Naturen og kysten rummer mulighed for udviklingsinitiativer og tiltrækning af nye aktiviteter, der kan skabe vækst i turismen. Indsatsområder Understøtte udvikling af nye typer erhverv i landsbyer og landområder Medvirke til at fremme digital infrastruktur Udvikle nye turismeinitiativer med udgangspunkt i kyst og hav 7

97 4.4. Attraktive landsbyer Smukke, blomstrende landsbyer er attraktive at bo i og besøge. Et veltrimmet fysisk udseende signalerer overskud og tiltrækker beboere og turister. Kommunalbestyrelsen vægter højt, at arbejdet med planlægning, udvikling og forskønnelse foregår i et nært samarbejde mellem kommune og repræsentanter for de enkelte byer og lokalområder. Det vægtes samtidig højt, at der skabes sammenhængskraft mellem by og land og mellem byerne inden for et lokalområde. Norddjurs Kommune skal samarbejde med byerne med vejledning i forhold til renovering og udvikling af rekreative byrum og friarealer i øvrigt. Der er i de senere år skabt mulighed for at forskønne landsbyer og det åbne land ved nedrivning af tomme og faldefærdige bygninger og boliger med hjælp fra statslige puljer. Denne mulighed vil Norddjurs Kommune fortsat benytte sig af. Udviklingen i landsbyerne skal ses i sammenhæng med udviklingen i de større byer i kommunen. 40 byer er beskrevet i kommuneplanen, og hertil kommer yderligere cirka 10 mindre landsbyer, som ikke er selvstændigt beskrevet, men som repræsenterer et lokalområde. Det er kommunalbestyrelsens mål på sigt at afdække de enkelte byers muligheder og tilhørsforhold til andre byer i lokalområdet. Indsatsområder Understøtte landsbyers og lokalområders initiativer til udvikling og forskønnelse Styrke indsatsen for forskønnelse af landsbyer og det åbne land gennem nedrivning af tomme og faldefærdige bygninger ved hjælp fra statslige puljer. Ledige arealer efter nedrivning af tomme bygninger i landsbyer genanvendes enten til byggegrunde eller til grønne oaser i det omfang, der kan opnås aftaler om etablering og drift. Afdække de mindre byers muligheder Udarbejde vejledning i god byggeskik 8

98 4.5. Muligheder for fællesskab og oplevelser En landsbys og et lokalområdes herlighedsværdi og identitet skabes i høj grad gennem tilstedeværelsen af fællesskab og mulighed for oplevelser. En livskraftig og blomstrende landsby er afhængig af lokale ressourcer i form af foreninger, uformelle netværk, gode naboskaber og enkeltpersoners drivkraft. De medvirker til at skabe udfoldelses- og samlingsmuligheder. I mange landsbyer er der mulighed for at kunne samles til forskellige aktiviteter både indendørs og udendørs. Der er forsamlingshuse, men også andre bygninger og pladser bliver brugt som samlingssteder. Stederne kan både være offentligt- og privatejede. Det er kommunalbestyrelsens mål at bakke op om nuværende og nye former for samlingssteder, aktiviteter og lokale drivkræfter, som udtrykker lyst og vilje til at påtage sig opgaver til gavn for fællesskabet. Norddjurs Kommune giver med sin natur og lange kystlinje muligheder for et aktivt friluftsliv. Det er kommunalbestyrelsens mål, at understøtte en stadig udvikling af adgang til naturen og igangsætte nye aktiviteter, som samtidig fremmer det sundhedsmæssige aspekt. Indsatsområder Understøtte de lokale drivkræfters arbejde Medvirke til at skabe rammer for fællesskab i landsbyerne både udendørs og indendørs Udvikle nye muligheder for natur- og friluftsliv 9

99 4.6. Synliggørelse af det gode liv på landet Kommunalbestyrelsen ønsker, at der også i fremtiden skal være liv og aktivitet i Norddjurs Kommune, både i byerne og i landområderne. I dag er befolkningstallet dalende i landområderne. Norddjurs Kommune er en del af vækstcenter Østjylland, og hvad det positivt betyder, skal synliggøres over for både potentielle nye borgere og erhvervsvirksomheder. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for at markedsføre de muligheder, kvaliteter og værdier, som en tilværelse i Norddjurs Kommune rummer. I konkurrencen med de andre kommuner i Østjylland er nøglen ikke mindst begreber som fællesskab og trygge sociale rammer. Indsatsområder Udformning af bosætningsstrategi for Norddjurs Kommune Synliggørelse af bo-, erhvervs- og aktivitetsmuligheder i Norddjurs Kommunes lokalområder Fokus på godt værtskab over for tilflyttere Målrettede kampagner over for potentielle tilflyttere og virksomheder 10

100 Bilag: 6.1. Ændringer fra kp09 til kp13 - KUU1303 Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47168/13

101 Skema til ændringer vedr. kommuneplan 2013 i forhold til kommuneplan 2009 Byer og landsbyer Emne Ændring i KP13 i forhold til KP09 Bemærkninger Byer og landsbyer Faktuelle og redaktionelle ændringer Afsnittet om, at der skal udarbejdes arkitekturpolitik i planperioden udgår. Generelle retningslinjer for byer Generelle rammer Hovedbyer Grenaa Auning Centerbyer Allingåbro Ganske få redaktionelle ændringer Det nordlige industriområde udvides betydeligt som foreslået i udviklings- og masterplanen for Grenaa Havn. Der indføres en rækkefølgebestemmelse for Papgrunden og GD-grunden Linjeføringen for den nord-sydgående fordelingsvej mellem Østerbrogade og Mellemstrupvej ændres. Afgrænsningen af bymidten (centerområdets butiksområde) ændres, så bymidtens udstrækning bliver mindre. Det tidligere centerområde udlægges til boligformål. Den sydlige linjeføring for omfartsvejen udtages af planen. Centerbyer ændres til Lokalcenterby Skal fastholde sin position som lokalcenterby Miljøet omkring Alling Å synliggøres Initiativet om udarbejdelse af helhedsplan for byen udgår. Udvidelsen er foreslået i udviklings og masterplanen for Grenaa Havn og begrundet i, at udvidelsen vil gøre havnen mere konkurrencedygtig. Rækkefølgebestemmelsen indføres for at give kommunen mulighed for at kontrollere sit anlægsbudget. Ændringen foretages, fordi det har vist sig, at den hidtidige linjeføring over slagterigrunden ikke kan gennemføres. Ændringen foretages som følge af udviklingen inden for detailhandelen, som består i at antallet af butikker bliver mindre. Ændringen skal medvirke til at skabe et bedre handelsmiljø. Industrivej markeres som planlagt omfartsvej med nye tilslutninger. Del af området ved Allingå forsøges ændret til rekreativt område i planperioden I stedet for udarbejdelse af helhedsplan følges op på konkrete initiativer

102 Glesborg Trustrup Vivild Ørsted Herudover redaktionelle ændringer Skal fastholde sin position som lokalcenterby. Initiativer i planperioden er trafikplan for Glesborg Midtby samt perspektivplan for reetablering af råstofområdet syd for byen. Initiativet om udarbejdelse af helhedsplan for byen udgår. Her ud over enkelte redaktionelle ændringer Skal fastholde sin position som lokalcenterby. Initiativet om udarbejdelse af helhedsplan for byen udgår Her ud over enkelte redaktionelle ændringer Skal fastholde sin position som lokalcenterby. Initiativ om udarbejdelse af helhedsplan for byen udgår. Nyt initiativ om at udarbejde lokalplan der overfører eksisterende erhvervsområde til boligområde foreslås udarbejdet. Her ud over enkelte redaktionelle ændringer Skal fastholde sin position som lokalcenterby. Initiativ om udarbejdelsen af helhedsplan for byen udgår. De nye muligheder med den ledige silogrund er beskrevet, lige som initiativerne med etablering af aktivitetsmuligheder i Bakkerne er beskrevet. Her ud over enkelte redaktionelle ændringer Glesborg er omfattet af drikkevandsinteresser, der endnu ikke er kortlagt I stedet for udarbejdelse af helhedsplan følges op på konkrete initiativer Målet om omlægning af Hovedvej 15 syd om byen er fastholdt. I stedet for udarbejdelse af helhedsplan følges op på konkrete initiativer I stedet for udarbejdelse af helhedsplan følges op på konkrete initiativer I stedet for udarbejdelse af helhedsplan følges op på konkrete initiativer Ørum Skal fastholde sin position som lokalcenterby. Initiativ om udarbejdelse af helhedsplan for byen udgår. Muligheden for at benytte arealet syd for Skolebakken til butiksformål er beskrevet. Her u d over enkelte redaktionelle ændringer I stedet for udarbejdelse af helhedsplan følges op på konkrete initiativer

103 Øvrige byer med byzone Bønnerup Strand Enslev Fjellerup Gjerrild Gjesing Glatved Hammelev Lyngby Nørager Voldby Ålsrode Ålsø Redaktionelle ændringer Redaktionelle ændringer. Slettet, at det sydvestlige område tilbageføres til landzone Redaktionelle ændringer. Slettet, at Fjellerup overføres til byzone ved lokalplan. Redaktionelle ændringer. Initiativ i planperioden om at der skal udarbejdes lokalplan i planperioden er rettet til fremtidig initiativ. Redaktionelle ændringer Initiativ i planperioden om udarbejdelse af lokalplan og overførsel af areal fra byzone til landzone i byens sydlige del er slettet. Indføjet at det skal sikres, at byen afgrænses i forhold til de fremtidige erhvervsområder nord for Grenaa. Initiativ i planperioden om udarbejdelse af bevarende lokalplan er slettet. Redaktionelle ændringer Redaktionelle ændringer Redaktionelle ændringer + flytning af fremtidig byudviklingsområde fra nord for Voldby til syd for Voldby Redaktionelle ændringer + beskrivelse af muligheden for at ændre eksisterende maskinfabriks areal til boligområde Det sydvestlige byzoneområde har en god beliggenhed i forhold til Kolindsund Er unødvendigt, da udvikling kan ske via landzoneadministrationen Der kan Med afsæt i de fremtidige rekreative muligheder for tidligere udnyttede råstofgraveområder kan Glatved blive et attraktiv bosætningssted. Derfor foreslås området i den sydlige del af byen ikke taget ud af byzone på nuværende tidspunkt. Ålsrode ligger i et hul. Der er stadig ledige byggegrunde i byen, men hvis der opstår yderligere behov, vil det være en mulighed at vurdere arealer inden for bygrænsen.

104 Afgrænsede landsbyer Albøge Allelev Bode Fannerup Fausing Ginnerup Hemmed Hevring Holbæk Hollandsbjerg Homå Ingerslev Kare Lystrup Redaktionelle ændringer. Der er foretaget afgrænsning af yderligere 12 landsbyer. Redaktionelle ændringer i tekst. Desuden udvides og ændres landsbyafgræsningen Redaktionelle ændringer i tekst. Desuden udvides og ændres landsbyafgrænsningen Ingen ændringer Afgrænsningen ændres og udvides Afgrænsningen ændres og udvides Ingen ændringer Afgrænsningen ændres og udvides Afgrænsning ændres og udvides. Redaktionel ændring af tekst Afgrænsning ændret og udvidet Der er foretaget redaktionelle ændringer i teksten. Initiativerne i planperioden er sløjfet. Afgrænsningen ændres og udvides. Redaktionelle ændringer Afgrænsningen ændres og udvides Redaktionelle ændringer Afgrænsningen ændres og udvides Redaktionelle ændringer Redaktionelle ændringer Afgrænsningen ændres. Redaktionel ændring af tekst Initiativ i planperioden om, at der udarbejdes lokalplan slettes. Initiativ i planperioden om, at der udarbejdes lokalplan slettes. Landsbyafgrænsningen af Hevring udvides med et område mod syd Landsbyafgræsningen udvides mod vest. Selv om initiativerne i planperioden er sløjfet er det stadig muligt at udarbejde bevarende lokalplan for bymidten og foretage trafiksanering. Det har bare ikke været muligt i planperioden. Initiativet om udarbejdelse af lokalplan i planperioden er fjernet Der inddrages nyt areal mod nord og øst. Arealet langs Nordkystkystvejen udtages af

105 landsbyafgrænsningen, da det ikke er hensigtsmæssigt at bygge så tæt på Nordkystvejen. Ramten Afgrænsningen ændres og udvides Redaktionelle ændringer Revn Afgrænsningen ændres og udvides. Initiativet om udarbejdelse af lokalplan i planperioden er fjernet Rimsø Ingen ændringer St. Sjørup Afgrænsningen ændres og udvides Redaktionelle ændringer foretaget Stenvad Afgrænsningen ændres og udvides Initiativet om at undersøge behovet for mere areal til Stenvad Mosebrugscenter i planperioden er slettet Tustrup Afgrænsningen ændres og udvides Redaktionel ændring af tekst Landsbyafgrænsningen i Tustrup udvides med området mod nord. Tørslev Udby Afgrænsningen ændres og udvides Redaktionel ændring af tekst Afgrænsningen ændres og udvides Redaktionel ændring af tekst Landsbyafgrænsningen i Tørslev udvides dels med et område mod øst og et område mod sydvest. Udbyhøj Veggerslev Vejlby Vester Alling Voer Øster Alling Anholt Redaktionelle ændringer foretaget Redaktionel ændring af tekst foretaget Ingen ændringer Redaktionelle ændringer foretaget Afgrænsningen ændres og udvides Redaktionelle ændringer foretaget Redaktionelle ændringer foretaget Afsnittet om at gøre Anholt til vedvarende

106 energiø er slettet, idet tilslutningen til elnettet betyder, at Anholt forsynes med strøm herfra Høbjerg Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Grund Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Kastbjerg Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Bønnerup By Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Selkær Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Hoed Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Tårup Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Ring Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Sangstrup Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Thorsø Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Karlby Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Villersø Landsbyen afgrænses Landsbyen har ikke tidligere været afgrænset Fremtidige Byudviklingsområder Nyt erhvervsområde nord for Grenaa

107 Skema til ændringer vedr. kommuneplan 2013 i forhold til kommuneplan 2009 Land og vand Emne Ændring i KP13 i forhold til KP09 Bemærkninger Grundvand Vedtaget Vandforsyningsplan Overfladevand Søer, vandløb og kystvande Spildevand Natur Naturkvalitet og Naturkvalitetsplan 2009 Naturområder og mulige naturområder Spredningskorridorer og spærringer Internationale beskyttelsesområde og arter Tilføjet hensigt om udpegning af boringsnære beskyttelsesområder, BNBO i Tilføjet hensigt om at udarbejde opgørelse over disponible og udnyttede grundvandsmængder fordelt på vandløbenes oplande. Kun sproglige rettelser samt opdatering på baggrund af seneste udvikling Kun sproglige rettelser samt opdatering på baggrund af seneste udvikling Kun sproglige rettelser samt opdatering på baggrund af seneste udvikling, bl.a. navnet ændret til Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturområder Tekst opdateret. Navngivning for spredningskorridorer ændret til økologiske forbindelser. afsnit om spærringer udeladt Kun sproglige rettelser samt opdatering på Planen er vedtaget af KB i aug og udlægger rammerne for den fremtidige struktur af vandforsyningen samt målsætninger og retningslinjer der udgør forvaltningens administrationsgrundlag. Naturstyrelsen gav ultimo 2012 tilsagn om tilskud til projekt om beregning og udpegning af BNBO og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for eventuelle påbud. Det er hensigten på længere sigt at udarbejde en egentlig plan for indvinding af grundvand under hensyntagen til mål og retningslinjer i Vandplan, Kommuneplan og Vandforsyningsplan.

108 Lavbundsarealer Kolindsund Jordbrug baggrund af seneste udvikling Gammel udpegning af VMP II områder ophæves generelt. Erstattes af ny klassificering af lavbundsområder der kan genoprettes til vådområder. Areal: Betegnelse for områder ændret fra landbrugsområder til særligt værdifulde landbrugsområder. Tema blev underkendt af Miljøcenter i KP09, så der er tale om et nyt tema. Inden for de eksisterende lavbundsområder er større sammenhængende områder udpeget til områder, hvor det er muligt at genoprette vådområder. Udpegningen tager ikke stilling til om det er ønskeligt at genoprette vådområder, men forventes at kunne sikre tilskud til lodsejere hvis der er ønske om at etablere vådområder. Alle arealer, hvor der ikke er andre udpegninger som strider mod landbrugsdrift er udpeget. (By, byudvidelse, beskyttet natur, mv.) Bygninger: Nyt tema i KP13 Angiver et område hvor det er muligt at placere store husdyrbrugs bygninger og hvor nærhed til kommende biogasanlæg kan udnyttes. Udpegning påvirker ikke muligheder for placering af bygninger uden for det udpegede område. Skovrejsning Temaet er udpeget til revision Områder til ønsket og uønsket skovrejsning er væsentligt ændrede Landskab Temaet er udpeget til revision Århus Amts udpegning: Områder af særlig landskabelig interesse er nu ændret til Bevaringsværdige Landskaber. De udpegede, bevaringsværdige landskaber er 422 km 2 mod tidligere 303 km 2. Dette skyldes, at det nye tema tager afsæt i en grundig landskabskortlægning. Da vores landskab er i konstant udvikling, er der områder, der vokset ud af en status som landskab af særlig interesse, og de er reduceret i forbindelse med revisionen. Til gengæld er der også

109 lanmdskaber, der er vokset ind i en status som Bevaringsværdigt landskab. Der er her tale om mange mindre justeringer og tilretninger af grænser, men størstedelen af det udvidede areal for landskabstemaet e følgende områder: Ørsted Kær omfatter en del af et større, fladt landskabsstrøg (fra Grund Fjord i vest til Kattegat i nordøst). Området er bl.a. kendetegnet ved, at der ikke findes byggeri i dette område og ved vidtrækkende udsigter over det store flade område, der giver oplevelsen af at være i et storskala-landskab. Ørum Ådal omfatter Ørum Ådal samt et større lavbundsareal nord for ådalen. Ådalen udgør sammen med de tilgrænsende dalskråninger et smukt, varieret og oplevelsesrigt ådalslandskab med fine landskabsrum og skovbryn. Det store lavbundsareal mod nord danner sammen med de tilgrænsende engarealer i ådalen et ret enestående og karakteristisk moselandskab. Udskiftningslandskabet syd for Homå består af 3 mindre delområder med kulturhistorisk værdifulde elementer. Mange læhegn og diger tilfører landskabet en tydelig og karakteristisk struktur, der kan føres tilbage til udskiftningstiden. Omkring hovedgården Lyngdal tilfører kulturmiljøet landskabet en kulturhistorisk oplevelse. Både læhegnsstruktur og kulturmiljø omkring hovedgården er værdifulde landskabselementer i kraft af deres historie.

110 Læhegnsstruktur ved Rimsø omfatter et tidligere hedeområde, der er kendetegnet ved mange tætliggende og enkeltrækkede læhegn. Læhegnene er karakteristiske og tilfører landskabet en høj grad af struktur. Udover at tilføre landskabet en oplevelsesmæssig værdi har læhegnsstrukturen også stor kulturhistorisk værdi. Georgsminde Issø er kendetegnet ved en skarp markstruktur og parallelle afvandingsgrøfter, som stammer tilbage til husmandskoloniens etablering. Områdets flade og langstrakte vidder står skarpt i kontrast til Løvenholmskovens skovbryn og området opleves som et karakteristisk og værdifuldt storskalalandskab. Laen og Glatved Grusgrave bærer præg af den råstofindvinding der har foregået og fortsat foregår. De forladte felter fremstår idag som unikke overdrevsarealer, der rummer store naturværdier. De områder, der fortsat graves på, kan med tiden nyskabes til spændende og værdifulde landskaber, som vidner om, at vores kulturlandskab er under stadig forandring. Kolindsund Højderyg er en kontrastfuld og visuelt sammenhængende del af Kolindsund. Selve Kolindsund er ikke en ny udpegning. Det rumlige og visuelle samspil mellem den brede, flade og slyngende sundbund og de stejle skråninger på højderyggen udgør et oplevelsesrigt og karakteristisk område med

111 markante udsigtspunkter. Mange fortidsminder på skråningerne gør, at Kolindsund Højderyg også har stor kulturhistorisk værdi. Områder af særlig geologisk interesse Ingen ændringer Kystnærhedszonen Ingen ændringer Råstof Kun redaktionelle og faktuelle ændringer Ny råstofplan og nye vejledende retningslinjer vedtaget af MTU Friluftsliv Ingen ændringer Adgang til naturen Ingen ændringer Badestrande Ingen ændringer Sommerhusområder Generel ændring i rammerne for sommerhusområder: Bebyggelsesprocent på Herved bliver der overensstemmelse mellem bygningsreglement og kommuneplan. 15, max 1 etage og max 5 m bygningshøje 08-1-O (Bønnerup Strand) Sammenlægges med 08-1-S med bestemmelser som denne. 804 (Skovgårde Strand) Plannummer: 804 Plannavn: Sommerhusbebyggelse Skovgårde Anvendelse generelt: Sommerhusområde Fremtidig zonestatus: sommerhusområde Zonestatus: landzone Plandistrikt: Skovgårde Bebyggelsesprocent: 15 Max. antal etager: 1,5 Max. bygningshøjde: 6,5 m Anvendelse: Sommerhusområde. Derudover kun kiosk, toiletter, feriekoloni og lignende. Særlige bestemmelser: Offentlig adgang til og ophold ved stranden bør bevares og forbedres. Bebyggelsens omfang: Max. 31 sommerhusgrunde. Ny ramme jf. landsplandirektiv okt. 2010

112 Camping Lystbådehavne Kulturmiljø Byggeri og anlæg i det åbne land Landzoneadministration Arealkrævende fritidsanlæg Ingen ændringer Ingen ændringer Ganske få redaktionelle ændringer Ingen ændringer Ingen ændringer Ingen Ændringer

113 Skema til ændringer vedr. kommuneplan 2013 i forhold til kommuneplan 2009 Service for borgere Emne Ændring i KP13 i forhold til KP09 Bemærkninger Børn og unge Redaktionelle ændringer Voksne med handicap og ældre Redaktionelle ændringer Kultur og fritid Redaktionelle ændringer Sundhed Redaktionelle ændringer Ny sundhedspolitik på vej Arbejdsmarked Redaktionelle ændringer

114 Skema til ændringer vedr. kommuneplan 2013 i forhold til kommuneplan 2009 Erhverv og infrastruktur Emne Ændring i KP13 i forhold til KP09 Bemærkninger Erhvervsudvikling Ingen ændringer Erhvervsområder Ingen ændringer Detailhandel Afgrænsningen af bymidten (centerområdets butiksområde) ændres, så bymidtens udstrækning bliver mindre. Virksomheder og miljø Miljøklasser Industri Det nordlige industriområde i Grenaa udvides betydeligt som foreslået i udviklings- og masterplanen for Grenaa Havn. Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko Afstand til forurenende virksomheder og risikovirksomheder Særlig energiproducerende og forbrugende virksomheder Støj VVM Veje Linjeføringen for den nord-sydgående fordelingsvej mellem Østerbrogade og Mellemstrupvej i Grenaa ændres. Den sydlige linjeføring for omfartsvejen ved Auning udtages af planen. Trafiksikkerhed Transport Kollektiv trafik Øvrige tekniske anlæg Strækningsanlæg Antennemaster Redaktionelle ændringer Vejledning for opstilling af master under

115 Højspændingsmaster Deponeringsanlæg Forbrændingsanlæg Deponeringsanlæg Biogasanlæg Vindmøller Afsnittet vil blive ændret, så der udpeges et område i øst og et i vest, hvor det er muligt at opføre biogasanlæg. Samtidig vil der blive redegjort for planerne i erhvervsområdet i Grenaa Ingen ændringer udarbejdelse

116 Bilag: 6.2. Kort over nye erhvervsområder nord for Grenaa KUU1303.pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 47642/13

117 Udvidelse af industriområdet Grenaa NØ og ændring af rekreativt område øst for Åstrup. DDO COWI Målforhold 1:12000 Dato 5/4-2013

118 Bilag: 7.1. Rammeområde 04-1-C Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39639/13

119 Kommuneplan 09 Nuværende rammer for lokalplaner i Ørum Rammer for centerområde 01-4-C Anvendelse: Bebyggelsesprocent: Centerområde 30 for åben lav, 40 for tæt lav, 60 for etagebebyggelse. Maksimum antal etager: 2 Max bygningshøjde: Anvendelse: 8,5 meter Butikker, liberale erhverv, boliger,offentlig og privat erhverv samt parkering. Der kan endvidere særskilt tillades mindre ikke generende ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butik eller bolig under forudsætning af at det kan indpasses i området og at det ikke er til gene for omgivelserne.

120 Der kan ikke planlægges for butikker med et bruttoetageareal over m2 for dagligvarebutikker og 2000 m 2 for udvalgsvarebutikker. Den samlede udvidelsesramme må ikke overstige m 2. Rammer for område 04-1-E. industrivej/ areal syd for Skolebakken Anvendelse: Maksimal bygningshøjde: Anvendelse: Miljøforhold: Erhvervsområde Langs industrivej op til 10 meter. Lettere industri. På areal syd for Skolebakken kan indrettes en bolig pr. virksomhed. Støjgrænser som for henholdsvis erhverv og blandet bolig og erhverv.

121 Bilag: 7.2. Afgrænsningen af det foreslåede nye centerområde Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 39641/13

122 Kommuneplan 09 Forslag til fremtidige rammer for lokalplaner i Ørum Det nuværende centerområde udlægges til boligområde som indgår i der nuværende boligområde 04-1-B. Foreslåede rammer for boligområde 04-1-B Anvendelse generelt: Boligområde Bebyggelsesprocent: 30 for åben lav, 40 for tæt lav Max. antal etager: 1,5 Max bygningshøjde: 8,5 m Anvendelse: Boligformål til åben- lav eller tæt-lav bebyggelse. Derudover tilhørende fællesanlæg, fx varmecentral, fælleshuse, institutioner samt mindre butikker til områdets daglige forsyning. Der kan endvidere særskilt tillades mindre ikke generende erhverv og virksomheder som kan indpasses i den enkelte bolig uden at det forandrer ejendommes karakter af beboelsesejendom, og som i øvrigt ikke er til gene for omgivelserne.

123 Endvidere udlægges der et nyt centerområde ved hovedvejen med betegnelsen 04-1-C. Forslag til rammer for det nye centerområde 04-1-C Anvendelse generelt: Bebyggelsesprocent: Centerområde. 30 for åben lav, 40 for tæt lav, 60 for etagebebyggelse. Maksimum antal etager: 2 Max bygningshøjde: Anvendelse: 8,5 meter Butikker, liberale erhverv, offentlig og privat erhverv samt parkering. Der kan endvidere særskilt tillades mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikker under forudsætning af, at det kan indpasses i området, og at det ikke er til gene for omgivelserne. Der kan ikke planlægges for butikker med et bruttoetageareal over m 2 for dagligvare- butikker og 2000 m 2 for udvalgsvarebutikker. Den samlede udvidelsesramme må ikke overstiger m 2. Der må ikke indrettes boliger.

124 Bilag: 8.1. Redegørelse, kommunalbestyrelsens forpligtelser KUU1302.PDF Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28675/13

125 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa 29. januar 2013 Journalnr.: Att.: Kirsten Bjerg Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl VVM kommuneplantillæg kommunalbestyrelsens forpligtelser 1. Indledning Norddjurs Kommune har bedt mig udarbejde en redegørelse, der generelt beskriver kommunalbestyrelsens råderum i forbindelse med den endelige stillingtagen til, hvorvidt kommunalbestyrelsen ønsker at vedtage et kommuneplantillæg, der er fremkommet som led i en VVM-proces. Kommunens behov for at få dette belyst er fremkommet i forbindelse med en situation, hvor der er en overordnet planlægning i form af en vindmølleplan, hvor der nu baseret på VVM-reglerne skal vedtages såfremt projektet skal realiseres et specifikt kommuneplantillæg for det omhandlede projekt. 2. Min vurdering Et VVM-pligtigt projekt fordrer for sin gennemførelse, at der vedtages et kommuneplantillæg. I de fleste tilfælde er det kommunen, der skal vedtage et sådant kommuneplantillæg, men således at kompetencen i udvalgte situationer beror hos staten. I relation til vindmøller beror kompetensen hos kommunerne, dog således at vindmøller med en totalhøjde på over 150 m hører under Statens kompetence. Når kommunalbestyrelsen således skal tage stilling til, om den vil vedtage (endeligt) et kommuneplantillæg, der muliggør opstilling af vindmøller, foreligger der til kommunalbestyrelsens vurdering heraf en VVM-redegørelse. En VVM-redegørelse er en objektiv vurdering af hvilke konsekvenser, det vil få for natur og miljø i bred forstand, at projektet realiseres. En VVM-redegørelse indeholder derfor pr. defini-

126 tion ikke nogen anbefaling eller indstilling, men der kan naturligvis være afdækket mere eller mindre alvorlige konsekvenser i VVM-redegørelsen knyttet til realiseringen af projektet. Hvis VVM-redegørelsen har afdækket væsentlige gener/skader knyttet til projektet, giver det sig selv, at kommunalbestyrelsen vil være berettiget til at afvise at vedtage kommuneplantillægget og dermed stoppe projektets realisering. Kommunalbestyrelsen vil imidlertid i den situation også være berettiget til alligevel at vedtage kommuneplantillægget ud fra en vurdering af, at de alvorlige gener, som projektet vil resultere i, jf. VVM-redegørelsen, må accepteres for det gode, som projektet skaber i relation til samfundsøkonomi, forsyningssikkerhed eller andre tungtvejende hensyn. Det er dog naturligvis en forudsætning for projektets realisering, at det i henhold til anden lovgivning kan få de nødvendige tilladelser og fx ikke er i strid med internationale forpligtelser i fx habitatdirektivet. Problemstillingen omkring kommunalbestyrelsens råderum er derimod mest interessant i relation til en situation, hvor VVM-redegørelsen ikke har påvist særlige problemer knyttet til projektet og/eller endda er i overensstemmelse med kommunens bredere planlægning i fx en overordnet vindmølleplan. Spørgsmålet er i den relation, hvorvidt kommunalbestyrelsen (et flertal heraf) alligevel kan nedstemme VVM-kommuneplantillægget i forbindelse med den endelige behandling med den konsekvens, at projektet ikke kan realiseres. Det er i den forbindelse min vurdering, at kommunalbestyrelsen vil kunne nedstemme et sådant kommuneplantillæg, også selv om VVM-redegørelsen ikke afdækker, hvad man ud fra en bredere betragtning og måske efter en forvaltningsbetragtning vil betragte som særlige problemer. Den eneste begrænsning er, at kommunalbestyrelsens begrundelse skal være saglig, det vil sige skal være begrundet i et eller flere af de brede natur- og miljøhensyn, som VVM-reglerne skal varetage. Hvis således fx et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer mener, at vindmøllerne vil give anledning til væsentlige gener for de omboende støjmæssigt, visuelt eller på anden vis, selv om gældende støjgrænser og generelle normer for afstande er overholdt, mener jeg ikke, at et kommunalbestyrelsesmedlem vil være forhindret i at stemme imod kommuneplantillæggets vedtagelse. I det af mig ovenfor anførte ligger også, at hvis begrundelsen er usaglig, fx er udtryk for magtfordrejning, forholder sagen sig anderledes, men det vil ikke være tilfældet i den typesituation, som mit notat går på. Der foreligger en nyere Natur- og Miljøklagenævnsafgørelse samt domstolsafgørelse, som er illustrativ. Jeg var rådgiver for kommunen i den retssag, som sagen resulterede i. Sagen kan kort beskrives således: side 2 af 4

127 Et område var i en overordnet plan (råstofplan udarbejdet af regionen) udlagt til et råstofindvindingsområde. For sådanne områder fremgår det i råstofloven, at kommunalbestyrelsen er bundet af råstofplanen, altså er forpligtet til at meddele råstofindvindingstilladelse alt andet lige. En indvinder ønskede at etablere en råstofgrav i området. Idet råstofindvinding ville få en udstrækning over 25 ha, var projektet VVM-pligtigt. Kommunen udarbejdede på den baggrund en VVM-redegørelse, der efter forvaltningens opfattelse ikke viste særlige problemer, og forvaltningen indstillede på den baggrund til kommunalbestyrelsen, at kommuneplantillægget blev vedtaget. Et flertal i kommunalbestyrelsen afviste imidlertid at vedtage kommuneplantillægget. Flertallet henviste i den forbindelse blandt andet til nogle miljømæssige bekymringer, de havde omkring projektet. Da det for projektets realisering nødvendige kommuneplantillæg dermed ikke forelå, meddelte kommunen som en konsekvens heraf afslag på at give indvindingstilladelse. Denne afgørelse blev indbragt for Naturklagenævnet, der kort konstaterede, at kommunalbestyrelsens flertals henvisning til miljøregler var saglige, og at der, uanset hvad der står i råstofloven, ikke er nogen forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at vedtage et kommuneplantillæg. Nævnet stadfæstede på den baggrund kommunens afgørelse. Denne afgørelse blev indbragt for retten, og dommen fra Retten i Nykøbing-Falster blev afsagt den 6. september Retten følger i det hele Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (og altså også kommunens afgørelse). Det anføres: Ifølge bemærkninger til planlovens 6c indebærer pligten til at tilvejebringe et forslag til plantillæg ikke, at planmyndigheden er forpligtet til at vedtage plantillægget, såfremt planmyndigheden må vurdere, at etablering af anlægget planmæssigt eller miljømæssigt er uforsvarligt. Herefter og da der ikke er grundlag for at fastslå, at X Kommune ved sin afgørelse har inddraget usaglige eller ulovlige hensyn, eller at afgørelsen på anden måde er behæftet med retlige mangler, eller at der skulle foreligge et åbenbart urimeligt skøn, finder retten ikke grundlag for at tilsidesætte Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. side 3 af 4

128 Igen med henvisning til det føromtalte omkring, at de hensyn, man skal henvise til, skal være saglige, det vil sige groft sagt knyttede sig til noget natur/plan/miljø, mener jeg, at praksis på området reelt kan beskrives således, at kommunalbestyrelsens generelle frie råderum til at beslutte, om den vil, eller ikke vil, vedtage en plan, også gælder VVM-pligtige projekter, og også selv om projektet ligger inden for noget overordnet. Når det er sagt, kan der ikke herske tvivl om, at bremser kommunalbestyrelser i landet i vidt omfang projekter, det være sig i relation til vindmøller eller råstofindvinding, der ud fra gængse normer omkring placering, gener mv. betragtes som liggende inden for det, som bør accepteres, vil der opstå en situation, hvor anlæg som fx vindmøller og større råstofindvindinger stort set ikke lader sig placere. Jeg er således ikke i tvivl om, at hvis der dukkede ret mange flere sager op om afslag på råstofindvinding i områder, der er udlagt hertil, vil det kunne tvinge den relevante minister til at overveje at flytte kompetencen efter VVM-reglerne og dermed kompetencen til at vedtage det for projektets realisering nødvendige kommuneplantillæg fra kommunerne til staten. Det er imidlertid en diskussion på det overordnede niveau og ændrer ikke ved min konklusion ovenfor omkring kommunalbestyrelsens ret til i den enkelte sag selv at beslutte, om den ønsker at vedtage den for et VVM-pligtigt projekts nødvendige kommuneplantillæg. Med venlig hilsen Mads Kobberø side 4 af 4

129 Bilag: 8.2. Høringssvar samlet - alt. KUU1302 pdf Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19607/13

130 Oversigt over høringssvar vedrørende vindmølleplan for Hevring Ådal 1 "Da jeg er bekymret for den indflydelse." 60 sider "Der er ikke så meget at byde på i vores 2 område " 26 sider 3 "Der findes rigtig mange artikler." 5 sider 4 "Hevring Ådal har et omfattende dyreliv " 39 sider 5 "Vil du leve med risikoen.." 19 sider 6 Adam og Trine Powers Præstevænget 23, Vivild, 8961 Allingåbro 7 Agnete Gitte Holm Løvenholmvej 55, Gjesing, 8963 Auning 8 Anette Heidi Greve m.fl. m. underskrifter Bondhøjvej 36, 8950 Ørsted 9 Anette og Christian Greve u. underskrifter Bondhøjvej 36, Ørsted 10 Anette S. Sørensen Skovdalsvej 20, 8963 Auning Ørsted Kærvej 11, 8950 Ørsted. Samme 11 Anette Schaltz Villadsen adresse som Torkil Els. Sorvadvej 13 og 17, Sorvad, 8961 Allingåbro (2 12 Anne Kirstine Knudsen enslydende indsigelser fra 2 adr.) 13 Anonym 14 Bent Madsen Rørsangervej 14, 8220 Brabrand 15 Bent Madsen Rørsangervej 14, 8220 Brabrand 16 Birgit Nørgaard Voer Færgevej 2, 8950 Ørsted 17 Camilla Larsen Aldershvilevej 4, Vivild, 8961 Allingåbro 18 Carsten Siegumfeldt Langvadvej 16, Tørslev, 8950 Ørsted 19 Charlotte B. Johansen Auningvej 40, Auning 20 Christian Carstensen Tørslevvej 2, 8950 Ørsted 21 Dorte B. Madsen Ørsted Kærvej 16, 8950 Ørsted 22 Elisabeth og Bernhard Krähling m.fl. Sorvad Bjerg 5, Sorvad, 8961 Allingåbro 23 Estrid Hauge Bünger Søndergade 15, Vivild, 8961 Allingåbro 24 Finn Hvid Rasmussen Allestrupvej 10 Forsvarets Bygnings- og 25 etablissementstjeneste Arsenalvej 55, 9800 Hjørring Borgvej 4, 8260 Viby J - samme adresse som 26 Freddi Eli Sørensen Kirsten Sørensen 27 Hans Jesper Højlund Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro 28 Helen og Jens Gadegård Ølstvadbrovej 11, 8900 Randers 29 Henriette Vendelbo Sorvadvej 11, 8961 Allingåbro 30 Henrik Nielsen Hevringholmvej 2, Hevringholm 31 Henrik Nielsen Hevringholmvej 2, Hevringholm 32 Herdis Jacobsen Hevringholmvej Inge og Erik Brandt Sorvadgårdvej 11, Sorvad, 8961 Allingåbro 34 Jan Preisler Ørsted Kærvej 16, 8950 Ørsted 35 Jane Østergaard Mikkelsen Søndergade 7, Vivild, 8961 Allingåbro 36 Jens Peder Jensen Sorvadgårdvej 9, Sorvad, 8961 Allingåbro 37 Jon Hyldgård Schmidt Trampelmosevej 1, Vivild, 8961 Allingåbro 38 Jørgen Katholm Vivild (Videncentret for landbrug, kvæg) 39 Karina og Jesper Jakobsen Hevringholmvej 3, 8961 Allingåbro 40 Katarina Lydiadatter Tushøjvej 3, Lystrup Mark, 8961 Allingåbro

131 Ketty og Bjørn Hentze, Poul Glavind og 41 Majken Hentze Stadionvej 9 og 11, Vivild, 8961 Allingåbro Borgvej 4, 8260 Viby J - samme adresse som 42 Kirsten Sørensen Freddi Eli Sørensen 43 Lasse Borch Sorvadgårdvej 6, Sorvad, 8961 Allingåbro 44 Lasse Eriksen Brydkærvej 6, 8950 Ørsted 45 Lene Pultz Jarsmer Aldershvilevej 2, Vivild, 8961 Allingåbro 46 Linda Pinderup og Rico Christensen Sorvad Bjerg 3, Sorvad, 8961 Allingåbro 47 Line og Jørn Boje Andersen Hevringholmvej 8, 8961 Allingåbro 48 Lis Vand Sorvadgårdvej 4, Sorvad, 8961 Allingåbro 49 Marianne og Claus Holleufer Tværvejen 2, Vivild 50 Mikkel Bech og Nanna Kusk? 51 Morten Thøgersen Langbjergvej 8, Hevringholm, 8961 Allingåbro 52 Ove Nielsen Digevej 7, Hevring, 8950 Ørsted Ørsted Kærvej 9, 8950 Ørsted og 53 René Severinsen og Torben Madsen Hevringholmvej 5, 8961 Allingåbro 54 Solveig og Christian Thygesen Jensen Hevringholmvej 4, 8961 Allingåbro 55 Stig Gadegård Jørgensen Vendelbo Sorvadvej 11, Sorvad, 8961 Allingåbro 56 Søren, Lilian og Ole Hoffmann Langbjergvej 9, 8961 Allingåbro Ørsted Kærvej 11, 8950 Ørsted (samme 57 Torkil Els adresse som Anette Schalz Villadsen) 58 Ulrich Andersen og Kathrine stjernholm Langbjergvej 12, Hevringholm, 8961 Allingåbro 59 Urtegården v. Anne Birgitte Busck Aldershvilevej 1, 8961 Allingåbro 60 Vivild Børneby, Fællesbestyrelsen Bakkegårdsvej 8, Vivild, 8961 Allingåbro Acadre nr. 11/ december 2012

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425 Bilag: 8.3. Oversigt over høringssvar suppleret med kort indhold. KUU1302 docx Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28676/13

426 Navn og adresse på indsigere Indsigelserne i hovedtræk og forvaltningens bemærkninger (vist med rødt) De originale indsigelser er vedlagt dagsordenen, da det ikke er muligt at referere indsigelserne i deres helhed i dette skema. Kommentarer fra PlanEnergi 1."Da jeg er bekymret for den indflydelse." 65 skriver under på, at de er bekymret for den indflydelse vindmøllerne har på deres helbred. De ser hellere møllerne placeret på havet. 9 bor i Gjesing, som ligger i en afstand af ca. 4 km fra vindmøllerne 12 bor i Lystrup, som ligger i en afstand af ca. 3 km fra vindmøllerne 9 bor ved Lystrup Strand, som ligger ca. 3 km fra vindmøllerne 27 bor i Vivild som ligger ca. 2 3 km fra vindmøllerne 19 bor i Sorvad/Allestrup, som ligger mellem 1,5-2,5 km fra vindmøllerne. Helbredsmæssige konsekvenser er behandlet i VVM-redegørelsen kapitel 5, 6 og 8. Vindmøller på land og på havet: Projektet omhandler vindmøller i Hevring Ådal og ikke, om der skal stå vindmøller andre steder, herunder på vandet. Det er en politisk beslutning. 2."Der er ikke så meget at byde på i vores område " Flere af de der, der har skrevet under her, har også skrevet under på flere af de andre underskriftsindsamlinger. Det er en overordnet politisk beslutning, om der i stedet for landbaserede vindmøller burde placeres møller på havet. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. 33 skriver under på, at vi ikke har meget at byde på. Det eneste, vi har er landlig idyl og åbne vidder. Dette vil vindmøllerne ødelægge. 12 bor i Vivild, som ligger 2 3 km fra vindmølleområdet 9 bor i Sorvad/Allestrup, som ligger ca. 1,5 2,5 km fra vindmølleområdet 1 bor i Ørsted, som ligger ca. 3,5 km fra vindmølleområdet 2 bor i Gjesing, som ligger ca. 4 km fra vindmølleområdet 6 bor ved Lystrup Strand, som ligger ca. 3 km fra vindmølleområdet. Flere af de der, der har skrevet under her, har også skrevet under på flere af de andre underskriftsindsamlinger. Det er en politisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade landdistrikterne. Ingen kommentarer. 3. "Der findes rigtig mange artikler." 5 skriver under på, at der findes rigtig mange artikler om folk, der bliver generet af vindmøller. Alle 5 bor på Sorvad, som ligger ca. 1,5 2,5 km fra vindmølleområdet Gener som følge af vindmøller er behandlet i VVM-redegørelsen i kapitel 5, 6 og "Hevring Ådal har et omfattende dyreliv " De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. 44 skriver under på, at de er i mod opstilling af vindmøller på grund beskyttede småbiotoper og fredskov i nærheden af området. 22 bor i Vivild, som ligger 2 3 km fra vindmølleområdet 8 bor i Sorvad/Allestrup, som ligger 1,5 2,5 km fra vindmølleområdet 6 bor i Gjesing, som ligger ca. 4 km fra vindmølleområdet 1 bor i Ørsted, som ligger ca. 3.5 km fra vindmølleområdet 6 bor i Lystrup/Lystrup Strand/Mogenstrup, som ligger ca. 3 km fra vindmølleområdet 1 bor helt uden for kommunen Flere af de der, der har skrevet under her, har også skrevet under på flere af de andre underskriftsindsamlinger. Der er ingen beskyttede naturområder, herunder fredskov, i projektområdet. Naturbeskyttelse er behandlet i VVM-redegørelsen kapitel 6.4. G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

427 3-områderne i nærområdet berøres ikke af vindmølleprojektet med undtagelse af vingeoverslag over 1 mølle over åbeskyttelseslinjen ved Hevring Å 5. "Vil du leve med risikoen.." Vil du leve med risikoen for at kæmpemøller kan skade dit helbred? 238 har skrevet under på underskriftslister, der har ligget rundt ved de handlende i de forskellige byer mod opstilling af vindmøllerne. 66 bor i Vivildområdet 39 bor i Allestrup/Sorvadområdet 44 bor i hevringområdet 19 bor i Ørstedområdet 13 bor i Allingåbroområdet 11 bor i Hevringholmområdet 12 bor i Lystrup/Lystrup Strandområdet 7 bor i St. Sjørupområdet 6 bor i Gjesingområdet 3 bor i Udby/Udbyhøjområdet 2 bor i Fausing/Auningområdet 3 bor i Voer/Hollandsbjergområdet 13 bor uden for området Helbredsmæssige konsekvenser af vindmølleprojektet er behandlet i VVM-redegørelsen kapitel 5, 6 og 8. Mange af de der, der har skrevet under her, har også skrevet under på flere af de oven for nævnte underskriftsindsamlinger. 6. Adam og Trine Powers Præstevænget 23, Vivild, 8961 Allingåbro De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Mener opstilling af møller vil skabe afvikling af landdistriktet. Opfordrer til at tage landbefolkningens protester alvorligt.- Det er en politisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller skaber afvikling af landdistrikter Ingen kommentarer. 7. Agnete Gitte Holm Løvenholmvej 55, Gjesing, 8963 Auning 8. Anette Heidi Greve m.fl. m. underskrifter Bondhøjvej 36, 8950 Ørsted Møllerne vil forstyrre nat og dag. Indsigeren mener, at møller har negative effekter på helbredet. Indsigeren forventes ikke at blive påvirket af vindmøllerne, da hun bor i Gjesing, som ligger i en afstand af ca. 4,5 km. Grænseværdierne for støj er generelt overholdt i projektet Visualiseringen er mangelfuld udført. Hvis projektet gennemføres vil indsigerne være omkranset af møller på alle sider. Problematikken om lavfrekvent støj synes at være for dårlig undersøgt. Intentionerne i vindmølleplanen er, at der på længere sigt kun skal være 6 vindmølleområder i Norddjurs Kommune. I takt med, at de nuværende vindmølleområder enten skal saneres enten på grund af alder eller på grund af deres beliggenhed i forhold til de nye vinmølleområder, vil de forsvinde. Derfor vil området ikke være omkranset af møller på længere sigt. Støj og uro: I VVM-redegørelsen er visuelle gener og gener fra støj og skygge for alle naboboliger inden for 1 km fra vindmøllerne behandlet i kapitel 4 og 5. Grænseværdierne for støj fra vindmøller er fastsat i støjbekendtgørelsen og er revideret 1. januar Hovedforslag og alternativ overholder alle lovkrav. Helbredsmæssige konsekvenser af vindmølleprojektet er behandlet i VVM-redegørelsen kapitel 5, 6 og 8. Lys: Vindmøllerne vil blive udstyret med fast rødt ikke blinkende lavintensivt lys med lysstyrke på mindst 10 candela, hvilket svarer til 10 stearinlys. Det vil naturligvis være synligt på nattehimlen, men det er ud fra erfaring med eksisterende vindmøller vurderet, at lyset ikke vil være væsentlig generende. Skyggekast og reflekser: I VVM-redegørelsen kapitel 5.3 er der redegjort for skyggekast for alle nabobeboelser inden for 1 km fra vindmøllerne. Beboelserne på Bondhøjvej ligger ikke inden for denne afstand og er derfor ikke behandlet som nabobeboelser. På baggrund af beregninger for skyggekast fra vindmøllerne er det dog muligt, at aflæse en vejledende skyggekastværdi for øvrige boliger i området. I skyggekastberegningen, som kan rekvireres hos Norddjurs Kommune, kan skyggekastværdier for hhv. 0 og 5 timer aflæses på et oversigtskort. Gener af flimrende reflekser reduceres ved at male møllevingerne med et glanstal på omkring 30. Let opfattelig geometrisk figur: Bueopstillingen følger terrænformerne i Hevring Ådal. Visualisering nr. 6: Fotostandpunktet til visualisering nummer 6 er valgt for at belyse oplevelsen fra G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

428 9. Anette og Christian Greve u. underskrifter Bondhøjvej 36, 8950 Ørsted Grænseværdierne for støj er generelt overholdt i projektet og der vil blive stillet krav om etablering af skyggestop i vindmøllerne, hvis den enkelte bolig bliver udsat for mere end10 timers skyggekast årligt. Der kan udføres yderligere visualiseringer, såfremt det besluttes politisk Samme som oven for samme som 8 Hevringvej, hvor mange mennesker færdes. Bondhøjvej opleves som en mindre vej, der ikke er repræsentativ for ret mange borgere i området. Hevringvej ligger højt i terrænet, og har vid udsigt over ådalen. Hele vindmøllen ses i sin fulde højde, når den ses lidt oppefra. Fra lavere standpunkter vil bevoksning eller bebyggelse langt oftere stå i vejen for udsynet. Nabovisualisering C kan belyse oplevelsen af vindmøllerne set fra en lavere terrænhøjde, dog væsentlig tættere på vindmøllerne end Bondhøjvej. Egentlige nabovisualiseringer udføres for udvalgte nabobeboelser inden for en afstand af en kilometer til projektområdet. 10. Anette S. Sørensen Skovdalsvej 20, 8963 Auning 11. Anette Schaltz Villadsen Ørsted Kærvej 11, 8950 Ørsted 12. Anne Kirstine Knudsen Sorvadvej 13 og 17, Sorvad, 8961 Allingåbro (2 enslydende indsigelser fra 2 adr.) Mener planen er i strid med planlov og miljøvurderingslov. Manglende test af påvirkning på mennesker og dyr. Vil hindre bosætning. Indsigeren forventes ikke at blive påvirket af vindmøllerne, da hun bor i Auning, som ligger i en afstand af ca. 6,5 km. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Det er en politisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller hindrer bosætning Der stilles spørgsmålstegn ved vindmøllers effekt kontra energiproduktion. Der bliver ændret på reglerne fra 2014 om, at jo højere vindmøller jo større tilskud. Det hedder nu den bedste effekt - det bedste tilskud. Det er derfor en vurdering fra projektansøgeren, hvor høj møllerne skal være for at få den bedste effekt, men kommunens planlægning siger op til 150 m og min. 3 møller i området, så vi får steder, der giver mest mulig effekt. I princippet kan der godt ske opstilling af lavere møller, men projektholder vil naturligvis vælge den møllehøjde, der giver størst effekt og dermed størst tilskud Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. Tvivlen om møllernes påvirkning bør komme områdets beboere til gode. Lad være at rejse vindmøller. Mener, der mangler dokumentation for, om møllerne vil påvirke mennesker og dyr fysisk og psykisk. Der er ikke tale om blinkende lys, men kun om at der skal være lysmarkering på grund af flysikkerhed. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Indsigelse 1 og 2: Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 5,6 og 8 og evt. opinionsundersøgelse foretaget af Jysk Analyse sept./okt (www.dkvind.dk). Indsigelse 3: ingen kommentarer. Vindmøllers generatoreffekt kontra den reelle energiproduktion: Ingen kommentarer. Lavfrekvent lyd behandles i VVM-redegørelsen kapitel 5. Blinkende lys, støj og skyggekast: Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 5 for spørgsmål om lys for flysikkerhed (ikke blinkende), støj og skyggekast. Vibrationer i jorden: Vindmøllerne vil ikke være årsag til vibrationer i undergrunden eller revner i husene. 13. Anonym Ingen bemærkninger Ingen kommentarer 14. Bent Madsen Stiller en række spørgsmål, som han har fået svar på. Spørgsmålet er rettet til forvaltningen Rørsangervej 14, 8220 Brabrand 15. Bent Madsen Stiller spørgsmål på vegne af søn og svigerdatter, der bor på Hevringholm, om der er tale Spørgsmålet er rettet til forvaltningen G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

429 Rørsangervej 14, 8220 Brabrand om en endelig godkendelse eller blot en godkendelse af forslag. Der er kun tale om godkendelse af forslag, der sendes i offentlig høring. Stiller en række spørgsmål om Høringssvar fra idefasen Åbeskyttelseslinjer Effekt af projektet Afværgeforanstaltninger Grundvandet Spørgsmålene vil blive besvaret, når projektet er politisk behandlet 16. Birgit Nørgaard Voer Færgevej 2, 8950 Ørsted Vil blive nabo til møllerne. Højden og støjen er problematisk. Ligger ca. 1 km fra 1. mølle. Der er nok møller i området i forvejen. Lovgivningens grænseværdier for støj, er overholdt, jf. kap. 5 i VVM-redegørelsen. Der er ikke lovgrundlag for at lægge støj fra forskellige støjkilder sammen, da sådanne beregninger er meget komplekse og afhængige mange forskellige forhold. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Visualiseringerne viser den rette højde. Støj, herunder lavfrekvent støj, infralyd og støjpåvirkning fra flere kilder, henvises til VVM-redegørelsen kapitel Camilla Larsen Aldershvilevej 4, Vivild, 8961 Allingåbro 18. Carsten Siegumfeldt Langvadvej 16, Tørslev, 8950 Ørsted 19. Charlotte B. Johansen Auningvej 40, 8963 Auning 20. Christian Carstensen Tørslevvej 2, 8950 Ørsted 21. Dorte B. Madsen Ørsted Kærvej 16, 8950 Ørsted 22. Elisabeth og Bernhard Krähling m.fl. Sorvad Bjerg 5, Sorvad, 8961 Allingåbro Udtrykker tilfredshed med, at der opstilles møller i området pga. af produktion af vedvarende energi. Tror ikke at møllerne kan blive et problem, da der er mange aktiviteter i området i forvejen, som man i det daglige ikke lægger mærke til. Udtrykker tilfredshed med, at der opstilles møller i området pga. af produktion af vedvarende energi. Har selv haft vindmøller og kender til fordele og ulemper. Mener, det er vigtig at kommunen er med til at skaffe plads til den type projekter. Mener, der er for lidt kendskab til skader pga. lavfrekvent støj og foreslår sagen udsat. Indsigeren forventes ikke at blive påvirket af vindmøllerne, da hun bor i Gjesing, som ligger i en afstand af ca. 4,5 km. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Udtrykker tilfredshed med, at der opstilles møller i området pga. af produktion af vedvarende energi Skadelig på grund af støj Det er en politisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade landdistrikterne/udkantsområderne. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Er bekymret for, at den private vej Sorvad Bjerg skal bruges som driftsvej for vindmøllerne. Hvem skal betale for den fremtidige vedligeholdelse? Mener i øvrigt ikke forarbejdet er lavet godt nok. Stiller en række spørgsmål, der vedrører afstand til bolig, støj og kumulativ støj, støj følsom arealanvendelse, åbeskyttelseslinje, fortidsminder, radiokæde, grundvand, fugle og trækruter. Ingen kommentarer Ingen kommentarer Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 5 for spørgsmål om lavfrekvent lyd. Ingen kommentarer Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 5 for spørgsmål om støj, herunder lavfrekvent lyd og infralyd. Afstand: Afstanden til nærmeste vindmølle er opmålt af landmåler. Adgangsvej er spørgsmål til kommunen eller bygherrer. Støj og kumulativ tøj fra andre støjkilder: Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 5 for spørgsmål om støj. Støjfølsom arealanvendelse: Ørsted Bakkerne og spejderhytten er ikke støjfølsom arealanvendelse. Åbeskyttelseslinje: Kun en mølle har vingeoverslag over åbeskyttelseslinjen, afstanden til vindmølle nummer 5 er cirka 90 meter og vingen er omtrent 60 meter lang. Signaturen på kort 6.2 er ikke målfast. Vindmøllerne står i en god afstand til Hevring Å, og anlægget vil G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

430 Det vil blive pålagt vindmølleejer/projektejer at stå for den fremtidige vedligeholdelse af vejen, som er nødvendig på baggrund af de opstillede vindmøller både i anlægsfasen og fremadrettet. Der skal ikke meddeles dispensation til åbeskyttelseslinje på grund af vingeoverslag. ikke komme i konflikt med åen. Fortidsminder: Det er ikke forelagt kulturministeren, at der kan være fortidsminder i området. Det er det lokale museums ansvarsområde. Radiokæde: Vindmølleopstiller betaler for flytning af radiokæden, hvis det er nødvendigt. Jern og grundvand: Det er vurderet, at grundvandet ikke rummer jern. Fugle og trækruter: Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 6 for spørgsmål om fugle og trækruter. Der er taget hensyn til de registrerede fortidsminder ved Sorvad Bjerg, idet adgangsvejen til møllerne bliver anlagt uden for beskyttelseslinjen. Vi er bekendt med andre fortidsminder end Sorvad Bjerg i området. Lovgivningens grænseværdier for støj, er overholdt, jf. kap. 5 i VVM-redegørelsen. Med hensyn til øvrige støjkilders påvirkning, se vedlagte bilag nr.? 23. Estrid Hauge Bünger Søndergade 15, Vivild, 8961 Allingåbro Natur og mennesker påvirkes unødigt. Indsigeren forventes ikke at blive påvirket af vindmøllerne, da hun bor i den sydlige del af Vivild, som ligger i en afstand af ca. 2,7 km. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Der henvises til VVM-redegørelsen for spørgsmål om støj og belysning for flysikkerhed. 24. Finn Hvid Rasmussen Allestrupvej 10, 8961 Allingåbro 25. Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring 26. Freddi Eli Sørensen Borgvej 4, 8260 Viby J - samme adresse som Kirsten Sørensen 27. Hans Jesper Højlund Nordkystvejen 29, 8961 Allingåbro Udtrykker tilfredshed med, at der opstilles møller i området pga. af produktion af vedvarende energi Forsvaret har ingen bemærkninger til projektet Vil få indflydelse på borgernes helbred. Mener det er fejl, at der kun er holdt et borgermøde, og at det ikke er holdt i Vivild. Mødet er holdt i Hevring, fordi det på et møde afholdt forud for processen på Hevring beboerforenings foranledning blev meddelt, at det offentlige møde ville blive holdt i Hevring. Afstanden mellem Hevring og Vivild er ca. 5 km og må betragtes som værende inden for det samme lokalområde. I øvrigt deltog adskillige fra både Ørsted og Vivild i det offentlige møde. Freddi Elli Sørensen bor ikke i lokalområdet og påvirkes ikke direkte af projektet De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Støjpåvirkning og de sundhedsmæssige konsekvenser af den lavfrekvente støj. Er det ud fra en produktionsfaglig viden hensigtsmæssig med så store møller? Der bliver ændret på reglerne fra 2014 om, at jo højere vindmøller jo større tilskud. Det hedder nu den bedste effekt - det bedste tilskud. Det er derfor en vurdering fra projektansøgeren, hvor høj møllerne skal være for at få den bedste effekt, men kommunens planlægning siger op til 150 m og min. 3 møller i området, så vi får steder, der giver mest mulig effekt. I princippet kan der godt ske opstilling af lavere møller, men projektholder vil naturligvis vælge den møllehøjde, der giver størst effekt og dermed Ingen kommentarer. Ingen kommentarer Støj og skyggekast: Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 5 og 8 for spørgsmål om støj og skyggekast. Borgermøder afholdes generelt så tæt på projektet og de berørte naboer som muligt. Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 5 og 8 for spørgsmål om støj, herunder lavfrekvent støj. G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

431 størst tilskud 28. Helen og Jens Gadegård Ølstvadbrovej 11, 8900 Randers 29. Henriette Vendelbo Sorvadvej 11, 8961 Allingåbro 30. Henrik Nielsen Hevringholmvej 2, Hevringholm De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Er bekymret for at opføre store møller. Vil skade lokalområdet. Helen og Jens Gadegaard bor ikke i lokalområdet og påvirkes ikke direkte af projektet Det er en politisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade landdistrikterne/udkantsområderne. Naturen og mennesker vil lide overlast De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. 3-områderne i nærområdet berøres ikke af vindmølleprojektet med undtagelse af vingeoverslag over 1 mølle over åbeskyttelseslinien ved Hevring Å. Det er en overordnet politisk beslutning, om der i stedet for landbaserede vindmøller burde placeres møller på havet. Henrik Nielsen bifalder opstilling af vindmøller. Han mener, de hører hjemme på havet, idet de store møller med deres lavfrekvente støj vil på virke både mennesker og naturen. Klager stiller spørgsmål ved ydelsen fra en 3,0 MW mølle i forhold til en 1,8 MW mølle. Alle gældende regler er overholdt. ingen kommentarer Samspillet mellem eksisterende og planlagte vindmøller er vurderet i VVM-redegørelsen. På visualisering nummer 5 fra Rougsøvej er det vurderet, at udtrykket er rodet, men at der i virkeligheden vil være forskel på vingernes rotationshastighed og vindmøllernes udtryk i de to parker. På den baggrund er det vurderet, at det samlede indtryk er ubetænkeligt. Det er politikernes opgave at veje fordele og ulemper op mod hinanden. VVM-redegørelsens vurdering af vindmøllernes påvirkning på lang sigt: Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 4 for visuelle påvirkninger, kapitel 5 for støj- og skyggepåvirkninger ved naboer og kapitel 6 for miljøpåvirkninger. Der henvises i øvrigt til VVM-redegørelsen kapitel 2 Ikke teknisk resumé, herunder tabel 2.1, for en opsummering af projektet. Generel kritik af at VVM-redegørelsen vurderer ulemper ved projektet til at være uden væsentlige negative konsekvenser: I arbejdet med den konkrete planlægning for vindmøllerne dimensioneres projektet, således at eventuelle ulemper eller gener minimeres. Der er som regel ikke nogen væsentlige ulemper, når VVM-redegørelsen offentliggøres, da det ellers ville være spild af arbejde og tid af gennemføre planlægningen. Hvis der undervejs findes problemer, som ikke kan løses, opgives projektet. Genoprettelse af lavbundsarealernes naturlige hydrologi: Projektet vil ikke hindre genopretning af lavbundsarealernes naturlige hydrologi. Man vil i forbindelse med konstruktion af fundament tage højde for dette, desuden vil møllernes transformer ikke blive påvirket af evt. forhøjet vandstand / N.B: Den skal vi lige vende med kommunen og bygherre. Visualiseringer af adgangsveje: Der er ikke lavet visualiseringer af vejene, da det er vurderet, at deres udstrækning ikke er en væsentlig visuel påvirkning af landskabet. Rød Glente i området: Sandsynligvis ingen væsentlige konsekvenser på populationsniveau. Desuden henvises der til referencelisten i VVM-redegørelsen, herunder særligt reference 15(N.B.: kan uddybes hvis nødvendigt!). Undersøgelser for konsekvenser på populationsniveau for de fugle der muligvis vil skulle finde nye fourageringsområder: Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 6 for forhold omkring fugle i området. Desuden henvises der til reference listen i VVM-redegørelsen, herunder særligt reference 15, 16 og 17 til kapitel 6. Ingen væsentlig miljøbelastning ved fjernelse og bortskaffelse af vindmøllerne efter udtjent virke: Der henvises til VVM-redegørelsens kapitel 3, Beskrivelse af anlægget, for forhold omkring reetablering efter endt drift, herunder miljøbelastningen. Lysmarkeringer vurderes ikke at være generende: Erfaringer med gener fra lysmarkeringer på vindmøller er indhentet fra lignende projekter. Reflekser forventes ikke at være generende: Det lave glanstal i malingen minimerer i dag gener fra reflekser, desuden vil vingernes overflade blive mere mat i løbet af møllens første leveår. Vindmøller på havet behandles ikke i denne VVM-redegørelse. Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 4 for visuelle påvirkninger og kapitel 5 for støjog skyggekastpåvirkninger. G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

432 31. Henrik Nielsen Hevringholmvej 2, Hevringholm 32. Herdis Jacobsen Hevringholmvej 6, 8961 Allingåbro 33. Inge og Erik Brandt Sorvadgårdvej 11, Sorvad, 8961 Allingåbro 34. Jan Preisler Ørsted Kærvej 16, 8950 Ørsted 35. Jane Østergaard Mikkelsen Søndergade 7, Vivild, 8961 Allingåbro Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. Der bliver ændret på reglerne fra 2014 om, at jo højere vindmøller jo større tilskud. Det hedder nu den bedste effekt - det bedste tilskud. Det er derfor en vurdering fra projektansøgeren, hvor høj møllerne skal være for at få den bedste effekt, men kommunens planlægning siger op til 150 m og min. 3 møller i området, så vi får steder, der giver mest mulig effekt. I princippet kan der godt ske opstilling af lavere møller, men projektholder vil naturligvis vælge den møllehøjde, der giver størst effekt og dermed størst tilskud Samme som oven for VVM fejlbehæftet og mangelfuld. Synes politikerne skal droppe projektet. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Det er en overordnet politisk beslutning, om der i stedet for landbaserede vindmøller burde placeres møller på havet. Det er en kommunalpolitisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade udviklingen i landdistrikterne/udkantsområderne. Mener at området i forvejen er så belastet af støj, at det ikke bør påføres yderligere gener. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Det er en overordnet politisk beslutning, om der i stedet for landbaserede vindmøller burde placeres møller på havet. Der er ikke tilstrækkelig med viden omkring støjgener fra kæmpevindmøller til, at de kan stilels op omkring boliger. Er af den opfattelse, at der har været for lidt information og dialog om projektet. Stiller en række konkrete spørgsmål i forhold til VVM-rapporten. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Området er støjplaget nok i forvejen. Anvend solcelleanlæg i stedet for. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Staten har vedtaget, at kommunerne skal udpege områder til vindmøller. Det er bl.a. baggrunden for at Norddjurs Kommune har udpeget 6 områder til vindmøller Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på Lys: Der vil ikke være oplysning/belysning af vindmølletårn - krav til markeringslys på på vindmøllen er beskrevet og illustreret i kapitel 5. Skyggekast: Der henvises til VVMredegørelsen kapitel 5 og kort 5.5 for kort med skyggelinjer, hvor det beregnede skyggekast er illustreret. VVM-redegørelsen kapitel 5.3 er der redegjort for skyggekast for alle nabobeboelser inden for 1 km fra vindmøllerne. Hevringholmvej 6 ligger ikke inden for denne afstand og er derfor ikke behandlet som nabobeboelse. På baggrund af beregninger for skyggekast fra vindmøllerne er det dog muligt, at aflæse en vejledende skyggekastværdi for ejendommen. I skyggekastberegningen, som kan rekvireres hos Norddjurs Kommune, kan skyggekastværdier for hhv. 0 og 5 timer aflæses på et oversigtskort. Ejendommen Hevringholmvej 6 ligger meget tæt på skyggekast linjen der viser 0 timer om året. Visuel påvirkning: Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 4 for visuelle forhold og kapitel 5 for forhold om støj. Konklusion vedr. støjpåvirkning er lavet for naboerne 1-9. Der er udvalgt 20 fotostandpunkter, som er fundet repræsentative for området. Området Hevringholmvej/Langbjergvej er repræsenteret af visualisering nummer 2 og i mindre grad nummer 8 og 9. Af nærmeste naboer inden for en kilometer er der udvalgt tre boliger, hvorfra der er visualiseret fra grunden. Der henvises til VVMredegørelsen kapitel 5 for forhold omkring støj, herunder lavfrekvent støj. Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 4 for visuelle påvirkninger og kapitel 5 for støjpåvirkninger. Eventuelt tab af ejendommens værdi henhører under Værditabsordningen under Lov om fremme af vedvarende energi, som administreres af Energinet.dk, se VVM-redegørelsen side 8. Henvis evt. til opinionsundersøgelse fra 2012 lavet af Jysk Analyse. Der er annonceret i henhold til lovgivningen. Jan Preisler - se særskilt svar indført i skema (bilag 5) Ingen kommentarer G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

433 helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. 36. Jens Peder Jensen Sorvadgårdvej 9, Sorvad, 8961 Allingåbro 37. Jon Hyldgård Schmidt Trampelmosevej 1, Vivild, 8961 Allingåbro 38. Jørgen Katholm Søndergade, Vivild, 8961 Allingåbro 39. Karina og Jesper Jakobsen Hevringholmvej 3, Hevringholm, 8961 Allingåbro 40. Katarina Lydiadatter Tushøjvej 3, Lystrup Mark, 8961 Allingåbro 41. Ketty og Bjørn Hentze, Poul Glavind og Majken Hentze Stadionvej 9 og 11, Vivild, 8961 Allingåbro 42. Kirsten Sørensen Borgvej 4, 8260 Viby J - samme adresse som Freddi Eli Sørensen Synes møllerne ødelægger naturen, og hvordan skaffer man møllerne bort, når de udtjent. I henhold til VVM-redegørelsen vil naturen ikke lide under opstilling af vindmøllerne, Der er beskrevet, hvordan man bortskaffer vindmøllerne, når de er udtjent, se side 26 i VVM-redegørelsen Det er en kommunalpolitisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade udviklingen i landdistrikterne/udkantsområderne. Mener de vandlidende områder vil forstærke lyden. Det er der ikke taget højde for. Vindmøller kan godt opstilles i vådområder Det er en overordnet politisk beslutning, om der i stedet for landbaserede vindmøller burde placeres møller på havet. Støtter opførelse af vindmøllerne VVM fejlbehæftet og mangelfuld. Synes politikerne skal droppe projektet. Samme som indsigelse 32. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Det er en overordnet politisk beslutning, om der i stedet for landbaserede vindmøller burde placeres møller på havet. Det er en kommunalpolitisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade udviklingen i landdistrikterne/udkantsområderne. Grundvandet bliver forurenet med kræftfremkaldende stoffer. Støj og sundhed påvirkes. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Ønsker vindmølleprojektet gennemført Vil få indflydelse på borgernes helbred. Mener det er fejl, at der kun er holdt et borgermøde, og at det ikke er holdt i Vivild. Mødet er holdt i Hevring, fordi det på et møde afholdt forud for processen på Hevring beboerforenings foranledning blev meddelt, at det offentlige møde ville blive holdt i Hevring. Afstanden mellem Hevring og Vivild er ca. 5 km og må betragtes som værende Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 3 afsnit 4 Reetablering efter endt drift, hvor principperne for genanvendelse er beskrevet. Ingen kommentarer. Vindmøllerne vil ikke hindre reetablering af vådområder. Ingen kommentarer Der vil ikke være oplysning af vindmølletårn. Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 5 for forhold omkring støj, herunder lavfrekvent støj, og skygge, se kort 5.5 for kort med skyggelinjer, hvor det beregnede skyggekast er illustreret. Foto til visualisering nummer 2 fra Hevringholmvej burde have være taget mere til højre, som det også blev sagt på borgermødet. For størrelsesforhold kan der sammenlignes med visualisering nummer 4, som er taget på samme afstand, cirka 1,1 kilometer, og i omtrent samme vinkel på vindmøllerækken. Ingen kommentarer Ingen kommentarer se svar til indsigelse nummer 26. G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

434 43. Lasse Borch Sorvadgårdvej 6, Sorvad, 8961 Allingåbro 44. Lasse Eriksen Brydkærvej 6, 8950 Ørsted 45. Lene Pultz Jarsmer Aldershvilevej 2, Vivild, 8961 Allingåbro 46. Linda Pinderup og Rico Christensen Sorvad Bjerg 3, Sorvad, 8961 Allingåbro inden for det samme lokalområde. I øvrigt deltog adskillige fra både Ørsted og Vivild i det offentlige møde. Kirsten og Freddi Elli Sørensen bor ikke i lokalområdet og påvirkes ikke direkte af projektet De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden i afsnit 5 og 8 i VVM-redegørelsen. Ønsker ikke projektet gennemført på grund af støj. Ønsker bedre dokumentation for at støjen ikke er skadelig. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Det er en overordnet politisk beslutning, om der i stedet for landbaserede vindmøller burde placeres møller på havet. Det er en kommunalpolitisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade udviklingen i landdistrikterne/udkantsområderne. Ønsker vindmølleprojektet gennemført Bekymret for sine børns helbred og sundhed på grund af møllerne. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Bor tær på vindmølleområdet og vil som følge heraf føle sig påvirket både visuelt og støjmæssigt. Er ikke tilfreds med, at der ikke er lavet en samlet støjberegning for alle støjkilder i området. Mener opstilling af vindmøllerne vil medføre værditab for deres ejendom. Vil spolere deres fremtidsplaner om at etablere erhverv på ejendommen. Der er ligeledes en række betragtninger for og imod grøn energi. Der påpeges en række fejl i VVM-redegørelsen Værditabsordningen er etableret for at have mulighed for at søge midler fra denne ordning, såfremt en ejendom kommer til at lide værditab på grund af vindmøllerne. Forvaltningen henviser til detaljerede kommentarer fra PlanEnergi, hvor der er redegjort for opfattede fejl i VVM-redegørelsen Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Det er en overordnet politisk beslutning, om der i stedet for landbaserede vindmøller burde placeres møller på havet. Det er en kommunalpolitisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade udviklingen i landdistrikterne/udkantsområderne. Der henvises til VVM-redgørelsen kapitel 5 for forhold omkring støj Ingen kommetarer Afstanden til nærmeste vindmølle fra adressen Aldershvilevej 2 er knap 1300 meter, ikke 900 meter. Kort 5.1 i VVM-redegørelsen kapitel 5 viser en stiplet linje, der markerer en kilometer. Udover stilhed.eu er der også oplysninger at hente i ny opinionsundersøgelse foretaget af Jysk Analyse, hvor naboer til rejste vindmøller er blevet spurgt om oplevede gener i forhold til forventning. Anti-refleksbehandling består af maling med lavt glanstal. Værditab: Henvendelse rettes til Energinet.dk angående værditab, se VVM-redegørelse side 8 om Værditabsordningen. Viser en senere støjmåling at møllerne støjer mere end tilladt, skal de støjreduceres. Der kan evt. henvises til opinionsundersøgelsen fra 2012 Jysk Analyse for oplevelsen hos naboer til vindmøller. At der står i VVM-redegørelsen, at støj fra en type støjkilde er mere generende, når der samtidig er støj fra andre støjkilder, er netop udtryk for, at det er en del af politikernes beslutningsgrundlag. Der er ingen beskyttede naturområder, herunder fredskov, åer eller vandløb, hvor møllerne placeres, se VVM-redegørelsen kapitel 6 og kort 6.2. Beskyttede diger: Forhold omkring beskyttede diger beskrives i kapitel 4 og ses af kort 4.4. Diger reetableres efter loven. Afstandkrav til gravhøj er overholdt, se kort 4.4. Rekreative interesser ligger langt fra vindmølleområdet. Grundvand: for forhold omkring grundvand henvises til afsnit 6.3 Geologi og grundvand. Åbeskyttelseslinjen: Der er cirka 90 meter fra mølle nummer 5 til åbeskyttelseslinjen. Vingerne er max. 60 meter lange (rotordiameter 120 meter). Signaturen på kort 6.2 er ikke målfast, men forstørret for at tydeliggøre møllerne. Ang. øvrige vindmøller: Tabel 4.1 og afsnit Tekniske anlæg side 32 i VVM-redegørelsen behandles alle eksisterende vindmøller i nær- og mellemzonen inkl. Ørsted Mark/Stenbakken. Vindmøllecirkulæret beskriver, at samspillet mellem eksisterende og planlagte vindmøller skal vurderes. Vurderingen er en del af den samlede vurdering og beslutningsgrundlag. Vindmøllen er knap 150 meter, da rotoren skråtstilles. En dagplejer eller et dagtilbud er ikke i sig selv støjfølsom arealanvendelse. Det er ikke muligt at renovere eksisterende vindmølleområder, se afsnit Tekniske anlæg side 33. G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

435 47. Line og Jørn Boje Andersen Hevringholmvej 8, 8961 Allingåbro Områdets samlede støjniveau øges er højt nok i forvejen. Synes, man skal opstille mindre møller. Såfremt der skal opstilles vindmøller, skal der være økonomi i det for projektholder samtidig med at gældende lovgivning på området skal overholdes. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Ingen kommentarer. 48. Lis Vand Sorvadgårdvej 4, Sorvad, 8961 Allingåbro 49. Marianne og Claus Holleufer Tværvejen 2, Vivild, 8961 Allingåbro 50. Mikkel Bech og Nanna Kusk, Sorvad Bjerg 1, Sorvad, 8961 Allingåbro 51. Morten Thøgersen Langbjergvej 8, Hevringholm, 8961 Allingåbro 52. Ove Nielsen Digevej 7, Hevring, 8950 Ørsted Synes møllerne er for store. Er utilfreds med, at det er folk ude fra, der tjener penge på projektet. Vil være en plage for områdets beboere. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Det er en kommunalpolitisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade udviklingen i landdistrikterne/udkantsområderne. Føler sig krænket af forløbet. Mener, de vil blive påvirket af støjen, selv om de bor 2 km væk. Indsigeren forventes ikke at blive påvirket af vindmøllerne, da hun bor i den sydlige del af Vivild, som ligger i en afstand af ca. 2,7 km. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Det er en overordnet politisk beslutning, om der i stedet for landbaserede vindmøller burde placeres møller på havet. Det er en kommunalpolitisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade udviklingen i landdistrikterne/udkantsområderne. Har ingen indvendinger mod projektet. Bor ca. 1,1 km fra vindmøllerne Kritiserer, at der ikke er lavet VVM for et forslag om 1,8 kw møller som alternativ. Der bliver ændret på reglerne fra 2014om, at jo højere vindmøller jo større tilskud. Det hedder nu den bedste effekt - det bedste tilskud. Det er derfor en vurdering fra projektansøgeren, hvor høj møllerne skal være for at få den bedste effekt, men kommunens planlægning siger op til 150 m og min. 3 møller i området, så vi får steder, der giver mest mulig effekt. I princippet kan der godt ske opstilling af lavere møller, men projektholder vil naturligvis vælge den møllehøjde, der giver størst effekt og dermed størst tilskud Kritik af sagsbehandlingen, herunder konflikt med den vedtagne kommuneplan. Kritik af, at der vurderes og skønnes for meget. Da der er tale om en VVM (Vurdering af virkninger på miljøet ), vil der i mange situationer være tale om skøn og vurdering. Med hensyn til konflikten med den vedtagne kommuneplan forholder det sig sådan, at kommuneplantillæg nr. 6 i forbindelse med endelig vedtagelse reducerede antallet af Støjgrænser for anden industri: Se kapitel 8 side 150. Støjgrænser generelt: Små og store møller må ikke stå nærmere beboelse end 4 gange deres totalhøjde. Det betyder, at de nye møller skal stå relativt længere væk fra boliger end de gamle og lavere møller. Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 5 for forhold omkring støjpåvirkning. Vindmøllecirkulæret er fra ingen kommentarer Lovgrundlaget for VVM-redegørelsen er beskrevet i VVM-redegørelsen afsnit 1.4 Lovgivning. Kun projektforslag og alternativer, der er realistiske for vindmølleopstilleren, behandles. Vurderingen af samspillet mellem eksisterende og planlagte vindmøller er en del af beslutningsgrundlaget. Natura 2000: Forhold er beskrevet i kapitel 6 - kan evt. uddybes hvis behov! Kystnærhedszone: Vindmøllerne står ikke inden for kystnærhedszonen. Markeringslys: Se Lys for Flysikkerhed side 107 for forhold omkring belysning på vindmøllerne. Visualiseringer: Fotostandpunkter er udvalgt af landskabsarkitekt og godkendt af kommunen, det er beklageligt, at nogle borgere føler sig overset. Støjbidraget er vist ved 6 m/sek. for hovedforslag og alternativ, da de i begge tilfælde er tættere på grænseværdien end ved 8 m/sek. Se tabel 5.4 for støjbidrag ved 8 m/sek. Skyggekast er behandlet side , herunder tabel 5.7 og kort 5.5. Det meste besvares af kommunen. VVM er en Vurdering af Virkning på Miljøet, derfor vurderes der meget! G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

436 53. René Severinsen og Torben Madsen Ørsted Kærvej 9, 8950 Ørsted og Hevringholmvej 5, 8961 Allingåbro 54. Solveig og Christian Thygesen Jensen Hevringholmvej 4, 8961 Allingåbro 55. Stig Gadegård Jørgensen Vendelbo Sorvadvej 11, Sorvad, 8961 Allingåbro 56. Søren, Lilian og Ole Hoffmann Langbjergvej 9, 8961 Allingåbro 57. Torkil Els Ørsted Kærvej 11, 8950 Ørsted (samme adresse som Anette Schalz Villadsen) møller fra 13 til 6 og i den forbindelse fjernede retningslinjen om at eksisterende møller i Ørsted Enge skulle væk i forbindelse med opstilling af 6 møller i Hevring Ådal. Denne beslutning er ikke blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet inden for de i planloven fastsatte tidsfrister, og må derfor anses for at være gældende. Det aktuelle forslag til kommuneplantillæg19, vil hvis det vedtages herefter være gældende og dermed vil kommuneplantillæg6 være uaktuelt. Se yderligere kommentarer i bilag 4 fra advokat Mads Kobber Ø, Codexadvokater. Indsigelsen refererer til sagsbehandlingen i forhold til vedtagelsen af vindmølleplanen kommuneplantillæg nr. 6. Hvis man ville klage over den sagsbehandling, skulle den have fundet inden for de i planloven fastsatte tidsfrister, og det er ikke sket. Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg 6 (vindmølleplanen) er ikke blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet inden for de i planloven fastsatte tidsfrister, og må derfor anses for at være gældende. Det aktuelle forslag til kommuneplantillæg19, vil hvis det vedtages herefter være gældende og dermed vil kommuneplantillæg6 være uaktuelt. Den endelige vedtagelse vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Mener, at møllerne vil påvirke huspriserne i området. Det vil være vanskeligt at sælge husene på grund af den lavfrekvente støj. Mener reelt at forholdene bliver værre end beskrevet i rapporten. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Det er en kommunalpolitisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade udviklingen i landdistrikterne/udkantsområderne. Har stillet spørgsmål om retten til at købe andele og har fået svar Frygter at støjberegningerne ikke står mål med virkeligheden. Er i øvrigt tilhængere af vindenergi. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Synes, der er støj nok i området i forvejen. Efterspørger en beregning for det samlede støjniveau. Hvorfor er der ingen møller i den østlige del af kommunen? Synes, der er tale om en partisk VVM-redegørelse. Hvorfor haster med opstillingen og hvordan kan man acceptere at nogle tjener på møllerne, men andre må tåle generne? Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal være plads til min. 3 møller på op til 150m højde i de områder der skal udpeges. I den forbindelse er der ikke tænkt i øst og vest, men i muligheder. Det er folketinget, der har bestemt, at der skal opstilles vindmøller på land. Kommunen har ingen indflydelse på, hvem der tjener penge på projekterne. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på Ingen kommentarer. Der henvises til VVM-redegørelsen kapitel 5 for forhold omkring støjpåvirkning og skyggekast og kapitel 4 for visuelle forhold. Lys: Der vil ikke være oplysning/belysning af vindmølletårnet. Værditabsordningen administreres af Energinet.dk og er beskrevet på side 8 i VVM-redegørelsen. Støjkonsekvenszonen forringer ikke boligerne i nærzonen. Som der står i kommuneplanen under Konsekvensområder er den udlagte støjkonsekvenszone i kommuneplanen rigeligt stor og fastlægges først endeligt i kommuneplantillægget, når vindmølleprojektet kendes. Zonen fastlægges i kommuneplantillægget og ikke i VVM-redegørelsen. Der er ikke tale om en risikozone, støjkonsekvenszonen fastlægger derimod, at der ikke må bygges nye boliger i zonen. For en opsummering af VVM-redegørelsen henvises til kapitel 2 Ikke Teknisk Resumé. ja, alle borgere med adresse inden for 4,5 km fra vindmølleområdet kan købe andele. Ingen kommentarer. Ingen Kommentarer. G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

437 58. Ulrich Andersen og Kathrine Stjernholm Langbjergvej 12, Hevringholm, 8961 Allingåbro 59. Urtegården v. Anne Birgitte Busck Aldershvilevej 1, 8961 Allingåbro 60. Vivild Børneby, Fællesbestyrelsen Bakkegårdsvej 8, Vivild, 8961 Allingåbro helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Det er en kommunalpolitisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade udviklingen i landdistrikterne/udkantsområderne. Mener der er uoverensstemmelse mellem kommuneplan og vindmølleplan, idet de ikke mener, der er taget hensyn til naturen, landskabet mm. Ønsker en beregning af det samlede støjniveau, ligesom der ikke er foretaget visualisering fra Langbjergvej. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Ser positivt på projektet. Høringssvaret er under skrevet af alle ansatte på Urtegården Er modstander af projektet på grund af bekymring for helbredet og forringelse af naturen. Der er ingen videnskabelig dokumentation for vindmøllers skadelige virkning på helbredet. Der er redegjort for den kendte viden om lavfrekvent støj i afsnit 5 og 8 i VVMredegørelsen. De lovmæssige afstandskrav og grænseværdier for støj er overholdt i projektet. Det er en kommunalpolitisk vurdering og afgørelse om opførelse af vindmøller vil skade udviklingen i landdistrikterne/udkantsområderne. Visualisering: Fotostandpunkter til visualiseringerne er udvalgt, så de dækker området bedst muligt. Det er beklageligt, at borgere bosiddende på strækningen mellem punkt 2 og 8 ikke føler sig tilstrækkeligt belyst. Punkterne er udvalgt af landskabsarkitekten og godkendt af kommunen. Lavfrekvent støj er behandlet i kapitel 5, se tabel 5.5. Ingen kommentarer. Ingen kommentarer. G:\Kultur og udvikling\udviklingsområdet\vindmølleprojekter 2011 og fremad\vindmølleprojekt Hevring Ådal\Høringsfase Vindmølleområde i Hevring Ådal\Oversigt over høringssvar suppleret med kort inhold.docx

438 Bilag: 8.4. Redegørelse vedr. indsigelse nr. 52. KUU1302 PDF Udvalg: Kultur- og udviklingsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28679/13

439 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa 29. januar 2013 Journalnr.: Att.: Kirsten Bjerg Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl Vindmøller ved Hevring Ådal indsigelse om, at krav om sanering er faldet ud 1. Indledning Norddjurs Kommune har bedt mig fremkomme med min vurdering af en indsigelse, der er fremkommet i forbindelse med en høringsfase vedrørende ovennævnte projekt. En indsigelse, der knytter sig til, at et krav i et forslag til et kommuneplantillæg indeholdt krav om, at eksisterende møller i området skulle saneres. Et krav, der ikke fremgår af det nu foreliggende forslag til plangrundlag for området. 2. Sagens væsentligste faktuelle oplysninger Kommunalbestyrelsen vedtog april 2011 et kommuneplantillæg nr. 6. Lokalplantillægget omfatter en række vindmølleområder, herunder Vindmølleområde 6 Hevring Ådal. Kommuneplantillæg 6 åbner mulighed for, at der rejses 6 vindmøller i dette område. Formuleringen i retningslinjen er mere præcist følgende: 1. I området kan rejses maksimalt 6 vindmøller... I redegørelsen var det specificeret, at møllerne kunne have en samlet effekt på MW og have en totalhøjde på m. I det forslag til vindmøllekommuneplantillæg, som lå forud for den endelige udgave af kommuneplantil-

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 27. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Møde i kultur- og udviklingsudvalget.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Møde i kultur- og udviklingsudvalget. Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 05/2012 Sted : Grenaa Bibliotek, N.P. Josiassensvej 17, 8500 Grenaa Dato : 21. maj 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Lars Møller

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Torvegade 12, 8963 Auning Dato: Mandag den 16. december 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kultur- og udviklingsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kultur- og udviklingsudvalget Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 2012/12 Sted : Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5, 8963 Auning Dato : 17. december 2012 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørsted Bibliotek Rougsøvej 73, 8950 Ørsted Kl. 14.00-15.00. Rundvisning på Ørsted Rideskole, Hollandsbjergvejj 7A, 8950 Ørsted Dato: Mandag den 29. april 2013 Start kl.: 15:00

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 25. februar 2013 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Fraværende: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015 Acadre nr. 14/18681, løbenr. Marts Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for Tirsdag den 27. januar Dialogmøde med AquaDjurs, hvor udvalgsmødet også vil afholdes. Dialogmøde med AquaDjurs Endelig vedtagelse

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Sted: Ebeltoft Rådhus Dato: Onsdag den 13. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen (V) Lars Østergaard

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

UDKAST TIL. Regler for anskaffelse af kunst i forbindelse med kommunale anlægsprojekter.

UDKAST TIL. Regler for anskaffelse af kunst i forbindelse med kommunale anlægsprojekter. Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 15. august 2012 Journalnr.: 09 24549 UDKAST TIL Regler for anskaffelse af kunst i forbindelse med kommunale anlægsprojekter. Formål med ordningen: Formålet hermed

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 23, 1. sal, rådhuset i Grenaa Dato: Mandag den 26. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Jens Meilvang (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Kirsten Grethe Jensen (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Jens Meilvang (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Kirsten Grethe Jensen (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 13/2009 Sted : Naturcenter Norddjurs, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato : 7. december 2009 Start kl. : 14.00 - dialogmøde med Naturcenter Norddjurs fra kl.

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 30. oktober 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget, samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bibliotek Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs Dato: Mandag den 22. september 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh Madsen (L)

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 11/2007 Sted : Fuglsanggården, Grenaa Dato : 20. november 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Notat Dato: Reference: msb/kib Direkte telefon: Journalnr.: 08/13898

Notat Dato: Reference: msb/kib Direkte telefon: Journalnr.: 08/13898 Notat Dato: 11.06.2009 Reference: msb/kib Direkte telefon: 89594083 E-mail: msb@norddjurs.dk Journalnr.: 08/13898 Suppleret med beslutningerne fra Kultur- og Udviklingsudvalgets møde den 8. juni 2009 Bemærkninger

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa Dato : 12. januar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.30 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand)

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere