+RYHGIRUPnO $QGHOVELOHU 6DPN UVHO +XPOXP $QGHOVELOHUL PDQJHODQGH 2UJDQLVDWLRQVIRUP +YLOHULVLJVHOY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+RYHGIRUPnO $QGHOVELOHU 6DPN UVHO +XPOXP $QGHOVELOHUL PDQJHODQGH 2UJDQLVDWLRQVIRUP +YLOHULVLJVHOY"

Transkript

1 $QGHOVELOHU FDUVKDULQJ RJ VDP N UVHOFDUSRROLQJ±ULGHVKDULQJL ODQGGLVWULNWHUL1RUGYHVWM\OODQG YFDQGWHFKQVRF+HOOH$QGHUVHQRJFDQGSROLW6 UHQ -DFREVHQ$OWHUQDWLYH7UDQVSRUWO VQLQJHU6WUXHU +RYHGIRUPnO $QGHOVELOHU 6DPN UVHO +XPOXP $QGHOVELOHUL PDQJHODQGH 2UJDQLVDWLRQVIRUP +YLOHULVLJVHOY Hovedformålet med Alternative Transportløsninger er i 1997 at undersøge mulighederne for andelsbiler og samkørsel i landdistrikter for derefter at realisere disse fra Andelsbiler er en ny idé i Danmark. Den er med stor succes afprøvet de sidste år i mange europæiske lande. I praksis betyder det, at flere personer/familier er sammen om at bruge fælles biler. Dermed får deltagerne meget lavere udgifter til bilkørsel. Landsbyen Humlum - 6 km nord for Struer - er valgt som undersøgelsesområde. Samkørsel har i de seneste år været godt organiseret af virksomheder og lokalområder i Europa, USA og de industrialiserede lande i Fjernøsten fortrinsvis til arbejdspladser i byområder. I Danmark har samkørsel fundet sted i mindre organiseret form. Det er meningen, at der tilbydes samkørsel i de tunge trafikkorridorer i Nordvestjylland med opsamlingssteder på vigtige lokaliteter og i trafikknudepunkter. Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse på fire store virksomheder: Bang & Olufsen A/S, Hvidbjerg Vinduet A/S, Holstebro Centralsygehus og Struer kommune. $QGHOVELOHU&DUVKDULQJ Denne undersøgelse har til formål at afdække mulighederne i et landdistrikt. Der er i august 1997 uddelt spørgeskemaer til 180 borgere i Humlum. Undersøgelsen afdækker ønsker, behov samt beboernes holdninger til organiseringen af andelsbiler. Ideen om andelsbilen begyndte i 1970 erne i USA og kom i begyndelsen af 1980 erne til Europa. Schweiz var her det første land, hvorfra andelsbilideen siden har bredt sig. I dag eksisterer næsten 400 bilforeninger fordelt på 9 lande i Europa. Hovedparten ligger i Tyskland. Andelsbilen er ved at blive en realitet i Danmark. I Odense er etableret andelsbiler i slutningen af I Humlum anlægges andelsbilstation i efteråret Andre steder i Vestjylland og i resten af Danmark planlægges i de nærmeste år yderligere andelsbilordninger - såvel i byområder som i landdistrikter. Personer tilknyttet andelsbilordningen organiserer sig oftest i en forening- i Vestjylland er andelsselskabsformen valgt. I Tyskland hviler andelsbilforeningerne i sig selv økonomisk efter 3 til 5 år. F.eks. kan en sponsor delvist stille bilerne til rådighed i de første par år, hvorefter bilforeningerne enten leaser eller køber dem.

2 (XURSHDQ&DU 6KDULQJ %LOVWDWLRQ %UXJHUXQGHUV JHOVHL 7\VNODQG I Europa har foreningerne sluttet sig sammen i European Car Sharing - ECS, der arbejder med erfaringsudveksling samt standardisering af service og forsikring samt EDB-systemer f.eks. for bestilling. Er man medlem af én andelsbilklub, kan tilbuddet benyttes i alle de øvrige foreninger over hele Europa. Bilerne afhentes på bilstationer. Erfaringer fra Tyskland viser, at der må være under meter fra bolig til bilstation - ellers er afstanden en barriere for brugeren. Almindeligvis foregår bestilling af bilen til en døgnbemandet telefoncentral, f.eks. taxiselskab, redningskorps eller vagtcentral. I foråret 1996 er der i München foretaget en brugerundersøgelse for andelsbiler. +RYHGIRUPnOHQHPHGDQGHOVELOEUXJ L0 QFKHQ :HHNHQGWXUH %HV JKRVIDPLOLHYHQQHU 6WRULQGN E 0LOM P VVLJIRUGHO *RGHNROOHNWLYH WUDQVSRUWPLGOHU %\HQVI\VLVNH XGVWU NQLQJ %HIRONQLQJVVW UUHOVH +XVVWDQGVRPGHOWH LQGE\GHOVHU 6S UJHVNHPD XQGHUV JHOVH Yderligere viser undersøgelsen, at der er en miljømæssig fordel. Bilkørsel overflyttes til gang, cykel, kollektiv trafik og taxi. Brugernes samlede forbrug af motoriseret mobilitet bliver betydeligt nedsat efter medlemskab af en andelsbilordning. +YRUIRU+XPOXP" Valg af udgangspunkt for undersøgelse er faldet på Humlum, fordi: Der er god kollektiv trafikbetjening. Det er vigtigt, at andelsbiler kombineres med andre transporttilbud for at give den enkelte bruger mange og optimale valgmuligheder passende til det konkrete behov. Jernbanestation, busholdeplads og forretninger ligger samlet.byens fysiske udstrækning er begrænset. Der er højst 600 meter fra udkanten af byen til den centrale del af byen. Befolkningsstørrelsen er god - omkring 900 indbyggere fordelt på godt 300 husstande. Desuden er der i byen en meget aktiv borgerforening, der har været en vigtig samarbejdspartner i undersøgelsesforløbet. %HKRYVXQGHUV JHOVHDIFDUVKDULQJ Alle borgere, virksomheder, foreninger og institutioner i Humlum og omegn blev inviteret til deltagelse i borgermøde ved husstandsomdelte indbydelser. På dette møde med deltagere blev carsharing præsenteret. Til spørgeskemaundersøgelsen er tilfældigt udvalgt 164 mennesker mellem 20 og 75 år i Humlum. Andre med lyst til at deltage i undersøgelsen fik ved borgermødet også udleveret et spørgeskema. Det gav yderligere 16 personer. I alt 180 borgere har således fået spørgeskemaet.

3 6YDUSURFHQW %UXJDIDQGHOVELOHQ )RUPnOPHGEUXJ DIDQGHOVELO /HMOLJKHGVYLVEHKRY $QYHQGHOVHVIUHNYHQV +YRURIWHIRUYHQWHV DQGHOVELOHQEHQ\WWHW 3SODGVHQ Efter udsendelse af en rykkerskrivelse har næsten halvdelen - 45% - svaret på spørgeskemaet. Den lille svarprocent er almindelig, når helt nye fænomener - som andelsbiler - undersøges. 8QGHUV JHOVHQVUHVXOWDWHU Selvom svarprocenten ikke er overvældende, er der visse tydelige tendenser. Hovedparten af de interesserede husstande har en årlig bilkørsel på km. 1/3 har to biler. Svarpersonerne ønsker primært at benytte andelsbilen til storindkøb, når samleveren bruger husstandens egen bil samt til familiebesøg. 6LWXDWLRQHUKYRUDQGHOVELOHU YLOEOLYHEHQ\WWHWL Stort indkøb 29 Når samlever bruger bilen 27 Familiebesøg 25 Tandlæge-/lægebesøg 17 Weekendophold 15 Besøg hos venner 15 Ferie 15 Sport/fritid 10 Arbejde 10 Efterspørgslen efter andelsbiler afspejler primært et lejlighedsvis behov for transport. Dette er tilfældet for storindkøb og familiebesøg, hvor behovet f.eks. kan opstå, når andre familiemedlemmer benytter husstandens bil. Det må forventes, at brugen koncentrerer sig fra fredag til søndag. Erfaringer fra andre steder bekræfter dette. En gennemsnitsberegning viser, at hver husstand vil benytte ordningen ca. to gange om ugen. Interessen stiger med antallet af medlemmer i husstanden og alderen på egen bil. 13% Mindre end 1 gang pr. måned 47% 2-3 gange pr. måned 0% 1 gang om ugen 27% 2-5 gange om ugen 13% Mere end 5 gange om ugen Svarpersonerne er blevet spurgt om, hvor langt de bor fra p-pladsen ved jernbanestationen i Humlum, og om de finder denne afstand passende. Alle svarpersonerne, der har vist interesse for projektet, tilkendegiver, at de vil finde en afstand under 100 meter til maksimum 600 meter passende.

4 %HVWLOOLQJVWLG 0DNVLPDODFFHSWHUHW EHVWLOOLQJVWLG,QGVNXG RSWDJHOVHVJHE\URJ PnQHGOLJWNRQWLQJHQW 3RVLWLYH WLONHQGHJLYHOVHU.XQGHJUXQGODJ KXVVWDQGHRP ELOHU Bestillingstidenfor en bil er af væsentlig betydning for at realisere projektet. %HVWLOOLQJVWLG 3FW.XPXOHUHWSFW Ingen 6 6 Under 30 minutter minutter timer timer Et døgn Halvdelen af svarpersonerne vil være indstillet på til at acceptere en bestillingstid på mere end 5 timer i forvejen. Omkring en tredjedel vil højst acceptere 30 minutter. Dette er rent praktisk en hindring, idet det vil være svært at administrere en så kort bestillingsfrist. Det kan evt. løses ved prisdifferentiering. I spørgeskemaet afdækkes de økonomiske forhold: Indskud, optagelsesgebyr, månedligt kontingent og billeje. Der er spurgt om, hvilke priser svarpersonen finder rimelige. I spørgeskemaet foreslås indskud på kr., optagelsesgebyr på kr. og månedligt kontingent på 150 kr. Disse beløb finder det store flertal rimelige. Enkelte anbefaler højere priser. Kun en fjerdedel (27%) finder indskud og optagelsesgebyr dyrt..rqnoxvlrqhusnxqghuv JHOVHQ Den lave svarprocent betyder, at undersøgelsesresultaterne ikke er repræsentative for Humlums befolkning. Den siger først og fremmest noget om de mest interesserede ca. 28% af besvarelserne - kunne tænke sig at have adgang til andelsbiler. Hertil kommer et par besvarelser, som angiver, at de måske er interesseret. Svarprocenten er afgørende for, hvor godt svarmaterialet er. Dette er relevant for en vurdering af mulighederne for indførelse af andelsbiler. Efter undersøgelsen antages det forsigtigt, at 20% af husstandene i Humlum vil deltage i andelsbilordningen. Af 337 husstande svarer dette til et kundegrundlag på 67. Den faktiske efterspørgsel efter andelsbiler vil i begyndelsen være en del mindre, hvorfor underlaget halveres. Med 10% af husstandene - det svarer til 33 medlemmer - som udgangspunkt vil det være realistisk at begynde med 6 biler. Erfaringer viser, at 5-6 husstande pr. køretøj er et godt bud for landdistrikter.

5 6WRUDIVWDQGPHOOHP ERS ORJDUEHMGH 6DPN UVHO±&DUSRROLQJ5LGHVKDULQJ 'HUN UHVHWVWDGLJWVWLJHQGHDQWDO NLORPHWHU DI IOHUH PHQQHVNHU L IOHUH ELOHU 0DQJH PHQQHVNHU Y OJHU DW ERO QJHUHY NIUDGHUHVDUEHMGH ³+YLV PXOLJKHGHQ HU WLO VWHGH Y OJHU VWDGLJ IOHUH HQ EROLJXGIUDKYRUGH QVNHUDWERRJHQDUEHMGVSODGV XGIUDKYRUGH QVNHUDWDUEHMGHXGHQDWVNHOHWLODI VWDQGHQ Sn DQGHQ PnGH HQG DW GHW QDWXUOLJYLV VNDO Y UHPXOLJWDWWUDQVSRUWHUHVLJIUDGHWHQHVWHGWLOGHW DQGHWVRPRIWHVWLELO >0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV 8QGHUV JHOVHQV IRUPnO JHWSHQGOLQJ 6DPN UVHOL 5LQJN ELQJ$PW 6YDUSURFHQW,QWHUHVVHLVDPN UVHO )RUPnOHWPHGGHQQHXQGHUV JHOVHHUDWNRUWO JJHRJ IUHPPH LQWHUHVVHQ IRU VDPN UVHO L IRUELQGHOVH PHG EROLJDUEHMGVVWHGVWUDILNNHQ L W\QGW EHIRONHGH RPUn GHU8QGHUV JHOVHQE\JJHUSnVYDUIUDDQVDWWHSn %DQJ 2OXIVHQ$6+YLGEMHUJ9LQGXHW$6+ROVWH EUR &HQWUDOV\JHKXV RJ 6WUXHU NRPPXQH L GHW QRUG YHVWOLJH-\OODQG Ifølge rapporten Transport i landområder... fra Transportrådet har et stigende antal mennesker bosat i landkommuner fået arbejde i bykommuner med det resultat, at de må pendle langt mellem bopæl og arbejdssted. 3URMHNWHWDWIUHPPHVDPN UVHOEHJU QVHUVLJLNNH WLOGHV\Y1RUGY NVWNRPPXQHUPHQVNDOG NNHKHOH 5LQJN ELQJ $PW (QGHOLJ HU GHW RJVn UHOHYDQW IRU SHQGOHUH GHU ERU XGHQIRU DPWVJU QVHQ PHQ DUEHM GHULQGHQIRUHOOHURPYHQGW'HWIDNWLVNHDQWDOSHUVR QHUVRPHUHWSRWHQWLDOHIRUSURMHNWHWHULNNHDIJU Q VHWWLODQVDWWHSnGHILUHYLUNVRPKHGHUHOOHUSHQGOHUHL GHV\Y1RUGY NVWNRPPXQHU+HQVLJWHQIRUXQGHUV JHOVHQV ILUH YLUNVRPKHGHU HU DW Jn IRUDQ RJ WLOE\GH PHGDUEHMGHUQH HQ HNVWUD WUDQVSRUWPXOLJKHG 'HWWH NDQRJVnVHVVRPHQNRQNXUUHQFHSDUDPHWHUIRUYLUN VRPKHGHUQHIRUDWInWLOVWU NNHOLJRJNYDOLILFHUHWDU EHMGVNUDIWYHGIODVNHKDOVSUREOHPHURJIXOG EHVN IWL JHOVHSnDUEHMGVPDUNHGHW %HKRYVXQGHUV JHOVHDIVDPN UVHO Den samlede VYDUSURFHQWer forholdsvis lav - knap 50%; men af de 301 adspurgte er der 23%, der tilkendegiver at være interesseret i samkørsel.

6 , XQGHUV JHOVHQ DQJLYHU DW GH L IRUYHMHQ HU LQ YROYHUHWLVDPN UVHODIHQHOOHUDQGHQDUW$IGLVVHVL JHUSHUVRQHUDWGHHULQWHUHVVHUHWLSURMHNWHWPHQV DQJLYHU LNNH DW Y UH GHW 'HW VLGVWH NDQ DI JRGH JUXQGHLNNHWRONHVVRPHQDIYLVQLQJDIVDPN UVHOJH QHUHOW GD VYDUSHUVRQHUQH MR DOOHUHGH N UHU VDPPHQ 'HWPnVQDUHUHRSIDWWHVVRPHWVLJQDORPDWVYDUSHU VRQHUQH LNNH QVNHU DW GHOWDJH L QRJHQ IRUPDOLVHUHW RUGQLQJPHQJHUQHYLOKDYHORYDWIRUWV WWHVRPKLG WLO $IGHQQHWRONQLQJNDQUHVXOWDWHWRSGHOHVLI OJHQGHWUH JUXSSHU 'HGHUHULQWHUHVVHUHWPHQLNNH $NWXHOWSUDNWLVHUHUVDPN UVHO 'HGHUHULQWHUHVVHUHW 2JDOOHUHGHN UHUVDPPHQ 'HGHUSUDNWLVHUHUVDPN UVHO PHQLNNHHULQWHUHVVHUHWL IRUPDOLVHUHWRUGQLQJ,DOW Det er den førstnævnte gruppe, der repræsenterer et potentiale for samkørsel; men også den anden gruppe kan have glæde af f.eks. etablering af opsamlingspladser. $QV WWHOVHVIRUKROG %HWLQJHOVHUIRU VDPN UVHO +YHPEHQ\WWHUDOOHUHGHVDPN UVHO" Det er især timelønnede, der kører sammen, mens funktionærer og kontraktansatte i højere grad klarer sig uden. Årsagen kan være, at timelønnede generelt har faste arbejdstider. Der kan spores en svag tendens til, at personer med varierende arbejdstid har vanskeligere ved at indgå i samkørsel. Det er blandt lønmodtagere med faste arbejdstider, at det største potentiale ligger. Resultaterne fra undersøgelsen antyder endvidere, at et oplagt motiv til at køre med andre er, at man ikke selv har kørekort. 8QGHUV JHOVHQV YULJHUHVXOWDWHU, XQGHUV JHOVHQ HU GHW GHVXGHQ EHO\VW XQGHU KYLONH IRUKROG VDPN UVHO IXQJHUHU 'HWWH HU Y VHQWOLJW GD VDPN UVHOEDVHUHWSnJHQHUHOW GnUOLJH EHWLQJHOVHU IRU GHOWDJHUQHLNNHHUKROGEDUW'HQIDNWLVNHNVLVWHUHQGH

7 .RUWHYHQWHWLGHU 6DPN UHUHIRUGHOW HIWHUDIKHQWQLQJVVWHG VDPN UVHOV WWHUKHUPHGHQVWDQGDUGIRUVDPN UVHOV YLONnUJHQHUHOW, SUDNVLV YLVHU GHW VLJ DW VDPN UVHO IXQJHUHU PHG JDQVNHNRUWHYHQWHWLGHULPHUHHQGKDOYGHOHQDIWLO I OGHQHXQGHUPLQXWWHU$IKHQWQLQJVDIVWDQGHQHHU OLJHOHGHV NRUWH 1RUPDOW ERU EHJJH SDUWHU L VDPPH RPUnGHRJDUEHMGHUSnVDPPHYLUNVRPKHG $IKHQWQLQJVVWHG 3FW På passagers bopæl 36 På en P-plads 26 Ved chaufførs bolig 10 På en rasteplads 7 Andet 21 $IKHQWQLQJ,QJHQHNVWUDN UVHO 6DPN UHUHIRUGHOW HIWHUSULVSUWXU )RUSDVVDJHUVNHUDIKHQWQLQJKRYHGVDJHOLJWYHGHJHQ EROLJ HOOHU Sn SDUNHULQJVSODGV ³$QGHW G NNHU L GH IOHVWHWLOI OGH³HWDIWDOWVWHGSnYHMHQ Der køres ikke langt for at samle op. På spørgsmålet - hvor mange kilometer ekstra der må køres pr. tur for at hente eller bringe passagerer - angiver 77% af samkørerne en afstand på 1 km eller derunder. Hele 98% angiver 5 km eller derunder, og kun i et tilfælde køres 10 km ekstra. Tilsvarende er tidsforbruget i forbindelse med afhentningen meget begrænset. 77% bruger således 5 minutter eller derunder, 94% bruger 10 minutter eller derunder, og de resterende 6% bruger et kvarter. Selvom disse tal ikke direkte er udtryk for, hvor langt de adspurgte maksimalt er indstillet på at køre, og hvor længe disse maksimalt vil vente, så er der næppe tvivl om, at det er vigtige retningslinier, når samkørslen skal organiseres i praksis. 3ULVSUWXULNU 3FW

8 3ULV $QWDOGHOWDJHUH +\SSLJKHGDI VDPN UVHO 6DPN UHUHIRUGHOW HIWHUK\SSLJKHG DIVDPN UVHO 'HUEHWDOHVLNNHQRJHQK MSULVIRUDWN UHVDPPHQ )RU NQDS KDOYGHOHQV YHGNRPPHQGH EHWDOHV GHU LNNH IRUGL SHUVRQHU PHG N UHNRUW RIWH VNLIWHV WLO DW N UH %HWDOLQJ HU PDUNDQW VM OGQHUH EODQGW VYDUSHUVRQHU GHUDQJLYHUDWN UHDIRJWLOHQGEODQGWGHGHUDQJLYHU DWY UHFKDXII UKYHUGDJHOOHUDOGULJDWY UHGHW6HV DOHQHSnKYRUGHUHUEHWDOLQJLQYROYHUHWOLJJHUSULVHQ JHQHUHOWSnNUSUWXU /DQJW GH IOHVWH IRUHWU NNHU DW N UH VDPPHQ PHG HOOHU DQGUH.XQ In HU LQWHUHVVHUHW L NRQVHNYHQW DW I\OGHELOHQRScUVDJHQKHUWLONDQY UHDWMRIOHUHGHU GHOWDJHUMRVW UUHEOLYHUNRRUGLQDWLRQHQ +RYHGSDUWHQ N UHU M YQOLJW VDPPHQ 6YDUIRUGHOLQJ SnVS UJVPnOHW³+YRURIWHN UHU,VDPPHQ" $QWDOJDQJH 3FW Under 1 gang pr. uge 9 En gang ugentligt 0 Flere gange hver uge 40 En gang dagligt 20 Flere gange dagligt 31 +YHPHULQWHUHVVHUHWLVDPN UVHO" Både aktuelle og potentielle samkørere lægger hovedsageligt vægt på fire forhold:.ruwvdpohwwudqvsruwwlg,nnhvnliwhwudqvsruwplgohu 6DPY UPHGDQGUHXQGHUWUDQVSRUWHQ 0LQLPDOYHQWHWLG 7UDQVSRUWO QJGH Ikke overraskende er der en tæt sammenhæng mellem den daglige transportlængde og interessen for at indgå i en samkørselsordning. Jo længere den daglige kørsel er, jo større er interessen. DIGHGHUDOOHUHGHN UHUVDPPHQKDUPHUHHQG NPWLODUEHMGH'HUHUHQW\GHOLJVDPPHQK QJPHO OHPLQWHUHVVHQIRUVDPN UVHORJDQWDOOHWDINLORPHWHU GHUN UHV.XQDIGHVYDUSHUVRQHUGHURSO\VHUDW ELOHQELOHUQH N UHU PLQGUH HQG NP RP nuhw DQJLYHUDWY UHLQWHUHVVHUHWLVDPN UVHO7LOVYDUHQGH

9 7UDQVSRUWWLG 6DPOHYHUVDUEHMGVWLG. UHNRUW $QWDOELOHU %LOHQVDOGHU %HWDOLQJVYLOMH 2IIHQWOLJWUDQVSRUW QVNHU DW GHOWDJH L VDPN UVHO QnU GH N UHU NPHOOHUGHURYHU 'HLQWHUHVVHUHGHVNDOGHVXGHQILQGHVEODQGWGHGHUHU SDUDWWLODWDFFHSWHUHGHQO QJVWHWUDQVSRUWWLG-RPH UHWLGGHUEUXJHVSnWUDQVSRUWMRVW UUHHULQWHUHVVHQ Der er også en sammenhæng mellem interessen for samkørsel og samleverens arbejdstid. Det vil være oplagt at forvente, at en samlever med skiftende arbejdstider ville forøge interessen for samkørsel, så samleveren kan have bilen efter behov. Denne sammenhæng kan anes, men den er ikke så stærk som ventet.,qwhuhvvhqhunoduwvw UUHLIDPLOLHUPHGWRN UHNRUWHQGLIDPL OLHUPHGNXQpW 'HWHURYHUUDVNHQGHDWGHULNNHNDQNRQVWDWHUHVUHODWLRQPHO OHP LQWHUHVVHQ IRU DW GHOWDJH RJ DQWDOOHW DI ELOHU L KXVVWDQGHQ 'HUHUKHOOHULNNHQRJHQVDPPHQK QJPHOOHPDQWDOOHWDIELOHU RJGHQIDNWLVNHIRUHNRPVWDIVDPN UVHO 'HWHUXQGHUV JWRPGHUHUVDPPHQK QJPHOOHPEL OHQVDOGHURJLQWHUHVVHQIRUDWGHOWDJHLHQVDPN UVHOV RUGQLQJ'HWWHYLVHUVLJLNNHDWY UHWLOI OGHW7DOOHQH DQW\GHUVYDJWDWLQWHUHVVHQHUPLQGUHEODQGWVYDUSHU VRQHUPHGHQKHOWQ\ELO %HWDOLQJVYLOMHQ HU LNNH VWRU (Q IMHUGHGHO DI GH GHU KDUVYDUHWSnVS UJVPnOHWYLOK MVWEHWDOHNUKYHU YHM En tredjedel af de, der vil være interesseret i samkørsel, angiver: vil gerne have adgang til offentlig transport i tilknytning til en opsamlingsplads. Godt halvdelen vil gerne have et opholds- eller venterum på opsamlingspladsen. YLOY UHLQGVWLOOHWSnDWEUXJHPLQXWWHU HOOHUGHUXQGHUIRUDWKHQWHNROOHJHU 'HYLON UHNPHNVWUD,QGLYLGXHO RUJDQLVHULQJ 3RVLWLYWLONHQGHJLYHOVH 'HIOHVWHV\QHVDWVDPN UVOHQVNDORUJDQLVHUHVLQGLYL GXHOW/RNDODYLVHQIRUHVOnVPHGHQIDVWDQQRQFHVSDOWH 3HUVRQDOHDIGHOLQJHQRJSHUVRQDOHIRUHQLQJHQNDQRJVn Y UHLQLWLDWLYWDJHUWLOVDPN UVHO.RQNOXVLRQHUSnXQGHUV JHOVHQ Den positive tilkendegivelse fra svarpersonerne må siges at være af et sådant omfang, at det gør projektet relevant. Undersøgelsen viser, at 16% er interesseret i samkørsel og ikke aktuelt praktiserer det. Vi antager, at det er højt sat. Det er ofte de, der er særligt interesseret, der tager sig tiden til at svare på et spørgeskema. Det anta-

10 ges, at det er reelt 8% af de ansatte, der er interesseret i samkørsel. Det vil samlet for de fire medvirkende virksomheder betyde, at medarbejdere vil deltage i samkørsel. Den totale potentielle gruppe er dels alle pendlere over mindst én kommunegrænse i Ringkøbing Amt mennesker - og dels alle pendlere ind/ud af amtet mennesker. 8% af disse udgør:,qwhuqwl5lqjn ELQJ$PWSRWHQWLHOOHVDPN UHUH,QGXGDI5LQJN ELQJ$PWSRWHQWLHOOHVDPN UHUH /LWWHUDWXU (XURSHDQ &DU6KDULQJ (1997): CarSharing Carfree but Carefree 0LOM RJ (QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU (1997): Benzin i blodet, ALTRANS, Faglig rapport fra DMU, nr. 191 & 200 7UDQVSRUWUnGHW (1997): Trafikvaner på landet - en interviewundersøgelse, Notat nr UDQVSRUWUnGHW (1997): Transport i landområder - effekter af trafikpolitiske tiltag, Rapport nr LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW±0LOM VW\UHOVHQ(1998): Alternative transportløsninger i landdistrikterne, Miljønyt nr. 25 & Miljøprojekt nr RWHU 8QGHUV JHOVHQHUJHQQHPI UWLWLGVUXPPHWPDM±GHFHPEHU 'HQ JHRJUDILVNH UDPPH 1RUGY NVWNRPPXQHUQH EHVWnU DI HW VDP DUEHMGH PHOOHP GH QRUGYHVWOLJVWH NRPPXQHU L 5LQJN ELQJ $PW 9LQGHUXS6WUXHU7K\KROP/HPYLJ7K\ERU Q+DUER UH8OIERUJ 9HPERJ+ROVWHEUR 8QGHUV JHOVHQ XGJ U HQ GHO DI 1RUGY NVWNRPPXQHUQHV /DQGGL VWULNWSURMHNW RJ O VQLQJHUQH HU L XQGHU UHDOLVHULQJ PHG XG JDQJVSXQNWL6WUXHU 8QGHUV JHOVHQHU NRQRPLVNVW WWHWDI0LOM VW\UHOVHQVWLOVNXGVRUG QLQJWLOJHQQHPI UHOVHDIWUDILNSURMHNWHULDPWHURJNRPPXQHU

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 7,//,'65(35 6(17$17352-(.7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning...3 1. Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser...7

Læs mere

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW '$16.$5%(-'6*,9(5)25(1,1* /$1'625*$1,6$7,21(1,'$10$5. Den 17. juni 2003 +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHVUHGHJ UHOVH RP UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW WLOVW WWHIRUNUDYRPRYHUHQVNRPVW København, juni 2003 - 2 -,1'+2/'6)257(*1(/6(

Læs mere

Fordi vi skal vide mere

Fordi vi skal vide mere Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE E-MAIL

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse &3+$,5.UHDWLYNRPSHWHQFHRJNXOWXUXGYLNOLQJL. EHQKDYQV/XIWKDYQH Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse Af Billedkunstner, cand. psych.

Læs mere

Befordring i landdistrikter

Befordring i landdistrikter Befordring i landdistrikter udfordringer og muligheder Resultater fra Favrskovundersøgelsen Niels Agerholm Niels Agerholm Ph.d., Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Arkitekt,

Læs mere

Personbefordring i landdistrikterne

Personbefordring i landdistrikterne Personbefordring i landdistrikterne Et LAG Favrskovprojekt Civilingeniør, Trafikforsker & Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Jørgen Møller Arkitekt, Landsbyforsker & Lektor Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet 1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet fortløbende i denne mappe. 6DPWLGLJW PHG DW YL KDU KHQWHW YLGHQ

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark Februar 2001 Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark CASA, februar 2001 ISBN 87-90751-44-2 Elektronisk

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Bilag I 6NULIWOLJ EHUHWQLQJ

Bilag I 6NULIWOLJ EHUHWQLQJ Bilag I 6NULIWOLJEHUHWQLQJ 6NULIWOLJEHUHWQLQJ *UXQGHMHUIRUHQLQJHQ6 QGHUYDQJ 2004 har ikke været et kedeligt år i Grundejerforeningen. Der har været masser af debat, holdningerne er blevet brudt, meninger

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC.

DelebilFonden. Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter. Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. DelebilFonden 28. november 2011 Delebiler Status, potentialer og miljøeffekter Af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden, og ekstern lektor, ENSPAC, RUC. Nærværende notat giver et overblik over udbredelsen

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7

,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7 ,QVWUXFWLRQ0DQXDODQG3DUWV/LVW IRU$&*HQHUDWRUV 4$63G6 4$63G6,7,QVWUXFWLRQPDQXDO %HGLHQLQJVKDQGOHLGLQJ 0DQXHOG LQVWUXFWLRQV %HGLHQXQJVDQOHLWXQJ /LEURGHLQVWUXFFLRQHV,QVWUXNWLRQVERN 0DQXDOHGLLVWUX]LRQL,QVWUXNVMRQVERN

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU

1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU ,3 Bruxelles, den 16. oktober 2001 1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU.RPPLVV U 'DYLG %\UQH RJ GHW EHOJLVNH IRUPDQGVNDE ODQFHUHGH L

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Muslimer hører om Jesus

Muslimer hører om Jesus 14 inspiration nærvær holdning 16. august 2013 Årgang 113 Ferie Knap nok i historiebøgerne. De forbinder heller ikke noget særligt med det i tredjeverdens lande. Danmark er nok det land, hvor vi har længst

Læs mere

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig

Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Præsentation for Svenska Lokaltrafikföreningen (SLTF), Radisson SAS Royal Hotel København, 11. november 2005 Bus når det passer dig. Bil når det passer dig Delebilen konkurrent eller pengemaskine for den

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Landdistrikternes Transportbehov

Landdistrikternes Transportbehov Et LAG Favrskov projekt Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Agenda Hvad Hvem Projektoversigt Hvordan går det på landet? Hvordan er det på landet i Favrskov? Foreløbige resultater

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen

Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 3 frugt og grønt om dagen Notat til 6 om dagen Mette Rosenlund Sørensen Sisse Fagt Karsten Kørup Margit Velsing Groth Afdeling for

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT

AF BIRGER REUSS SCHMIDT 22 inspiration nærvær holdning 5. december 2014 Årgang 114 Medarbejde Vi kan jævnligt opleve, at medarbejde løf- Eller som det af og til siges at to + to vokser energien. Vi kan også erfare det modsatte,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde

Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde 1 Nye læringsformer i arbejdslivet Virksomhederne: Læring og udvikling i arbejdet Erfaringer med indførelse af det udviklende arbejde 6WHHQ+ \UXS Forskningscenter for Voksenuddannelse Danmarks Lærerhøjskole

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

DR flytter pendlertrafik til Ørestad

DR flytter pendlertrafik til Ørestad DR flytter pendlertrafik til Ørestad Jens Toft Wendelboe, stud. polyt. Simon Birkebæk, Via Trafik Claus Kirchoff Pedersen, Via Trafik INDLEDNING DR flytter pendlertrafik til Ørestad er et afgangsprojekt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2013 USA. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 203 USA Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 3-33 mc@ida.dk IDA DK 780 København V ida.dk/global +45 3 8 48 48 Landerapporten Hvert andet år foretager IDA en survey af medlemmer i udlandet

Læs mere