+RYHGIRUPnO $QGHOVELOHU 6DPN UVHO +XPOXP $QGHOVELOHUL PDQJHODQGH 2UJDQLVDWLRQVIRUP +YLOHULVLJVHOY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+RYHGIRUPnO $QGHOVELOHU 6DPN UVHO +XPOXP $QGHOVELOHUL PDQJHODQGH 2UJDQLVDWLRQVIRUP +YLOHULVLJVHOY"

Transkript

1 $QGHOVELOHU FDUVKDULQJ RJ VDP N UVHOFDUSRROLQJ±ULGHVKDULQJL ODQGGLVWULNWHUL1RUGYHVWM\OODQG YFDQGWHFKQVRF+HOOH$QGHUVHQRJFDQGSROLW6 UHQ -DFREVHQ$OWHUQDWLYH7UDQVSRUWO VQLQJHU6WUXHU +RYHGIRUPnO $QGHOVELOHU 6DPN UVHO +XPOXP $QGHOVELOHUL PDQJHODQGH 2UJDQLVDWLRQVIRUP +YLOHULVLJVHOY Hovedformålet med Alternative Transportløsninger er i 1997 at undersøge mulighederne for andelsbiler og samkørsel i landdistrikter for derefter at realisere disse fra Andelsbiler er en ny idé i Danmark. Den er med stor succes afprøvet de sidste år i mange europæiske lande. I praksis betyder det, at flere personer/familier er sammen om at bruge fælles biler. Dermed får deltagerne meget lavere udgifter til bilkørsel. Landsbyen Humlum - 6 km nord for Struer - er valgt som undersøgelsesområde. Samkørsel har i de seneste år været godt organiseret af virksomheder og lokalområder i Europa, USA og de industrialiserede lande i Fjernøsten fortrinsvis til arbejdspladser i byområder. I Danmark har samkørsel fundet sted i mindre organiseret form. Det er meningen, at der tilbydes samkørsel i de tunge trafikkorridorer i Nordvestjylland med opsamlingssteder på vigtige lokaliteter og i trafikknudepunkter. Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse på fire store virksomheder: Bang & Olufsen A/S, Hvidbjerg Vinduet A/S, Holstebro Centralsygehus og Struer kommune. $QGHOVELOHU&DUVKDULQJ Denne undersøgelse har til formål at afdække mulighederne i et landdistrikt. Der er i august 1997 uddelt spørgeskemaer til 180 borgere i Humlum. Undersøgelsen afdækker ønsker, behov samt beboernes holdninger til organiseringen af andelsbiler. Ideen om andelsbilen begyndte i 1970 erne i USA og kom i begyndelsen af 1980 erne til Europa. Schweiz var her det første land, hvorfra andelsbilideen siden har bredt sig. I dag eksisterer næsten 400 bilforeninger fordelt på 9 lande i Europa. Hovedparten ligger i Tyskland. Andelsbilen er ved at blive en realitet i Danmark. I Odense er etableret andelsbiler i slutningen af I Humlum anlægges andelsbilstation i efteråret Andre steder i Vestjylland og i resten af Danmark planlægges i de nærmeste år yderligere andelsbilordninger - såvel i byområder som i landdistrikter. Personer tilknyttet andelsbilordningen organiserer sig oftest i en forening- i Vestjylland er andelsselskabsformen valgt. I Tyskland hviler andelsbilforeningerne i sig selv økonomisk efter 3 til 5 år. F.eks. kan en sponsor delvist stille bilerne til rådighed i de første par år, hvorefter bilforeningerne enten leaser eller køber dem.

2 (XURSHDQ&DU 6KDULQJ %LOVWDWLRQ %UXJHUXQGHUV JHOVHL 7\VNODQG I Europa har foreningerne sluttet sig sammen i European Car Sharing - ECS, der arbejder med erfaringsudveksling samt standardisering af service og forsikring samt EDB-systemer f.eks. for bestilling. Er man medlem af én andelsbilklub, kan tilbuddet benyttes i alle de øvrige foreninger over hele Europa. Bilerne afhentes på bilstationer. Erfaringer fra Tyskland viser, at der må være under meter fra bolig til bilstation - ellers er afstanden en barriere for brugeren. Almindeligvis foregår bestilling af bilen til en døgnbemandet telefoncentral, f.eks. taxiselskab, redningskorps eller vagtcentral. I foråret 1996 er der i München foretaget en brugerundersøgelse for andelsbiler. +RYHGIRUPnOHQHPHGDQGHOVELOEUXJ L0 QFKHQ :HHNHQGWXUH %HV JKRVIDPLOLHYHQQHU 6WRULQGN E 0LOM P VVLJIRUGHO *RGHNROOHNWLYH WUDQVSRUWPLGOHU %\HQVI\VLVNH XGVWU NQLQJ %HIRONQLQJVVW UUHOVH +XVVWDQGVRPGHOWH LQGE\GHOVHU 6S UJHVNHPD XQGHUV JHOVH Yderligere viser undersøgelsen, at der er en miljømæssig fordel. Bilkørsel overflyttes til gang, cykel, kollektiv trafik og taxi. Brugernes samlede forbrug af motoriseret mobilitet bliver betydeligt nedsat efter medlemskab af en andelsbilordning. +YRUIRU+XPOXP" Valg af udgangspunkt for undersøgelse er faldet på Humlum, fordi: Der er god kollektiv trafikbetjening. Det er vigtigt, at andelsbiler kombineres med andre transporttilbud for at give den enkelte bruger mange og optimale valgmuligheder passende til det konkrete behov. Jernbanestation, busholdeplads og forretninger ligger samlet.byens fysiske udstrækning er begrænset. Der er højst 600 meter fra udkanten af byen til den centrale del af byen. Befolkningsstørrelsen er god - omkring 900 indbyggere fordelt på godt 300 husstande. Desuden er der i byen en meget aktiv borgerforening, der har været en vigtig samarbejdspartner i undersøgelsesforløbet. %HKRYVXQGHUV JHOVHDIFDUVKDULQJ Alle borgere, virksomheder, foreninger og institutioner i Humlum og omegn blev inviteret til deltagelse i borgermøde ved husstandsomdelte indbydelser. På dette møde med deltagere blev carsharing præsenteret. Til spørgeskemaundersøgelsen er tilfældigt udvalgt 164 mennesker mellem 20 og 75 år i Humlum. Andre med lyst til at deltage i undersøgelsen fik ved borgermødet også udleveret et spørgeskema. Det gav yderligere 16 personer. I alt 180 borgere har således fået spørgeskemaet.

3 6YDUSURFHQW %UXJDIDQGHOVELOHQ )RUPnOPHGEUXJ DIDQGHOVELO /HMOLJKHGVYLVEHKRY $QYHQGHOVHVIUHNYHQV +YRURIWHIRUYHQWHV DQGHOVELOHQEHQ\WWHW 3SODGVHQ Efter udsendelse af en rykkerskrivelse har næsten halvdelen - 45% - svaret på spørgeskemaet. Den lille svarprocent er almindelig, når helt nye fænomener - som andelsbiler - undersøges. 8QGHUV JHOVHQVUHVXOWDWHU Selvom svarprocenten ikke er overvældende, er der visse tydelige tendenser. Hovedparten af de interesserede husstande har en årlig bilkørsel på km. 1/3 har to biler. Svarpersonerne ønsker primært at benytte andelsbilen til storindkøb, når samleveren bruger husstandens egen bil samt til familiebesøg. 6LWXDWLRQHUKYRUDQGHOVELOHU YLOEOLYHEHQ\WWHWL Stort indkøb 29 Når samlever bruger bilen 27 Familiebesøg 25 Tandlæge-/lægebesøg 17 Weekendophold 15 Besøg hos venner 15 Ferie 15 Sport/fritid 10 Arbejde 10 Efterspørgslen efter andelsbiler afspejler primært et lejlighedsvis behov for transport. Dette er tilfældet for storindkøb og familiebesøg, hvor behovet f.eks. kan opstå, når andre familiemedlemmer benytter husstandens bil. Det må forventes, at brugen koncentrerer sig fra fredag til søndag. Erfaringer fra andre steder bekræfter dette. En gennemsnitsberegning viser, at hver husstand vil benytte ordningen ca. to gange om ugen. Interessen stiger med antallet af medlemmer i husstanden og alderen på egen bil. 13% Mindre end 1 gang pr. måned 47% 2-3 gange pr. måned 0% 1 gang om ugen 27% 2-5 gange om ugen 13% Mere end 5 gange om ugen Svarpersonerne er blevet spurgt om, hvor langt de bor fra p-pladsen ved jernbanestationen i Humlum, og om de finder denne afstand passende. Alle svarpersonerne, der har vist interesse for projektet, tilkendegiver, at de vil finde en afstand under 100 meter til maksimum 600 meter passende.

4 %HVWLOOLQJVWLG 0DNVLPDODFFHSWHUHW EHVWLOOLQJVWLG,QGVNXG RSWDJHOVHVJHE\URJ PnQHGOLJWNRQWLQJHQW 3RVLWLYH WLONHQGHJLYHOVHU.XQGHJUXQGODJ KXVVWDQGHRP ELOHU Bestillingstidenfor en bil er af væsentlig betydning for at realisere projektet. %HVWLOOLQJVWLG 3FW.XPXOHUHWSFW Ingen 6 6 Under 30 minutter minutter timer timer Et døgn Halvdelen af svarpersonerne vil være indstillet på til at acceptere en bestillingstid på mere end 5 timer i forvejen. Omkring en tredjedel vil højst acceptere 30 minutter. Dette er rent praktisk en hindring, idet det vil være svært at administrere en så kort bestillingsfrist. Det kan evt. løses ved prisdifferentiering. I spørgeskemaet afdækkes de økonomiske forhold: Indskud, optagelsesgebyr, månedligt kontingent og billeje. Der er spurgt om, hvilke priser svarpersonen finder rimelige. I spørgeskemaet foreslås indskud på kr., optagelsesgebyr på kr. og månedligt kontingent på 150 kr. Disse beløb finder det store flertal rimelige. Enkelte anbefaler højere priser. Kun en fjerdedel (27%) finder indskud og optagelsesgebyr dyrt..rqnoxvlrqhusnxqghuv JHOVHQ Den lave svarprocent betyder, at undersøgelsesresultaterne ikke er repræsentative for Humlums befolkning. Den siger først og fremmest noget om de mest interesserede ca. 28% af besvarelserne - kunne tænke sig at have adgang til andelsbiler. Hertil kommer et par besvarelser, som angiver, at de måske er interesseret. Svarprocenten er afgørende for, hvor godt svarmaterialet er. Dette er relevant for en vurdering af mulighederne for indførelse af andelsbiler. Efter undersøgelsen antages det forsigtigt, at 20% af husstandene i Humlum vil deltage i andelsbilordningen. Af 337 husstande svarer dette til et kundegrundlag på 67. Den faktiske efterspørgsel efter andelsbiler vil i begyndelsen være en del mindre, hvorfor underlaget halveres. Med 10% af husstandene - det svarer til 33 medlemmer - som udgangspunkt vil det være realistisk at begynde med 6 biler. Erfaringer viser, at 5-6 husstande pr. køretøj er et godt bud for landdistrikter.

5 6WRUDIVWDQGPHOOHP ERS ORJDUEHMGH 6DPN UVHO±&DUSRROLQJ5LGHVKDULQJ 'HUN UHVHWVWDGLJWVWLJHQGHDQWDO NLORPHWHU DI IOHUH PHQQHVNHU L IOHUH ELOHU 0DQJH PHQQHVNHU Y OJHU DW ERO QJHUHY NIUDGHUHVDUEHMGH ³+YLV PXOLJKHGHQ HU WLO VWHGH Y OJHU VWDGLJ IOHUH HQ EROLJXGIUDKYRUGH QVNHUDWERRJHQDUEHMGVSODGV XGIUDKYRUGH QVNHUDWDUEHMGHXGHQDWVNHOHWLODI VWDQGHQ Sn DQGHQ PnGH HQG DW GHW QDWXUOLJYLV VNDO Y UHPXOLJWDWWUDQVSRUWHUHVLJIUDGHWHQHVWHGWLOGHW DQGHWVRPRIWHVWLELO >0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV 8QGHUV JHOVHQV IRUPnO JHWSHQGOLQJ 6DPN UVHOL 5LQJN ELQJ$PW 6YDUSURFHQW,QWHUHVVHLVDPN UVHO )RUPnOHWPHGGHQQHXQGHUV JHOVHHUDWNRUWO JJHRJ IUHPPH LQWHUHVVHQ IRU VDPN UVHO L IRUELQGHOVH PHG EROLJDUEHMGVVWHGVWUDILNNHQ L W\QGW EHIRONHGH RPUn GHU8QGHUV JHOVHQE\JJHUSnVYDUIUDDQVDWWHSn %DQJ 2OXIVHQ$6+YLGEMHUJ9LQGXHW$6+ROVWH EUR &HQWUDOV\JHKXV RJ 6WUXHU NRPPXQH L GHW QRUG YHVWOLJH-\OODQG Ifølge rapporten Transport i landområder... fra Transportrådet har et stigende antal mennesker bosat i landkommuner fået arbejde i bykommuner med det resultat, at de må pendle langt mellem bopæl og arbejdssted. 3URMHNWHWDWIUHPPHVDPN UVHOEHJU QVHUVLJLNNH WLOGHV\Y1RUGY NVWNRPPXQHUPHQVNDOG NNHKHOH 5LQJN ELQJ $PW (QGHOLJ HU GHW RJVn UHOHYDQW IRU SHQGOHUH GHU ERU XGHQIRU DPWVJU QVHQ PHQ DUEHM GHULQGHQIRUHOOHURPYHQGW'HWIDNWLVNHDQWDOSHUVR QHUVRPHUHWSRWHQWLDOHIRUSURMHNWHWHULNNHDIJU Q VHWWLODQVDWWHSnGHILUHYLUNVRPKHGHUHOOHUSHQGOHUHL GHV\Y1RUGY NVWNRPPXQHU+HQVLJWHQIRUXQGHUV JHOVHQV ILUH YLUNVRPKHGHU HU DW Jn IRUDQ RJ WLOE\GH PHGDUEHMGHUQH HQ HNVWUD WUDQVSRUWPXOLJKHG 'HWWH NDQRJVnVHVVRPHQNRQNXUUHQFHSDUDPHWHUIRUYLUN VRPKHGHUQHIRUDWInWLOVWU NNHOLJRJNYDOLILFHUHWDU EHMGVNUDIWYHGIODVNHKDOVSUREOHPHURJIXOG EHVN IWL JHOVHSnDUEHMGVPDUNHGHW %HKRYVXQGHUV JHOVHDIVDPN UVHO Den samlede VYDUSURFHQWer forholdsvis lav - knap 50%; men af de 301 adspurgte er der 23%, der tilkendegiver at være interesseret i samkørsel.

6 , XQGHUV JHOVHQ DQJLYHU DW GH L IRUYHMHQ HU LQ YROYHUHWLVDPN UVHODIHQHOOHUDQGHQDUW$IGLVVHVL JHUSHUVRQHUDWGHHULQWHUHVVHUHWLSURMHNWHWPHQV DQJLYHU LNNH DW Y UH GHW 'HW VLGVWH NDQ DI JRGH JUXQGHLNNHWRONHVVRPHQDIYLVQLQJDIVDPN UVHOJH QHUHOW GD VYDUSHUVRQHUQH MR DOOHUHGH N UHU VDPPHQ 'HWPnVQDUHUHRSIDWWHVVRPHWVLJQDORPDWVYDUSHU VRQHUQH LNNH QVNHU DW GHOWDJH L QRJHQ IRUPDOLVHUHW RUGQLQJPHQJHUQHYLOKDYHORYDWIRUWV WWHVRPKLG WLO $IGHQQHWRONQLQJNDQUHVXOWDWHWRSGHOHVLI OJHQGHWUH JUXSSHU 'HGHUHULQWHUHVVHUHWPHQLNNH $NWXHOWSUDNWLVHUHUVDPN UVHO 'HGHUHULQWHUHVVHUHW 2JDOOHUHGHN UHUVDPPHQ 'HGHUSUDNWLVHUHUVDPN UVHO PHQLNNHHULQWHUHVVHUHWL IRUPDOLVHUHWRUGQLQJ,DOW Det er den førstnævnte gruppe, der repræsenterer et potentiale for samkørsel; men også den anden gruppe kan have glæde af f.eks. etablering af opsamlingspladser. $QV WWHOVHVIRUKROG %HWLQJHOVHUIRU VDPN UVHO +YHPEHQ\WWHUDOOHUHGHVDPN UVHO" Det er især timelønnede, der kører sammen, mens funktionærer og kontraktansatte i højere grad klarer sig uden. Årsagen kan være, at timelønnede generelt har faste arbejdstider. Der kan spores en svag tendens til, at personer med varierende arbejdstid har vanskeligere ved at indgå i samkørsel. Det er blandt lønmodtagere med faste arbejdstider, at det største potentiale ligger. Resultaterne fra undersøgelsen antyder endvidere, at et oplagt motiv til at køre med andre er, at man ikke selv har kørekort. 8QGHUV JHOVHQV YULJHUHVXOWDWHU, XQGHUV JHOVHQ HU GHW GHVXGHQ EHO\VW XQGHU KYLONH IRUKROG VDPN UVHO IXQJHUHU 'HWWH HU Y VHQWOLJW GD VDPN UVHOEDVHUHWSnJHQHUHOW GnUOLJH EHWLQJHOVHU IRU GHOWDJHUQHLNNHHUKROGEDUW'HQIDNWLVNHNVLVWHUHQGH

7 .RUWHYHQWHWLGHU 6DPN UHUHIRUGHOW HIWHUDIKHQWQLQJVVWHG VDPN UVHOV WWHUKHUPHGHQVWDQGDUGIRUVDPN UVHOV YLONnUJHQHUHOW, SUDNVLV YLVHU GHW VLJ DW VDPN UVHO IXQJHUHU PHG JDQVNHNRUWHYHQWHWLGHULPHUHHQGKDOYGHOHQDIWLO I OGHQHXQGHUPLQXWWHU$IKHQWQLQJVDIVWDQGHQHHU OLJHOHGHV NRUWH 1RUPDOW ERU EHJJH SDUWHU L VDPPH RPUnGHRJDUEHMGHUSnVDPPHYLUNVRPKHG $IKHQWQLQJVVWHG 3FW På passagers bopæl 36 På en P-plads 26 Ved chaufførs bolig 10 På en rasteplads 7 Andet 21 $IKHQWQLQJ,QJHQHNVWUDN UVHO 6DPN UHUHIRUGHOW HIWHUSULVSUWXU )RUSDVVDJHUVNHUDIKHQWQLQJKRYHGVDJHOLJWYHGHJHQ EROLJ HOOHU Sn SDUNHULQJVSODGV ³$QGHW G NNHU L GH IOHVWHWLOI OGH³HWDIWDOWVWHGSnYHMHQ Der køres ikke langt for at samle op. På spørgsmålet - hvor mange kilometer ekstra der må køres pr. tur for at hente eller bringe passagerer - angiver 77% af samkørerne en afstand på 1 km eller derunder. Hele 98% angiver 5 km eller derunder, og kun i et tilfælde køres 10 km ekstra. Tilsvarende er tidsforbruget i forbindelse med afhentningen meget begrænset. 77% bruger således 5 minutter eller derunder, 94% bruger 10 minutter eller derunder, og de resterende 6% bruger et kvarter. Selvom disse tal ikke direkte er udtryk for, hvor langt de adspurgte maksimalt er indstillet på at køre, og hvor længe disse maksimalt vil vente, så er der næppe tvivl om, at det er vigtige retningslinier, når samkørslen skal organiseres i praksis. 3ULVSUWXULNU 3FW

8 3ULV $QWDOGHOWDJHUH +\SSLJKHGDI VDPN UVHO 6DPN UHUHIRUGHOW HIWHUK\SSLJKHG DIVDPN UVHO 'HUEHWDOHVLNNHQRJHQK MSULVIRUDWN UHVDPPHQ )RU NQDS KDOYGHOHQV YHGNRPPHQGH EHWDOHV GHU LNNH IRUGL SHUVRQHU PHG N UHNRUW RIWH VNLIWHV WLO DW N UH %HWDOLQJ HU PDUNDQW VM OGQHUH EODQGW VYDUSHUVRQHU GHUDQJLYHUDWN UHDIRJWLOHQGEODQGWGHGHUDQJLYHU DWY UHFKDXII UKYHUGDJHOOHUDOGULJDWY UHGHW6HV DOHQHSnKYRUGHUHUEHWDOLQJLQYROYHUHWOLJJHUSULVHQ JHQHUHOWSnNUSUWXU /DQJW GH IOHVWH IRUHWU NNHU DW N UH VDPPHQ PHG HOOHU DQGUH.XQ In HU LQWHUHVVHUHW L NRQVHNYHQW DW I\OGHELOHQRScUVDJHQKHUWLONDQY UHDWMRIOHUHGHU GHOWDJHUMRVW UUHEOLYHUNRRUGLQDWLRQHQ +RYHGSDUWHQ N UHU M YQOLJW VDPPHQ 6YDUIRUGHOLQJ SnVS UJVPnOHW³+YRURIWHN UHU,VDPPHQ" $QWDOJDQJH 3FW Under 1 gang pr. uge 9 En gang ugentligt 0 Flere gange hver uge 40 En gang dagligt 20 Flere gange dagligt 31 +YHPHULQWHUHVVHUHWLVDPN UVHO" Både aktuelle og potentielle samkørere lægger hovedsageligt vægt på fire forhold:.ruwvdpohwwudqvsruwwlg,nnhvnliwhwudqvsruwplgohu 6DPY UPHGDQGUHXQGHUWUDQVSRUWHQ 0LQLPDOYHQWHWLG 7UDQVSRUWO QJGH Ikke overraskende er der en tæt sammenhæng mellem den daglige transportlængde og interessen for at indgå i en samkørselsordning. Jo længere den daglige kørsel er, jo større er interessen. DIGHGHUDOOHUHGHN UHUVDPPHQKDUPHUHHQG NPWLODUEHMGH'HUHUHQW\GHOLJVDPPHQK QJPHO OHPLQWHUHVVHQIRUVDPN UVHORJDQWDOOHWDINLORPHWHU GHUN UHV.XQDIGHVYDUSHUVRQHUGHURSO\VHUDW ELOHQELOHUQH N UHU PLQGUH HQG NP RP nuhw DQJLYHUDWY UHLQWHUHVVHUHWLVDPN UVHO7LOVYDUHQGH

9 7UDQVSRUWWLG 6DPOHYHUVDUEHMGVWLG. UHNRUW $QWDOELOHU %LOHQVDOGHU %HWDOLQJVYLOMH 2IIHQWOLJWUDQVSRUW QVNHU DW GHOWDJH L VDPN UVHO QnU GH N UHU NPHOOHUGHURYHU 'HLQWHUHVVHUHGHVNDOGHVXGHQILQGHVEODQGWGHGHUHU SDUDWWLODWDFFHSWHUHGHQO QJVWHWUDQVSRUWWLG-RPH UHWLGGHUEUXJHVSnWUDQVSRUWMRVW UUHHULQWHUHVVHQ Der er også en sammenhæng mellem interessen for samkørsel og samleverens arbejdstid. Det vil være oplagt at forvente, at en samlever med skiftende arbejdstider ville forøge interessen for samkørsel, så samleveren kan have bilen efter behov. Denne sammenhæng kan anes, men den er ikke så stærk som ventet.,qwhuhvvhqhunoduwvw UUHLIDPLOLHUPHGWRN UHNRUWHQGLIDPL OLHUPHGNXQpW 'HWHURYHUUDVNHQGHDWGHULNNHNDQNRQVWDWHUHVUHODWLRQPHO OHP LQWHUHVVHQ IRU DW GHOWDJH RJ DQWDOOHW DI ELOHU L KXVVWDQGHQ 'HUHUKHOOHULNNHQRJHQVDPPHQK QJPHOOHPDQWDOOHWDIELOHU RJGHQIDNWLVNHIRUHNRPVWDIVDPN UVHO 'HWHUXQGHUV JWRPGHUHUVDPPHQK QJPHOOHPEL OHQVDOGHURJLQWHUHVVHQIRUDWGHOWDJHLHQVDPN UVHOV RUGQLQJ'HWWHYLVHUVLJLNNHDWY UHWLOI OGHW7DOOHQH DQW\GHUVYDJWDWLQWHUHVVHQHUPLQGUHEODQGWVYDUSHU VRQHUPHGHQKHOWQ\ELO %HWDOLQJVYLOMHQ HU LNNH VWRU (Q IMHUGHGHO DI GH GHU KDUVYDUHWSnVS UJVPnOHWYLOK MVWEHWDOHNUKYHU YHM En tredjedel af de, der vil være interesseret i samkørsel, angiver: vil gerne have adgang til offentlig transport i tilknytning til en opsamlingsplads. Godt halvdelen vil gerne have et opholds- eller venterum på opsamlingspladsen. YLOY UHLQGVWLOOHWSnDWEUXJHPLQXWWHU HOOHUGHUXQGHUIRUDWKHQWHNROOHJHU 'HYLON UHNPHNVWUD,QGLYLGXHO RUJDQLVHULQJ 3RVLWLYWLONHQGHJLYHOVH 'HIOHVWHV\QHVDWVDPN UVOHQVNDORUJDQLVHUHVLQGLYL GXHOW/RNDODYLVHQIRUHVOnVPHGHQIDVWDQQRQFHVSDOWH 3HUVRQDOHDIGHOLQJHQRJSHUVRQDOHIRUHQLQJHQNDQRJVn Y UHLQLWLDWLYWDJHUWLOVDPN UVHO.RQNOXVLRQHUSnXQGHUV JHOVHQ Den positive tilkendegivelse fra svarpersonerne må siges at være af et sådant omfang, at det gør projektet relevant. Undersøgelsen viser, at 16% er interesseret i samkørsel og ikke aktuelt praktiserer det. Vi antager, at det er højt sat. Det er ofte de, der er særligt interesseret, der tager sig tiden til at svare på et spørgeskema. Det anta-

10 ges, at det er reelt 8% af de ansatte, der er interesseret i samkørsel. Det vil samlet for de fire medvirkende virksomheder betyde, at medarbejdere vil deltage i samkørsel. Den totale potentielle gruppe er dels alle pendlere over mindst én kommunegrænse i Ringkøbing Amt mennesker - og dels alle pendlere ind/ud af amtet mennesker. 8% af disse udgør:,qwhuqwl5lqjn ELQJ$PWSRWHQWLHOOHVDPN UHUH,QGXGDI5LQJN ELQJ$PWSRWHQWLHOOHVDPN UHUH /LWWHUDWXU (XURSHDQ &DU6KDULQJ (1997): CarSharing Carfree but Carefree 0LOM RJ (QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU (1997): Benzin i blodet, ALTRANS, Faglig rapport fra DMU, nr. 191 & 200 7UDQVSRUWUnGHW (1997): Trafikvaner på landet - en interviewundersøgelse, Notat nr UDQVSRUWUnGHW (1997): Transport i landområder - effekter af trafikpolitiske tiltag, Rapport nr LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW±0LOM VW\UHOVHQ(1998): Alternative transportløsninger i landdistrikterne, Miljønyt nr. 25 & Miljøprojekt nr RWHU 8QGHUV JHOVHQHUJHQQHPI UWLWLGVUXPPHWPDM±GHFHPEHU 'HQ JHRJUDILVNH UDPPH 1RUGY NVWNRPPXQHUQH EHVWnU DI HW VDP DUEHMGH PHOOHP GH QRUGYHVWOLJVWH NRPPXQHU L 5LQJN ELQJ $PW 9LQGHUXS6WUXHU7K\KROP/HPYLJ7K\ERU Q+DUER UH8OIERUJ 9HPERJ+ROVWHEUR 8QGHUV JHOVHQ XGJ U HQ GHO DI 1RUGY NVWNRPPXQHUQHV /DQGGL VWULNWSURMHNW RJ O VQLQJHUQH HU L XQGHU UHDOLVHULQJ PHG XG JDQJVSXQNWL6WUXHU 8QGHUV JHOVHQHU NRQRPLVNVW WWHWDI0LOM VW\UHOVHQVWLOVNXGVRUG QLQJWLOJHQQHPI UHOVHDIWUDILNSURMHNWHULDPWHURJNRPPXQHU

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Hva laver du, din åndsbolle?!

Hva laver du, din åndsbolle?! Hva laver du, din åndsbolle?! - Projekt om formidling af førstehjælp til børn gennem et digitalt multimedie RUC KOMMUNIKATION MODUL 1 2001/2002 Malene Andersen Christina Schnell Madsen Signe Thorup Mia

Læs mere

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 7,//,'65(35 6(17$17352-(.7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning...3 1. Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser...7

Læs mere

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW '$16.$5%(-'6*,9(5)25(1,1* /$1'625*$1,6$7,21(1,'$10$5. Den 17. juni 2003 +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHVUHGHJ UHOVH RP UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW WLOVW WWHIRUNUDYRPRYHUHQVNRPVW København, juni 2003 - 2 -,1'+2/'6)257(*1(/6(

Læs mere

Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker

Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker Resultater fra to undersøgelser Claus D. Hansen, sociolog Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Hvad ved vi om unges arbejdsulykker? *HQHUHOWIRUOLGWIRUGL

Læs mere

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO ,3 Bruxelles, den 24. juli 2002 3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO 0HG KHQEOLN Sn DW VW\UNH PLOM EHVN\WWHOVHQ RJ IMHUQH GH EHW\GHOLJH NRQNXUUHQFHIRUYULGQLQJVSUREOHPHU

Læs mere

,QGI UHOVHQDIHXURHQ.RPPLVVLRQHQJ UGHWDOMHUHW VWDWXV RYHU KYRU ODQJW PDQ HU QnHW PHG IRUEHUHGHOVHUQHRJLQGNUHGVHUHNVHPSOHUSnJRG SUDNVLV

,QGI UHOVHQDIHXURHQ.RPPLVVLRQHQJ UGHWDOMHUHW VWDWXV RYHU KYRU ODQJW PDQ HU QnHW PHG IRUEHUHGHOVHUQHRJLQGNUHGVHUHNVHPSOHUSnJRG SUDNVLV ,3 Bruxelles, den 3. april 2001,QGI UHOVHQDIHXURHQ.RPPLVVLRQHQJ UGHWDOMHUHW VWDWXV RYHU KYRU ODQJW PDQ HU QnHW PHG IRUEHUHGHOVHUQHRJLQGNUHGVHUHNVHPSOHUSnJRG SUDNVLV GDJH I U LQGI UHOVHQ DI HXURVHGOHU RJ

Læs mere

Fordi vi skal vide mere

Fordi vi skal vide mere Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE E-MAIL

Læs mere

.RPPLVVLRQHQVVWUDWHJL

.RPPLVVLRQHQVVWUDWHJL ,3 Bruxelles, den 2. juli 2002 9LUNVRPKHGHUQHV VRFLDOH DQVYDU 1\ VWUDWHJL IUD.RPPLVVLRQHQ PHG GHW IRUPnO DW IUHPPH YLUNVRPKHGHUQHVELGUDJWLOE UHG\JWLJXGYLNOLQJ (XURSD.RPPLVVLRQHQ KDU L GDJ YHGWDJHW HQ Q\

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Arbejdspapir til projektet På vej mod den bæredygtige arbejdsplads (DBA).

Arbejdspapir til projektet På vej mod den bæredygtige arbejdsplads (DBA). Sagsnr. 20.02-01-1114 Ref. HLU/KBA/bch Den 25. november 2002 Arbejdspapir til projektet På vej mod den bæredygtige arbejdsplads (DBA). 9HMHQWLOE UHG\JWLJKHGJnUJHQQHPDUEHMGHW Udarbejdet af Henrik Lund,

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(.5,7(5,(51()25(80,/- 0 5.(7 129(0%(5

5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(.5,7(5,(51()25(80,/- 0 5.(7 129(0%(5 5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(,1'. % 9('+- /3$).5,7(5,(51()25(80,/- 0 5.(7 129(0%(5 5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(,1'. %9('+- /3$).5,7(5,(51()25(8 0,/- 0 5.(7(November 2001) 9LJWLJW'HQQHYHMOHGQLQJVNDOKRYHGVDJHOLJWEUXJHVDIPHGOHPPHUQHDI'HQ(XURS

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005.RPPHQWDUHU WLO IRUVODJ

Læs mere

5HVXOWDWWDYOHQIRUGHWLQGUHPDUNHGIUHPVNULGWPHQ VWDGLJKDQGHOVKLQGULQJHU

5HVXOWDWWDYOHQIRUGHWLQGUHPDUNHGIUHPVNULGWPHQ VWDGLJKDQGHOVKLQGULQJHU ,3 Bruxelles, den 16. maj 2002 5HVXOWDWWDYOHQIRUGHWLQGUHPDUNHGIUHPVNULGWPHQ VWDGLJKDQGHOVKLQGULQJHU (Q VWRU GHO DI GHQ (8ORYJLYQLQJ VRP HU EOHYHW JRGNHQGW DI (8ODQGHQHV PLQLVWUH L 5nGHW RJ DI (XURSD3DUODPHQWHW

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Forord...5. Sammenfatning og konklusion...6

Forord...5. Sammenfatning og konklusion...6 ,QGOHGQLQJ I undersøgelsen: Virksomhedernes vurdering af BST-rådgivningen offentliggjort i maj 2003 gav en gruppe virksomheder udtryk for, at de vil melde sig ud af BST såfremt BSTpligten ophæves, men

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

+YRUGDQ VNDO (8V DYSROLWLN VH XG L IUHPWLGHQ" $UEHMGVSURJUDP YHGU UHQGH UHYLVLRQ DI GLUHNWLYHW )MHUQV\QXGHQJU QVHU

+YRUGDQ VNDO (8V DYSROLWLN VH XG L IUHPWLGHQ $UEHMGVSURJUDP YHGU UHQGH UHYLVLRQ DI GLUHNWLYHW )MHUQV\QXGHQJU QVHU ,3 Bruxelles, 7 janvier 2003 +YRUGDQ VNDO (8V DYSROLWLN VH XG L IUHPWLGHQ" $UEHMGVSURJUDP YHGU UHQGH UHYLVLRQ DI GLUHNWLYHW )MHUQV\QXGHQJU QVHU 3n IRUVODJ DI NRPPLVVLRQVPHGOHP 9LYLDQH 5HGLQJ GHU KDU DQVYDUHW

Læs mere

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP Sagsnr. Ref. HSE Den 29. oktober 24 $UEHMGVQRWDW6W UUHDIVNHGLJHOVHURJYDUVOLQJ Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP YDUVOLQJ PY L IRUELQGHOVH PHG DIVNHGLJHOVHU

Læs mere

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease Name Language Number of items Developed by QUOTE-IBD Available in Dutch, Danish, English, Greek, Italian, Norwegian and Portuguese Focus

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land

Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land Solrød Kommune byrådet Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land Det åbne lands planlægning og administration 1 Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Solrød Kommune, Teknik og Miljø, og vedtaget

Læs mere

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse &3+$,5.UHDWLYNRPSHWHQFHRJNXOWXUXGYLNOLQJL. EHQKDYQV/XIWKDYQH Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse Af Billedkunstner, cand. psych.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Personbefordring i landdistrikterne

Personbefordring i landdistrikterne Personbefordring i landdistrikterne Et LAG Favrskovprojekt Civilingeniør, Trafikforsker & Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Jørgen Møller Arkitekt, Landsbyforsker & Lektor Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Befordring i landdistrikter

Befordring i landdistrikter Befordring i landdistrikter udfordringer og muligheder Resultater fra Favrskovundersøgelsen Niels Agerholm Niels Agerholm Ph.d., Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Arkitekt,

Læs mere

KIRKEBLADET. Storring Stjær Høver

KIRKEBLADET. Storring Stjær Høver KIRKEBLADET Storring Stjær Høver jan feb mar 2016 Adresser Sognepræst Carsten Marvig Storring Præstegård, 8464 Galten Tlf.: 8695 0074 E-mail: cma@km.dk Web: www.storring-stjær-dk E-mail: 8083@sogn.dk Menighedsråd

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

1. Forsyningen af fødevarer 1955-1999

1. Forsyningen af fødevarer 1955-1999 1. Forsyningen af fødevarer 1955-1999 Udviklingen i danskernes kost - forbrug, indkøb og vaner )RUV\QLQJHQDII GHYDUHU 8GYLNOLQJHQLGDQVNHUQHVNRVW IRUEUXJLQGN ERJYDQHU 8GDUEHMGHWDI6LVVH)DJW (OOHQ7UROOH )

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

.RPPLVVLRQHQV VWUDWHJL IRU JHGH LQYHVWHULQJHU L IRUVNQLQJ

.RPPLVVLRQHQV VWUDWHJL IRU JHGH LQYHVWHULQJHU L IRUVNQLQJ ,3 Bruxelles, den 12. september 2002.RPPLVVLRQHQV VWUDWHJL IRU JHGH LQYHVWHULQJHU L IRUVNQLQJ.RPPLVVLRQHQ IRUHODJGH L JnU VLW VYDU Sn RSIRUGULQJHQ IUD 'HW (XURS LVNH 5nGVP GHL%DUFHORQDLPDUWVRPDW JHIRUVNQLQJVXGJLIWHUQHWLODI

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS SA4RGA04RN http://da.yourpdfguides.com/dref/4280170

Din brugermanual PHILIPS SA4RGA04RN http://da.yourpdfguides.com/dref/4280170 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET. 69$53c63 5*60c/7,/+ 5,1*(1$)'(7,1'67,//('(.200,66,2160('/(0 1(,/.,112&. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL...

BUDGETKONTROLUDVALGET. 69$53c63 5*60c/7,/+ 5,1*(1$)'(7,1'67,//('(.200,66,2160('/(0 1(,/.,112&. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL... BUDGETKONTROLUDVALGET 69$53c63 5*60c/7,/+ 5,1*(1$)'(7,1'67,//('(.200,66,2160('/(0 1(,/.,112&. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL... 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER.. 8 REFORM AF KOMMISSIONEN. 10

Læs mere

2OLHSULVHQK MHUHHQGIRUYHQWHW

2OLHSULVHQK MHUHHQGIRUYHQWHW ,3 Bruxelles, den 22. november (IWHUnU NRQRPLVNHSURJQRVHU NRQRPLHQV WLOVWDQG HU GHQ EHGVWH L WL nu %ngh Sn JUXQGODJ DI VROLGH LQGHQODQGVNHIDNWRUHURJGHQSRVLWLYHLQGIO\GHOVHIUDVWLJHQGHHIWHUVS UJVHO JOREDOW

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

/DQGHQH ODYHU VHOY KDQGOLQJVSODQHU XG IUD GH JHQHUHOOH OLQMHU 0HQ SROLWLNNHQ QnU

/DQGHQH ODYHU VHOY KDQGOLQJVSODQHU XG IUD GH JHQHUHOOH OLQMHU 0HQ SROLWLNNHQ QnU (82ULHQWHULQJ /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU± ()6NU YHUVRFLDOPDUNHGV NRQRPL 'HQHXURS LVNHIDJEHY JHOVH()6O JJHURSWLODW(8LNNHNXQE\JJHUSnGHQIUL PDUNHGV NRQRPL6NDO(8OHYHRSWLOGHQV UOLJHHXURS LVNHPRGHOPnGHWKHGGH VRFLDOPDUNHGV

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

3.1 LO-regionen side 7. 3.2 LO-sektionerne to modeller side 10. 3.3 Model 1 på fremtidens LO-sektion side 12

3.1 LO-regionen side 7. 3.2 LO-sektionerne to modeller side 10. 3.3 Model 1 på fremtidens LO-sektion side 12 'HEDWRSO JRPQ\ORNDORJUHJLRQDO /2VWUXNWXU 2,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indledning side 3 1. Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner side 4 2. LO-amternes arbejde og organisering side 5 3. Forslag til

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD

NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD ,3 Bruxelles, den 2. juli 2002 NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU UHVXOWDWHUQH LQGHQ IRU OLYVODQJO ULQJL(XURSD 'HQ I UVWH HXURS LVNH UDSSRUW RP NYDOLWHWVLQGLNDWRUHU IRU OLYVODQJ O ULQJ IRUHOLJJHUQX+HULXQGHUV JHVNYDOLWHWHQDIOLYVODQJO

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Handicapkørsel Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Handicapkørsel 2012 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 KVALITETSSTANDARD Indhold KVALITETSSTANDARD... 3 1. Hvad er ydelsen

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat.

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat. Til kommunerne i Rådgivningsområde Nordsjælland Sagsnummer ThecaSag-111500 Movit-2438210 Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Carsharing i Danmark barrierer og potentiale

Carsharing i Danmark barrierer og potentiale Carsharing i Danmark barrierer og potentiale af direktør Morten Rettig, COGITA / Center for Mobilitet og Miljø Center for Mobilitet og Miljø gennemførte i perioden december 1999 oktober 2000 en evaluering

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016

Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 2016 1 Hedensted Kommune Hedensted Borgerbil kvantitativ undersøgelse Rapport november 2016 Indhold Baggrund og formål 3 Executive Summary 5 Resultater 7 Borgerne i Hedensted Kommune er billister i egen

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet 1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet fortløbende i denne mappe. 6DPWLGLJW PHG DW YL KDU KHQWHW YLGHQ

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd

By- og baneplanlægning i det østjyske bybånd Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Kvinder hæmmes af skatten

Kvinder hæmmes af skatten DI Den. november 8 Lsf Kvinder hæmmes af skatten Et flertal af danskere er enige i, at lavere skat på arbejde vil veksle husarbejde og gør-det-selv arbejde til flere timer på jobbet. Det viser en ny opinionsundersøgelse

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Af Thomas Krag, Dansk Cyklist Forbund Indledning Cyklister beskyldes ofte for ikke at overholde færdselsreglerne og for ikke at tage hensyn til

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Udviklingsstrategi for Ringkøbing Skjern Kommune. Borgerpanelsundersøgelse, juni 2014

Udviklingsstrategi for Ringkøbing Skjern Kommune. Borgerpanelsundersøgelse, juni 2014 Udviklingsstrategi for Ringkøbing Skjern Kommune Borgerpanelsundersøgelse, juni 2014 Borgernes positive associationer til Ringkøbing-Skjern Kommune Nedenfor er angivet tendenser til, hvad de adspurgte

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere